• Dîl, antropoloji, kanun ve Örf bakımından Türklerle hiç bir ilişiği bulunmayan Hattiler yani Hititler, bu tarihte, bize, Türkiye Türklerinin ataları gibi gösterilmektedir. Kısa boylu, kısa boyunlu, gür ve kıvırcık saç ve sakallı biçimsiz Hattilerin bizimle nasıl bir ilişiği olabilir? Yazıları okunmuş, Turanlı olmadıkları anlaşılmıştır. Kanunları ele geçmiş ve neşredilmiştir. Malûm devirlerdeki Türk yasa, türe ve göreneğine uyar tarafları yoktur. Hattâ bunların brakisefal olduğu bile şüphelidir. Çünkü toprak altından çıkarılan iki Hatti kafasının brakisefal olmadıkları için bir antropoloji mütehassısı tarafından imha olunduğunu bana Köprûlüzade Fuat söylemişti. Kanunlarından gayet ahlâksız bir millet olduğunu anladığımız Hattileri Türk saymakla takip olunan gaye Anadolu'da eskiden beri yerli halk olarak yaşadığımız düşüncesi olmalıdır. Fakat bu da boş, temelsiz, yersiz bir düşüncedir. Hiç bir millet şimdiki vatanının en eski ahalisi değildir.
 • Ali Fuat askeri öğrencilerin duygularını daha ayrıntılı olarak tanımlıyor:
  Günde kaç defa "Padişahım çok yaşa!" diye barbar bağırdımız devrin Padişahı Sultan II. Abdülhamit gözümüzden yavaş yavaş düşüyordu. Tıbbıye'deki genç ve aydın hürriyet taraftarlarının sürgünlere gönderilip ocaklarına incir dikildiğini duydukça âdeta feveran [isyan] ediyorduk. Bir gün bizim de başımıza böyle bir şey gelebilirdi. Devlet idaresinin iyi işlemediğini, suistimallerin alıp yürüdüğünü, memurların ve subayların maaşlarını alamakdıklarını, buna mukabil saraya mensup sırmalı hafiyelerle tevabilerine [uydu/uyruklarına] maaşlarından başka keseler dolusu altın verildiğini haber aldıkça, Sultan Hamid'e esasen pek de kuvvetle olmayan güvenimiz büsbütün sarsılıyordu. Ordunun fena eller idaresinde değer ve itibarını kaybettiğini görüyorduk... Fakat kimse ortaya çıkıp: "Nereye gidiyoruz, memleketi nereye götürüyorsunuz?" diye soramıyordu, sormak cesaretini gösteremiyordu. Çünkü padişahtan ve onun hafiyelerinden korkuyorlardı... Memlekette hürriyet yoktu. Biz genç Harbiyeliler, Fransız İhtilali Beyannamesi'nde insan hak ve hürriyetlerine verilen önemi gizli de olsa okumuş, öğrenmiştik.
  Andrew Mango
  Sayfa 71 - Remzi Kitabevi , çev. Füsun Doruker, s.70-71.
 • Nihal Atsız: Kısa Bir Biyografi

  1905 yılında İstanbul' da doğan Nihal Atsız, ilk ve ortaokulu Kadıköy' deki Fransız ve Alman okullarında, asker olan babasının görevi nedeniyle birkaç ay bulunduğu Süveyş'teki bir Fransız okulunda, Kasımpaşa'daki Cezayirli Gazi Hasan Paşa İlk Mektebi'nde, Haydarpaşa' daki Cezayirli Gazi Hasan Paşa İlk Mektebi'nde, Kadıköy Sultanisi ve İstanbul Sultanisi'nde okumuştur. Kendisi hakkında biyografi yazan milliyetçi yazarlar Kadıköy Fransız okulunda Rum bir çocukla ve Süveyş'te ise İtalyan bir çocukla kavga etmesini "milliyetçi mücadelesinin ilk örnekleri" olarak kabul etmektedirler. (Tekin, 2015: 14) Atsız 1922 yılında Askeri Tıbbiye'ye girdi. 3. sınıf öğrencisiyken Arap kökenli bir teğmene selam vermediği için okuldan atıldı. Öncesinde de, tıpkı ilkokulda olduğu gibi, "komünistlik ve birtakım azınlık milliyetçileri" ile kavgalar etmiş, Ziya Gökalp'in cenazesinin defni esnasında bir kavgaya karıştığı için okul yönetimince cezalandırılmıştı. Atsız, Tıbbiye'yi bırakmasının ardından bir süre öğretmen ik ve katiplik gibi görevlerde bulunduktan sonra 1930 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirerek Fuat Köprülü'nün asistanı oldu; Köprülü'nün dikkatini "Anadolu'da Türklere Ait Yer İsimleri" adlı makalesiyle çekmşti. 15 Mayıs 1931 ile 25 Eylül 1932 tarihleri arasında, Sabahattin Ali ve Pertev Naili Boratav gibi isimlerin de katkıda bulunduğu Atsız Mecmua'yı çıkardı. 1933 yılında, Türk Tarih Tezi'ne ve onun en önemli savunucularından biri olan Dr. Reşit Galip'e muhalefet eden Zeki Velidi Togan'ın yanında yer aldığı için asistanlık görevinden uzaklaştırıldı. Sonradan eşi olacak Bedriye Hanım ve Pertev Naili Boratav'ın da aralarında bulunduğu 8 arkadaşı ile birlikte Reşit Galip'e "Zeki Velidi'n i n talebesi olmakla iftihar ediyoruz." diye çektikleri telgraf sürecin başlangıcı olmuştu. Fuat Köprülü'nün yerine dekanlığa gelen Ali Muzaffer Bey için yazdığı "On yedi yıllık hocadır. Kitap, makale veya makalecik şeklindeki eserlerinin adedi: 000" satırlarından sonra asistanlıktan atıldı. Atsız, aynı yıl önce Malatya'ya Türkçe öğretmeni, sonra da Edirne'ye edebiyat öğretmeni olarak tayin edildi. Edirne' de Orhun isimli dergiyi çıkardı. Orhun'da çıkan eleştirel dozu hayli yüksek yazıları nedeniyle bakanlık emrine alındı ve dergi kapatıldı. 1944 yılına kadar çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Atsız, 1943 yılında Orhun'u yeniden çıkarmaya başladı. Ancak bu dergi de Şükrü Saracoğlu'na yönelik açık mektupların yayınlanmasının ardından kapatıldı. 1944'teki Irkçılık-Turancılık davası esnasında 1,5 yıl tutuklu kalan Atsız, 1947 yılında diğer sanıklarla beraber beraat etti. 1949 yılında Süleymaniye Kütüphanesi'ne uzman olarak tayin edildi. 1950 yılında ise yeniden öğretmenliğe döndü. Aynı yıl Irkçılık-Turancılık davasında birlikte yargılandığı kimi isimlerle, 1960 yılına kadar varlığını sürdüren Türkçüler Yardımlaşma Derneği'n i kurdu. 1952 yılında Atatürk Lisesi'nde yaptığı bir konuşmanın ardından görevden alındı ve tekrar Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki görevine atandı. 61 Anayasası'nın ardından gelen özgürlükçü ortamda Türkçüler Derneği'ni kurdu. Dernek, 1964 yılında Türkiye Milliyetçiler Birliği adını aldı. Atsız, arkadaşlarıyla birlikte Alparslan Türkeş'in Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin endoktrinasyonunda büyük rol oynadı. Ancak partinin 1969 yılındaki kongresinde adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirmesinin ve "Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman" sloganıyla Türkçü-İslamcı bir çizgiyi benimsemesinin ardından Atsız ve arkadaşları tedrici bir şekilde tasfiye edildiler. Bu tasfiye Atsız'la tilmizi Türkeş'in yollarının nihai olarak ayrılmasını beraberinde getirdi. Türkeş'in temel rahatsızlığı Atsız'ın din konusundaki son derece radikal düşünceleriydi. Atsız'a göre din ve bilim uzlaşmaz bir çelişki içerisindeydi, dünya kutsal kitaplarda anlatıldığı üzere altı günde yaratılmamıştı ve insan Adem ve Havva' dan türememişti, ayrıca Kuran tanrı kelamı değildi ve Muhammed tarafından yazılmıştı. Atsız, Türkeş'in anlattığına göre kendisinden din ve parti ilişkilerine dair dokuz talepte bulunmuştu: "Müslümanlığı bırakıp, tamamen Türkçülüğü ele almalı, Yeni hamle bir bildiri ile kamuoyuna açıklanmalı, (Bu bildiride dinden hiç bahsetmeden, Türkçü gençlerin daha büyük ölçüde bir Türkçülüğe hasret duymakta oldukları, eski Türkçülerin de aynı fikirde oldukları ifade edilmeli) İlk fırsatta partinin adı, daha kesin ifadeli bir isim ile değiştirilmeli, (Türkçü Parti, Yasa Partisi gibi) Yaz kampları her yıl daha sıkı bir disiplin ve sadece Türklük, Türkçülük etrafında devam ettirilmeli, Türkçüler Derneği ile partinin aynı gaye uğrunda nasıl çalışabileceği planlanmalı, Irkçılığın kafatasçılık değil, sosyal bir şuur, bir kendini Türk duyma, yabancı bir ırka meyletmeme olduğu anlatılmalı, Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlak ve fazileti sloganı bırakılmalı, Devlet Gazetesi'nin dini havası hafifletilmeli, Şimdilik bütün Türkiye' den çok, oyların en fazla alındığı il, ilçe ve köylere yönelik, oralarda nasıl propaganda yapılacağı planlanmalı."
 • ''150'' LİKLER KİMDİR? 150’likler Listesinin Hazırlanması...16 Nisan 1924 ...Yüzellilikler Türkiye Cumhuriyeti'nden Kurtuluş Savaşı sonrası sürgün edilen ve düşman işbirlikçisi görülen, hepsi üst düzey makamlarda yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen isimdir.
  ''150'' LİKLER KİMDİR?

  Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra sıra iç hesaplaşmaya gelmiştir. Bu amaçla yeni kurulan cumhuriyetin otorite ve saygınlığının yurt içinde pekiştirilmesi ve yeni kurulan cumhuriyete karşı girişilmesi muhtemel eylemlere karşı önlem alınması düşünülmektedir.

  Ankara’da bu amaçla T.B.M.M.’nde 16 Nisan 1924 tarihinde ilk defa kapsamlı ve uzun süren bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda bu listeye (150’likler listesi) girecek isimlerin saptanması ele alınmıştır. Bu liste hazırlanırken (ne yazık ki kişisel çekişmelerin ve düşmanlıkların sonunda) haksız yere ismi geçen kişiler, yanlış değerlendirmelerle ve esas listeye girmesi gerekenlerin dışında ikinci, üçüncü hatta hiç girmemesi gereken
  kişiler alınmıştır.

  150’likler Listesinin Hazırlanması:

  24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması’nın koşullarından bir tanesi de bu listenin hazırlanmasıyla ilgilidir. Yeni cumhuriyet yönetimi her savaş sonunda olduğu gibi vatana ihanet edenlerin cezalandırılmalarını kesinlikle istemekte ve buna kararlı görünmektedir.

  Lozan’daki antlaşma ile bu listenin 150 kişiyi aşmaması kesinlikle kabul edilmiştir. Oysa İçişleri Bakanlığı’nın (Emniyet Genel Müdürlüğü) bu yolda hazırladığı liste 600 kişiyi kapsamaktadır. Ancak Lozan Antlaşması 150 kişi dışında bütün suçluların affını öngördüğünden bu 600 kişinin 150 kişiye indirilmesi işlemi yeni cumhuriyetin yöneticilerine büyük sorun yaratmıştır.

  Meclisin gizli oturumunda o dönemin meclis başkanı ve eski başkanlardan Fethi Okyar oturuma başkanlık etmekte, Avni Doğan ve Kütahya Milletvekili Ragıp Soysal da yazmanlık yapmaktadırlar.

  Oturumda ilk sözü, dönemin İçişleri Bakanı Ahmet Ferit Tek almış ve bu 600 kişinin 150 kişiye indirilmesinin güçlükleri karşısında izlenmesi gereken yolun ne olması gerektiğini sormuştur. Güçlükler başlıca Lozan Antlaşması’nın koşullarından kaynaklanmaktadır. Sonuçta ayıklanan liste 300 kişiye indirilmişse de bu da anlaşmalara aykırı görülerek 149 kişilik bir isim listesi üzerinde karar kılınmıştır.

  150’likler adı verilen ve 23 Nisan 1924 tarihinde Bakanlar Kurulu ve T.B.M.M.’nin oturumunda saptanan bu listeye 1 Haziran 1924 tarihindeki kararla Köylü Gazetesi sahibi Refet Bey de eklenerek kesin şekliyle 150 kişi olarak kabul edilmiştir. 150’likler listesi adıyla yurt içinde oturmaları ve Türkiye’ye girmeleri yasaklanan kişilere ait yasa 26 Haziran 1938 yılında, 15 yıl sonra yürürlükten kaldırılmışsa da yurda dönen pek az kişi olmuştur.

  150’likler Listesinin Düşündürdükleri:

  Bu liste önceleri 600, sonra 300 ve daha sonra da 150 kişi sınırında kalmıştır. Bu güne değin listeye isimleri yazılan 150 kişi dışında 600 ve 300 kişinin kimler olduğu, yani 150 kişi dışında kara listeye geçmesi düşünülenlerin isimleri hala açıklanmamış ve gizliliğini korumaktadır. Bu durum akla şu soruyu getirmektedir:

  Bu kişilerin kimlikleri hala önemli mevkilerde bulunan ve saygın olarak geçinen kimselere ait olduğu düşüncesiyle bir sır olarak gizli tutulmaktadır. Listeye giren 150 kişinin çoğunluğunu oluşturanlar da ikinci ve üçüncü sınıf suçlamalarla listeye alınmışlardır. Esas suçlanması gereken kişilerden Hıristiyan azınlıklara mensup olanlar, Avrupalı devletlerin Lozan’da anlaşmaya koydurdukları maddelerle bir çeşit dokunulmazlıklar kazanmaları nedeniyle, diğer bir bölümü zaten çok önceden hanedanla birlikte, bir kısmı da yakınlarının entrikalarıyla ya yurt dışına kaçmış ya da yakayı kurtarmış olarak af kapsamına girmişlerdir.

  Listede yaptığımız araştırma ise Çerkesler açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. şöyle ki:

  150 kişilik listede ismi geçenlerden 9 kişi Çerkes Ethem ve taraftarları, 18 tanesi “şark-i Karib Çerkesler’i Cemiyeti” kongresine katılan Çerkesler, 40 kişi Gönen ve dolaylarında Anzavurla işbirliği, çetecilik ve eşkıyalık yaptıkları gerekçesiyle suçlanan Çerkesler, 11 kişi mülki ve askeri görevlerindeki tutumlarından ve 8 kişi de Kuva-i İnzibatiye ve Vahdettin’in maiyetinde bulunmaktan dolayı listeye alınanlardan oluşmak üzere listedeki toplam 86 kişi Çerkestir.

  Yani listenin çoğunluğunu Çerkesler oluşturmuştur.
  Olayın bir ilginç yanı da, bu listeyi, hazırlanışından sonra TBMM’ne sunan dönemin İçişleri Bakanı Ahmet Ferik’e (Tek) bazı milletvekilleri tarafından “Bu listenin düzenlenmesinde hangi ölçüler esas alınmıştır, prensip nedir?” şeklinde yöneltilen sorudur.

  Bakanın verdiği yanıt ise “Efendim, prensip diye ne istiyorsunuz? Hain…Hain…Ne prensibi? Yalnız hainliğin yönü ve türü bakımından ancak bir sınıflandırma yapılabilir” şeklindedir.

  İşte listeye girecekler hakkında bu biçimde düşünen dönemin İçişleri Bakanı, birkaç gün sonra 21 Mayıs 1924 tarihinde (Damat Ferit hükümetinde Bayındırlık Bakanlığı yaptığı dönemde Atatürk ve Kuva-i Milliye aleyhindeki tutumları ve sınır dışı edilmiş olan Ermeni zenginlerinin yurda yeniden girmelerine yardımcı olmaktan) hain diye suçlanarak ve suçu da kanıtlanarak görevinden azledilir, yerine İçişleri Bakanı olarak atanan Çerkes kökenli Recep (Peker) de 150’likler listesinin yürürlüğe girmesini sağlayan kararnameye imza atar!…

  “Yüzelliliklerin Listesi” ayrı listelerde tasnif edilmişti ve listeler aşağıdaki gibi hazırlanmıştı.

