• 78 syf.
  ·Puan vermedi
  Sultan Abdülaziz'in mabeyncilerinden olan Hafız Mehmet Efendinin iftiralara karşı neşrettiği bu eser Sultanın katlinden bu yana yapılan müdafaaların ilki sayılabilmektedir. Bir diğer özelliği Şehit Sultanı müdaafa edecek eserlerin günümüze kadar yok denilecek kadar az olmasının dışında gözüyle gördüğü vakaları Naşirin nakletmesi büyük ehemmiyet taşımaktadır. Sultan Abdulaziz milli tarihimizin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Onu bir nebze anlamak isteyenlerin bu esere bakması kafidir
 • "Bazıları yazdığını yaşar, bazıları ise yazılanı..." demişti bir kalem erbabı.
 • Boratav ise savunmasında Atsız için şunları söylemektedir: Nihal Atsız'ın Cumhuriyet prensiplerine aykırı düşüncelerinin sadece fanteziden ibaret olmadığı, üniversite yıllarından sonra yavaş yavaş anlaşılıyordu. Nihal, etrafındakilerden ya tam bir alakasızlık ya da tam bir inkıyat görmeye alışmıştı. Ben, herhalde, onun karşısında münakaşa etmeye kalkışan ilk insan olmuştum. O memleket realitesini görmüyordu. Birkaç mahdut kitabın içinde kendine ütopik bir dünya yaratmış ve böyle bir dünyanın gerçekleşmesi sevdasına düşmüştü. İnkılabımız bize, halkımızı bir kültür bütünü içinde kaynaştırmayı, bugünkü siyasi sınırları dahilinde, nüfusunun birkaç misline çıkmış bir milleti beslemeye ve mesut etmeye yeter bir yurt içinde kalkınma yollarını aramayı emrediyordu. Nihal ise Anadolu'yu ırklar ve milliyetler hercümerci içinde görmek istiyor ve Birinci Cihan Harbi politikacılarının Turancılık parolalarını tekrarlıyordu. (Çetik, 1998: 52) Peki Boratav, Berkes ve Boran'ın yargılanmasına giden süreç nasıl başlamıştır, bu hocalar hangi olayların neticesinde ve nasıl bir siyasal atmosferde hakim karşısına çıkarılmışlardır? Bu soruların yanıtlarını verebilmek için Boratav'ın savunmasını yaptığı tarihten, yani 1950'den beş yıl geriye, 1945 yılına gitmemiz ve "Tan Matbaası baskını" olarak bilinen hadiseye bakmamız gerekiyor. Tan Matbaası baskınından 1948'deki DTCF baskınına ve solcu üniversite hocalarının yargılanmasına uzanan süreç, antikomünizmin siyasetin merkezine yerleşmesinin ve bunun hem düşünce dünyamıza hem de üniversiteye yansımasının anlaşılması bakımından son derece önemlidir. Bu süreçle birlikte Türkiye çok partili hayata siyasette olduğu gibi düşünce dünyasında ve üniversitede de solu tasfiye ederek geçmiş olacaktır. Tan Matbaası baskınını tetikleyen olaylar silsilesi, 24 Kasım 1945'te Görüşler adlı derginin ilk sayısının yayımlanmasıyla başlar. Bu dergi sol aydınlarla, bir süre sonra CHP' den ayrılarak Demokrat Parti'yi kuracak olan liberallerin ortak çıkardıkları bir dergidir ve derginin kapağındaki isimler bu ortaklığı açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Niyazi Berkes, anılarında dergiyle ilgili şunları söyler: Saldırının bahanesi Görüşler adlı bir derginin ilk ve biricik sayısı. Gerçekte asıl hedef Tan Matbaası ve gazetesiydi. Bu dergi oluşma halindeki demokrasi cephesinin organı olarak düşünülmüş. Ön ayak olan, eski dışişleri bakanı Tevfik Rüştü Aras, Ankara'daki Bayar, Menderes, Köprülü ile İstanbul'daki Sertel'ler, Baykurt ve onları kendileri ile birlikte saydıkları ilerici gençler arasında köprüyü kurduğu sanılıyordu. Derginin kapağında 6 fotoğraf vardı: Bayar, Aras, Köprülü, Menderes, Sabiha Sertel ve Cami Baykurt. Bu resimlerin altında Pertev Boratav ve Behice Boran'dan Aziz Nesin ve Sabahattin Ali'ye kadar bir dizi kişi. Aralarında benim adım da var. Derginin bu ilk ve son sayısında Sertel'lerin, Aras'ın, Baykurt'un yazıları var. Gençlerden de yalnız Boran, Cemgil, Sabahattin ve Nesin'in yazıları vardı. (Berkes, 1997: 354) Çok partili hayata geçiş hazırlıkları yapılırken, özellikle Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel, Celal Bayar-Adnan Menderes ikilisi ve Fevzi Çakmak'la birlikte bir "demokrasi cephesi" kurabileceklerine inanmaktadırlar. Sabiha Sertel anılarında Celal Bayar'ın milletvekilliğinden istifa edip yeni bir parti kurma hazırlıklarına giriştikten sonra, eşi Zekeriya Sertel'le temasa geçerek Tan gazetesinden faydalanmak istediklerini söylediğini anlatır. Tevfik Rüştü Aras'la birlikte Sertel'leri Moda'daki evlerinde ziyaret eden Bayar, yeni bir dergi çıkarmayı düşündüklerini, dergiyi Sertel'lerin çıkarmasını istediklerini ve gereken sermayeyi vereceklerini söyler. Sertel'lerin derginin hedefinin ne olacağına ve yeni bir parti kurmak niyetinde olup olmadıklarına ilişkin sorularına Bayar şu yanıtı verir: Bizim hedefimiz, memlekette yarım kalan demokrasi devrimini tamamlamaktır. Kanunlarda anayasaya aykırı maddelerin kaldırılması, üniversiteye muhtariyet tanınması, hürriyetleri boğan polis kanununun değiştirilmesi, mecliste muhalif partilere murakabe kanununun tanınması için savaşacağız. Yeni bir partinin kurulması için çalışıyoruz. Dergi, bu prensipleri savunacaktır. Bayar, "Partinizin programında toprak reformuna yer verecek misiniz?" sorusunu ise temsil ettiği sınıfın çıkarları doğrultusunda ve sonradan kuracakları Demokrat Parti'nin programına uygun şekilde yanıtlar: Programımız henüz hazırlanmış değildir. Toprak reformu uzun vadeli bir iştir. Memlekette uzun tetkiklere dayanan bir kadastro yapılmadıkça, toprak dağıtımı düşünülemez. Köylünün topraklandırılması, ziraatın geliştirilmesi için çalışacağız. Fakat bundan önce vatandaşların söz, düşünce, örgütlenme hürriyetlerini sağlamak, insan haklarını güvenlik altına almak gerek. Sertel'ler Bayar'a, "işçilere teşkilatlanma, sendika kurma, grev haklarını tanıyacak mısınız?" diye de sorarlar ve Bayar'ın bu soruya cevabı, "Demokratik bir rejimde bu hakların tanınması şarttır. Eğer bir gün iktidara gelirsek bu hakları mutlaka savunacağız," şeklinde olur. (Sertel, 2015: 253-254) Sertel'lerin Bayar'ın teklifine cevabı ise şöyle olur: Halk Partisi devrimci niteliğini yitirmiştir. Yeni kurulacak partinin ödevi, burjuva demokrat devrimini tamamlamaktır. Bu da ancak geniş bir cephe muhalefeti çalışmalarıyla sağlanabilir. Bugün mecliste, partide, birkaç mebusun muhalefete geçmesi, bir kitle hareketini sağlamaz. Kurulacak partinin işçi sınıfına, köylüye, ilerici aydınlara, orduya, halka dayanması lazımdır. Basında az çok bir muhalefet cephesi kurulmuştur. Tan, La Turquie, hatta Vatan gazetesi, ayrı amaçlarla olsa dahi demokratik bir rejimin kurulmasını savunuyor. Basında olduğu gibi tek parti, tek şef sistemine karşı olan bütün demokrasi taraflıları arasında bir cephe kurmak lazımdır. (Sertel, 2015: 255-256) Görüşler dergisinde yer alan isimlerden Behice Boran, Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes gibi isimler, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde tanışmış, sonradan aralarına Adnan ve Nazife Cemgil, Ruhi Su ve Sabahattin Ali de katılmıştı. Bu grup Görüşler' den önce Yurt ve Dünya ile Adımlar adlı dergileri de çıkartmıştı. Her iki dergi de Türkçü faşistlerin saldırıları ve hedef göstermeleri neticesinde önce Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in sözlü ricasıyla, sonra da resmi olarak 15 Mayıs 1944'te kapatıldı. Bu isimlerin ve dergilerin TKP'yle bağlantılı olduğu düşünüldüğü için, Şubat 1944'te TKP'ye yönelik operasyondan sonra kapatılmaları şaşırtıcı değildi. O dönemde üniversitede öğrenci olan Halil İnalcık, bu gruba dair gözlemlerini şöyle anlatıyordu: "DTCF'nde . . . Muzaffer Şerif, Behice Boran, Niyazi Berkes gibi sosyologlar vardı; bunlar ABD' den DTCF'ye gelmiş sosyolog grubuydu, sosyal devrim yapmak için evvela Türk halkının sosyal koşullarını değiştirmek gerektiğine inanmışlardı, sosyalisttiler. Yeni bir hava getirdiler ve DTCF'nde iki karşı grup oluştu; birisi . . . milliyetçi, ananeci, İslamcı grup, ötekilerse Amerika' dan gelen Behice Boran gibi aşırı veya ılımlı sosyalistler grubu. Ben Behice Boran'ların grubunu da takdir eder, severdim." (Atılgan, 2009: 51) Gökhan Atılgan, sol aydınların liberal demokrat bir partinin iktidara gelmesini iki nedenle desteklediklerini söylemektedir: Bunlardan birincisi, başında ırkçı bir kişinin bulunduğu hükümetin devrilmesinin SSCB ile dostane ilişkilerin yeniden kurulmasının koşullarını hazırlayacağı varsayımıydı. İkincisi ise, yeni hükümetin atacağı liberal demokrat adımların Türkiye'de burjuva demokratik devrimin tamamlanmasına hizmet edeceği ve böylece sosyalizmin önünün açılacağı kabulüydü. (Atılgan, 2009: 73) İnönü iktidarının hedefi ise bu cepheyi daha nüve halindeyken dağıtmaktır. Burada başvurulacak silah antikomünizm olacak ve Bayar, Menderes ve Çakmak'a komünistlerle işbirliği yapma suçlamasında bulunulacaktır, Bunun için hazırlanan tertip ise Tan Matbaası baskını olacaktır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında antifaşist ve Sovyet dostu bir çizgi izleyen Tan gazetesi, savaştan sonra ise üç temel noktaya odaklanmış durumdadır: Birincisi, savaş boyunca Nazizm'i savunanları teşhir ederek onların savaş sonrasındaki demokrasi söylemlerinin sahteliğini açığa çıkarmaktı, İkincisi, savaş boyunca yürütülen SSCB karşıtı propagandanın izlerini silmeye çalışarak halk katında bu ülkeye karşı sempati yaratmaktı, Üçüncüsü, serbest seçim yoluyla yeni bir hükümet kurulmasıyla demokratik hakların tanındığı yeni bir rejimin temellerinin atılmasını sağlamaktı. (Atılgan, 2009: 74) Bu üçü, Tan'ın bir operasyona maruz kalması için yeterince gerekçe sunmaktadır ve operasyon çok gecikmeyecektir, 3 Aralık 1945'te Hüseyin Cahit Yalçın Tanin' de "Kalkın Ey Ehli Vatan" adlı bir yazı yayımlayarak Görüşler dergisini hedef gösterir. Yazıda şöyle denilmektedir: "Büyük vatansever Namık Kemal'in sesi bugünün parolasıdır. Kalkın ey ehli vatan. Mücadele başlıyor. Ve başlamak lazım, Çünkü en azgın ve insafsız bir propagandanın, Türk vatandaşlarının ruhuna her gün en yakıcı, yeis verici, ümit kırıcı bir propaganda zehrini dökmesine müsaade edemeyiz, Bir vatan sahibi olmak, bu vatanın içinde hür ve müstakil yaşamak isteyen her Türk bu propagandaya karşı koymaya mecburdur, Görüşler dergisini açıp da Bayan Sertel'in "Zincirli Hürriyet" makalesini okuduğum zaman, sayfayı süsleyen bu kıpkızıl demirlerle, bize nasıl bir hürriyet hazırlamak istediklerini derhal anladım, Bayan Sertel şöyle diyor: "Hür insanlar cemiyetinin en büyük şiarı, geniş halk kitlelerinin menfaati için icap ederse şahsi menfaatlerini feda etmektir," Komünist edebiyatıyla meşgul olmamış olanlar bu satırların altında gizlenen manayı gözden kaçırabilirler. Geniş halk kitlelerinin menfaati namına hürriyetlerin feda edildiği yer Rusya' dır. (Sertel, 2015: 287) Yazının buraya kadar olan kısmı klasik antikomünist demagoji kapsamında değerlendirilebilir. Asıl vurucu olan ise son iki cümledir, çünkü Yalçın yazıyı, "Bunları susturmak için cevap vermek hükümete düşmez. Söz, eli kalem tutan gazetecilerin ve hür vatandaşlarındır," diyerek bitirir ve açık bir linç çağrısı yapar. 4 Aralık 1945'te ise Cumhuriyet gazetesinde "Bizim Yoldaşlar Nihayet Maskelerini Attılar" başlıklı bir haber yayımlanır ve derginin adındaki G harfi ters çevrildiğinde ortaya bir orak görüntüsü çıktığı iddia edilerek, "Bunun çekici nerede?" diye sorulur. Aynı gün Tan, Yeni Dünya ve La Turquie gazetelerinin matbaalarıyla "Berrak" ve "ABC" kitabevleri basılır. Yeni İstanbul gazetesi yazarlarından Tekin Erer, hadiseye dair tanıklığını şöyle anlatmaktadır: 4 Aralık 1945 sabahı, erkenden üniversite bahçesine gittim, Ellerinde bayraklar olduğu halde talebeler yavaş yavaş toplanıyorlardı. Birçoklarının ellerinde de Atatürk ve İnönü'nün çerçeveli fotoğrafları vardı. Kısa zamanda kalabalık on bin kişiyi buldu. Saat 09.30' da kalabalık, bir sel gibi Beyazıt Meydanı'ndan Çarşıkapı istikametine doğru yürüyüşe geçti. Tan gazetesine giderken, Cağaloğlu Yokuşu'nun başında bulunan ve komünizme ait kitaplar satan A.B.C Kitabevi birkaç dakika içinde yok edildi. Bundan sonra Tan gazetesine gidildi. Bir taraftan "Kahrolsun komünizm, kahrolsun Serteller, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! " diye bağırıyorlar, bir taraftan da gençler akın akın taşlarla, demirlerle pencereleri, kapıları aşağıya indiriyorlardı. (Sertel, 2015: 289) İlhan Darendelioğlu'nun anlatımına göre kalabalık, Ahmet Emin Yalman'ın başında bulunduğu Vatan gazetesine de yürümek ister, ancak daha sonradan milliyetçi entelijansiyanın önemli isimlerinden biri haline gelecek ve Aydınlar Ocağı'nın kurucuları arasında yer alacak olan Muharrem Ergin, öğrenci arkadaşlarına, "Arkadaşlar, Vatan gazetesi bizim için asıl tehlike değildir, biz Tan gazetesini protesto etmek için toplandık, Tan'a doğru yürüyelim," şeklinde bir uyarıda bulunur ve kafile yönünü Tan'a çevirir. (Darendelioğlu, 1975: 162) Kalabalık, yaklaşık bir saat içerisinde Tan Matbaası'nı talan eder ve bu sefer de Yeni Dünya gazetesini gözlerine kestirir. Gazete Sovyet Konsolosluğu ile aynı sokakta olduğu için polis buna izin vermek istemez, ancak eylemciler