12 Mart 1921, Şanlı Ecdadımın İstiklâl Marşı'nın Kabulü...
İstiklâl Marşı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî marşı.

Güftesi, Anadolu'da Millî Mücadele'nin devam ettiği sırada Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınmış şiir. Şairin Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirir.

Şiir, 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklâl Marşı olarak kabul edilmiştir. Bestesi Osman Zeki Üngör'e aittir. Orkestrasyonu Edgar Manas tarafından yapılmıştır.

Tarihçesi
Maarif Vekaleti, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlarında, İstiklâl Harbi'nin millî bir ruh içerisinde kazanılması imkânını sağlamak amacıyla 1921'de bir güfte yarışması düzenledi. Yarışmaya toplam 724 şiir katıldı. Eser gönderenler arasında Kazım Karabekir, Hüseyin Suat Yalçın, İsak Ferrara, Muhittin Baha Pars ve Kemalettin Kamu gibi tanınmış isimler de vardı. "Çanakkale Şehitleri" ve "Bülbül" gibi şiirlerin sahibi Mehmet Akif'in "Milletin başarılarının para ile övülemeyeceğini" düşündüğü için yarışmaya katılmak istemediği bilinir.

Son şiir gönderme tarihi olan 23 Aralık 1920'den sonra Eğitim Bakanlığı güfteleri incelemiş ancak içlerinde İstiklal Marşı olabilecek bir eser bulamamıştı. Mehmet Akif, Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey'in kendisine yazdığı 5 Şubat 1921 tarihli davet mektubundan sonra fikrini değiştirerek Ankara'daki Taceddin Dergahı'ndaki odasında, Türk Ordusuna hitap ettiği şiiri kaleme aldı ve bakanlığa teslim etti. Şiirde, şair Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirmiştir. Hamdul­lah Suphi Bey, Âkif'in şiirinin önce cephede asker arasında okunma­sına karar verdi. Batı Cephesi Komutanlığına gönderilen şiir, askerin beğenisini kazandı İstiklâl Marşı, 17 Şubat 1921 tarihinde Hakimiyet-i Milliye ve Sebilürreşad gazetelerinde yayınlandı, on iki gün sonra ise Konya'da Öğüt gazetesinde yer aldı.

Ön elemeyi geçen yedi şiir 12 Mart 1921'de Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı meclis oturumunda tartışmaya açıldı. Mehmet Âkif'in şiiri meclis kürsüsünde Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu. Şiir okunduğunda milletvekilleri büyük bir heyacana kapıldı ve diğer şiirlerin okunmasına gerek görülmedi. Bazı mebusların itirazlarına rağmen Mehmet Akif'in şiiri coşkulu alkışlarla kabul edildi.

Güfteye en sert eleştiri Kazım Karabekir'den geldi. Kazım Karabekir, 26 Temmuz 1922'de Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey’e yazdığı mektupta yarışma sonucunun iptal edilmesini istemiş ve eleştirilerini sıralamıştır. Eleştirilere karşın güftede bir değişikliğe gidilmedi ve Paşa da bu konuda ısrarcı olmadı.

Mehmet Âkif, kazandığı beş yüz liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklarına iş öğreterek yoksulluklarına son vermek için kurulan Darülmesai'ye bağışladı. Şair ayrıca, İstiklâl Marşı'nın Türk Milleti'nin eseri olduğunu beyan etmiş ve İstiklâl Marşı'nın güftesini, şiirlerini topladığı Safahat'a dahil etmemiştir.

Ülke savaş içerisinde olduğu için, Âkif'in şiirinin bestelenmesi iki sene ertelendi; 1923'ün 12 Şubat'ında İstanbul Maarif Müdürlüğü'ne beste yarışması açma görevi verildi.

Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katıldı. Üllkenin içinde bulunduğu zor koşullar nedeniyle sonucu belirleyecek bir değerlendirme yapılamadı. Bu nedenle güfte, ülkenin çeşitli yerlerinde farklı bestelerle okunmaya başlandı. Edirne'de Ahmet Yekata Bey'in, İzmir'de İsmail Zühtü Bey’in, Ankara'da Osman Zeki Bey'in, İstanbul'da Ali Rıfat Bey ve Zati Bey'in besteleri okunuyordu.

