• 208 syf.
  ·33 günde·Beğendi·Puan vermedi
  etin Karabaşoğlu’nun Kur’ân Okumaları serisinin birincisi olan Kalbimizin Baharı üç bölümden oluşuyor.
  Kitabı okudukça gerçekten de kalbinize bahar geldiğini düşünüyorsunuz. Metin Hocayı severek okuyorum çünkü her eserinde çok güzel şeyler anlatıp ağzınıza bir miktar bal sürerek bitiriyor eserlerini ve her daim okuyup faydalana bileceğiniz eserler oluyorlar.
  Kitaba gelince ise dili çok sade ve okuyan herkesin anlayabileceği bir üsluba sahip.
  Kur’ânı Kerim’de ayetleri sadece okumak için okumamak gerektiğini, ‘Rabbim bu ayette bana ne öğretecek, benden ne istiyor ‘diye düşmemizi ve ders çıkarmamızı sağlayacak muazzam bir eser.
  Kur’ânı Kerimdeki kıssaları sadece o dönemde yaşanıp bitti diye düşünmek yerine bu kıssa bana ne anlatıyor, kendi nefsime göre ve zamanıma göre nasıl dersler çıkarırım diye düşünmek gerektiğini söylüyor.

  Kur’ânı Kerim deniz bizler ise bırakın koşmayı yüzmeyi dahi bilmeyen insanlarız,
  elimizdeki böyle bir hazinen kıymetini bilmeden yaşayıp gidiyoruz. Çoğu zaman okumayı dahi bilmememize rağmen alıp evin bir duvarına asıp üstünü tozlandırarak yaşamayı tercih ediyoruz. Oysaki açıp hakkı ile okuyup, öğrensek bize hayatta dair her konu hakkında bilgi veriyor.. Okuyup anlamak, öğrenmek ve öğretmek duası ile
 • 16. ASIR ŞAİRLERİNDEN EDİRNELİ NAZMÎ
  Türkiye’de Osmanlı sülalesi hâkim olduktan sonra(1) acem taklidi divan edebiyatının kuvvetle yayılarak milli dil ve kültürümüzü şiddetle tehdit etmesi üzerine on beşinci asrın sonlarında Türkiye’de bir dilde milliyetperverlik cereyanı baş gösterdi. Aruz vezniyle olmakla beraber, yalnız Türkçe sözler ve hatta Türkçe teşbihlerle şiir yazmak cereyanı olan bu Türkçülüğe türkt-i basil (saf Türkçe) cereyanı denir. Bu cereyanın mümessilleri asıl halk şairlerinden değil, divan edebiyatı müntesipleri arasında yetiştiği için şiirlerini milli vezinle değil, aruzla yazmışlardır. Bugünkü malumata göre bu cereyanın ilk mümessili on beşinci asrın sonunda Aydınlı Visâli’dir. Faka Visâli’nin şiirlerinden hiçbirisi bize kadar gelmemiştir. Belki günün birinde bu şiirler kütüphanelerin birindeki unutulmuş bir kitabın arasından çıkacaktır. Türki—i basit cereyanı on altıncı asırda iki mümessil yetiştirdi: Tatavlalı Mahremi ve Edirneli Nazmî. Bunlardan Mahremi’nin bize yalnız şu beyti kalmıştır:
  Gördüm segirdir ol ala gözlü geyik gibi
  Düşdüm saçı duzağına bön uğeyik gibi.

  Edirneli Nazmî’nin ise saf Türkçe ile yazdığı bütün şiirler bize kadar kalmıştır ki 1928 de Türkiyat Enstitüsü tarafından ve Fuad Beyin bir mükaddemesiyle birlikte neşrolunmuştur.

  Edirneli Nazmî’nin asıl adı Mehmet’tir. On beşinci asrın sonunda doğmuş (2) Yavuzun İran ve Mısır seferinde bulunmuştur. Nazmî sipahi idi. Nazmî’nin ölüm tarihi kat’i olarak bilinmiyorsa da 1553 ten sonra olduğu muhakkaktır.
  Nazmî’nin Mecma’un-Nezâ’ir adlı bir eseri vardır ki edebiyat tarihimiz için fevkalade mühimdir. Bu eserin biri Viyana’da, biri Manisa’da Çeşnegir Kütüphanesinde 16 numarada biri de İstanbul’da Nuruosmaniye Kütüphanesinde üç yazması malumdur. Nuruosmaniye nüshasında şiirleri bulunan 243 şairin isimleri, Edebiyat Fakültesinde sınıf arkadaşım olan Ziya tarafından elifbe sırasıyla tertip edilmiş ve bu fihrist Köprülüzade tarafından neşrolunmuştur (ilk mübeşşirler, 63)
  Edirneli Nazmî’nin saf Türkçe ile yazdığı şiirleri ihtiva eden divan-ı türk-i-i basit 80 sayfalık bir eserdir. 285 tane şiirden mürekkeptir. Ayrıca 56 da beyit vardır.
  * * *
  Divân-ı türki-i basit’in tarih ve medeniyet bakımından ehemmiyeti
  Şair Nazmî üçüncü derecede bir şair Olduğu için şiir bakımından büyük ehemmiyeti yoktur. Buna mukabil kültür tarihimiz için çok mühimdir.
  Divân-ı türki-i basit’ın 13. sayfasındaki 29 numaralı gazel şudur:
  geldiğince qutluluğla her uruc
  her müselman şen olub dutar uruc
  olki gerçekden müselman olmaya
  te(ng)ri saqlasun o her gün yer uruc
  datlu yemek yemek olur iş haman
  özge bayramdur bu qardaşlar uruc
  urulur zencire albızlar qamu
  qutluluğla her qaçan erer uruc
  Nazmî her gerçek müselman olanı(ng)
  gecesin şenlikler qadr eyler uruc.

  Bu gazelin yedinci satırındaki albız kelimesi bilhassa mühimdir. Bu kelime bugün Türkiye Türklerince kullanılmıyor. Bütün Türkler arasında da yalnız Altay Türklerinde almıs şeklinde kullanılan bu kelime Verbetskiy lügatinde (s. 18) fena ruhlardan biri olarak gösteriliyor. Anadolu halk itikatlarındaki albastı ve alkarısı ile herhalde bu asıldan olan ve hiyle manasına gelen al kökünden gelen albız’ın 16. asırda Anadolu’da bulunması Türklerin kültür birliğini ne dereceye kadar sakladıklarını gösterdiği için mühimdir. Aldamak, aldatmak, aldanmak mastarları da herhalde aynı asıldan olacaktır.
  Altayın Şamani Türklerinde almıs şeklinde ve bir kötü ruh manasında kullanılan albız Müslüman Türkiye Türklerinde doğrudan doğruya şeytan yerinde kullanılmıştır. Hiç bir Türkçe lügatte buna tesadüf etmedimse de albız’ın şeytan manasında kullanıldığı şu suretle ispat olunabilir:
  Meşhur hadis âlimi Buhâri’nin eserinde şöyle bir hadis vardır:
  “Ramazan girince göğün kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur demektir.” Nazmî’nin gazelindeki:
  urulur zencire albızlar qamu
  qutluluğla her qaçan erer uruc
  beyti ise bu hadisin Türkçeye eksik bir tercümesinden başka bir şey değildir. Bu, şamanizmden İslamiyete ne kadar çok şeyler geçtiğini hatıra getirir. Bu suretle ölüye lokma dökmek, ağaca şerbet içirmek, tutulan aya teneke çalmak, eşiğe basmamak gibi islâmi bir şekilde hâlâ yaşayan milli Türk dininin İslamiyeti de nasıl millileştirdiği tetkike muhtaç büyük bir mevzu olarak önümüze çıkar.
  Nazmî’nin felsefesi ve fikirleri
  Nazmî’nin hayat ve dünya hakkındaki felsefesi ve fikirleri gayet basittir. Onun 80 sayfalık divanındaki fikir ve felsefesini şu cümlelerle hulâsa edebiliriz:
  “Dünya yalancı, hilekâr, bin erden artakalmış bir kadındır. Onun için dünyayı sevme, ölümü an. Zaten hakiki erler bu dünyaya gönül vermediler. Dünyaya gönül verenlerin gönlü kaygı ile dolar ki yabancı bir askerin bir ülkeyi istilâsına benzer. Dünyaya gönül vermek erin kadına uyması gibidir. Hakiki er, güzellikte peri bile olsa, kadının sözüne kulak asmaz. Asarsa gerçek er değildir. Gerçek er sözünde durmalıdır. Sözünde durmayan er kadından daha fenadır. Eğer Tanrıdan iyilik istersen de, kötülük görsen bile, iyilik et”.
  Nazmî’nin aşk hakkındaki fikirlerine gelince bu kendi zamanının bütün telakkilerine uygundur.
  gö(ng)ül geçmez güzeller sevgüsünden
  olunca t belürsüz adı sanı
  diye Nazmî hakikaten ihtiyarladığı halde bile sevmekten vazgeçememiştir.
  Nazmî’nin fikirleri arasında en dikkate değer olanları ise bey, paşa ve ağa bilmeyenlerin bahtiyarlığından bahsetmesi (Divân-ı türki-i basit, s. 7, satır 19) ve bilhassa Kanuni Sultan Süleyman gibi bir padişah devrinde:

  ussun var ise Nazmî qo xünk.r qulluğun
  öz başı(ng)a beğ ol, özü(ng) bil, ağalığ et

  demesidir ki daha sonraki devirlerde bile böyle bir şey söylemenin imkânsızlığını düşününce Nazmî’nin bu fikir hürriyetini göstermek için pek büyük bir cüret olduğunu teslim etmek veya müstebit hükümdarlar diye bildiğimiz padişahların müsamahakâr insanlar olduğunu kabul etmek icap eder.
  Nazmî’nin sanatı, sanatının unsurları, sanat oyunları ve teşpihleri
  Nazmî, türkî-i basitle yazmış olmakla beraber sanatını teşkil eden unsurların en büyük kısmı klâsik acem unsurudur. Çünkü bir kere Nazmî şiirlerini tamamen aruzla yazmıştır (3) Teşpihlerinin çoğu ve düşünüş-duyuş bakımından da klasiktir. Ancak buna karşılık dilin sadeliği, bazı kafiyelerde klasik şiirlerde görülmeyen halk şiiri tarzı ve bazı teşbihleri de tamamen millidir. Nazmî’nin teşpihleri şunlardır:
  Kendü işinde o kim usa(ng) olub ola oya
  Bize göz iti baqduğı içün engeli(ng) ha
  Yâr ol yay-ile kim oqlaya kendin seveni
  Ussı yoq bir küçücük oğlana uymaqdur hey
  Sevdigüm kim yüzüme baqmaz olubdur Nazmî
  İşini başa çıqarmaq mı olur öyle o ya
  Vâh bir guclü bıçaqlarla dutub gözin oya
  İmdi bir bağrı qatı kimseneye be(ng) zer o ya
  Delülükler edüb ol kim delü gö(ng) line uya
  Beni geçmişdürür engel be(ng)e küsmüşdür o ya
  Keza aşağıdaki 20 numaralı gazeli Köprülüzade fâilâtün fâilâtün fâilün vezninde bulduğu halde hakikatte feilâtün feilâtün feilün veznindedjr:
  Alqış etsem ben o sevdügüm a(ng)a
  Ya gibi qaygu ile âh beni,
  Incinür sevgi (?) öget h ba(ng)a
  İki bükdi ne deyem ben a(ng)a ya
  Sevgi: Ateş;
  yar ayrılığı: karanlık, uruç;
  yar yakınlığı: bayram;
  sevgili: hümâ, peri, güneş, ay;
  Sevgilinin gözleri: badem, oklu yaylı yağmacı ve kesici Türk, yıkıcı Tatar;
  sevgilinin kirpikleri: ok;
  sevgilinin kaşları: yay, yeni ay, gemi;
  sevgilinin dudakları: şeftali, taze hurma, şeker, ‘a1, yakut, kiraz, nar, bal;
  sevgilinin yüzü: gül, güneş;
  sevgilinin eneği (4): gül, elma;
  sevgilinin saçları: sünbül, zincir, anber, karaçı; sevgilinin alnı: ay, yasemin;
  sevgilinin boyu: servi, çınar, servi dalı;
  sevgilinin ağzı: konca;
  söz söylerken sevgilinin dili: bülbül; sevgilinin yanağı: gül, gülnar;
  sevgilinin kara zülfü: bulut, yılan, hüm
  sevgilinin sözleri: bal, şeker;
  sevgilinin dişi: inci;
  sevgilinin hatı: piruze
  sevgilinin gövdesi: pamuk;
  sevgiliniıı kalbi: kara taş, çelik;
  sevgilinin göğsu: zambak, sütlâç;
  sevgilinin parmakları: konca zambak, yeni ay;
  sevgilinin tırnağı: yıldız;
  sevgilinin kulağı: gül;
  sevgilinin terleri: inci, çiğ.
  Görülüyor ki sevgili hakkındaki teşpihlerin en çoğu klasik edebiyatımızdakilerin aynıdır. Fakat meselâ dudağın şeftaliye, gövdenin pamuğa, kalbin çeliğe benzetilmesi gibi bazıları da halk edebiyatımızın teşpihlerinden alınmıştır. Keza kitabının muhtelif yerlerinde sararmış benzi ayvaya, dünyayı çepele, sarhoş olduğu zamanki sesini çana ve usturayı güneşe benzetmesi de klâsik edebiyatta olmayan teşpihlerdir. Bundan başka Nazmî kanlı göz yaşlarını şaraba, Kızıl Irmağa, mercana; ağlamış gözleri eriğe; sevgi çağında olanların göz yaşlarım Tuna’ya, Sava’ya, Şatt’a, Ak Denizle Kara Deniz’e; gözlerini pınara; başını yüce bir dağa; âhını dağın dumanına, rüzgara; gönlünü kuru ota, hiç karanlığı olmıyan bir kıra; benzini sararmış yaprağa; ak saçlarını kara ve bu ak saçlarını kazıyan usturayı da güneşe benzetiyor.
  Buradaki teşpihlerden bazılarım da millî sayabiliriz. Meselâ göz yaşlarını Ceyhun’a ve Nil’e benzetmeyip de Kızıl Irmak’a ve Kara Deniz’e benzetmek hiç şüphe yok ki daha millîdir.

