• İnsanlar gerçekten birbirlerine muhabbet ediyor mu?
  Bazı duyguların kendisi müsbet olsa da arka planda işleyen niyet ve duygudaki ölçü, müsbeti menfiye çevirebiliyor. Risale-i Nur satırlarında bu manada pek çok duygu tahlili ve çözümlemeleri bulunmaktadır. Bu duygulardan birisi de muhabbettir. Haddi zatında müsbet olan bir duygudur. Lâkin bu duygudaki niyet ve ölçü bazen muhabbet kılıfına girmiş enaniyetlerin, menfaatlerin bir örtüsü olabiliyor. Kişinin iyiliklerini görmemek, noksanlıklarına nazar etmek nasıl bir körlük ise kişinin sadece iyi taraflarını görmek diğer kötü sıfatlarını görmemek de bir o kadar körlük değil midir?

  İnsan çoğu zaman sevdiğini, kendi kafasındaki şekle girdirmeden, tevil etmeden, bir şeyleri kılıfına uydurmadan salt bir biçimde sevmiyor. Bu gerçek bir sevgi olmasa gerektir. Eşini seviyor, ama kafasında tasavvur ettiği şekilde seviyor. Evlâdını seviyor, ama şartlı ve aslında kafasındaki evlât profilini seviyor. Ana babasını seviyor, ama sanki onlardan insanî zaaflar alınmış veya yok gibi seviyor. Bir türlü insanî gerçeklerini görmek istemiyor ya da sürekli tevil yapıyor.

  Gerçek sevgi kişinin eksikliklerini, noksanlıklarını bile bile sevmektir. Onlara bir tevil, bir yorum getirmeden sevebilmektir. “O, şöyle” “Yok canım öyle değildir”, “ama” “yok canım, o şundan yapmıştır” ama, ama …, hep bir kılıf, hep kafandaki şekle getirme hamleleri. Hayır, gerçek sevgi ve muhabbet bu değildir. Bu, muhabbet kılıfına girmiş bencillikten başka bir şey değildir.

  Bazı insanların hayattaki işi bu gibidir. Hep arayı bulmak “yok canım, şöyledir”, “yok canım böyledir” söylemleri ile Polyannacılık oynamak. Hüsnü zannı abarttığımızı düşünüyorum zaman zaman. Hüsnü zan yanlışları kapatmak, görmezlikten gelmek, halının altına atmak değildir. Hüsnü zan karşıdaki kişilerin zaaflarını, güçlü taraflarını, artılarını, eksilerini bilerek ona muhabbet edebilmektir. Uhuvvet Risalesi baştanbaşa bu dersi verir. Hiçbir satırında karşınızdaki insanın hatasını görmeyiverin, kapatıverin diye bir yaklaşım yoktur. Tam tersi dokuz cani sıfatını bilmek ve görmekten sonra atılacak adımlardan bahseder. “Yok say” demez, evet var, ama iman, İslâmiyet gibi Kâbe hürmetindeki değerlere muhabbetini bina et mesajı verilir. Kardeşinden bir fenalık gördüğünde dörde ayır der, yoksa fenalığı görme, yok farz et değildir.

  Sürekli tevillerle muhabbet oluşmaz ve bu gerçek bir muhabbet değildir. Gerçek muhabbet kusuru, yanlışı ona gösterecek ve onu lütufla ıslah edecek kadar yakın olmak, vakıf olmak, gerçekçi olmakla mümkündür.

  Gerçek muhabbet, insanın kendisini ve bir başkasının ruhî gelişimini desteklemek amacıyla benliğini genişletme arzusudur.

  Bediüzzaman’ın, kardeşi, Molla Abdullah’la olan hikâyesi ilginçtir. “Sen hayali Ziyaeddin’i (ks) seviyorsun. Ben ise gerçek Ziyaettin’i” meselesi konumuzu bir parça izah eder. “Perde-i gayp açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek” cümlesi çok mühimdir. Yani muhabbet ettiklerimize öyle bir muhabbet etmeliyiz ki, hayalî ve kurguladığımız bir kişi değil, kusurlarını kırpıp tevil ettiğimiz bir kişi değil, insanî özelliklerinden azade bir kişi değil o insanı bütün gerçekliği ile olabilecek bütün insanî kusur ve noksanlıkları ile sevmek. Ancak o zaman perde-i gayp açıldığında yakîn ziyadeleşmeyecektir. Yoksa perde-i gayp açıldığında, içinde riyakârlık, bencillik, narsistlik, menfaatçilik, çıkarcılık olan, ama muhabbet kılıfını giymiş, iyilik ve fedakârlık adını takmış ne altı boş ve ihlâssız muhabbetler ortaya çıkacaktır.