1924 yılında Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir. Bu beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930'da değiştirilerek, dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konmuş, toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan marşın armonilemesini Edgar Manas, bando düzenlemesini de İhsan Servet Künçer yapmıştır. Üngör'ün yakın dostu Cemal Reşit Rey'le yapılmış olan bir röportajda da kendisinin belirttiğine göre aslında başka bir güfte üzerine yapılmıştır ve İstiklal Marşı olması düşünülerek bestelenmemiştir. Söz ve melodide yer yer görülen uyum (Prozodi) eksikliğinin (örneğin "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" mısrası ezgili okunduğunda "şafaklarda" sözcüğü iki müzikal cümle arasında bölünmüştür) esas sebebi de budur. Protokol gereği, sadece ilk iki dörtlük beste eşliğinde günümüzde İstiklâl Marşı olarak söylenmektedir.

Neslişah Özbay, Bütün Şiirleri'ni inceledi.
10 Mar 10:36 · Kitabı okudu · 6 günde · Beğendi · 10/10 puan

Nazım Hikmet Ran Bütün Şiirleri
Nazım Hikmet (Selanik, 20 Kasım 1901- Moskova, 3 Haziran
1963) Bahıiye Mektebi'ni bitirdi (1919), Hamidiye Kruvazörüne
stajyer balıliye subayı olarak atandı. 1920'de saglık kurulu kara-
nyla askerlikten çıkartıldı. Ocak 1921'de Milli Mücadele'ye katıl-
mak üzere Anadolu'ya geçti. Cepheye göndeıilmedi, bir süre Bo-
lu'da ögretmenlik yaptıktan sonra Eylül 1921 'de Batum üzerinden
Moskova'ya gitti, Dogu Emekçileıi Komünist Üniversitesi'nde
(KUlV) okudu. 1924'de Türkiye'ye döndü, bir yıl sonra yeniden
Moskova'ya gitti, 1928'e kadar kaldı. 1928'de döndügünde bir
süre tutuklu kaldı. Şiiriert ile ilgili açılan pek çok davada heraat
eden Nazım Hikmet, 1933'den başlayarak, 1938'e kadar "gizli ör-
güt kurmak" suçlanndan tutuklandıktan sonra, bu taıihte "ordu-
yu ve donanınayı isyana teşvik" suçlanndan tutuklandı ve toplam
28 yıl 4 ay hapis cezasına mahküm edildi. 14 Temmuz 1950'de
çıkan Genel Af Yasası'ndan yararlanarak, 15 Temmıızda serbest
bırakıldı. Yasal olarak yükümlülügü olmamasına karşın, askerligi-
ne karar alınmasını hayatına yönelik bir tehdit gördügü için 17
Haziran 195l'de Istanbul'dan aynldı, Romanya üzelinden Mos-
kova'ya gitti. 25 Temmuz 1951 taıihinde, Bakanlar Kurulu kara-
nyla Türk vatandaşlıgından çıkartıldı. Ölümüne kadar pek çok
ülkeye seyahatler yaptı, konferanslar verdi, şiirielini okudu. Mos-
kova'da Novodeviçiy Mezarlıgı'nda gömülüdür.
Şiir yazmaya 1914'te başlayan Nazım Hikmet'in ilk şiiıi, Mehmed
Nazım imzasıyla ("Ha.IA Serviierde Aglıyorlar mı") 3 Ekim 1918'de
Yeni Mecmua'da yayımlandı. 1921 - 1924 yıllan arasında Mosko-
va'da ögrenim görürken tanıştıgı Rus fütüıistleri ve konstrüktivistle-
rinden esinlenerek, klasik şiir kalıplanndan sıynlmış, özgür, yeni bir
şiir dili ve biçimi geliştirmeye başladı. Bu ilk çalışmalanndan bazıla-
n Aydınlık dergisinde yayımlandı. Ilk şiir kitabı, Güneşi lçenleıin Tür-
kiisü 1928'de Bakü'da yayımlandı. l929'da Istanbul'da basılan 835
Satır, edebiyat çevrelerinde geniş bir yankı uyandırdı. Zamanla, tam
anlamıyla klasik de denilemeyecek ama biçimsel bakımdan daha az
deneysel bir şiir dili geliştirdi. Halk şiirinin de dogu şiilinin de çag-
daş bir şiirden ödün vermeden nasıl kullanılacagını gösterdi.
Edebiyatın yanısıra, tiyatro ve sinema da Nazım Hikmet'in ilgi ala-
nına girmiştir. Moskova'da bulundugu yıllar, bu iki sanat türünde
Ruslann öncülük ettigi çaga uygun düşmektedir. Pek çok filmin
senaryolannı yazdı, çekimiertnde katkıda bulundu. Gazete yazıla-
n, romanlan, öyküleıi, çeviıileıi de olan Nazım Hikmet'in yapıt-
lan, 1938'den 1965 yılına dek Türkiye'de yasaklandı. 1965'den
başlayarak, çeşitli basımlan yapılan yapıdan, "bütün yapıtlan"
kapsamında, bir araya getiıildi. Yapı Kredi Yayınlan, bu "külliya-
tı" yeniden gözden geçirerek yayımlamaktadır.
Büyük şair Nazım Hikmet bu eserin de memleket hasret kokusu var bir başkaldırı isyan özgürlük devrimci ruhunu simgeleyen faşist sisteme başkaldırışı var. Umut hic bitmiyor kavgası müthis bir arzu direniş tükenmez bir kalem... Bir şiiriyle tamamlamak isterim.
"Ve insanlar, ah benim insanlarım,
Yalanla besliyorlar sizi,
Halbuki açsınız,
Etle, ekmekle beslenmeye muhtacsınız..."
#NazımHikmetRan Bütün Şiirleri, Saygılarımla üstat

