• Eski Yunan, insanî "zaafları" olan mitolojik tanrılarıyla daha özgür bir toplumdu. O her şeye kadir Zeus, kılıbık bir kocaydı. O zamandan bu yana kahramanlar çok yol kat etmişler ve giderek bizi yöneten güçlerin güdümüne girmişlerdir.
  Gündüz Vassaf
  Sayfa 77 - İletişim
 • MÖ III. binyılın son çeyreğinin siyasi olaylarını ve kraliyet ideoloji­sini anlamamız açısından büyük önem taşır. Bu belgenin İsin-Larsa dönemine (MÖ y. XX-XIX yüzyıllar) ve Eski Babil döneme (MÖ y. XIX-XVII yüzyıllar) ait çeşitli nüshaları Mezopotamya'daki birçok merkeze (Nippur, İsin, Larsa, Kiş, Sippar, Susa, Şaduppum, Tutub, Şeklınal aittir. Bu nüshaların ne yazık ki yarısı eksik olan en eskisi, III. Ur hanedanına - nihai yakarışta tanrilaştırilmış olarak sunulan Şulgi'nin krallığının (MÖ 2094-2047) sonlarına - tarihlenir ve muhte­melen Adalı'dan gelmektedir. Her ne kadar daha eski dönemlere atıflar (hatta daha yeni nüshalarda mitolojik atıflar) içerse de, muhtemelen yazıldığı dönem olan Eski Akkad döneminin ikinci yansından itibaren olan kısmı güvenilir sa­yılır. Bu listede sistematik ve basmakalıp bir şekilde, kraliyetin gökyüzünden indikten sonra Mezopotamya'nın bir şehrinden diğerine nasıl yer değiştirdiği anlatılır. Sıralanan her bir merkez için o hanedana üye olan kralların isimle­ri, krallıklannın ne kadar sürdüğü ve her bir hanedanın toplam süresi verilir. Her bölümün sonunda -belgenin nerede yazıldığına bağlı olarak- söz konusu şehrin yerle bir edildiği, silahlarla yenilgiye uğratıldığı, yani krallık döneminin bittiği ve kraliyetİn başka bir şehre taşındığı anlatılır. Ancak bu belgenin ardındaki ana fikir, yani Mezopotamya'nın tarihi boyun­ca tek bir kral altında birleşmiş olduğu fikri, gerçek siyasi durumla ilgili bil­diklerimizle örtüşmez. Ön Hanedan dönemi çok bölük pörçük bir tablo oluştu­ rur ve az sayıdaki egemenlik dönemlerinin oldukça sınırlı etkiye sahip olduğu anlaşılır. Belgenin taraflı olduğu, sırasıyla MÖ XXV-XXIV. ve XX. yüzyıllarda Babil'in güneyinde son derece önemli iki merkez olan Lagaş ve Larsa hane­danlarindan söz edilmemiş olmasından da anlaşılır. Belgenin çeşitli nüshalan arasında bazen hem belirli bir kralın yönetim süresi, hem de halefierinin sı­ralaması ve bazı hanedanlarin konumu açısından ciddi çelişkiler söz konusu­ dur. örneğin en eski tarihli nüshada birbirini izieyecek şekilde sunulmuş olan Kiş krallan daha yeni tarihli bir belgede üç ayri hanedan altında toplanmıştır. Buna rağmen günümüz tarihçileri genelde, eldeki fırsatlardan dolayı hanedanlardan daha geç tarihli belgeler temelinde söz ederler. Kralların yönetim süreleri 360'ın katları şeklinde hesaplanmıştır. Eridu'nun ikinci kralıyla 72.900 yıla ulaşılır, sonra bu süre zaman içinde sürekli olarak azalır. Sayılar sadece Kiş hanedanının sonlarına doğru, kraliarin yönetim süresi 40 yılı aşmamaya başlayınca inanılır hale gelir. Belgenin Paleo-Babil nüshalarında çeşitli krallar arasına bazı tanrisal varlıklar (Dumuzi), mitolojik kahramanlar (Lugalbanda, Gılgamış) ve hatta hayvanlar(Köpek, Kuzu, Akrep, Ceylan, vs.) dahil edilir. Ur III nüshası bu açıdan daha makul görünür, ama bunun nedeni metindeki sayısız eksiklik olabilir. Sonuçta listede adı geçen kralların çok azı tarihi olarak bel­gelenmiştir. Bunların ilki, adı Nippur'da Enlil'in tapınağı olan Ekur'da iki kap üzerinde geçen Kiş kralı Enmebaragesi'dir, ancak listenin farklı nüshalarında ona atfedilen yönetim süresi 600 ile 900 yıl arasında değişir.
 • 272 syf.
  ·1 günde·2/10
  Kitap özgün bir çalışmadır. Kanal D’de yayınlanan Sınır Ötesi Programı’nın yapımcısı Gazeteci Ergun Candan’ın 19 yıllık araştırmalarının belli bir bölümünden oluşmuştur. Yurtdışındaki 200’ü aşkın bilimsel merkezlerle kurulan irtibatların sonucunda elde edilen bilgilere dayanır.
  Atatürk’ün Dinler Tarihi’ne ışık tutan şok yaratan araştırması.
  21.Yüzyıl’ın kıyameti.
  Tarikatların ilk ortaya çıkışı.
  Günümüzdeki Tarikat Dejeneresyonu.
  Atatürk’ün tarikatları kapatış sebepleri.
  Cennet ve Cehennem neyi anlatır?
  Lanetli Kitaplar.
  Uzaylı Tanrılar ve Gizemli haritalar.
  Afrika’daki korkunç sır.
  Bozkurt mu Gök-Kurt mu?
  İnsanlığın gizli kökeni.
  Adem uzaydan mı geldi?
  Hallac-ı Mansur niçin katledildi?
  2000 yıldır saklanan sırlar.
  Batıni ve Tasavvufi sufi çalışmalarının ortaya çıkışı.
  İslam ezoterizmi.
  Gizli tarikatlar.
  Doğu gizemleri.
  Atlantisli bilgeler ve Mısır’ın sırları.
  Yılan oğulları-Tanrı oğulları
  Büyünün etnolojik gerçeği.
  Eski Mısır ve Tibet mabetlerinde saklanan sırlar.
  Gizli yer altı merkezleri.
  Parapisikoloji, ölüm ve ölüm ötesi.
  İnsanların dünü bugünü ve geleceği.
  Dinler, mitoslar,sırlar…

