• Tarihsel süreçte Avrupa’nın, emperyalizmin ve Batı’nın Türk dünyasına, Türk kültürüne ve Türklüğe bakış açısının çok fazla değişmediği, günümüzde özellikle de AB Süreci’nde daha net bir şekilde görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin temel niteliği ve ana unsuru olan “ulus devlet” ve “milli kültür” anlayışı son zamanlarda çeşitli çevreler tarafından yıpratılmak istenmektedir. Böylece 1980’lerden sonra ivme kazanan küreselcilik ve neo-liberalizm gibi akımlar nedeniyle yaratılan baskılar “ulus devlet” ve “milli egemenlik” gibi kavramlar üzerinde tartışmalar yaratarak bu kavramların yıpratılmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın özünü teşkil eden Akçura da eserleri ile Batı emperyalizminin Türklere yönelik gerçek yüzünü anlamaya ve anlatmaya çalışmıştır.  Geçmişin Osmanlıcılık düşüncesi, günümüzde küreselleşme, AB vatandaşlığı, mozaikçilik, alt kimlik ve üst kimlik tartışmaları ile “Türkiyelilik” şeklinde, İslamcılık düşüncesi de “ılımlı İslam” ya da “dinler arası diyalog” şeklinde kontrol edilebilir bir din ya da İslam şeklinde kendini göstermektedir. Yine geçmişteki Türkçülükte SSCB’nin yıkılışı ile Avrasyacılık düşüncesinin gündeme gelmesiyle ve “ulusalcılık” gibi kavramlarla günümüzün tarz-ı siyasetleri olarak yeniden gündemde bulunmaktadır.  Bu nedenle günümüzde yaşanan ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal gelişmelerin daha iyi anlaşılabilmesi, tahlil edilebilmesi ve anlamlandırılabilmesi için Osmanlı’nın son dönemindeki benzeri gelişmeleri bilmek gerekmektedir. Ancak bu şekilde modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini, uluslaşma dinamiklerini ve yeni kimliğinin anlaşılması mümkün olacaktır.  1800-1900’lü yıllarda Osmanlı’nın son dönemlerindeki; eğitim, kimlik, azınlık hakları, yabancı sermaye, özelleştirme, demokratikleşme, anayasa değişiklikleri vb. gibi sorunlar, tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Üstelik bu gibi kavramlar aydınlar, siyasiler ve devleti yönetenler tarafından bilinçli bir şekilde gündeme getirilerek tartışılmasına yol açılmak suretiyle ileriye dönük çeşitli amaçların gerçekleşmesinde araç olarak kullanılmaktadır.  Bu kavramlar, bireysel ve toplumsal olarak hafızalarda yerli yerine oturmadığı için, dönemin koşullarına ve sosyo-ekonomik dinamiklere göre değerlendirilmediği ve çeşitli amaçlara meşruiyet kazandırmak için olduğundan farklı anlamlar yüklenerek “Kavram Karmaşası” yaratıldığı açıkça görülmektedir.  Türkiye’de çeşitli fikir akımlarının ortaya çıkışı Tanzimat, Meşrutiyet gibi modernleşme ve Batılılaşma sürecinde yoğunluk kazanmıştır. Amaç devletin Batıya karşı geri kalmışlığından kurtarılmasıdır. Bu amaçla Meşrutiyet döneminde ilan edilen bir takım özgürlüklerin etkisiyle ortaya çıkan fikirler içinde etkisini günümüze kadar devam ettiren, kendini önemli ölçüde hissettiren ve günümüzde de belirli bir etkiye sahip olanı Türkçülük akımı olmuştur.  Bu çerçevede yaşadığı dönemde düşünce tarzı olarak analitik ve nesnel yaklaşımları ile Türk düşüncesinde ayrı bir yere sahip olan, öngörü ve stratejik bir vizyon sahibi, tarih tarafından haklı çıkarılan bir siyaset bilimci ve aydın olarak Akçura’yı ve eseri Üç Tarz-ı Siyaset’i daha doğru anlayabilmek, bir bütün olarak değerlendirebilmek için o günün koşullarını göz önüne almak ve günümüze etkisini kestirebilmek, ancak bu şekilde mümkün olmaktadır. Bu nedenle Akçura’nın yaşadığı dönemi ve bu döneme damgasını vuran İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Jön Türklerin siyasi düşüncelerinin, Tanzimat ve Batılılaşma gibi kavramların, çeşitli toplumsal ve siyasal olayların iyi bilinmesi ve göz önüne alınması gerekmektedir.[1]