..., bir alıntı ekledi.
26 Şub 03:03

Cuma gününün tatil günü meselesi
M. Kemal, Ankara'ya gelişinin ertesi günü, yâni, 28 aralık 1919'da şehrin ileri gelenlerine, İtilaf Devletlerinin, "İslâmları Pazar gününü yevm-i tatil ve mübârek sûretinde tanınmaya icbar eden(zorlayan) ve İslâmların yevm-i mahsusu olan Cumâ gününü resmen tanımayan milletler" olmalarından yakınmıştır.[1]
M. Kemal, Ankara'da şehrin ileri gelenlerine şöyle dediğini nakletmektedir:
"İstanbul'un fethinden beri, gayr-ı müslimlerin mazhar buldukları bu imtiyazâzât-ı vâsia (geniş imtiyazlar), milletimizin dinen ve siyâseten dünyanın en müsaadekâr ve civanmert milleti olduğunu isbat eder en bâriz delilidir. Milletimize bu istinâdatta bulunan muârızlar insaf etsinler de, dünyanın en büyük ve en medenî milletyi olduğunu iddiâ edenlerden, din-i İslâmı sûret-i resmiyede tanımayan, İslâmları Pazar gününü yevm-i tatil ve mübârek sûretinde tanımaya icbar eden (zorlayan) ve İslâmların yevm-i mahsusu olan Cumâ gününü resmen tanımayan milletler olduğunu unutmasınlar."[2]

M. Kemal Cumhûriyetin ilân edilmesinden az önce de aynı şekilde konuşmaktadır. 15 Mart 1923'te Adana'ya giden M. Kemal, Adana'daki Ulucâmii ziyâret eder. Ardından Esnaf Cemiyetinin verdiği çaya iştirâk eder.
Ertesi günü Cumâdır.
Esnaf, hafta tatilini kabul ettirmek hususunda müşkilât çektiklerini söyler. Bir milletvekilinin Ulucâmide bir konuşma yaparak hafta tatilinin gâvur âdeti olduğunu söylediğini, M. Kemal'e anlatırlar. M. Kemal, esnafa şöyle der:
"Sizler ki çok çalışıyorsunuz. Çok çalışanlar o nisbette havaya, sessizliğe, dinlenmeye muhtaçtır. Cumâ gününü hava alma ve tatil günü yapmakla çok akıllıca bir iş yapmış oldunuz. Bu haftada bir günlük bir tatil hem sıhhatiniz için hem de din gereği olarak **lüzumludur.** Biliyorsunuz ki, şeriatta Cumâ namazından maksat **herkesin dükkânlarını kapayarak, işlerini bırakarak, bir araya toplanmaları** ve İslâmların genel meseleleri hakkında dertleşmeleri içindir.
**Cuma günü tatil yapmak, şeriatın da emri gereğidir. Bu kadar açık bir hakikati size herhangi bir kişinin, milletvekili olsun, ben olayım, hacı olsun, hoca olsun, bu yapılan şey dine aykırıdır, demesi kadar küstahlık, dinsizlik, imansızlık olamaz."**[3]