  Elbette bu söylediklerimizden kusurları ortaya çıkarmak, sayıp dökmek çıkmamalı. Kusuru görmek kusurun olabileceği gerçeğini bilmek ve buna rağmen sevmek, kusuru görmemek, kapatmak, tevil etmek, kırpmak, yontmak ve kafamızdaki kıvama getirmekten çok üst ve hiç alâkası olmayan bir sevgidir.

  Kusuru örtmenin yolu onu görmektir. Olmayan bir şeyi örtemezsin. İnsan bunu kendi nefsine de kabul ettirmelidir. Kendi kusuruna kör olmak zaten başkasının kusuruna da kör olmak manasına gelir.

  İnsanoğlu hakikaten garip bir mahlûk. Gerçek muhabbet, noksanlıkları görmek, ama faş etmemek, su-i zan yapmamak, Settar ismiyle kapatmak iken, şimdiki muhabbet anlayışı görmemezlikten gel, iyi geçinmek adına kapat, hatta riyakâr bir sevgi ve muhabbet bile göster, ama yeter ki göster. Sonra gerçekten ne hissedersen hisset hatta gıybet bile yap, ama beni riyakârlıkla da olsa doyur. Bu ne cahilane bir iletişim. Ne yazık ki içinde İslâmî bir öz taşımayan bu yaklaşımları gelenekler de hoş görüyor ve böyle yapıları destekliyor. İçinden gelmese de özür dile, içinden gelmese de muhabbet sözcükleri kur, içinden gelmese de üzülür gibi yap…

  Hasılı; İslâm gerçek duyguları yaşamamızı istiyor. Mü’min mü’mini sever ve sevmeli. Fenalığı için yalnızca acır. Bu kaidenin içerisinde sevgiyi bina edecek değerleri büyütmemizi, diğerlerini çakıl taşları olarak görmemizi öğütlüyor. Yoksa çakıl taşlarını halının altına at, süpür, görme, tevil yap demiyor. Zira bu yaklaşım Kâbe hürmetindeki değerleri de görmemeyi netice veriyor. Ve nihayetinde ortaya dersini defalarca okuduğu halde bir türlü uhuvveti oturtamayan, muhabbeti sağlam bir zemine bina edemeyen, mümaşaat eden ve her fırsatta da gıybet yapmaktan çekinmeyen, yalancı muhabbet fedaileri, riyakâr sevgi göstericilerinden başka kimse kalmıyor.

  4 Temmuz 2020
 • Ey şu risaleyi insaf ile mütâlâa eden kardeş! Deme: "Niçin bu ‘Onuncu Söz'ü birden tamamıyla anlayamıyorum?" ve tamam anlamadığın için sıkılma! Çünkü İbn-i Sîna gibi bir dâhi-yi hikmet,

  اَلْحَشْرُ لَيْسَ عَلٰى مَقَاي۪يسَ عَقْلِيَّةٍ

  demiş. "Îman ederiz, fakat akıl bu yolda gidemez." diye hükmetmiştir.

  Hem bütün ulemâ-i İslâm: "Haşir, bir mes'ele-i nakliyedir, delili nakildir. Akıl ile ona gidilmez." diye müttefikan hükmettikleri halde, elbette o kadar derin ve mânen pek yüksek bir yol, birdenbire bir cadde-i umumiye-i akliye hükmüne geçemez. Kur'ân-ı Hakîm'in feyziyle ve Hâlık-ı Rahîm'in rahmetiyle, şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda, o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Çünkü; îmanımızın kurtulmasına kâfi gelir. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup tekrar mütâlâa ile izdiyâdına çalışmalıyız.