  Nazmî’nin hiciv vadisindeki teşpihleri ise daha millidir. Mesela: sevdiğinin lâlasını işe güce yaramaz, dili dönmez ırgada, yılana, sarı çıyana, sanca arıya; engelleri (yani rakipleri) toza, kara, kuşa, eşeğe, sığıra, ite, dikene, domuza ayıya, kartala; engelin boyunu murdar ağaca; sakalını karaçalıya; engelin oğlunu buzağıya benzetiyor.
  Ben o sevdügümi candan severüm
  Olmaya iki yaqa ıssı beni
  Qulluğında iti ol sevdügü(ng)ü(ng)
  Versem anu(ng) yolına canı nola
  Yaqdı engel hey anı Te(ng)ri yaqa
  Olma Nazmî anu(ng) işinde oya.
  Köprülüzade tarafından failâtün failâtün failün vezninde bulunan aşağıki 81 numaralı gazel ise mefeilün feilâtün mefeilün veznindedjr:
  Beni asarsan(ng) eğer qarşu(ng)a begüm gel as
  Qaşu(ng)la kirpigü(ng) öldürdi işte ben qulunı
  Ayagu(ng)ı biricik tek gel iki gözüme bas
  Gider elü(ng)den oqu(ng) hey efendi yayu(ng)ı yas
  Beni senü(ng)lee görüb ağlamağla landan
  San(ng)la ki engelü(ng)ü(ng) gö(ng)li düşmüş ol be(ng)zer
  Qo olsun engeli(ng) imdi yüzi gözi is pas
  Şu Çingene köyine kim yazılı beğliğe has
  Bu dünyeni(ng) götüri qaygusından isterse(ng)
  Ki kurtulasın oqı Nazmî durmadan ixls.
  Nazmî klâsik şairlerimizde oldukça çok görülen temsili mükteli sanat oyunları da yapmışsa da onun asıl sanatının en mühim unsuru ve en milli olanları cinaslarıdır. Türkçe, cinasa çok uygun geldiği için Nazmî bunda, bazen iptizale düşmekle beraber, muvaffak olmuştur. Nazmî’nin şu gazeli bunun en güzel misalidir:
  Al ile gül gibi hey donanub ol gözi ala
  Sünbülü(ng) saçını yel ey yüzi gül qo ki yola
  I(ng)ledüb qaygulannı(ng) kim beni döndüri qıla
  Hay efendi duş olam, deme benüm gibi qula
  Elleri(ng) göze göre sen qolu(ng)ı boynına dola
  Al-ile niceyedek durmaya dek gö(ng)lüm ala
  Zülfü(ng)e öykenür ol çekse nola anı yola
  Şöyle kim var giderek belki belü(ng) gibi kıla
  Qullanasun döğe söğe ki qolay ola qola
  Nazmî gördükçe anı gözleri yaş ile dola.
  Bundan başka Nazmî’nin divanında halk adetlerine telmihen geçen imâları da milli unsurdan saymak lâzımdır. Mesela:
  Sağraq ne çağ kim eline düşe destini(ng)- Geç geldi (ng)üz deyü su döker tez ayağma(60,3) beyti misafirlerin ayağına su dökmek detine; ve:
  Sen ki tek durmayub olursun(ng) şol engel bine çift-Yüz qarasın qazanursun bey seni(ng) başu(ng)a zift (77,16) beyti de kellerin başına zift sürülmesinden dolayı Nazmî’nin “kel olasın” diye duasına telmihtir.
  Bundan başka Nazmî’nin divanında “sav”lar da vardır ki bununla milli unsurlar tamamlanmış oluyor:
  Kim demişler her ne yerde k’ola iş andan siviş (24,10);
  Derler olur damla damla çünki göl (40, 17);
  Yaxşı aygırdan qopar pes yaxhşı döl (40, 18)
  Bununla beraber Nazmî klasik şairlerimizin eserlerinde sık sık görülen arap ve acem efsane ve hikâyelerine veya tarihi şahıslara ait telmihlere de divanında yer vermiştir. Mahmud’dan, Ayaz’dan, Mecnün’dan (Qays ve Mecnün atlarıyla), Hıtaydan, Hotenden, Hızır’dan, Yusuf ve İlyas peygamberlerden bahsetmiştir. Bilhassa Ferhâd’dan bahsederken Ferhâd hikâyesindeki bir vak’aya telmih etmiştir. (5)
  Divân-ı türkî-i basit’te 16. asır askeri hayıtının izleri:
  Şair Nazmî’nin Yavuzun İran ve Mısır seferleriyle Kanuninin bazı seferlerinde bulunduğu ve kendisinin bir sipahi olduğunu biliyoruz (6). Gerek bu askeri hayat ve gerekse 16. asır ilk yarısının ardı ardınca zaferlerle dolu olması Nazmî’nin divanına askeri bir çeşni vermiş, birçok yerlerde teşpihlerini askeri ıstılahlarla ve tariflere yaptırmıştır. Mesela: çimende çiçekleri askere, gülü onların hünkârına ve konca zambağı hünkârın solağına, yahut gece gökteki ayı hünkâra ve yıldızları da onun çerisine ve keza sevgilisini güzellerin hanına, öteki güzelleri de onun çerisine benzetmesi tamamı ile o devir hayatının bir neticesi olduğu gibi, “yârın engellerin derneğine pervasızca gitmesi”, Kanuni Sultan Süleyman’ın Macarların üzerine gitmesine” benzetmesi de (7) Mohaç savaşının bir aksinden başka bir şey değildir. Yârının kendisine karşı daima elinde ok ve yay bulundurduğunu, gönlü kaygı eline han olunca göz yaşlarının yıkıcı ve yakıcı bir asker tarafından istilâsına benzediğini söylemesi de yine aynı sebeplerin neticesidir.
  Nazmî kimlerin tesirinde kalmıştır:
  Nazmî’nin hangi şairlerin tesiri altında kaldığını izah etmek henüz oldukça güçtür. Meselâ Aydınlı Visalinin ve ihtimal bu tarzda şiir yazmış öteki şairlerimizin eserleri meydanda olsaydı şüphesiz daha doğru bir hüküm verebilirdik. Bununla beraber klasik şairler cephesi ne olursa olsun, Türki-i basit yazmış bir şair olmak itibariyle Nazmî’nin kendisinden daha önce, Nazmî kadar olmasa bile, yine sade Türkçe ile yazmış üstatların tesirinde kalmış olması ihtimali ilk önce hatıra gelen şeylerden biridir. Bununla beraber bir tesir gibi görünen bu benzeyişlerin, tesir olmaktan ziyade aynı tarzda yazmış olmanın tabii bir neticesi olması da düşünülebilir. Onun için ben burada kat’i bir hüküm vermekten çekinerek yalnız benzeyişlerden bahsetmekle iktifa edeceğim: Nazmî’nin 62. sayfadaki 227 numaralı gazeli ile (ki Behey gözi güzelleri güzel ba(ng)a seni gerek seni” diye başlar) Yunus Emre’nin bir şiiri:
  Aşqu(ng) adlı benden beni ba(ng)a gerek seni
  Ben yanarum düni güni ba(ng)a seni gerek seni
  Ne varluğa sevinürüm ne yoqluga yerinürüm.
  Aşqu(ng) ile avunurum ba(ng)a seni gerek seni
  Aşqu(ng) şıqlar öldürür aşq denizine daldurur
  Tecellisiyle doldurur ba(ng)a seni gerek seni
  Aşqı(ng) şarabrndan içem Mecnun olub dağa düşem
  Sensün dün ve gun endişem ba(ng)a seni gerek seni
  Aşıqlara sohbet gerek zâhidlere cennet gerek
  Mecnunlara Leylâ gerek ba(ng)a seni gerek seni
  Eğer beni öldüreler külüm göge savuralar
  Toprağım anda çağıra ba(ng)a seni gerek seni
  Cennet cennet dedükleri bir ev ile bir qaç hüri
  İsteyene ver anları (ba(ng)a seni gerek seni
  Yusuf ger bir gece seni eger düşde göre idi
  Terk edeydi mülklerini ba(ng)a senri gerek seni
  Yunusdurur benüm adum dün gün artar benüm derdim
  İki cihanda maqsüdum ba(ng)a seni gerek seni

  Nazmî’nin buna nazire diyebileceğimiz gazeli ise şudur:
  Behey gözi güzel güzel ba(ng)a seni gerek seni
  Ba(ng)a yetiş gel imdi gel ba(ng)a seni gerek seni
  Yaqış gel o güzel ba(ng)a ki düşdi bu gö(ng)ül sa(ng)a
  Beni iletme bir ya(ng)a seni gerek seni
  Gel ey begüm olan güzel güzeller içre han güzel
  Peri gibi a can güzel ba(ng)a seni gerek seni
  İnan bu sözüme inan degüldür ey peri yalan
  Tapu(ng)dur imdi ba(ng)a can seni gerek seni
  Çü Nazmîyüm senü (ng) qulu (ng) sal imdi boynuma qo (ng)
  Odur ki gözlerin yolu(ng) ba(ng)a seni gerek seni
  büyük bir benzerlik gösteriyor. Hatta Yunus Emre’nin kullandığı hece vezniyle (4+4+4+4) Nazmî’nin kullandığı aruz vezni (mefâilün mefâilün mefâilün mefâilün) arasında bile büyük bir benzeyiş var. Yalnız Yunus Emre nin mutasavvıfâne yazdığı bu aşk şiirini Nazmî maddileştirmiştir. Acaba Nazmî’nin Yunus Emre tesirinde kaldığı iddia olunabilir mi? Bu hususta müspet bir cevap vermek güçse de 1438 tarihinde Türklere esir düşerek yirmi yıl kadar Edirne, Bergama, Bursa ve Kıbrıs’ta yaşadıktan sonra memleketine dönen Mülbahlı yabancının Yunusa ait iki metin neşretmesinden bazı şeyler istidlâl edebiliriz. (8) Bir kere Mülbahlı’nın yirmi yıl Türkiye’de kaldığı halde memleketine dönünce türkçe şiir olarak yalnız Yunus’un ilâhilerini neşretmesi Yunus Emre’nin Türkiye’de çok tanınmış olduğunu anlatıyor. Sonra onun Edirne’de bulunmuş olması, Yunus’un Edirne’de de aynı şöhreti kazanmış olduğu neticesine, bir ihtimal olarak, bizi götürüyor. Bundan başka Mülbahlı Türkiye’de 1438-1458 yıllarında kalmış, Nazmî ise 1500’den önce doğmuştur ve Edirnelidir Acaba Nazmî, Yunus Emre’nin şiirlerine aşina değil miydi? Çünkü Yunus’un şiirleri Mülbahlı’dan 50-60 yıl sonraya kadar da pekâlâ Türkiye’de şöhretini muhafaza edebilir ve Nazmî de, hiç olmazsa bilmeyerek, onun tesirinde kalmış olabilir.
  Bundan başka, bazı benzeyişler, Nazmî’nin Mevlüt sahibi Süleyman Çelebi’yi de taklit ettiği zehâbını uyandırıyor. Mesela Nazmî’nin:
  Bir kişi kim Te(ng)ri buyruğın duta
  Her işi qolay eder Te(ng)ri a(ng)a, (9,15)
  beyiti ile Süleyman Çelebi’nin:
  Allah adını her kim ol evvel a(ng)a
  Her işi âsân eder Allah a(ng)a (9)
  beyti hemen hemen birbirinin aynıdır. Bundan başka Mevlüdun ilk beyitleriyle Nazmî’nin 285 numaralı mevizasının bazı beyitleri hemen hemen bir birinin aynıdır ki Mevlüdun asırlardır Türk vicdanı üzerindeki tesiri düşünülünce Nazmî’nin, bilerek veya bilmeyerek, bu tesir altında kalmış olması her halde pek aykırı bir düşünce olmasa gerektir.
  Nazmî’nin divanında ismi haslarla birlikte (ki 25 tanedir) 1700 kelime vardır. Nazmî’nin 16. asırda yaşadığı, üçüncü derecede bir şair olduğu ve divân-ı türki-i basit’in de 80 sayfalık bir eser olduğu düşünülünce, eserin lügat bakımından zengin veya yoksul olduğu hakkında kat’i hüküm vermek için ilk önce 16. asır Türkçesinin umumi lügatini ve sonra da bu asırdaki öteki şairlerin eserlerinin Lügatçilerini tespit etmek icap eder. Bununla beraber burada şu kadarını söyleyebilirim ki Nazmî lügat bakımından bu günün ikinci derecede şairlerinden zengindir.
  Ben Nazmî’nin divanındaki bütün kelimeleri harf sırasıyla dizip bulundukları sayfa ve satırları da tespit ettim. Ancak bugünün dilinde kullanılan sözleri, boşuna yer tutmasınlar diye, buraya almıyorum. Aşağı ki liste bugünkü Türkçede kullanılmayan öz türkçe sözlerdir:
  Acığ : dert, keder, elem, tasa, öfke, öç, acı. 20, 14
  Ağu : zehir, baldıran, çok acı şey. 22, 17. 40, 2
  Al : Kurnazlık, hiyle, sevkülceyş, aldatmaklık, düzen, dek. 6, 13
  Ala : eli. 6, 14; 39, 5; 43, 14
  ala(ng) : orman içinde aydınlık yer, ovada yükselen tepe, arkların iki kenarına ve sair mahallere tepeler gibi uzun tümsekleşip toplanan toprak, orman içinde açıklık, ormanın ağaçsız yeri, ırmakların eğri büğrü aktığı yerlerin sahilinde bulunan yükseklikler. 64, 13,14
  Orhun, 1934, Sayı: 9
  1. “Türkiye’de Osmanlı sülalesinin h]dm olması’ cümlesi  belki bazılarınca garip görünür. Halbuki tarihî hakikat şudur: Milâdi on birinci asra kadar yalnız bir tek Türk vatanı vardı. Bu vatan şarkı Avrupa’yı da kendisine ekliyen Orta Asyada idi. On birinci asırda ikinci bir Türk vatanı kuruldu. Bu, Selçukluların kurduğu Türkiye İmparatorluğu idi. Bu imparatorlukta önce Selçük sülâlesi, sonra İlhanlı sülalesi hakim oldular. İlhanlılardan sonra beylikler devri başladı. Bu beyliklerden Osmanlı beyliği ötekilerin ortadan kaldırarak siyasi birliği kurdu. Onun için yukarda “Türkiye’de Osmanlı sülalesi hakim olduktan sonra..” dedim. Tarihimizin bu şekilde mütalea olunması icap ettiğini ilk defa ileri süren büyük Türkçülerden Rıza Nur Bey olmuştur.
  2. Köprülüzade, Nazmî’nin on beşinci asır sonu veya on altıncı asır başlarında doğmuş olacağını söylüyor (ilk mübeşşirler, 52). Yavuzun Çaldıran ve Mısır seferlerine iştirak ettiğini kendi şiirlerinden öğrendiğimiz Nazmî’nin on altıncı asrın ilk yıllarında doğmasına imkan yoktur. Çünkü Yavuzun Çaldıran seferi 1514’te olduğuna göre, Nazmî’nin bu savaşta 13-14 yaşında bulunması icap eder. Bu ise bir Osmanlı sipahisi için pek uzak bir ihtimaldir.
  3. Nazmî kendi zamanına göre aruzu çok muvaffakıyetsiz kullanmıştır. Bununla beraber kullandığı açık Türkçe itibarıyla da bunda mazurdur. Nazmî’nin şiirlerindeki aruzun çok defa zoraki olması yüzünden bunların vezinlerini tayin ederken bazen Köprülüzade Fuad Bey de aldanmıştır; meselâ Köprülüzadenin failâtün failâtün failâtün failün vezninde bulduğu şu 18 numaralı gazel hakikatte feilâtün feilâtün feilâtün feilün veznindedir.
  4. “Enek” çene, yühut çenenin alt kısmı demektir.
  5. Dîvan-ı türki-i basft, 59, 3. Bakınız: Hikâye-i Ferhat ile Şirin, taşbasması, s. 60
  6. Köprülüzade Fuad, İlk Mübeşşirler, 52-53
  7. Divan-ı türki-i basit, 57.8: Derneğine yâr kim vardı nice engelleri(ng) -Xan süleyman saknasun kim vardı Macar üstine.
  8. Köprülüzade, İlk Mutasavvıflar, 295.
  9. Süleyman Çelebi, Mevlüt taşbasması, 6; Musahhah Mevlüt, Rıza Efendi basımı, İstanbul Mahmut Bey Matbaası, 1327, S. 2; Mevlidi Şerif, Ahmet Halit basımı, S. 3

   
 • Metin Karabaşoğlu'nun "Ruh Bakımı" kitabından alıntılar;

  S 10- İnsanların kendilerini sahip oldukları fiziksel özellikler ve maddî imkânlar ile tarif ettikleri bu çağda, bütün dikkat, bütün itina 'beden'e ve 'madde'ye odaklanmış halde.

  S 13- İnsanı insan yapan bedeni değildi, ruhuydu yani. Beden asıl, ruh onun elbisesi değildi. Ruh asıldı, beden ruha elbiseydi.