Yine M. Kemal'in 21 Nisan 1920'de kolordulara gönderdiği tâmimde, Cumâ gününün mübârekliğindan istifâde etmek için Meclisin Cumâ gününün nasıl ısrarla nazara sunulduğu anlaşılır.
Zafer kazanıldıktan; CHP iktidarı bütünüyle ele alındıktan sonra ne yapılmıştır? Netice mâlum.
1927'den sonra CHP'nin jakoben kadrosu **Cumâ tatilini kaldırıp Pazar gününü hafta tatili** olarak ilân ettirmek üzere harekete geçmişlerdir. Yunus Nadi, Pazar gününün hafta tatili ilân edilmesini müdafaa eden yazılar yazmıştır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, bir adım daha öteye gitmiş, Ramazan ve Kurban bayramlarının resmî tatil olmamasını istemiştir.[4]
Cumâ gününü hafta tatili olarak kabul eden 394 sayılı kanun 2 Ocak 1924 tarihinde çıkarılmıştır. (Hilâfetin kaldırılmasından az önce.) 27 Mayıs 1935 tarihinde kabul edilen bir kânunla da Cumâ'yı hafta tatili olarak kabul eden 394 sayılı kânun mer'iyetten **kaldırılmış, Pazar günü hafta tatili ilân edilmiştir.**
**********
KAYNAKLAR
[1] G. Jaeschke. Yeni Türkiye'deki İslâmlık, sayfa 31.
[2] Nutuk, c. 3, sayfa 1183.
[3] Taha Toros, Atatürk'ün Adana Siyâhatnâmesi, sayfa 32.
[4] Cumhuriyet, 4 Mart 1931.

Nutuk (1919-1927), Zeynep Korkmaz (Sayfa 1183 - Cild 3)Nutuk (1919-1927), Zeynep Korkmaz (Sayfa 1183 - Cild 3)