  Padişah VI. Mehmet Vahdettin'in maiyeti
  1. Kiraz Hamdi - Yaver-i Has
  2. Zeki - Hademe-i Hassa Kumandanı
  3. Kayserili Şaban Ağa - Hazine-i Hassa Müfettişi
  4. Şükrü - Tütüncübaşı
  5. Şerkarin Yaver
  6. Miralay Tahir - Yaverandan Erkan-ı Harp
  7. Seryaver Avni
  Kuvve-i İnzibatiye'ye dahil kabine üyeleri
  9. Ürgüplü Mustafa Sabri Efendi - eski Şeyhülislam
  10. Ali Rüşdi - eski Adliye Nazırı
  11. Cemal Artin - eski Ziraat ve Ticaret Nazırı
  12. Cakacı Hamdi Paşa - eski Bahriye Nazırı
  13. Rumbeyoğlu Fahrettin - eski Maarif Nazırı
  14. Kızılhançerli Remzi - eski Ziraat ve Ticaret Nazırı
  Sevr Anlaşması'nı imzalayanlar
  15. Hadi Paşa - eski Maarif Nazırı
  16. Rıza Tevfik Bölükbaşı - Şura-yı Devlet eski Reisi
  17. Reşat Halis - Bern eski sefiri
  Kuvve-i İnzibatiye'ye dahil kabine üyeleri
  18. Süleyman Şefik Paşa - Kuva-i İnzibatiye Başkumandanı
  19. Bulgar Tahsin - Şefik Paşa'nın yaveri, süvari yüzbaşısı
  20. Miralay Ahmet Refik - Kuvve-i İnzibatiye Erkan-ı Harbiye Reisi
  21. Tarık Mümtaz - Kuvve-i İnzibatiye Mitralyöz kumandanı ve Damat Ferit Paşa’nın yaveri
  22. Ali Nadir Paşa - Kuvve-i İnzibatiye Kumandanlarından İzmir Kolordusu Kumandanı
  23. Kaymakam Fettah- Kuvve-i İnzibatiye mensuplarından ve Nemrut Mustafa Divanı Harp üyesi
  24. Çopur Hakkı - Kuvve-i İnzibatiye mensuplarından
  Mülkiye ve askeriyeden
  25. Gümülcineli İsmail - eski Bursa Valisi
  26. Konyalı Zeynelabidin - ayandan
  27. Fanizade Mesut - eski Cebelibereket (Osmaniye) Mutasarrıfı
  28. Miralay Sadık - Hürriyet ve İtilaf Fırkası lideri
  29. Bedirhani Halil Rahmi - eski Malatya Mutasarrıfı
  30. Giritli Hüsnü - eski Manisa Mutasarrıfı
  31. Nemrut Mustafa - eski Divan-ı Harp Reisi
  32. Hulusi - Uşak Belediye Reisi
  33. Hain Mustafa - eski Adapazarı Kaymakamı
  34. Hafız Ahmet - eski Tekirdağ Müftüsü
  35. Sabit - eski Afyonkarahisar Mutasarrıfı
  36. Celal Kadri - eski Gaziantep Mutasarrıfı
  37. Adanalı Zeynelabidin - Hürriyet ve İtilaf Katibi Umumisi
  38. Vasfi Hoca - Mülga Eski Evkaf Nazırı
  39. Ali Galip - eski Harput Vali Vekili
  40. Ömer Fevzi - eski Bursa Müftüsü
  41. Ahmet Asım - eski İzmir Kadı Müşaviri
  42. Natık - eski İstanbul Muhafızı
  43. Adil - eski Dahiliye Nazırı
  44. Mehmet Ali - eski Dahiliye Nazırı
  45. Salim Mirimiran - eski Edirne Valisi ve Şehremini Vekili
  46. Hoca Rasihzade İbrahim - Kütahya’da Yunanlılara Mutasarrıflık etmiştir
  47. Abdurrahman - Adana’da Fransız işgalinde Vekillik etmiştir
  48. Ömer Fevzi - eski Şarkikarahisar mebusu
  49. Adil KINACI- Mülazım, işkenceci namıyla maruf - Hendek mal müdürlüğü yapmış
  50. Refik - Mülazım, işkenceci namıyla maruf
  51. Şerif - eski Kırkağaç Kaymakamı
  52. Mahmut Mahir - eski Çanakkale Mutasarrıfı
  53. Emin - eski İstanbul Merkez Kumandanı
  54. Sadullah Sami - eski Kilis Kaymakamı
  55. Osman Nuri - Bolu Mutasarrıfı ve Dahiliye Nezareti eski Dava Vekili
  Çerkes Ethem ve avanesi
  56. Çerkes Ethem
  57. Çerkes Reşit Bey - Çerkes Ethem'in kardeşi
  58. Çerkes Tevfik Bey - Çerkes Ethem'in kardeşi
  59. Eşref Kuşçubaşı
  60. Hacı Sami - Eşref Kuşçubaşı'nın kardeşi
  61. İzmirli Küçük Ethem - yüzbaşı, eski Akhisar kaymakamı
  62. Düzceli Mehmetoğlu Sami
  63. Burhaniyeli Halil İbrahim
  64. Susurluk'tan Demirkapılı Hacı Ahmet
  Çerkes Kongresi'ne murahhas olarak iştirak edenler
  65. Hendek kazasının Sümbüllü köyünden Bağ Osman
  66. İbrahim Hakkı - eski İzmir Mutasarrıfı
  67. Sait Beraev
  68. Tahir Berzek
  69. Adapazarı'nın Harmantepe köyünden Maan Şirin
  70. Söke Ereğlisi'nin Teke köyünden Kocaömeroğlu Hüseyin
  71. Adapazarı'nın Talustanbey köyünden Bağ Kamil
  72. Hamte Ahmet
  73. Maan Ali
  74. Kirmastı'nın Karaosman köyünden Harun Reşit
  75. Eskişehirli Hızır Hoca
  76. Bigalı Nuri Bey oğlu İsa
  77. Adapazarı'nın Şahinbey köyünden Lampat Yakup
  78. Gönen'in Bayramiç köyünden Kumpat Hafız Sait
  79. Sait - İzmirli davavekili
  80. Şamlı Ahmet Nuri
  Polisler
  81. Tahsin - İstanbul Polis eski Müdürü
  82. Kemal - İstanbul Polis eski Müdür Muavini
  83. Ispartalı Kemal - Emniyetiumumiye Müdür Muavini
  84. Hafız Sait - İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Kısım eski Başmemuru
  85. Şeref - İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Şube eski müdürü
  86. Hacı Kemal - Arnavutköy Merkez eski Memuru
  87. Nedim - Şişli Komiseri
  88. Fuat - eski İzmir Merkez Memuru, Edirne Polis Müdürü ve Yalova Kaymakamı
  89. Yolgeçenli Yusuf - Adana’da Polis Memuru
  90. Sakallı Cemil - Unkapanı Merkez Eski Memuru
  91. Mazlum - Büyükdere Merkez eski Memuru
  92. Fuat - Beyoğlu eski İkinci Komiseri
  Gazeteciler
  93. Mevlanzade Rıfat - Serbesti Gazetesi sahibi, Hürriyet ve İtilaf üyesi
  94. Sait Molla - Türkçe İstanbul Gazetesi sahibi
  95. İzmirli Hafız İsmail - İzmir Müsavat Gazetesi sahibi ve eski muharriri, Darülhikmet üyesi
  96. Refik Halit Karay - Aydede Gazetesi sahibi ve Posta Telgraf eski Müdür-ü Umumisi
  97. Bahriyeli Ali Kemal - Bandırma Adalet Gazetesi sahibi
  98. Neyir Mustafa - Edirne’de Teemin ve Elyevm, Selanik Hakikat Gazetesi sahibi
  99. Ferit - Köylü Gazetesi eski muharriri
  100. Refii Cevat Ulunay - Alemdar Gazetesi sahibi
  101. Pehlivan Kadri - Alemdar Gazetesi sahibi
  102. Fanizade Ali İlmi - Adana Ferda Gazetesi sahibi
  103. Trabzonlu Ömer Fevzi - Balıkesir İrşad Gazetesi sahiplerinden
  104. Hasan Sadık - Halep Doğru Yol Gazetesi sahibi
  105. İzmirli Refet - Köylü Gazetesi sahibi ve müdürü
  Diğer şahıslar
  106. Tarsuslu Kamilpaşazade Selami
  107. Tarsuslu Kamilpaşazade Kemal
  108. Süleymaniyeli Kürt Hakkı
  109. İbrahim Sabri - Şeyhülislam Mustafa Sabri Hocanın oğlu
  110. Bursalı Cemil - Fabrikatör
  111. Çerkes Ragıp - meşhur İngiliz casusu
  112. Haçinli Kazak Hasan - Fransız işgalinde zabit
  113. Süngülü Davut
  114. Binbaşı Çerkes Bekir
  115. Necip - Fabrikatör Bursalı Cemil’in kayınbiraderi
  116. Ahmet Hulusi - İzmir eski Umur-u İslamiye Müfettişi
  117. Uşaklı Madanoğlu Mustafa
  118. Gönen’in [uzakçı köyünden Yusuf oğlu Remzi
  119. Gönen’in Bayramiç köyünden Hacı Kasım Oğlu Zühtü
  120. Gönen’in Balcı köyünden Kocagözün Osman oğlu Şakir
  121. Gönen’in Muratlar köyünden Koç Mehmet oğlu Koç Ali
  122. Gönen’in Ayvacık köyünden Mehmet oğlu Aziz
  123. Gönen’in Keçeler köyünden Bağcılı Ahmet oğlu Osman
  124. Susurluk Yıldız köyünden Molla Süleyman oğlu İzzet
  125. Gönen’in Muratlar köyünden Hüseyin oğlu Kazım
  126. Gönen’in Balcı köyünden Bekir oğlu Arap Mahmut
  127. Gönen’in Rüstem köyünden Gardiyan Yusuf
  128. Gönen’in Balcı köyünden Ömer oğlu Eyüp
  129. Gönen’in Keçeler köyünden Talustan oğlu İbrahim Çavuş
  130. Gönen’in Balcı köyünden Topallı Şerif oğlu İbrahim
  131. Gönen’in Keçeler köyünden Topal Ömer oğlu İdris
  132. Manyas’ın Bolcaağaç köyünden Kurhoğlu İsmail
  133. Gönen’in Keçeler köyünden Muhtar Hacı oğlu İshak
  134. Marmara'nın Kayapınar köyünden Yusuf oğlu İshak
  135. Manyas’ın Kızlık köyünden Ali Bey oğlu Sabit
  136. Gönen’in Balcı köyünden Veli oğlu Selim
  137. Gönen’in Çerkes Mahallesi’nden Makinacı Mehmet oğlu Osman
  138. Manyas'ın Değirmenboğazı köyünden Kadir oğlu Kamil
  139. Gönen’in Keçidere köyünden Hüseyin oğlu Galip
  140. Manyas'ın Hacıyakup köyünden Çerkes Sait oğlu Salih
  141. Manyas’ın Hacıyakup köyünden Maktul Şevket’in biraderi İsmail
  142. Gönen’in Keçeler köyünden Abdullah oğlu Deli Kasım
  143. Gönen’in Çerkes Mahallesi’nden Hasan Onbaşı oğlu Kemal
  144. Manyas’ın Değirmenboğazı köyünden Kadir oğlu Kamil’in biraderi Kazım Efe
  145. Gönen’in Kızlık köyünden Pallaçoğlu Kemal
  146. Gönen’in Keçeler köyünden Tuğoğlu Mehmet
 • Kısa süre önce kâr hırsıyla dizel otomobillerinin karbon emisyon değerlerini olduklarından farklı göstererek tarihin en büyük otomobil endüstrilerinden birinde eşi görülmemiş bir ekonomik felakete yol açan Volkswagen'in yöneticileri, Thomas Mann'ın anlatımıyla Buddenbrook ailesinin sloganını okuyup ezbere öğrenmeliydi: "Oğlum, gün boyu işlerine kendini neşeyle ada ama sadece gece uyumana izin verecek olanları yap." Ahlaki kurallardan yoksun, saldırgan bir kapitalizm kendi kendini yok etmekle kalmaz, insanlığın tamamını yok edebilir. Aklıma büyük Türk şairi Nâzım Hikmet'in oğlu Memet Fuat'a gönderdiği, vasiyetname niteliğindeki mektubun harika mısraları geliyor: "Dünyada kiracı gibi değil, / yazlığa gelmiş gibi de değil, / yaşa dünyada babanın eviymiş gibi... / Tohuma, toprağa, denize İnan. / İnsana hepsinden önce.
  Çok uluslu şirketler çevreye ve insanlara önem vermeyen kiracılar gibidir: Görevleri en kısa sürede mümkün olduğu kadar çok para kazanmaktır.
 • Namusluyla namussuz
  Paltosu bir batman gelirmiş Deli Halit Paşa’nın
  Katlayıp attığında adam da devirirmiş.
  Paltosu tılsımlıymış söylence olmuş.
  Kurşunlar girer de çıkamazlarmış
  Şamanca bir gösteri olarak silkince paltosunu
  Onlarca yenik kurşun yerlere saçılırmış.