  Risale-i Nur-Haşir Risalesi/97
 • ON ÜÇÜNCÜ DEVA: Ey hastalıktan şekva eden biçâre adam! Hastalık ba’zılara ehemmiyetli bir definedir, gâyet kıymetdar bir hediye-i İlâhîyyedir. Her hasta, kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Mâdem ecel vakti muayyen değil; Cenâb-ı Hak, insanı yeis-i mutlak ve gaflet-i mutlaktan kurtarmak için, havf ve rica ortasında ve hem dünya ve hem Âhireti muhafaza etmek noktasında tutmak için, hikmetiyle eceli gizlemiş. Mâdem her vakit ecel gelebilir... Eğer insanı gaflet içinde yakalasa, ebedî hayatına çok zarar verebilir. Hastalık gafleti dağıtır, Âhireti düşündürür, ölümü tahattur ettirir, öylece hazırlanır. Ba’zı öyle bir kazancı olur ki; yirmi senede kazanamadığı bir mertebeyi yirmi günde kazanıyor. Ezcümle, arkadaşlarımızdan —ALLAH rahmet etsin— iki genç vardı. Biri İlâmalı Sabri, diğeri İslâm Köylü Vezirzâde Mustafa. Bu iki zât, talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde, samimiyette ve îman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki; her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla, sâir gafil ve feraizi terkeden gençlere bedel, en mühim bir takva ve en kıymetdar bir hizmette ve Âhirete nâfi bir vaziyette bulundular. İnşâallah iki senelik hastalık zahmeti, milyonlar sene hayat-ı ebediyenin saadetine medâr oldu. Ben onların sıhhatı için ba’zı ettiğim duâyı... şimdi anlıyorum... Dünya i’tibâriyle bedduâ olmuş... İnşâallah o duâm, sıhhat-ı uhreviye için kabul olunmuştur.
  İşte bu iki zât, benim itikadımca, on senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kâr buldular. Eğer ikisi, bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip, gaflet ve sefahete atılsaydılar; ölüm de onları tarassud edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı; o nurlar definesi yerine, kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı...
  Mâdem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şekva değil.. tevekkül, sabır ile, belki şükredip, rahmet-i İlâhîyyeye itimad etmektir.
  Bediüzzaman Said Nursî
  Sayfa 212 - İhlâs Nur Neşriyat
 • Adem gibi yeryüzü Vatanın, şeytan düşmanın, insanlık ulusun, İslam milletin, Adalet devletin, Cennet Ülkün, dünya ülken, Mekke Başkentin, tövbe ve dua lisanın, aşk yükün iman rütbe, Allah Dostun olmalı.
 • 306 syf.
  ·6 günde·Puan vermedi
  Uygulama dahilinde henüz benden başka kimsenin okumadığı bir eser hakkında tedkik yazısı hazırlamak biraz garip hissettirdi. Esasen, batı klasikleri, hiç değilse isim olarak birazcık bilinir. Ancak, doğu klasiklerinden, hattâ çoğu defa kendi edebiyatımız olduğunu söylediğimiz Doğu edebiyatından bîhaber olarak yaşamaya devam ediyoruz.

  Gerek garp literatüründe gerekse de şark edebiyatında göğe yükselme yahut diğer âlemde seyahat üstüne kurulu, muhtelif bir edebiyat şeklinin olduğu görülmektedir. Gerçekten İran'da da buna benzer şimdi hatırlayamadığım bir eser mevcuttur. İnançların ortaklığı gereği, ahiret âlemine iman eden tüm dinlerde buna benzer metinlerin varlığını garipsememek gerektir.

  Akdeniz boyunca intişar etmiş olan ''miracname'' edebiyatının 13. asırda Floransalı Dante'yi tesir altına aldığını ifade eden pek çok araştırma mevcuttur. İşte, büyük âlim Ebu'l Â'lâ el- Maar'i'nin Gufran Risalesi bu eserlerin en önemlilerinden biri telakki edilmektedir. Dante'nin müteessir bulunduğu diğer şark metinleri için okuyucuları hemen Rene Guenon'un ''Ortaçağ ve Dante'' eserine yönlendirilerim.

  Müellif, Cemil Meriç okurlarının belki hatırlayacağı önemli bir zâttır. İslam dünyasındaki ilk ateist âlimlerden kabul edilen el-Maar'i, yaşadığı dönemde Arapçaya olan hakimiyetiyle pek çok bilginin övgüsünü kazanmayı başarmıştır.
  Eser ise, el-Maar'i ve dostlarından ibnu'l Fakih'in mektuplaşmaları vasıtasıyla ortaya çıkıyor. Eserde İbnu'l Fakih Cennet ve Cehennem'i dolaşarak, oralarda bulunan eski Arap şairlerinin beyitlerini okuyuculara tekrar hatırlatıyor. Elbette üzerinden bin yıl geçtiği için günümüz okurlarına yabancı gelebilir, Dante kadar akıcı bir anlatımı ve olay örgüsü olmayabilir lakin Gufranname doğu edebiyatının incilerinden biri olarak okunmayı hakediyor.
 • 48 syf.
  ·1 günde·8/10 puan
  İslâm dininin temel kaideleri olan, bilinmesi ve uyulması farz olan "imanın ve İslamın şartları"nın, bunlara hüccet (delil) kabul edilen ayet ve hadislerin kısa manalarıyla birlikte belirtildiği risale (kitapçık). Kitap, Latin harfleri ve Osmanlı harfleri olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Osmanlıca olan bölümün son kısmında ilave olarak Esmaü'l-Hüsna (Allah'ü Teâlânın güzel isimleri) bulunmaktadır.
 • Yazar Aydın Başar, Ehl-i Sünnet hassasiyetine dikkat ederek Müslümanlar için 300 kitaplık bir liste oluşturdu. Kur’an’da hata bulan ve usulsüz dini yorumlar yapan itikadı bozuk eserleri listeye karıştırmayan Başar, uzun araştırmalar sonucunda doğudan batıya birçok farklı kişinin eselerini listeledi. 