24 şubatta meydana gelen olaylar
24 Şubat Günü Meydana Gelen Doğumlar
24 Şubat 1500 – Alman kral V. Karl
24 Şubat 1619 – Fransız ressam Charles Le Brun
24 Şubat 1846 – İtalyan besteci Luigi Denza
24 Şubat 1955 – ABD’li Apple Computer’ın kurucu ortağı Steve Jobs
24 Şubat 1955 – Fransız yarış pilotu Alain Prost
24 Şubat 1971 – İspanyol Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa
24 Şubat 1973 – Çağdaş Türk yazarı Tuna Kiremitçi
24 Şubat 1987 – Koreli SS501 üyesi Kim Kyu Jong
24 Şubat 1991 – Türk futbolcu Semih Kaya
24 Şubat Günü Meydana Gelen Ölümler
24 Şubat 1810 – İngiliz bilim adamı Henry Cavendish
24 Şubat 1812 – Fransız fizikçi ve matematikçi Etienne-Louis Malus
24 Şubat 1815 – ABD’li mucit Robert Fulton
24 Şubat 1910 – Ressam ve ilk müzeci Osman Hamdi Bey
24 Şubat 1925 – İsveç başbakanlarından Hjalmar Branting
24 Şubat 1946 – Şair, bürokrat ve siyasetçi Ömer Bedrettin Uşaklı
24 Şubat 1977 – Besteci ve udi Yorgo Bacanos
24 Şubat 1990 – ABD’li yayımcı Malcolm Forbes
24 Şubat 1992 – Türk hukukçu, akademisyen, yazar ve gazeteci Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
24 Şubat 1993 – ABD’li sinema ve tiyatro oyuncusu Lillian Gish
24 Şubat 1994 – ABD’li aktris ve şarkıcı Dinah Shore
24 Şubat 1998 – Küba doğumlu karikatürist Antonio Prohias
24 Şubat 2003 – Beşiktaş’lı futbolcu Güven Önüt
24 Şubat 2005 – Eski dışişleri bakanlarından Coşkun Kırca
24 Şubat 2006 – ABD’li aktör Dennis Weaver
24 Şubat 2007 – Türk asker, sinema ve tiyatro oyuncusu Orçun Sonat
24 Şubat Günü Meydana Gelen Olaylar
24 Şubat 303 – Diocletianus’un Hıristiyanlara karşı ilk fermanı yayımlandı ve buna göre imparatorluk içindeki Hıristiyan kitapları ve ibadet yerleri yok edilecekti.
24 Şubat 1525 – İtalya’nın Pavia kentinde Fransa ve Alman kuvvetleri çarpıştı.
24 Şubat 1848 – Fransa’da geçici hükümet kurularak II. Cumhuriyet ilan edildi.
24 Şubat 1908 – Dr. Galip Üstün, “Topkapı Fukaraperver Cemiyeti”ni kurdu.
24 Şubat 1910 – Sanayi-i Nefise Mektebi ‘nin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.
24 Şubat 1912 – İtalya’nın zaferiyle sonuçlanan Beyrut Muharebesi‎ yapıldı.
24 Şubat 1918 – Estonya, Rusya’dan bağımsızlığını ilan etti.
24 Şubat 1918 – Trabzon Rus işgalden kurtuldu.
24 Şubat 1920 – Almanya’da Alman İşçi Partisi’nin adı “Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi” olarak değiştirildi. Aynı gün parti programı açıklandı.
24 Şubat 1922 – Elazığ’da, Milli Mücadele yanlısı “Satvet-i Milliye” adlı gazete çıkmaya başladı.
24 Şubat 1942 – Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen’e, Ankara’da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu; suikastçının [ugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.
24 Şubat 1942 – 769 Romanyalı Yahudiyi taşıyan “Struma” vapuru, Karadeniz’de batırıldı; yalnızca bir yolcu kurtulabildi.
24 Şubat 1945 – Mısır devlet başkanı Ahmet Mahir Paşa parlamentoda öldürüldü.
24 Şubat 1946 – Juan Perón, Arjantin devlet başkanı oldu.
24 Şubat 1946 – CHP’nin “Parti Sanat Mükafatı” adıyla düzenlendiği yarışmada Cahit Sıtkı Tarancı “Otuz Beş Yaş” şiiriyle birinci oldu.
24 Şubat 1951 – Kırşehir’de Atatürk büstü saldırıya uğradı. Saldırıyı kınamak için 5 Mart’ta büyük bir miting düzenlendi.
24 Şubat 1954 – Tuna Nehri’nden Karadeniz’e, oradan da İstanbul Boğazı’na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz’ı ve limanı kapladı; deniz trafiği durdu.
24 Şubat 1955 – Türkiye’nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul’da, Avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.
24 Şubat 1955 – Türkiye ile Irak arasında karşılıklı işbirliği antlaşması (CENTO), Bağdat’ta imzalandı. Daha sonra Birleşik Krallık, İran ve Pakistan üye olarak, Amerika Birleşik Devletleri de gözlemci sıfatıyla katıldı.
24 Şubat 1975 – Led Zeppelin, klasik “Physical Graffiti” albümünü çıkardı.
24 Şubat 1976 – Küba anayasası ilan edildi.
24 Şubat 1977 – Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
24 Şubat 1977 – Türk fizikçi Prof.Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü’ne ve Einstein Madalyası’na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD’li fizikçi S. Glashow ile paylaştı.
24 Şubat 1981 – Buckingham Sarayı, Prens Charles ile Lady Diana’nın nişanlandıklarını duyurdu.
24 Şubat 1981 – Atina’da Richter ölçeğine göre 6,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 16 kişi öldü.
24 Şubat 1983 – Necmettin Erbakan’a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.
24 Şubat 1984 – Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kabe’yi ziyaret etti.
24 Şubat 1987 – Sovyetler Birliği’nde Gorbaçov ilk kez “Glasnost”tan (açıklık politikası) söz etti.
24 Şubat 1989 – Ayetullah Humeyni, Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi’nin ölüsünü getirene 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.
24 Şubat 1992 – Nirvana solisti Kurt Cobain Courtney Love ile evlendi.
24 Şubat 1993 – Danıştay,Nazım Hikmet’in vatandaşlığa alınması için kardeşi Samiye Yaltırım’ın açtığı davayı reddeden İdare Mahkemesi kararını onayladı.
24 Şubat 1995 – Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.
24 Şubat 1999 – Çin havayollarına ait Tupolev TU-154 tipi bir yolcu uçağı Wenzhou havaalanına inişe geçtiği sırada düştü: 61 kişi öldü.
24 Şubat 2002 – Salt Lake City’de (Utah, ABD) düzenlenen Kış Olimpiyatları sona erdi.
24 Şubat 2003 – Bas gitarist Robert Trujillo, Jason Newsted’in 17 Ocak 2001’de Metallica’yı terketmesinin ardından gruba katıldı.
24 Şubat 2005 – Penguen dergisinin Tayyipler Alemi adlı kapağı sebebiyle Dergisi’nin sahibi olan Erdil Yaşaroğlu ile Pak Yayıncılık’tan 40 bin YTL’lik manevi tazminat talep edildi.
24 Şubat 2008 – 80. Akademi Ödülleri, Kodak Tiyatrosunda sahiplerini bulacak.
24 Şubat 2009 – DTP’nin Grup toplantısında Kürtçe krizi yaşandı. Ahmet Türk’ün Kürtçe konuşmaya başlaması ile, konuşmayı canlı veren TRT yayınını kesti.
24 Şubat 2010- Balıkesir Dursunbey’de 4 yıl önce 17 madenciye mezar olan maden ocağında grizu patlaması sonucu 19 madenci yaşamını yitirdi. Maden ocağının sahibi “Biz madenciler bununla yaşamak zorundayız” derken, Başbakan Erdoğan da, ‘işyerinde 20 gün önce inceleme yapıldı’ dedi.