  S 18- İçinden gelmeyene, dışarıdan birşey yaptıramazdınız. Kendisine yardım etmeyen, sizin yardımınızı da boşa çıkarırdı.

  S 25- Bu ülkede benzin kendi ülkemden üç kat ucuzsa aradaki farkı meselâ Irak'ta veya Afganistan'da veya Filistin'de ölen çocukların ödediğini bildikten sonra 'ucuz petrol' ile 'rahat yolculuklar'dan söz edemezdim.

  S 36- Oysa insan, rüyaları ve hayalleri kadar değerlidir. Yolumuzu çizen, rüyalarımız ve hayallerimizdir.

  S 38- Yanlışı çok sayıda insanın yapmasının doğrunun değerini eksiltmediğini kavrayacak yaşta ve doğru bildiğim noktada direnebilecek kavrayıştaydım.
  ...
  Rabbim, aşkın bir hevesten öte bir duygu olduğunu, ‘-mış gibi olma’nın ötesinde insanı gelişip değiştiren, inceleştirip olgunlaştıran bir duygu olduğunu bilfiil gösterdi bana. Gün geldi, âşık da oldum; ama savrulmadım, dağılmadım, dağıtmadım. Gönül borcu duyduğum acılar yaşadım gerçi. Hissettiklerimin ‘-mış gibi’nin ötesinde olup olmadığını anlama çabası içinde sevgimi henüz açamadığım sevdiğimin, ben sevgimi ifade edemezken başkalarına yâr olması ihtimalinin sancısıyla yaşadım. Ama o sancılar, "Rabbim! Onun için hayırlısı ben isem, bizi birbirimize nasip et! Değilsem, hakkında hayırlısı kim ise, onu ona nasip et" gibi dualar öğretti bana.

  S 39- Ayağı yerden, duygusu gerçeklikten kesik bir melâl hali, bir sevda, bir hülya; hayır, aşk bu olamazdı.

  S 43- Yüzü güzelse, boyu posu yerindeyse, teni alımlıysa, işlem tamamdı; 'güzel' sayılmak için bunlar yetip de artıyordu bile.

  S 45- Oysa aşk, iki insanın beraberliğidir. Dolayısıyla, öncelikle iki kalbin, iki aklın, iki ruhun beraberliği...

  S 52- Çocuklar kötü olmasın endişesiyle gelen dayatmacı yaklaşımların ta kendisinin çocukları kötü olmaya ittiğini söylememi mümkün kılan tecrübelerim vardı.

  S 56- Şehir hayatının çocuğu kâinatla teması ancak televizyon üzerinden kuruyordu. Buzlu cam arkasından yani. Yoksa pek çoğunun eli yeni doğmuş bir kuzuya asla değmemişti ve değmeyecekti. Yumurtadan yeni çıkmış bir civcivi okşamamışlardı ve okşayamayacaklardı.

  S 58- Bana göre, düğümü teoriler, aklî çıkarımlar, uzman görüşleri, psikoloji kitaplarındaki modern vaazlar değil, anne-babalar çözecektir. Asıl düğümü anne-babanın çocuğa 'rol gereği' veya 'kitapta yazıldığı gibi' değil, içtenlikle sunabildiği ilgi, şefkat ve sevgi çözecektir. O düğüm çözüldükten sonra da, gerisi bir şekilde gelecektir.

  S 62- 'Dereceye girmek', hangi alanda ve ne pahasına dereceye girildiğinden; 'birinci olmak,' neyin birincisi olduğumuz sorusundan çok daha önemliydi.

  S 64- İnsanlar başarı kazanıyorlardı ama insanlıklarını kaybediyorlardı. Kazanırken kaybediyor, kazandıkça kaybediyorlardı.

  S 70- Kendisi olmaktan büyük kazanç, kendini kaybetmekten büyük kayıp yok velhasıl... Marifet, yükseleyim derken alçalmamak. Marifet, kazanırken kaybetmemek.

  S 84- Hakikaten yolcu gibi miydik şu hayat yolculuğunda? Misafir gibi miydi şu dünyadaki duruşumuz? Bize bakan ne derdi bizim için? Bizi gören, şu dünyada bir misafir veya bir yolcu hali mi okurdu halimizde?

  S 86- Gözü fıldır fıldır dünyayı tarayan bir mü'min, hangi gafili ahiret iklimine çağırabilirdi ki? Eli ayağı dünyaya koşan, üstü başı dünyalık taşan bir mü'minin ağzı "Dünya hayatı bir aldanış metaından öte bir şey değildir" gerçeğini her gün bin kere söylese insanlığa, kime nasıl tesir ederdi ki ?
  ...
  Bu dünya bir aldanış metaından öte bir şey değilse ve asıl olan ahiret yurdu ise eğer, mü'minler bunu yalnız dilleriyle değil, halleriyle de tasdik etmeliydi.

  S 87- Dünya sevgisi, kudsî nebinin ihbarıyla bütün hataların başıydı çünkü. Onun kendisinden sonraki zamanlara, hele ki ahir zamana dair hadisleri mü'minlerin 'darlık'la değil, 'varlık'la sınanacağı çetin imtihanları haber veriyordu.

  S 91- Neden zordu 'sıradan' olmak? Neden zordu fani dünyadan 'ihtiyaç miktarında' nasiplenmek? Zor muydu açların çok olduğu bir dünyada tokların sofrasına oturmamak? Zor muydu Allah toklardan kıldıysa eğer, bunu imrendirmek için değil de infak için istimal etmek?
  ...
  Güya ahiret adamları idik, ama dünyalık konusunda ehl-i dünya ile yarış içindeydik.

  S 118- Özü sözü bir olmanın uzağında; çifte sözlü, çifte dilli, çifte yaşantılı bir haldeydik. Verilen söz, istisnalar bir yana, güven vermiyordu bize.

  S 122- Söylemimizin gücüne güveniyorduk ama, yapıp eylediklerimiz onun zıddına ise, kimse ağzımızdan akanın bal olmasına aldırmazdı.

  S 124- Oysa hadislerin ışığında görüyorduk ki, sahabilerin yaşadığı büyük dönüşümün mihveri, ahlâk idi. Onlar, inandığı doğruları yaşayan, yaşayamadığı yerde istiğfarı başaran insanlardı. Sözleri ile özleri birdi. Dürüsttüler. Yanılabiliyor, ama yalan söylemiyorlardı.

  S 126- Küfrün mahiyeti yalandır, imanın mahiyeti sıdktır.

  S 127- Yapıp ettiklerimiz, Medine kokusu taşımalı insanların dünyasına. İnsanlar, elimizden ve dilimizden emin olmalı. Sabır okunmalı hayatımızda. Yüzlerimiz, içten bir gülümseme taşımalı; içten, sımsıcak, gerçek ve derin. Sözlerimiz kulaklara giderken, yaşayışımız gözlere 'şahidim ol' diyebilmeli. Yüzlerimiz secde iziyle birlikte yalansızlık alâmetini taşıyabilmeli. Sözün kısası, farkımız, ahlâkımız olmalı. Ve bu da, birileri desinler diye değil, O'nun için olmalı...

  S 129- Cahiliye içindeki bir toplumu alıp kendini bilmenin, haddini bilmenin, Rabbini bilmenin zirvesine ulaştıran; kız çocuğunu diri diri gömen Ömer'i alıp iz'an ve insaf eleğinden geçirerek Dicle kenarında ayağı incinen kuzunun dahi tasasını çeker bir adalet timsaline dönüştüren; bedevî bir topluluğu medenî bir ümmet haline getiren; ilk şehri Medine'yi bir medeniyet vahası kılan bir dindi o.

  S 135- Meselâ, yalan söyleyen bir dindarın bu yanlışından dolayı yalanı yasaklayan İslâm'a küsmek ve saldırmak yerine, "Yalan söylemeyi yasaklayan bir dine mensup olduğun halde yalan söylüyor olman sana yakışmıyor" diyebilmeli; dindar bir kişiden kaba bir davranış gördüklerinde, o insana mensup olduğu dinin peygamberinin inceliğini hatırlatabilmeliydiler.

  S 148- Oysa yeryüzü yıldızları, yaklaştıkça küçülen cinstendi. Yakınına vardıkça, onun da bizden biri, hatta birçok açıdan bizden geri olduğunu anlıyorduk onların.

  S 154- Oysa 'istişare' farz iken 'istihare'nin sünnet oluşunun verdiği mesajı önemseyen biriydim ben; istihareye evet de, istişareden çıkan sonuç açık ise istihareye pek de mahal olmadığı görüşündeydim. Hatta belki biraz da bu yüzden bir rüya fakiriydim. Ama rica kuvvetli, ısrar şiddetliydi. 'Başkası adına' istihareye pek anlam veremesem de, kıramadığım bir hatır için, üç gece istihareye niyetlenmiştim.

  S 156- Bir çıkış yolu arıyorsa ahir zaman mü'minleri, sahabilerin durumunu örnek almalı...

  S 157- Bir 'rüya-yı sâdıka' olarak düşünürsek, rüya demedeydi ki, Rabb-ı Rahîm bir Ömer, bir Ali, bir Osman, bir Mus'ab, bir Ebu Zer mizacında yaratmış değildir seni. Ne Ömer kadar celâlli, ne Osman kadar hayâ sahibi ve yumuşak huylu, ne Ali kadar bilgili, ne Mus'ab gibi yakışıklı, ne Ebu Zer kadar keskin birisin. Ama baksan, mizacının Sa'd'ın mizacına yakınlığını hissedebilirsin. Kendi kemalin için örtüsünü kaldırıp yolunda yürümen gereken yıldız odur.

  S 160- Öyle ki, Muaviye b. Ebi Süfyan, Hz. Ali'ye ve evlatlarına Cuma hutbelerinde lânet okuma bahtsızlığına, ancak Sa'dın ölümünden sonra teşebbüs edebilmişti.

  S 168- Oysa bugün sert davranılıyordu bize. Sert davranıyorduk birbirimize. Mü'min kalpler serin değildi birbirine, derin değildi dostluklarımız, fıldır fıldır suçlamaya yarayacak bir emare arıyordu gözlerimiz.