  Çok sayıda isimden fikir aldı.

  Listeyi oluştururken, çok sayıda alim, akademisyen ve yazarlardan fikir alan Başar, Mahir İz, Esad Coşan, Kadir Mısıroğlu ve Yusuf Kaplan gibi isimlerin de listelerini inceledi. Ayrıca sosyal medyadan da kitap tavsiyesi yapan hocaların fikirlerini dikkate alan Başar, "Rabbim’den bu listenin insanlara faydalı olmasını niyaz ediyorum." diyerek 300 kitaplık 'Müslüman kitaplığı' kitap tavsiyesini yayınladı. İşte 300 kitaplık o liste;

  A. İMAN VE İSLAM
  1. Ömer Nasuhi Bilmen, İslam İlmihali
  2. Mehmet Zihni Efendi, Nimet-i İslam
  3. Ahmet Hamdi Akseki, İslam Dini
  4. Muhammed Hamidullah, İslam’a Giriş
  5. Necip Fazıl Kısakürek, İman ve İslam Atlası
  6. Ümit Şimşek, İslam İnanç İlmihali
  7. Ali Kemâl Belviranlı, İslâm Prensipleri
  8. Ali Tantavi, Ana Hatlarıyla İslam Dini
  9. Mahmud Esad Coşan, İslam’ın ve İmanın Korunması
  10. Muhammed Kutub, İslâm’ın Etrafındaki Şüpheler
  11. Babanzâde Ahmed Naim, İslâm Ahlâkının Esasları
  12. Haluk Nurbaki, Kur’an-ı Kerim’den Ayetler ve İlmi Gerçekler
  13. Tahirül Mevlevi, Müslümanlıkta İbadet Tarihi
  14. Rahmi Telkenaroğlu, İslam İbadet Esasları
  15. Kemal Yıldız, İbadet ve Hayat

  B. İTİKAT VE AKAİD
  1. Mehmet Zahid Kotku, Ehli Sünnet İtikadı
  2. İbrahim Cücük, Delileriyle Ehl-i Sünnet Akaidi
  3. Nureddin es-Sabuni, Matüridiyye Akaidi
  4. Mehmet Keskin, İmam Eş’ârî ve Eş’ârîlik
  5. Sadettin Taftazânî, Şerhû’l-Akâid Tercümesi
  6. Numan Kurtulmuş, Amentü Şerhi
  7. Ramazan Altıntaş, Sana İtikattan Soruyorlar
  8. Cağfer Karadaş, İslam Akaidi
  9. Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslâm Akaidi ve Kelama Giriş
  10. Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı
  11. Metin Bozkuş, Anadolu’da İslam ve Mezhepler
  12. Hasan Gümüşoğlu, İslam Mezhepleri Tarihi
  13. Abdulmecit Zindani, Kur’an ve Kainat Ayetleri Işığında Tevhid
  14. İbni Teymiye, Tevhid Risalesi
  15. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi

  C. KUR’AN-I KERİM
  1. İsmail Karaçam, Sonsuz Mucize Kur’an
  2. Osman Keskioğlu, Kur’an Tarihi
  3. Kerim Buladı, Kur’an’ın Anlaşılmasında Anahtar Kavramlar
  4. Muhammed Gazali, Kur’an’ı Anlamada Yöntem
  5. Ebul Âla Mevdudi, Kur’an’da Dört Terim
  6. Halis Aydemir, Kur’an’da Hata Yok
  7. Mehmet Halil Çiçek, Müşkilu’l-Kur’an’ı Yeniden Değerlendirmek
  8. Enbiya Yıldırım, Kur’an Bize Yeter Söylemi
  9. İhsan Şenocak, Sünneti Reddeden Kur’an Müslümanlığı
  10. Ali Akpınar, Kuran Niçin Ve Nasıl Okunmalı
  11. Murat Padak, Kur’an’dan Hikmetler
  12. Hasan Keskin, Kur’an’da Fitne Kavramı
  13. Recep Akakuş, İslam’da Hamele-i Kuran
  14. Fatih Çollak, Kur’ân Risalesi
  15. Ruhi Özcan, Vahiy Kültürü