kararlıdır: Saat 10.30'da Tan gazetesinin tahribi, tamamıyla bitmişti. Artık burada gazete çıkmayacağı kanaati hasıl olduktan sonra gençler, köprüyü geçerek Beyoğlu'ndaki Sovyet Sefarethanesi'nin Tünel'e bakan köşesindeki sokak içinde faaliyette bulunan Yeni Dünya gazetesine doğru yürüyüşe geçti. Burada Yeni Dünya'dan başka La Turquie isimli Fransızca bir gazete daha yayımlanıyordu. Bunlar da Tan gazetesinin neşriyatına muvazi olarak komünizmi benimseyen yazılar neşrediyorlardı. Polis, Sovyet Sefarethanesi'ne bir tecavüz olur düşüncesiyle itfaiye vasıtalarıyla yolları iyiden iyiye tutmuştu. Bundan dolayı Yeni Dünya gazetesine hücum etmek teşebbüsü önce akamete uğruyordu. Fakat bir müddet sonra toplum heyecanı içinde kendinden geçen gençler, itfaiyecilere hücum ettiler. Onların ellerinden hortumlarını alarak, bizzat itfaiyecilerin üzerine sıkmaya başladılar. Bunu fırsat bilen gençler Yeni Dünya Matbaası'na yürüdüler. Birkaç dakika içinde bu matbaa da yerle bir edildi. Makineler, mobilyalar, kitaplar, gazeteler, arşivler sokaklara dökülmüş parça parça edilmişti. Bu arada Tünel' de sol neşriyata ait kitaplar satan Berrak Kitabevi de tahrip edilerek ticaret hayatından silindi. (Sertel, 2015: 290) Berrak Kitabevi'nin de tahrip edilmesinin ardından kalabalık Taksim Meydanı'na yürür ve burada söylenen İstiklal Marşı'nın ardından bir genç Taksim Anıtı'na çıkarak şöyle bir konuşma yapar: Bu miting hiçbir tahrikin mahsulü değildir. Eğer bir muharrik varsa o da uzun zamandan beri Türk birliğini bozmaya çalışan, Türk şehitlerine, Türk tarihine, Türk vatanperverliğine hakaret eden ve başka devletlerin menfaatlerine hizmet eden neşriyatı yapanlardır. (Darendelioğlu, 1975: 163- 164) Kalabalıktan bir bölüm, nümayiş sonrasında Büyük Doğu dergisinin önüne gider ve Necip Fazıl lehinde tezahüratlarda bulunur. Baskın bir CHP tertibi olmasına rağmen, CHP muhalifi Necip Fazıl'a yönelik bu teveccüh, o yıllarda siyasi yelpazenin farklı kanatlarında olanların antikomünizm müştereğinde nasıl birleştiklerine dair önemli bir göstergedir. Niyazi Berkes, Tan Matbaası baskınının bir iktidar operasyonu olduğunu ve bununla aşağıdaki dört hedefe ulaşıldığını söyler: 1- Milli Şeflik rejiminin karşısına çıkacak gibi gözüken sol liberal cephenin, sadece bir G harfini kullanmakla bile dağıtılabilecek denli güçsüzlüğü gösterilmiş oldu. · 2- Bu, cephe gibi gözüken ve zaten Şefin partisinde olup da istedikleri yere gelemediklerinden ayrılan kişilerin kolayca ürkütülebileceği ve uzlaşma oltasına takılabileceklerini gösterdi. 3- Görüşler dergisi öndeki cephenin arkasında olduklarından kuşkulanılan solcu aydınları listeleyerek tanıtıyor, "tescil" ediyordu. 4- Belki en ilginç sonuç, az sonra bütün bunlardan arınmış olarak (7 Ocak 1946'da) Demokrat Parti'nin resmen kurulması oldu. Sabiha Sertel de meselenin hem iç hem dış boyutu olduğunu söylemektedir, CHP içeride bir muhalefet cephesi kurulmasını engellemiş, dışarıya ise Sovyetler'e karşı Batı blokunun içerisinde yer alma çabalarının hızlandığı günlerde Türkiye'nin komünizm tehdidi ile karşı karşıya olduğu mesajı verilmek istenmiştir: La Turquie ve Tan matbaalarının yıkılması, La Turquie ve Yeni Dünya gazetelerini çıkaranların yazılarına komünizm damgası vurulması, rastgele bir olay değildi. Saracoğlu hükümeti bir taşla iki kuş vurmak istiyordu. Birincisi, Halk Partisi'ne karşı muhalefete geçen Celal Bayar grubunun ilerici kuvvetlerle işbirliği yapmasını önlemek, ikincisi de Amerika'ya karşı memlekette komünistlerle mücadeleye geçtiğini göstermek suretiyle Amerika' dan yardım sağlamaktı. Türkiye harp yılları içinde Alman faşizmine yardım ettiği için müttefiki İngiltere ve Sovyetler Birliği'ni tedirgin etmiş, yalnız kalmıştı. İnönü Amerika' dan destek bulmak, Amerika' dan kredi almak pahasına, memleketi Amerika'nın kuyruğuna takmaya hazırlanıyordu. İlericilere karşı alınan bu şiddetli tedbir, Amerikan emperyalizmine verilen bir tavizdi. (Sertel, 2015: 293) Sovyetler Birliği de Tan Matbaası baskınının kendisine yönelik boyutunun farkındadır ve baskından yaklaşık on gün sonra Moskova Radyosu, "Sovyet neşriyatı satan iki kitabevinin tahrip edilişinin Sovyetler'e karşı yapılan bir hareket mahiyetinde olduğunu, nümayiş esnasında emniyet kuvvetlerinin alakasız kaldığını, binaenaleyh Türk hükümetinin bu tecavüze göz yumduğunu" söyleyecektir. Dışişleri Bakanı Hasan Saka ise Moskova'ya bir cevap vererek Tan baskınının "tamamen Türkiye'ye ait bir iç mesele mahiyetini taşıdığını, memlekette yapılan bazı tahrikçi neşriyat karşısında Türk efkarında tepki mahiyetinde olduğunu, polis tarafından göz yumulduğunun ise hilafı hakikat" niteliği taşıdığını söylemiştir. (Darendelioğlu, 1975: 165) Bu baskının ardından DTCF hocaları Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes ve Behice Boran, "bakanlık emri"ne alınırlar, daha sonra Danıştay bu uygulamayı iptal eder ve görevlerine dönerler; ancak bu, tasfiyeye giden süreci engellemeyecektir. 29 Ocak 1947'de Meclis'te "komünistlerle ilgili yürütülen soruşturmanın gidişatı"na dair bir soru önergesi verilir. İçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer önergeyi yanıtlarken, Tan, Yurt ve Dünya ve Adımlar dergilerinin TKP yayını olduğunu söyler, ardından da Sertel'lerle Tevfik Rüştü Aras, Fevzi Çakmak ve Bayar-Menderes arasındaki bağlantıları gösteren mektuplar okuyarak, doğmakta olan muhalefeti komünistlerle ilişkili olmakla suçlar. 1 Mart 1947' de Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne başını Türkçü öğrencilerin çektiği 67 imzalı bir dilekçe verilir ve Yurt ve Dünya ile Adımlar dergisinde yazıları çıkan öğretim üyelerinin üniversiteden uzaklaştırılmaları talep edilir. 5 Mart'ta ise bu dilekçeye karşılık olarak bilimsel özgürlüğü ve akademik özerkliği savunan 108 imzalı bir dilekçe hazırlanır ve rektörlüğe sunulur. Dilekçede şöyle denilmektedir: "Kökü hariçte ve memleketimizi yabancı ellere teslim edecek ve bu idealin peşinde koşan kimselerin faaliyetlerine çok kısa zamanda son verilmesini rica eder, ellerinizden öperiz." (Atılgan, 2009: 91) 6 Mart'ta sağcı öğrenciler, Pertev Naili Boratav'ın DTCF konferans salonunda vereceği konferansı bahane ederek solcu hoca ve öğrencilerin fakülteden kovulması için bir gösteri yaparlar ve burada Marko Paşa ve 24 Saat adlı yayınları yırtarlar. 24 Saat'in basıldığı matbaaya yürümelerine ise polis izin vermez. Bu dilekçede ise şu ifadeler yer almaktadır: "Diz onlardan, olayları ve şartları ilim anlayışı ile değerlendirmeyi, gerçeklerden korkmamayı, ilim ve hakikat uğrunda feragat ve cesaretle çalışmayı ve bu çalışmalarda hususi ve şahsi menfaatler üstünde daima millet ve vatan sevdasını hedef tutmayı ve -demokrat bir gençliğe yakışır şekilde- bütün meselelerde yalnız ve yalnız gerçeklere dayanarak kendi muhakememizle karar verip kendi irademizle hareket etmeyi öğrendik." (Atılgan, 2009: 92-93) Darendelioğlu'nun anlatımına göre sağcı öğrencilerin talepleri şunlardır: Rektörden rica edelim, konferanslarda bu kürsüden mukaddesatımız aleyhinde bulunmalara mani olunmalıdır. Üniversiteden solcu profesör ve doçentler kovulmalıdır. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel' in tesiriyle mekteplere ve yüksekokullara aldırılan, abone edilen Yurt ve Dünya, Adımlar mecmuaları toplattırılıp, haklarında zaten takibat yapılmakta olan solcu öğretim üyeleri hiç olmazsa nezarete alınmalıdır. (Darendelioğlu, 1975: 178) "Tek parti istibdadına karşı memlekete demokrasiyi getirmek" iddiasıyla kurulan Demokrat Parti'nin yayın organı Kuvvet'te, sonradan Menderes hükümetlerinde bakanlık da yapacak olan tarihçi Fuad Köprülü tarafından hadiseye ilişkin olarak yazılan aşağıdaki satırlar, antikomünist mutabakatı bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır: Sevgili genç arkadaşlar! Sizler, vatan ve millet duygusunu, hürriyet ve istiklal aşkını bütün tarih boyunca en yüksek derecede göstermiş fedakar bir milletin çocuklarısınız. Hepinizin aile ananelerinde, uzak, yakın birçok şehitlerin aziz hatıraları yaşar. Türlü türlü sebeplerle, Avrupa medeniyeti kervanına çok geç katılmak mecburiyetinde kalan milletimizi bir an evvel insanlık camiası içinde kazanmaya layık olduğu şerefli mevkie ulaştırmak vazifesi, sizin dinç omuzlarınıza yüklenmiş bulunuyor. Bu kutsi ve şerefli vazifeyi başarabilmek için muhtaç olduğunuz sonsuz kudreti ancak milli idealimizden alacaksınız. Şu son harp yıllarında komünizm prensiplerini hayata tatbik ettiklerini ilan eden memleketlerde bile milliyetçilik hislerinin nasıl bir kuvvet kazandığını elbette bilirsiniz. Bu böyle iken vatan ve milliyet duyguları, aile ve mülkiyet mefhumları gibi Türk halkının mukaddes tanıdığı mefhumları ilim ve serbest tefekkür maskesi altında yıkmak isteyenlerin telkinlerini nefretle reddedeceğinize şüphe yoktur. İleri fikirler diye adeta bir moda haline getirilmek istenilen totaliter ve hürriyet düşmanı telakkiler karşısında Türk gencinin hareketsiz kalmaması tabiidir. (Darendelioğlu, 1975: 1 8 1-182) Bu esnada gazetelerde "Amerika' da Komünist Memurlar İşten Çıkarılacak" tarzı haberler yapılmakta ve ABD Türkiye'ye emsal olarak gösterilmektedir. 14 Mart 1947'de üniversite yönetimi Boratav, Boran ve Berkes hakkında "üniversite kürsülerinde yabancı ideolojileri yayarak Türk gençliğine zehir saçmak isnadıyla" soruşturma başlatıldığını duyurur. Hocalar 10-11 Ekim günlerinde savunmalarını yaparlar. 27 Aralık'ta ise "DTCF baskını" olarak bilinen hadise gerçekleşecektir. 27 Aralık'a doğru gidilirken özellikle üniversite öğrencileri arasında antikomünist bir teyakkuz halinin yaratılmaya çalışıldığı gözlenmektedir. 10 Aralık 1947'de Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Hukuk Derneği, "Derneğimiz iman olarak benimsediği milliyetçilik anlayışına dayanarak vatan, millet ve aile gibi milli mukaddesat mefhumlarını inkar eden komünizm ile daha şiddetli mücadeleyi şiar ittihaz eder," şeklinde bir açıklama yapar. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti'nin açıklamasında ise, "İnanıyoruz ki istikbalimizin garantisi, milletimizin en asli vasfı neticesi olarak telakki ettiğimiz Ata'mızın ölmez vasiyetini şu anda bir kere daha duyurmak isteriz. 'Komünizm her görüldüğü yerde ezilmelidir"' denilmektedir. İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği, Ankara Tıp Talebe Cemiyeti ve Ankara Veteriner Fakültesi Derneği de aynı günlerde benzer açıklamalarda bulunacak ve komünizmle mücadele çağrısı yapacaktır. MTTB' de yapılan toplantıda ise tıpkı Tan Matbaası baskınında karşımıza çıkan Muharrem Ergin gibi ilerleyen yıllarda sağ entelijansiyanın önemli isimlerinden biri haline gelecek olan Ahmet Kabaklı şöyle diyecektir: Her ülkede olduğu gibi artık bizde de komünizmin bir tarihi, vatansız müritleri, melek kılıklı şeytanları vardır. Bu yılanlar, meşru veya gayri meşru olan her yoldan aramız girmiş ve korkunç halkalar halinde çöreklenmişlerdir . ... Biz, Türk halkının yarısını teşkil eden Türk gençleri, millet ümidinin yegane geleceği olan bizler, namuslu adamdan çok daha fazla bir şey olmak; idealist olmak mecburiyetindeyiz. Türklüğe inanan bizler komünistlerin düşmanlığından korkmayız. Her türlü hastalığa karşı tedbir alınıyor, komünizm denilen bu muazzam asır hastalığına karşı da bizler, Türk aydınları tedbir alıp çare düşünmeliyiz . ... Karşımıza çıkan komünistler zenginlerin ikbalini kıskanan ve kendi cüceliklerinin acısını çeken birer manyaktırlar. Onları yola getirmeye çalışalım, fikrimizin propagandasını büyük bir vicdan huzuru ile yapalım . ... Arkadaşlar, komünizmin karşısına şimdiye kadar planlı olarak çıkmadık. Yüzlerini maske altında saklayan onlar, Atatürk'ün başka bir tarafı yokmuş gibi, yalnız laikliği ve inkılapçılığı üzerinde durdular, seslenmedik. İçtimai şartlarımız onların üremesine meydan verdi. Sefalet sömürüldü, biz bu hallere seyirci kaldık. Artık toplanmanın ve harekete geçmenin sırası geldi. (Darendelioğlu, 1 975: 189-190) 27 Aralık'tan üç gün önce, 24 Aralık 1947'de, çok sayıda öğrenci derneğinin katılımıyla Marmara Lokali'nde geniş katılımlı bir toplantı yapılır. Açılış konuşmasında İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği'nden Dündar Kalyoncu, "Bütün Türk milletinin ve Türk gençliğinin komünizmle savaşmak azminde olduğunu görmekle sevinçliyiz," der. Ardından MTTB' den Reha İslam, Gazeteciler Cemiyeti'nden Bahadır Dülger ve Rize Milletvekili Fahri Kurtuluş da kürsüye gelerek benzer şeyler söyler. İstanbul Milletvekili Cihat Baban ise "antikomünist mutabakat" vurgulu bir konuşma yaparak şöyle der: Bu dava bir beka davası, partiler üzerinde bir millet davasıdır, Bir gün Türkçülük ve milliyetçilik suç sayılabilir; bir gün milliyetçi diye takibata uğrar, tevkif edilir, belki işkenceye maruz kalır, tabutluklara girebilirsin. Fakat şunu unutma ki: Millet ve milliyet aşkı, ana ve baba sevgisi gibi