  S 175- O gün, kendimizi de kurtaracağımız bir gündür üstelik. Ancak bağışlayandır ki bağışlanmaya hak kazanır, ancak affedendir ki affedilir zira. "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" buyurmuştur kudsî nebi. Hesap günü merhametle muamele görmenin lâzımı, bu dünyada merhamettir...
 • Eternity and a day(theodoros Angelopoulos)
  The seven seal(ingmar bergman)
  Seven samurai(akira krusowa)
  Close-up(abbas Kiarostami)
  Bir zamanlar anadoluda(nuri bilge ceylan)
  Ulysses gaze(theodoros Angelopoulos)
  There will be blood(paul thomas anderson)
  Ahlat ağacı (nuri bilge ceylan)
  Rashomon(akira krusowa)
  The 400 blows(françois truffaut)
  Journal dun cure de campagne(robert Bresson)
  Persona(ingmar bergman)
  Winter light (ingmar bergman)
  Tokyo story(yosujiro ozu)
  Au hasard balthazar (robert bresson)
  La pianiste(michael haneke)
  Umut(yilmaz güney)
  Roma(alfonso cuaron)
  Paris, texas(wim wenders)
  Barry lyndon(stanley kubrick)
  Gadjo dilo(tony gatlif)
  Modern times(charles chaplin)
  A separation (asghar farhadi)
  Sarhoş atlar zamani(bahmen ghobadi)
  Dekaloglar(kieslowski)
  Darbareye elly(asghar farhadi)
  No country for old man(coen brothers)
  Stalker(andrey tarkovski)
  Psycho(alfred hitchcock)
  Contempt(jean luc godard)
  Wild strawberries(ingmar bergman)
  Ikiru(akira krusowa)
  Kirazin tadi(abbas Kiarostami)
  Bicycle thieves(vittorio de sica)
  Lavventura(michelangelo antonio)
  La dolce vita(federico fellini)
  Inglourious basterds(Quentin tarantino)
  Goodfellas(martin scorsese)
  Time of the gypsies (emir kusturica)
  In the name of the father(jim sheridan)
  Der himmel uber berlin(wim wenders)
  Kader(zeki demirkubuz)
  Masumiyet(zeki demirkubuz)
  Yeralti(zeki demirkubuz)
  Sarmaşık (tolga karaçelik)
  Uncut gems(josh safdie)
  The white ribbon(michael haneke)
  Forust gump(robert zemeckis)
  Pickpocket(robert bresson)
  It's wonderful life(frank capra)
  The weeping meadow(theodoros Angelopoulos)
  Vodka lemon(huner salim)
  Torino ati (bela tarr)
  Incendies(denis villeneuve)
  Cold war(pawel pawlikowski)
  Le trou(jacques becker)
  Muhsin bey(yavuz turgul)
  Mouchette (robert Bresson)
  Ruzgar bizi surukleyecek(abbas Kiarostami)
  Elephant man(david lynch)
  Yol(yilmaz guney)
  Duvar(yilmaz guney)
  Dersu uzala(akira krusowa)
  Les diaboliques(henry georges clouzot)
  Kill bill serisi(Quentino tarantino)
  Taxi driver (martin scorsese)
  Babam ve oglum(çağan ırmak)
  The good the bad and the ugly(sergio leone)
  Jagten(thomas vinterberg)
  Fight club(david fincher)
  Gemide(serdar akar)
  Kis uykusu(nuri bilge ceylan)
  Caphernaum(nadin labaki)
  Ordet(carl theodor dreyer)
  The spirit of the beehive(victor erice)
  Volver(pedro almadovar)
  Tirez sur le pianiste(françois truffaut)
  Strangers on a train (Alfred hitckcock)
  Kosmos(reha erdem)
  Once upon a time america(sergio leon)
  A man escaped(robert bresson)
  Cinema paradiso(giuseppe tornatore)
  Cleo from 5 to 7 (agnes varda)
  Honeyland(tamara kotevska)
  Sekiz buçuk (federico fellini)
  Arabistanli lawrence(david lean)
  Repulsion(roman polanski)
  Ostrov(pavel lungin)
  Zeytin agaclarinin altinda (abbas Kiarostami)
  Asli gibidir (abbas Kiarostami)
  Green book(peter farrelly)
  Scarface (brian de palma)
  It happened one night(frank capra)
  Annie Hall (woody alen)
  The apartment (Billy wilder)
  Midnight cowboy (john schlesinger)
  Vivre sa vie (jean-luc godard)
  Ida(pawel pawlikowski)
  Groundhog day(Harold ramis)
  Black cat, white cat (emir kusturica)
  Aşk filmlerinin unutulmaz yonetmeni(yavuz turgul)
  La haine(mathieu kassovitz)
  Una pura formalità (giuseppe tornatore)
  And life goes on (abbas kiyarüstemi)
  Funny games(michael haneke)
  Tepenin ardı (emin alper)
  Gold rush ( Charlie chaplin)
  The city lights ( Charlie chaplin)
  whiplash
  Sasom I en spegel (bergman)
  The silence( bergman)
  The virgin spring ( bergman)
  Sommeren med monika ( bergman)
  Paths of glory (Stanley Kubrick)
  Dr. Strangelove (Stanley Kubrick)
  Gergedan mevsimi (behmen kubadi)
  Latcho drom( tony gatlif)
  Full metal jacket (Stanley Kubrick)
  Voyage a cythere (Theo Angelopoulos)
  Les pas suspend de la cigogne (Theo Angelopoulos)
  Landscape in the mist (Theo Angelopoulos)
  The dust of time (Theo Angelopoulos)
  Skammen shame ( Bergman)
  Rear window (Alfred Hitchcock)
  Dial m for murder (Alfred Hitchcock)
  Maden (yavuz özkan)
  Sevmek zamanı (metin erksan)
  Vesikalı yarim (lütfi ömer akad)
  Rebecca (Alfred Hitchcock)
  Dönersen ıslık çal (orhan oğuz)
  Beş vakit (reha erdem)
  Rope (Alfred Hitchcock)
  Korkuyorum anne ( reha erdem)
  Notorious (Alfred Hitchcock)
  Jin (reha erdem)
  North by northwest (Alfred Hitchcock)
  Bahoz (kasım öz)
  The birds (Alfred Hitchcock)
  Spellbolind (Alfred Hitchcock)
  Sivas (kaan müjdeci)
  shutter ısland(martin scorsese)
  Işe yarar bir şey (pelin esmer)
  Yumurta (semih kaplanoğlu)
  Bal (semih kaplanoğlu)
  Süt (semih kaplanoğlu)
  Vertigo (Alfred Hitchcock)
  american history x (Tony Kaye)
  Et vogue le navire (Federico fellini)
  La passion de Jeanne darc (carl theodor dreyer)
  The holly mountain (alexandero jodorowsky)
  The fountain ( Darren aronofsky)
  La strada (Federico fellini)
  Ran( akira kurosawa)
  Atlı karınca( ilksen başarır)
  Human (arthus-bertrand)
  Duvara karşı ( faith akın)
  Ağır roman (Mustafa altıoklar)
  Peki şimdi nereye (nadin labaki)
  Mothers! ( Darren aronofsky)
  Black swan ( Darren aronofsky)
  Bağlılık aslı( semih kaplanoğlu)
  Mephisto (ıstvan Szabo)
  Novembre (Achero Mañas)
  They live (John Carpenter)
  In time (Andrew Niccol)
  Kelebekler (Tolga Karaçelik)
  Bütün saadetler mümkündür(Selman Kılıçaslan)
  Serpico (Sidney Lumet)
  Şeytanın avukatı ( Taylor Hackford)
  12 angry man (Sidney Lumet)
  Tabutta röveşeta(derviş zaim)
  Filler ve çimen (derviş zaim)
  Eşkiya ( Yavuz Turgul)
  Vavien (yağmur Taylan, Durul Taylan)
  Zerkalo (andrey tarkovski)
  Solaris (andrey tarkovski)
  Andrei rublev (andrey tarkovski)
  Nostalgia (andrey tarkovski)
  Offret (andrey tarkovski)
  Ivanın çocukluğu (andrey tarkovski)
  Silindir ve keman (andrey tarkovski)
  le ballon rouge ( Albert Lamorisse)
  into the whild ( Sean Penn)
  eyes wide shut (stanley Kubrick)
  üç maymun ( nuri bilge ceylan)
  mayıs sıkıntısı( nuri bilge ceylan)
  iklimler(nuri bilge ceylan)
  üçüncü sayfa (zeki demirkubuz)
  karpuz kabuğundan gemiler yapmak( Ahmet uluçay)
  One Flew Over the Cuckoo's Nest(Milos Forman)
  Bird box ( Susanne Bier)
  Mandariinid(Zaza Urushadze)
  Truman show( Peter Weir)
  The artist(Michel Hazanavicius)
  The kid (charles chaplin)
  Seven (david fincher)
  Şşş! Kızlar çığlık atmaz (Pouran Derakhshandeh)
  Altın ve bakır (Homayoun Assadian)
  Bab aziz (Nasır Hemir)
  Kaplumbağalar da uçar (Behmen Kubadi)
  Cennetin rengi ( Mecid Mecidi)
  Cennetin krallığı (Ridley Scott)
  Black gold (Jean-Jacques Annaud)
  Her (Spike Jonze)
  Anayurt oteli (ömer kavur)
  Cidade de deus (Fernando Meirelles, Kátia Lund)
  Memento (Christopher Nolan)
  To Kill a Mockingbird(Robert Mulligan)
  Big fish (Tim Burton)
  You’ll fall in love with lili(Charles Walters)
  About endlessness (roy andersson)
  Moneyball
  The company man
  Never leave me (Aida Begic)
  Stronger
  Old men never die(Reza Jamali)
  Made in Dagenham
  The square
  Paradise
  Magnolia (paul Thomas Anderson)
  Gün doğmadan, Gün batmadan, Gece yarısından (before serisi) (Richard Linklater)
  Jacques de nantes (agnes varda)
  Cleo from 5 to 7 (agnes varda)
  Mur murs (agnes varda)
  Fahrenheit ( Truffaut)
  Beyaz bant (Michael haneke )
  Saklı (Michael haneke )
  Ruhların kaçışı (miyazaki)
  Baran ( Mecid Mecidi)
  Beyaz balon( abbas kiyarüstemi)
  Kara tahta (Samira Mahmelbaf)
  Awara (raj Kapoor)
  Reservoir Dogs(Quentin Tarantino)
  Pi ( Darren Aronofsky)
  Die welle (Dennis Gansel)
  Cennetin çocukları ( mecid mecidi)
  Samsara
  Baraka
  F tipi (ezel akay)
  Mommo kız kardeşim
  Watchmen(zack Snyder)
  Alinin sekiz günü
  Yarım ay(bahman ghobadi)
  Who’s sibgin over there(Slobodan sijan)
  Inside llewyn davis
  The departed
  Paper moon
  In bruges
  Take shelter
  Strings
  Requiem for a dream
  Sorcerer
  Central do brasil
  Mean street
  Cria cuervos(Carlos saura)
  Pulp fiction
  Katyn( Andrzej wajda)
  Citizen Kane(Orson Welles)
  Gone With The Wind(Victor Fleming)
  Papillon(Michael Noer)
  Cool Hand Luke
  The Man From Earth(Richard Schenkman)
  Awakenings
  The Treasure of the Sierra Madre 
  Witness for the Prosecution(Billy Wilder)
  God on Trial (Andy De Emmony)
  Pulp Fiction(Quentin Tarantino)
  La migliore offerta(Giuseppe Tornatore)
   Stand by Me(Rob Reiner)
  Being There(Hal Ashby)
  L'eclisse(Michelangelo Antonioni)
  stranger than paradise(Jim Jarmusch)
  the hole (tsai ming liang)
  tropical malady( Apichatpong Weerasethakul)
  un coeur en hiver(Claude Sautet)
  kaos ( Paolo Taviani, Vittorio Taviani)
  burnt by the sun(Nikita Mihalkov)
 • 1917 Sovyet Devrimi Cilt 1 Gorki vd. Evrensel Basım Yayın.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  1917 Sovyet Devrimi Cilt 2 Gorki vd. Evrensel Basım Yayın.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  3. Enternasyonal'de Faşizm Üzerine Tartışmalar Belgeler I Dönüşüm Yayınları.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  3. Enternasyonal'de Faşizm Üzerine Tartışmalar Belgeler II Dönüşüm Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  A. Faik Bercavi Nazım'la 1933-1938 Yılları Cem Yayınları.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  A. J. Racy Arap Dünyasında Müzik Ayrıntı Yayınları.pdf 6,8 MB Kütüphane 1
  A. Kadir 1938 Harp Okulu Olayı ve Nazım Hikmet.pdf 3 MB Kütüphane 1
  A. Kadir Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri I Yayınevi Yok.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  A. Kadir Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri II Yayınevi Yok.pdf 3 MB Kütüphane 1
  A. Kadir Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri III Yayınevi Yok.pdf 5 MB Kütüphane 1
  A. Kadir Konuksever Caddeye Uzak Öyküler Agora Kitaplığı.pdf 1,3 MB Kütüphane 1
  A. S. Losovsky Sendikalar Üzerine I İnter Yayınları.pdf 6,7 MB Kütüphane 1
  A. S. Losovsky Sendikalar Üzerine II İnter Yayınları.pdf 14,7 MB Kütüphane 1
  A. S. Losovsky Sendikalar Üzerine III İnter Yayınları.pdf 8,3 MB Kütüphane 1
  A. Serafimoviç Demir Tufanı Yar Yayınları.pdf 5,3 MB Kütüphane 1
  A. Y. Badeyev Çarlık Dumasında Bolşevikler Evrensel Basım Yayın.pdf 7,5 MB Kütüphane 1
  Abdullah Baştürk Yargı Önünde Savunma Çağdaş Yayınları 178-179.sy. eksik.pdf 13,9 MB Kütüphane 1
  Abdullah Baştürk Yargı Önünde Savunma Çağdaş Yayınları.pdf 13,9 MB Kütüphane 1
  Abidin Dino Kültür Sanat ve Politika Üzerine Yazılar Adam Yayınları.pdf 12,1 MB Kütüphane 1
  Abraham Moles Belirsizin Bilimleri YKY Cogito.pdf 8,6 MB Kütüphane 1
  Adelheid Popp Bir Kadın İşçinin Gençliği Evrensel Basım Yayın.pdf 6,4 MB Kütüphane 1
  Adnan Binyazar Ağıt Toplumu May Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Adnan Yücel Acıya Kurşun İşlemez Yurt Yayınları.pdf 696 KB Kütüphane 1
  Adnan Yücel Ateşin ve Güneşin Çocukları Yurt Yayınları.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  Adnan Yücel Bir Özlem Bir Türkü Yurt Yayınları.pdf 620 KB Kütüphane 1
  Adnan Yücel Rüzgarla Bir Yurt Yayınları.pdf 620 KB Kütüphane 1
  Adnan Yücel Soframda Kaval Sesi Yurt Yayınları.pdf 724 KB Kütüphane 1
  Adnan Yücel Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek Yurt Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Adnan Yücel Çukurova Çeşitlemesi Yurt Yayınları.pdf 906 KB Kütüphane 1
  Adnan Özyalçıner Garip Nasıl Okuyacak Köyün Çocuğu Yayınları.pdf 2,2 MB Kütüphane 1
  Adorno Rüya Kayıtları YKY Cogito.pdf 1,3 MB Kütüphane 1
  Adorno Walter Benjamin Üzerine YKY Cogito.pdf 2,2 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Ahlaksızlık Üzerine Bulut Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Aşkın Diyalektiği Bulut Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Demokrasi Bilinci Bulut Yayınları.pdf 4,3 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Descartes Felsefesine Giriş Bulut Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Descartes Kitaş Yayınları.pdf 9,4 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Düşünce Tarihi 1 Bulut Yayınları.pdf 7,7 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Düşünce Tarihi 2 Bulut Yayınları.pdf 6,8 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Düşünce Tarihi 3 Bulut Yayınları.pdf 6,2 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Estetik 1 Bulut Yayınları.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Estetik 2 Bulut Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Estetik Anlam ve Yorum Bulut Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Felsefe Bir Sevinçtir Bulut Yayınları.pdf 8,9 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Felsefe Sözlüğü Bulut Yayınları.pdf 16,2 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Felsefeden Estetiğe Hayal Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Felsefeye Giriş Bulut Yayınları.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Gece Gelen Eski Dost Yazko Yayınları.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Gençler İçin Felsefe Tarihi Bulut Yayınları.pdf 7,4 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Geç Zaman Tutkuları Bulut Yayınları.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Kıyılar Durunca Yazko Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Nazım Hikmet'in Şiiri Alaz Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Sorularla Estetik El Kitabı 3 Bulut Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Ölesiye Sevmek 3 Bulut Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Agop J. Hacikyan Kader Ağlarını Örerken Pencere Yayınları.pdf 11,8 MB Kütüphane 1
  Agop J. Hacikyan-Jean-Yves Soucy Güneş O Yaz Hiç Doğmadı Pencere Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Ahmet Angın Küba İhtilali Akşam Kitap Kulüp.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihi 1 Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihi 2 Sofistlerden Platon'a İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihi 3 Aristoteles İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.pdf 2,8 MB Kütüphane 1
  Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihi 4 Helenistlik Dönem Felsefesi Epikurosçular Stoacılar Septikler İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihi 5 Plotinos Yeni Platonculuk Erken Dönem Hristiyan Felsefesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Ahmet Arslan İslam Felsefesi Üzerine Vadi Yayınları.pdf 10,9 MB Kütüphane 1
  Ahmet Cevizci Felsefe Sözlüğü Paradigma Yayınları.pdf 24,5 MB Kütüphane 1
  Ahmet Makal Türkiye'de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri 1920-1946 İmge Yayınları sy. 250-251-392-393 eksik.pdf 17 MB Kütüphane 1
  Ahmet Say Ağaçlar Çiçekteydi Evrensel Basım Yayın.pdf 6,2 MB Kütüphane 1
  Ahmet Turan Yüksel İhtirastan İktidara Kerbelâ Emevî Valisi Ubeydullah b. Ziyâd Döneminin Anatomisi Yediveren Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Ahmet Turan Yüksel İslâm'ın İlk Döneminde Ticârî Hayat Beyan Yayınları.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri İletişim Yayınları.pdf 7,5 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak Babailer İsyanı (Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu'da İslam-Türk Heterodoksisinin Teşekkülü) Dergah Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler 15.-17. Yüzyıllar Tarih Vakfı Yurt Yayınları.pdf 10,5 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik Kalenderiler TTK Yayınları.pdf 10,3 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak Sarı Saltık Popüler İslâmın Balkanlar'daki Destanî Öncüsü TTK Yayınları.pdf 591 KB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak Türk Sufiliğine Bakışlar İletişim Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak Türkler Türkiye ve İslam İletişim Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak vd. Yunus Emre Kültür Bakanlığı Yayınları.pdf 5,6 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yıldız Sevdim Seni Matematik Alfa Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Ahmet İnam Düşten Düşünceye İmge Yayınları.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  Akira Kurosawa Kurbağa Yağı Satıcısı Agora Kitaplığı.pdf 6,8 MB Kütüphane 1