  D. HADİS VE SÜNNET
  1. Mehmet Yaşar Kandemir, Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor
  2. İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları
  3. Yusuf el-Karadavî, Sünneti Anlamada Yöntem
  4. Muhammed Taki el-Usmânî, Sünnet’in Bağlayıcılığı
  5. Muhammed Salih Ekinci, Huccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet
  6. Ömer Faruk Korkmaz, Ayet-i Kerimeler Işığında Sünnetin Hucciyeti
  7. Şatıbi, Bid’atler Karşısında Kitap ve Sünnete Bağlılıkta Yöntem
  8. İmam Suyuti, Sünnetin İslam’daki Yeri
  9. Said Nursi, Sünnet-i Seniyye Risalesi
  10. Halil İbrahim Kutlay, Nebevi Mesaj
  11. Muhammed Ali Es-Sabuni, Nebevi Sünnet
  12. Aynur Uyarel, Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık
  13. Mehmet Görmez, Hadis İlminin Temel Meseleleri
  14. Saffet Sancaklı, Hadis İnkârcılığı
  15. Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü

  E. SİYER-İ NEBİ
  1. Mustafa Asım Köksal, İslam Tarihi
  2. Ali Muhammed Sallabi, Siyer-i Nebi
  3. Kasım Şulul, Siyer Usulü
  4. Martin Lings, Hazreti Muhammed’in Hayatı
  5. İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hazreti Muhammed’in Hayatı
  6. Mustafa Sıbai, Peygamberimizin Hayatından Dersler ve İbretler
  7. Mehmet Emin Ay, Şefkat Peygamberi Hazreti Muhammed
  8. Münir Muhammed Gadban, Resulullah’ın Hayatı ve Daveti
  9. Ahmet Önkal, Resulullah’ın İslam’a Davet Metodu
  10. İhsan Süreyya Sırma, Mekke Dönemi ve İşkence
  11. Mustafa Ağırman, Hazreti Muhammed Devrinde Mescid Ve Fonksiyonları
  12. Rıfat Oral, Hazreti Peygamber’in Veda Haccı
  13. Âdem Apak, Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu
  14. Muhammed Emin Yıldırım, Efendimizi Sahabe Gibi Sevmek
  15. Mutlu Binici, Uhud’un Ardında Cennet Var

  F. FIKIH VE İSLAM HUKUKU
  1. Hayreddin Karaman, Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar
  2. Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar
  3. Hamdi Döndüren, Güncel Fıkhi Meseleler
  4. Abdullah Kahraman, Güncel Dini Konular ve Fıkhi Hükümler
  5. Hacı Yunus Apaydın, Din ve Fıkıh Yazıları
  6. Faruk Beşer, Güncel Meselelere Dini Çözümler
  7. Vehbe Zuhayli, Günümüz Meselelerine Fetvalar
  8. Ekrem Buğra Ekinci, İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan
  9. Halit Çalış, Ahmet Yaman, İslam Hukukuna Giriş
  10. Ahmet Yaman, Halit Çalış, İslam Hukuku
  11. Abdülkerim Zeydan, İslam Hukukuna Giriş
  12. Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü
  13. Mehmet Zahit Kevserî, Hanefi Fıkhının Esasları
  14. Mustafa Kelebek, İslam Aile Hukukunda Velayet
  15. Orhan Çeker, Fetvalarım

  G. UFUK KİTAPLARI
  1. Sezai Karakoç, İslam’ın Dirilişi
  2. İsmet Özel, Taşları Yemek Yasak
  3. Roger Garaudy, Geleceğimizde İslâm Var
  4. İsmail Faruki, Bilginin İslamileştirilmesi
  5. Rene Guenon, Modern Dünyanın Bunalımı
  6. Akif Emre, Müstağrip Aydınlar Yüzyılı
  7. Özcan Hıdır, Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm
  8. Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam
  9. Said Ramazan el-Buti, Kur’an’da İnsan ve Medeniyet
  10. Bedri Gencer, İslam’da Modernleşme
  11. Erol Güngör, İslam’ın Bugünkü Meseleleri
  12. İbrahim Kalın, İslam ve Batı
  13. Şemseddin Dursun, Hayata Dair Kavramlar Analizi
  14. Yücel Oğurlu, Perspektif Kodları
  15. Cemil Meriç, Bu Ülke

  H. DAVA VE ŞUUR
  1. Seyid Kutub, Yoldaki İşaretler
  2. Ahmet Ağırakça, Dava Adamı Olmak
  3. Yusuf Kerimoğlu, Kelimeler Kavramlar
  4. Kadir Mısıroğlu, İslam Dünya Görüşü
  5. Abdulkadir Udeh, İslam ve Siyasi Durumumuz
  6. Muhammed Ebu Zehra, İslam’da Sosyal Dayanışma
  7. Salim Öğüt, Modern Bir Din Projesinin Tenkidi
  8. Mehmet Doğan, Batılılaşma İhaneti
  9. Said Halim Paşa, Buhranlarımız
  10. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol
  11. Burhan Bozgeyik, İşte Zulmün Belgesi
  12. Osman Yüksel Serdengeçti, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler
  13. Mehmet Beşir Eryarsoy, Küreselleşmeye Karşı Duruşumuz
  14. Salâh Abdulfettâh el-Hâlidî, Müslümanın Değişmez Prensipleri
  15. Ebul Hasen En Nedvi, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti

  I. MÜSLÜMANCA DÜŞÜNCE
  1. İmam Gazali, Müslümanca Bir Hayat
  2. Ebubekir Sifil, Müslümanca Bir Hayat İçin
  3. Abdurrahman Arslan, Dünyaya Müslümanca Bakmak
  4. Mehmet Sürmeli, Siyasette Müslümanca Duruş
  5. Aydın Başar, Hayatı Müslümanca Okumak
  6. İsmail Lütfi Çakan, Müslümanca Yaşamak
  7. Yavuz Köktaş, Modern Dünyada Müslümanca Düşünmek
  8. Rasim Özdenören, Müslümanca Düşünmek Üzerine Denemeler
  9. Serdar Demirel, Postmodern Çağda Müslüman Bilincin İnşası
  10. Ali Haşimi, Kur’an ve Sünnet’e Göre Müslüman Şahsiyeti
  11. Fethi Yeken, Müslüman Olmam Neyi Gerektirir?
  12. Ali Haydar Haksal, Müslümanca Duruş
  13. Vehbi Karakaş, Müslümanca Bakış
  14. Nureddin Yıldız, Mümin Kimliğimiz
  15. Ramazan Kayan, Vahyin Gölgesinde Kimlik İnşası

  İ. TASAVVUF VE NEFİS TERBİYESİ
  1. Hasan Kamil Yılmaz, Tasavvufun Meseleleri
  2. Dilaver Selvi, Kur’an ve Tasavvuf
  3. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar
  4. Hasan El Benna, Tasavvuf Ve Ahlak Eğitimi
  5. Necdet Yılmaz, Osmanlılarda Tasavvuf
  6. Ebu’l-Alâ el-Afîfi, Tasavvuf İslâm’da Mânevî Hayat
  7. Mahir İz, Tasavvuf
  8. Muhammed Bin El Hani, Adap
  9. Abdu’l-Bari En-Nedvi, Tasavvuf ve Hayat
  10. Ferîdüddîn Attar, Tezkiretü’l Evliyâ
  11. Said Havva, İslam’da Nefis Tezkiyesi
  12. İbni Kayyım El Cevziyye, Nefis Terbiyesi
  13. Abdulkerim Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi
  14. Haris el Muhasibi, Selefi Tasavvuf
  15. Muhammed Emin Er, Fıkh-ı Batın Kalp Temizliğinin Esasları

  J. İRFAN VE HİKMET
  1. Abdulkadir Geylani, İlahi Armağan
  2. Osman Nuri Topbaş, Son Nefes
  3. Necdet Tosun, İrfan Bahçesi
  4. Abdulfettah Ebu Gudde, Zamanın Kıymeti
  5. İbn Hacer el-Askalani, Erdem Yolcusuna Uyarılar
  6. İmam Şarani, Sufilere Armağan Selefi Salihin Ahlakı
  7. İbn Ataullah el-İskenderi, Hikemü’l-Atâiyye
  8. Mustafa Kara, Gönül Mektupları
  9. Musa Tektaş, Gönül Zaviyesi
  10. Hayati İnanç, İşte Geldik Gidiyoruz
  11. Raşit Küçük, Sevgi Medeniyeti
  12. Ahmet Ziylan, İki Çift Söz Yeter
  13. Sadi Şirazi, Bostan ve Gülistan
  14. Beydaba, Kelile ve Dimne
  15. Mehmet Nezir Gül, Geçmişten Günümüze Latifeler Hikmetler

  K. İLHAM VEREN KİTAPLAR
  1. Soner Duman, Hayata Bir de Böyle Bak
  2. Mehmet Lütfi Arslan, Uyanın Rüya Vaktidir
  3. Mustafa Asım Küçükaşçı, Kıyameti Koparan Kopuşlar
  4. Süleyman Ragıp Yazıcılar, Baht Meselesi
  5. İsmail Kılıçarslan, Benim Meselem
  6. Erol Erdoğan, İnsan Mevsimi
  7. Erhan Erken, Dünya Görüşü
  8. Ömer Faruk Demireşik, Şafak Sökerken
  9. Âdem Özköse, Ümmet Coğrafyası
  10. Sefa Saygılı, Dünyayı Aldatanlar
  11. Mustafa Sabri Beşer, Ve İnsan Aldandı
  12. Ahmet Murat, Kalbin Kararı
  13. Mikail Çolak, Alemlere Rahmet
  14. Faruk Öndağ, Sıradışı Adamlar
  15. Mustafa Nezihi Pesen, İstanbul’a Zikirle Girdin Mi Hiç?