Ebru Ince, Samuel Beckett'i inceledi.
 29 Oca 23:25 · Kitabı okudu · 8 günde · 8/10 puan

ciddi #SPOİLER# içerir !

''Godot yu beklerken ....''

Aslında ....otobüs bekliyorum ..karanlık ..eve gitmek.... temizlenmek,beslenmek.....insan olmak arzusundayım...
seyyarda yeni kapaklar var kırmızılar..beyazlar...siyah üstüne altın yaldızlı isimler...en siyah olanını alıyorum......ardında bu kadar karanlık bir ömür ..böyle buzlu kelimeler olduğunun farkına varmadan...

sekiz gündür '' Samuel Beckett'' ile dolaşıyorum ..kah koltuğumun üzerinden çökmüş avurtlarıyla bana bakıyor ..kah koltuğumun altında İstanbul'u arşınlıyor ...yeni tanışmamıza rağmen ...birbirimizden hoşlanmış olabiliriz :)) gerçi o ..hiç gülmüyor ...dünya derdinden muzdarip.

bir Otobiyografik inceleme diyebiliriz adına çunkü hem Beckett in hayatını hemde yazarın fikirlerini aynı potada eritiyoruz.. 189 sayfa güle oynaya biter dediğimiz kitap bir tavşan ebatında ...ama tavşan ''dag doğuruyor'' bilin diye söylüyorum...

daha 16. sayfada kalbim çarpıyor...kitap benimle konuşuyor ..diyor ki '' beni bilindik yerlerde arama ..çünkü ben oralarda bulunmam''...

Kökü Dublin ..kalbi Fransa da bir adam..
1920 Portora kraliyet okulu...21 KASIM '' Kanlı pazar' Belfastta katliamlar vardı İngiltere -irlanda savaşı kapıdaydı..

1923-1926 Trinity College ..''.BECKED EDEBİYAT FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLMAK İSTİYORDU '' İrlanda iç savaşa giriyordu..

ve Fransız Ekolü nedir öğrendiğimiz :)) ECOLE NORMALE SUPERİEURE ..
işte bu okul bir buz dağı arkadaşlar :) lütfen incelemeden geçmeyin

(bkz: Ecole Normale)

burada adı geçen ve ekleyemediğim bir çok yazar ..düşünür..felsefeci nin listeme eklenen kitapları 10 larca ..:)) binleri bulan kitap listelerimize 10 / 20 itap daha eklemişiz çok mu ..:))

1936-1937 -1938 endişe yıllarıydı ...Almanya kaynıyor Beckett kaygılarıyla boğuluyor ..bedeni bu kadar kötülüğe tepki veriyordu

...(bkz: "Metaforik ")


Beckett in o yıllarda yazdığı ''Alman günlükleri'' nin herhangi bir baskısına rastlamadım ..ki çok merak ediyorum ...

joyce un henüz deviremediğim '' ULYSSES''kitabındaki Stephen Dadalus karekterine şaşırıtrıcı benzerlikleri var denilerek anlatılan ...bir adam Samuel Beckett

belki bu yıl olmasada bir sonraki yıl oyunlarını ..kitaplarını listelerime dahil ettiğim bir karanlik adam...kitap uzerine yazılacak daha yüzlerce not var..hemen hemen her sayfasını çizerek ..katlederek okudum...sizinde okumanızı dilerim

sevgiyle kalın ...

not : bunu Hakan S. hocama etiketlemiştim
belki fark etmedi ... belki de sevmedi :) bilmiyorum ''

BECKETT i tanımak adına ...


https://youtu.be/oSWRHQWzeXY

''Ve arada ağzımızda bir ömür dolandırıp durduğumuz onca laf, kağıtlara döktüğümüz onca kelime sadece bir tür duygu kalabalığıdır.".

%99 pokerface, bir alıntı ekledi.
22 Oca 10:41

1920 İstanbul
Bir Osmanlı hükümeti vardı, fakat bu hükümetin kendi başkentindeki asayiş gücü Unkapanı Köprüsü ile Bebek Karakolu arasındaydı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 174)Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İlber Ortaylı (Sayfa 174)
Kismet Parpar, Fener Işığında Aşk'ı inceledi.
11 Oca 11:49 · Kitabı okudu · 6 günde

1920'li yıllarda İstanbul işgal altındayken Fenerbahçenin İngiliz ve Fransız takımlarıyla futbol musabakalarını anlatıyor. Maçlarda Fenerbahçenin galibiyeti savaş altındaki Türk halkını biraz olsun umutlandırıyor, sevindiriyor. İnönü Zaferleri,Sakarya Muharebesi, Büyük Taarruz, TBMM açılması , Mudanya Mütarekesi. Hiç bir tarih kitabını bu kadar zevkle okumamıştım. Tarih ve futbol çok güzel harmanlanmış. Dili çok sade ve akıcı. Yazarı takipte kalacağım. .