kutsidir, millet ve milliyet aşkı ile bunlara mukavemet eder, bunları eritir ve hür, müstakil, rahat yaşayabilirsin. Fakat bir kere bu sırrın anahtarını kaybettin mi, zulmün, istismarın, hıyanetin en büyüğü üzerine çöker ve bir parya gibi, moloz gibi, yerlerde sürünen insan olarak karanlıkta ıstırap çekersin! Dünyada seni yanıltmayacak tek ölçü milliyetçiliktir. Ona bağlandın mı zulüm de görsen korkma! (Darendelioğlu, 1975: 197) DTCF baskınına giden yolda, o günlerde görülmekte olan bir davadan da mutlaka söz edilmesi gerekmektedir ve bu dava Türkiye siyasal hayatında "Öner-Yücel davası" olarak bilinmektedir. CHP'liler tarafından komünistlerle işbirliği yapmakla suçlanan Fevzi Çakmak, 5 Şubat 1947'de basına bir açıklama yapar ve komünistlere asıl desteğin CHP'den ve eski bir Milli Eğitim Bakanı'ndan geldiğini söyler. Milli Eğitim eski bakanlarından Hasan Ali Yücel, 8 Şubat tarihli Ulus gazetesinde sözü geçen bakanın kendisi olup olmadığını sorar. Ancak bu soruya Çakmak yerine, 11 Şubat tarihli Yeni Sabah gazetesinde Kenan Öner yanıt verir ve cevabı "evet" olur. Öner, Yücel'i komünistleri himaye etmekle, milliyetçi öğretmen ve öğrencilere baskı uygulamakla, Sabahattin Ali-Nihal Atsız davasında milliyetçilere yönelik gözaltı ve tutuklamaların gerisinde olmakla ve Irkçılık-Turancılık davasını tertiplemekle, hatta sanıklara yapılan işkenceleri teşvik etmekle suçlamaktadır. Ayrıca Sabahattin Ali'nin Atsız'a hakaret davası açmasının ve Atsız'ın bu davada mahkum olmasının gerisinde de Yücel bulunmaktadır. (Koçak, 2013: 322) Yücel tüm bu suçlamalarla ilgili olarak Öner'e dava açacak, ancak bu dava Öner ve dönemin matbuatı tarafından Yücel şahsında komünizme karşı savaşın bir sahnesi haline getirilecek ve antikomünist propaganda malzemesine dönüştürülecektir. Ayrıca Kenan Öner, 1944 Irkçılık-Turancılık davasındaki sanık avukatlarından biri olması hasebiyle, arkasına Soğuk Savaş'a girişin ve antikomünizmin rüzgarını da alarak bu davayı 1944'ün intikamının alınması olarak görecek ve buna uygun bir taktik izleyecektir. Öner, iki dava arasındaki bağlantıyı şöyle anlatmaktadır: [Hasan Ali] Yücel'in mantığına göre, bu dava Şükrü Sökmensüer'in [1947 yılının Ocak ayındaki] mahut ve gizli maksatla meşbu Meclis'teki beyanatı ile başlamış görünüyor. Fakat hakikat hiç de böyle değildir. Bu davanın temeli, Nihal Atsız'ın zamane Başvekiline [Şükrü Saracoğlu'na] hitaben Orhun mecmuasında yazdığı açık mektupla [1]944 senesi Nisan [ayın]da atılmış ve bundan doğran infial ile icad edilen Irkçılık ve Turancılık davasında memleketin adalet havasını ifsad eden işkencelerle çatısı örülmüş bulunmaktadır. ,,, Bu davayı doğuran ruhi infialler, ta tek partili zümre hükümeti zamanında, hiç değilse 1944 senesinde başlar. Bu davanın temeli, Nihal Atsız'ın Başvekile yazdığı açık mektupla atılmıştır. (Koçak, 2013: 357) Mahkemede Öner, "Davamızın ağırlık merkezini oluşturduğu için tekrar tekrar okunmaya değer," diyerek Atsız'ın Saracoğlu'na yazdığı mektubu hatırlatır. Devamında, "Milliyetçilik anayasanın ana vasıflarından biridir," dedikten sonra ırkçılık ve Turancılığın da milliyetçilik sınırları içerisinde yer aldığını ve bunun büyütülmüş şeklinden başka bir şey olmadığını söyler. Öner, "devlet ırkçılık zihniyetinin kök salmasına" çalışmıştır der ve Mahmut Esat Bozkurt'nun Türk İnkılabı Tarihi kitabından örnekler verir. Öner ayrıca 1944 yılında askeri okullara alınacak öğrenciler için verilen ilanlarda "öz Türk ırkından doğmuş olmak" şartının yer aldığını belirtir. Öner komünizmin milliyetçiliğe düşman bir ideoloji olduğunu söyledikten sonra, Yücel'le ilgili suçlamalarını sıralar. Buna göre Yücel Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde DTCF Felsefe Bölümü'ne komünist oldukları bilinen Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes, Mediha Berkes, Muzaffer Şerif Başoğlu ve Behice Boran'ı atamıştır. Boratav ve Boran Yurt ve Dünya dergisinin yayıncısı ve sahipleridir. Berkes ise derginin yayıncısı ve yazarı konumundadır. Muzaffer Şerif Başoğlu ise ABD'ye gitmeden önce Adımlar dergisinin sahipliğini üstlenmiştir. Bir başka komünist Sadrettin Celal de yine Yücel döneminde İstanbul Üniversitesi'ne atanmıştır. Sabahattin Ali ise konservatuvarda çalışmakta, Ankara Üniversitesi Rektörü Şevket Aziz Kansu'nun da geçmişinde komünistlik bulunmaktadır. Maarif Matbaası'nda görevlendirilen Hasan Ali Ediz de komünist olduğu gerekçesiyle Askeri Tıbbiye' den uzaklaştırılmıştır. Yücel'in öğrenci olan oğlu Can Yücel de komünist faaliyetler içerisindedir. Öner'e göre komünizmin eğitim alanındaki faaliyetlerini yoğunlaştırdığı yerlerden biri Köy Enstitüleridir. Mahmudiye Köy Enstitüsü'ndeki komünist faaliyetleriyle bilinen Rauf İnan terfi ettirilerek maarif müfettişi yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığında İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yapan İsmail Hakkı Tonguç da enstitülerde yürütülen komünist faaliyetin elebaşılarından biridir. Yücel zamanında yayımlanan dünya klasikleri de suçlamalardan nasibini almış, Öner bu klasikler serisinin arasına "muzır telkinli kitaplar" yerleştirildiğini söylemiştir. Bakanlığın ve Köy Enstitüleri'nin yayınlarında açık bir şekilde komünizm propagandası yapılmakta, din ve milli ananeler aleyhinde yazılar yayımlanmaktadır. (Koçak, 2013: 334-335) Öner, Irkçılık-Turancılık davasının sanıklarını bu sefer mahkemeye Yücel aleyhine tanıklık yapmaları için çağırmıştı. Böylece 1944'ün üzerinden sadece birkaç yıl geçmişken, esen milliyetçilik ve antikomünizm rüzgarlarıyla bu davanın intikamını alabilecekti. 1944 sanıklarından Orhan Şaik Gökyay, mahkemedeki ifadesinde Sabahattin Ali, Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes ve Adnan Cemgil'in komünist olduklarını ve Yücel tarafından himaye edildiklerini, yine Nazım Hikmet'in de aynı şekilde Yücel tarafından himaye edildiğini ve kendisine para yardımı yapıldığını söylüyordu. İkinci şahit Nihal Atsız ise bu isimlerin dışında Mediha Berkes, Sadrettin Celal Antel, Muzaffer Şerif ve Ahmet Cevat Emre'nin de komünist olduklarını söylüyor, Yücel'in Yurt ve Dünya dergisini okullarda dağıttırdığını ve milliyetçi öğretmenleri görevden uzaklaştırdığını iddia ediyordu. Tanık Necdet Özgelen ise bu isimlere İsmail Hakkı Tonguç'u, Esat Adil Müstecaplıoğlu'nu ve Rıfat Ilgaz'ı ekliyordu. (Koçak, 2013: 342-343) Davanın diğer duruşmalarında da benzer suçlamalar yinelenmiştir. Bu suçlamalara göre Hasan Ali Yücel, Osman Turan, Orhan Şaik Gökyay, Hüseyin Namık Orkun, Arif Nihat Asya gibi milliyetçiler üzerinde baskı uygulamıştır. Milliyetçi öğrenciler, Osman Yüksel Serdengeçti ve Ali Çankaya Yücel'in talimatlarıyla DTCF'den uzaklaştırılmıştır. 1944 Irkçılık-Turancılık davası ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir kitap yayımlamasının ardından ise Sovyet Bilimler Akademisi, Yücel'e bir teşekkürname iletmiştir. Bunun yanı sıra solcu öğretmenlere bakanlıkta önemli görevler verilmiş, başta Nazım Hikmet olmak üzere hapishanedeki komünistlere kimi çeviriler yaptırılmış ve bu kişiler böylelikle himaye edilmişlerdir. (Koçak, 2013: 346 vd.) Yücel bu suçlamalar karşısında siyasi bir savunma yapmamış, sadece iddiaları reddetmekle ve ismi geçen şahısların bulundukları görevlere henüz kendisi bakan olmadan önce atandıklarını, Köy Enstitüleri'nde de hiçbir surette komünizm propagandası yapılmadığını söylemekle yetinmiştir. CHP iktidarı da Yücel'in arkasında durmamakta, antikomünist dönüşümle beraber, hem Yücel'in kolladığı hocalar, hem bakanlığı dönemindeki uygulamalar hem de Köy Enstitüleri hedef tahtasına yerleştirilmektedir. Hasan Ali Yücel kendisine yönelik komünist suçlamalarına karşılık olarak şu şiiri yazmıştır: "Dedikodu denilen bu bulaşıcı hastalık/Öyle nüksetmişti ki, vermiyordu aralık/Türkiye'de benmişim kominizmin banisi,/Biraz daha hafif: koministler hamisi!. . ./ Bu söz yargıç önünde söylendi çekinmeden;/Allah'ın huzurunda şimdi neyler söyleyen?/Kafalar işlemeden bol bol dırdır edildi;/Bu ne biçim ağızdı, bu ne zehirli dildi?/Kaç kişi bilir bizde, kominist kime derler?/Kominizmi bilmeden boşuna laf ederler./Kominist ne düşünür anladın mı şimdi sen?/Her önüne geleni suçlar mısın bilmeden?/Sürülürse ezberden vatandaşa bu leke,/Koministlik o zaman olur büyük tehlike." (Türen, 2018: 134) Dava 19 Kasım 1947'de yapılan son duruşmayla neticelenir ve Öner hakkında açılan hakaret davasının düşmesine karar verilir. Dava daha sonra yüksek yargıya intikal ettirilmiş ve Öner aleyhine karar verilmiştir ancak davanın siyasi galibi hiç şüphesiz ki Öner'dir. Çünkü dava kamuoyuna Türkiye'deki komünist faaliyetlerin yargılandığı ve bu faaliyetlere destek veren CHP'lilerin deşifre edildiği bir süreç olarak yansıtılmıştır. CHP, Soğuk Savaş'a hızlı bir giriş yapıldığı için, DP CHP'nin zayıflamasına vesile olacağı için ve hepsinden önemlisi her iki parti de antikomünizmde birbiriyle yarıştığı için, Öner-Yücel davası vesilesiyle hem 1944 Irkçılık-Turancılık davasının rövanşı görülmüş, hem de antikomünist teyakkuz hali üzerine inşa edilmekte olan siyasal alana biraz daha harç dökülmüş, birkaç tuğla daha döşenmiştir. Dolayısıyla Öner-Yücel davasıyla birlikte CHP, DP ve Türkçü faşist akım arasında bir "antikomünist mutabakat" oluştuğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Atılgan'ın davanın dört özelliğine dair yazdıkları üzerinden sözünü ettiğimiz mutabakatı çok daha iyi anlayabiliriz: Birincisi, Alman faşizminin yenilgisiyle bir kısım ırkçıyı kurban veren yönetici sınıflar, şimdi, ABD ile kuracakları ilişkiye köprü olmak üzere geliştirdikleri antikomünist histeride, eski kurbanları bir yardımcı güç olarak kullanmaya başlıyorlardı. İkincisi, vaktiyle sanık sandalyesine oturttukları ırkçıları şimdi tanık sandalyesine oturtarak onları adeta içerideki "komünist tehdit"in bilirkişisi haline getiriyorlardı. Üçüncüsü, eski sanıkların tanıklıklarına dayanarak Behice Boran'ı, Pertev Naili Boratav'ı ve Niyazi Berkes'i "komünist hocalar" ilan ediyorlardı. Dördüncüsü, davanın taraflarından birisi DP İstanbul İdare Kurulu Başkanı, ötekisi CHP'li eski bir bakan olduğu için, bu dava CHP ile DP'nin antikomünizm yarışı haline geliyordu. (Atılgan, 2009: 95) Çok geçmeden mahkemede isimleri sıkça zikredilen DTCF hocaları, milliyetçi bir provokasyon sonrasında okuldaki görevlerinden uzaklaştırılacak ve Türkiye çok partili hayata solsuz bir düşünce dünyası ve üniversite ile girecektir. Bu provokasyon Türkiye siyasi tarihinde "DTCF baskını" olarak bilinmektedir. 27 Aralık günü CHP'nin Demirtepe Ocağı'nda Behçet Kemal Çağlar ateşli bir konuşma yapar ve bir grup öğrenci "Komünist hoca istemiyoruz", "Komünistler üniversiteden atılsın" pankartlarıyla DTCF'ye doğru yürüyüşe geçer. Polis valinin talimatıyla yürüyüşe müdahale etmez. Öğrenciler, Boratav, Boran ve Berkes'e saldırır, Rektör Aziz Şevket Kansu'ya zorla istifa mektubu imzalatılır ve ancak Rektör Kansu linç tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında polis silah çekerek olaylara müdahale eder. Kansu, Emniyet'teki ifadesinde yaşanan olayları şöyle anlatmaktadır: Kütle ilk önce fakülte önünde durdu. Kahrolsun komünistler diye bağırmaya başladılar. Ondan sonra çayırdan yürüyerek Üniversite Rektörlük odasına gelerek kahrolsun komünistler diye bağırdılar. Bu kütlenin fakültenin önüne gelmesinden biraz önce Fakülteyi sıkı bir kordon altına almış olan jandarma ve polis kuvvetleri Fakültenin önünü tahliye etmiş bulunuyorlardı. Bu suretle Fakültenin önü tamamen serbest bir halde kaldı. .,, Odamın kapıları önünde gençleri içeri sokmamak için bazı gençlerin büyük bir gayret sarf ettiklerini gördüm. Yakışmaz, ayıptır, yapmayınız diye bağırıyorlardı. Fakat mukavemet kırıldı ve Rektörlük odasına bir cemm-i gafir doldu. ,,, Şahsıma karşı tecavüz ve hücumlar, galiz küfürler, komünist, vatan haini, millet düşmanı, alçak adam, hala mı istifa etmiyorsun diye bağırıyorlardı. (Çetik, 1998: 185-186) Bu baskının ardından 10 Ocak 1948' de üniversite yönetimi solcu hocaların meslekten uzaklaştırılmaları yönündeki kararını açıkladı. Ancak Üniversitelerarası Kurul hocaların yaptığı başvuru neticesinde meslekten çıkarma kararını geçersiz saydı. 30 Ocak 1948'de ise Danıştay, hocalara isnat edilen suçlarla ilgili olarak herhangi bir kanıt bulunmadığı hükmüne vardı. İşte bu noktada TBMM devreye girdi, hayli karmaşık ve hukuk skandalı olarak görülebilecek bir yöntemle solcu hocaları fiilen açığa aldı.Böylece sosyalist partilerin ve sınıf sendikalarının tasfiyesinin ardından, düşünce dünyasından ve üniversiteden de solcular tasfiye edilmiş oldu. Türkiye çok partili hayata "soldan arındırma" süreciyle giriyor; antikomünizm iç ve dış siyasetin merkezine yerleşirken, özellikle ABD'ye komünizmin kendisi için de gerçek bir tehdit olduğunu ispatlamaya ve böylelikle Batı şemsiyesi altına sığınmaya çalışıyordu.
