• 189 syf.
  ·Beğendi·8/10
  Öncelikle kitabın akademik bir kitap olduğunu bilmeniz gerekli ki dili ağır gelecekse bilginiz olsun. Nitel araştırma mahiyetindeki kitap çeşitli makalelerden oluşuyor. “Bir kadın neden kapanır?” , “Türbanın takılma amacı nedir?” gibi sorulara dini açıdan değil sosyolojik açıdan bakarak yorumlar yapıyor. Akademik yazılara aşina olanların sıkılmadan hatta zevk alarak okuyacağı bir kitap olduğunu belirtmeliyim.
 • Bu sefer ki inceleme aslında bana ait değil. Bir üniversite dergisinden. Herkese açık bir link olunca paylaşmak istedim.

  http://sbad.gop.edu.tr/DergiTamDetay.aspx?ID=318

  “LÂ: SONSUZLUK HECESI” ADLI ROMANDA AYNA METAFORU
  Mehmet Celal VARIġOĞLU*- Hakan SÖNMEZ**


  Bu çalışmanın amacı Nazan Bekiroğlu‟nun “Lâ: Sonsuzluk Hecesi” adlı romanında ayna metaforunu incelemektir. Çalışmada nitel araştırma metodu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri doküman analizi metodu ile toplanmıştır. Yansıtıcı özelliği dolayısıyla ayna, felsefi, dinî ve edebî metinler başta olmak üzere birçok anlatıda, özellikle mistik doktrinlerde Tanrı‟nın evren ve insandaki yansımasını sembolize etmek amacıyla kullanılmıştır. Araştırmada ayna metaforu, Tanrı‟nın yansıması nosyonu olarak incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgularına dayanarak Nazan Bekiroğlu‟nun, Lâ: Sonsuzluk Hecesi adlı romanında Âdem peygamberin yaratılış öyküsünü, cennetteki günlerini, cennetten sürgünü sonrası dünyadaki hayatını anlatırken ayna metaforundan yararlandığı tespiti yapılmıştır.


  * Assist. Prof.Dr. Gaziosmanpaşa University Faculty of Arts and Sciences Department of Turkish Language and Literature,
  ** Gaziantep University Institute of Social Sciences Department of Turkish Language and Literature,
 • 208 syf.
  ·25 günde·Beğendi·8/10
  Nitel araştırma hakkında bilgi almak ve bu desende çalışma yapmak isteyenler için faydalı bilgiler içermektedir.
  Sadece uygulama kısmı yeterli olmayabilir.
  Bir de, bazı yerlerde nicel araştırma deseni ile karşılaştırma yapmaktadır. Bu da faydalı olmaktadır.
  Hayırlı okumalar...
 • Pozitivizm ötesi ve akılcılık ötesi görüşler tek bir "doğru"nun olmadığını iddia eder.
 • Pozitivist düşünce akıl ve gözleme dayanan bir anlayışın ürünüdür. Aynı şekilde, "pozitivizm" ve "modernist düşünce" her şeyi açıklama gücüne sahip büyük kuramları ve "tek doğru"yu aramaya yönelmiştir.
 • 745 syf.
  ·28 günde·Beğendi·10/10
  Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktora düzeyinde sayılabilecek eser psikolojik danışma alanını yansıtmayan bilimsel araştırma yöntemleri kitaplarına karşın oldukça alan odaklı ve spesifik konulara yer açmakta. Daha ziyade nicel araştırma desenlerine odaklanmış çalışmanın amacı lisansüstü öğrencilerine bilimsel araştırma sürecinde eleştirel düşünme becerisini kazandırabilmek için araştırma sürecini sınırlılıklarıyla birlikte tanıtmaktır. Gelso'nın Bubble Hypotesis'ine göre kusursuz araştırma yoktur. Bu eserde de hava kabarcığı hipotezi göz önünde bulundurularak araştırma süreci en iyi şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Eseri başarılı kılan temel özelliklerinden biri bilmsel araştırma sürecini sağlamlaştırmak adına araştırmayı tehdit edebilecek olasılıkları tüm detaylarıyla gösterebilmesidir diye düşünüyorum.