Faşizmin Gölgesinde Bir Büyük Deha: Knut Hamsun
Bir sabah, genç bir Norveçli, elindeki Hamsun kitabını yazarın evinin önüne bırakıp sessizce uzaklaşır. Bir süre sonra biri daha kitap bırakır aynı yere. Sonra biri daha, biri daha, biri daha... Oslolular ellerindeki Hamsun kitaplarını yığarlar yazarın kapısının önüne. Ne bir arbede yaşanır, ne de kötü bir laf edilir. Kırgın Norveçliler kitapları sessizce bırakıp dağılırlar. Adeta kendi kitaplarından bir dağ oluşur Hamsun'un bahçesinde.

Norveç edebiyatının ve belki de dünya edebiyatının en gizemli en önemli yazarlarından biridir Hamsun. Gizemi yazdıklarından ziyade siyasi görüşünden kaynaklanır. Kendisi hakkında bence en anlamlı başlık bundan yıllar önce "K” edebiyat dergisinde atılmıştır: En Karanlık Işık…

Hamsun 100 seneye yaklaşan ömrüne pek çok eseri, ödülü, sevinci ve azabı sığdırmıştır. Soy ismini doğduğu köyden alan Hamsun gençliğinde başladığı yazın hayatında pek çok güçlükle karşılaşmıştır. Örneğin henüz 24 yaşındayken edebiyatla ilgili paneline 6 dinleyici gelmiştir. Beckettvari bir denemeyle ikinci panelinin katılımcı sayısını 7'ye çıkarmıştır. Ölümcül bir hastalıktan kurtulmuş, Amerika'da ırgatlık, tren bileti satıcılığı gibi işlerde çalışmış ve sonra soluğu yine ülkesinde almıştır. Kendi tabiriyle yumruğunu yemeden kimsenin bırakıp gidemeyeceği Kristiana'ya -bugünkü Oslo'ya- dönmüştür. En ünlü eseri Açlık da bu kentin sokaklarında geçer. Okurken dizlerimizin dermanı kesilir, adı verilmeyen karakterin yerine karnını doyurmak için hırsızlık yapmak ya da parmağını yerken onu durdurmak isteriz. Çünkü metnin her sayfası bize gururlu bir adamın hikâyesini anlatır. Kitabı okurken eski İtalyan sinemasından Bisiklet Hırsızları filmi de zihnimizin bir köşesinde oynar durur -ya da belki sadece bana mahsustur bu sergüzeşt.

Ladri di Biciclette filminden
Hamsun 1920 yılında Nobel edebiyat ödülünü kazanmıştır. Bu dönemden sonra hızlı bir yükseliş görülür edebi kariyerinde ve beraberinde değişen ve gelişen maddi imkânlar. Öyle ki bir dünya turuna çıkmış ve bu sırada İstanbul'a da uğramış, bu gezisini de kaleme almıştır. İstanbul'da İki İskandinav Seyyah adıyla basılan kitapta Hamsun'un ve Andersen'in ayrı zamanlardaki İstanbul izlenimleri okunabilir.

Hamsun için bir anlamda sonun başlangıcını siyasi görüşü hazırlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazileri desteklemesi, ülkesinin Almanya'ya karşı koymaması gerektiğini söylemesi ve rivayet olarak kalsa bile kazandığı Nobel madalyasını Hitler'e armağan etmek istemesi gibi etmenler nedeniyle savaş sonrası Norveç toplumunda Hamsun büyük bir prestij kaybına uğrar ve vatana ihanet suçlamasından ötürü rekor bir para cezasına çarptırılır. Tıpkı Göçebe romanında olduğu gibi bir yaşlılar evine yerleştirilir ve 1952 yılında odasının banyosunda ölü bulunur…

Hamsun bir doğa yazarıdır demek yanlış olmaz. Belki bir inziva yazarı bile denebilir. Açlık'ta Göçebe'de, Pan’da ve Toprağın Bereketi'nde bir münzeviyi okuruz. Hani faşist görüşleri bilinmese aklın ve ilerlemenin çağında doğanın tarafını tutan bir romantik bile denebilir onun için.