  Alaattin Bilgi Karl Marks Kapital Özet ve Kılavuz Yurt Yayınları.pdf 11,4 MB Kütüphane 1
  Alaattin Bilgi Marks-Engels Ekonomi Politik Sözlüğü Yurt Yayınları.pdf 4,4 MB Kütüphane 1
  Alaeddin Şenel Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi İmge Yayınları.pdf 16,1 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou Anti-Semitizm Üzerine Encore Yayınları.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou Başka Bir Estetik Metis Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou Direnişi Düşünmek 2013 Taksim Gezi Olayları Monokl Yayınları.pdf 6,3 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou Etik Metis Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou Komünist Hipotez Encore Yayınları.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou Sonsuz Düşünce Metis Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou Tarihin Uyanışı Monokl Yayınları.pdf 1,1 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou-Nicolas Truong Aşka Övgü Can Yayınları.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou-Slavoj Zizek Komünizm Fikri Metis Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Alan Lightman Yıldızların Zamanı Tübitak Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Alan Woods-Ted Grant Aklın İsyanı.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Albert Einstein-Harold J. Laski Niçin Sosyalizm Çağımız Yayınları.pdf 759 KB Kütüphane 1
  Albert Hourani Arap Halkları Tarihi İletişim Yayınları.pdf 17 MB Kütüphane 1
  Albert Steer Che'nin Mirası Belge Yayınları.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  Alberto Manguel-Gıanni Guadalupi Hayali Yerler Sözlüğü Cilt 1 YKY 94-95. sy eksik.pdf 16,9 MB Kütüphane 1
  Alberto Manguel-Gıanni Guadalupi Hayali Yerler Sözlüğü Cilt 2 YKY.pdf 26,4 MB Kütüphane 1
  Albertus Bobovius Topkapı Sarayı'nda Yaşam Kitapevi Yayınları.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  Aleksandr Bogdanov Kızıl Yıldız Yordam Kitap.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Aleksandr Fevralski Nazımdan Anılar Cem Yayınevi.pdf 2,4 MB Kütüphane 1
  Alex Callinicos Marx'ın Devrimci Fikirleri Anti Kapitalist Yayınları.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Alex La Guma Güney Afrika Kurtuluş Mücadelesi Yöntem Yayınları.pdf 2,8 MB Kütüphane 1
  Alexander Rabinowitch Bolşevikler İktidara Geliyor Yordam Kitap.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Alexander Rabinowitch Devrime Doğru Yordam Kitap.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Alexander Serafimoviç Demir Tufanı Yar Yayınları.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  Alfredo Saad-Filho Marx'ın Değeri Yordam Kitap 38-46-50-52-54-56-64-162.sy. değiştirilmesi gerekiyor.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Ali Abdihoca Halkız Biz Ölmeyiz Oda Yayınları.pdf 13,2 MB Kütüphane 1
  Ali Akyıldız Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme İletişim Yayınları.pdf 4,4 MB Kütüphane 1
  Ali Artun Sanat Emeği İletişim Yayınları.pdf 4,2 MB Kütüphane 1
  Ali Demirsoy Evrenin Çocukları (Yaratılışın Öyküsü) Metaksan Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  Ali Püsküllüoğlu Yaşar Kemal Sözlüğü Görsel Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Alice Munro Nefret Arkadaşlık Flört Aşk Evlilik Can Yayınları.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Alice Munro Çocuklar Kalıyor Can Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Amado Guerrero Filipinlerde Halk Savaşı ve Toprak Devrimi Kava Yayınları.pdf 5 MB Kütüphane 1
  Amilaa Buturoviç-İrvin Cemil Schick Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.pdf 17,1 MB Kütüphane 1
  An Duk Şafakta Kazandık Zaferi Oda Yayınları.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Anahide Ter Minassian Ermeni Kültürü ve Modernleşme Aras Yayınları.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  Andre Bonnard Antik Yunan Uygarlığı 1 (İlyada'dan Parthenon'a) Evrensel Basım Yayın.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Andre Bonnard Antik Yunan Uygarlığı 2 (Antigone'den Sokrates'e) Evrensel Basım Yayın.pdf 8,9 MB Kütüphane 1
  Andre Bonnard Antik Yunan Uygarlığı 3 (Euripides'ten İskenderiye'ye) Evrensel Basım Yayın.pdf 11,1 MB Kütüphane 1
  Andre Ribard İnsanlığın Tarihi II May Yayınları.pdf 16,4 MB Kütüphane 1
  Andre Ribard İnsanlığın Tarihi May Yayınları.pdf 13,4 MB Kütüphane 1
  Andre de Richaud Acı Kavram Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Angela Davis Eğer Şafakta Gelirlerse Agora Kitaplığı.pdf 4 MB Kütüphane 1
  Angela Davis Kadınlar Irk ve Sınıf Sosyalist Yayınları.pdf 9,5 MB Kütüphane 1
  Anh Duc Özgürlük İçin Savaştık Oda Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Anna Kavan Buz YKY.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  Anna Seghers Yoldaşlar Sosyalist Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Annelies Laschitza Rosa Luxemburg Her Şeye Rağmen Tutkuyla Yaşamak Yordam Kitap.pdf 12,2 MB Kütüphane 1
  Ant Sosyalist Teori ve Eylem Dergisi Sayı 01 Mayıs 1970 68-69. sy. eksik.pdf 15,4 MB Kütüphane 1
  Ant Sosyalist Teori ve Eylem Dergisi Sayı 02 Haziran 1970.pdf 21,4 MB Kütüphane 1
  Antal Szerb Dünya Yazın Tarihi Dost Yayınları.pdf 14,3 MB Kütüphane 1
  Anthony Arnove Irak'tan Çekilmenin Mantığı Agora Kitaplığı.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Anton Makarenko Yaşam Yolu 1 Payel Yayınları 14-15-52-53.sy. eksik.pdf 15,1 MB Kütüphane 1
  Antonina Sverçevskaya Nazım Hikmet ve Tiyatrosu Cem Yayınevi.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Antonio Gramsci İtalyada İşçi Konseyleri Deneyimi Belge Yayınları.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  Arthur Rosenberg Bolşevizm Tarihi E Yayınları.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  Asef Bayat Ortadoğu'da Maduniyet İletişim Yayınları.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Aslı Erdoğan Kabuk Adam Everest Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Aslı Zengin İktidarın Mahremiyeti Metis Yayınları.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Abdülhak Hamit Evrensel Basım Yayın.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Güle Dil Verenler Evrensel Basım Yayın.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Metin Eloğlu Güney Yayınları.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Nazım Hikmet Evrensel Basım Yayın.pdf 6,3 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Nazım Hikmet ve Seçme Şiirler A Yayınları.pdf 23,8 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Nurullah Ataç Evrensel Basım Yayın.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Orhan Kemal Tekin Yayınları.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Orhan Veli Oluş Yayınları.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Rıfat Ilgaz Çınar Yayınları.pdf 9,6 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Sabahattin Ali Evrensel Basım Yayın.pdf 6,6 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Temele Gül Dikenler Evrensel Basım Yayın.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  August Thalheimer Diyalektik Materyalizme Giriş Yordam Kitap.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Aynur İlyasoğlu Örtülü Kimlik Metis Yayınları.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Aysel Özakın Alnında Mavi Kuşlar Yordam Kitap.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Aysel Özakın Genç Kız ve Ölüm Yazko Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Aysel Özakın Gurbet Yavrum E Yayınları.pdf 8,4 MB Kütüphane 1
  Aysel Özakın Kanal Boyu Yazko Yayınları.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Ayşe Buğra Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde İhtiyaçlar ve Tüketim Üzerine Yazılar İletişim Yayınları.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Ayşe Buğra Türkiyede Yeni Kapitalizm İletişim Yayınları.pdf 5,3 MB Kütüphane 1
  Ayşe Gül Altınay-Yeşim Arat Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Kamer Vakfı Yayınları.pdf 6,4 MB Kütüphane 1
  Ayşe Saraçgil Bukalemun Erkek İletişim Yayınları.pdf 10,7 MB Kütüphane 1
  Aziz Tunç Maraş 78 Beni Sen Öldür Fırat Yayınları.pdf 11,4 MB Kütüphane 1
  B. B. Calhoun Ayak İzlerinin Esrarı Tübitak Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  B. B. Calhoun Geçmişin Anahtarı Tübitak Yayınları.pdf 3 MB Kütüphane 1
  B. B. Calhoun Kaybolan İpucu Tübitak Yayınları.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  B. B. Calhoun Küllerin Altındaki Sır Tübitak Yayınları.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Balaban Şair Baba ve Damdakiler Cem Yayınevi.pdf 13 MB Kütüphane 1
  Barbara Jelavich Balkan Tarihi 1 Küre Yayınları.pdf 9 MB Kütüphane 1
  Barbara Jelavich Balkan Tarihi 2 Küre Yayınları.pdf 15 MB Kütüphane 1
  Barış Parkan Marks Say Yayınları.pdf 8,4 MB Kütüphane 1
  Baskın Oran Kenan Evren'in Yazılmamış Anıları Bilgi Yayınevi.pdf 14,6 MB Kütüphane 1
  Behzat Ay Sürgün Tekin Yayınevi.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Behçet Aysan Düello Kırmızı Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Alman Ekmeği Cem Yayınevi.pdf 833 KB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Beyaz Türkü Cem Yayınevi.pdf 754 KB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Demir Bebek Cem Yayınevi.pdf 928 KB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Dünyadan Bir Atlı Geçti Cem Yayınevi.pdf 744 KB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Evlilik Şirketi Cem Yayınevi.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Halkalı Köle Yazko Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Harran Cem Yayınevi.pdf 757 KB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Kara Vagon May Yayınları.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Kaçakçı Şahan Cem Yayınevi.pdf 745 KB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Mahşerin İnsanları Yazko Yayınları.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Yaman Göç Yazko Yayınları.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız İnsan Posası Güneydoğu Zindanı Cem Yayınevi.pdf 1,1 MB Kütüphane 1
  Belleten Sayı 001 Cilt I Yıl 1937 II. Kanun.pdf 46,6 MB Kütüphane 1
  Ben Fine-Alfredo Saad-Filho Marx'ın Kapital'i Yordam Kitap.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  Berat Günçıkan Devletin Şiddet Tarihi (Cumhuriyetin Kuruluşundan AKP İktidarına) Agora Kitaplığı.pdf 5,9 MB Kütüphane 1
  Berna Moran Edebiyat Kuramları ve Eleştiri Cem Yayınevi.pdf 9,6 MB Kütüphane 1
  Berrin Taş Cehennem Şiirleri İnsancıl Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Bertell Ollman Yabancılaşma Yordam Kitap.pdf 4,4 MB Kütüphane 1
  Bertold Brecht 3 Reichin Korku ve Sefaleti Pdf değil.pdf 618 KB Kütüphane 1
  Bertrand Russell Aylaklığa Övgü Cem Yayınevi.pdf 4 MB Kütüphane 1
  Bilgesu Erenus Kazı Broy Yayınları.pdf 4,6 MB Kütüphane 1
  Bir Eylem Felsefesi Evrensel Basım Yayınları.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Bob Avakıan TümTanrılardan Kurtulun El Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Boris Nicolaievsky-Otto Maenchen-Helfen İnsan ve Savaşçı Karl Marks Akademi Yayınları.pdf 9,7 MB Kütüphane 1
  Boris Suçkov Gerçekliğin Tarihi Adam Yayınları.pdf 8 MB Kütüphane 1
  Boris Vasilyev Sakindi Oranın Şafakları Evrensel Basım Yayın.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Borisoviç Lutskiy Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi Yordam Kitap.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  Brian Fay Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi Ayrıntı Yayınları.pdf 9,5 MB Kütüphane 1
  Bruce Clark İki Kere Yabancı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  Bruno Apitz Kurtlar Arasında Çıplak Evrensel Basım Yayınları.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Cang Şianliyen Erkeğin Yarısı Kadın Can Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Carlos Tablada Che'de Sosyalist Bilinç ve Geçiş Dönemi Ekonomisi Çözüm Yayınları.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Cemil Koçak Belgelerle Heyeti Mahsusalar 439-526 arası sayfalar eksik.pdf 9,4 MB Kütüphane 1
  Cemil Koçak Rejim Krizi Türkiye'de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları 1945-1950 Cilt 3 İletişim Yayınları.pdf 15,7 MB Kütüphane 1
  Cemil Koçak Tek Parti Döneminde Muhalif Sesler İletişim Yayınları 222-294 arası sy. eksik.pdf 4,6 MB Kütüphane 1
  Cemil Koçak Türkiye'de Milli Şef Dönemi 1 1938-1945 İletişim Yayınları.pdf 34 MB Kütüphane 1
  Cemil Koçak Türkiye'de Milli Şef Dönemi 1938-1945 Cilt 2 İletişim Yayınları.pdf 16,3 MB Kütüphane 1
  Cemil Koçak İkinci Parti Türkiye'de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları 1945-1950 Cilt 1 İletişim Yayınları.pdf 30,4 MB Kütüphane 1
  Cemil Koçak İktidar ve Demokratlar Türkiye'de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları 1945-1950 Cilt 2 İletişim Yayınları.pdf 16 MB Kütüphane 1
  Cengiz Gündoğdu Ekmek İnsancıl Yayınları.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Cengiz Gündoğdu Eleştiri İnsancıl Yayınları.pdf 4,8 MB Kütüphane 1
  Cervantes Don Quijote Cilt I Sosyal Yayınları.pdf 13,8 MB Kütüphane 1
  Cervantes Don Quijote Cilt II Sosyal Yayınları.pdf 7,7 MB Kütüphane 1
  Charles Bettelheim Küba İktisadının Planlaştırılması Ataç kitabevi.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Charlotte P.Gilman Sarı Duvar Kağıdı Otonom Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Che Guevara Gerilla Savaşı Ulusal Kültür Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Che Guevara Politik Yazılar Yar Yayınları 3.Baskı.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Che Guevara Politik Yazılar Yar Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Che Guevara İki Üç Daha Fazla Vietnam Yar Yayınları.pdf 1,3 MB Kütüphane 1
  Christon L. Archer Dünya Savaş Tarihi Tüm Zamanlar Yayıncılık.pdf 17,3 MB Kütüphane 1
  Claude Lanzmann Shoah YKY.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Clifford Geertz Gerçeğin Ardından İletişim Yayınları.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Cogito 70-71 Michel Foucault YKY.pdf 21,6 MB Kütüphane 1
  Cogito 76 Pierre Bourdieu YKY.pdf 18,2 MB Kütüphane 1
  D. E. Moggridge Keynes Afa Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  Daniel Goffman İzmir ve Levanten Dünya 1550-1650 Tarih Vakfı Yurt Yayınları.pdf 11,2 MB Kütüphane 1
  Darwin Seksüel Seçme Onur Yayınları.pdf 20,9 MB Kütüphane 1
  Darwin İnsanın Türeyişi Onur Yayınları.pdf 7,8 MB Kütüphane 1
  David Bohm Özel Görelilik Kuramı İdea Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  David Fernbach Siyasal Marx Yeni Hayat Yayınları.pdf 4,6 MB Kütüphane 1
  David Harvey Marx'ın Kapital'i İçin Kılavuz Metis Yayınları.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  David Harvey Umut Mekânları Metis Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  David Riazanov Marks-Engels Hayat ve Eserlerine Giriş Belge Yayınları.pdf 6,2 MB Kütüphane 1
  David Wise-B. Ross görünmeyen Hükümet CİA Onur Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Deniz Kandiyoti Cariyeler Bacılar Yurtaşlar İletişim Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  Dennis Shasha Dr. Ecco'nun Şaşırtıcı Serüvenleri Tübitak Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Derleme Sözlüğü Cilt I A TDK Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Dialektik Üstüne Tartışmalar Marksizm Ekzistansializm İzlem Yayınları.pdf 7,5 MB Kütüphane 1
  Didem Madak Ah'lar Ağacı Metis Yayınları.pdf 966 KB Kütüphane 1
  Didem Madak Grapon Kağıtları Metis Yayınları.pdf 1 MB Kütüphane 1
  Dimitır Dimov Direnen Canlar Günce Yayınları.pdf 11,5 MB Kütüphane 1
  Dirk J. Struik Komünist Manifesto'nun Doğuşu Sol Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Dolores Ibarruri Faşizmi Ezeceğiz Sosyalist Yayınları.pdf 15,9 MB Kütüphane 1
  Dostoyeski Ebedi Koca Varlık Yayınları.pdf 3,6 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Beyaz Geceler Varlık Yayınları.pdf 693 KB Kütüphane 1