  İçindekiler

  Önsöz
  Çeviri Editörünün Önsözü

  KISIM 1 FELSEFİ, ETİK VE ARAŞTIRMACI EĞİTİMİ KONULARI

  Bölüm 1 Bilim ve Psikolojik Danışma
  Psikolojik Danışmada Bilimin Rolü
  Bilmenin Bir Yolu Olarak Bilim
  İnsan Davranışının Felsefi Temelleri
  Psikolojik Danışma Mesleği İçin Bilim Felsefesinin Dört Konusu
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 2 Araştırmacı Eğitimi
  Araştırmacı-Uygulamacı Modeli
  Modelle İlgili Endişeler
  Araştırma Yeterliliklerinin Kazanılmasında Yaşanan Zorluklar ve Heyecanlar
  Araştırma Eğitimi İçin Bir Model
  Modelin Yapısı
  Modelin Test Edilmesi
  Araştırma Yeterliği-Kayıp Yapı
  Bilimsel Eğitimin Kapsamlı Hale Getirilmesi İhtiyacı
  Temel Bilimsel Düşünme Becerileri Eğitimi
  Temel Araştırma Uygulamaları Becerileri Eğitimi
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 3 Araştırma Konusunun Belirlenmesi
  Araştırma Konularını Belirleme
  Araştırma Sorularını ve Hipotezlerini Oluşturma
  Operasyonel Tanımların Formüle Edilmesi
  Araştırmadaki Değişkenlerin Tanımlanması
  Verilerin Toplanması ve Analizi

  Bölüm 4 Araştırma Desenlerinin Seçilmesi
  Bilimsel Araştırma ve Araştırma Deseni
  En İyi Desen Hangisidir?
  Araştırma Desenlerinin Sınıflandırılması
  Betimsel Laboratuvar Çalışmaları
  Betimsel Alan Çalışmaları
  Deneysel Laboratuvar Çalışmaları
  Deneysel Alan Çalışmaları
  Bir Araştırma Deseni Seçme Üzerine
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 5 Araştırma Desenlerinde Geçerlik
  Dört Geçerlik Tipi ve Bunların Herbirine Tehdit Oluşturacak Unsurlar
  Geçerlik Tiplerine Bir Bakış
  İstatistiksel Sonuç Geçerliği İle İlgili Tehditler
  İç Geçerliğe Yönelik Tehditler
  Yapı Geçerliğine Yönelik Tehditler
  Dış Geçerliğine Yönelik Tehditler
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 6 Psikolojik Danışma Araştırmalarında Etik Konular
  Temel Etik İlkeler
  Zarar Vermemek
  Yararlılık
  Özerklik
  Adalet
  Dürüstlük
  Erdem Etiği
  Bilimsel Araştırmalarla İlgili Etik Konular
  Araştırmanın Yürütülmesi
  Sonuçları Raporlaştırma
  Tekrar Yayım ve Parçalama
  Yayımlama Kredisi
  Bilimsel Hırsızlık
  Katılımcılarla İlgili Etik Konular
  Zararları ve Yaraları
  Onay
  Çarpıtma ve Bilgilendirme
  Gizlilik ve Mahremiyet
  Müdahale ile İlgili Konular
  Etik Çelişkileri Çözmek
  Özet ve Sonuçlar