Elbette bir yazarın siyasi duruş ve görüşlerini eserlerinden ayrı olarak ele almak gerekir. Hamsun belki de bu şekilde ele alınması gereken yazarların en önde gelenidir. Her ne olursa olsun Norveçliler onu hiçbir zaman tam olarak affetmemişler ve belki de tarihin en zarif protestosu ile bu büyük yazarı büyük bir utançla baş başa bırakmışlardır.

Hamsun'un Utancı

Medeniyetin önemli göstergelerinden biri de herhangi bir şeyi protesto etme şeklidir. Bireysel olarak ya da topluca!

Norveç ve dünya edebiyatının en büyük yazarlarından, 1920 Nobel ödülü sahibi Knut Hamsun, ikinci dünya savaşı yıllarında, henüz ülkesi işgal edilmeden evvel Nazi taraftarlığı ve propagandası yapıp ülkesinin işgaline zemin hazırlamaya çalışır. Ve sonunda Norveç işgal edilir. Acı dolu günler yaşanır. Savaş bitip işgal sona erdiğinde son derece kırgındır Norveçliler en büyük yazarlarına. Devlet tarafından yargılanır ve cezalandırılır. Fakat Norveçliler ne hakaret ederler, ne bağırıp çağırırlar ne de intikam hissiyle saldırıya geçerler.

Peki, ne mi yaparlar?


Bir sabah, genç bir Norveçli, elindeki Hamsun kitabını yazarın evinin önüne bırakıp sessizce uzaklaşır. Bir süre sonra biri daha kitap bırakır aynı yere. Sonra biri daha, biri daha, biri daha... Oslolular ellerindeki Hamsun kitaplarını yığarlar yazarın kapısının önüne. Ne bir arbede yaşanır, ne de kötü bir laf edilir. Kırgın Norveçliler kitapları sessizce bırakıp dağılırlar. Adeta kendi kitaplarından bir dağ oluşur Hamsun'un bahçesinde. Bu zarif tepki, doksan küsur yaşındaki yazara ömrünün en acı dersini verir. Pişman, mutsuz ve utanç içinde yumar hayata gözlerini…
http://www.artfulliving.com.tr/...a-knut-hamsun-i-5016
Demem o ki, biraz zeka, biraz da zarafet ve medeniyet, taşla sopayla yaratılan tahribattan çok daha asil ve etkili sonuçlara yol açabilir…
ALI LIDAR

Osmanlı'nın Az Bilinen Tarihi
İstanbul Çarşamba’da Avrat pazarı

İstanbul Milletvekili ve 1920-1921 yılları arası Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in (Tanrıöver, 1885-1966) kölelik ve cariyeliği eleştiren sözleri günümüzdeki yeni Osmanlıcılık akımlarına bir cevap teşkil etmektedir:

"Size eski Türkiye’den bir örnek daha aktaracağım. İstanbul’da Çarşamba tarafında bir Avratpazarı vardı. III. Sultan Selim zamanında İstanbul’a ait birçok tablolar yapmış olan Meling’in tablolarında bunu görmek mümkün. Arkadaşlar! Biri Beşiktaş’ta, diğeri Çarşamba’da olmak üzere İstanbul’un bilinen, ünlü iki Avratpazarı vardı.

Gürcistan’dan ve Çerkez memleketlerinden getirirlerdi. Bir ucu Kafkasya’da, bir ucu Habeşistan’da esir ticareti vardı. Bir de Osmanlı (istila) orduları Avrupa’nın içinden, Sırbistan’dan, Macaristan’dan ve Lehistan’dan döndükleri zaman aralarında renk renk açık koyu saçlarıyla, renk renk gözleriyle kadınlar ve erkekler taşırlardı.

Eski ailelerin haremi, kadın ve erkek kervansarayı idi.

Efendiler!

Hassas ve takva ruhuyla kuvvetli ahlak isteyenlere soruyorum. Bu kervansarayların içinde özlediğiniz hayat, aile hayatı mümkün mü idi? Odalıklar, cariyeler, asıl ve ismini söylemekten utandığım cins köleler bir evin haremine yığılırsa, orada esas olan etlerin iştah kabartması mıdır, yoksa aile fazileti ve aile endişesi midir?"

Kaynak: Kazım Öztürk, Türk Parlamento Tarihi- İkinci Dönem (1923- 1927) c.2 TBMM Vakfı Yayınları, Ankara 1993, s.221-233

Bu bakış açısı ve değerlendirmeler, Cumhuriyet aydınlarının genel görüşüdür ve kölelik Osmanlı geleneklerindeki kötü örneklerden biri olarak gösterilir.

/1000 KİTAP OKU'dan Alıntı