  Dostoyevski Beyaz Geceler İletişim Yayınları.pdf 579 KB Kütüphane 1
  Dostoyevski Budala İletişim Yayınları.pdf 10,3 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Delikanlı İletişim Yayınları.pdf 9,6 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Ev Sahibesi Varlık Yayınları.pdf 591 KB Kütüphane 1
  Dostoyevski Ezilmiş ve Aşağılanmışlar İletişim Yayınları.pdf 10,1 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Karamazov Kardeşler İletişim Yayınları.pdf 8,2 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Kumarbaz Kıbele Yayınları.pdf 6,6 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Kumarbaz İletişim Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Netoçka Nezvanova Varlık Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Netoçka Nezvanova İletişim Yayınları.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Puşkin Konuşması İletişim Yayınları.pdf 916 KB Kütüphane 1
  Dostoyevski Puşkin Üzerine Konuşma BFS Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Stepançikovo Köyü ve Sakinleri İletişim Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Stepançikovo Köyü İş Bankası Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Suç ve Ceza İletişim Yayınları.pdf 10,2 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Yaz İzlenimleri Üzerine Kış Notları İletişim Yayınları.pdf 974 KB Kütüphane 1
  Dostoyevski Yeraltından Notlar İletişim Yayınları.pdf 1,1 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Ölü Bir Evden Hatıralar İletişim Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Öteki Varlık Yayınları.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Öteki Öteki Yayınları.pdf 1,1 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Öteki İletişim Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Öyküler İletişim Yayınları.pdf 3,6 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski İnsancıklar Varlık Yayınları.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski İnsancıklar Öteki Yayınları.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski İnsancıklar İletişim Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Douglas Dowd Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı (Eleştirel Bir Tarih) Yordam Kitap.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin Düzeni Cilt I Tekin Yayınevi.pdf 8,6 MB Kütüphane 1
  Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin Düzeni Cilt II Tekin Yayınevi.pdf 22 MB Kütüphane 1
  Doğu Batı Sayı 55 Karl Marks.pdf 17,3 MB Kütüphane 1
  Duncan K. Foley Kapitali Anlamak Arkadaş Yayınevi.pdf 8,2 MB Kütüphane 1
  Dürrenmatt Şüphe Yazko Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  E. A. Stephanova General Engels Ceylan Yayınları.pdf 12,4 MB Kütüphane 1
  E. Lewerenz Komünist Enternasyonalde Faşizmin Tahlili Sol Yayınları.pdf 7,8 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 001 Ekim 1987.pdf 684 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 002 Kasım 1987.pdf 1002 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 003 Aralık 1987.pdf 662 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 004 Ocak 1988.pdf 902 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 005 Şubat 1988.pdf 1 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 006 Mart 1988.pdf 1020 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 007 Nisan 1988.pdf 925 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 008 Mayıs 1988.pdf 1014 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 009 Haziran 1988.pdf 1 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 010 Temmuz 1988.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 011 Ağustos 1988.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 012 Eylül 1988.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 013 Ekim 1988.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 014 Kasım 1988.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 015 Aralık 1988.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 016 Ocak 1989.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 017 Şubat 1989.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 286 Ocak 2013.pdf 1 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 287 Şubat 2013.pdf 735 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 288 Mart 2013.pdf 582 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 289 Nisan 2013.pdf 675 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 290 Haziran 2013.pdf 457 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 291 Kasım 2013.pdf 466 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 292 Aralık 2013.pdf 479 KB Kütüphane 1
  Ed. Theda Skocpol Tarihsel Sosyoloji Tarih Vakfı Yurt Yayınları.pdf 10,1 MB Kütüphane 1
  Edmund Wilson Lenin (Tarihi Yazanlar ve Yapanlar) İthaki Yayınları.pdf 4,3 MB Kütüphane 1
  Eduardo Galeano Ateş Anıları 2 Yüzler ve Maskeler Can Yayınları.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  Eduardo Galeano Biz Hayır Diyoruz Metis Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Eksen 20 Temmuz Dersleri Eksen Yayıncılık.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  Eksen Abu Şehmuz Demir Emperyalizm, Siyonizm ve Ortadoğu Eksen Yayıncılık.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Eksen Bir Direngen Soluk Eksen Yayıncılık.pdf 14,3 MB Kütüphane 1
  Eksen Devrimci Gençlik Hareketi Genişletilmiş 2. Baskı Eksen Yayıncılık.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Eksen Devrimci Harekette Reformist Eğilim Eksen Yayıncılık.pdf 4,8 MB Kütüphane 1
  Eksen Dünya'da ve Türkiye'de Özelleştirme Saldırısı Eksen Yayıncılık.pdf 870 KB Kütüphane 1
  Eksen Dünyada Yeni Düzen ve Ortadoğu Eksen Yayıncılık.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Eksen EKİM 3. Genel Konferansı Örgütsel ve Siyasal Tartışmalar (tutanaklar) Eksen Yayıncılık.pdf 11,4 MB Kütüphane 1
  Eksen Ekim 1. Genel Konferansı Değerlendirme ve Kararlar Eksen Yayıncılık.pdf 5 MB Kütüphane 1
  Eksen Ekim 3. Genel Konferansı Siyasal ve Örgütsel Değerlendirmeler Eksen Yayıncılık.pdf 9,3 MB Kütüphane 1
  Eksen Ekim Olağanüstü Konferansı Devrimci Politika ve Örgütlenme Sorunları Eksen Yayıncılık.pdf 13 MB Kütüphane 1
  Eksen Ekimler 1 Eksen Yayıncılık.pdf 6 MB Kütüphane 1
  Eksen Ekimler 2 Eksen Yayıncılık.pdf 7,7 MB Kütüphane 1
  Eksen Gebze Direnişinin Ardından Eksen Yayıncılık.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Bağımsızlık ve Devrim Eksen Yayıncılık.pdf 7,9 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat C. Kaynak Körfez Krizi ve Devrimci Olanaklar Eksen Yayıncılık.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Demokrasi ve Devrim Eksen Yayıncılık.pdf 5,8 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Demokrasi, Devrim ve Oportünizm Eksen Yayıncılık.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Demokratizmi Savunmanın Sınırları Eksen Yayıncılık.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Dünya Türkiye ve Sol Hareket Eksen Yayıncılık.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Küçük Burjuva Popülizmi ve Proleter Sosyalizmi Eksen Yayıncılık.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Liberal Demokratizmin Politik Platformu İş-ekmek-Özgürlük! Sloganı Üzerine Eksen Yayıncılık.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Program Sorunları Üzerine Konferanslar Ulusal Sorun ve Devrim Eksen Yayıncılık.pdf 4,2 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Seçimler ve Sol Hareket Eksen Yayıncılık.pdf 5 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Yağmur-A. Şimşek EMEP Eleştirisi Eksen Yayıncılık.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Eksen H.Fırat Devrimci Demokrasi ve Sosyalizm TDKP Eleştirisi Eksen Yayıncılık.pdf 7,2 MB Kütüphane 1
  Eksen H.Fırat Dünya Ortadoğu ve Türkiye Eksen Yayıncılık.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Eksen H.Fırat Tasfiyeci Sürecin Son Aşaması Parlamenterizm Eksen Yayıncılık.pdf 6,8 MB Kütüphane 1
  Eksen KUKM'yi Toparlama ve Yeniden İnşa Bildirgesi Eksen Yayıncılık.pdf 7,2 MB Kütüphane 1
  Eksen Kopanlar ve Kapılanlar Tasfiyeciliğe Karşı Konuşma ve Yazılar Eksen Yayıncılık.pdf 6,9 MB Kütüphane 1
  Eksen Kürt Ulusal Sorunu 1 Eksen Yayıncılık.pdf 5 MB Kütüphane 1
  Eksen Kürt Ulusal Sorunu 2 Eksen Yayıncılık.pdf 8,2 MB Kütüphane 1
  Eksen Modern Revizyonizmin Çöküşü Eksen Yayıncılık.pdf 5,6 MB Kütüphane 1
  Eksen Orhan İyiler Birgün Bile Yaşamak Eksen Yayıncılık.pdf 12,9 MB Kütüphane 1
  Eksen Parti Değerlendirmeleri 1 Eksen Yayıncılık.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Eksen Parti Değerlendirmeleri 2 Derleyen H. Fırat Eksen Yayıncılık.pdf 8,1 MB Kütüphane 1
  Eksen Parti Değerlendirmeleri 3 Derleyen H. Fırat Eksen Yayıncılık.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  Eksen Parti Değerlendirmeleri 4 Derleyen H. Fırat Eksen Yayıncılık.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Eksen Parti Programı Üzerine 1 Program Yöntemi ve Yapısı Derleyen H. Fırat Eksen Yayıncılık.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Eksen Parti Programı Üzerine 2 Teorik ve İlkesel Bölüm Derleyen H. Fırat Eksen Yayıncılık.pdf 6,6 MB Kütüphane 1
  Eksen Partileşme Süreci-1 Perspektifler ve Değerlendirmeler Derleyen H. Fırat Eksen Yayıncılık.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  Eksen Partileşme Süreci-2 Polemikler Devrimci Proletarya'ya Yanıt Eksen Yayıncılık.pdf 7,9 MB Kütüphane 1
  Eksen Siyasal Gelişmeler ve İşçi Hareketi Eksen Yayıncılık.pdf 6 MB Kütüphane 1
  Eksen Solda Tasfiyeciliğin Yeni Dönemi Eksen Yayıncılık.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri Açılış ve Kapanış Konuşmaları Partinin Adı ve Amblemi Eksen Yayıncılık.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri Devrimci Taktiğin Sorunları Eksen Yayınları.pdf 5,3 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri Parti Tüzüğü Üzerine Eksen Yayıncılık.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri Sınıf Çalışmasının Sorunları Eksen Yayıncılık.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri Uluslararası Durum Üzerine Değerlendirmeler Eksen Yayıncılık.pdf 5 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri Örgütsel Güvenlik Sorunları Eksen Yayıncılık.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri Örgütsel Sorunlar Eksen Yayıncılık.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Program Tüzük Eksen Yayıncılık.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Eksen Teori ve Program Sorunları Eksen Yayıncılık.pdf 12 MB Kütüphane 1
  Eksen Volkan Yaraşır Yıkıcı Güç Kollektif Özne Eksen Yayıncılık.pdf 4,7 MB Kütüphane 1
  Eksen Yakın Geçmişe Genel Bir Bakış ve Platform Taslağı Eksen Yayıncılık.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Eksen Yüksel Akkaya Kapitalizmin Hapishanalerinde Ödünç Hayatlar Eksen Yayıncılık.pdf 6,4 MB Kütüphane 1
  Eksen Zor Dönem Devrimcileri Habip ve Ümit Eksen Yayıncılık.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Eksen İç Yazışmalar, İç Çatışmalar (Işık, Daha Çok Işık!) Eksen Yayıncılık.pdf 6,9 MB Kütüphane 1
  El Salvador'da Devrim Yarın Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Elfriede Jelinek Arzu Gendaş Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Elfriede Jelinek Piyanist Notos Yayınları.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Elfriede Jelinek Sevda Kadınları Gendaş Yayınları.pdf 8,4 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti Edebiyatçılar Üzerine Payel Yayınları.pdf 4,7 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti Hayvanlar Üzerine Sel Yayınları.pdf 979 KB Kütüphane 1
  Elias Canetti Kitle ve İktidar Ayrıntı Yayınları.pdf 9,6 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti Kulaktaki Meşale Payel Yayınları.pdf 5,6 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti Kurtarılmış Dil Payel Yayınları.pdf 6,3 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti Saatin Gizli Yüreği Payel Yayınları 26-27-48-49. sy. eksik.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti Sözcüklerin Bilinci Payel Yayınları.pdf 9,8 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti Ölüm Üzerine Payel Yayınları.pdf 4 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti İnsanın Taşrası Payel Yayınları.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Elif Köksal Katmandu'da Ev Hali Metis Yayınları.pdf 4 MB Kütüphane 1
  Ellen Meiksins Wood Marks'a Dönüş Kalkedon Yayınları.pdf 3,6 MB Kütüphane 1
  Elzbieta Ettinger Bir Yaşam Rosa Luxemburg Belge Yayınları.pdf 16,5 MB Kütüphane 1
  Emil Koralof Partizanın Kızı Habora Yayınevi.pdf 5,6 MB Kütüphane 1
  Emile Durkheim Toplumbilimin Yöntem Kuralları Cem Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Emmanuel Robles Buna Şafak Diyorlar May Yayınları.pdf 4,7 MB Kütüphane 1
  Emmanuil Kazakeviç Mavi Defter Evrensel Basım Yayın.pdf 5,8 MB Kütüphane 1
  Emmanuil Kazakeviç Oder Kıyısında İlkbahar Evrensel Basım Yayın.pdf 5,9 MB Kütüphane 1
  Emmanuil Kazakeviç Yıldız Evrensel Basım Yayın.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Engels Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni Sol Yayınları.pdf 7,4 MB Kütüphane 1
  Engels Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim Sol Yayınları.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Engels Anti Duhring Sol Yayınları.pdf 25,9 MB Kütüphane 1
  Engels Biyografisi Sorun Yayınları.pdf 22,6 MB Kütüphane 1
  Engels Büro ile Barikat Arasında Sol Yayınları.pdf 6,7 MB Kütüphane 1
  Engels Doğanın Diyalektiği Sol Yayınları.pdf 37,1 MB Kütüphane 1
  Engels Konut Sorunu Alter Yayınları.pdf 3 MB Kütüphane 1
  Engels Köylüler Savaşı Payel Yayınları.pdf 38,5 MB Kütüphane 1
  Engels Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu Sol Yayınları 3. Baskı.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Engels Ludwing Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu Sol Yayınları 2. Baskı.pdf 14 MB Kütüphane 1
  Engels Ludwing Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu İnter Yayınları.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Engels Marks'ın Kapital'i Üzerine Günce Yayınları.pdf 7,7 MB Kütüphane 1
  Engels Sosyalizmin Ütopyadan Bilime Gelişmesi İnter Yayınları.pdf 5 MB Kütüphane 1
  Engels Tarihsel Materyalizm Üzerine Mektuplar 1890-94 Bilim ve Sosyalizm Yayınları.pdf 664 KB Kütüphane 1
  Engels Tarihte Zorun Rolü Sol Yayınları.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Engels Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm Sol Yayınları.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Engels İngiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu Ayrıntı Yayınları.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  Engels İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu Doğan Yayınları.pdf 23,5 MB Kütüphane 1
  Engels İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu Sol Yayınları.pdf 9,8 MB Kütüphane 1
  Enver Gökçe Bütün Şiirleri Evrensel Basım Yayın.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Ephraim Kishon Başbakanı Kim Öptü Bilgi Yayınevi.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Erdem Demirtaş Ortadoğu'da Devlet ve İktidar Metis Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Erdoğan Alkan Şiir Sanatı Yön Yayınları.pdf 15,2 MB Kütüphane 1
  Erdoğan Aydın Kimlik Mücadelesinde Alevilik Literatür Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm 1780'den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik Ayrıntı Yayınları girişte 1 sayfa eksik.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm Devrim Çağı Dost Yayınları.pdf 7,5 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm Fransız Devrimine Bakış Agora Kitaplığı.pdf 3,6 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm Agora Kitaplığı.pdf 8,1 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı Sarmal Yayınları.pdf 25,1 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm Sermaye Çağı Dost Yayınları.pdf 10,9 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm Tarih Üzerine Bilim ve Sanat Yayınları.pdf 26,2 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm Tuhaf Zamanlar İletişim Yayınları.pdf 15 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm vd. İlk Sınıflı Toplumlar Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotizmi Birey ve Toplum Yayınları.pdf 11 ,3 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm İmparatorluk Çağı Dost Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm-Terence Ranger Geleneğin İcadı Agora Kitaplığı.pdf 6,8 MB Kütüphane 1