  KISIM 2 BAŞLICA ARAŞTIRMA DESENLERİ

  Bölüm 7 Gruplar Arası ve Denekler İçi Desenler
  Gruplar Arası Desenler
  Tarihsel Bakış Açısı
  Gruplar Arası Deneysel Desenlerde Yaygın Olarak Kullanılan Üç Desen
  Kontrol Gruplarının Kullanılması
  Faktöriyel Desenler
  Katılımcıların Gruplara Atanması
  Bağımlı Örneklemler Desenleri
  Denekler İçi Desenler
  Çapraz Desenler
  Latin Karesi Desenleri
  Güçlü Yönleri ve Sınırlılıkları
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 8 Yarı Deneysel Desenler ve Zaman Serileri Desenleri
  Tarihsel Bakış Açısı
  Yarı Deneysel Desenlerin Seçiminde Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
  Maliyet
  Katılımcıların Seçimi
  Etik Unsurlar
  Uygun Kontrol Gruplarının Olmaması
  Denk Olmayan Gruplar Desenleri
  Yorumlanamayan Denk Olmayan Gruplar Deseni
  Yorumlanabilen Denk Olmayan Gruplar Deseni
  Kohort Deseni
  Zaman Serileri Desenleri
  Basit Kesintili Zaman Serileri Deseni
  Denk Olmayan Bağımlı Değişkenlerle Kesintili Zaman Serileri Deseni
  Zaman Serilerinde Eşlik Etme Analizini Değerlendiren Desenşer
  Psikolojik Danışma Araştırmalarında Zaman Serileri Deseni İle İlgili Bir Örnek
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 9 Tek Denekli Desenler
  Tek Denekli Desenlere Tarihsel Bir Bakış
  Kontrolsüz Olgu Çalışmasına Karşı Yoğunlaştırılmış Tek Denekli Nicel Desen
  Tek Denekli Deneysel Desenler
  Tek Denekli Deneysel Desenlerin Ortak Özellikleri
  Çoklu Yoklama Desenleri
  Tek Denekli Desenlerin Avantajları ve Sınırlılıkları
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 10 Nicel Betimsel Desenler
  Tarama veya Epidemiyolojik Araştırma Desenleri
  Tarama Araştırmalarında Desen ile İlgili Konular
  Tarama Araştırmasına Bir Örnek
  Sınıflandırma Veya Veri Azaltmaya Dayalı Araştırma Desenleri
  Faktör Analizi
  Kümeleme Analizi
  Etken-Faktör Sonrası Desenler
  Bir Etken-Faktör Sonrası Desen Örneği
  İlişkisel Araştırma Desenleri
  Çoklu Regresyon
  Özet ve Sonuçlar

  KISIM 3 YÖNTEMSEL KONULAR

  Bölüm 11 Nitel Araştırma
  Nitel Araştırma Nedir?
  Nitel Araştırmanın Tanımı
  Nitel Araştırma Hakkında Mitler ve Gerçekler
  Felsefi Temelleri
  Araştırma Stratejileri
  Gömülü Kuram
  Fenomenoloji
  Fikir Birliğine Dayalı Nitel Araştırma
  Nitel Araştırmada Temel Görevler
  Veri Toplama
  Veri Analizi ve Sunumu
  Nitel Araştırmaların Güvenirliği
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 12 Bağımsız Değişkenin Tasarımı ve Değerlendirilmesi
  Bağımsız Değişkenin İşlemselleştirilmesi
  Durumların Belirlenmesi
  Ele Alınan Yapıların Yeterince Yansıtılması
  Durumlar Arasındaki Farklılıkları Sınırlama
  Durumlar Arasındaki Farklılıkların Belirginliğini Ayarlamak
  Manipülasyon Kontrolü
  Sonuçların Yorumlanması
  İstatistiksel Olarak Anlamlı Sonuçlar
  İstatistiksel Olarak Anlamlı Olmayan Sonuçları
  Statü Değişkenleri
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 13 Bağımlı Değişkeni Tasarlama Ya Da Seçme
  Bağımlı Değişkenin İşlemselleştirilmesi
  Psikometrik Sorunlar
  Tepkisellik
  Prosedür İle İlgili Hususlar
  Veri Toplama Yöntemleri
  Kendini-Anlatma Ölçekleri
  Diğer Kişi ya da Olaylara İlişkin Derecelendirmeler
  Davranışsal Gözlemler
  Fizyolojik Ölçümler
  Görüşmeler
  Projektif Teknikler
  Dolaylı Ölçümler
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 14 Evren İle İlgili Konular
  Örnekleme Kuramı
  Katılımcıların Seçilmesinde Pratik Bilgiler
  Hedef Evrenin Tanımlanması
  Bir Katılımcı Havuzunun Oluşturulması
  Katılımcıların Seçilmesi
  Tesadüfi Seçim Olmaması Durumunda Geçerliğin Belirlenmesi
  Katılımcı Sayısının Belirlenmesi
  Dış Geçerlik ve Evren İle İlgili Konular
  Dış Geçerlik Çalışmasında Faktöriyel Desenlerin Kullanılması
  Evrene Genellenebilirliğin Değerlendirilmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 15 Çok Kültürlü Araştırmalarla İlgili Kavramsal Ve Yöntemsel Konular
  Irk, Etnik Köken ve Kültürün İşlemselleştirilmesi
  Irk
  Etnik Köken
  Kültür
  Kurumsal Olarak Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
  Kuram Temelli Araştırmaya Karşı Betimsel Araştırma
  Iraksak Açıklamalara Karşı Yakınsak Açıklamalar
  Farklılaştırıcı ve Aracı Değişkenler
  Yöntemsel Olarak Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
  Karşılaştırmalı Araştırma Çerçevesi
  Kültür ve Geçerlik
  Kültürel Olarak Yeterlik İçeren Araştırmalar Yürütmek İçin Öneriler