  İÇİNDEKİLER
  I.BÖLÜM SIRLAR ÖĞRETİSİNE GİRİŞ
  Piramitlerdeki Sırlar Bilgisi
  Mısır’ın Kutsal Emaneti
  Gizemli Mısır Sırlar Köprüsü Geçmiş Neler Saklıyor Sırların Kaynağı Neredeydi Atatürk ve Sırlar Bilgisi
  Maya Diliyle Türkçe Arasındaki İnanılmaz Benzerlik
  Tabletlerin Ortaya Çıkardığı Büyük Sır
  Hindistan’daki Tabletler’de de Aynı Sır Vardı
  Atatürk’ün Notları Kitaplar Neden Basılmadı
  Kayıp Uygarlıklar ve Kayıp Sırlar
  Bu Sırlar Mısır’a Nasıl Geldi
  Mu Uygarlığı, Uzaylılar ve Gizemli Haritalar
  II. BÖLÜM
  EZOTERİZM VE İNİSİYASYON
  “Gizli Öğreticilik”
  Inisiyasyon Nedir?
  Ezoterizm Nedir?
  Ezoterizm Egzoterizm
  Hariciler ve Batıniler
  Dinlerin Ezoterik ve Egzoterik Yönleri
  Gelenek Nedir?
  Ezoterik Çalışma Prensipleri ve Amacı
  Ayinler, Merasimler ve Törenler
  Tarikatlar Bilmecisi
  İnisiyasyon Hiç Bir Dinin Tekelinde Değildi
  tnisiyasyona Kabul Şartlan
  İni s iy as y onun Safhaları
  İnisiyasyonda Kullanılan Yöntemler ve Teknikler
  Ezoterizm’de Düşünce Kontrolünün Önemi ve Öte Alem
  Düşünce Gücünün Mucizeleri
  Ezoterizm’de Büyük Kutsal Merkez
  Arif İçin Din Yoktur
  Ezoterizm Evrensel Bir Çalışmadır
  III. BÖLÜM SEMBOLİZM
  Sembolizm Nedir?
  Ezoterizm’de Sembolizm
  Sembolizm’in Fonksiyonları
  Sırları Saklayan Semboller
  Sembolizm’in Dili Çözülmeden Gerçeklere Ulaşılamaz
  Dinler, Mitoslar, Sırlar ve Kıyamet
  IV. BÖLÜM CENNETTEN KOVULUŞ
  Büyük Sır Büyük Bulmaca Demir Çağ’ın Karanlığı
  Bu Planlanmış Bir Gelecekti ve Geldi İndra Efsanesi’nin Sırrı
  Kur’anı Kerim Nediyor?
  Yeryüzünde İlk İnsan Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
  İnsanlığın Gizli Kökeni
  Yılanoğulları Tanrıoğulları ve Tanrının Oğlu İsa
  V. BÖLÜM ATEŞE TAPANLAR
  Bir Zamanlar Amerika
  İlkellerin Bilinmeyen Dünyası
  Mayaların Astronomik Bilgileri
  Mayaların Gizemli Yapıları
  Ateşe ve Güneşe Tapmayanlar
  Mayaların Kutsal Kitabı: Popol Vuh
  Sırlar Kitabı
  İkizler Tanrı sal taşıyor
  Devler ve Canavarlar
  Susuz Kalan Ülke
  Aydınlık ve Karanlık Savaşları
  Ateş ve Su
  VI. BÖLÜM ERGENEKON
  Bozkurt
  Gök Kurt Oğuz Han’a Yol Gösteriyor
  Uygurların Kurt’tan Türeyişleri
  Gök Türkler’in Kurt’tan Türeyişleri
  Efsanenin Düşündürdükleri
  Gizli Yeraltı Merkezleri
  Ezoterik Bilgiler ve Mitolojiler Bizi Aynı Yere Çıkartıyor
  Kurt’un Sakladığı Büyük Sır
  Dogon Kabilesi’ndeki Sırrın Ortaya Çıkışı
  Babalarını Öldüren Kahramanlar