  Deli Halit Paşa’da çifte tabanca
  “Namuslu” dediği sağa takılı
  Düşmana karşı kullanır savaş kurallarınca.
  Bir de “namussuz” var sol tarafında
  Onun namlusundan çıkan mermiler
  Temize havale eder
  Vatanı namus bilmeyen namussuzları

  Çok korkulup, çok sevilen kumandan
  Nerede görev aldı nerde adı duyuldu
  Ora zil-düzen.
  O yaman Yemen
  Adını kuşağından bildiği uzak Trablus
  Dört dağ içindeki eşkıya Dersim
  Üç fena yıkım: Erzincan, Bayburt, Erzurum…
  Kafkas’ın kapısı Batum
  Ahımız Ahıska, vahımız Ahılkelek

  Ya Ardahan?
  Sarıkamış bozgununu yaşadığımız yılda biricik utku
  Ardahan’ın dağlarında
  Mareşal Kış’ı da, Mareşal Rus’u da yenmişti Deli Halit

  Dört dağ içinde eşkıya Dersim demiştik yukarıda
  Onun eşkıyalığı Deli Halit’e sökmez
  Deli deliyi görünce değneğini saklar
  Bir bu…
  Bir de Deli Halit der ki:
  “Bölge Türklüğünü devlet yöneticilerinin bilmeyişi
  Bozmuştur Dersim’de işi”
  O yapmaz o hatayı Türklük damarından girer Dersim’e
  Bu damar yüreği de etkiler elbet
  Hem korkulan hem sevilen bu dik ve düz adam
  İkna eder Cumhuriyet devrinin baş isyancısı Seyit Rıza’yı
  Yanına alıp sefer eyler Ruslara karşı.

  O günlerden bir anı anlatılır dilden dile
  Kemah Boğazındadır Deli Halit Ovacık Zaza Milisleriyle
  Fırat’ı karşıya geçecekler, önlerinde bir köprü
  Sudan geçin diye emir verir delice
  Aşiret reislerinden biri bilmez ki
  Dağların da dili vardır ve yalnızca kahramanlar sökerler dağca dilini
  “Yahu deli bu adam, köprü dururken keyf için suya vuruyor bizi” der
  Der demez de mermiyi yer
  Deli Halit, bir eşeği sürdürür hemen köprüye
  Bir patlama, eşek berhava
  Zaza Milisler anlarlar o canından olan reislerinin eşekliğini ya
  “Kumandan sağ ol bizi kurtardın, biz seni anlamamışız
  Ne ki kan girmiştir araya, biz artık seninle olabilmeyiz
  Hedef göster biz gidelim öz başımıza” demekten de geri durmazlar.
  Hedef öyle mi? Şu tepeyi dönün karşınıza çıkacak düşman
  Onlar önde Deli Halit arkalarından
  Varırlar o karartıların yanına
  “Yahu bu da ne bunlar senin askerlerin Paşa
  Bunların üstüne mi sürmektesin bizi?”
  “Hele yaklaşın iyi bakın, niye kıpırdamıyorlar ki?”
  Yaa sahi yahu, bu Deli’nin yine var bir bildiği
  Var ya… Onlar cephede donakalmış Türk Askerleridir
  Ve onların içinde sizin aşiretten de bir hayli yiğit var bakar mısınız?
  Var ya… Varmış…
  “Kumandan biz seni tam anladık, çözdük
  Boş adam değilmişsin
  Yeniden emrine girdik
  Tartışılmazsın
  Ne dersen odur artık”

  Deli Halit’le beni Kop Dağı tanıştırdı
  Memleketimden giderken
  Orada duydum namını ilkin.
  1916 yılında Kop Savunması Komutanı...
  O savunma ki
  Mareşal Fevzi Çakmak’a
  “Başarılmış bir Plevne’dir “ dedirten.
  O savunma ki
  Rus Orduları Başkomutanı General Yudeniç’e
  “Haziran ayında İstanbul’dayız” sözünü yedirten.
  Bir avuç Bayburtlu milis
  Ve ordu birliklerimiz
  Beş buçuk ay öyle bir tutmuştu ki Kop Geçidini
  250 bin kişilik Rus Ordusu mıhlanıp kalıvermişti.

  Mütareke, Domuz Etinden Daha da Haramdır Türk’e
  “Vurun”lar “durun” a dönene
  Yani Mütarekeye kadar hep buralarda Deli Halit.
  Mütareke...
  Mirasçıdan esirgenen tereke.
  Mirasçıdan esirgenip paylaşılacak müstevlilerce.
  Anadolu pay edilecektir bu mütareke ahkâmınca.
  Bir İngiliz torpidosu Karadeniz’de...
  Bütün komutanlar alınıp
  Kop ve Zigana yoluyla bu torpidoda toplanacaklar
  Oradan da İstanbul
  Askersiz asker olacaklar hepsi.
  İngilizler Tortum’a 3. Tümen Komutanı Deli Halit için geldiler
  “Siz” dediler “İstanbul’a gideceksiniz.”
  “Peki giderim” dedi.
  “Ama hemen” deyince
  Deliliği tuttu hem de pek fena:
  “Söz verip hiç uymadınız
  Şimdi de verdiğim asker sözünü sanki hiç duymadınız
  Söz dedikse tamam, ileri gitmeyiniz.
  Yoksa ben ileri gidiveririm
  Önümü de asla alamazsınız”
  İngilizler ürktüler Halit’in hiddetinden
  Bırakıp onu Oltu’ya yürüdüler.