  L. FAYDALI DİNİ KİTAPLARI
  1. Abdullah Yıldız, Namaz Bir Tevhit Eylemi
  2. Şerafettin Kalay, Müminin Miracı Namaz
  3. Mehmet Şevket Eygi, Müslümanın 100 Vazifesi
  4. Âdem Ergül, Medeniyet Öncülerimizden 365 Lider Davranış
  5. Hikmet Özdemir, Hazreti Ali’nin 100 Veciz Sözü
  6. Murat Kaya, Hazreti Ömer’den 111 Hatıra
  7. Mustafa Meşhur, İslam’a Davet Fıkhı
  8. Ali Nar, 40 Hadisle Müslüman Kimliği
  9. Mecdi El Hilali, Allah Sevgisi
  10. Mehmet Paksu, Sünnete Göre Günlük Hayat
  11. Mehmet Akbaş, Asr-ı Saadetten Üç Öğretmen
  12. Ali Ramazan Dinç, Kemale Dair Sohbetler
  13. Ertuğrul Düzdağ, Ali Ulvi Kurucu Hatıralar
  14. Nazif Yılmaz, Ahmet İslamoğlu Hatırlar ve Mülahazalar
  15. İbrahim Emiroğlu, Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlana

  M. KÜLTÜR VE EDEBİYAT
  1. Haluk Dursun, İstanbul’da Yaşama Sanatı
  2. Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı
  3. Münevver Ayaşlı, Haminne’nin Suret Aynası
  4. Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gökkubbemiz
  5. Dursun Gürlek, Kültür Dünyamızdan Manzaralar
  6. Sadettin Ökten, Aslında Bir Sanat Var
  7. Nihat Sami Banarlı, Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri
  8. Mehmet Nuri Yardım, Edebiyatımızın Güler Yüzü
  9. Âlim Yıldız, Geleneğin İzinde
  10. Nidayi Sevim, Keşf-i İstanbul
  11. Emin Işık, Belh’in Güvercinleri
  12. Serhan Tayşi, Ali Emiri’nin İzinde
  13. Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari
  14. Beşir Ayvazoğlu, Geleneğin Direnişi
  15. Evliya Çelebi, Seyahatname

  N. HİKÂYE, ROMAN VE DENEME
  1.Muhyiddin Şekur, Su Üstüne Yazı Yazmak
  1, Carl Vett, Dervişler Arasında İki Hafta
  2. Muhammed Esed, Mekke’ye Giden Yol
  3. Şule Yüksel Şenler, Huzur Sokağı
  4. İskender Pala, Şah Sultan
  5. Cahit Zarifoğlu, Yaşamak
  6. Tarık Buğra, Küçük Ağa
  7. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir
  8. İbrahim Tenekeci, Son Düzlük
  9. Mustafa Kutlu, İyiler Ölmez
  10. Vehbi Vakkasoğlu, Bir Destandır Çanakkale
  11. Mehmet Niyazi, Yemen Ah Yemen
  12. Yavuz Bahadıroğlu, Selahaddin Eyyubi
  13. Mustafa Uslu, Yunus Emre Gönlüm Düştü Bir Sevdaya
  14. Aziz Erdoğan, Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy
  15. Ahmet Yapıcı, İnanmış Bir Adam Mehmet Akif

  O. EĞİTİM VE AİLE
  1. Ali Fuat Başgil, Gençlerle Başbaşa
  2. Seyit Mehmet Şen, Gençlik Geleceğimizdir
  3. Nurettin Topçu, Türkiye’nin Maarif Davası
  4. Samiha Ayverdi, Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız
  5. Dursun Ali Taşçı, Eğitim Yazıları
  6. Said Havva, İslami Eğitim Modeli
  7. Memiş Okuyucu, Maarifimiz ve Geleceğimiz
  8. Ali Erkan Kavaklı, En Sevilen Öğretmen Hazreti Muhammed ve Eğitim Metotları
  9. Bekir Kuzudişli, Eğitim ve Öğretime Dair 40 Hadis
  10. Osman Öztürk, İslam’da Evlat Terbiyesi
  11. Mehmet Zeki Aydın, Ailede Ahlak Eğitimi
  12. Durak Pusmaz, Ailede Mutluluk Prensipleri
  13. Sıtkı Aslanhan, Bilinçli Aile
  14. Mustafa K Topaloğlu, Evliliğin Yol haritası
  15. Sema Maraşlı, Mutlu Aile Okulu