  Yaşamı, Çalışmaları ve Türkçülük Anlayışı  Yusuf Akçura İdil-Ural’ın güneyinde Simbir şehrinde, Tatar burjuvazisinin tanınmış ailelerinden fabrikatör bir ailenin çocuğu olarak 2 Haziran 1876’da doğdu. Akçuraoğlu Yusuf, 1934’teki soyadı kanunu ile Akçura soyadını aldı.  Akçura 1896’da Erkan-ı Harp (Kurmaylık) sınıfına girdi. 1903’te Paris’te Siyasal Bilgiler Okulu’ndan Osmanlı İmparatorluğu Teşkilatları Tarihi Üzerine Bir Deneme adlı tezi ile üçüncü olarak yüksek öğrenimini tamamladı. Enver Ziya Karal’a göre, bu tezin önemi; Bir Türk yazarının ilk kez, Fransızca olarak, bu konuda, olayları örgütlerle açıklamaya çalışmış, bu çalışmasında sıkı bir eleştiri yöntemi kullanmış ve sonunda pratik bir sonuca varmış olmasıdır.[2] Akçura bu çalışmasında Türkler üzerinde Çin, Pers, Arap, Bizans gibi medeniyetlerin ve Şamanlık, Budizm, İslamiyet gibi dinlerin etkilerine rağmen Türklerin çeşitli etnik özelliklerini koruduklarını, böylece İslam kültür ve medeniyetinin yanında İslam öncesi eski Türk geleneklerinin de devam ettiğini belirterek Türklerde bu çifte mirasın sürekliliğini vurgulamıştır. Akçura’nın bu tespitleri daha sonra Fuad Köprülü’nün Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri adlı çalışması ile geliştirilerek benzer yöntemlerle ele alınmıştır.  Bu dönemde siyasi yasaklı olduğu için Türkiye’ye gelemedi ve memleketine döndü. Burada meşhur Üç Tarz-ı Siyasetmakalesini yazdı. 32 sayfalık bu makale Kahire’de Abdülhamit’e muhalif Türk gazetesinde üç ayrı sayıda yayımlandı.  Akçura bu makalesinde öncelikle Osmanlıcılığı ele almış ve bunun Türklerin haklarını azaltacağı düşüncesi ile reddetmiş, sonra İslamcılığı ele almış, bu fikrinde imparatorluk içerisinde gayrimüslim unsurlarla eşitsizlik ve çelişki oluşturduğu için uygulanabilir görmemiş daha sonra da Türkçülük fikri ile İmparatorlukta elde kalan tek unsur olarak Türklerden oluşan birlik sayesinde yeni bir devletin kurulabileceğini uygulanabilir görerek tartışmaya açmış Türkçülük fikrini Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi fikirler karşısında ilk kez sistematize etmiştir. Böylece Akçura Türkçülüğü siyasi olarak bir alternatif tarz şekline ilk kez bu makalede dile getirmiş oldu.  Akçura’nın 1904’de yazdığı Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalesinde Türkçülük siyasetine ilişkin[3] “Türkçülüğün menfaatine gelince o da, ne Osmanlı devletinin ve ne de İslam’ın menfaatine büsbütün uygun gelmez. Zira, İslam toplumunu Türk ve Türk olmayan kısımlarına bölerek zayıflatır, ve bunun neticesi olarak Osmanlı tebaasının Müslümanları arasında da nifak salıp Osmanlı Devleti’nin kuvvetsizlenmesini mücip olur.” şeklinde bir değerlendirmede bulunur. Böylece Akçura gerçekçi ve eleştirel bir tespit ile toplumun ve ülkenin içerisinde bulunduğu siyasal, sosyal gerçekliğin farkında olduğunu, fakat gelinen nokta itibarıyla elde Türk unsuruna siyasi olarak dayanacak oluşumdan başka bir seçeneğin bulunmadığını, olumsuz yönlerine rağmen olumlu yönlerinin daha önemli olduğunu, bu tarz-ı siyasetinde kaçınılmaz ve zorunlu olduğunu belirtti.  Uriel Heyd[4], Gökalp’in 1918 yılında, daha önceden 1913-1914 yıllarında Türk Yurdu dergisinde yayımlanmış makalelerinin bir koleksiyonunu Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adı altında bir kitap halinde yayımladığını belirterek, Gökalp’in bu kelimeleri, 1907 yılının başlarında Bakü’de yayımlanan Füyuzat dergisinde Türkleri Türkleşmek, İslamlaşmak, Avrupalılaşmak fikirlerine çağıran Hüseyinzade Ali’nin yazılarından aldığını belirtmektedir. Akçura’da Türk Yılı 1928 adlı eserinde konu ile ilgili şu tespitte bulunmaktadır.[5] “Gerçi Füyuzat mecmuası, Türk Yurdu’nda olduğu kadar sarahat ve tekrarla olmasa da, Türkçülük mevzuunu daha evvel tervic eylemiş, hatta merhum Ziya Bey’in ahiren ‘Türk milletindenim, İslam ümmetindenim ve Garp medeniyetindenim’ şiarı ile ifade ettiği manayı, Hüseyinzade Ali Bey ‘Türk kanlı, İslam imanlı ve Frenk kıyafetli olalım’ formülü ile beyan etmişti.”  Böylece 1904 yılında, bu üçlü terkibi ya da siyaset tarzını ele alan, günün koşulları ve gerçekliği ile ilk kez analiz eden ve gündeme getiren Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalesi ile Akçura olmuştur. Bu durum Akçura’nın stratejik olarak güçlü bir öngörüye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.  Landau’ya göre[6] Akçura ve taraftarları, merkezinde Türkiye’nin olduğu yakın çevredeki Türk gruplarının, ilk kez milliyetçiliğin imparatorluğun devamı için uygulanabilirliği ve yararlılığı nedeni ile Osmanlıcılığa ve İslamcılığa tercih edilen tutarlı bir seçenek olarak önerildiğini belirtmiştir. Bu özelliğinden dolayı Üç Tarz-ı Siyaset’in Gaspıralı’nın kültürel alana yönelik Türkçülüğünün dışında Pantürkçülüğün siyasi yönü olduğuna dikkat çektiğini belirtmektedir.  Akçura 1908 yılında Rusya’dan ayrıldıktan sonra Avrupa’da bulunan Dış Türklerin çeşitli örgütleri içerisinde bulunarak I. Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında etkin çalışmalarda bulundu. Hilmi Ziya Ülken’e göre Akçura’nın Osmanlı İmparatorluğu içerisinde Türkçülük çalışmalarının bu hareket üzerinde güçlü izler bırakmıştır. Akçura’nın kurucularından biri olmadığı ya da en azından en etkin üyelerinden biri olmadığı bir milliyetçi örgüt yok gibiydi. [7] Akçura Rusya’da 1905 devriminde milliyetçi bir önder olarak rol aldıktan sonra, 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı ile İstanbul’a gelerek[8] 1908’de Türk Derneği, 1911’de Tür Yurdu Cemiyeti’ni ve yayın organı olan Türk Yurdu dergisini kurdu ve bir yıl yönetti. 1912’de Türk Ocaklarının kurulmasına öncülük etti.  Landau’ya göre; “Saygın bir Oryantalist dergi olan ve Paris’te çıkan ‘Revue du Monde Musulman’ Akçura’nın, ünlü İslam düşünürü ve savaşçısı Cemalettin Afgani kadar ünlü biri olduğunu duyuruyordu.”[9] 1912’den itibaren İttihatçılarda daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başlayan Türkçü eğilime rağmen Akçura, aynen Mustafa Kemal gibi İttihat ve Terakki’ye üye olmamıştır.  Daha sonra Anadolu’ya geçerek Milli Mücadele’ye katıldı, Kazım Karabekir’in yanında Çatalca Cephesinde Erkan-ı Harp Yüzbaşısı olarak bulundu. Bu süreçte Akçura’nın bulunduğu çeşitli görevlerde şunlardır: Maarif Vekâleti’nde Çeviri Bürosunda, Hariciye Vekâleti’nde Dış İlişkiler Uzmanı ve Doğu Sorunları Uzmanı olarak bulundu. 1923’te Atatürk’ün isteği ile İstanbul Milletvekili, 1925’te Ankara Hukuk Mektebi Siyasi Tarih hocalığı, 1931’de Atatürk tarafından Türk Tarih Kurumunu kuran heyet içerisinde görevlendirildi. 1932 yılında bu heyetin başkanlığına seçildi ve ölümüne kadar bu görevi yürüttü. 1933’te İstanbul Üniversitesi Siyasi Tarih hocalığı, Ankara Hukuk Mektebinde, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde siyaset ve tarih dersleri verdi. Anıl Çeçen’e göre[10] Akçura bu tür çalışmaları ile “Yeni Türk Devleti’ni gelecekte yönetecek kadroların yetişmesine ve yeni devletin bilimsel açıdan güçlenebilmesi için yoğun bir şekilde çalışarak katkıda bulunmuştur.” Akçura 1935’te Kars milletvekiliyken kalp krizinden yaşamını yitirdi.  1916 yılında Abdülreşit İbrahim, Hüseyinzade Ali, Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Akçura Rusya Hücreler Ligası’nda Lozan’da bir araya gelip ABD başkanı Wilson’a Rusya’daki dinsel, kültürel ve sosyo-ekonomik baskıya dikkat çeken bir dilekçe verdiler.[11] 1916 yılının Haziran ayında Lozan’da yapılan üçüncü Türkçü kongrede Akçura yaptığı konuşmada; Rusya Müslümanlarının kültürel özerkliğini savunmuş, Rus siyasetinin Türklerin milli ve dinsel imhasını öngördüğü uyarısında bulunarak, böylece İtilaf devletlerinin ilgisini kendilerine yakın duran “Ruslaşmamış” Rusya Türklerine çekmiş oluyordu. Akçura konferanstan sonra Zürih’te Lenin ile görüşerek “emperyalist” Rusya’ya karşı Bolşevik Rusya’nın tanınması ve Lozan’daki Türkçüleri bu konuda bilgilendirmesiyle bazı Türk Yurdu üyeleri de Rusya karşısındaki irredantizmlerinlerinden birlikte vazgeçmiş oluyorlardı.  Kieser, bu görüşmede Akçura’nın Ekim Devrimi’nden sonra Bolşeviklikle Anadolu Türklüğü’nün çıkar ittifakına katkıda bulunduğunu belirterek, kısa süre öncesine kadar Talat ve Enver Paşa’lar gibi radikal bir Rus karşıtı olan kişiler “antiemperyalist ağabey”e artık en azından geçici sempati ile baktıklarını ve Rusya’daki Türk halkları için kültürel özerklik istediklerini, böylece I.Dünya Savaşı’nın başında açık bir şekilde dile getirdikleri Rusya’nın yok edilmesini talep etmediklerini ifade etmektedir.[12] Akçura’nın Bolşeviklere yönelik bu ılımlı, barışçı tutumu günümüzde olumsuz değerlendirmelere neden olmakta ve Akçura’nın unutulmuşluğunun nedenleri arasında yer almaktadır.  Ercümend Kuran, Akçura’nın ölümünden sonra neredeyse unutulduğunu belirterek şu tespitte bulunmaktadır.[13]  “Akçura’nın Moğol İmparatorluğu’nu yüceltmesi ve Cengiz Han’ı Türk sayması, ayrıca Türk tarihinin gelişmesinde İslamiyet’e sınırlı derecede yer vermesi ve sosyalizme yatkınlığı ile Türk tarihçilerinin çoğunun 1940’lardan sonra Moğolları Türk kabul etmemeleri, Türk-İslam sentezine yönelmeleri ve sosyalizme cephe almaları milliyetçi çevrelerin Akçura’yı ihmal etmelerine sebep olmuştur. Üstelik Akçura’nın Gökalp ile aynı dönemde yaşaması onun için bir talihsizlik olmuştur. Çünkü Akçura Gökalp’ten daha bilgili olduğu halde, Gökalp’in terkip kabiliyetine sahip bulunmamaktadır. Gökalp’in ülkücülüğü Türk aydınlarının psikolojisine daha uygun düşmüş, adeta büyülemiştir”.  Bolşeviklerle dost olan sadece Akçura değil Kemalist kadrolarda bu reel-politik bir tutumu dönemin koşulları gereği haklı olarak benimsemişlerdi. Landau[14] Mustafa Kemal’in daha bağımsızlık savaşı süresinde, 1921’lerin başlarında Eskişehir’de yaptığı konuşmada “Ne İslamcı bir birlik ne de Turancılık bizim için bir öğreti ya da mantıklı siyasa oluşturamaz” dediğini belirterek, bundan dolayı “Yeni Türkiye Devleti’nin siyasası’ kendi ulusal sınırları içinde kendi egemenliğine dayanan bağımsız olarak yaşamakta ısrar etmek” olduğunu belirtmektedir.  François Georgeon[15] Akçura’nın, Mustafa Kemal’den daha önce Pantürkizm konusunda düşüncelerinde değişikliğe gittiğini, onun Kemalist hareketi benimsemesini kolaylaştırdığını belirtmektedir. Bu konuda özellikle, Mustafa Kemal’in Eskişehir Nutku’nda Pantürkizmi ve Panislamizmi mahkûm etmesinden önce Akçura’nın 16 Eylül 1919’da İstanbul Türk Ocağı’nda verdiği bir konferansta, Rusya’ya yapmış olduğu ziyaret sonucunda Türkçülüğü demokratik ve emperyal olmak üzere ikiye ayırmasının etkili olduğu görülmektedir.  Bu aşamada Mustafa Kemal’in Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrasında bir Türk Devleti kurmayı kabul ettiğini, ama Akçura’nın Pantürkizm düşüncesini benimsemediğini belirten Anıl Çeçen, şu tespitte bulunmaktadır.[16]  “Daha çok bir ideale dayanan bu yaklaşım, Anadolu coğrafyasının jeopolitiğine o dönemin koşullarında pek uygun düşmüyordu. Bir asker olan Atatürk, jeopolitiğin inceliklerini iyi bildiği için bir bilim adamı olan Yusuf Akçura’dan bu açıdan ayrılıyordu. Bu farklılıkta Atatürk’ün devlet adamı olması ve bunun gerektirdiği sorumluluk bilinci ile reel-politiği dikkate alarak mevcut konjonktürde Turancılığı siyasi bir enstrüman olarak kullanmanın ülkenin ve milletin gerçekliğine uygun olmayacağını da en iyi bilen devlet adamlarından birisiydi. Akçura’nın ise bir bilim adamı ve düşünür olarak farklı bir bakış açısı ortaya koyduğunu göstermektedir. Atatürk’ün Osmanlı’nın benzeri bir politikayı uygulamak istemeyişi, Akçura’nın da bütün Türk dünyasının birlikteliğini hedeflemesi bu farklılığın belirgin özelliklerinden birisidir. Bu aşamada Ziya Gökalp’in zaman zaman ön plana çıkması Atatürk ile Akçura arasındaki bakış açısının, mesafenin dengelenmesi yönünden faydalı olmuştur”.  Böylece Üç Tarz-ı Siyaset’in özgünlüğü Pantürkizm’in merkezine Osmanlı Türkleri olarak da nitelendirilen Batı Türklerini ya da mekânsal olarak Osmanlı Devleti’ni yerleştirmesi ile ayrı bir önem kazanmıştır. Akçura bu şekilde Rusya Türklerinin birlik sağlama arzusu ile Osmanlı Türklerinin devleti koruma çabalarının bir sentezini yapmıştır. 1904 yılındaki Türkiye Türklerinin ve mekânsal olarak Anadolu’nun stratejik ve jeopolitik önemine ilişkin bu öngörü ya da tespit, aradan bir asırdan fazla bir sürenin geçmesine rağmen 21. yüzyılda da Türk dünyasının siyasi, ekonomik, kültürel yönden ilişkilerin merkezini teşkil etmesi ve bu özelliğini hala koruması açısından Anadolu’nun ve Türkiye Türklerinin önemine ilişkin Akçura’nın bu tespitleri günümüz içinde geçerliliğini korumaktadır.  Akçura’nın Türkçülük anlayışında ve siyasasında, Türklerin geçmişte ve gelecekteki en büyük düşmanı olan Rusya ve Panslavizme karşı mücadelede en büyük unsur ve katkı olarak Osmanlı İmparatorluğu merkezli bir hareketin siyasi rolünde ısrar etmesi olmuştur. Akçura bu fikri sayesinde hem kendi zamanında hem de daha sonra kültürel ve siyasi olarak Türkçülüğün mücadelesi için açık bir platformun oluşmasını sağladı.[17]  Böylece Akçura Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan beş yıl sonra kaleme aldığı “Türk Yılı 1928” adlı Türkçülüğün tarihine yönelik çalışmasında[18] “Türkiye Cumhuriyeti’nin başta ‘Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ namıyla, sonra hakiki adıyla teessüsü, Türk Milliyetçiliği nokta-i nazarından Türkçülük idealinin tahakkuku demektedir. Ekser Türkçülerin belki hayatlarında tahakkuk edeceğini ümit bile edemedikleri ideal, bir Türk dehasının kudretiyle bir şe’niyet olmuştu; milli Türk devleti kurulmuştu.” diyerek yeni devletin kuruluşunu Türkçü arzuların gerçekleşmesi, ortaya çıkması olarak görmüş ve Türkçülük fikrinin yeni devletin kuruluşunda temel ve itici bir unsur olduğunu belirtmiştir.  Niyazi Berkes[19] Akçura’nın 1904’te yazdığı bu üç politikayı çekingen bir dille tartıştığını ve eleştirdiğini belirterek, Akçura’nın 1928 yılında yazdığı bir yazısında, Osmanlı Devleti’nin içeride Türklük ya da İslam siyaseti gütmesinin, dışarıda da Pantürkist ya da Panislamist olmasının gerekmediğini belirttiğini ifade etmektedir. Böylece Akçura’nın eski görüşlerindeki bu düzeltmeyi Bolşevik Devrimi’nden sonra Kızılay üyesi olarak Rusya’ya gönderilmesi ve dönüşünde 16 Eylül 1919’da İstanbul Türk Ocağı’nda verdiği bir konferansında “Necat kim ne derse desin, Türkçülüktedir ve ancak Türkçülüktedir!”. diyerek Türkçülük cereyanın gitgide iki kola ayrıldığını,Türkçülüğün halkçılık demek olduğunu Turancılığın da bir Osmanlı emperyalizmi olduğunu ifade etmesinden kaynaklandığı görülmektedir. Yine Akçura bu Rusya ziyaretinin dönüşünde Türkçülüğü, Demokratik ve Emperyalist olmak üzere iki gruba ayırdığı da görülmektedir.  Akçura’nın yaşanılan çeşitli siyasi gelişmeler karşısında değişik tutum ve davranışlar ortaya koyduğu da görülmektedir. Örneğin, 1913’teki Paris Arap Kongresi’nde, Suriye ve Lübnanlı delegeler, Jön Türklerin dil ve eğitim konusunda merkeziyetçi ve milliyetçi bir politika uyguladığından yakınırken, Akçura, Arapların bu konudaki taleplerinin yanında yer almıştır. Bu tutum, milliyetçilik düşüncesiyle birlikte edindiği genel kavrayışa uygun bir tutumdur. Abdullah Cevdet onun bu konudaki görüşlerini değerlendirirken, Akçura’nın “milletperver” olmaktan çok onun “milelperver” (bütün milletlerin haklarını savunan) bir insan olduğunu söylemiştir.[20] Fakat Kieser, Haziran 1916’da gerçekleşen konferansta Akçura’nın akıl yürütmesi, entelektüel dürüstlüğüne gölge düşürdüğünü belirterek, yabancıların kültürel “imha” politikasını mahkûm ederken, kendi hükümetinin Anadolu (Küçük Asya) Hristiyanlarına karşı gerçekleştirdiği geniş kapsamlı imha politikası karşısında sustuğunu ifade etmektedir.