  Eric Maıgret Medya ve İletişim Sosyolojisi İletişim Yayınları.pdf 6,5 MB Kütüphane 1
  Erich Honecker Moabit Hapishanesi Notları Yazın Dergisi Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Erik Orsenna Kağıt Yolunda Metis Yayınları.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  Ernesto Che Guevara Ekonomi ve Sosyalist Ahlak Evren Yayınları.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Ernesto Gonzales Bermejo Ateşi Tutmak Belge Yayınları Kapak eklenecek.pdf 12,6 MB Kütüphane 1
  Ernst Fischer Sanatın Gerekliliği Payel Yayınları.pdf 5,8 MB Kütüphane 1
  Ernst Mayr Biyoloji Budur Tübitak Yayınları.pdf 8,8 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Altın Saray Cem Yayınları.pdf 1,1 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Arinna'nın Gölgesi (Dünya'da Hititleri Anlatan İlk Roman) Yaz Yayınları.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Azap Ortakları Cilt 1 May Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Azap Ortakları Cilt 2 May Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Bal Tutanlar May Yayınları.pdf 3 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Gözbağı Tekin Yayınevi.pdf 4,6 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Iğrıp Çoğul Yayınları.pdf 7 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Kilittaşı Yayınevi Künyesi Yok.pdf 9,6 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Kuzgunlar ve Leşler Cilt 2 Tekin Yayınevi.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Kuzgunlar ve Leşler tekin Yayınevi.pdf 13,5 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Oyunlar Lozan-Pirsultan Boyut Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Son Seçim May Yayınları.pdf 5,9 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Sır Küpü Yaz Yayınları.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Yitik Ülkü Cilt I Çağdaş Yayınları.pdf 4,8 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Yitik Ülkü Cilt II Çağdaş Yayınları.pdf 4,3 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Yitik Ülkü Cilt III Çağdaş Yayınları.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Zor Oyunu Yayınevi Künyesi Yok.pdf 8 MB Kütüphane 1
  Erol Toy İmparator Yaz Yayınları.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Esat Sakar Filistin İşçi Hareketi Pele Sor Yayınları.pdf 11 MB Kütüphane 1
  Evelyn Reed Bilim ve Cinsiyet Ayrımı Payel Yayınları.pdf 8,2 MB Kütüphane 1
  Evgeny B. Pasukanis Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm Birikim Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  F. Rossif-M. Chapsal Madrid'de Ölmek Yöntem Yayınları.pdf 27 MB Kütüphane 1
  F. Welat Diyarakır Sorgu ve 5 Nolu Dilan Yayınları.pdf 9,6 MB Kütüphane 1
  Fahri Erdinç Ali'nin Biri Yordam Kitap.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Fahri Erdinç Kardeş Evi Habora Yayınevi.pdf 9 MB Kütüphane 1
  Fahri Erdinç Nazım Hikmet ve Bulgaristan Evrensel Dostluk Yayınları.pdf 9,1 MB Kütüphane 1
  Farah Pehlevi Anılar Dünya Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Fatima Mernissi Peçenin Ötesi Yayınevi Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Felix Guattari Üç Ekoloji Hil Yayınları.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  Felsefe Dergisi Sayı 001 Ekim Kasım Aralık 1972.pdf 942 KB Kütüphane 1
  Felsefe Dergisi Sayı 001 Ekim Kasım Aralık 1977.pdf 13,5 MB Kütüphane 1
  Felsefe Dergisi Sayı 002 Ocak Şubat Mart 1973.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Felsefe Dergisi Sayı 002 Ocak Şubat Mart 1978.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Felsefe Dergisi Sayı 003 Nisan Mayıs Haziran 1973.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Felsefe Dergisi Sayı 003 Nisan Mayıs Haziran 1978.pdf 10,1 MB Kütüphane 1
  Felsefe Dergisi Sayı 004 Temmuz Ağustos Eylül 1973.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Felsefe Tartışmları 1. Kitap.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Felsefe Tartışmları 2. Kitap.pdf 7,5 MB Kütüphane 1
  Fevzi Karadeniz Lal Pencere Yayınları.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  Fidel Castro Devrim İçin Savaşmayana Komünist Denmez Yar Yayınları.pdf 1,1 MB Kütüphane 1
  Fidel Castro Diyor ki Oda Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Fidel Castro Dünya Bunalımı Onur Yayınları.pdf 5,6 MB Kütüphane 1
  Fidel Castro Emperyalist Küreselleşme Yeni Hayat Kütüphanesi.pdf 994 KB Kütüphane 1
  Fidel Castro Konuşuyor Yaşam Yayınları 8-9.sy değiş.pdf 408 KB Kütüphane 1
  Fidel Castro Sosyalizmi Kuracağız Belge Yayınları 131. sy değiş.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Fidel Castro Ya Vatan Ya Ölüm.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Fidel Castro Çekoslavakya Sorunu Aşama Yayınları.pdf 895 KB Kütüphane 1
  Fikret Başkaya Kavram Sözlüğü Söylem ve Gerçek Özgür Üniversite Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam 40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra Gelin Canlar Bir Olalım Ümit Yayıncılık.pdf 6,3 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Arkadaşım Orhan Kemal ve Mektupları E Yayınları.pdf 18,8 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Ağlama Anam Gendaş Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Bir Karış Toprak İçin İmece Yayınları.pdf 10,1 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Can Pazarı Vay Kurban Hayvanlar ve İnsanlar Doğan Yayınları.pdf 12,6 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Ceylanlar Suya İndi Prospero Yayınları.pdf 2,2 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Ey Samandağ Samandağ Gerçek Sanat Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Gide Gide 11 (Ne Biçim Amerika Ne Biçim Rusya ve İran Afganistan Pakistan) Ok Yayınları 17-32 arası sy. baskıda yok.pdf 6,3 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Ha Bu Diyar Doğudan Gezi Notları Harran Hoyrat Mayın ve Irıp Adam Yayınları.pdf 13 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Harran Koçaklaması Boyut Yayınları.pdf 4,8 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Hu Dost Aktil ile İncecik Alevi'ler Almanya'da Nefes Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Kanlı Gömlekler Köyün Çocuğu Yayınları.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Karasevdam Anadolum Türkiye Yazıları Yayınları.pdf 15,2 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Karasevdam Anadolum Çağdaş Yayınları.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Korku Kaymakam Babo Köprü Kara Tohum Başnur Matbaası.pdf 9,4 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Mayınlı Topraklar Üzerinde Çağdaş Yayınları.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Pavli Kardeş Kaynak Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Topraksızlar Yeditepe Yayınları.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Şu Bizim Gazipaşa ve İsmet Paşalı Yıllar Adam Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Foucault Deliliğin Tarihi Cilt I İmge Yayınları.pdf 4,6 MB Kütüphane 1
  Foucault Deliliğin Tarihi Cilt II İmge Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Francis Crick Şaşırtan Varsayım Tübitak Yayınları.pdf 6,5 MB Kütüphane 1
  Frans B. M. Waal Köken Ağacı Alfa Yayınları.pdf 8 MB Kütüphane 1
  Frans De Waal Bonobo ve Ateist Metis Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Frans De Waal İçimizdeki Maymun Biz Neden Biziz Metis Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Franz Mehring Karl Marks Yaşam Öyküsü I. Cilt İlya Yayınları.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Franz Mehring Karl Marks Yaşam Öyküsü II. Cilt İlya Yayınları.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  Frederike Geerdink Roboski Gençler Öldü İletişim Yayınları.pdf 7,4 MB Kütüphane 1
  Fredric Jameson Kapital'i Sahnelemek Sel Yayınları.pdf 2,2 MB Kütüphane 1
  Füsun Erbulak Niçin Geç Kaldım Ararat Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Füsun Özbilgen Semiha Berksoyun Anıları Broy Yayınları.pdf 6,8 MB Kütüphane 1
  Gaby Weber Gerilla Bilanço Çıkarıyor Belge Yayınları.pdf 8,7 MB Kütüphane 1
  Gaius Iulius Phaedrus Masallar YKY.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Galina Serebryakova Ateşi Çalmak 1 Evrensel Basım Yayın.pdf 22,6 MB Kütüphane 1
  Galina Serebryakova Ateşi Çalmak 2 Evrensel Basım Yayın.pdf 11,2 MB Kütüphane 1
  Galina Serebryakova Ateşi Çalmak 3 Evrensel Basım Yayın.pdf 10,5 MB Kütüphane 1
  Galina Serebryakova Ateşi Çalmak 4 Evrensel Basım Yayın.pdf 12,4 MB Kütüphane 1
  Galina Serebryakova Ateşi Çalmak 5 Evrensel Basım Yayın.pdf 9,4 MB Kütüphane 1
  Galina Serebryakova Fransız Devriminde Kadınlar Evrensel Basım Yayın.pdf 5,8 MB Kütüphane 1
  General Vo Nguyen Giap Vetnam Demokratik Halk Devrimi Ekin Yayınları.pdf 4,7 MB Kütüphane 1
  Georg Chrıstoph Lıchtenberg Aforizmalar Dost Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Georg G. Iggers Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı Tarih Vakfı Yurt Yayınları.pdf 9,1 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Aklın Yıkımı I Payel Yayınları.pdf 9,9 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Aklın Yıkımı II Payel Yayınları.pdf 11 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Avrupa Gerçekliği Payel Yayınları.pdf 25,4 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Birey ve Toplum Günebakan Yayınları.pdf 17,9 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Estetik III Payel Yayınları.pdf 28,2 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Goethe ve Çağı Sel Yayınları.pdf 8,8 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Lenin'in Düşüncsi Devrimin Güncelliği Belge Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Sosyal Varlık Varlıkbilimine Doğru I Hegel Payel Yayınları.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Sosyal Varlık Varlıkbilimine Doğru II Marks Payel Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Sosyal Varlık Varlıkbilimine Doğru III Emek Payel Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Tarih ve Sınıf Bilinci Belge Yayınları.pdf 9,7 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı Payel Yayınları.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  George Thomson İnsnın Özü Payel Yayınları.pdf 7,8 MB Kütüphane 1
  Georges Bataille Edebiyat ve Kötülük Ayrıntı Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Georgi Dimitrov Halk Cumhuriyetine Doğru Habora Kitabevi.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  Georgi Karaslavof Partizan Habora Yayınları.pdf 9,1 MB Kütüphane 1
  Gerardt Hooft Maddenin Son Yapıtaşları Tübitak Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Giap Halk Savaşı Halk Ordusu Sol Yayınları.pdf 4,8 MB Kütüphane 1
  Giap Vietnam Halk Savaşı Bilim ve Sosyalizm Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Gil Green Portekiz Devrimi Bilim ve Sosyalizm Yayınları.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Gilbert Badia Bir Mektup Ustası Rosa Luxemburg Pencere Yayınları.pdf 11,8 MB Kütüphane 1
  Gilles Deleuze-Felix Guattari Kapitalizm ve Şizofreni 2 Bağlam Yayınları.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Gisele Halimi Hapsedilmiş Kadın Broy Yayınları.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  Gorki Ana May Yayınları.pdf 15,9 MB Kütüphane 1
  Gorki Ana Oda Yayınları.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Gorki Klim Samgin'in Cilt I Yaşamı Evrensel Basım Yayın.pdf 19,5 MB Kütüphane 1
  Gorki Klim Samgin'in Cilt II Yaşamı Evrensel Basım Yayın.pdf 23,6 MB Kütüphane 1
  Gorki Klim Samgin'in Hayatı Cilt III Evrensel Basım Yayın.pdf 4,6 MB Kütüphane 1
  Gorki Klim Samgin'in Hayatı Cilt IV Evrensel Basım Yayın.pdf 6,4 MB Kütüphane 1
  Gorki Provokatör Günce Yayınları.pdf 8,1 MB Kütüphane 1
  Gottlob Frege Aritmetiğin Temelleri YKY.pdf 3 MB Kütüphane 1
  Gökhan Atılgan Yön Devrim Hareketi Yordam Kitap.pdf 9,2 MB Kütüphane 1
  Gül Işık İspanya Bir Başka Avrupa Metis Yayınları.pdf 9,4 MB Kütüphane 1
  Günter Hoell Tarımda Kapitalizmin Gelişmesi ve Toprak Rantı Bilim Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Günter Wallraff Nikaragua'nın İçinden A Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  H. Ortega Saavedra Ayaklanma Üstüne Belge Yayınları.pdf 1,3 MB Kütüphane 1
  H.Ortega Saavedra Ayaklanma Üstüne Belge Yayınları.pdf 1,3 MB Kütüphane 1
  Hagop Baronyan Bağdasar Ağpar ve Haşmetlü Dilenciler BGST Yayınları.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Halil Güven Zaman Zindan İçinde TÜSTAV Yayınları Sarı Defter.pdf 10,5 MB Kütüphane 1
  Halk Ordusunun Kuruluşu Yayınevi Künyesi Yok.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Hans Kirk Köle Yordam Kitap.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Hans Magnus Enzensberger Havana Duruşması Yar Yayınları.pdf 3 MB Kütüphane 1
  Henri Alleg Büyük Geri Sıçrama Evrensel Basım Yayın.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Henri Lefebrvre Marx'ın Sosyolojisi Öncü Kitapevi.pdf 8,8 MB Kütüphane 1
  Henri Lefebvre Marx'ın Sosyolojisi Sorun Yayınları.pdf 4,7 MB Kütüphane 1
  Henri Lefebvre Sosyalist Dünya Görüşü Marksizm Yordam Kitap.pdf 4,2 MB Kütüphane 1
  Henrri Weber Nikaragua Sandinist Devrimi Belge Yayınları.pdf 10,4 MB Kütüphane 1
  Henry Corbin İslam Felsefesi Tarihi 1 İletişim Yayınları.pdf 19,8 MB Kütüphane 1
  Henry Corbin İslam Felsefesi Tarihi 2 İletişim Yayınları.pdf 6,8 MB Kütüphane 1
  Hikmet Birand Alıç Ağacı İle Sohbetler Tübitak Yayınları.pdf 9,2 MB Kütüphane 1
  Ho Şi Minh Seçme Yazılar Aşama Yayınları.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Howard Fast Suçsuzlar Sacco ve Vanzetti Payel Yayınları.pdf 23,3 MB Kütüphane 1
  Hüseyin Cevahir Küba Devrimi Üzerine Evren Yayınları.pdf 868 KB Kütüphane 1
  Hüseyin Pazarcı Uluslararası Hukuk Dersleri II. Kitap AÜSBF Yayınları.pdf 15,4 MB Kütüphane 1
  II. Dünya Savaşında Kurşuna Dizilen Fransız İşçilerinin Mektupları Pencere Yayınları.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  IV. Türk Tarih Kongresi 10-14 Kasım 1948 Ankara TTK Yayınları.pdf 18,5 MB Kütüphane 1
  Ian Fraser Hegel ve Marks İhtiyaç Kavramı Dost Kitapevi.pdf 11,3 MB Kütüphane 1
  Ingeborg Bachmann Dar Zaman Artshop Yayınları.pdf 485 KB Kütüphane 1
  Ingmar Bergman Sinematografi İnsan Yüzüdür Agora Kitaplığı.pdf 4 MB Kütüphane 1
  Iris Murdoch İtalyan Kızı E Yayınları.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Isaak Illıch Rubin Marx'ın Değer Teorisi Kalkedon Yayınları.pdf 8,1 MB Kütüphane 1
  Işıl Özgentürk Hançer Yazko Yayınları.pdf 1,1 MB Kütüphane 1
  Jack Trout-Al Ries Pazarlama Savaşları Optimist Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  Jacobo Arenas Kolombiya Halk Gerillası Yar Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Jacques Bidet-Stathis Kouvelakis Çağdaş Marksizm İçin Eleştirel Kılavuz Yordam Kitap.pdf 20,7 MB Kütüphane 1
  Jacques Derrida Marx ve Mahdumları Ayrıntı Yayınları.pdf 12 MB Kütüphane 1
  James D. Watson İkili Sarmal (DNA Yapı Çözümünün Öyküsü) Tübitak Yayınları.pdf 4,3 MB Kütüphane 1
  James Dunkerley Uzun Savaş Belge Yayınları.pdf 10,3 MB Kütüphane 1
  James Wood Kurmaca Nasıl İşler Ayrıntı Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Jared Diamond Seks Neden Keyiflidir Varlık Yayınları.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Jared Diamond Üçüncü Şempanze Alfa Yayınları.pdf 8,7 MB Kütüphane 1
  Jean Bonamour Rus Edebiyatı Dost Kitabevi.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Jean Bottera Tarihte Tanrı Fikrinin Doğuşu Kırmızı Yayınları.pdf 4 MB Kütüphane 1
  Jean Genet Denizci Ayrıntı Yayınları.pdf 8,9 MB Kütüphane 1
  Jean Laffitte Eylem Adamları Kaldıraç Yayınları.pdf 6,3 MB Kütüphane 1
  Jean Laffitte Zafer Bizimdir Oda Yayınları.pdf 2,8 MB Kütüphane 1
  Jean Louis Banlet Alman Edebiyatı Dost Kitabevi.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  Jean Pierre Clero Lacan Sözlüğü Say Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Joan Jara Yarım Kalan Şarkı Versus Yayınları.pdf 8,6 MB Kütüphane 1