 • 1917 Sovyet Devrimi Cilt 1 Gorki vd. Evrensel Basım Yayın.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  1917 Sovyet Devrimi Cilt 2 Gorki vd. Evrensel Basım Yayın.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  3. Enternasyonal'de Faşizm Üzerine Tartışmalar Belgeler I Dönüşüm Yayınları.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  3. Enternasyonal'de Faşizm Üzerine Tartışmalar Belgeler II Dönüşüm Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  A. Faik Bercavi Nazım'la 1933-1938 Yılları Cem Yayınları.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  A. J. Racy Arap Dünyasında Müzik Ayrıntı Yayınları.pdf 6,8 MB Kütüphane 1
  A. Kadir 1938 Harp Okulu Olayı ve Nazım Hikmet.pdf 3 MB Kütüphane 1
  A. Kadir Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri I Yayınevi Yok.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  A. Kadir Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri II Yayınevi Yok.pdf 3 MB Kütüphane 1
  A. Kadir Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri III Yayınevi Yok.pdf 5 MB Kütüphane 1
  A. Kadir Konuksever Caddeye Uzak Öyküler Agora Kitaplığı.pdf 1,3 MB Kütüphane 1
  A. S. Losovsky Sendikalar Üzerine I İnter Yayınları.pdf 6,7 MB Kütüphane 1
  A. S. Losovsky Sendikalar Üzerine II İnter Yayınları.pdf 14,7 MB Kütüphane 1
  A. S. Losovsky Sendikalar Üzerine III İnter Yayınları.pdf 8,3 MB Kütüphane 1
  A. Serafimoviç Demir Tufanı Yar Yayınları.pdf 5,3 MB Kütüphane 1
  A. Y. Badeyev Çarlık Dumasında Bolşevikler Evrensel Basım Yayın.pdf 7,5 MB Kütüphane 1
  Abdullah Baştürk Yargı Önünde Savunma Çağdaş Yayınları 178-179.sy. eksik.pdf 13,9 MB Kütüphane 1
  Abdullah Baştürk Yargı Önünde Savunma Çağdaş Yayınları.pdf 13,9 MB Kütüphane 1
  Abidin Dino Kültür Sanat ve Politika Üzerine Yazılar Adam Yayınları.pdf 12,1 MB Kütüphane 1
  Abraham Moles Belirsizin Bilimleri YKY Cogito.pdf 8,6 MB Kütüphane 1
  Adelheid Popp Bir Kadın İşçinin Gençliği Evrensel Basım Yayın.pdf 6,4 MB Kütüphane 1
  Adnan Binyazar Ağıt Toplumu May Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Adnan Yücel Acıya Kurşun İşlemez Yurt Yayınları.pdf 696 KB Kütüphane 1
  Adnan Yücel Ateşin ve Güneşin Çocukları Yurt Yayınları.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  Adnan Yücel Bir Özlem Bir Türkü Yurt Yayınları.pdf 620 KB Kütüphane 1
  Adnan Yücel Rüzgarla Bir Yurt Yayınları.pdf 620 KB Kütüphane 1
  Adnan Yücel Soframda Kaval Sesi Yurt Yayınları.pdf 724 KB Kütüphane 1
  Adnan Yücel Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek Yurt Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Adnan Yücel Çukurova Çeşitlemesi Yurt Yayınları.pdf 906 KB Kütüphane 1
  Adnan Özyalçıner Garip Nasıl Okuyacak Köyün Çocuğu Yayınları.pdf 2,2 MB Kütüphane 1
  Adorno Rüya Kayıtları YKY Cogito.pdf 1,3 MB Kütüphane 1
  Adorno Walter Benjamin Üzerine YKY Cogito.pdf 2,2 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Ahlaksızlık Üzerine Bulut Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Aşkın Diyalektiği Bulut Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Demokrasi Bilinci Bulut Yayınları.pdf 4,3 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Descartes Felsefesine Giriş Bulut Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Descartes Kitaş Yayınları.pdf 9,4 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Düşünce Tarihi 1 Bulut Yayınları.pdf 7,7 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Düşünce Tarihi 2 Bulut Yayınları.pdf 6,8 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Düşünce Tarihi 3 Bulut Yayınları.pdf 6,2 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Estetik 1 Bulut Yayınları.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Estetik 2 Bulut Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Estetik Anlam ve Yorum Bulut Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Felsefe Bir Sevinçtir Bulut Yayınları.pdf 8,9 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Felsefe Sözlüğü Bulut Yayınları.pdf 16,2 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Felsefeden Estetiğe Hayal Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Felsefeye Giriş Bulut Yayınları.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Gece Gelen Eski Dost Yazko Yayınları.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Gençler İçin Felsefe Tarihi Bulut Yayınları.pdf 7,4 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Geç Zaman Tutkuları Bulut Yayınları.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Kıyılar Durunca Yazko Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Nazım Hikmet'in Şiiri Alaz Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Sorularla Estetik El Kitabı 3 Bulut Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Afşar Timuçin Ölesiye Sevmek 3 Bulut Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Agop J. Hacikyan Kader Ağlarını Örerken Pencere Yayınları.pdf 11,8 MB Kütüphane 1
  Agop J. Hacikyan-Jean-Yves Soucy Güneş O Yaz Hiç Doğmadı Pencere Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Ahmet Angın Küba İhtilali Akşam Kitap Kulüp.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihi 1 Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihi 2 Sofistlerden Platon'a İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihi 3 Aristoteles İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.pdf 2,8 MB Kütüphane 1
  Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihi 4 Helenistlik Dönem Felsefesi Epikurosçular Stoacılar Septikler İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Ahmet Arslan İlkçağ Felsefe Tarihi 5 Plotinos Yeni Platonculuk Erken Dönem Hristiyan Felsefesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Ahmet Arslan İslam Felsefesi Üzerine Vadi Yayınları.pdf 10,9 MB Kütüphane 1
  Ahmet Cevizci Felsefe Sözlüğü Paradigma Yayınları.pdf 24,5 MB Kütüphane 1
  Ahmet Makal Türkiye'de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri 1920-1946 İmge Yayınları sy. 250-251-392-393 eksik.pdf 17 MB Kütüphane 1
  Ahmet Say Ağaçlar Çiçekteydi Evrensel Basım Yayın.pdf 6,2 MB Kütüphane 1
  Ahmet Turan Yüksel İhtirastan İktidara Kerbelâ Emevî Valisi Ubeydullah b. Ziyâd Döneminin Anatomisi Yediveren Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Ahmet Turan Yüksel İslâm'ın İlk Döneminde Ticârî Hayat Beyan Yayınları.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri İletişim Yayınları.pdf 7,5 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak Babailer İsyanı (Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu'da İslam-Türk Heterodoksisinin Teşekkülü) Dergah Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler 15.-17. Yüzyıllar Tarih Vakfı Yurt Yayınları.pdf 10,5 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik Kalenderiler TTK Yayınları.pdf 10,3 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak Sarı Saltık Popüler İslâmın Balkanlar'daki Destanî Öncüsü TTK Yayınları.pdf 591 KB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak Türk Sufiliğine Bakışlar İletişim Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak Türkler Türkiye ve İslam İletişim Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yaşar Ocak vd. Yunus Emre Kültür Bakanlığı Yayınları.pdf 5,6 MB Kütüphane 1
  Ahmet Yıldız Sevdim Seni Matematik Alfa Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Ahmet İnam Düşten Düşünceye İmge Yayınları.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  Akira Kurosawa Kurbağa Yağı Satıcısı Agora Kitaplığı.pdf 6,8 MB Kütüphane 1
  Alaattin Bilgi Karl Marks Kapital Özet ve Kılavuz Yurt Yayınları.pdf 11,4 MB Kütüphane 1
  Alaattin Bilgi Marks-Engels Ekonomi Politik Sözlüğü Yurt Yayınları.pdf 4,4 MB Kütüphane 1
  Alaeddin Şenel Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi İmge Yayınları.pdf 16,1 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou Anti-Semitizm Üzerine Encore Yayınları.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou Başka Bir Estetik Metis Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou Direnişi Düşünmek 2013 Taksim Gezi Olayları Monokl Yayınları.pdf 6,3 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou Etik Metis Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou Komünist Hipotez Encore Yayınları.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou Sonsuz Düşünce Metis Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou Tarihin Uyanışı Monokl Yayınları.pdf 1,1 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou-Nicolas Truong Aşka Övgü Can Yayınları.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Alain Badiou-Slavoj Zizek Komünizm Fikri Metis Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Alan Lightman Yıldızların Zamanı Tübitak Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Alan Woods-Ted Grant Aklın İsyanı.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Albert Einstein-Harold J. Laski Niçin Sosyalizm Çağımız Yayınları.pdf 759 KB Kütüphane 1
  Albert Hourani Arap Halkları Tarihi İletişim Yayınları.pdf 17 MB Kütüphane 1
  Albert Steer Che'nin Mirası Belge Yayınları.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  Alberto Manguel-Gıanni Guadalupi Hayali Yerler Sözlüğü Cilt 1 YKY 94-95. sy eksik.pdf 16,9 MB Kütüphane 1
  Alberto Manguel-Gıanni Guadalupi Hayali Yerler Sözlüğü Cilt 2 YKY.pdf 26,4 MB Kütüphane 1
  Albertus Bobovius Topkapı Sarayı'nda Yaşam Kitapevi Yayınları.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  Aleksandr Bogdanov Kızıl Yıldız Yordam Kitap.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Aleksandr Fevralski Nazımdan Anılar Cem Yayınevi.pdf 2,4 MB Kütüphane 1
  Alex Callinicos Marx'ın Devrimci Fikirleri Anti Kapitalist Yayınları.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Alex La Guma Güney Afrika Kurtuluş Mücadelesi Yöntem Yayınları.pdf 2,8 MB Kütüphane 1
  Alexander Rabinowitch Bolşevikler İktidara Geliyor Yordam Kitap.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Alexander Rabinowitch Devrime Doğru Yordam Kitap.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Alexander Serafimoviç Demir Tufanı Yar Yayınları.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  Alfredo Saad-Filho Marx'ın Değeri Yordam Kitap 38-46-50-52-54-56-64-162.sy. değiştirilmesi gerekiyor.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Ali Abdihoca Halkız Biz Ölmeyiz Oda Yayınları.pdf 13,2 MB Kütüphane 1
  Ali Akyıldız Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme İletişim Yayınları.pdf 4,4 MB Kütüphane 1
  Ali Artun Sanat Emeği İletişim Yayınları.pdf 4,2 MB Kütüphane 1
  Ali Demirsoy Evrenin Çocukları (Yaratılışın Öyküsü) Metaksan Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  Ali Püsküllüoğlu Yaşar Kemal Sözlüğü Görsel Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Alice Munro Nefret Arkadaşlık Flört Aşk Evlilik Can Yayınları.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Alice Munro Çocuklar Kalıyor Can Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Amado Guerrero Filipinlerde Halk Savaşı ve Toprak Devrimi Kava Yayınları.pdf 5 MB Kütüphane 1
  Amilaa Buturoviç-İrvin Cemil Schick Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.pdf 17,1 MB Kütüphane 1
  An Duk Şafakta Kazandık Zaferi Oda Yayınları.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Anahide Ter Minassian Ermeni Kültürü ve Modernleşme Aras Yayınları.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  Andre Bonnard Antik Yunan Uygarlığı 1 (İlyada'dan Parthenon'a) Evrensel Basım Yayın.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Andre Bonnard Antik Yunan Uygarlığı 2 (Antigone'den Sokrates'e) Evrensel Basım Yayın.pdf 8,9 MB Kütüphane 1
  Andre Bonnard Antik Yunan Uygarlığı 3 (Euripides'ten İskenderiye'ye) Evrensel Basım Yayın.pdf 11,1 MB Kütüphane 1
  Andre Ribard İnsanlığın Tarihi II May Yayınları.pdf 16,4 MB Kütüphane 1
  Andre Ribard İnsanlığın Tarihi May Yayınları.pdf 13,4 MB Kütüphane 1
  Andre de Richaud Acı Kavram Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Angela Davis Eğer Şafakta Gelirlerse Agora Kitaplığı.pdf 4 MB Kütüphane 1
  Angela Davis Kadınlar Irk ve Sınıf Sosyalist Yayınları.pdf 9,5 MB Kütüphane 1
  Anh Duc Özgürlük İçin Savaştık Oda Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Anna Kavan Buz YKY.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  Anna Seghers Yoldaşlar Sosyalist Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Annelies Laschitza Rosa Luxemburg Her Şeye Rağmen Tutkuyla Yaşamak Yordam Kitap.pdf 12,2 MB Kütüphane 1
  Ant Sosyalist Teori ve Eylem Dergisi Sayı 01 Mayıs 1970 68-69. sy. eksik.pdf 15,4 MB Kütüphane 1
  Ant Sosyalist Teori ve Eylem Dergisi Sayı 02 Haziran 1970.pdf 21,4 MB Kütüphane 1
  Antal Szerb Dünya Yazın Tarihi Dost Yayınları.pdf 14,3 MB Kütüphane 1
  Anthony Arnove Irak'tan Çekilmenin Mantığı Agora Kitaplığı.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Anton Makarenko Yaşam Yolu 1 Payel Yayınları 14-15-52-53.sy. eksik.pdf 15,1 MB Kütüphane 1
  Antonina Sverçevskaya Nazım Hikmet ve Tiyatrosu Cem Yayınevi.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Antonio Gramsci İtalyada İşçi Konseyleri Deneyimi Belge Yayınları.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  Arthur Rosenberg Bolşevizm Tarihi E Yayınları.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  Asef Bayat Ortadoğu'da Maduniyet İletişim Yayınları.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Aslı Erdoğan Kabuk Adam Everest Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Aslı Zengin İktidarın Mahremiyeti Metis Yayınları.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Abdülhak Hamit Evrensel Basım Yayın.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Güle Dil Verenler Evrensel Basım Yayın.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Metin Eloğlu Güney Yayınları.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Nazım Hikmet Evrensel Basım Yayın.pdf 6,3 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Nazım Hikmet ve Seçme Şiirler A Yayınları.pdf 23,8 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Nurullah Ataç Evrensel Basım Yayın.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Orhan Kemal Tekin Yayınları.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Orhan Veli Oluş Yayınları.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Rıfat Ilgaz Çınar Yayınları.pdf 9,6 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Sabahattin Ali Evrensel Basım Yayın.pdf 6,6 MB Kütüphane 1
  Asım Bezirci Temele Gül Dikenler Evrensel Basım Yayın.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  August Thalheimer Diyalektik Materyalizme Giriş Yordam Kitap.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Aynur İlyasoğlu Örtülü Kimlik Metis Yayınları.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Aysel Özakın Alnında Mavi Kuşlar Yordam Kitap.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Aysel Özakın Genç Kız ve Ölüm Yazko Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Aysel Özakın Gurbet Yavrum E Yayınları.pdf 8,4 MB Kütüphane 1