  Göklerin Sesi Hala Duyuluyor
  Ateş Sembolü Yine Karşımıza Çıkıyor
  Gerçek Her Yerde Aynıdır Şeytanın izleri
  Fethedilecek Ülke İnsanın Kendisidir Gökyüzünden Gelen Elçiler Ergenekon’dan Çıkış
  VII. BÖLÜM
  ANTİK YUNAN SIRLARINA GİRİŞ
  Mısır, Hint ve Yunan Gelenekleri
  Antik Yunan’ın Mitolojik Sırları
  Bilgeliğin İlahi Çekiciliği
  Nehir Geçiriciler
  Savaşan Tanrılar Ezoterik Sırlar
  Tanrılar ve İnsanlar
  Olimpos Dağı Tanrıları
  Tanrılar’in ve İnsanların Babası: Zeus
  Güneş Tanrısı Apollon
  Eşek Kulaklı Kral Midas
  Güzeller Güzeli Avcılar Tanrısı Artemis
  İnsanlar Uyumaktadır
  Kaybedilen Sevgili
  Kalpte Gizlenen Tanrı Diyonizos
  Hiperborea ve Apollon
  Narsis Efsanesinin Perde Arkası
  VIII. BÖLÜM DOĞU GİZEMLERİ
  İnisiyasyonun Dili de Dini de Birdir
  Hint Ezoterizmi’ne Giriş
  Büyünün Sırrı Bilinmeyende Gizlidir
  Bir Türlü Çözülemeyen Tanrılar Meselesi
  Ateş ilahı Agni ve Cehennem
  Hint Ezoterizmi’nin Kozmogonik Sırları
  Hint Gelenekleri’nde Ölüm ve Ölüm Ötesi
  Hint’in Kutsal Sırları
  Kur’an ı Kerim’in Açıklanmayan Sim: Ben, Biz, O
  Aşkın İkiyüzü
  Çiva Dans Ediyor
  İllüzyon Dünyasına Giriş
  Maymunlar Cenneti’nden Kaçış
  Küçük Gibi Görünen Büyük Sır
  Bir Başka Gizli Öğreti: Upanişadlar
  Peygamber Buda’nın Öğretisi
  Bekleyelim Bakalım Zaman Neler Gösterecek
  IX. BÖLÜM MISIR’IN ÖLÜLER KİTABI
  Ölüler Kitabı
  Astral Seyahat Yapan Rahipler Ölüler Kitabı’nın İçindeki Sırlar
  X. BÖLÜM İSLAM EZOTERİZMİ
  Anadolu İslamı
  Harran 11 Saabiler
  İslamiyet’in Ezoterizm ile Karşılaşması
  Su fi Çalışmaları Başlıyor
  Hallac ı Mansur
  Feridenin Attar
  Mevlana Celaleddin Rumi
  Yunus Emre
  Hacı Bektaşi Veli
  Günümüzde Ezoterizm ve Batınilik
  XI. BÖLÜM
  AĞARTA ve ŞAMBALA Aydınlık ve Karanlık Güçler “Gizli Yeraltı Merkezleri”
  Bu Gün
  Belialin Oğulları ve Bir’in Oğulları
  Nazi Karargahında Tibetli Rahiplerin İşi Neydi?
  Varoluşun Dört Büyük Kuvveti
  XII. BÖLÜM UYANIŞ DEVRİ
  Yaşamın Sırrını İçinizde Bulacaksınız
  Son Söz.
 • Her toplumda mitolojiye ya da mitolojik unsurlara rastlamak mümkündür. Kimi zaman bu mitolojik unsurları edebi eserlerin oluşmasına da kaynaklık etmiştir. Mitoloji denildiğinde akla ilk Yunanlılar gelmektedir. Oysaki diğer milletlerde olduğu gibi, Araplarda da geniş bir mitoloji kültürü vardır. Bu bağlamda bu çalışma, Araplarda mitolojinin olmadığı anlayışını irdelemek amacını da taşımaktadır.