  Mondros gibi hakça olmayan onursuz bir mütareke
  Domuz etinden daha da haramdır Türk’e
  Bel verdi diyorlar devlet
  Bu yaygın kanaat
  Bir genel kabulleniş.
  O bel verdiyse halk el ele verecek
  Savaşı, ülkeyi, devleti yitiren İttihat Terakki’nin
  Yenilmez ve yılmaz özü Teşkilat-ı Mahsusa
  Ve onun bağlısı, beratlısı
  3.Tümen Kumandanı Miralay Halit
  Böyle düşünmektedir.
  Düşüldüğü yerden kalkılacak
  İçimize sinmeyen bu acı olgu
  Bu kötü durum
  Yine milletin bağrına sığınılarak
  Yeni bir istenç ve kararlılıkla
  Düzeltilecek.
  3-5 Ocak 1919
  I.Ardahan Kongresi
  Teşkilat-ı Mahsusa’nın teşkilatçılığı
  Ve Deli Halit’in yöredeki ağırlığı sayesinde toplanabilmiş
  Başkanı Deli Halit
  İttihatçıların önde gidenleri ön sıralardalar
  Ebülhindili Cafer Bey’in solunda üç doktor var
  Hakkı Cenap, Fuat Sabit, Abidin.
  Solunda üç fedai: Filibeli Hilmi, Arif ve Rasim Beyler
  Bir deli rüzgâr çıktı bu kongreden
  Tipi-Boran oldu Ardahan Yaylası’nda
  Mütarekenin hiçbir kararı uygulanamaz
  Bir zamanlar harp tazminatı olarak Ruslara verilen Evliye-i Selase’yi
  Brest-Litovskt’an sonra
  Silahla almakla kalmadık
  Halk oylamaları yaptık
  Lekesiz, gölgesiz, şeksiz…
  Şimdi bu üç ili kansız, savaşsız
  Geri verecekmişiz.
  “Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana” diyen Ozan
  Aha şurada yatar
  Verirsek ahı tutar.
  Boğazlar boğazımız, limanlar gümanımız
  Verilemez! Verilemez! Verilemez!
  Silah teslim etmek de ne?
  Yeni silahlar girmeli ordumuzun envanterine.

  İki gün sonra ikincisi olacaktır bu kongrenin
  Daha bildirimlerimiz var
  Bizi hükmen yenik sayan o zihniyete.
  Kararlar önemli ve iddialıdır yine
  Divan Başkanı Halit Bey açıklıyor:
  Söz yaylım ateş, sözcükler mermi.
  Cenubî Garbî Kafkas Cumhuriyeti Hükümet kurulacaktır
  İngilizler oyun peşindedirler
  Ne Gürcü sokulacak topraklarımıza ne de Ermeni
  Halka silah dağıtmak birinci ödevimiz.
  Trabzon’da yayınlanan İkbal, İstikbal
  Batum’da yayımlanan Sada-yı Millet
  Ve Erzurum’da çıkacak olan Albayrak gazeteleri
  İkbalimiz, istikbalimiz, milletin sadası ve albayrağımız için
  Desteklenecek, okunacak, okutturulacak.

  Karargâhı Narman’dadır Halit Bey’in
  Narman’ı Ermeni’den kurtaran komitacı
  Keğanılı Mahmut Çavuş’un başıbozuk takımı
  Ve Ebülhindili Cafer Bey’in müfrezesi
  Kuvay-ı Milliye’nin ilk nüvesi
  “Biz buradayız, varız, belayız” diyorlar
  Ekliyorlar: “Belasını arayan gelsin de bizi bulsun”

  Ne ki, İngilizlere kök söktürüp pösteki saydıran
  Cenubî Garbî Kafkas Cumhuriyeti Hükümetinin
  Bakıldı icabına
  Tutuklayıp Hükümet Erkânını
  Malta’ya sürdüler İngilizler.
  Kars nere Malta nere…
  (Dış İşleri Bakanı Fahrettin Bey dışında
  Fahrettin Bey, çok esaret görmüştü, onlar mı kefaret oldu ne
  Erzurum’da idi de kurtuluverdi Malta sürgünlüğünden)

  Yılanlar yenilirler
  Direnci kırılanlar yılanlar yenilirler
  Deli Halit bunu en iyi bilenlerdendir
  Yılmaz
  Türk Şura Hükümeti oluşturur Oltu’da
  Narman’daki vurucu gücü
  Bu hükümetin arkasındadır.
  İstanbul’dakilerin mütarekeperestliği yüzünden
  Yeniden elden çıkan evliye-i selasemizden
  Başlayan Türk göçlerini durdurur sağgörüsüyle.
  Günü geldiğinde geri alınacaktır öngörüsüyle

  Erzurum’daki 15. Kolordu Kumandanlığına
  İttihatçılardan yıllardır uzak duran
  Karabekir Paşa’yı atadılar İstanbul’dakiler
  Tembihli, koşullu ve de kuşkulu olarak.
  Teşkilat-ı Mahsusa’ya mahsus bilgilerse
  Kurtuluş adına bir şeyler yapmak üzre
  Görevlendirildiği yönündeydi
  Mustafa Kemal Paşa ile de görüşmüşler gelmeden önce

  Geldi ya
  Adı ittihatçıya çıkanlara yüz vermiyor Karabekir
  3.Tümen Kumandanı Halit Bey başında geliyor bunların
  Görüşüyorlar Karabekir’le
  Bakış farklı, tespit ayrı, çözümler ve yöntemler karşıt
  Dahası… Git diyor Halit Bey’e git buralardan
  Trabzon’a Tümen Kumandanı yaptım seni
  Gelgelelim salık vermem oraya da gitmeni
  İngilizlerin kara listesinin en başındasın
  Bayburt’a git, gözden uzak ol, orada bekle hele.

  Varıyor Bayburt’a Deli Halit
  Bir telgraf çekiyor Kara Kâzım Paşa’ya
  Talimat istiyor.
  Karabekir onunla muhabereyi de uygun görmüyor
  İngilizleri ve Saray’ı ürkütmemek
  Güvence vermek gerek
  Halit Bey onu doğrudan aramamalı
  Rüştü Bey, Küçük Kâzım Bey ve Süleyman Necati Beyler eliyle
  Dolaylı görüşülmeli…
  İnce siyaset gütmektedir aklınca.
  İttihatçıları kızağa çekerek koruyacakmış.
  Aldı Halit Bey, buna karşı, bakalım neler dedi:
  Gönderme
  Dolambaçtan gönderme
  Emir gönder açıkça
  İmaların gönderme

  Çok geçmeden Mustafa Kemal Paşa geldi Erzurum’a
  Muttali oldu oradaki duruma.
  Kongre çalışmaları sürerken
  Haber saldı Bayburt’a
  “Azim ve namusundan emin olduğu”
  Halit Bey sevinçle çıktı yola.
  Trablusgarp savaşından beri tanışırlardı.
  Şimdi yeni ahval ve şeraiti görüşmeliler
  Halit Bey’in durumunu Nutuk’ta şöylece anlatır Gâzi:
  “Bayburt’ta bir gizli tümen kumandanı gibiydi Halit.
  Onu gizlendiği yerden çıkarmak
  İki bakımdan önem arz etmekteydi
  Birincisi: İstanbul’a çağrılma buyruğuna uymamak
  Saklanmayı gerektirecek bir durum değil
  Kâzım ve Erzurum bunu bilmeli.
  İkincisi: Sahilde önemli bir nokta olan Trabzon
  Saldırıya uğrayacak olursa (ihtimal dâhilindedir)
  Halit gibi gözüpek, askerliğe vurgun
  Bir kumandan tarafından savunulmalı.”
  Mustafa Kemal Paşa bu görüşmede
  Özel görevler verdi Halit Bey’e
  Bir de özel şifre
  Karabekir’le değil doğrudan onunla haberleşmeli
  “Güvenme Karabekir’e
  İstanbul seni de istiyor beni de
  İnce siyaseti tutar, belli mi olur
  Muhafaza altında yollayıverir bizi”
  Halit Bey çıkınca Mustafa Kemal’in yanından
  Oltu’ya haber saldı
  Ebülhindili Cafer Bey on dört atlıyla derhal
  Erzurum’a doğru hareket etmelidir.
  Gece yarısı saat iki, Cafer Bey Erzurum’da
  Süleyman Necati’nin evindeki o gizli ve özel toplantıda.
  İttihatçı Küçük Kâzım ve Edip Nazım da bulunmaktalar elbet.
  Bir de ağır misafir beklemekteler.
  Saat dörde doğru yaveriyle beraber
  Mustafa Kemal Paşa girer içeri
  Gözlerinin içi gülerek der ki
  “Cafer gel alnından öpeyim seni
  Doğu’da direnişin simgesi.
  Halit’le sensin.”
  Cafer Bey’e Doğu’daki hainleri yok etme görevi verilecekti.
  -Kaç arkadaşın var Cafer?
  -On dört Paşam.
  -Yeter.
  -Paran var mı?
  -Var, sizin ihtiyacınız varsa ben takviye edeyim sizi.
  -Yok, bizim de şimdilik paramız vardır.
  Ve Mustafa Kemal sıraladı hainlerin adını.
  Harput Valisi Ali Galip ilk sıradadır
  İngiliz uşağıdır kendisi
  Silah ve cephane taşıyor İstanbul’dan
  Oradaki vatanseverleri yok etmek için
  Dersim ve Harput’ta teşkilat kurmuş
  İstanbul’a arkalanarak
  Erzurum Kongresi’ni de engellemeye uğraşıyor
  Harput ve Malatya delegelerini çevirmiş yollarından.
  -Tamam Paşam, hallederiz!
  Yaver Cevat Abbas, kırk adet Alman bombasını
  Cafer Bey’in adamlarına verdi.

  Ancak Karabekir duydu bütün bu olup bitenleri
  Doğrudan diyemedi Mustafa Kemal’e
  Hoca Raif’e açtı konuyu o da başkalarına
  Mustafa Kemal de böylece duydu
  Karabekir’le bozuşmak
  Kongre öncesinde sıkıntı yaratacaktı
  Bir mektup yazılıp bir atlı çıkarıldı
  Yol ayrı mı?
  Erek bir, yol ayrı mı?
  Yoldaşa yol olurum
  Yamukla yol ayrımı
  Diye diye geri döndü Cafer Bey.