[21] Bu durum Akçura’nın olaylara, içinde bulunulan ve gerçekleşen durumlara ilişkin gerçekçi ve analitik bakış açısının ürünü olarak farklılık göstermektedir.  Feroz Ahmad[22] Kemalizm’in öngördüğü yeni devlet yapısı hakkında Akçura’nın 1925 yılında dile getirdiği ölçütlerinin hukuk kurallarının geçerliliği, devletin milli ve bağımsız olması, liberal (hürriyetperver) ve demokratik bir yapı ve halk egemenliği gibi nitelikler olduğunu belirtmektedir.  Siyasi Bir Enstrüman Olarak Türkçülük ve Yusuf Akçura  II. Abdülhamit döneminde siyasal baskılar nedeniyle Türkçülük dil ve tarih incelemeleri ile sınırlı kalmış bu nedenle de ilk Türkçüler Tanzimat edebiyatçıları olmuştu. İmparatorlukta milli bilinçlerini yeteri kadar bilmeyen ya da dile getirme gereği duymayan ve sadece Müslüman olmayı yeterli gören Türkler olmuştu. Fakat gayri Müslimlerin ve Müslüman olmalarına rağmen Arapların kendi milli derneklerini kurmaları sonucu Türklerde uyanmaya başlamıştı. 1911’de Türk Ocağı Akçura’nın öncülüğünde kuruldu. Böylece Türkçülük kendiliğinden değil de çevresel şartların zorlaması sonucu doğmak zorunda kaldı.  Bu gelişmeler doğrultusunda Tarık Zafer Tunaya’ya göre Türkçülük, zamanın ihtiyaçlarını ve heyecanını temsil etmekteydi.[23] Şükrü Hanioğlu’na göre; “Yaklaşık bir asırlık farklı siyasi denemeler istenilen sonucu vermemiş, iç ve dış şartlar başka bir tercihe imkân bırakmamıştı. Hatta geçmişte İslamcılık ya da Osmanlıcılık fikrinin savunucuları olan aydınlar dahi bu fikirlerin bir arada tutmaya çalıştığı bir unsur kalmayınca Türklüğe yönelmişlerdi.”[24] Böylece Türkçülerin temel amacı, imparatorluk içerisinde Türk unsurunu ve kendi özel kimliğini oluşturmaktı. Bu doğrultudaki en önemli, etkili ve öncü isimlerde hiç kuşkusuz Akçura ve Gökalp olmuştur.  Osmanlı’nın son döneminde asker, sivil, aydın ve çeşitli kesimler üzerindeki etkisi ile Türkçülük Anadolu’da yeni bir ulus devletin en etkin unsurlardan biri olmuştur. Cumhuriyet döneminde de devletin ve aydınların Türkçülüğe sahip çıkması zorunluluktan öte zamanın şartlarına göre bir ihtiyaçtı. Bu şekilde Türkçülük; yeni kurulan ulus devlete ideolojik bir temel oluşturması, ümmet yapısından ulus bilincine ve teokrasiden laikliğe geçişte, Doğu medeniyetinden Batı medeniyetine geçişte ve Batılılaşmanın öncülüğünü ve kaynaklığını yapmada etkili olması bakımından önem kazanmıştır. Landau’ya göre[25] Türkçülüğe sempati duymayan Niyazi Berkes gibi Batılılaşmış Türklerin bakış açılarında bile Türkçülük Osmanlıcılık ve İslamcılıktan siyasa açısından daha etkili görünüyordu.  Kieser, Türkçülük ile ilgi şöyle bir tespitte bulunmaktadır:[26] “Türkçülük, Türklük temelinde yeni bir devlet ve toplum kurma fikriyle geleneksel dünya görüşünü yıkıyor, böylelikle çağdaş bağlamda değersizleştirilmiş İslam-Osmanlı geleneğini radikal bir şekilde reddediyordu.(…) Bu ülkü, post-Osmanlı topraklarında kurulacak bir devlet için yol gösterici bir fikirdi.(…) Türkçülük ideolojisi, 1900’lü yıllarda tahsilli elitin, Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunu “Türk milletinin uyanışı” lehine bir durum olarak görmesini olanaklı kılacaktı.” Böylece Türkçülük ideolojik olarak çağdaşı olan diğer fikir hareketlerine göre yeni kurulacak olan ulus devletin kuruluş felsefesine, kaynaklık edebilecek bir ideoloji olarak önem kazanmış olmaktadır.  Yine Kieser[27] Lozan Barış Antlaşması’nın 1923 yılında imzalanmasının öncesindeki evrede, Lozan’da ki diaspora Türkçülerinin yıllar boyu sürdürdüğü çeşitli milliyetçi çalışmaların, fikri katkıların ve Lozan görüşmelerini yapan delegasyonların ideolojileri de göz önüne alındığında Lozan’ın bütün olarak değerlendirilmenin ve başarının daha iyi anlaşılacağını belirtmektedir. Ayrıca Türk milliyetçiliğinin diplomatik olarak kabulünün Lozan’da gerçekleşmiş olmasının bir tesadüf olmadığını, bunun temellerinin önceki yıllarda Lozan Türk Yurdu mensuplarının yoğun çalışmaları ile atıldığını belirtmektedir.[28] Bu çerçevede Avrupa’daki Türk örgütlerinin farklı ülkelere ve Lozan Barış Konferansı’na I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın paylaşımına ilişkin Türkçü tartışmayı yansıtan çeşitli mektuplar göndermişlerdir.[29]  Türkçülük ideolojinin önemini ve günümüze olan etkileri açısında Kieser’in şu tespiti de ayrıca önem kazanmaktadır. “Sınırları 1919 yılında Misak-ı Milli ile çizilen Anadolu, yaklaşık olarak 1913 Cenevre Türkçüler Kongresi’nde dile getirilen milli Türk Yurdu tasavvuruna tekabül etmekteydi.”[30] Bu tespitler de göstermektedir ki, Ulusal Türk Devleti 1923’te resmi olarak kurulmadan önce Türkçülük ya da Türk Milliyetçiliği ideolojisi bu çalışmalara felsefi olarak kaynaklık etmiştir.  I. Dünya Savaşı yıllarında Akçura’nın öncülüğünde kurulan Milli Türk Fırkası, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal bir Türk Devleti olarak kurulmasında önemli bir etki yapmıştır. Bu şekilde Türkçülük fikrinin örgütlü bir düzeye gelmesi, yeni kurulmakta olan ulus devletin “Türk Kimliği” ile ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur.[31]  Landau, Pantürkizmin tarihini kayda geçiren iki çalışma olarak Akçura’nın Türk Yılı 1928 adlı çalışması ile bundan 16 yıl sonra basılan ve önemli ölçüde Akçura’nın söz konusu çalışmasına dayanan Hüseyin Namık Orkun‘un Türkçülüğün Tarihi olduğunu ifade etmektedir.[32] Böylece günümüzde de Türkçülüğün Tarihi ile ilgili olarak Akçura’nın söz konusu bu çalışmasından daha ileri düzeyde bir çalışmanın olmadığı bilinmektedir.  Ünlü Macar asıllı Türkolog Laszlo Rasonyi, Gaspıralı’nın Tercüman gazetesinin Rusya’daki Türklerin Türk olarak kalmasında 33 yıl büyük bir rol oynadığını belirterek, burada uyanan Türk ruhunun daha sonra Akçura’nın çeşitli faaliyetleri sayesinde ve Namık Kemal’in fikir âlemi ile birleşerek Türkiye’ye de tesir ettiğini belirtmektedir.[33]  Bu çerçeve Tanzimat’tan Meşrutiyet’e, Osmanlı’nın son döneminden cumhuriyet dönemine kadar geçen sürede fikirleriyle günümüze ışık tutan çeşitli tespitleri ile önem arz eden aydınlardan birisi beklide en önemlisi Akçura olmuştur. Böylece Türk düşünce tarihinde Osmanlı’nın kimlik sorununa içinde bulunduğu şartlara göre sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik olarak tahlilde bulunan ve bu sorunların çözümü konusunda fikirleri ile ivme kazandıran özelliği ile Akçura çağdaşlarına göre ileri düzeyde bir duruş sergilemiştir.  Fikirleri ve Etkileri  Akçura’nın Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalesi Osmanlı’nın son dönemine ve Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine de damgasını vurmuştur. Akçura’nın genel olarak çeşitli makale, kitap ve konferanslarında dile getirmiş olduğu ve günümüze ışık tutacak tespitlerinden bazıları şu şekildedir:  - Türk Tarihinin yabancıların gözüyle yazıldığını, öğrenildiğini bununda Türk tarihini yozlaştırdığını söylemektedir. Türk tarihini bütün olarak ele almış, Türklerin tarihinin Selçuklu ve Osmanlılardan da çok daha önceleri İslam öncesinde de var olduğunu dile getirmiştir. Bu düşünce Cumhuriyet döneminde de Atatürk Tarafından kabul görerek Türk Tarih Tezi’nin oluşturulmasını etkilemiştir.  - Romalıların Sezar’ı, Arapların Harun Reşid’i, Germenler’in Charles dönemlerine karşılık Türklerinde Cengiz Han Dönemi olduğunu belirtmektedir.  - Tarihin bazıları tarafından çeşitli siyasal ve toplumsal amaçlar için kullanılması ile tarafsızlığını ve inandırıcılığını kaybettiğini belirtmiştir. Bu nedenle; K. Marks’ın “Tarih toplumlarda çeşitli sınıflar asındaki kavgadan ibarettir.” düşüncesiyle kendi teorisini ispatladığını belirtmektedir. François Georgen’a göre, Akçura, bu “tarihe dönüş” olgusunda ön planda yer alanlardan biri olmuştur. Tarih onu açık düşünceli, yaşadığı dünyayı en iyi anlayan aydınlardan biri yapmış, dünya sahnesine yeni toplumsal, ekonomik ve siyasal güçlerin çıktığını kavramış ve Türk toplumunun er geç bu güçlerle karşılaşacağını belirtmiştir.[34]  - Akçura, tarihi ve toplumsal gelişmeleri sınıfsal açıdan değerlendirmektedir. Niyazi Berkes’e göre Akçura; Marksizm’e kadar gelmesi, İslam’da benzer fikir akımları olup olmadığını sorgulaması, Toplumsal sınıf kavramını savunması ile Osmanlı aydınlarına göre ilerici ve batıcı bir özellik taşımaktadır.  - Türkiye’nin Batı Medeniyetine girebilmesi ve çağdaş bir devlet kurabilmesi için mutlaka “Toprak Reformu”nun yapılması gerektiğinin önemini belirtmiştir.  - Akçura, 1902 ve 1903 gibi çok erken bir tarihte milliyet duygusunun önemini fark ederek, çağdaşı olan Osmanlı aydınlarına göre erkenden kavramış ve gelecekte milletlerin yönetiminde “milliyetçiliğin” ve “halkçılık” ile “demokratlık” gibi 2 önemli unsurun belirleyici olacağını söylemiştir.  - Türkiye’de ulusçuluk düşüncesinin gelişememesinin nedeni olarak “Milli Burjuva Sınıfı”nın olmamasını çağdaşlarına göre ilk fark eden Türk aydını Akçura olmuştur.  - Balkanlar’da yaşanan Bulgaristan’ın kuruluşu, Bosna ve Girit’in elden çıkması gibi olayların yakın bir gelecekte Van Gölü’nün çevresinde de yaşanacağını belirtmiştir.  - Akçura’ya göre; Şark Meselesi’ diplomatların ve siyasetçilerin kasıtlı olarak müphem bıraktıkları bir meseledir. Yine Osmanlı sonrasında Batı dünyası için gündeme gelmiş olan Doğu Sorunu’nun çözümünde Türkiye merkezli bir yolun izlenmesi gerektiğini çağdaşlarından farklı olarak dile getirmesi ile geçmişte Şark Meselesi’ni en iyi anlatanların başında gelmektedir. Şerif Mardin bu çerçevede Akçura tarafından Şark Meselesi’nin tahlilinde ilk defa ekonomik unsurların belirgin bir şekilde ortaya konulduğunu belirtmektedir.[35]  - Din sadece inanç meselesi değil, milli bir benlik meselesidir diyerek din-milliyet çatışması yerine dayanışmasını öngörmüştür.  - Avrasyacılık fikrini 1907’de ilk kez Kazan’da yayımlanan Tan Çulpan gazetesinde dile getirmiştir.  - Avrupa sermayesinin Türkiye’yi istila etmesinin sonuçlarının artık kem gözlere bile batacak dereceye geldiğini, maden yatakları, kara, deniz ulaşımı, limanlar ve demiryollarının, tütün işinin, akçe piyasasının ecnebi (yabancı) sermayenin kontrolüne geçtiğini açıklıkla ifade etmiştir.  - Enver Ziya Karal bu konuda şöyle bir tespitte bulunmaktadır. “Devrin şartları göz önünde tutulunca, bu eseri [Üç Tarz-ı Siyaset -f.u-] laik düşüncenin tam ve mükemmel bir yapıtı olarak görünür. Hiçbir sorunun ortaya konulmasında ve eleştirilmesinde ‘şeriattan’ faydalanılmaya gidilmemiş olması nedeniyle siyasal düşüncenin dinsel düşünceden ayrılması konusunda bir başlangıç bile kabul edilebilir.” olarak görüldüğünü belirtmektedir.[36] Böylece Akçura, siyasal, toplumsal ve tarihi olaylara analitik ve nesnel çözümlemeler getirmesi ile çağdaşlarından farklı bir düşünce modeli ortaya koymuştur. Ayrıca jeopolitik algılayış ve düşünce biçiminin günümüz açısından öncülüğünü yapmıştır. Ortaya koyduğu bu düşüncenin İslam dünyası için de bir ilk olmakla birlikte Batı içinde o günün koşullarında yeni sayılabilecek bir yaklaşım olmuştur.[37]  Akçura bu şekilde Cumhuriyet’in düşünsel alt yapısını oluşturan başlıca aydınlarından ve Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden birisidir. Akçura’ya göre halkçılık, milletin, fertler veya sınıflara mahkûm olmamasıdır. Liberalist ya da Sosyalist olmayan, fakat milli ekonomiden yana olan Akçura’ya göre çağdaş bir demokratik devlet ise ancak milli burjuvazi eliyle kurulabilecektir.  Sonuç  Günümüzde AB’nin, ABD’nin ve Batı’nın Türkiye’ye, Türk dünyasına ve Ortadoğu’ya yönelik uzun vadede çeşitli planlarını içeren BOP gibi projeleri mevcut iken, Türk milletinin ya da Türk Devleti’nin alternatif planının ya da planlarının varlığı bilinmemektedir. Oysa Akçura daha XX. yüzyılın başında stratejik bir öngörü ve analitik bir bakış açısı ile Üç Tarz-ı Siyaset’i alternatif bir plan olarak ortaya koymuştur.  Böylece Akçura bilgi birikimi, öngörüsü ile Atatürk’ü, başta tarih olmak üzere çeşitli sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda bilgilendirmiş ve yeni kurulan Türk Ulus Devleti’ne tarihsel, kültürel, ideolojik olarak katkıda bulunmuştur. Böylece Akçura, bütün bilgi birikimini çeşitli çalışmalar ile Türk milletinin içine düştüğü durumu açıklamaya ve bu konudaki çözüm yollarını ortaya koymak amacıyla kullanmıştır.  Akçura, Atatürk’ün tarih konusundaki merakının karşılanmasında, gerekli kaynakların sağlanmasında, geniş bir tarih kültürüne ve bilgi birikimine sahip olmasında bir aydın olarak her zaman ön planda olmuştur. Böylece Akçura, fikirleri ile Atatürk’ün yakın çevresinde bulunan, ona danışmanlık yapan, Türk Ulus Devleti’nin ideolojik ve felsefi temellerine katkı sağlamasına rağmen geçmişte kuruluşlarına öncülük ettiği, uzun süre yöneticilik ve başkanlık yaptığı çeşitli dernek, kuruluş ve yayınlar günümüzde hala varlıklarını sürdürmelerine rağmen hak ettiği ölçüde hatırlanmamakta, adeta unutulmaya terk edilmektedir. Niyazi Berkes’in isabetle ifade ettiği gibi “Unutulan Adam: Yusuf Akçura” olmuştur. Berkes’e göre; Gökalp, ideologu olduğu İttihat ve Terakki’nin siyasal gücünün etkisi ile ün kazandığını, Akçura’nın bir partinin adamı olmaması onun unutulmasında etkili olduğunu belirtmektedir.[38] Ayrıca Akçura’nın Rus devrimine karşı olumsuz bir tavır takınmaması, Osmanlı münevverlerinin entelektüel donanımdan yoksun olduklarını, özellikle ekonominin tarihteki rolünü bilmediklerini belirtmesi ve Osmanlı aydınına bu tür eleştirilerde bulunması Akçura’nın Gökalp karşısında geri plana itilmesine ve geniş halk kitlelerince tanınmamasına neden olmuştur. Böylece Akçura’nın sınırlı sayıda aydın tarafından tanınmış ve bu tanınma elit bir kesimle sınırlı olmuştur.  İlk siyasi Türkçü olan Yusuf Akçura hakkında yok denecek kadar az yayının, çalışmanın olması önemle üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken bir konudur. Yani Türk Devleti’nin kuruluşunun arka planında Akçura ve arkadaşlarının başlatmış olduğu Türkçülük ideolojisi yatmaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda bu isimler önemli kilometre taşları olarak yer almışlardır. Akçura‘nın özellikle de kurucusu olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından unutulmaması, bunların bu tür çalışmalara öncülük etmesi gerekmektedir.  Yine topluma mal olmuş çeşitli isimlerin örneğin, Ziya Gökalp’in, Fuat Köprülü’nün, Hamdullah Suphi Tanrıöver’in, Mahmut Esat Bozkurt, Abdullah Cevdet’in hatta yabancı fakat Türk dostu olan Piyer Loti, Will Brandt vb gibi isimler çeşitli yerlere verilerek hatıraları kalıcı hale getirirken, güneydoğulu belediyelerin bile kendilerine yakın isimleri eskileri ile değiştirerek sokak ve caddelere verdikleri düşünülürse, Akçura’nın bu ülkeye, Türk tarihine, Türk kültürüne, Türkçülüğe olan katkısı en az yukarıda sayılan isimler kadar olmuştur. Akçura’nın bazı düşünce ve tespitleri günümüz koşulları açısından farklı bir şekilde değerlendirildiği zaman doğru olmayabilir ya da yetersiz kalabilir. Fakat yaşadığı dönem ve içinde bulunulan şartlar göz önüne alındığında Akçura’ya ilişkin yapılacak bir değerlendirme daha doğru ve sağlıklı olacaktır. Fikirlerinin bazı noktalarındaki eksiklikler nedeniyle Akçura’yı ve düşüncelerini toptan mahkûm etmek, küçülmek ya da önemsizleştirmek asla doğru ve gerçekçi değildir. Elbette eksiklikleri olabilen ve eleştirilebilen bir aydın olarak Akçura’nın günümüze olan etkisi çok daha fazladır. Bu konudaki en büyük sorumluluk ve duyarlılık Akçura’nın ve Cumhuriyetin bıraktığı kurumlara düşmektedir. Bu nedenle Akçura’ya karşı gösterilecek vefanın ilk örneğini bunlar yapmalıdır.