  Ö. TARİH
  1. Ahmet Akgündüz, Bilinmeyen Osmanlı
  2. Mustafa Armağan, Osmanlı İnsanlığın Son Adası
  3. İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet Tekke Münasebetleri
  4. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı
  5. Koray Şerbetçi, Bir Osmanlı Var İmiş
  6. Fuat Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu
  7. Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet
  8. Coşkun Yılmaz, Sultan İkinci Abdulhamit ve Dönemi
  9. Vahdettin Engin, Bir devrin Son Sultanı II. Abdulhamid
  10. Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin İlgasının Arka Planı
  11. Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi
  12. Mahmud Şakir, İslam Tarihinden Dersler ve İbretler
  13. Davut Nuriler, Sancak’ın Asırlık Hak Mücadelesi
  14. Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya
  15. Fuat Sezgin, İslam Bilim Tarihi

  P. ABİDE ŞAHSİYETLER
  1. Salih Suruç, Sadakatte Zirve Hazreti Ebu Bekir
  2. İbnül Cevzi, Emirül Müminin Hazreti Ömer’in Hayatı ve Tarihi
  3. Mustafa Necati Bursalı, Hayâ ve Edep İncisi Hazreti Osman
  4. Mahmut Sami Ramazanoğlu, Hazreti Aliyyül Murtaza
  5. Ömer Sabuncu, Hazreti Aişe Binti Ebi Bekir
  6. Ömer Döngeloğlu, Musab Bin Umeyr
  7. Fatih Çınar, Mustafa Taki Efendi
  8. İbrahim Baz, Abdülehad Nuri-i Sivasi Hayatı Eserleri Görüşleri
  9. Vahit Göktaş, Muhammed Es’ad-ı Erbili Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Felsefesi
  10. Adnan Memduhoğlu, Bir Fakih Olarak İmam Nevevi
  11. Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivi
  12. Nesimi Yazıcı, Kamil Miras Hayatı ve Eserleri
  13. Ethem Cebecioğlu, İmam-ı Rabbani Hareketi ve Tesirleri
  14. Bilal Kemikli, Erzurumlu Bilge İmam Muhammed Lütfi Efendi
  15. Yusuf Temizcan, Muhsin Kıvamında Yaşamak Abdullah Tivnikli

  R. İLMİ ETÜDLER
  1. Necdet Çağıl, Kur’an’ın Belagat ve Fonetik Yapısı
  2. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Kur’an’ın Belagatı ve İ’cazı Üzerine
  3. Mehmet Yalar, Modern Arap Edebiyatına Giriş
  4. Yusuf Ziya Kavakçı, İslam Araştırmalarında Usul
  5. Rahmi Yaran, İslam Fıkhında İhtiyaç Kavramı ve Kurumsallaşma
  6. Hasan Çelikkaya, Fonksiyonel Eğitim Sosyolojisi
  7. Mehmet Ünal, Kur’an Anlaşılmasında Kıraat Farklılıklarının Rolü
  8. Cemal Abdullah Aydın, Hadislerin Kaynaklarını Bulma Yolları
  9. Cemal Ağırman, Hadis Kaynaklarının Dili
  10. Hüseyin Yılmaz, Dini Hitabet ve Mesleki Uygulama
  11. Nuri Adıgüzel, İslam Ahlak Düşüncesi ve Müslüman Ahlakçılar
  12. Fethi Ahmet Polat, İslam Tefsir Geleneğinde Akılcı Söyleme Yöneltilen Eleştiriler
  13. Ömer Çelik, Tefsir Usulü ve Tarihi
  14. Harun Öğmüş, Cahiliye Döneminde Araplar
  15. Mehmet Fatih Kaya, Hadis Usûlünde İhtilât

  S. TEMEL CİLTLİ ESERLER
  1. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Din Kur’an Dili
  2. Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t Tefasir
  3. İmam Nesefi, Tercüme: Harun Ünal, Nesefi Tefsiri Tercümesi
  4. Babanzade Ahmed Naim ve Kamil Miras, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi
  5. Yaşar Kandemir, İsmail Lütfi Çakan, Raşid Küçük, Riyazüs Salihin Şerhi
  6. Kadı İyaz, (Yaşar Kandemir), Şifa-i Şerif Şerhi
  7. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslamiyye ve İstılahat-ı Fıkhiyye Kamusu
  8. İmam Nebevi Hazretleri, Hatib eş-Şirbini (Tercüme Soner Duman), Muğni’l Muhtac
  Minhacü’t-Talibin Şerhi
  9. İmam Gazzali, İhya-ü Ulumi’d Din
  10. Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatüs Sahabe
  11. Hayredin Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku
  11. Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi
  12. Hayati Ülkü, İslam Tarihi
  13. Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı
  14. İmam-ı Rabbani, Mektubat
  15. Tahirül Mevlevi, Mesnevi Şerhi

  Aydın Başar
 • İman, ilim, amel, ihlâs ve mahviyet olmadıkça terakkiyat mümkün olmadığı gibi hüsrandan ve ziyandan kurtulmak da mümkün değildir.