  Joanne Naiman Marksizm ve Feminizm Amaç Yayınları.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  Joelle Kuntz Portekiz Dün-Bugün Payel Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  John B.Thompson Medya ve Modernite Kırmızı Yayınları.pdf 3,6 MB Kütüphane 1
  John Bellamy Foster Marks'ın Ekolojisi Epos Yayınları.pdf 11,7 MB Kütüphane 1
  John Eaton Keynes'e Karşı Marks Evrensel Basım Yayın.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  John Molyneux Gerçek Marksist Gelenek Nedir Z Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  John Reed Balkanlarda Savaş Pencere Yayınları.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  John Reed Dünyayı Sarsan 10 Gün Ağaoğlu Yayınevi.pdf 8,8 MB Kütüphane 1
  John Reed Dünyayı Sarsan On Gün Oda Yayınları.pdf 10,3 MB Kütüphane 1
  John Reed Dünyayı Sarsan On Gün Yordam Kitap 216-7-270-1-294-5 eksik.pdf 4,8 MB Kütüphane 1
  John Reed John Reed'in Eğitimi Pencere Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Jorge Larrain Tarihsel Materyalizmi Yeniden Yapılandırmak Dönüşüm Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Jose Sandoval-Manuel Azcarate İspanya İç Savaşı Köprü Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Kalinin Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak Sorun Yayınları.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  Kamber Akbalık Kutsal WC Diyarbakır 5 nolu Zindanı El Yayınları.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  Karl Korsch Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi Doruk Yayınları.pdf 10,6 MB Kütüphane 1
  Karl Korsch Marksizm ve Felsefe Belge Yayınları.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Kemal Sülker Nazım Hikmet Dosyası May Yayınları.pdf 15,1 MB Kütüphane 1
  Kemal Sülker Nazım Hikmet'in Gerçek Yaşamı Cilt I 1902-1928 Yalçın Yayınları.pdf 4 MB Kütüphane 1
  Kemal Sülker Nazım Hikmet'in Gerçek Yaşamı Cilt II 1929-1933 Yalçın Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Kemal Sülker Nazım Hikmet'in Gerçek Yaşamı Cilt III 1934-1935 Yalçın Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Kemal Sülker Nazım Hikmet'in Gerçek Yaşamı Cilt IV 1936-1937 Yalçın Yayınları.pdf 11 MB Kütüphane 1
  Kemal Tahir Roman Notları 2 Batı Çıkmazı Bağlam Yayınları.pdf 7,2 MB Kütüphane 1
  Kemal Tahir Roman Notları 3 Patriyot Ömer Gülen Azap Çıkmazı Bağlam Yayınları.pdf 4,3 MB Kütüphane 1
  Kemal Özer Sevdalı Buluşma Adam Yayınları.pdf 744 KB Kütüphane 1
  Keml Tahir Notlar Sanat Edebiyat 1 Bağlam Yayınları.pdf 16,4 MB Kütüphane 1
  Kollontai Marksizm ve Cinsel Devrim Tüm Zamanlar Yayıncılık.pdf 16,1 MB Kütüphane 1
  Komünist Enternasyonal Programı 1928 İnter Yayınları.pdf 3,6 MB Kütüphane 1
  Korkut Boratav 1980'li yıllarda Türkiye'de Sosyal Sınıflar ve Blüşüm Gerçek Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Korkut Boratav İstanbul ve Anadolu'dan Sınıf Profilleri İmge kitabevi.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Kostantin Fedin Olağandışı Bir Yaz I Evrensel Basım Yayın.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Kostantin Fedin Olağandışı Bir Yaz II Evrensel Basım Yayın.pdf 4,3 MB Kütüphane 1
  Kostantin Paustovski Bataklık Yar Yayınları.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Ksenophon Anabasis On Binlerin Dönüşü Parola Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Küba Komünist Partisi 4. Kongre Belgeleri Dünya Yayınları.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Larissa Reissner Hamburg Barikatları Oda Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Laszlo Krasznahorkai Savaş ve Savaş Can Yayınları.pdf 7,2 MB Kütüphane 1
  Le Duan Vietnam Devrimi Bilim ve Sosyalizm Yayınları.pdf 8,8 MB Kütüphane 1
  Lee Lockwood-F. R. Alleman Fidel Castro Konuşuyor 7-9-15-19-20-21. sy. değiştirilmesi gerekiyor 1.pdf 985 KB Kütüphane 1
  Lenin 1905 Devrimi Üzerine Yazılar Yöntem Yayınları.pdf 8,3 MB Kütüphane 1
  Lenin 1917 İnter Yayınları.pdf 9,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Aydın Kesimi Üzerine Başak Yayınları.pdf 11,8 MB Kütüphane 1
  Lenin Barış İçinde Bir Arada Yaşama Ekim Yayınları.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Bir Adım İleri İki Adım Geri Sol Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Biyografi Sorun Yayınları.pdf 13,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü Sol Yayınları.pdf 3 MB Kütüphane 1
  Lenin Bölünme Üzerine Yar Yayınları.pdf 8,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki Taktiği Sol Yayınları.pdf 24,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki Taktiği İnter Yayınları.pdf 8,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Devlet P. D. Aydınlık Yayınları.pdf 3 MB Kütüphane 1
  Lenin Devlet ve Devrim Aydınlık Yayınları.pdf 26,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Devlet ve Devrim Emek Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Devlet ve Devrim İnter Yayınları.pdf 9,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Devlet ve İhtilal Bilim ve Sosyalizm Yayınları.pdf 11 MB Kütüphane 1
  Lenin Devrimci Lafazanlık Temel Yayınları.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Devrimci Proletarya'ın 1 Mayıs Eylemi Çağrı Yayınevi.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Din Üzerine Ser Yayınları.pdf 2,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Din Üzerine İnter Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Doğuda Ulusal Kurtuluş Hareketleri Ant Yayınları.pdf 5,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Döneminde Komünist Enternasyonal Cilt 1 Maya Yayınları.pdf 8,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Emperyalist Ekonomizm Marksizmin Bir Karikatürü Sol Yayınları.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Emperyalist Savaş Üzerine Günce Yayınları.pdf 25,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aşaması Sol Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aşaması İnter Yayınları pdf değil.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Felsefe Defterleri Sosyal Yayınları.pdf 16,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Gençlik Üzerine Sol Yayınları 1. Baskı.pdf 5,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Halkın Devlet Yönetimine Katılımı Üzerine Gelenek Yayınları.pdf 2,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Halkın Dostları Kimlerdir ve Sosyal Demokratlara Karşı Nasıl Mücadele Eder İnter Yayınları.pdf 11,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Halkın Dostları Kimlerdir ve sosyal Demokratlara Karşı Nasıl Svaşırlar Sol Yayınları.pdf 42,1 MB Kütüphane 1
  Lenin III. Enternasyonal Konuşmaları Koral Yayınları.pdf 14,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Kadınların Kurtuluşu Akademi Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Karl Marks Ekonomi Politiği Sosyalizmi Taktiği Marksizm Bibliyoteği Yayınları.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Karl Marks Hayatı Felsefesi Sosyolojisi Marksizm Bibliyoteği Yayınları.pdf 2,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Karl Marks ve Doktrini Bilim ve Sosyalizm Yayınları.pdf 3 MB Kütüphane 1
  Lenin Kitle İçinde Parti Çalışması Ekim Yayınları.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Komün Dersleri Sol Yayınları.pdf 13,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Kültür ve Kültür İhtilali Üzerine Ser Yayınları.pdf 11,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Kır Yoksullarına İnter Yayınları.pdf 437 KB Kütüphane 1
  Lenin Marks Engels Marksizm Sol Yayınları.pdf 19,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Marksist Öğreti Evrensel Basım Yayın.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Marksizm Devlet Üzerine Öncü Yayınları.pdf 4,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Marksizm ve Gençlik Koral Yayınları.pdf 11,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Marksizm ve Revizyonizm Günce Yayınları.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Marksizmin Üç Kaynağı Sol Yayınları.pdf 2,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Markszmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonumizm Koral Yayınları.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Materyalizm ve Ampiriokritisizm Cilt 2 İnter Yayınları.pdf 9,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Materyalizm ve Ampiryoktisizm Sol Yayınları.pdf 9,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Mektuplar Evrensel Basım Yayın.pdf 2,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Ne Yapmalı 1. Baskı Sol Yayınları.pdf 9,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Ne Yapmalı Evrensel Basım Yayın.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Ne Yapmalı Sol Yayınları.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Ne Yapmalı İnter Yayınları Künye Yok Pdf Değil.pdf 1 MB Kütüphane 1
  Lenin Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi Sol Yayınları.pdf 30,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi İnter Yayınları.pdf 7,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Proletarya Kültürü Yar Yayınları 4. BAskı.pdf 8,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Proletarya Kültürü Yar Yayınları.pdf 11,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Proleter Devrim ve Dönek Kautsky Bilim ve Sosyalizm Yayınları 5. Baskı.pdf 17,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Proleter Devrim ve Dönek Kautsky İnter Yayınları.pdf 13,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Proleterya Devrimi ve Dönek Kautsky Bilim ve Sosyalizm Yayınları 3. Baskı.pdf 21,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Rabochaya Gazeta'ya Makaleler Yenigün Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Redettiğimiz Miras Çağrı Yayınları.pdf 4,8 MB Kütüphane 1
  Lenin Resimli Kısa Biyografi Konuk Yayınları.pdf 13,3 MB Kütüphane 1
  Lenin RusSosyal Demokratlarının Görevleri Yeni Gün Yayınları.pdf 767 KB Kütüphane 1
  Lenin Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi Sol Yayınları 355. sy. eksik.pdf 15,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi Sol Yayınları.pdf 12,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Sanat ve Edebiyat Payel Yayınları.pdf 28,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Sanat ve Edebiyat Üzerine Payel Yayınları 1. Baskı.pdf 10,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Sendikalar Bugünkü Durum ve Troçki!nin Hataları Ekim Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Sendikalar Bugünkü Durum ve Troçki'nin Hataları Üzerine Honca Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 01 İnter Yayınları.pdf 26,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 02 İnter Yayınları.pdf 29,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 03 İnter Yayınları.pdf 41,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 04 İnter Yayınları.pdf 22 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 05 İnter Yayınları.pdf 20,8 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 06 İnter Yayınları.pdf 45,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 07 İnter Yayınları.pdf 30 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 08 İnter Yayınları.pdf 25,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 09 İnter Yayınları.pdf 20,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 10 İnter Yayınları.pdf 13,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 11 İnter Yayınları.pdf 60,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 12 İnter Yayınları.pdf 18,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı Sol Yayınları 2, Baskı.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı Sol Yayınları 7, Baskı.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Sosyalist Üretimin Örgütlenmesi Kor Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Lenin Sosyalizm ve Din Evrensel Basım Yayın.pdf 1,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Sosyalizm ve Savaş Sol Yayınları.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Sovyet Yönetiminin Örgütlenmesi Ekim Yayınları.pdf 25,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Tarım Sorunları 1 Sol Yayınları.pdf 11,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Tarımda Kapitalizm Sol Yayınları.pdf 5,8 MB Kütüphane 1
  Lenin Tasfiyecilik Üzerine Sol Yayınları.pdf 6,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Tek Ülkede Sosyalist Devrim Ekim Yayınları.pdf 24,8 MB Kütüphane 1
  Lenin Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları Sol Yayınları.pdf 39,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Sol Yayınları 8. Baskı.pdf 8,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Sol Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Yaklaşan Felaket Ekim Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Yönetmeyi Nasıl Öğrendik Evrensel Basım Yayın.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Lenin vd. SanattaSosyalist Gerçekçilik Parşömen Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Örgütlenme Aydınlık Yayınları.pdf 9,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Örgütlenme Kaynak Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Lenin İlk Bolşevik Kongresi Tan Yayınları.pdf 11,7 MB Kütüphane 1
  Lenin İşçi Köylü İttifakı İşçi Sınıfının Emekçi Köylülükle İttifakı Üzerine İnter Yayınları.pdf 8,8 MB Kütüphane 1
  Lenin İşçi Sınıfı ve Köylülük Sol Yayınları.pdf 15,7 MB Kütüphane 1
  Lenin'in Son Kavgası Öteki Yayınları.pdf 37,2 MB Kütüphane 1
  Lenin-Gorki Mektuplar Özgün Yayınları.pdf 6,5 MB Kütüphane 1
  Lenin-Stalin Gençlik Üzerine Evrensel Basım Yayın.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Lenin-Stalin Komsomol ve Parti Tarihsel Yayıncılık.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Lenin-Stalin Örgütlenme Üzerine İnter Yayınları.pdf 7 MB Kütüphane 1
  Lenin-Troçki Kronstadt Ataol Yayınları.pdf 6 MB Kütüphane 1
  Leninizm Leninizm Nedir 1. Defter İnter Yayınları.pdf 4,4 MB Kütüphane 1
  Leninizm Leninizm Nedir Yıldız Yayınları.pdf 10 MB Kütüphane 1
  Leninizm Proletarya Diktatörlüğü 3. Defter İnter Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Leninizm Proleter Devrimin Stratejisi ve Taktiği 7. Defter İnter Yayınları.pdf 572 KB Kütüphane 1
  Leninizm Proleter Devrimin Teorisi 2. Defter İnter Yayınları.pdf 5,9 MB Kütüphane 1
  Leninizm Tarım ve Köylü Sorunu 5. Defter İnter Yayınları.pdf 5,8 MB Kütüphane 1
  Leninizm Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu 6. Defter İnter Yayınları.pdf 6,6 MB Kütüphane 1
  Lev Leontiev Marksist Ekonomi Politiğin İlkeleri Sol Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Lewis Thomas Bir Hücrenin Yaşamı E Yayınları.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Lise Vogel Marksist Teoride Kadın Pencere Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Louis Aragon Elsa'nın Gözleri Kırmızı Yayınları.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  Louis Athusser Güncel Müdahaleler İthaki Yayınları.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  Ludwig Feuerbach Tanrıların Doğuşu Say Yayınları.pdf 12 MB Kütüphane 1
  Luo Kuangpin-Yang Yiyen Kızıl Kayalar Kaynak Yayınları.pdf 5,3 MB Kütüphane 1
  M. Kagan Estetik ve Sanat Dersleri İmge Yayınları-.pdf 10 MB Kütüphane 1
  M. Olcay Çam Kırlangıç Histeri Saray Yayınları.pdf 665 KB Kütüphane 1
  Mahlon B. Hoagland Hayatın Kökleri Tübit
 • Kim kitledi bu kapıyı, içeride gecegündüz'lerim var;
  Şiltem, mangalım, yıllar yılı belki sevdiğim;
  Mintanım, donum, sarı çiçeğim ve kuluçka kanaryalar...
  Sofaya daracık bir merdivenden çıkılırdı, şimdi belki de duvar,
  Pancuru da öldürmüşlerdir güz rengini yırta yırta;
  -Canı çok sıkılıyordu rüzgarsızlıktan, pancuru da-
  Önce çıngırağı bozmuşlar.

  Kilitlemekle kalmamışlar ki, peşpeşe üç payanda ve burgur;
  Zamklı çivi çakmışlar hırçın menteşelere;
  O bal dök yala sundurmayı kubura çevirmişlerdir;
  Saçaktı, oluktu, pervasızdı... Tümünü sıpıtmışlar zaten;
  Hani o ilk yaz gün batımlarında öten bekar kurbağa?

  Sökün şu cıvataları oğlum, ingiliz anahtarı nerede?
  Cimcirik somunları, kanırın tornavidaları, daha kanırın!
  Ayıp mı, kime ayıp?
  Kırın omuzlayıp;
  İçerde ben varım.