  [1] Fuat Uçar, Türkçülüğün Manifestosu, IQ Kültür Sanat Yay., 2.baskı,İstanbul, 2009, s.16-17.  [2] Fuat Uçar, a.g.e., s.31.  [3] Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, 2.baskı, Lotus Yay., Ankara,2005, s.47.  [4] Uriel Heyd, Türk Milliyetçiliğinin Kökleri, (Çevi: Adem Yalçın), Pınar Yay., İstanbul, 2001, s.166.  [5] Yusuf Akçura, Türk Yılı 1928, (Hazırlayanlar: Arslan Tekin ve Ahmet Zeki İzgören), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,

  2009.s. 528.  [6] Jacob M. Landau, Pantürkizm, (Çeviren: Mesut Akın), Sarmal Yay., İstanbul, 1999, s.26.  [7] Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, cilt I, Selçuk Yay., Konya,1966, s.428’den aktaran: Jacob M. Landau,

  a.g.e., s.66.  [8] Anıl Çeçen, “Atatük ve Yusuf Akçura”, Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk, Sayı: 127 (Nisan 2009), s.22.  [9] Jacob M. Landau, a.g.e., s.66.  [10] Anıl Çeçen, a.g.m., s.24.  [11] Jacob M. Landau, a.g.e., s.27.  [12] Hans-Lukas Kieser, Türklüğe İhtida, (Çeviren: Atilla Dirim), İletişim Yay., İstanbul, 2008, s.140, 192.  [13] Ercüment Kuran, “Yusuf Akçura’nın Tarihçiliği”, Ölümünün Ellinci Yılında Yusuf Akçura Sempozyumu Tebliğleri,
  TürkKültürünü Araştırma Enstitüsü
 • ADANA: Cevdet Akçalı, Fazıl Güleç, M. Salahattin Kılıç, Melih Kemal Küçüktepepınar, Ali Cavit Oral, Emir H. Postacı, Kemal Satır, Ahmet Topaloğlu, Turgut Topaloğlu, Alpaslan Türkeş, Hüsamettin Uslu.
  ADIYAMAN: M. Zeki Adıyaman, Ali Avni Turanlı.
  AFYON KARAHİSAR: Hasan Dinçer, Hamdi Hamamcıoğlu, Ali İhsan Ulubahşi, Kazım Uysal.
  AMASYA: Yavuz Acar, Salih Aygün.
  ANKARA: Orhan Alp, Oğuz Aygün, Musa Kazım Coşkun, Orhan Eren, İ. Sıtkı Hatipoğlu,. Mustafa Maden, H. Turgut Toker, Aydın Yalçın, Ferhat Nuri Yıldırım, Şerafettin Yıldırım, Mustafa Kemal Yılmaz.
  ANTALYA: Hasan Akçalıoğlu, İhsan Ataöv, Süleyman Çiloğlu, Ömer Eken, Rafet Eker, Hasan Ali Gülcan.
  ARTVİN: Mustafa Rona.
  AYDIN: Nahit Menteşe, İsmet Sezgin, Fikret Turhangil.
  BALIKESİR: İbrahim Aytaç, Cihat Bilgehan, M, Şükrü Çavdaroğlu, Kemal Erdem, Ahmet İhsan Kırımlı, M. Nurettin Sandıkçıoğlu, Osman Tarı.
  BİLECİK: Şadi Binay.
  BİNGÖL: Mehmet Sıddık Aydar, Mehmet Bilgin.
  BOLU: Nihat Bayramoğlu, Halil İbrahim Cop, Ahmet Çakmak, M. Şükrü Kıyıkoğlu.
  BURDUR: A. Mukadder Çiloğlu, Mehmet Özbey.
  BURSA: Cemal Külahlı, Barlas Küntay, Ertuğrul Mat, Kasım Önadım, Mustafa Tayyar, Mehmet Turgut, Ahmet Türkel.
  ÇANAKKALE: E. Kemal Bağcıoğlu, Zekiye Gülsen, Mesut Hulki Önür, Refet Sezgin.
  ÇANKIRI: Nuretin Ok.
  ÇORUM: Yakup Çağlayan, Kemal Demirer, Abdurrahman Güler, İhsan Tombuş, Arslan Topçubaşı.
  DENİZLİ: Sami Arslan, Mehmet Emin Durul, Hasan Korkmazcan, Ali Uslu.
  DİYARBAKIR: Hasan Değer, Behzat Eğilli, Abdüllatif Ensarioğlu, Necmettin Gönenç, Sabahattin Savcı, Nazif Yıldırım.
  EDİRNE: İlhami Ertem.
  ELAZIĞ: Samet Güldoğan, Hayrettin Hanağası.
  ERZİNCAN: Hüsamettin Atabeyli.
  ERZURUM: Sabahattin Aras, Turhan Bilgin, Rasim Cinisli, Rıfkı Danışman, Naci Gacıroğlu, Cevat Önder.
  ESKİŞEHİR: Mehmet İsmet Angı, Şevket Asbuzoğlu, Orhan Oğuz, Seyfi Öztürk, M. Şemsettin Sönmez.
  GAZİANTEP: Ali İhsan Göğüş, İ. Hüseyin İnceoğlu, Mehmet Kılıç, Erdem Ocak, Mehmet Lütfi Söylemez.
  GİRESUN: Mustafa Kemal Çilesiz, Nizamettin Erkmen, Hidayet İpek, Abdullah İzmen, İ. Kayhan Naiboğlu, E. Emin Turgutalp.
  GÜMÜŞHANE: Necati Alp, Mustafa Kahraman, Nurettin Özdemir, Ekrem Saatçi.
  HATAY: Halil Akgöl, Talat Köseoğlu, Hüsnü Özkan, Ali Yılmaz.
  ISPARTA: Ali İhsan Balım, Süleyman Demirel, Yusuf Uysal.
  İÇEL: Mazhar Arıkan, Kadir Çetin, Cavit Okyayuz, Turhan Özgüner.
  İSTANBUL: İbrahim Abak, İsmail Arar, Sadettin Bilgiç, Ferruh Bozbeyli, İlhan Egemen Darendelioğlu, Tekin Erer, Nuri Eroğan, Orhan Cemal Fersoy, Hasan Güngör, Mustafa Fevzi Güngör, A. Şeref Laç, Osman Özer, Akgün Silivrili, İsmail Hakkı Tekinel, Naime İkbal Tokgöz, A. Turgut Topaloğlu, Hasan Türkay, Mehmet Yardımcı.
  İZMİR: Şevket Adalan, Mustafa Akan, Şükrü Akkan, Muzaffer Fazlı Arınç, Burhanettin Asutay, Münir Daldal, Ali Nailli Erdem, İhsan Gürşan, Nihad Kürşad, Akın Özdemir, Orhan Demir Sorguç.
  KARS: Latif Aküzüm, İsmail Hakkı Alaca, Mustafa Doğan, Kemal Kaya, Veyis Koçulu, Osman Yeltekin.
  KASTAMONU: Orhan Deniz, Sabri Keskin, Mustafa Toçular, Hasan Tosyalı.
  KAYSERİ: M. Şevket Doğan, Turhan Feyzioğlu, Hayrettin Nakiboğlu, Vedal Ali Özkan, Enver Turgut, Mehmet Türkmenoğlu.
  KIRKLARELİ: Mehmet Atagün, Feyzullah Çarıkçı, Hasan Korkut.
  KIRŞEHİR: Cevat Eroğlu, Mustafa Kemal Güneş.
  KOCELİ: Cevat Ademoğlu, Vehbi Engiz, Sabri Yahşi.
  KONYA: İrfan Baran, Bahri Dağdaş, Mustafa Kubilay İmer, İhsan Kabadayı, Necati Kalaycıoğlu, Etem Kılıçoğlu, Baha Müdderrisoğlu, Tahsin Yılmaz Öztuna, Faruk Sükan, Vefa Tanır.
  KÜTAHYA: Ahmet Fuat Azmioğlu, Ali Erbek, Mesut Erez, İlhan Aksoy.
  MALATYA: Ahmet Karaaslan, İsmail Hakkı Şengüler.
  MANİSA: Ertuğrul Akça, Mustafa Orhan Daut, C. Selçuk Gümüşpala, Hilmi Okçu, Vehbi Sınmaz, Kamil Şahinoğlu, Önal Şakar.
  MARAŞ: Atilla İmamoğlu, Veysi Kadıoğlu, M. Zekeriya Kürşad.
  MARDİN: Esat Kemal Aybar, Abdülkadir Kermooğlu, Abdülkadir Özmen, Abdürrahim Türk.
  MUĞLA: Adnan Akarca, Mualla Akarca, Ahmet Buldanlı, İzzet Oktay.
  MUŞ: Nimet Ağaoğlu, Kasım Emre.
  NEVŞEHİR: Hüsammettin Başer, Esat Kıratlıoğlu.
  NİĞDE: M. Naci Çerezci, H. Avni Kavurmacıoğlu, M. Nuri Domanoğlu, Haydar Özalp.
  ORDU: Ata Bodur, Cengiz Ekinci, Hamdi Mağden, Kemal Şensoy.
  RİZE: Erol Akçal, Hasan Basri Albayrak, Salih Zeki Köseoğlu.
  SAKARYA: Nuri Bayar, Yaşar Bir, Güngör Hun, M. Vedat Önsal.
  SAMSUN: Talat Asal, Mustafa Boyar, Doğan Kitaplı, Nafiz Yavuz Kurt, Hüseyin Özalp, Bahattin Uzunoğlu, İsmet Yalçıner.
  SİİRT: Zeki Çeliker, Mehmet Nebi Oktay.
  SİNOP: Hilmi Biçer.
  SİVAS: Enver Akova, Kadir Eroğan, Tevfik Koraltan, Yusuf Ziya Önder.
  TEKİRDAĞ: Orhan Öztrak.
  TOKAT: Hüseyin Abbas, İsmet Hilmi Balcı, Osman Hacıbaloğlu, Mehmet Kazova, Reşit Önder, Yusuf Ulusol
  TRABZON: Ahmet İhsan Birincioğlu, Necati Çakıroğlu, Ekrem Dikmen, Selahattin Güven, Cevat Küçük, Ali Rıza Uzuner.
  URFA: Mehmet Aksoy, Necmettin Cevheri, Mehmet Ali Göklü, Bahri Karakeçili.
  UŞAK: Orhan Dengiz, M. Fahri Uğrasızoğlu.
  VAN: Mehmet Emin Erdinç, Kinyas Kartal, Fuat Türkoğlu, Mehmet Salih Yıldız.
  YOZGAT: İsmet Kapısız, Turgut Nizamoğlu, Neşet Tanrıdağ.
  ZONGULDAK: Fuat Ak, Ahmet Nihat Akın, Ahmet Güner, S. Tekin Müftüoğlu, Kevni Nedimoğlu.
 • 💕💕💕💕💕❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Sev beni çok sev…
  Eşşek sudan gelinceye kadar..
  Allah belanı verene kadar...
  Kırmızı kar yağıncaya kadar.
  Arap kızı pencereyi kapatıncaya kadar...
  Düriye güğümlerini kalaylayana kadar...
  Mardin kapısından atlayana kadar..
  Manda yavrusunu sinek kapana kadar...
  Atı olan Üsküdar'ı geçene kadar...
  Portakalı soyup baş ucuma koyuncaya kadar...
  Sev beni çok sev...
  Canın yanana,
  huyun kuruyana,
  aklın çıkana,
  yüreğin çatlayana kadar..
  Sev beni…
  💕💕💕💕💕💕
  Yusuf Tandoğan
 • 229 syf.
  Ahmet OKTAY:
  Fazıl Hüsnü Dağlarca ile konuştuk biraz. "Sen şair değil bilginsin" dedi, şunları da ekleyerek: "Şiirlerini küçümsediğimi sanma, ama senin gibi her alana açılan bir kişi daha yok. Ne zaman yapıyorsun bunları?"