  Bölüm 16 Araştırmacı, Deneyci ve Katılımcı Yanlılığı
  Araştırmacı ve Deneyci Yanlılığı
  Deneycinin Özellikleri
  Araştırmacının ve Deneycinin Beklentileri
  Deneysel Prosedürler
  Katılımcı Yanlılığı
  Beklenti Özellikleri
  Katılımcı Özellikleri
  Katılımcıların Kendini Deneyimlerini İfade Etme Becerisi
  Katılımcı Yanlılığını Azaltmak İçin Stratejiler
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 17 Analog Araştırmalar
  Tarihçe
  Güncel Analog Araştırmalara Örmekler
  Analog Araştırmaların Avantajları
  Analog Araştırmaların Dezavantajları
  Analog Araştırmaların Genellenebilirliğini Değerlendirirken Göz Önüne Alınacak Değişkenler
  Danışanla İlgili Değişkenler
  Psikolojik Danışmanla İlgili Değişkenler
  Psikolojik Danışma Süreci ve Ortamı
  Gerçek Yaşamı Daha İyi Yansıtan Analog Araştırmalar Tasarlamak
  Analog Araştırmaların Kullanışlılığının Varolan Bilgi Birikimiyle Değerlendirilmesi
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 18 Sonuç Araştırmaları:Stratejiler ve Yöntemler
  Psikolojik Danışmada İlk Sonuç Araştırmaları
  Sonuç Araştırmaları Yürütmek İçin Stratejiler
  Terapi Paketi Stratejisi
  Bileşenlerine Ayırma Stratejisi
  Yapılandırmacı Strateji
  Parametrik Strateji
  Ortak Faktör Kontrol Grubu
  Karşılaştırmalı Sonuç Stratejisi
  Aracılık Deseni
  Sonuç Araştırmalarını Yürütmede Yöntemsel Sorunlar
  Dahil Etme ve Dışta Bırakma Kriterleri
  Terapi Uygulamasına Bağlılığı Değerlendirme
  Terapiye Uyma, Yeterlik ve Farklılaşma
  Değişimi Ölçmek
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 19 Psikolojik Danışma Süreç Araştırmaları Desenleri
  Psikolojik Danışma Süreç Araştırmasını Tanımlama
  İlk Süreç Araştırmaları
  Bazı Güncel Araştırma Bulguları
  Süreç Araştırmalarında Desenle İlgili Konular
  Başlangıç: Ne İncelenecek ve Hangi Bağlamda?
  Ne Ölçülecek
  Kimin Bakış Açısı
  Ne Kadar Ölçüm?
  Süreç Verisi Nasıl Kodlanacak ve Analiz Edilecek
  Psikolojik Danışma Süreç Araştırmalarında Kullanılan Ölçme Araçlarına Örnekler
  Davranışın Yardımcı Öğeleri, Mikro Düzey
  Davranışın Yardımcı Öğeleri, Global Düzey
  Sözel Davranışlar, Mikro Düzey
  Sözel Davranışlar, Global Düzey
  Örtük Davranışlar, Mikro Düzey
  Örtük Davranışlar, Global Düzey
  İçerik, Mikro Düzey
  İçerik, Global Düzey
  Stratejiler, Mikro Düzey
  Stratejiler, Global Düzey
  Kişilerarası Tarz, Mikro Düzey