  Ayrıca, ülkemizde tüm ulusların mitoloji ve folklorlarına ait eserler bulunmasına rağmen Arap mitolojisi ile alakalı hiçbir kaynağa rastlanmamıştır.

  Bu mütevazı çalışmanın ana hedeflerinden 'birisi de bu boşluğu doldurma gayretidir. Böylece, Arap mitolojisine ilgi duyan okuyucular da bu çalışma vasıtasıyla Arap mitolojisi ile buluşma fırsatı yakalar diye umulmaktadır.

  Bu çalışmada İslâm öncesi dönem Arap mitolojisi ele alınmıştır. Çalışma dört ana bölüm ile sınırlandırılmış olup, her bölüm kendi arasında alt kısımlara ayrılmıştır. Birinci bölümde genel mitoloji ile ilgili tanım-kapsam-içerik vb. açıdan teknik bilgiler verilmiş ve mitolojinin destan, masal, hikâye gibi diğer edebi türlerle olan ilişkisi değerlendirilmiştir.

  İkinci kısımda mitolojik anlatılarını okuyacağımız Arap ulusunun kısaca bir tanıtımı yapılarak Araplar, köken-tarih bağlamında özetle ele alınmıştır. Ayrıca Arap kültürünün diğer medeniyetlerle olan ticari, kültürel ve edebi bağlamda alışverişini vurgulamak adına Arapların diğer milletler ile olan ilişkilerine kısaca değinilmiştir.

  Üçüncü kısımda, tohumu çok önce atılıp tartışması hâlâ bitmeyen bir konu olan "Arap aklı" ile ilgili birtakım değerlendirmelerde bulunulmuştur. Müsteşriklerin temelde Müslümanları rencide etmek için ortaya attıkları "Araplar. aklı da midesi gibi boş millettir" iddiasının tersine, Arapların da akıl ve hayal sahibi bir millet olup, mitoloji üretebilme kapasitelerinin olduğu ve bunu zaman zaman kullandıklan da örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

  Dördüncü ve son kısımda ise Araplardaki mitolojik ve folklorik anlatıları kahramanlar, kâhinler, tanrı ve putlar, cinler; kutsal yerler, hayvanlar, tabiatüstü varlıklar ve kutsal yıldız-gezegenler gibi gruplara ayırarak, konunun daha anlaşılır bir hale getirilmesi hedeflenmiştir.

  Kaynakların az; var olan kaynaklara ulaşmanın ise zor olmaşı, hatta bazen mümkün olmaması sebebi ile bu çalışma da da birtakım zorluklarla karşılaşılmıştır. Bunun yanında; ulaşılan kaynaklardaki Arap folklorüne ait zengin anlatımlardan hangilerinin araştırmaya dâhil edilmesi gerektiğine karat verme aşaması da ayrı bir zorluk olarak karşımıza çıkmıştır.
 • 135 syf.
  ·1 günde·6/10
  Kitap aslında doktora tezi olarak doğmuş. Sonrasında basılmaya karar verilmiş. Yazarın da ilk kitabı haliyle. Benim beklentim çoktu belki, istediğimi tam bulamadım.
  Anaerkil toplumdan ataerkile geçiş, mitler, mitolojik kahramanlar, dinler, rönesans, fransız devrimi... Bunların kadına bakış açısını nasıl şekillendirdiğini, değiştirip değiştiremediğini okuyoruz. Kronolojik olarak bakıldığında pek gelişme olduğu söylenemez açıkçası. Mitolojik öğeler bile kadının nasıl olması gerektiğini bir kalıba sokma çabasındayken, dinleri, medyayı tahmin edin... Günümüzde bile hala reklamlarda bolca cinsiyetçiliğe, dayatmaya maruz kalıyoruz.

  Kitabın dili basit, 1 günde okunabilir. Ancak tekrara çok düşülmüş. Bunun dışında bir eksiği yoktu. Yine de farklı bir bakış açısı olarak tavsiye ederim.