  Aysel Özakın Kanal Boyu Yazko Yayınları.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Ayşe Buğra Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde İhtiyaçlar ve Tüketim Üzerine Yazılar İletişim Yayınları.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Ayşe Buğra Türkiyede Yeni Kapitalizm İletişim Yayınları.pdf 5,3 MB Kütüphane 1
  Ayşe Gül Altınay-Yeşim Arat Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Kamer Vakfı Yayınları.pdf 6,4 MB Kütüphane 1
  Ayşe Saraçgil Bukalemun Erkek İletişim Yayınları.pdf 10,7 MB Kütüphane 1
  Aziz Tunç Maraş 78 Beni Sen Öldür Fırat Yayınları.pdf 11,4 MB Kütüphane 1
  B. B. Calhoun Ayak İzlerinin Esrarı Tübitak Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  B. B. Calhoun Geçmişin Anahtarı Tübitak Yayınları.pdf 3 MB Kütüphane 1
  B. B. Calhoun Kaybolan İpucu Tübitak Yayınları.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  B. B. Calhoun Küllerin Altındaki Sır Tübitak Yayınları.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Balaban Şair Baba ve Damdakiler Cem Yayınevi.pdf 13 MB Kütüphane 1
  Barbara Jelavich Balkan Tarihi 1 Küre Yayınları.pdf 9 MB Kütüphane 1
  Barbara Jelavich Balkan Tarihi 2 Küre Yayınları.pdf 15 MB Kütüphane 1
  Barış Parkan Marks Say Yayınları.pdf 8,4 MB Kütüphane 1
  Baskın Oran Kenan Evren'in Yazılmamış Anıları Bilgi Yayınevi.pdf 14,6 MB Kütüphane 1
  Behzat Ay Sürgün Tekin Yayınevi.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Behçet Aysan Düello Kırmızı Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Alman Ekmeği Cem Yayınevi.pdf 833 KB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Beyaz Türkü Cem Yayınevi.pdf 754 KB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Demir Bebek Cem Yayınevi.pdf 928 KB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Dünyadan Bir Atlı Geçti Cem Yayınevi.pdf 744 KB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Evlilik Şirketi Cem Yayınevi.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Halkalı Köle Yazko Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Harran Cem Yayınevi.pdf 757 KB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Kara Vagon May Yayınları.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Kaçakçı Şahan Cem Yayınevi.pdf 745 KB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Mahşerin İnsanları Yazko Yayınları.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız Yaman Göç Yazko Yayınları.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Bekir Yıldız İnsan Posası Güneydoğu Zindanı Cem Yayınevi.pdf 1,1 MB Kütüphane 1
  Belleten Sayı 001 Cilt I Yıl 1937 II. Kanun.pdf 46,6 MB Kütüphane 1
  Ben Fine-Alfredo Saad-Filho Marx'ın Kapital'i Yordam Kitap.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  Berat Günçıkan Devletin Şiddet Tarihi (Cumhuriyetin Kuruluşundan AKP İktidarına) Agora Kitaplığı.pdf 5,9 MB Kütüphane 1
  Berna Moran Edebiyat Kuramları ve Eleştiri Cem Yayınevi.pdf 9,6 MB Kütüphane 1
  Berrin Taş Cehennem Şiirleri İnsancıl Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Bertell Ollman Yabancılaşma Yordam Kitap.pdf 4,4 MB Kütüphane 1
  Bertold Brecht 3 Reichin Korku ve Sefaleti Pdf değil.pdf 618 KB Kütüphane 1
  Bertrand Russell Aylaklığa Övgü Cem Yayınevi.pdf 4 MB Kütüphane 1
  Bilgesu Erenus Kazı Broy Yayınları.pdf 4,6 MB Kütüphane 1
  Bir Eylem Felsefesi Evrensel Basım Yayınları.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Bob Avakıan TümTanrılardan Kurtulun El Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Boris Nicolaievsky-Otto Maenchen-Helfen İnsan ve Savaşçı Karl Marks Akademi Yayınları.pdf 9,7 MB Kütüphane 1
  Boris Suçkov Gerçekliğin Tarihi Adam Yayınları.pdf 8 MB Kütüphane 1
  Boris Vasilyev Sakindi Oranın Şafakları Evrensel Basım Yayın.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Borisoviç Lutskiy Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi Yordam Kitap.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  Brian Fay Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi Ayrıntı Yayınları.pdf 9,5 MB Kütüphane 1
  Bruce Clark İki Kere Yabancı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  Bruno Apitz Kurtlar Arasında Çıplak Evrensel Basım Yayınları.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Cang Şianliyen Erkeğin Yarısı Kadın Can Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Carlos Tablada Che'de Sosyalist Bilinç ve Geçiş Dönemi Ekonomisi Çözüm Yayınları.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Cemil Koçak Belgelerle Heyeti Mahsusalar 439-526 arası sayfalar eksik.pdf 9,4 MB Kütüphane 1
  Cemil Koçak Rejim Krizi Türkiye'de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları 1945-1950 Cilt 3 İletişim Yayınları.pdf 15,7 MB Kütüphane 1
  Cemil Koçak Tek Parti Döneminde Muhalif Sesler İletişim Yayınları 222-294 arası sy. eksik.pdf 4,6 MB Kütüphane 1
  Cemil Koçak Türkiye'de Milli Şef Dönemi 1 1938-1945 İletişim Yayınları.pdf 34 MB Kütüphane 1
  Cemil Koçak Türkiye'de Milli Şef Dönemi 1938-1945 Cilt 2 İletişim Yayınları.pdf 16,3 MB Kütüphane 1
  Cemil Koçak İkinci Parti Türkiye'de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları 1945-1950 Cilt 1 İletişim Yayınları.pdf 30,4 MB Kütüphane 1
  Cemil Koçak İktidar ve Demokratlar Türkiye'de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları 1945-1950 Cilt 2 İletişim Yayınları.pdf 16 MB Kütüphane 1
  Cengiz Gündoğdu Ekmek İnsancıl Yayınları.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Cengiz Gündoğdu Eleştiri İnsancıl Yayınları.pdf 4,8 MB Kütüphane 1
  Cervantes Don Quijote Cilt I Sosyal Yayınları.pdf 13,8 MB Kütüphane 1
  Cervantes Don Quijote Cilt II Sosyal Yayınları.pdf 7,7 MB Kütüphane 1
  Charles Bettelheim Küba İktisadının Planlaştırılması Ataç kitabevi.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Charlotte P.Gilman Sarı Duvar Kağıdı Otonom Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Che Guevara Gerilla Savaşı Ulusal Kültür Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Che Guevara Politik Yazılar Yar Yayınları 3.Baskı.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Che Guevara Politik Yazılar Yar Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Che Guevara İki Üç Daha Fazla Vietnam Yar Yayınları.pdf 1,3 MB Kütüphane 1
  Christon L. Archer Dünya Savaş Tarihi Tüm Zamanlar Yayıncılık.pdf 17,3 MB Kütüphane 1
  Claude Lanzmann Shoah YKY.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Clifford Geertz Gerçeğin Ardından İletişim Yayınları.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Cogito 70-71 Michel Foucault YKY.pdf 21,6 MB Kütüphane 1
  Cogito 76 Pierre Bourdieu YKY.pdf 18,2 MB Kütüphane 1
  D. E. Moggridge Keynes Afa Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  Daniel Goffman İzmir ve Levanten Dünya 1550-1650 Tarih Vakfı Yurt Yayınları.pdf 11,2 MB Kütüphane 1
  Darwin Seksüel Seçme Onur Yayınları.pdf 20,9 MB Kütüphane 1
  Darwin İnsanın Türeyişi Onur Yayınları.pdf 7,8 MB Kütüphane 1
  David Bohm Özel Görelilik Kuramı İdea Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  David Fernbach Siyasal Marx Yeni Hayat Yayınları.pdf 4,6 MB Kütüphane 1
  David Harvey Marx'ın Kapital'i İçin Kılavuz Metis Yayınları.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  David Harvey Umut Mekânları Metis Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  David Riazanov Marks-Engels Hayat ve Eserlerine Giriş Belge Yayınları.pdf 6,2 MB Kütüphane 1
  David Wise-B. Ross görünmeyen Hükümet CİA Onur Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Deniz Kandiyoti Cariyeler Bacılar Yurtaşlar İletişim Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  Dennis Shasha Dr. Ecco'nun Şaşırtıcı Serüvenleri Tübitak Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Derleme Sözlüğü Cilt I A TDK Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Dialektik Üstüne Tartışmalar Marksizm Ekzistansializm İzlem Yayınları.pdf 7,5 MB Kütüphane 1
  Didem Madak Ah'lar Ağacı Metis Yayınları.pdf 966 KB Kütüphane 1
  Didem Madak Grapon Kağıtları Metis Yayınları.pdf 1 MB Kütüphane 1
  Dimitır Dimov Direnen Canlar Günce Yayınları.pdf 11,5 MB Kütüphane 1
  Dirk J. Struik Komünist Manifesto'nun Doğuşu Sol Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Dolores Ibarruri Faşizmi Ezeceğiz Sosyalist Yayınları.pdf 15,9 MB Kütüphane 1
  Dostoyeski Ebedi Koca Varlık Yayınları.pdf 3,6 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Beyaz Geceler Varlık Yayınları.pdf 693 KB Kütüphane 1
  Dostoyevski Beyaz Geceler İletişim Yayınları.pdf 579 KB Kütüphane 1
  Dostoyevski Budala İletişim Yayınları.pdf 10,3 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Delikanlı İletişim Yayınları.pdf 9,6 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Ev Sahibesi Varlık Yayınları.pdf 591 KB Kütüphane 1
  Dostoyevski Ezilmiş ve Aşağılanmışlar İletişim Yayınları.pdf 10,1 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Karamazov Kardeşler İletişim Yayınları.pdf 8,2 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Kumarbaz Kıbele Yayınları.pdf 6,6 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Kumarbaz İletişim Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Netoçka Nezvanova Varlık Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Netoçka Nezvanova İletişim Yayınları.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Puşkin Konuşması İletişim Yayınları.pdf 916 KB Kütüphane 1
  Dostoyevski Puşkin Üzerine Konuşma BFS Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Stepançikovo Köyü ve Sakinleri İletişim Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Stepançikovo Köyü İş Bankası Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Suç ve Ceza İletişim Yayınları.pdf 10,2 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Yaz İzlenimleri Üzerine Kış Notları İletişim Yayınları.pdf 974 KB Kütüphane 1
  Dostoyevski Yeraltından Notlar İletişim Yayınları.pdf 1,1 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Ölü Bir Evden Hatıralar İletişim Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Öteki Varlık Yayınları.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Öteki Öteki Yayınları.pdf 1,1 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Öteki İletişim Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski Öyküler İletişim Yayınları.pdf 3,6 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski İnsancıklar Varlık Yayınları.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski İnsancıklar Öteki Yayınları.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Dostoyevski İnsancıklar İletişim Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Douglas Dowd Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı (Eleştirel Bir Tarih) Yordam Kitap.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin Düzeni Cilt I Tekin Yayınevi.pdf 8,6 MB Kütüphane 1
  Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin Düzeni Cilt II Tekin Yayınevi.pdf 22 MB Kütüphane 1
  Doğu Batı Sayı 55 Karl Marks.pdf 17,3 MB Kütüphane 1
  Duncan K. Foley Kapitali Anlamak Arkadaş Yayınevi.pdf 8,2 MB Kütüphane 1
  Dürrenmatt Şüphe Yazko Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  E. A. Stephanova General Engels Ceylan Yayınları.pdf 12,4 MB Kütüphane 1
  E. Lewerenz Komünist Enternasyonalde Faşizmin Tahlili Sol Yayınları.pdf 7,8 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 001 Ekim 1987.pdf 684 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 002 Kasım 1987.pdf 1002 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 003 Aralık 1987.pdf 662 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 004 Ocak 1988.pdf 902 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 005 Şubat 1988.pdf 1 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 006 Mart 1988.pdf 1020 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 007 Nisan 1988.pdf 925 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 008 Mayıs 1988.pdf 1014 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 009 Haziran 1988.pdf 1 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 010 Temmuz 1988.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 011 Ağustos 1988.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 012 Eylül 1988.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 013 Ekim 1988.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 014 Kasım 1988.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 015 Aralık 1988.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 016 Ocak 1989.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 017 Şubat 1989.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 286 Ocak 2013.pdf 1 MB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 287 Şubat 2013.pdf 735 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 288 Mart 2013.pdf 582 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 289 Nisan 2013.pdf 675 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 290 Haziran 2013.pdf 457 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 291 Kasım 2013.pdf 466 KB Kütüphane 1
  EKİM Sayı 292 Aralık 2013.pdf 479 KB Kütüphane 1
  Ed. Theda Skocpol Tarihsel Sosyoloji Tarih Vakfı Yurt Yayınları.pdf 10,1 MB Kütüphane 1
  Edmund Wilson Lenin (Tarihi Yazanlar ve Yapanlar) İthaki Yayınları.pdf 4,3 MB Kütüphane 1
  Eduardo Galeano Ateş Anıları 2 Yüzler ve Maskeler Can Yayınları.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  Eduardo Galeano Biz Hayır Diyoruz Metis Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Eksen 20 Temmuz Dersleri Eksen Yayıncılık.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  Eksen Abu Şehmuz Demir Emperyalizm, Siyonizm ve Ortadoğu Eksen Yayıncılık.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Eksen Bir Direngen Soluk Eksen Yayıncılık.pdf 14,3 MB Kütüphane 1
  Eksen Devrimci Gençlik Hareketi Genişletilmiş 2. Baskı Eksen Yayıncılık.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Eksen Devrimci Harekette Reformist Eğilim Eksen Yayıncılık.pdf 4,8 MB Kütüphane 1
  Eksen Dünya'da ve Türkiye'de Özelleştirme Saldırısı Eksen Yayıncılık.pdf 870 KB Kütüphane 1
  Eksen Dünyada Yeni Düzen ve Ortadoğu Eksen Yayıncılık.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Eksen EKİM 3. Genel Konferansı Örgütsel ve Siyasal Tartışmalar (tutanaklar) Eksen Yayıncılık.pdf 11,4 MB Kütüphane 1
  Eksen Ekim 1. Genel Konferansı Değerlendirme ve Kararlar Eksen Yayıncılık.pdf 5 MB Kütüphane 1
  Eksen Ekim 3. Genel Konferansı Siyasal ve Örgütsel Değerlendirmeler Eksen Yayıncılık.pdf 9,3 MB Kütüphane 1
  Eksen Ekim Olağanüstü Konferansı Devrimci Politika ve Örgütlenme Sorunları Eksen Yayıncılık.pdf 13 MB Kütüphane 1
  Eksen Ekimler 1 Eksen Yayıncılık.pdf 6 MB Kütüphane 1
  Eksen Ekimler 2 Eksen Yayıncılık.pdf 7,7 MB Kütüphane 1