  Sana öyle hak veriyorum ki Dağlarca!

  (Uzun zamandır herhalde bir kitabı okurken hiç bu kadar keyif almamıştım. Zaten genelde de beni çok etkileyen kitaplara inceleme yazıyorum.)

  Günlük, anlaşılması güç kelimeler ve çok fazla terim içermesine rağmen yine de -benim gözümde- kendini okutmayı başardı.

  Kendisinin ortaokul mezunu olduğunu öğrendiğimde açıkcası çok şaşırdım. Şaşırmamın nedeni eğitim hayatını bu kadar erken bırakması değildi.. Okumaya böylesine aşık birinin okul hayatınının neden yarım kaldığıydı. Bununla ilgili günlüğünde hiç bahsetmiyor.

  Oktay, Sovyet iktidarıyla çok fazla ilgilenmiş, sol görüşlü, hayatını Marksist düşünce sistemi ile şekillendiren toplumcu gerçekçi aydınlarımızdan biridir. Kapitalist sistemin karşısında durmuş, dönemin amiyane tabirle yalaka kişilerine de haddini çok güzel bildirmiştir. Sonuna kadar laik sistemi savunmuş, kendisi de sol görüşlü olmasına rağmen Türkiye’de bu durumun Kemalistlik ile karıştırıldığını, insanların yanlış yorumladığını anlatmaya çalışmıştır. Stalin’i sevmediğini, Lenin’e ise daha yakın olduğunu yazılarından ben anladım.

  “Fransa'da yaşayan bir araştırmacının gösterdiği duyarlığı ve anlayışı, Türk aydınlarının büyük bölümünün gösterememesine şaşmak gerekiyor. Sol-Kemalistler kadar bazı Marksistler de din sorununu gerektiği biçimde algılayamıyorlar. Artık mürteci ile muhafazakarın özdeş olmadığını anlamak gerekir. Di­ni ideolojinin Türkiye'de de solun tatmin edemediği beklenti uf­kuna sızmaya çalıştığı bellidir. Liberal/demokratik bir muhafazakar kesim var. Hiç kuşkusuz bu kesimler politik konjonktür gerektirdiğinde en azgın gerici kesimlerle ittifaka girişebilirler. Ama girişmeyebilirler de.”

  Bu alıntı da burada kalsın.

  Oktay, edebiyat camiasına çok hakimdir ve sürekli kitap okuyup, gazete ve dergilerde yazıları yayınlanmıştır. Şiirde Gerçeküstücülük konusunda geri kaldığımızdan da yakınır. Tanzimat ve Cumhuriyet dönemi şairlerine göndermelerde bulunur.

  Kendisinde hoşuma giden tespitleri çok olmuştur fakat doğal olarak hepsini yazamıyorum. Oktay, “Yapı bazen imgeye göre şekilleniyor bazen sese göre,” diyor. Ama bazı dönem yeni şairlerin güzel gözükmek adına illa kelimenin ikinci anlamını kullanıp yapıyı bozduklarından yakınıyor.

  Kendisi şiirin çıkmaza girdiğini ve popüler kültürün esiri olduğunu düşünüyor. Ama sadece şiir demekle kalmıyor popüler kültürün esiri olan birçok aydından da bahsediyor. Burada kendi sözlerinden bir ekleme yapmak istiyorum.
  “Gerçekten, 19'unda yazdığım gibi edebiyat çevreleri olmadı­ğı için, yeni bohem mekânlarında şiir falan okunmuyor artık. Yazınsal ritüeller unutuldu. Şimdi, yazarların, şairlerin bir tür teşhirciliğe bitişmiş gösterileri moda: İmza günü, açık oturum, konuşma. Şüphe yok: Yararlı uygulamalar hepsi. Ama ister is­temez hepsi tecimselleştirildi.”

  Bir akşam camiadan arkadaşlarıyla oturup yemek yediğini yazıyor ve günlüğünde bunu anlatırken bazı noktalar dikkatimi çekiyor.
  Kendisi herkesten uzaklaşmakta haklı olduğunu ve artık bir araya gelince kitapları konuşmak yerine insanların sadece dedikodusunun döndüğünü söylüyor. Aslında hepsi bizimle aynı, bizden biri ve hep aynı hikayeler, aynı şikayetler... Temsili 1K işte.

  Yahu orada bir de ne öğrendim, “Nâzım’dan sonra şiir mi yazacağız?” diye düşünüp şairliği bırakan birçok isim varmış. Şaka gibi geldi..

  Bunun gibi benim çok dikkatimi çeken buraya birkaç tane dedikodu yazayım.

  -Can yücel ile Ahmed Arif kavga etmiş. Ahmed Arif çok duygusal davranıp gitmiş.
  Hee bir de bu Oktay, şairliğe ilk başladığı zamanlarda Nazım ve Arif’ten etkilendiğini belirtiyor ama sonrasında Arif’ten öyle bir soğumuş ki onu yermekten de hiç geri kalmıyor.
  (Can Yücel ile Oktay da kavgalıymış bu arada.)

  -Sevim Burak ve Sait Faik meselesi.
  Sevim Burak’ın öldükten sonra mektupları yayınlanmış. Orada da Sait Faik’in ne oğlancılığı kalmış ne de ayyaşlığı.. Ahmet Oktay buna çok içerlemiş ve Sevim Burak için sen ayyaş değil miydin Eyy Sevim diyor.
  Ödül almak için aylarca adam kovaladığını hepimiz biliyoruz, diyor.

  -Kemal Tahir ve Cahit Sıtkı meselesi.
  Kemal Tahir meğersem şair olarak başlamış bu yola ama her ne olduysa nasıl bir düşünceye girdiyse birden romana çevirmiş yönünü. Daha sonradan tekrar şiire döner gibi olmuş ve şöyle demiş “Cahit Sıtkı’nın şair sayıldığı...”
  Ee Ahmet Oktay da durur mu yapıştırmış cevabı. Tahir için, sen şiire devam etseydin de Sıtkı bu konuda senden daha yeteneklidir, ustandır, saygı duymalısın diyor.

  -Cemal Süreya’ya öldükten sonra baya sahip çıkmış ve İslamcı Şairlerin saldırılarından da olabildiğince korumaya çalışmış. (Kendisi İslamcı Şair diyor.) Günlüğünde de Cemal Süreya’nın şiirini ve kendisinin nasıl bir insan olduğunu anlatmıştır. Yineee birilerine de laf elbette göndermiştir;
  “Acaba Sezai Karakoç Cemal Süreya’nın ölümüyle ilgili bir şey yazacak mı çok merak ediyorum.”

  Ahmet Oktay’ın sevdiği pek nadir kişi vardır ve Cemal Süreya’da bunlardan biridir. Enis Batur, Ferit Edgü, Selim İleri, Melih Cevdet Anday, Emre Kongar.. Aklıma gelenler bunlar. Genel olarak günlükte hep iyi sohbetlerine şahit oldum.

  -İlhan Berk ile çok uğraşıyor. Onun için “oldum olası aforizma delisidir böyle konuşmaya çok bayılır,” diyor.

  -Attila İlhan ve Küçük İskender’den hiç hoşlanmıyor. Hatta ufak tartışmaları da olmuş. Attila İlhan’ın kendisini çok elit havalara sokmasına katlanamıyor galiba haha. Küçük İskender için de üff neler neler diyor. Ama en net yazabileceğim şey şudur; “Aykırı olmak ve aykırı görünmeye çalışmak birbirinden farklıdır.”