  Trabzon Valisi Mehmet Galip Bey
  Müdafaa-i Hukuk ve Milli Mücadele aleyhine
  Halkı kışkırtmaktadır.
  Karabekir’in yasal uyarılarını ti’ye alınca bu vali bozuntusu
  Deli Halit’e havale etti onu Mustafa Kemal Paşa.
  Torul’da bir yemeğe davet ettiler bu pisboğaz valiyi
  Çağrıya uyup düştü yollara Ziganaları aştı
  Torul’da
  Deli Halit’in yetiştirdiği
  Başı kalpaklı
  Ayakları dolaklı
  Tunç çehreli milliciler
  Karşısına çıktılar
  Derdest edip bir faytona attılar
  Acele Erzurum’a postaladılar.

  Erzurum Kongresi’nde de onun deliliği iyi iş gördü
  Trabzon yolu onun elinde
  Mustafa Kemal'e karşı çıkan ve sözle ikna edilemeyen
  Trabzon delegelerini yola getirdi
  Gâhi yıldırarak
  Gâhi de çıldırarak.

  O yılın sonlarında
  Bayburt’un Hart nahiyesinde
  Bir çılgın şeyh türedi
  Millet yurdu kurtarma derdinde iken.
  “Beklenen Mehdî” diye beyannameler
  Nasihate giden müftüyü hiçe saymalar
  28. Alay Komutanı Nuri Bey’i öldürüp
  Esir almış askerlerini
  Ve daha neler neler...
  Bu uçma ve uçurma davasında olan şarlatanın üstüne
  Onu uçurması için gerekli yere
  Deli Halit’i görevlendirdi Heyet-i Temsiliye.
  1 Ocak 1920’de Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği telgrafta
  Diyor ki Halit Bey:
  “Yalancı Peygamber, oğulları ve adamlarından birçoğu öldürülerek
  Hart teslim alınmıştır.”

  Halit Karsıalan
  Ve artık doğu harekâtı başlamak üzeredir
  Halit Bey’in Erzurum’a dönüşünü kimse engelleyemez.
  Albayrak Gazetesi onun gelişini sevinçle duyuruyor:
  “Ordumuzun namuskârlıkla temayüz eden ricalinden
  Dokuzuncu Fırka Kumandanı Halit Beyefendi
  Karargâhıyla Hasankale’ye azimet buyurmuşlardır
  Selametler temenni ederiz”

  İki Kâzım arasında bir Deli Halit
  Kara Kâzım kumandanıdır
  İttihatçı Küçük Kâzım’sa kumandasında.
  Kars’ı ve sonra tüm yurdu alan olmak
  Küçük Kâzım’la Deli Halit’in büyük emeli.

  Sarıkamış…
  1914’te girmemizle çıkmamız bir olmuştu
  1918’de çıkmamız girmemizle bir neredeyse.
  Yıl 1920... Aylardan Eylül...
  Bu kez bir daha yad’a, yağı’ya verilmemek üzre
  Geri alınacak adını Hazar ötesinden alan bu Türkmen yurdu.
  Şimdi bu yeni Sarıkamış Harekatı’nda
  Allahuekber’de olacak Deli Halit
  Onun komutasındaki süvari alayı
  Hal-hatır sora sora 1914’ün şehitlerine
  Aşacak bu yüce dağı.
  Verişan’da karargâh kuran
  Genaral Osepyan’ın üstüne yürüyecek
  Ters cephe taktiği ile çevirecek Sarıkamış’ı.
  O gün ikindi vakti topladı askerini
  Cesaret aşılayıp şunları söyledi bu yaman kahraman:
  “Asker evlatlarım
  Yarın höreleneceğiz düşman üstüne
  Ve Allah’ın inayetiyle muzaffer olacağız.
  Harekâtımızın sonuna dek
  Başınız dik olarak
  Düşmanı kovalamak
  Olmalı ereğiniz
  Çil çil altınlar serpseler yolunuza
  Eğilip almayacak çiğneyip geçeceksiniz.
  Zaferin kıratı altından yüksek
  Tadanlar bilirler bu gerçeği.
  Haydi gazamız mübarek ola!”

  Kürkçü Köyü’nden kocamış Âşık Yusuf’u çağırıyor
  Cenubi-Garbi Kafkas Cumhuriyeti Hükümeti’nin
  Sabık Hariciye Vekili Sarıkamışlı Fahrettin Bey.
  Vartanit Köyü’nün başındaki Hasan Gazi Dağı’nda
  Halit Bey’e kılavuzluk edecek.
  Korka korka geliyor
  “Bu komutan deli imiş, ya beni öldürürse?..”
  Geliyor, görüyor, azıcık konuşuyor...
  Âşık gönlüne yetiyor bu kadarı
  “Geçme yiğidin delisinden” denmiştir, vallahi doğru.
  “Âşık baba, buraları iyi bilir misin?”
  Bilmez mi?
  Düşüyor önlerine.
  Halit Bey yaya, ayağında hasıl çarık var
  Omzunda bir Alaman tüfeği.
  Öne düşen âşığın yanı başında
  Ermeni mevzileri işte şurada
  “Kumandanım sen az geri dursana
  Ne olacaksa bize olmalı
  Daha işin başında
  Askeri başsız bırakmak olmaz.”
  “Yok Baba yok, ben hep böyle giderim
  Mevzileri göster sen, gerisi Allah kerim.”

  Sarıkamış hey Sarıkamış!
  Beni sana çeken ney Sarıkamış!
  Ben sana kavuşunca kendime kavuşurum.
  29 Eylül 1920
  Haber uçtu Ankara’ya Büyük Meclis’e
  Sevinsin yaslı ülke!
  Sarıkamış
  Söke söke
  Alınmış Ermeni’den.

  Eco bir işbirlikçi.
  Ermeni’yle bir etmiş işi.
  Haberler götürüp paralar almış.
  Sarıkamış alınınca
  Eco da yaka-paça
  Deli Halit’in karşısında
  Şimdi it gibi titremektedir.
  Divik Köyü’nde divan-ı harp
  Aman diliyor Eco.
  Hep o Ermeni kumandan Mirmanov’un yüzünden
  Ondan korktuğu için yapmıştı neler yapmışsa.
  “Yaa!” dedi Halit Bey “Demek öyle...”
  “Eco, sen Deli Halit’in adını hiç işitmedin mi?”
  Yutkundu sustu Eco.
  Üstünü arattı Paşa, Eco’nun
  Koynunda bir sürü belge Rusça yazılı
  İyice çıktı mı foya.
  Suçu sabit olmuştu
  Gereği düşünüldü.
  Çukurunu kazdırdılar önce
  Paşa emir verdi Durmuş adlı erine
  “Durma Durmuş” dedi “Bas evladım tetiğe.”

  Bir ay geçti aradan
  Baykara köyündeler
  Kars istihkâmları görünüyor işte karşıda
  Gaskanlı aşireti reisi Davo Bey’i çağırttı Deli Halit
  Bir divan da burada kurulacak.
  Subatan Köyü’nden Şerif ve Kurbanî tanık.
  Subatan Köyü’nde katliam ve talan yapmış Ermeniler
  Bu köy ve Arpaçay’da yirmi köy Ermeni mezalimi görürken
  Davo Bey de onlardan olmuş.
  Ahını almış Ermeni mezalimi gören nice Kürt anasının:
  “Davo! Davo! Boyun devrüle Davo!... Kökün gele namıssız!”
  İdamına karar verildi tartışmasız.
  Yürüttüler Davo’yu önce
  “Arkaya bak!” emriyle döndü
  Mermiye gark oldu hain fırdöndü.

  Bir ay geçmiş aradan ordu görünmüş
  Kars’ın dayanacak gücü yok artık.
  Halit Bey 9’uncu Tümeni ile Sütkuledüzü’nden
  Karadağ’a doğru tırmanıyor askerleriyle.
  Ne mutlu Kars alındı!
  Yanmış yüreklere diyesen kar salındı
  Söylediğimde o günlerin filmini seyreder gibi olduğum
  Şu “Karadağ Koçaklaması”
  Ne kadar görkemli
  Ne kadar da yalındı :
  “Kars'ın kalesinde Yahnı çölünde
  Asker ilerliyor Gümrü yolunda
  Halit Paşa önde kılıç elinde
  Vurun evlatlarım Allah aşkına
  Şehit olanımız cennet köşküne”

  Cepheye Geldim, Sevgi İle Gözlerinden Öperim
  8 Aralık 1920’de bir telgrafla
  Halit’i istedi Mustafa Kemal
  Karabekir’den
  “Cüretli ve icabında kahredici olan bir arkadaşa
  İhtiyacım var.
  Halit Bey’i yanıma istiyorum”
  Karabekir’in canına minnet
  Bir deli beladan kurtulacaktır.