  Eksen Gebze Direnişinin Ardından Eksen Yayıncılık.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Bağımsızlık ve Devrim Eksen Yayıncılık.pdf 7,9 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat C. Kaynak Körfez Krizi ve Devrimci Olanaklar Eksen Yayıncılık.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Demokrasi ve Devrim Eksen Yayıncılık.pdf 5,8 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Demokrasi, Devrim ve Oportünizm Eksen Yayıncılık.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Demokratizmi Savunmanın Sınırları Eksen Yayıncılık.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Dünya Türkiye ve Sol Hareket Eksen Yayıncılık.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Küçük Burjuva Popülizmi ve Proleter Sosyalizmi Eksen Yayıncılık.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Liberal Demokratizmin Politik Platformu İş-ekmek-Özgürlük! Sloganı Üzerine Eksen Yayıncılık.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Program Sorunları Üzerine Konferanslar Ulusal Sorun ve Devrim Eksen Yayıncılık.pdf 4,2 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Fırat Seçimler ve Sol Hareket Eksen Yayıncılık.pdf 5 MB Kütüphane 1
  Eksen H. Yağmur-A. Şimşek EMEP Eleştirisi Eksen Yayıncılık.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Eksen H.Fırat Devrimci Demokrasi ve Sosyalizm TDKP Eleştirisi Eksen Yayıncılık.pdf 7,2 MB Kütüphane 1
  Eksen H.Fırat Dünya Ortadoğu ve Türkiye Eksen Yayıncılık.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Eksen H.Fırat Tasfiyeci Sürecin Son Aşaması Parlamenterizm Eksen Yayıncılık.pdf 6,8 MB Kütüphane 1
  Eksen KUKM'yi Toparlama ve Yeniden İnşa Bildirgesi Eksen Yayıncılık.pdf 7,2 MB Kütüphane 1
  Eksen Kopanlar ve Kapılanlar Tasfiyeciliğe Karşı Konuşma ve Yazılar Eksen Yayıncılık.pdf 6,9 MB Kütüphane 1
  Eksen Kürt Ulusal Sorunu 1 Eksen Yayıncılık.pdf 5 MB Kütüphane 1
  Eksen Kürt Ulusal Sorunu 2 Eksen Yayıncılık.pdf 8,2 MB Kütüphane 1
  Eksen Modern Revizyonizmin Çöküşü Eksen Yayıncılık.pdf 5,6 MB Kütüphane 1
  Eksen Orhan İyiler Birgün Bile Yaşamak Eksen Yayıncılık.pdf 12,9 MB Kütüphane 1
  Eksen Parti Değerlendirmeleri 1 Eksen Yayıncılık.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Eksen Parti Değerlendirmeleri 2 Derleyen H. Fırat Eksen Yayıncılık.pdf 8,1 MB Kütüphane 1
  Eksen Parti Değerlendirmeleri 3 Derleyen H. Fırat Eksen Yayıncılık.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  Eksen Parti Değerlendirmeleri 4 Derleyen H. Fırat Eksen Yayıncılık.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Eksen Parti Programı Üzerine 1 Program Yöntemi ve Yapısı Derleyen H. Fırat Eksen Yayıncılık.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Eksen Parti Programı Üzerine 2 Teorik ve İlkesel Bölüm Derleyen H. Fırat Eksen Yayıncılık.pdf 6,6 MB Kütüphane 1
  Eksen Partileşme Süreci-1 Perspektifler ve Değerlendirmeler Derleyen H. Fırat Eksen Yayıncılık.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  Eksen Partileşme Süreci-2 Polemikler Devrimci Proletarya'ya Yanıt Eksen Yayıncılık.pdf 7,9 MB Kütüphane 1
  Eksen Siyasal Gelişmeler ve İşçi Hareketi Eksen Yayıncılık.pdf 6 MB Kütüphane 1
  Eksen Solda Tasfiyeciliğin Yeni Dönemi Eksen Yayıncılık.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri Açılış ve Kapanış Konuşmaları Partinin Adı ve Amblemi Eksen Yayıncılık.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri Devrimci Taktiğin Sorunları Eksen Yayınları.pdf 5,3 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri Parti Tüzüğü Üzerine Eksen Yayıncılık.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri Sınıf Çalışmasının Sorunları Eksen Yayıncılık.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri Uluslararası Durum Üzerine Değerlendirmeler Eksen Yayıncılık.pdf 5 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri Örgütsel Güvenlik Sorunları Eksen Yayıncılık.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri Örgütsel Sorunlar Eksen Yayıncılık.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Eksen TKİP Program Tüzük Eksen Yayıncılık.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Eksen Teori ve Program Sorunları Eksen Yayıncılık.pdf 12 MB Kütüphane 1
  Eksen Volkan Yaraşır Yıkıcı Güç Kollektif Özne Eksen Yayıncılık.pdf 4,7 MB Kütüphane 1
  Eksen Yakın Geçmişe Genel Bir Bakış ve Platform Taslağı Eksen Yayıncılık.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Eksen Yüksel Akkaya Kapitalizmin Hapishanalerinde Ödünç Hayatlar Eksen Yayıncılık.pdf 6,4 MB Kütüphane 1
  Eksen Zor Dönem Devrimcileri Habip ve Ümit Eksen Yayıncılık.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Eksen İç Yazışmalar, İç Çatışmalar (Işık, Daha Çok Işık!) Eksen Yayıncılık.pdf 6,9 MB Kütüphane 1
  El Salvador'da Devrim Yarın Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Elfriede Jelinek Arzu Gendaş Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Elfriede Jelinek Piyanist Notos Yayınları.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Elfriede Jelinek Sevda Kadınları Gendaş Yayınları.pdf 8,4 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti Edebiyatçılar Üzerine Payel Yayınları.pdf 4,7 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti Hayvanlar Üzerine Sel Yayınları.pdf 979 KB Kütüphane 1
  Elias Canetti Kitle ve İktidar Ayrıntı Yayınları.pdf 9,6 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti Kulaktaki Meşale Payel Yayınları.pdf 5,6 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti Kurtarılmış Dil Payel Yayınları.pdf 6,3 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti Saatin Gizli Yüreği Payel Yayınları 26-27-48-49. sy. eksik.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti Sözcüklerin Bilinci Payel Yayınları.pdf 9,8 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti Ölüm Üzerine Payel Yayınları.pdf 4 MB Kütüphane 1
  Elias Canetti İnsanın Taşrası Payel Yayınları.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Elif Köksal Katmandu'da Ev Hali Metis Yayınları.pdf 4 MB Kütüphane 1
  Ellen Meiksins Wood Marks'a Dönüş Kalkedon Yayınları.pdf 3,6 MB Kütüphane 1
  Elzbieta Ettinger Bir Yaşam Rosa Luxemburg Belge Yayınları.pdf 16,5 MB Kütüphane 1
  Emil Koralof Partizanın Kızı Habora Yayınevi.pdf 5,6 MB Kütüphane 1
  Emile Durkheim Toplumbilimin Yöntem Kuralları Cem Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Emmanuel Robles Buna Şafak Diyorlar May Yayınları.pdf 4,7 MB Kütüphane 1
  Emmanuil Kazakeviç Mavi Defter Evrensel Basım Yayın.pdf 5,8 MB Kütüphane 1
  Emmanuil Kazakeviç Oder Kıyısında İlkbahar Evrensel Basım Yayın.pdf 5,9 MB Kütüphane 1
  Emmanuil Kazakeviç Yıldız Evrensel Basım Yayın.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Engels Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni Sol Yayınları.pdf 7,4 MB Kütüphane 1
  Engels Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim Sol Yayınları.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Engels Anti Duhring Sol Yayınları.pdf 25,9 MB Kütüphane 1
  Engels Biyografisi Sorun Yayınları.pdf 22,6 MB Kütüphane 1
  Engels Büro ile Barikat Arasında Sol Yayınları.pdf 6,7 MB Kütüphane 1
  Engels Doğanın Diyalektiği Sol Yayınları.pdf 37,1 MB Kütüphane 1
  Engels Konut Sorunu Alter Yayınları.pdf 3 MB Kütüphane 1
  Engels Köylüler Savaşı Payel Yayınları.pdf 38,5 MB Kütüphane 1
  Engels Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu Sol Yayınları 3. Baskı.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Engels Ludwing Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu Sol Yayınları 2. Baskı.pdf 14 MB Kütüphane 1
  Engels Ludwing Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu İnter Yayınları.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Engels Marks'ın Kapital'i Üzerine Günce Yayınları.pdf 7,7 MB Kütüphane 1
  Engels Sosyalizmin Ütopyadan Bilime Gelişmesi İnter Yayınları.pdf 5 MB Kütüphane 1
  Engels Tarihsel Materyalizm Üzerine Mektuplar 1890-94 Bilim ve Sosyalizm Yayınları.pdf 664 KB Kütüphane 1
  Engels Tarihte Zorun Rolü Sol Yayınları.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Engels Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm Sol Yayınları.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Engels İngiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu Ayrıntı Yayınları.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  Engels İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu Doğan Yayınları.pdf 23,5 MB Kütüphane 1
  Engels İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu Sol Yayınları.pdf 9,8 MB Kütüphane 1
  Enver Gökçe Bütün Şiirleri Evrensel Basım Yayın.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Ephraim Kishon Başbakanı Kim Öptü Bilgi Yayınevi.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Erdem Demirtaş Ortadoğu'da Devlet ve İktidar Metis Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Erdoğan Alkan Şiir Sanatı Yön Yayınları.pdf 15,2 MB Kütüphane 1
  Erdoğan Aydın Kimlik Mücadelesinde Alevilik Literatür Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm 1780'den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik Ayrıntı Yayınları girişte 1 sayfa eksik.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm Devrim Çağı Dost Yayınları.pdf 7,5 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm Fransız Devrimine Bakış Agora Kitaplığı.pdf 3,6 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm Agora Kitaplığı.pdf 8,1 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı Sarmal Yayınları.pdf 25,1 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm Sermaye Çağı Dost Yayınları.pdf 10,9 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm Tarih Üzerine Bilim ve Sanat Yayınları.pdf 26,2 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm Tuhaf Zamanlar İletişim Yayınları.pdf 15 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm vd. İlk Sınıflı Toplumlar Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotizmi Birey ve Toplum Yayınları.pdf 11 ,3 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm İmparatorluk Çağı Dost Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Eric J. Hobsbawm-Terence Ranger Geleneğin İcadı Agora Kitaplığı.pdf 6,8 MB Kütüphane 1
  Eric Maıgret Medya ve İletişim Sosyolojisi İletişim Yayınları.pdf 6,5 MB Kütüphane 1
  Erich Honecker Moabit Hapishanesi Notları Yazın Dergisi Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Erik Orsenna Kağıt Yolunda Metis Yayınları.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  Ernesto Che Guevara Ekonomi ve Sosyalist Ahlak Evren Yayınları.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Ernesto Gonzales Bermejo Ateşi Tutmak Belge Yayınları Kapak eklenecek.pdf 12,6 MB Kütüphane 1
  Ernst Fischer Sanatın Gerekliliği Payel Yayınları.pdf 5,8 MB Kütüphane 1
  Ernst Mayr Biyoloji Budur Tübitak Yayınları.pdf 8,8 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Altın Saray Cem Yayınları.pdf 1,1 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Arinna'nın Gölgesi (Dünya'da Hititleri Anlatan İlk Roman) Yaz Yayınları.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Azap Ortakları Cilt 1 May Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Azap Ortakları Cilt 2 May Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Bal Tutanlar May Yayınları.pdf 3 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Gözbağı Tekin Yayınevi.pdf 4,6 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Iğrıp Çoğul Yayınları.pdf 7 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Kilittaşı Yayınevi Künyesi Yok.pdf 9,6 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Kuzgunlar ve Leşler Cilt 2 Tekin Yayınevi.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Kuzgunlar ve Leşler tekin Yayınevi.pdf 13,5 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Oyunlar Lozan-Pirsultan Boyut Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Son Seçim May Yayınları.pdf 5,9 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Sır Küpü Yaz Yayınları.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Yitik Ülkü Cilt I Çağdaş Yayınları.pdf 4,8 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Yitik Ülkü Cilt II Çağdaş Yayınları.pdf 4,3 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Yitik Ülkü Cilt III Çağdaş Yayınları.pdf 5,7 MB Kütüphane 1
  Erol Toy Zor Oyunu Yayınevi Künyesi Yok.pdf 8 MB Kütüphane 1
  Erol Toy İmparator Yaz Yayınları.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Esat Sakar Filistin İşçi Hareketi Pele Sor Yayınları.pdf 11 MB Kütüphane 1
  Evelyn Reed Bilim ve Cinsiyet Ayrımı Payel Yayınları.pdf 8,2 MB Kütüphane 1
  Evgeny B. Pasukanis Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm Birikim Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  F. Rossif-M. Chapsal Madrid'de Ölmek Yöntem Yayınları.pdf 27 MB Kütüphane 1
  F. Welat Diyarakır Sorgu ve 5 Nolu Dilan Yayınları.pdf 9,6 MB Kütüphane 1
  Fahri Erdinç Ali'nin Biri Yordam Kitap.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Fahri Erdinç Kardeş Evi Habora Yayınevi.pdf 9 MB Kütüphane 1
  Fahri Erdinç Nazım Hikmet ve Bulgaristan Evrensel Dostluk Yayınları.pdf 9,1 MB Kütüphane 1
  Farah Pehlevi Anılar Dünya Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Fatima Mernissi Peçenin Ötesi Yayınevi Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Felix Guattari Üç Ekoloji Hil Yayınları.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  Felsefe Dergisi Sayı 001 Ekim Kasım Aralık 1972.pdf 942 KB Kütüphane 1
  Felsefe Dergisi Sayı 001 Ekim Kasım Aralık 1977.pdf 13,5 MB Kütüphane 1
  Felsefe Dergisi Sayı 002 Ocak Şubat Mart 1973.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Felsefe Dergisi Sayı 002 Ocak Şubat Mart 1978.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Felsefe Dergisi Sayı 003 Nisan Mayıs Haziran 1973.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Felsefe Dergisi Sayı 003 Nisan Mayıs Haziran 1978.pdf 10,1 MB Kütüphane 1
  Felsefe Dergisi Sayı 004 Temmuz Ağustos Eylül 1973.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Felsefe Tartışmları 1. Kitap.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Felsefe Tartışmları 2. Kitap.pdf 7,5 MB Kütüphane 1
  Fevzi Karadeniz Lal Pencere Yayınları.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  Fidel Castro Devrim İçin Savaşmayana Komünist Denmez Yar Yayınları.pdf 1,1 MB Kütüphane 1
  Fidel Castro Diyor ki Oda Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Fidel Castro Dünya Bunalımı Onur Yayınları.pdf 5,6 MB Kütüphane 1
  Fidel Castro Emperyalist Küreselleşme Yeni Hayat Kütüphanesi.pdf 994 KB Kütüphane 1
  Fidel Castro Konuşuyor Yaşam Yayınları 8-9.sy değiş.pdf 408 KB Kütüphane 1
  Fidel Castro Sosyalizmi Kuracağız Belge Yayınları 131. sy değiş.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Fidel Castro Ya Vatan Ya Ölüm.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Fidel Castro Çekoslavakya Sorunu Aşama Yayınları.pdf 895 KB Kütüphane 1