  -Tahsin Yücel, Orhan Pamuk “Kara Kitap” sorunu.
  Ahmet Oktay, Orhan Pamuk’u beğeniyor fakat bir eleştiri şuradan yapıyor. Tahsin Yücel Arı Türkçe kullanmaya özen gösterdiğinden dolayı Orhan Pamuk’u Türkçe konusunda eleştiriyor ve Ahmet Oktay şöyle bir soru yöneltiyor: “Yazın dilbilgisi midir?” Daha sonradan ise Oktay şunu söylüyor: “Eğer dilbilgisi kötüyse yazarın düşünmeden yazdığını ve yazdığını okumadığını gösterir.”

  -Mehmet Fuat, Ahmet Oktay hakkında bir yazı yazmış ve Oktay ona şöyle cevap veriyor;
  “Benim çok fazla "modaya uygun giyindiğimi" yazıyor. Ye­ni paradigmaları anlama çabasının, onun küçültücü anlamda kullandığı moda sözcüğüne ya da kavramına indirgenmemesi ve ona eşitlenmemesi gerektiğine inanıyorum.
  Memet Fuat tam da bu eğilim yüzünden tutucu bir konu­ma yerleşebilir.
  Tutuculuk moda'nın öteki ucudur. Negatifi değil.
  Ben modaya göre giyinmiyorum ama M. Fuat'ın elbiseleri çekmiş.” :D

  -Oktay, Ece Ayhan, Nazım Hikmet, Ahmed Arif taklitçiliğinden çok sıkılmış. Hatta Cemal Süreya şiir ödülünde şeçili kurulda görevdeymiş fakat Orhan Alkaya arasında bir gerginlik olduğundan dolayı çekilmek istemiş. Eğer oy vermiş olsaydı Metin Altıok’a oyunu verecekmiş.

  -Mahmut Makal, Orhan Veli, Ferhan Şensoy, Aziz Nesin.. Daha aklıma gelmeyecek bir sürü kişinin bazı noktalarını eleştiriyor. He şimdi diyeceksiniz Oktay çok mu mükemmeldi? Hayır elbette değildi. Ama kendisi gerçekten bu yolda çok büyük emekler vermiş ve bana günlüğünde asla boş bir insan olmadığını kanıtlamıştır. Her eleştirisine elbette katılmadım ama dönemin aydınlarına da farklı bir bakış açısıyla yaklaşmamı sağladı.


  Günlüğünden bahsederken Oktay “kendi okur tarihim” diye söylemiştir ve hakikaten de öyledir. Bundan sonrasını isterseniz okumanıza gerek yok. Tamamen kendimi düşünerek yaptığım bir şey. Fakat dönemin isimlerini merak ederseniz ve okuduğu kitaplar hakkında fikir sahibi olmak isterseniz göz atabilirsiniz. Okuduğu kitaplardan çok etkilendiğim ve cidden bu yazarı da mı biliyormuş yahu diyerek şaşkınlığa uğradığım için kitapların listesini yapmaya çalıştım. Günlükte bahsettiği, üzerinde konuştuğu isimleri de tek tek yazdım. Elbette eksikler, gözümden kaçanlar olmuştur çünkü bunlar bir liste halinde değildi ve ben okudukça, elimde bir kalemle, işaretleyip yazarak listeyi oluşturdum.

  Günlük içinde geçen dönemin edebiyat camiası isimleri ve Dünya Edebiyatından bahsettiği isimler;
  1. Selim İleri
  2. Latife Tekin
  3. Enis Batur
  4. İlhan Berk
  5. Ahmed Arif
  6. Önay Sözer
  7. Attila İlhan
  8. Fazıl Hüsnü Dağlarca
  9. Ivan Gonçarov
  10. Dostoyevski
  11. Melih Cevdet
  12. Lale Müldür
  13. Şükran Kurdakul
  14. Murathan Mungan (Cinsel tercihi sebebiyle birkaç problem olmuş ve Mungan’ın arkasında durmuştur.)
  15. Güner Kuban
  16. Kafka
  17. Yılmaz Gruda
  18. Hilmi Yavuz
  19. Ferhan Şensoy
  20. Fromm
  21. Refik Erduran
  22. Korkut Boratav
  23. Ali Bulaç
  24. Mehmet Ali Kılıçbay
  25. Ruşen Çakır
  26. Ahmet Kahraman
  27. Adalet Ağaoğlu
  28. Emre Kongar
  29. Emil Galip Sandalcı
  30. Mine G Saulnier
  31. Abdurrahman Dilipak (-)
  32. Sevim Burak
  33. Sait Faik
  34. Cemal Süreya
  35. Edip Cansever
  36. Aziz Nesin
  37. Baudelaire
  38. Oğuz Atay
  39. Yusuf Atılgan
  40. Nazım Hikmet
  41. Necip Fazıl
  42. Refik Durbaş
  43. Yahya Kemal
  44. Ülkü Tamer
  45. Nezihe Araz
  46. Uğur Kökden
  47. Can Alkor
  48. Ara Güler
  49. Jean Genet
  50. Küçük İskender
  51. Azra Erhat
  52. Sabahattin Eyüboğlu
  53. İrfan Şahinbaş
  54. Tarık Buğra
  55. Kemal Tahir
  56. Turgut Uyar
  57. Metin Altıok
  58. Vedat Günyol
  59. Agatha Christie
  60. Gorki
  61. Mihail Şoholov
  62. Ingmar Bergman
  63. Luis Bunuel
  64. Andrey Tarkovski
  65. Tahsin Yücel
  66. A. Huxley
  67. Aziz Çalışlar(-)
  68. Orhan Alkaya
  69. Nurdan Gürbilek
  70. Yılmaz Öner
  71. Balzac
  72. Stendhal
  73. Flaubert
  74. Shakespeare
  75. Suphi Aytimur
  76. Özdemir Nutku
  77. Eliot
  78. Halid Ziya
  79. Şerif Mardin
  80. Proust
  81. A. Ş. Hisar
  82. Demir Özlü
  83. Fethi Naci
  84. Ahmet Cemal
  85. Füsun Akatlı
  86. Gül Işık
  87. Simone De Beauvoir
  88. Umberto Eco
  89. Salah Birsel
  90. Özdemir İnce
  91. Nietzsche
  92. Ahmet İram
  93. Süreyya Berfe
  94. Seyhan Erözçelik
  95. Tuğrul Tanyol
  96. Ömer Naci Soykan
  97. Susan Sontag
  98. Ahmet Muhip dıranas
  99. Uğur Mumcu
  100. Oktay Akbal
  101. Mehmet Fuat
  102. Sartre
  103. Aliye Berger
  104. Orhan Koçak
  105. Ercüment Behzat
  106. Van Gogh
  107. Foucault.
  108. Ataol Behramoğlu
  109. Tanpınar
  110. Nedim Gürsel
  111. Orhan Veli
  112. Rilke
  113. Mayakovski
  114. Afşar Timuçin
  115. Sennur Sezer
  116. Adnan Özyalçıner
  Bunlar haricinde gözümden kaçanlar elbette olmuştur.

  Günlükte geçen kitapların listesi; (eksikler vardır.)
  1. E. H. Carr- Dostoyevski
  2. Jean Genet- Gidcometti’nin Atölyesi
  3. Metin Kaçan- Ağır Roman
  4. Ferit Edgü- O
  5. İlhan Berk- Pera
  6. J. M. Albertini- Azgelişmişliğin Mekanizması
  7. Tarık Zafer Tunaya- İttihat ve Terakki
  8. Tony Cliff- Rusya’da Devlet Kapitalizmi
  9. Peyami Safa- Sözde Kızlar( En ucuz, en acemi, üstünkörü yapıtlarından biri diyor. Safa’yı da pek sevmiyor.)
  10. Levent Köker- Modernleşme, Kemalizm, Demokrasi
  11. Güner Kuban- Sevişmenin Rengi( Beğenmiyor)
  12. Pierre Clatres- Devlete Karşı Toplum
  13. Fazıl Hüsnü Dağlarca- Uzaklarda Giyinmek, Çocuk ve Allah
  14. M. Jay- Diyalektik imgelem
  15. Paul Valery- Bugünkü Dünyaya Bakış
  16. Orhan Pamuk- Kara Kitap, Sessiz ev
  17. J. Needham- Doğunun Bilgisi Doğumun Bilimi
  18. Kürşat Bumin- Batıda Devlet ve Çocuk
  19. Fromm- Sahip Olmak ya da Olmak
  20. Sadri Ertem- Bacayı indir bacayı kaldır
  21. Cassirer- Devlet Efsanesi
  22. Yıldız Ecevit- Oğuz Atay’da Aydın Olgusu
  23. Oğuzhan Akay- CinAyetler
  24. Carr- Bolşevik Devrimi
  25. Eric J. Hobsbawm- Devrim Çağı
  26. Eric J. Hobsbawm- Kapital Çağı
  27. Eric J. Hobsbawm- İmparatorluk Çağı
  28. R. Jakobson- Sekiz Yazı
  29. Doğu Perinçek- Stalin’den Gorbaçov’a
  30. L. Benevolo- Modern Mimarlığın Tarihi
  31. Julius Welhausen- İslamiyetin İlk Devrinde Dini Siyasi Muhalefet Partileri
  32. Salvador Dali- Bir Dahinin Güncesi
  33. Hallac-ı Mansur- Kitab’üt Tavasin
  34. Proust- Swann’ların Semtinden(Hatta bu kitap üzerine konuşuyor ve Yakup Kadri ile Tahsin Yücel çevirisini kıyaslıyor.
  35. Kierkegaard- Korku Titreme
  36. Lyotard- Postmodernist Durum
  37. Flaubert- Üç Hikaye
  38. S. Zweig- Dünya Fikir Mimarları
  39. Borges- Alçaklığın evrensel tarihi(Bu kitaba çok şaşırdım ve mutlu oldum. Borges’i aynı anladığımızı görmek ve kitapta da aynı hikaye üzerinde odaklanmamız ise ayrıca hoşuma gitti.
  40. Ezra Pound- Konfüçyüs
  41. Agatha Christie- Ackroyd’un Katili
  42. Igmar Bergman- Büyülü Fener
  43. Barthes- Çağdaş Söylenler
  44. Bilge Karasu- Gece (Bu kitaba bir inceleme yazısı yazacakmış ama hep ertelemiş. Açıkcası merak etmiştim.)
  45. Adalet Ağaoğlu- Üç Beş Kişi
  46. Walter Benjamin- Parıltılar
  47. Joyce- Sürgünler
  48. Yıldız Sertel- Ardımdaki Yıllar
  49. Jale Parla- Babalar ve Oğullar
  50. Ercüment Uçarı- Ziba Sokağı
  51. Karl Korsch- Marksizm ve Felsefe
  52. Simone De Beauvoir- Mandarinler
  53. Ahmet İnsel- Türkiye Toplumun Bunalımı
  54. Ali H. Neyzi- Kızıltoprak
  55. Cahit Irgat- Irgatın Türküsü
  56. Şerif Mardin- Makaleler
  57. Salah Birsel- Hafiyeler önde gider
  58. Marcuse- Karşı devrim ve başkaldırı
  59. Ömer Naci Soykan- Müziksel Dünya Ütopyasında Adorna ile Bir Yolculuk
  60. Turgenyev- Babalar ve Oğullar
  61. Nietzsche- Putların Alacakaranlığı
  62. Daryush Shayegan- Yaralı Biliç(-)
  63. Kundera- Roman Sanatı
  64. Gündüz Vassaf- Cehenneme Övgü
  65. Carr- Romantik Sürgünler
  66. Paul Avrich- Anarşist Portreler(Bunu okumasına da baya baya şaşırdım. Kendisi de çok önemli bir eser olduğunu düşünmüş ve beğenmiş.)
  67. Sade- Sodom’un 120 günü
  68. Doğu Perinçek- Parti ve Sanat(-)
  69. Orhan Veli- Bütün Yazıları
  70. Gilles Kepel- Tanrının İntikamı
  71. Nurdan Gürbilek- Vitrinde Yaşamak
  72. David Dickson- Alternatif Teknoloji