  Kişilerarası Tarz, Global Düzey
  Terapötik İlişki, Mikro Düzey
  Terapötik İlişki, Global Düzey
  Nitelik, Mikro Düzey
  Nitelik, Global Düzey
  İki Ek Bilgi
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 20 Ölçek Geliştirme
  Ölçek ageliştirmede Yaygın Olarak Kabul Gören Yedi Mit
  Mit 1: Ölçek Geliştirme Birkaç Hafta İçinde Yapılabilir
  Mit 2: Ayrıntılı Bir Alanyazın Taraması Olmadan Maddeler Kolaylıkla Geliştirilir
  Mit 3: Mümkün Olan Her Durumda Ulaşılabilir Durum Örneklemesi Kullanmak En İyisidir
  Mit 4: Bir Faktör Analizi Uygulamak Ölçeğin Geçerliğini Sağlar
  Mit 5: Batı Kültüründe Geliştirilmiş Güçlü Psikometrik Özellikleri Olan Bir Ölçek Evrensel Olarak Geçerlidir
  Mit 6: Kelimesi Kelimesine Bir Çeviri Dil ve Kültür Eşitliğini Sağlar
  Mit 7: Bir Ölçeğin Likert Derecelendirme Ya Da Onam Formu Gibi Yapısal Unsurları Kültürler Arasında Evrenseldir
  Ölçek Geliştirme Aşamaları
  Adım 1: İlgili Yapıların Kavramsallaştırılması ve İşlemselleştirilmesi
  Adım 2: Alanyazın Taraması
  Adım 3: Maddelerin, Yönergelerin, Yanıt Formlarının Geliştirilmesi
  Adım 4: İçerik Analizi, Pilot Uygulama, Uygulamanın Yapılması, Maddelerin Yeniden Gözden Geçirilmesi ve Düzenlenmesi
  Adım 5: Örneklemi Belirleme ve Veri Toplama
  Adım 6: Gerektiğinde Çeviri ve Geri Çeviri
  Adım 7: Faktör Analizini Uygulama, Maddelere Son Şeklini Verme ve Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 21 Program Değerlendirme
  Program Değerlendirmenin Tanımı
  Program Değerlendirmenin Aşamaları
  Değerlendirmenin Sınırlarını Belirlemek
  Uygun Değerlendirme Yöntemlerini Seçmek
  Bilgiyi Toplamak ve Analiz Etmek
  Sonuçları Raporlaştırmak
  Özet ve Sonuçlar

  KISIM 4 AKADEMİK KONULAR

  Bölüm 22 Akademik Yazım
  Bir Araştırma Raporunun Bölümleri
  Başlık
  Özet
  Giriş
  Yöntem
  Bulgular
  Tartışma
  Araştırma Raporlarının Yazılmasında Genel İlkeler
  İlke 1: Bilgi Vermek
  İlke 2: Araştırma Sınırlılıklarını Açıkça Belirtmek
  İlke 3: Abartmamak ve Aşırıya Kaçmamak
  İlke 4: Mantıklı ve Organize Olmak
  İlke 5: Bir Tarza Sahip Olmak
  İlke 6: Yazmak ve Yeniden Yazmak
  İlke 7: Yazılanlar İyi Olmasa Bile, Sadece Yazmak!
  Özet ve Sonuçlar

  EK-A AMERİKAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR DERNEĞİ (ACA) ETİK KODLARI

  EK-B PSİKOLOGLAR İÇİN ETİK İLKELER VE KURALLAR

  KAYNAKÇA
  YAZAR DİZİNİ
  KONU DİZİNİ