  Fikret Başkaya Kavram Sözlüğü Söylem ve Gerçek Özgür Üniversite Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam 40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra Gelin Canlar Bir Olalım Ümit Yayıncılık.pdf 6,3 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Arkadaşım Orhan Kemal ve Mektupları E Yayınları.pdf 18,8 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Ağlama Anam Gendaş Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Bir Karış Toprak İçin İmece Yayınları.pdf 10,1 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Can Pazarı Vay Kurban Hayvanlar ve İnsanlar Doğan Yayınları.pdf 12,6 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Ceylanlar Suya İndi Prospero Yayınları.pdf 2,2 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Ey Samandağ Samandağ Gerçek Sanat Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Gide Gide 11 (Ne Biçim Amerika Ne Biçim Rusya ve İran Afganistan Pakistan) Ok Yayınları 17-32 arası sy. baskıda yok.pdf 6,3 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Ha Bu Diyar Doğudan Gezi Notları Harran Hoyrat Mayın ve Irıp Adam Yayınları.pdf 13 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Harran Koçaklaması Boyut Yayınları.pdf 4,8 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Hu Dost Aktil ile İncecik Alevi'ler Almanya'da Nefes Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Kanlı Gömlekler Köyün Çocuğu Yayınları.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Karasevdam Anadolum Türkiye Yazıları Yayınları.pdf 15,2 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Karasevdam Anadolum Çağdaş Yayınları.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Korku Kaymakam Babo Köprü Kara Tohum Başnur Matbaası.pdf 9,4 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Mayınlı Topraklar Üzerinde Çağdaş Yayınları.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Pavli Kardeş Kaynak Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Topraksızlar Yeditepe Yayınları.pdf 4,1 MB Kütüphane 1
  Fikret Otyam Şu Bizim Gazipaşa ve İsmet Paşalı Yıllar Adam Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Foucault Deliliğin Tarihi Cilt I İmge Yayınları.pdf 4,6 MB Kütüphane 1
  Foucault Deliliğin Tarihi Cilt II İmge Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Francis Crick Şaşırtan Varsayım Tübitak Yayınları.pdf 6,5 MB Kütüphane 1
  Frans B. M. Waal Köken Ağacı Alfa Yayınları.pdf 8 MB Kütüphane 1
  Frans De Waal Bonobo ve Ateist Metis Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Frans De Waal İçimizdeki Maymun Biz Neden Biziz Metis Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Franz Mehring Karl Marks Yaşam Öyküsü I. Cilt İlya Yayınları.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Franz Mehring Karl Marks Yaşam Öyküsü II. Cilt İlya Yayınları.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  Frederike Geerdink Roboski Gençler Öldü İletişim Yayınları.pdf 7,4 MB Kütüphane 1
  Fredric Jameson Kapital'i Sahnelemek Sel Yayınları.pdf 2,2 MB Kütüphane 1
  Füsun Erbulak Niçin Geç Kaldım Ararat Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Füsun Özbilgen Semiha Berksoyun Anıları Broy Yayınları.pdf 6,8 MB Kütüphane 1
  Gaby Weber Gerilla Bilanço Çıkarıyor Belge Yayınları.pdf 8,7 MB Kütüphane 1
  Gaius Iulius Phaedrus Masallar YKY.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Galina Serebryakova Ateşi Çalmak 1 Evrensel Basım Yayın.pdf 22,6 MB Kütüphane 1
  Galina Serebryakova Ateşi Çalmak 2 Evrensel Basım Yayın.pdf 11,2 MB Kütüphane 1
  Galina Serebryakova Ateşi Çalmak 3 Evrensel Basım Yayın.pdf 10,5 MB Kütüphane 1
  Galina Serebryakova Ateşi Çalmak 4 Evrensel Basım Yayın.pdf 12,4 MB Kütüphane 1
  Galina Serebryakova Ateşi Çalmak 5 Evrensel Basım Yayın.pdf 9,4 MB Kütüphane 1
  Galina Serebryakova Fransız Devriminde Kadınlar Evrensel Basım Yayın.pdf 5,8 MB Kütüphane 1
  General Vo Nguyen Giap Vetnam Demokratik Halk Devrimi Ekin Yayınları.pdf 4,7 MB Kütüphane 1
  Georg Chrıstoph Lıchtenberg Aforizmalar Dost Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Georg G. Iggers Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı Tarih Vakfı Yurt Yayınları.pdf 9,1 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Aklın Yıkımı I Payel Yayınları.pdf 9,9 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Aklın Yıkımı II Payel Yayınları.pdf 11 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Avrupa Gerçekliği Payel Yayınları.pdf 25,4 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Birey ve Toplum Günebakan Yayınları.pdf 17,9 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Estetik III Payel Yayınları.pdf 28,2 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Goethe ve Çağı Sel Yayınları.pdf 8,8 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Lenin'in Düşüncsi Devrimin Güncelliği Belge Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Sosyal Varlık Varlıkbilimine Doğru I Hegel Payel Yayınları.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Sosyal Varlık Varlıkbilimine Doğru II Marks Payel Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Sosyal Varlık Varlıkbilimine Doğru III Emek Payel Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Tarih ve Sınıf Bilinci Belge Yayınları.pdf 9,7 MB Kütüphane 1
  Georg Lukacs Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı Payel Yayınları.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  George Thomson İnsnın Özü Payel Yayınları.pdf 7,8 MB Kütüphane 1
  Georges Bataille Edebiyat ve Kötülük Ayrıntı Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Georgi Dimitrov Halk Cumhuriyetine Doğru Habora Kitabevi.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  Georgi Karaslavof Partizan Habora Yayınları.pdf 9,1 MB Kütüphane 1
  Gerardt Hooft Maddenin Son Yapıtaşları Tübitak Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Giap Halk Savaşı Halk Ordusu Sol Yayınları.pdf 4,8 MB Kütüphane 1
  Giap Vietnam Halk Savaşı Bilim ve Sosyalizm Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Gil Green Portekiz Devrimi Bilim ve Sosyalizm Yayınları.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Gilbert Badia Bir Mektup Ustası Rosa Luxemburg Pencere Yayınları.pdf 11,8 MB Kütüphane 1
  Gilles Deleuze-Felix Guattari Kapitalizm ve Şizofreni 2 Bağlam Yayınları.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Gisele Halimi Hapsedilmiş Kadın Broy Yayınları.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  Gorki Ana May Yayınları.pdf 15,9 MB Kütüphane 1
  Gorki Ana Oda Yayınları.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Gorki Klim Samgin'in Cilt I Yaşamı Evrensel Basım Yayın.pdf 19,5 MB Kütüphane 1
  Gorki Klim Samgin'in Cilt II Yaşamı Evrensel Basım Yayın.pdf 23,6 MB Kütüphane 1
  Gorki Klim Samgin'in Hayatı Cilt III Evrensel Basım Yayın.pdf 4,6 MB Kütüphane 1
  Gorki Klim Samgin'in Hayatı Cilt IV Evrensel Basım Yayın.pdf 6,4 MB Kütüphane 1
  Gorki Provokatör Günce Yayınları.pdf 8,1 MB Kütüphane 1
  Gottlob Frege Aritmetiğin Temelleri YKY.pdf 3 MB Kütüphane 1
  Gökhan Atılgan Yön Devrim Hareketi Yordam Kitap.pdf 9,2 MB Kütüphane 1
  Gül Işık İspanya Bir Başka Avrupa Metis Yayınları.pdf 9,4 MB Kütüphane 1
  Günter Hoell Tarımda Kapitalizmin Gelişmesi ve Toprak Rantı Bilim Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Günter Wallraff Nikaragua'nın İçinden A Yayınları.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  H. Ortega Saavedra Ayaklanma Üstüne Belge Yayınları.pdf 1,3 MB Kütüphane 1
  H.Ortega Saavedra Ayaklanma Üstüne Belge Yayınları.pdf 1,3 MB Kütüphane 1
  Hagop Baronyan Bağdasar Ağpar ve Haşmetlü Dilenciler BGST Yayınları.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Halil Güven Zaman Zindan İçinde TÜSTAV Yayınları Sarı Defter.pdf 10,5 MB Kütüphane 1
  Halk Ordusunun Kuruluşu Yayınevi Künyesi Yok.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Hans Kirk Köle Yordam Kitap.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Hans Magnus Enzensberger Havana Duruşması Yar Yayınları.pdf 3 MB Kütüphane 1
  Henri Alleg Büyük Geri Sıçrama Evrensel Basım Yayın.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Henri Lefebrvre Marx'ın Sosyolojisi Öncü Kitapevi.pdf 8,8 MB Kütüphane 1
  Henri Lefebvre Marx'ın Sosyolojisi Sorun Yayınları.pdf 4,7 MB Kütüphane 1
  Henri Lefebvre Sosyalist Dünya Görüşü Marksizm Yordam Kitap.pdf 4,2 MB Kütüphane 1
  Henrri Weber Nikaragua Sandinist Devrimi Belge Yayınları.pdf 10,4 MB Kütüphane 1
  Henry Corbin İslam Felsefesi Tarihi 1 İletişim Yayınları.pdf 19,8 MB Kütüphane 1
  Henry Corbin İslam Felsefesi Tarihi 2 İletişim Yayınları.pdf 6,8 MB Kütüphane 1
  Hikmet Birand Alıç Ağacı İle Sohbetler Tübitak Yayınları.pdf 9,2 MB Kütüphane 1
  Ho Şi Minh Seçme Yazılar Aşama Yayınları.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Howard Fast Suçsuzlar Sacco ve Vanzetti Payel Yayınları.pdf 23,3 MB Kütüphane 1
  Hüseyin Cevahir Küba Devrimi Üzerine Evren Yayınları.pdf 868 KB Kütüphane 1
  Hüseyin Pazarcı Uluslararası Hukuk Dersleri II. Kitap AÜSBF Yayınları.pdf 15,4 MB Kütüphane 1
  II. Dünya Savaşında Kurşuna Dizilen Fransız İşçilerinin Mektupları Pencere Yayınları.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  IV. Türk Tarih Kongresi 10-14 Kasım 1948 Ankara TTK Yayınları.pdf 18,5 MB Kütüphane 1
  Ian Fraser Hegel ve Marks İhtiyaç Kavramı Dost Kitapevi.pdf 11,3 MB Kütüphane 1
  Ingeborg Bachmann Dar Zaman Artshop Yayınları.pdf 485 KB Kütüphane 1
  Ingmar Bergman Sinematografi İnsan Yüzüdür Agora Kitaplığı.pdf 4 MB Kütüphane 1
  Iris Murdoch İtalyan Kızı E Yayınları.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Isaak Illıch Rubin Marx'ın Değer Teorisi Kalkedon Yayınları.pdf 8,1 MB Kütüphane 1
  Işıl Özgentürk Hançer Yazko Yayınları.pdf 1,1 MB Kütüphane 1
  Jack Trout-Al Ries Pazarlama Savaşları Optimist Yayınları.pdf 5,2 MB Kütüphane 1
  Jacobo Arenas Kolombiya Halk Gerillası Yar Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Jacques Bidet-Stathis Kouvelakis Çağdaş Marksizm İçin Eleştirel Kılavuz Yordam Kitap.pdf 20,7 MB Kütüphane 1
  Jacques Derrida Marx ve Mahdumları Ayrıntı Yayınları.pdf 12 MB Kütüphane 1
  James D. Watson İkili Sarmal (DNA Yapı Çözümünün Öyküsü) Tübitak Yayınları.pdf 4,3 MB Kütüphane 1
  James Dunkerley Uzun Savaş Belge Yayınları.pdf 10,3 MB Kütüphane 1
  James Wood Kurmaca Nasıl İşler Ayrıntı Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Jared Diamond Seks Neden Keyiflidir Varlık Yayınları.pdf 3,8 MB Kütüphane 1
  Jared Diamond Üçüncü Şempanze Alfa Yayınları.pdf 8,7 MB Kütüphane 1
  Jean Bonamour Rus Edebiyatı Dost Kitabevi.pdf 2,6 MB Kütüphane 1
  Jean Bottera Tarihte Tanrı Fikrinin Doğuşu Kırmızı Yayınları.pdf 4 MB Kütüphane 1
  Jean Genet Denizci Ayrıntı Yayınları.pdf 8,9 MB Kütüphane 1
  Jean Laffitte Eylem Adamları Kaldıraç Yayınları.pdf 6,3 MB Kütüphane 1
  Jean Laffitte Zafer Bizimdir Oda Yayınları.pdf 2,8 MB Kütüphane 1
  Jean Louis Banlet Alman Edebiyatı Dost Kitabevi.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  Jean Pierre Clero Lacan Sözlüğü Say Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Joan Jara Yarım Kalan Şarkı Versus Yayınları.pdf 8,6 MB Kütüphane 1
  Joanne Naiman Marksizm ve Feminizm Amaç Yayınları.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  Joelle Kuntz Portekiz Dün-Bugün Payel Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  John B.Thompson Medya ve Modernite Kırmızı Yayınları.pdf 3,6 MB Kütüphane 1
  John Bellamy Foster Marks'ın Ekolojisi Epos Yayınları.pdf 11,7 MB Kütüphane 1
  John Eaton Keynes'e Karşı Marks Evrensel Basım Yayın.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  John Molyneux Gerçek Marksist Gelenek Nedir Z Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  John Reed Balkanlarda Savaş Pencere Yayınları.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  John Reed Dünyayı Sarsan 10 Gün Ağaoğlu Yayınevi.pdf 8,8 MB Kütüphane 1
  John Reed Dünyayı Sarsan On Gün Oda Yayınları.pdf 10,3 MB Kütüphane 1
  John Reed Dünyayı Sarsan On Gün Yordam Kitap 216-7-270-1-294-5 eksik.pdf 4,8 MB Kütüphane 1
  John Reed John Reed'in Eğitimi Pencere Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Jorge Larrain Tarihsel Materyalizmi Yeniden Yapılandırmak Dönüşüm Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Jose Sandoval-Manuel Azcarate İspanya İç Savaşı Köprü Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Kalinin Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak Sorun Yayınları.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  Kamber Akbalık Kutsal WC Diyarbakır 5 nolu Zindanı El Yayınları.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  Karl Korsch Marksist Kuram ve Sınıf Hareketi Doruk Yayınları.pdf 10,6 MB Kütüphane 1
  Karl Korsch Marksizm ve Felsefe Belge Yayınları.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Kemal Sülker Nazım Hikmet Dosyası May Yayınları.pdf 15,1 MB Kütüphane 1
  Kemal Sülker Nazım Hikmet'in Gerçek Yaşamı Cilt I 1902-1928 Yalçın Yayınları.pdf 4 MB Kütüphane 1
  Kemal Sülker Nazım Hikmet'in Gerçek Yaşamı Cilt II 1929-1933 Yalçın Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Kemal Sülker Nazım Hikmet'in Gerçek Yaşamı Cilt III 1934-1935 Yalçın Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Kemal Sülker Nazım Hikmet'in Gerçek Yaşamı Cilt IV 1936-1937 Yalçın Yayınları.pdf 11 MB Kütüphane 1
  Kemal Tahir Roman Notları 2 Batı Çıkmazı Bağlam Yayınları.pdf 7,2 MB Kütüphane 1
  Kemal Tahir Roman Notları 3 Patriyot Ömer Gülen Azap Çıkmazı Bağlam Yayınları.pdf 4,3 MB Kütüphane 1
  Kemal Özer Sevdalı Buluşma Adam Yayınları.pdf 744 KB Kütüphane 1
  Keml Tahir Notlar Sanat Edebiyat 1 Bağlam Yayınları.pdf 16,4 MB Kütüphane 1
  Kollontai Marksizm ve Cinsel Devrim Tüm Zamanlar Yayıncılık.pdf 16,1 MB Kütüphane 1
  Komünist Enternasyonal Programı 1928 İnter Yayınları.pdf 3,6 MB Kütüphane 1
  Korkut Boratav 1980'li yıllarda Türkiye'de Sosyal Sınıflar ve Blüşüm Gerçek Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Korkut Boratav İstanbul ve Anadolu'dan Sınıf Profilleri İmge kitabevi.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Kostantin Fedin Olağandışı Bir Yaz I Evrensel Basım Yayın.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Kostantin Fedin Olağandışı Bir Yaz II Evrensel Basım Yayın.pdf 4,3 MB Kütüphane 1
  Kostantin Paustovski Bataklık Yar Yayınları.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Ksenophon Anabasis On Binlerin Dönüşü Parola Yayınları.pdf 3,3 MB Kütüphane 1
  Küba Komünist Partisi 4. Kongre Belgeleri Dünya Yayınları.pdf 1,8 MB Kütüphane 1
  Larissa Reissner Hamburg Barikatları Oda Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Laszlo Krasznahorkai Savaş ve Savaş Can Yayınları.pdf 7,2 MB Kütüphane 1
  Le Duan Vietnam Devrimi Bilim ve Sosyalizm Yayınları.pdf 8,8 MB Kütüphane 1