  Kendisi bunun daha nicelerini okumuştur..
  Yanlarına (-) koyduklarımı hiç sevmemiştir. Aralarda tabi yine sevmedikleri var ama olumlu özelliklerinden de bahsediyor. Bilmediğim birçok isim vardı açıkcası böyle listelemek benim çok hoşuma gitti ve büyük bir keyifle yaptım. Hepsini tek tek araştırmayı düşünüyorum. Buraya kadar okuyan olduysa da gözlerine sağlık.
 • Saat dördü gecenin uykudaydı yıldızlar
  Rüzgar yaman vurdukça yorgun tepeler sızlar
  İki aslan parçası döndü operasyondan
  Sırılsıklam oldular,üşüdüler bir yandan
  Süratle abdest alıp başladılar namaza
  Yasin dedi gidip de bakayım yaramaza
  Ağır şartlar, sonunda hanıma çark etmişti
  Yuvasını dağıtıp evini terk etmişti
  Beş yaşındaydı Yusuf, sevimliydi oldukça
  Bakıcı gelir idi sabah fırsat buldukça
  Bayburt'taki annesi yatalaktı Yasin'in
  Yüzü de somurtgandı ağabeyi Tahsin'in
  Kıyıp da veremedi Yusuf'u ellerine
  Bir bakıcı buldular Mardin'de evlerine
  Salih'in de Maraş'ta bir tek anası vardı
  Babasının yüzünü güç bela hatırlardı
  Kara gözlü Salih'im iki gündür uykusuz
  Bayburtlu Yasin ise çok yorgun aç ve susuz
  Her biri bir an önce uyumak istiyordu
  "Allah'ım yurdumuzu koru şerden" diyordu
  Tam yatağa uzandı,gözü azdan dalmıştı
  Ardı kesilmeksizin telefonu çalmıştı
  "Sus artık be telefon" dedi çalarsın niçin?
  Uzanıp aldı ele tezden kapatmak için
  Baktı ki annesiymiş arayan gözü doldu
  Durduk yerde aramaz yoksa bir hâl mi oldu?
  Aradı annesini hayır olsun diyerek
  Çoktandır aramamış affını isteyerek
  Anası bakmaksızın boynundaki ağrıya
  Panikle cevap verdi bir an önce çağrıya
  Dedi "Yavrum üç defa rüyada gördüm seni
  Peygamber'im giydirdi elleriyle kefeni
  Hayır olur inşallah gözümü uyku tutmaz
  Ağrı sızı değil de hasret beni uyutmaz
  İyi misin,hoş musun ne yer de ne içersin?
  Dualarım sizinle Mevla'm kolaylık versin
  Ne zaman geleceksin Bayburt'a sen izine
  Bizi hasret bırakma Yusuf'umun yüzüne"
  Dedi ki "Merak etme anneciğim bizleri
  Hele şu terör bitsin tezden dönelim geri
  Burada olmak bizim alnımızın yazısı
  Dinsin diye burdayız anaların sızısı"
  O esnada Salih'in telefonu da çaldı
  Salih ise deliksiz derin uykuya daldı
  Müsaade istedi çağrıya bakmak için
  Telefona öfkeyle dedi çalarsın niçin
  Baktı ki arayana yazıyor Komser Hasan
  Ulan bir çift söz derdim amirimiz olmasan
  Açtı "Buyur amirim Salih uyumuş çoktan"
  Dedi "Kusura bakma görev çıktı hiç yoktan
  Teröristler pusuya düşürmüş Osmanları
  Kurtarmaya acele etmeliyiz onları
  Salih'i de uyandır geç kalmayalım lütfen
  Bu saatte aramak hiç de istemezdim ben"
  Yasin, Salih'i sarstı pek derindi uykusu
  Dedi "Uyan be Salih yine kurulmuş pusu
  Osman ile ekibi zor durumda kalksana
  Bizim şu Çelik Hasan demin söyledi bana"
  Salih zorla da olsa yatağından fırladı
  Yasin de silahını doldurup hazırladı
  Üstü başı iyice kurumamıştı daha
  Görev kutsal diyerek sarıldılar silaha
  Karakoldan bir araç geldi sokaktan aldı
  Araç da kaygan yolda kayacaktı az kaldı
  Gönlüne Yusuf düştü Yasin'in bir ah çekti
  Gün yüzüyle yavrusun ne zaman sevecekti
  Bir de rüyası geldi annesinin,fikrine
  Döner dönmez bir daha arayacaktı yine
  Bir vadiye geldiler tehlikeli yer idi
  Yanlarında amiri, Çelik diyorlar idi
  Dört beş araçtan daha başka polisler indi
  Ekipleri görünce Osman hayli sevindi
  Teröristler çapraza almıştı üç kişiyi
  Biri yaralanmıştı, şükür durumu iyi
  Kaçmaya yeltendiler,gelince yeni ekip
  Bizim Yasin birini etmek istedi takip
  Ateş açıp nihayet indirdi başlarını
  Döndü çağırmak için tüm arkadaşlarını
  O esnada tepeden mermi geldi sırtına
  Düştü doğruldu tekrar bakamadan ardına
  Salih yetişti hemen kucakladı dostunu
  Yarayı sarmak için biraz yırttı üstünü
  Bir can daha yakmıştı kuduz itler kaçmadan
  Araçlara bindiler ağzı bıçak açmadan
  Dayan Yasin diyordu dolu dolu gözleri
  Salih dedi bulalım tezden pansuman yeri
  "Hastaneye gidecek zaman yok dayanamaz
  İnşallah daha fazla yaraları kanamaz
  Ulaşalım evvela Nevşehirli doktora
  Adı neydi adamın ya Burhan'dı ya Bora"
  Doktorla sözleştiler bir sağlık merkezinde
  Aklı,zihni donmuştu telaştan herkesin de
  Salih de komseri de gözünü yumuyordu
  Bir an önce hayırlı haberler umuyordu
  Bir an dayanamadı atıldı içeriye
  Yasin'den bir manidar bakış kaldı geriye
  Bir şey söyleyecekti elvermedi lisanı
  Allah diye haykırıp teslim eyledi canı
  Komser Hasan yıkıldı,en çok Salih ağladı
  Osman da kabahati kendisine bağladı
  Göz gözü görmüyordu,ciğere kor vurunca
  İçi sevgiyle dolu koca bir kalp durunca
  Beraber ne belalar atlatmıştı bu canlar
  Gözlerinden film gibi şeritle geçti anlar
  Salih yıkıldı hepten bayıldı düştü yola
  Oğlu görmesin diye Yasin'i karakola
  Götürdü omuzunda iki polis sırtlayıp
  Salihse uzun zaman uyudu ayılmayıp
  Ne oldu bana diye hafızayı yokladı
  Birden bire Yasin'in resmini kucakladı
  Acısı tazelenip tekrar düştü sineye
  Nasıl haber vereyim o zavallı anneye
  En iyisi bu işi amirim halletmeli
  Beklemek çok yararsız emniyete gitmeli
  Toparlanıp ofise uğradı taksi ile
  Meğer acı haberi çoktan vermişler bile
  Sonra birden aklına Yusuf düşünce yersiz
  Dedi o yavrucağız olanlardan habersiz
  Bir başına ne yapar acaba şimdi evde
  Muhakkak babasını biliyordur görevde
  Eve dönüp çocuğa nasıl anlatsam dedi
  Babasını sormaz mı nasıl atlatsam dedi
  Ekipden arkadaşı eve kadar bıraktı
  Yaya gidecek yol da Bağdat kadar uzaktı
  Yasin'siz bu sokaktan adım atmamıştı hiç
  Bu vedayı hesaba yazık katmamıştı hiç
  Velhasıl odasına baktı Yusuf'un lakin
  Göremedi çocuğu ortalık da pek sakin
  Sağa sola bahçeye baktı telaşa düşüp
  Komşuları yetişti feryadına üşüşüp
  Garip bir durum vardı,onlar da görmemişti
  Komser de telefonda haberim yok demişti
  Nasıl olur, nereye giderdi ki aniden
  Her tarafı telaşla arıyordu yeniden
  Bu esnada durmadan telefon çalıyordu
  Yasin'in abisinden mesajlar geliyordu
  Ya gönderin çocuğu ya biz gelip alalım
  Böylesi kara günde nasıl rahat kalalım
  Salih tamam ben onu gönderirim diyordu
  Tahsin illa bir tarih konulsun istiyordu
  Anlatamadı gitti içinden geçenleri
  Hem konuşup hem hızla arıyordu her yeri
  Bakıcıyı aradı bakmıyordu cebine
  En sonunda bir haber gönderdi ekibine
  Yusuf için seferber oldu bütün birlik de
  Mardin'i baştan sona aradılar birlikte
  Evvela bakıcının kapısını çaldılar
  Üç günden taşındığı haberini aldılar
  Bütün şüpheler şimdi çekildi üzerine
  Kadın için malumat verdi amirlerine
  Sonrasında soluksuz bütün Mardin arandı
  Hastanede cesetler teker teker tarandı
  Ekiplerce şehirin çıkışları tutuldu
  Yaşam durdu bir anda Yasin de unutuldu
  Mardin Kenan'a döndü Yusuf'u yuttu sanki
  Birileri kuyuda onu unuttu sanki
  Sabaha dek arandı bir tek işaret yoktu
  Bu ıstırap Salih'in bağrına düşen oktu
  "Gardaş emanetine sahip çıkamadım ki
  Yüzüne doya doya dönüp bakamadım ki"
  Günler geçer Yusuf'dan ne haber var ne de ses
  Yusufçuk dönmeyince kahıra düşmüş herkes
  Bayburt'ta da acılar ikiye katlanmış hem
  Bir ocakta iki köz,bir evde iki matem
  Ninesi günden güne eriyip,hasta düşmüş
  Bu karanlık günlerin ışığı dosta düşmüş
  Şingah'tan yirmi yiğit koşup gelmiş Mardin'e
  Bütün Bayburt tutuşmuş yavrucuğun derdine
  Ne bir iz var ne haber bunca zamandan beri
  Zaman durdu saniye geçmez oldu ileri
  Ardı kesilmeksizin telefon çaldı birden
  Üşenerek eline aldı olduğu yerden
  Yabancı bir numara Salih abi diyordu
  Sesi boğuk geliyor bazen kesiliyordu
  Dedi ki "Duydum meğer Yusuf'u aramışsın
  Gece gündüz demeden her yanı taramışsın
  Merak etme ben onun annesiyim bilinsin
  Amcası alır diye istemedim bulunsun
  Yanımda afiyette, bakmayın kusuruma
  Ailemin yanına döndüm ben Erzurum'a"
  Başından kaynar sular aktı Salih'in birden
  Telefonu fırlattı duvarlara sinirden
  Öfke,sevinç ve hüzün derin indi bağrına
  Hem mutluluktan uçtu,hem çok gitti ağrına
  Şehidin emaneti çıkmıştı gün yüzüne
  Şimdi doyabilirdi gönlündeki hüzüne
  Saat dördü gecenin uykudaydı yıldızlar
  Rüzgar yaman vurdukça yorgun tepeler sızlar

  Garip Önder
  Bayburt
  12.06.2018
 • Hak Dini, Kur’ân Dili – Elmalılı Hamdi Yazır

  Riyazüssâlihin (Hadis)

  Risâle-i Nûr Külliyatı – Said Nursî

  Muvazzah İlm-i Kelâm – Ö. N. Bilmen

  Asr-ı Saâdet – Mevlânâ Şiblî

  Hayâttü’s-Sahâbe – M. Yusuf Kandehlevî

  Nimetü’l-İslâm – Hacı Zihni Efendi

  İslâm Fıtrî Tabiî Umûmî Bir Dindir – A. Hamdi Akseki

  İhyâu Ulûmi’d-din – İmâm Gazali

  Târihten Günümüze Tahrif Hareketleri – Kadir Mısıroğlu

  Maddiyyun Mezhebinin İzmihlâli – İ. Fenni Ertuğrul (Latin harfleriyle basımı: Materyalizmin İflâsı ve İslâm, I-II)

  Hakikat Nurları – İ. Fennî Ertuğrul

  Lügatçe-i Felsefe – İ. Fenni Ertuğrul, (İslâm Harfleriyle)

  Mesnevi Şerhi – Tâhirü’l Mevlevi

  Kısas-ı Enbiya – Ahmed Cevded Paşa

  Hacı Murad – Tolstoy

  Yirminci Asrın Cahiliyeti – Muhammed Kutub

  Kur’ân Hiç Tükenmeyen Mucize – Heyet

  Bin Uydurma Kelimeyi Boykot – Kadir Mısıroğlu

  Hayat Felsefesi Yahut Yaşamak Sanatı – Kadir Mısıroğlu

  Lozan, Zafer mi, Hezimet mi?! – Kadir Mısıroğlu

  Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz Han – Kadir Mısıroğlu

  Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid Han – Kadir Mısıroğlu

  Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin Han – Kadir Mısıroğlu

  Geçmişi ve Geleceği İle Hilâfet – Kadir Mısıroğlu

  Sarıklı Mücâhidler – Kadir Mısıroğlu

  Deccal Tabakta – Kemal Özer

  İzhâru’l-Hak – Rahmetullahi Hindi

  İslâmiyet ve Milletler Hukuku – Prof. A. Refik Turnagil

  Muhtasar İslam Târihi – Kadir Mısıroğlu

  Dinde Reformistler – Ali Eren

  Osmanlı Târihi – İ. Hakkı Uzunçarşılı (Tanzimat’a kadar olan kısım)