  Batı Cephesinde ilk görev
  Kocaeli Grup Kumandanlığı
  İzmit Servetiye’de bir mucize ve bir şanlı direniş
  Geyve’den dağ yoluyla oraya varır
  Tantaoğlu Ahmet Ağa’nın konağında kalır
  Kalır da, serdikleri yatakta yatmayı kabul etmez
  “Benim askerim şimdi aç, susuz
  Bu soğukta düşmanla çarpışmaktadır
  Girersem, bu sıcak yatak cehennem olur bana!”
  Deli Halit erdemidir işte, örnek alına!

  Sağ Cenah Grubu Kumandanıdır II. İnönü Muharebesi’nde
  12. Grup Kumandanlığı ile Afyona gönderirler.
  Kütahya ve Eskişehir savaşlarında da orada
  Öyle önemli ki görevi
  Bir çökse, bir gedik verse sol kanadı oluşturan onun grubu
  Ordumuzun güvenliği sona erecek.
  Mustafa Kemal Paşa sabah Karacahisar’dan bir telgraf gönderdi
  “Cepheye geldim, sevgiyle gözlerinden öperim” dedi.
  Bu telgraf Deli Halit’i heyecanlandırıp coşturdu
  Güvenini artırdı.
  Kurmay Başkanı Binbaşı Ziya Ekinci’ye emir yazdırıyor:
  Dinleyelim:
  “Yaz!
  Bulunduğumuz mevziler asla düşmana bırakılmaz!
  Birliğine hâkim olmalı her rütbeden komutan.
  Korkup kaçan
  Alçakların en alçağı
  Cezası
  Namussuzumun kurşunlarıyla yargısız infaz
  Her kim ki bu buyruğumu savsaklar
  Makamına, rütbesine hiç bakmam
  Tepelerim bilinsin.
  Ne diyorsam onu yaz!
  İhanetin kirini yalnızca kurşun paklar.”

  Fakat çekilmek kaçınılmaz çekileceğiz
  Yunanlı ordumuzun çekiliş yolunu kesip çevirme yapacak aklı sıra.
  Yükleniyor.
  O zaman kumandan olan
  Prens Andreas’nın emrindeki kuvvetlerle
  Eskişehir’e doğru ilerliyor Yunan.
  Ordumuz darmadağınık, yorgun ve yılgın
  Birlik mevcutları yarının altına inmiş.
  Bunlar bu halleriyle
  Hücumda kurbanlık
  Savunmada kolay av olurlar ancak.
  Bir durum muhakemesi yapar Deli Halit
  Grupların hücum taburlarını getirir bir araya
  Yeni bir savunma hattında toplar onları.
  Hücum taburları hücuma geçmeden önce
  Bir konuşma yapar askerlerine.
  Babacan yüzünde
  Kaşları kararlılık
  Gözleri korkusuzluk
  Başında kalpağı bir dilek taşı
  Sözleri de sipsivri, diyesin süngü takmış.
  Kesin utkuların ileri gözetleyicisidir
  İleriyi gösteren işaret ve şahadet parmağı
  “Asker!
  Karşınızda Prens Andrea’nın kolordusu var.
  Bu kolordu buralara
  Yunan da Anadolu’ya gelmemeliydi.
  Geldiler
  Gaflet, dalalet ve hıyanetten dolayı.
  Gelmeleri bizim suçumuz değil
  Fakat gitmezlerse suç bizim olacaktır.
  Karşınızda sizden sayıca ve silahça üstün
  Bu kolorduyu yenerseniz
  Tanrı’dan büyük ödül alacaksınız
  Tarihin de yâdında kalacaksınız
  Benimse elimde başka imkân yok.
  Keşke altın saat verebilseydim
  Altı saat istirahat yerine.
  Durum bundan ibarettir evlatlar
  Buna göre ceht edin
  Buna göre cesaret
  Buna göre fedakârlık ediniz
  Buna göre kahramanlık isterim.
  Haydi gâzânız mübarek ola!”

  Yıldırım’la Karşılaşacaksınız Ve Çok Çarpılacaksınız
  Mısırlı Prenses Kadriye Hüseyin
  Anadolu mucizesinin doğum sancılarını
  İstanbul’da algılayan bir beyin.
  Takılıyor Bekir Sami Bey’in
  Murahhaslar heyetinin ardına
  Gemiyle Samsun’a
  Yaylıyla Ankara’ya.
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa’ya
  Saygılarını sunacak.
  Savaşı uzaktan seyredenleri görmüş İstanbul’da
  Onları anlatacak.
  Savaşın seyrini bizzat O’ndan soracak.
  Sözler yeter mi ki?
  Gitmeli cephede gözüyle görmelidir.
  Bizim garp cephemiz
  Benzemez garplıların garp cephelerine
  Her an bir yeni iş, bir yeni oluş içindeyizdir.

  Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa
  Mısırlı Prenses Kadriye Hüseyin’e
  “Afyonkarahisar’da YILDIRIMLA karşılaşacaksınız
  Ve çok çarpılacaksınız” diyecektir
  Eskişehir’den yola salmadan önce.

  Yıldırım... Nâm-ı diğer Deli Halit
  Büyük bir binada kabul eder onları
  Tanışır söyleşirler.
  O gece Afyonkarahisar Safa Oteli’nde Prenses
  Defterine şu önemli notları düşecektir:
  “İnönü’de yaralanan sağ kolunu sağaltmakla meşguldü.
  Sağaltma yöntemi de yıldırım gibi
  Elektrikli masajın acil şifası.
  Gençlik, cesaret ve etkinlik ışıklarının
  Parladığı bu güzel yüzün
  İnançtı en başat izlenimi.
  Ne de çok anıları var
  Özel, sıra dışı, ilginç ve olağanüstüler.
  Astı da, üstü de ona
  Nihayetsiz derecede güveniyorlar.
  Askerinin hâlini de, dilini de iyi bildiğindendir ki
  Sevk ve idare karnesi pekiyi dolu.
  Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum
  Yıldırım Kumandanım.”

  Halit’in Söz Esirgemezliği ve Şaşmaz Adaleti
  Melhame-i Kübra demişti Mustafa Kemal Sakarya Savaşı’na
  Yani büyük kanlı savaş.
  Bir yüz ak çıkmışsa Melhame-i Kübra’dan
  Mahkeme-i Kübra’dan korkusu olmamalı.
  Halit Paşa da bunun bilincindedir, o güzel askeri de
  Bunu yalnızca Vehbi Hoca namındaki muhterem (!) bilmez
  Bir heyet göndermiştir Büyük Meclis
  Sakarya boylarında toplanmış ordumuzun halini anlamak için.
  Heyeti karşılayan Deli Halit’tir.
  Askerlik bile yapmamış Konya Mebusu Vehbi Hoca
  Sanır ki savaş
  Yüksek yerde kalın mindere oturup cihat nutku atmaktır.
  Der ki Deli Halit’e: “Oğlum biz sizi buralarda değil
  İzmir içinde ya da hiç olmazsa İzmir önlerinde
  Ziyaret etmek isterdik!”
  Hoca sen azar istersin azar!
  Hem öyle azar azar da değil
  Yılkıyla, dörtnala ve delice:
  “Siz ne sanıyorsunuz
  Düşman Türk ordularıyla mı dövüşüyor?
  Türk ordularının cenazesidir Yunan’a karşı koyan.
  Lakin bu cenaze cana gelecek!
  Hoca bunu sana göstereceğiz!
  Sen canına sağlık iste ve anlamadığın işlere sakın karışma!”
  Hışımla çadırı terk eder Deli Halit.
  Melhame-i Kübra gerçeğine
  Can pazarına gider.

  Can pazarında da can sıkan gelişmeler var
  Deli Halit’e rağmen
  “Dön olanlar”, kaçanlar görülüyor.
  Alın öyleyse!
  Halit’in şaşmaz adaleti bu!
  “Dön olur” deyip geçmez kötülere, Köroğlu gibi
  Bu kötü, düşmandan daha da kötü
  Onların hakkından “Namussuz” gelir.
  16. Alay komutanı Binbaşı Rahmi Apak’ı da sertçe uyarmaktadır:
  “Vursana be! Vur!”
  Rahmi Apak
  Savaş tarzını asla beğenmediği bu deli kumandan için
  Şunları yazacak:
  “Bu delinin olduğu yerde
  Çözülme ve bozgun asla yer yoktur”

  Öyle bir tokat yer ki kâfir düşman o muharebede
  “Ey Yunan Sakarya’da yediğin parpıyı unutun mu?” diye başlayan
  Türküler yakar Halit Paşa’nın kahraman gâzileri.