  Lee Lockwood-F. R. Alleman Fidel Castro Konuşuyor 7-9-15-19-20-21. sy. değiştirilmesi gerekiyor 1.pdf 985 KB Kütüphane 1
  Lenin 1905 Devrimi Üzerine Yazılar Yöntem Yayınları.pdf 8,3 MB Kütüphane 1
  Lenin 1917 İnter Yayınları.pdf 9,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Aydın Kesimi Üzerine Başak Yayınları.pdf 11,8 MB Kütüphane 1
  Lenin Barış İçinde Bir Arada Yaşama Ekim Yayınları.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Bir Adım İleri İki Adım Geri Sol Yayınları.pdf 3,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Biyografi Sorun Yayınları.pdf 13,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü Sol Yayınları.pdf 3 MB Kütüphane 1
  Lenin Bölünme Üzerine Yar Yayınları.pdf 8,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki Taktiği Sol Yayınları.pdf 24,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki Taktiği İnter Yayınları.pdf 8,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Devlet P. D. Aydınlık Yayınları.pdf 3 MB Kütüphane 1
  Lenin Devlet ve Devrim Aydınlık Yayınları.pdf 26,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Devlet ve Devrim Emek Yayınları.pdf 1,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Devlet ve Devrim İnter Yayınları.pdf 9,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Devlet ve İhtilal Bilim ve Sosyalizm Yayınları.pdf 11 MB Kütüphane 1
  Lenin Devrimci Lafazanlık Temel Yayınları.pdf 5,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Devrimci Proletarya'ın 1 Mayıs Eylemi Çağrı Yayınevi.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Din Üzerine Ser Yayınları.pdf 2,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Din Üzerine İnter Yayınları.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Doğuda Ulusal Kurtuluş Hareketleri Ant Yayınları.pdf 5,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Döneminde Komünist Enternasyonal Cilt 1 Maya Yayınları.pdf 8,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Emperyalist Ekonomizm Marksizmin Bir Karikatürü Sol Yayınları.pdf 1,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Emperyalist Savaş Üzerine Günce Yayınları.pdf 25,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aşaması Sol Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aşaması İnter Yayınları pdf değil.pdf 1,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Felsefe Defterleri Sosyal Yayınları.pdf 16,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Gençlik Üzerine Sol Yayınları 1. Baskı.pdf 5,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Halkın Devlet Yönetimine Katılımı Üzerine Gelenek Yayınları.pdf 2,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Halkın Dostları Kimlerdir ve Sosyal Demokratlara Karşı Nasıl Mücadele Eder İnter Yayınları.pdf 11,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Halkın Dostları Kimlerdir ve sosyal Demokratlara Karşı Nasıl Svaşırlar Sol Yayınları.pdf 42,1 MB Kütüphane 1
  Lenin III. Enternasyonal Konuşmaları Koral Yayınları.pdf 14,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Kadınların Kurtuluşu Akademi Yayınları.pdf 3,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Karl Marks Ekonomi Politiği Sosyalizmi Taktiği Marksizm Bibliyoteği Yayınları.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Karl Marks Hayatı Felsefesi Sosyolojisi Marksizm Bibliyoteği Yayınları.pdf 2,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Karl Marks ve Doktrini Bilim ve Sosyalizm Yayınları.pdf 3 MB Kütüphane 1
  Lenin Kitle İçinde Parti Çalışması Ekim Yayınları.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Komün Dersleri Sol Yayınları.pdf 13,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Kültür ve Kültür İhtilali Üzerine Ser Yayınları.pdf 11,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Kır Yoksullarına İnter Yayınları.pdf 437 KB Kütüphane 1
  Lenin Marks Engels Marksizm Sol Yayınları.pdf 19,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Marksist Öğreti Evrensel Basım Yayın.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Marksizm Devlet Üzerine Öncü Yayınları.pdf 4,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Marksizm ve Gençlik Koral Yayınları.pdf 11,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Marksizm ve Revizyonizm Günce Yayınları.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Marksizmin Üç Kaynağı Sol Yayınları.pdf 2,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Markszmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonumizm Koral Yayınları.pdf 4,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Materyalizm ve Ampiriokritisizm Cilt 2 İnter Yayınları.pdf 9,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Materyalizm ve Ampiryoktisizm Sol Yayınları.pdf 9,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Mektuplar Evrensel Basım Yayın.pdf 2,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Ne Yapmalı 1. Baskı Sol Yayınları.pdf 9,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Ne Yapmalı Evrensel Basım Yayın.pdf 4,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Ne Yapmalı Sol Yayınları.pdf 3,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Ne Yapmalı İnter Yayınları Künye Yok Pdf Değil.pdf 1 MB Kütüphane 1
  Lenin Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi Sol Yayınları.pdf 30,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi İnter Yayınları.pdf 7,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Proletarya Kültürü Yar Yayınları 4. BAskı.pdf 8,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Proletarya Kültürü Yar Yayınları.pdf 11,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Proleter Devrim ve Dönek Kautsky Bilim ve Sosyalizm Yayınları 5. Baskı.pdf 17,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Proleter Devrim ve Dönek Kautsky İnter Yayınları.pdf 13,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Proleterya Devrimi ve Dönek Kautsky Bilim ve Sosyalizm Yayınları 3. Baskı.pdf 21,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Rabochaya Gazeta'ya Makaleler Yenigün Yayınları.pdf 1,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Redettiğimiz Miras Çağrı Yayınları.pdf 4,8 MB Kütüphane 1
  Lenin Resimli Kısa Biyografi Konuk Yayınları.pdf 13,3 MB Kütüphane 1
  Lenin RusSosyal Demokratlarının Görevleri Yeni Gün Yayınları.pdf 767 KB Kütüphane 1
  Lenin Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi Sol Yayınları 355. sy. eksik.pdf 15,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi Sol Yayınları.pdf 12,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Sanat ve Edebiyat Payel Yayınları.pdf 28,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Sanat ve Edebiyat Üzerine Payel Yayınları 1. Baskı.pdf 10,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Sendikalar Bugünkü Durum ve Troçki!nin Hataları Ekim Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Sendikalar Bugünkü Durum ve Troçki'nin Hataları Üzerine Honca Yayınları.pdf 3,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 01 İnter Yayınları.pdf 26,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 02 İnter Yayınları.pdf 29,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 03 İnter Yayınları.pdf 41,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 04 İnter Yayınları.pdf 22 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 05 İnter Yayınları.pdf 20,8 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 06 İnter Yayınları.pdf 45,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 07 İnter Yayınları.pdf 30 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 08 İnter Yayınları.pdf 25,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 09 İnter Yayınları.pdf 20,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 10 İnter Yayınları.pdf 13,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 11 İnter Yayınları.pdf 60,2 MB Kütüphane 1
  Lenin Seçme Eserler Cilt 12 İnter Yayınları.pdf 18,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı Sol Yayınları 2, Baskı.pdf 2,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı Sol Yayınları 7, Baskı.pdf 3,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Sosyalist Üretimin Örgütlenmesi Kor Yayınları.pdf 2 MB Kütüphane 1
  Lenin Sosyalizm ve Din Evrensel Basım Yayın.pdf 1,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Sosyalizm ve Savaş Sol Yayınları.pdf 5,5 MB Kütüphane 1
  Lenin Sovyet Yönetiminin Örgütlenmesi Ekim Yayınları.pdf 25,9 MB Kütüphane 1
  Lenin Tarım Sorunları 1 Sol Yayınları.pdf 11,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Tarımda Kapitalizm Sol Yayınları.pdf 5,8 MB Kütüphane 1
  Lenin Tasfiyecilik Üzerine Sol Yayınları.pdf 6,1 MB Kütüphane 1
  Lenin Tek Ülkede Sosyalist Devrim Ekim Yayınları.pdf 24,8 MB Kütüphane 1
  Lenin Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları Sol Yayınları.pdf 39,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Sol Yayınları 8. Baskı.pdf 8,3 MB Kütüphane 1
  Lenin Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Sol Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Lenin Yaklaşan Felaket Ekim Yayınları.pdf 3,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Yönetmeyi Nasıl Öğrendik Evrensel Basım Yayın.pdf 2,3 MB Kütüphane 1
  Lenin vd. SanattaSosyalist Gerçekçilik Parşömen Yayınları.pdf 2,7 MB Kütüphane 1
  Lenin Örgütlenme Aydınlık Yayınları.pdf 9,4 MB Kütüphane 1
  Lenin Örgütlenme Kaynak Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Lenin İlk Bolşevik Kongresi Tan Yayınları.pdf 11,7 MB Kütüphane 1
  Lenin İşçi Köylü İttifakı İşçi Sınıfının Emekçi Köylülükle İttifakı Üzerine İnter Yayınları.pdf 8,8 MB Kütüphane 1
  Lenin İşçi Sınıfı ve Köylülük Sol Yayınları.pdf 15,7 MB Kütüphane 1
  Lenin'in Son Kavgası Öteki Yayınları.pdf 37,2 MB Kütüphane 1
  Lenin-Gorki Mektuplar Özgün Yayınları.pdf 6,5 MB Kütüphane 1
  Lenin-Stalin Gençlik Üzerine Evrensel Basım Yayın.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Lenin-Stalin Komsomol ve Parti Tarihsel Yayıncılık.pdf 1,6 MB Kütüphane 1
  Lenin-Stalin Örgütlenme Üzerine İnter Yayınları.pdf 7 MB Kütüphane 1
  Lenin-Troçki Kronstadt Ataol Yayınları.pdf 6 MB Kütüphane 1
  Leninizm Leninizm Nedir 1. Defter İnter Yayınları.pdf 4,4 MB Kütüphane 1
  Leninizm Leninizm Nedir Yıldız Yayınları.pdf 10 MB Kütüphane 1
  Leninizm Proletarya Diktatörlüğü 3. Defter İnter Yayınları.pdf 5,1 MB Kütüphane 1
  Leninizm Proleter Devrimin Stratejisi ve Taktiği 7. Defter İnter Yayınları.pdf 572 KB Kütüphane 1
  Leninizm Proleter Devrimin Teorisi 2. Defter İnter Yayınları.pdf 5,9 MB Kütüphane 1
  Leninizm Tarım ve Köylü Sorunu 5. Defter İnter Yayınları.pdf 5,8 MB Kütüphane 1
  Leninizm Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu 6. Defter İnter Yayınları.pdf 6,6 MB Kütüphane 1
  Lev Leontiev Marksist Ekonomi Politiğin İlkeleri Sol Yayınları.pdf 7,6 MB Kütüphane 1
  Lewis Thomas Bir Hücrenin Yaşamı E Yayınları.pdf 2,5 MB Kütüphane 1
  Lise Vogel Marksist Teoride Kadın Pencere Yayınları.pdf 7,1 MB Kütüphane 1
  Louis Aragon Elsa'nın Gözleri Kırmızı Yayınları.pdf 1,5 MB Kütüphane 1
  Louis Athusser Güncel Müdahaleler İthaki Yayınları.pdf 2,9 MB Kütüphane 1
  Ludwig Feuerbach Tanrıların Doğuşu Say Yayınları.pdf 12 MB Kütüphane 1
  Luo Kuangpin-Yang Yiyen Kızıl Kayalar Kaynak Yayınları.pdf 5,3 MB Kütüphane 1
  M. Kagan Estetik ve Sanat Dersleri İmge Yayınları-.pdf 10 MB Kütüphane 1
  M. Olcay Çam Kırlangıç Histeri Saray Yayınları.pdf 665 KB Kütüphane 1
  Mahlon B. Hoagland Hayatın Kökleri Tübit
 • 1552 syf.
  ·10 günde·Beğendi·10/10 puan
  "Yoksul isen sabreyle
  Eğer zengin isen hayr eyle
  Her bir hale şükreyle
  Hakk döndürür halden hale."
  Böyle buyurdu Mevlana.

  Taşı sıksa suyunu çıkaracak kadar mahir, akıllı, cevval bir delikanlı olan Edmond Dantès, kaderin bir cilvesiyle genç yaşında kaptan olmak üzeredir. Çok sevdiği babasına güzel bir hayat sunacaktır hayırlı evlat. Güzeller güzeli sevgilisine kavuşmaya da artık çok az kalmıştır. Böyle umut etmektedir en azından. Ta ki o üç hain, bahtının açık kapılarını kapatıp sımsıkı sürgüleyene değin. Delikanlı nişanlanacağı gece ansızın kendini sebepsiz sorgusuz bir hücrede bulur. Çok sevdiği babası, sevgilisi, mesleği... Her şey elinden koparılmıştır. Ancak daha da fenası sebebini bilmemektedir. Ömrünün en güzel dilimi bağrından neşterle sökülürcesine alınmış, zindanda bir başına kalmıştır.
  Yıllar geçer, ne bir hakim yüzü görür, ne bir mahkeme olur. Belirsizlik kemirir böyle durumlarda insanın hem aklını hem kalbini. Umut etme kabiliyetini de alırlar elinden insanın. Derken kalıverirsin kelimenin tam anlamıyla hiçliğin ortasında. Niyaz eder insan o an, kimsesizlerin sahibine açılır yüreği. O an her şeyin çözülüvereceğine inanır yürek, sırtüstü kendini bırakmıştır derin sulara ve olacağı beklemektedir artık.
  Ancak bir şey olmaz. Hiçbir şey değişmez. İlâhi adalet başka türlü tecelli etmeyi murat etmektedir ama insan göremez.
  Zindanda sebepsiz her saniye zihnini kavurur, yüreği taşlaşır. Duvara atılan her çentik insanın bağrına atılır aslında. Edmond tam da bunları yaşar.

  "En sevdiklerimi verdim ölüme de;
  Ben bu yaşımda gitmenin böylesini görmedim.
  Kırılan bir boyun gibi orta yerinden kırıldığını ömrün…
  Görmedim Ademoğlunun dalından koparılır gibi koparıldığını…" diyor şair.
  Dünya adaletsiz çocuk, dünya zorba...

  Ancak başta da demiştik, "Hakk döndürür halden hale" diye. Edmond Dantès için zindandan saraylara açılma anı gelir. Komşu hücreden bir rahiple zindanın altındaki dehlizler vasıtasıyla tanışır. Rahip ona hayatının fırsatını altın tepside sunar. Dantès o an anlar; ilâhi adalet, tecellisi için kendisini kullanacaktır. O üç hainden intikam almaya ant içer. Karun kadar serveti vardır. Zengin gibi davranmayı, herkesi kandırmayı öğrenir o tertemiz insan. Ve dikilir sahip olduğu her şeyi ellerinden alan o düzenbazların karşısına. Kurdukları küçük krallıkları birer birer başlarına geçirecek bir imparatordur o. Yavaş yavaş alır intikamını tüm kötü bellediklerinden.

  Ancak bir şey anlatır bize burda yazar. Yüksek dozda acı, kalbi sertleştiren bir öğretmendir. Ruhunu ferahlatmak, yıllar sonra bir defa dahi olsa nefes almak isteyen insan şunun farkına varır: ruhun artık sana ait değildir. Sevdiğin kadını elinden alan, aileni yok eden, kariyerinde senden açılan boşluk üzerinde kendine saltanat kuran, siyaset ve şahsi ikbal için senin tertemiz olduğunu bile bile seni ezip geçen o insanlar, seni bambaşka birine çevirmiştir. Artık tanıyabilir misin aynadaki seni? Yaşayabilir mi insan kendi bedenine ait olmayan bir ruhla?

  Ne diyelim, varlığına inandığı büyük mahkemenin gerçekliğini tüm hücreleriyle istiyor insan. Başka bir ruha dönüşmedik ama kendi ruhumuzda da kalamadık. Ya da ruhsuz kaldık bir miktar. "İlâhî adalet vardır ve tahmin ettiğimizden çok daha fazla tatmin edicidir." sözüne teslim olmaktan başka bir şey yapamadık, vesselam.