  Büyük Taarruzda
  Büyük Taarruz’da Kocaeli Grup Kumandanı olarak
  Yalova yakınlarında bulunuyordu.
  4 Eylül 1922’de hücum ettirdi askerlerini Beşpınar Tepesine
  Gemlik alındı 10 Eylül’de
  Sonra Mudanya
  Yalova’dan Bandırma’ya gidelim deli deli
  Bandırma önlerindeydiler 15’i akşamında.
  Kapıdağ Yarımadasında bir boğazdaydılar 17 Eylül günü tan atımında
  Sağında solunda iki düşman gemisi tutmuşlardı o boğazı sıkmaktaydılar.
  Topçu batarya komutanını yanına çağırdı Deli Halit.
  Bu bataryanın topları
  Namuslusuyla namussuzunun büyüğü gibiydiler onun gözünde.
  “Soldaki gemiyi ateş altına al hemen” diye ünledi.
  Tek top atarak hedef ayarlaması yaptı koca topçular
  Sonra tam isabetler ardı ardına.
  “Yaşa Varol” diye çığrışıyordu askerlerimiz
  Onlara katıldı Deli Halit “aşk olsun” dedi el vura vura
  Sağdakindeydi şimdi de sıra.
  Denizde iki mezar olmuştu o iki gemi
  Erdek’e girmeye yok engelimiz.

  Son Nefesinde de Askeri Düşünüyordu
  Yarası sol böğründedir Halit Paşa’nın
  İfade veriyor soğukkanlılıkla:
  “Kel Ali’yi altıma aldım
  Hergele Rauf beni vurdu...”
  Rauf dediği Rize mebusu…
  Kendilerini yere atmış kurtulmuş ötekiler
  Sebep “generaller hükümeti” tartışması ve bir kanun teklifi
  “Generaller hükümeti diyorsun
  Karşı mısın generallere?
  Askersin ama general olamadın
  Bundan mı zorun?
  Sana emir kumanda edenlere kinayeli laf atmaya utanmadın mı?
  Bursa’da Halk Fırkası adayı Emin Bey’i desteklemen
  Nurettin Paşa seçilince
  Mazbata verdirmemeye uğraşman da bundan mı yoksa?”
  “Yok” diyor Ali Çetinkaya, “Neden generallere karşı olayım?
  Sen hasta mısın Paşa?”
  Hasta mı? Deliriyor Deli Halit
  “Seni dışarıda bekliyorum” diyor
  Gelmeyince bir pusula ile düelloya davet ediyor.
  Tutuşuyor paçası Kel Ali’nin
  Kılıç Ali Bey’den medet umuyor
  “Ali Bey, düello teklifinizi aldı
  Kastı olmadığını size tekrar etmeye hazır” deyince Kılıç Ali
  Mesele kalmıyor Halit Paşa açısından da
  Bir araya gelip el sıkışıyorlar Fresko’nun barında.

  Kel Ali’ye kızıyor ya, hastadır aslında Paşa
  Makedonya dağlarında yediği bir kurşun
  Başının etini yiyor o günden beri.
  Yemeğe çağırıyor o günlerde Mustafa Kemal onu
  İkna ediyor Ankara’nın en ünlü hekimlerine görünmesi için
  “Yorgunsun Paşa yorgun
  Dinlenesin diye ben seni meclise aldım
  Gelgelelim bu çevre, bu siyaset, sana hiç yaramadı
  Gerilimden kurtulmak, sinirlerini yatıştırmak için
  Dinlenmen gerek çevre değiştirerek.
  Gel seni Avrupa’ya yollayayım
  Tedavi olman ve bana kalırsa evlenmen gerek”
  Deli Halit, söz veriyor sinirlenmemeye
  Ne ki gitmek istemiyor Avrupalara
  “Paşam sen yorulmadıkça bize yorulmak düşmez
  Şu malul gaziler yasasını çıkarmadan
  Bana dinlenmek haram”

  Acılar insafa geldi şöyle bir yoklayıp gitmekteler
  Aksilik en yeteneksiz yardımcılarını gönderiyor
  El çekmelere tembihli olaraktan…
  Allah şaşırtıyor haksızları bana yöneldiklerinde
  Vadesi geçen hiddetlerimi dün ödemiştim ilgilisine
  Seyrana çıkmışım şimdi dostluklar arasında.
  Kendi kendine teselli moral
  25 Kasım 1925 pazartesi gününe kadar…
  Subayların durumunun iyileştirilmesine dair o yasa teklifi...
  Ardahan Milletvekili Halit Karsıalan’ın
  Deli Halit Paşa olarak da rica ve ısrarlarına karşın
  Ali Çetinkaya’nın yanında oturan arkadaşlarından biri
  Ağıra satıp kendisini, imzadan kaçınmıştır bu teklifi.
  Ne ki bir süre sonra, sanki hiçbir şey olmamış gibi
  Bu kendini ağıra satıp kaprisler yapan adam
  Kendi hazırladığı bir teklifi Paşa’ya getirmiştir
  İmzasını istemektedir nispet yaparcasına.
  Sövüyor ve kovuyor
  Gelgelelim hırsını alamıyor.
  Gururuna yedirememiştir Deli Halit bütün bu olanları
  İki dolu boşaltmalıdır bu delidolu
  Vurmalıdır âleme ibret için haddini bilmezleri.
  Silah seslerini Meclisteki locasından duymuştur Mustafa Kemal
  Muhafızı İsmail Hakkı Tekçe’yi yollamıştır bakması için.
  Tekçe bu makama Halit Paşa’nın tavsiyesiyle gelmiştir
  O’nu çok sevenlerdendir.

  Harbiye’de Bir Harbi Adam
  Deli Halit’in ülke hayrına olan büyük deliliklerinin hayranı
  Harbi bir Harbiyeli…
  Tanışıyorlar… Deli Halit’in de kanı ona pek ısınmıştır
  Bu ısınma ve hayranlıktan dolayıdır ki
  Onu vuran kurşunlar
  Kahramanları ve kahramanlığı şiire en iyi döken
  Hüseyin Nihal’in yüreğinde onulmaz sızı.
  Bakmıyor konum ve rütbesine
  Yıkıyor sıradüzenini askeriyenin
  “Kel Ali’nin keli çürüsün, eli kurusun”
  Diyor uluorta ve de Atsız’ca tondan.
  Atıyorlar Harbiye’den
  Sebep Kel Ali’ye açık ve sert tepkileri.
  Gerekçeye “Gerçek Kahraman Deli Halit Paşa’ya olan bağlılığı, hayranlığı ve vefası”
  Diye yazamıyorlar.
  Arap kökenli bir subaya selam vermeme oluyor o sudan sebep.

  Askerdi Son Sözü
  Derhal hastaneye kaldırıyorlar Deli Halit Paşa’yı
  Operatör istiyor Atatürk’ten Tekçe aracılığıyla
  İstanbul’dan operatör getirtiliyor alelacele.
  Gelgelelim cephelerde dokuz kurşunun yere seremediği
  Koca Deli Halit Paşa’yı
  Onuncu kurşun yere serdiği gibi
  Zatürre de olmuştur yattığı yerde
  Tedaviye cevap vermemektedir.

  “Levazım reisini çağırın bana!
  Neden verilmedi askerin kışlık elbisesi?!
  Yemekler niye bozuk?”
  Bunları sayıklıyordu o son günlerinde.
  Son nefesini verirken de “Asker”di son sözcüğü.

  Milli Mücadele’nin Esas Duruşu
  Destanımız burada bitiyor.
  “Her söz ölür şair sözü yaşlanır dünya ile birlikte”
  Demiştik bir şiirimizde.
  Dilerim bu destanımın sözleri de
  Ölmeyen şair sözlerinden ola.
  Ululayalım şimdi destanımızın bahadırını:
  Varın gidin Kars Kalesi’ne
  Harekât emirlerini duyarsınız hırçın yayla rüzgârlarından.
  Sakarya boylarında bir marştır o, bir kahramanlık türküsü
  Milli Mücadele’nin esas duruşu onun öykülerinde saklı

  Ulemaya soralım ulemaya!
  Din ulemamız
  Mekkeli Halit Bin Velid’i de iyi incelesinler
  Eyüplü Deli Halit Paşamızı da…
  Bir komutan, bir insan ve Müslüman olarak.
  Ve kitabın ortasından desinler Tanrı aşkına
  Serdengeçtiliğin esrikliğinde
  Hangi Halit’in mertebesi daha yüksek?
  Hangisi geçer özveri yarışında?
  Deli mi, Mekkeli mi?
  Hangi Halit ganimet düşünde ve peşindedir
  Hangisi aldırışsız dünya malına karşı?
  Hangi Halit, vahşet ve dehşet simgesi
  Hangi Halit, yalnızca savaş kaçkınlarına acımasız

  Sen Kurtuluş Savaşımızın
  Göğüs kabartan öykülerine daldıransın
  Türk’ün büyük işlerini ve düşlerini ayaklandıransın
  Destan kahraman ister, kahraman destan
  Destandır kahramanların tek mutluluğu
  Kabul buyur, mutlu ol, bu destanımızla
 • Yaşa dair ayinler de dinlerde çokça rastladığımız olaylardandır. Alelekser bu ritüeller, çocuğu evvelki hayatından, bilhassa çocuğu kadınlar cemiyetinden ayırmaya yöneliktir. Kuzey Amerika’da oruç ve kusmaya tâbi tutulan genç, yorgun bir halde düşer ve bu suretle mevti temsil eder. Birçok yerde vücudun bir uzvunun kesilmesi gibi uygulamalar işin içine karışır ki terakki etmiş dinlerde bu uygulamaların izlerini bulmak kabildir.