  İslâm Meydan Okuyor – Vahidüddin Han

  Yahya Kemal Beyatlı’nm şiir ve nesir bütün külliyâtı

  Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücâdelesi – S. Hayri Bolay

  Siyonizm ve Türkiye – Yaşar Kutluay

  Yahudi – Lui Marşelko

  Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Târihi – Prof. Dr. Osman Turan

  Osmanlı Hukuku – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

  Yazı Güzeli – Bedreddin Yazır

  İslâm Harflerinin Müdafaası – Osman Şerifoğlu

  A’mâk-ı Hayal – Filibeli Ahmed Hilmi

  Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı – Osman Nûri Topbaş

  Hüdâyî’nin Ziyafet Sofrasından – Osman Nûri Topbaş

  İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nûri Topbaş

  İslâm Yazısına Dâir – Ciineyd Emiroğlu

  Tarihî Maddeciliğe Reddiye – H. Ziya Ülken

  İlim, Ahlâk, Îman – Mustafa Balaban

  Garb’m Üzerine Doğan İslâm Güneşi – Sigrid Hunke

  İdeolocya Örgüsü – N. Fâzıl Kısakürek

  İslâm Prensipleri – A. Kemâl Belviranlı

  Tanınmayan Büyük Çağ – Fuad Sezgin

  Zulmetten Nura – Şemseddin Günaltay (İslâm harfleriyle)

  Boğaziçi Mehtapları – Abdülhak Şinasi Hisar

  Batılılaşma İhaneti – Mehmed Doğan

  Bir Türk Vatana Döndü – Nejat Muallimoğlu

  Sağlık Sırlan – Dr. Senâi Demirci

  İslâm ve Bilim – Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr

  Allah Dostu Der Ki – Dr. Münir Derman

  Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet – Dr. Ebubekir Sifil

  Ehl-i Sünnet’in Müdafaası – Ebû Hamid bin Merzuk

  Osmanlıca-Türkçe Sözlük – Mustafa Nihad Özön

  Ebû Hanîfe – Muhammed Ebû Zehra

  Görüp İşittiklerim – Ali Fuad Türkgeldi

  Kelâm İlmi (Giriş) – Prof. Dr. Bekir Topaloğlu

  Cumhuriyetin Târihi – Ahmed Cemil Ertunç (Celâlettin Vatandaş)

  Türkçe’nin Müdafaası – Kırk Münevver

  Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa – Ebululâ Mardin

  Mektubât-ı Rabbânî – İmam Rabbani

  Dinlerarası Diyalog Tuzağı – Mehmet Oruç

  Hikemiyat – Dr. Ebubekir Sifil

  Dağıstan Arslanı Şeyh Şâmil – Tank Mümtaz Göztepe

  Tevrat, İnciller, Kur’ân-ı Kerîm ve Bilim – Maurice Bucaille

  İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

  İslâm Mezhepleri Tarihi – Dr. Haşan Gümüşoğlu

  Dört İncil. Farklılıkları ve Çelişkileri – Prof. Dr. Şaban Kuzgun

  Osmanlıca İmlâ Rehberi – Osman Şerifoğlu

  İlmî Gerçekler – Dr. Halûk Nurbaki

  İslâm Ahlâkının Esasları – Babanzâde Ahmed Naim

  Rasûlullah’m İslâm’a Dâvet Metodu – Ahmed Önkal

  Papalık – Bekir Zakir Çoban

  ZübdetüT-Buhârî – Ömer Ziyâeddin Dağistânî

  Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in Hâtıraları

  Yengeç – Dr. Salzmann

  İlimler ve Yorumlar– Hekimoğlu İsmail

  Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri – Murad Kaya

  Üsve-i Hasene (1-2) – Ömer Çelik, Murad Kaya, Mustafa Öztürk

  İslâm’ın Vaadettikleri– Roger Garaudy

  Bostan – Şeyh Sadî Şirâzî

  Gülistan – Şeyh Sadî Şirâzî

  İslâm İnançları – Dr. Ali Arslan

  Kimyâ-yı Saâdet – İmam-ı Gazâlî

  Telfik-i Mezâhibe Reddiyye – M. Esad Dilâveroğlu

  Anglikan Kilisesine Cevap – Şeyh Abdülaziz Çâviş

  Maturidiyye Akaidi – Nureddin es-Sabûnî

  Şifâ-i Şerif – Kadı lyâz

  Osmanlı Türklerinde İlim – Dr. Adnan Adıvar

  İlim ve Din – Dr. Adnan Adıvar

  İlmiyye Sınıfı -İ. Hakkı Uzunçarşılı

  Osmanlı Târihi – Kadir Mısıroğlu
 • Fırsat buldukça şehirin karmaşasından kaçmayı ve kendimi ANAdoluya bırakmayı çok seviyorum.BU nedenle Anadolu'nun birçok beldesini gezdim. Adana, Ağrı, Gümüşhane, Sivas, Rize, Trabzon, Maraş, Konya,Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Urfa, Mardin ,Geyve, Taraklı, Göynük, Nallıhan, Bilecik, İznik, Bursa, Karapürçek, Dokurcun, Domaniç, Söğüt gibi ...
  Buralarda yeni insanlarla, hakikatli hayatlarla tanıştım.Yokluğun varlıktan daha fazla mutluluk verdiğini gördüm.Bizim çöp diye attığımız küçük su şişesinin bile oralarda elzem bir mazlemedir.
  Üzüldüğüm, yorulduğum, usandığım vakit, günübirlik de olsa, Anadolu'ya giderim. Bazen bir dağ köyüne, bazen nüfusu beş binin altına düşmüş eski bir ilçeye.
  Yemek yer, çay içer, insanlarla sohbet ederim. Mevsimine göre meyveler, yeşillikler.
  Anadolu'yu mekân ve insan olarak daha iyi tanıdıkça, iki kelime gelip sizi buluyor: İrfan ve ihsan.
  Yusuf Kaplan hocamızın çok önemsediğim bir sözü var: “İlim zihni, irfan kalbi açar.”
  Evet, Anadolu irfanı.
  Anadolu insanının irfanı, basiret ve feraseti, birçok oyunu bozmuştur. Kötü niyetli nice proje, milletin kalp gözünden dönmüştür.
  Yolculuklarım boyunca, en sık duyduğum cümlelerden biri şuydu: “Allah devlete zeval vermesin.” Devlet, vatan demek.
  Kendi köyüm dâhil, bu duaya ne çok şahitlik ettim: “Allah hayırlı evlat ve hayırlı devlet versin.”
  Elbette böyle olmayan insanlar da çıkacaktır, çıkıyor. Bir ağacın bütün meyveleri aynı olmaz. Kimi çürür ve düşer. Kalanların sayısına bakmak lazım. Çoğunluk mu, değil mi?
  Toprağa (memlekete) bağlılık, değerlere (millete) sadakat. Sadelik ve saflık. Örnek vermemiz şart: Kapıorman dağlarında, Çoban Mustafa Amca'nın tek gözlü kulübesindeyiz. Yetmiş yaşına dokunmak üzere. Bir başına. Bize dağın içindeki bir mağarayı anlatıyor. Mağaranın girişinde büyük bir kaya varmış. “Ancak devlet gücüyle kaldırılabilir” diyor. Bunun anlamı şu: Özel sektörün ne olduğunu bilmiyor. Evet, bu insanla aynı çağda yaşıyoruz.
  Rize'deyiz. Yeni tanıştığım bir ağabeye, binaların dış cephesinin niye sıvasız, boyasız olduğunu soruyorum. Gelen cevap: “Biz iç güzelliğe önem veririz.” Sükût.
  Anadolu bizim neyimiz olur? Baba ocağımız.
  İnsan insanın yurdudur. Anadolu, insanlığın ve iyiliğin yurdu. Sabırlı, dirayetli, metanetli evlatların yaşadığı emin belde. Cefakâr ve kanaatkâr. İlk aklıma gelen: Geyve'nin merkez parkında oturuyoruz. Masamıza ürkek bir kuş yaklaştı. Elli yaşlarında. Temiz bir yüzü var. Oldukça mahcup. “Bana bir lira lazım” dedi. On lira verdik. Almadı. Israr ettik. Yine istemedi. Tek söylediği: “Bana bir lira lazım.”
  Sakarya'dan Giresun'a geçelim. Çamoluk ilçesinin çarşısında geziyorum. Elimde fotoğraf makinesi. Güngörmüş bir ihtiyara, “burada fotoğrafını çekebileceğim tarihi eser var mı” diye soruyorum. “İnsandan daha tarihi ne var” diye çıkışıyor. “İnsanları çek!”
  Bu tepkinin bendeki yankısı farklı ve derin oluyor. 'İnsanı ihmal etmek' meselesine gelip duruyorum.
  Anadolu, aynı zamanda, bir ihmalin hikâyesidir.
 • 400 syf.
  ·Puan vermedi
  Ben Ahmet Ümit'i övmekten yoruldum adam mükemmel olmaktan yorulmadı ya.Ben bu adamı cümlelerinden tanırım artık o kadar benimsedim.Bana polisiyeyi sevdiren,aksiyon aratan,genel kültür seviyemi yukarılara çeken bir yazardan bahsediyorum.Hiç görmediğim Beyoğlu,Balat sokaklarını özlüyorum.Başkomser Nevzat'la,Evgenia'yla,Ali ve Zeynep'le muhabbet etmek istiyorum.Kitabın içine atmaj istiyorum kendimi çünkü bu adam bana çok şey kattı ve ben kiyamiyorum tüm kitaplarını okuyup bitirmeye.KAVİM'de bunlardan biri son sayfalarına kiyamadigimdan şöyle bir kenara bırakıp kuzu kuzu baktım birkaç gün.Çok uzatıyorum bu kısmı ama ne yapayımAhmet Ümit 'ten bahsediyorum nihayetinde
  .
  .
  .
  Başkomser Nevzat yine bir cinayet mahalindedir.Ceset haç kabzası olan bir bıçakla katledilmistir.Yusuf Üstündağ adında bu adamı kim niye öldürmüş olabilir? Bu işin en garip kısmı ise İncil'den bir kesitin altının maktulun kanıyla çizilip üstüne 'Mor Gabriel' yazılmasıdır.Tahminler bir din tarikatının bu işi yaptığı yönünde olsa da biz hiç olmadık bir olay örgüsünün içine atılıyoruz.Mardin'den İstanbul'a gidip geliyoruz ve bir bulmaca içinde savruluyoruz.Asla sonunu tahmin edemedim normalde başarılı olsam da bu kitap beni fena halde yanılttı.Bu yüzden kitaba ne kadar puan verilebiliyorsa verdim gitti.En sevdiğim kısım ise verilen mesajlar oldu.Türlü türlü ırkı,mezhebin,dinin yaşandığı ülkemizde aslında bunun bir zenginlik olduğunu,düşmanligin gereksiz olduğunu ve tarihimize sımsıkı sahip çıkmamız gerektiğini söylüyor bize.Her seferinde olduğu gibi genel kültürümüze güzel bir kıyak yapıyor ve dinler arası diyaloğu öğretiyor.Hristiyanlık,süryanilik ve müslümanlığın derinlerine iniyoruz.Sorguluyor ve beynimizin zekatını veriyoruz.Kesinlikle ve şiddetle öneriyorum sevgiyle kalın..
 • 20 Temmuz’dan bugüne kadar Terörle Mücadelede 403 şehit verdik
  İşte Gün gün şehitlerimiz
  20.07.2015 Adıyaman (Çatışma)
  Şehit Uzm. Onbş. Müsellim Ünal(22)Kayseri/Develi
  22.07.2015 Şanlıurfa/Ceylanpınar (Saldırı)
  Şehit Polis Memuru Feyyaz Yumuşak(25)Kırşehir/Kaman
  Şehit Polis Memuru Okan Açar(24)Niğde
  23.07.2015 Diyarbakır/Yenişehir (Saldırı)
  Şehit Polis Memuru Tansu Aydın(37)Zonguldak
  24.07.2015 Kilis/Elbeyli (Suriye Tarafı) Saldırı
  Şehit Jan.Ast.Mehmet Yalçın Nane(25)Gaziantep/Nizip
  26.07.2015 Diyarbakır/Bingöl Karayolu (Mayın)
  Şehit Jan.Uzm. Cvş. Mehmet Kocak(39)Yozgat
  Şehit Jan.Ast.Kıd.Bşcvş. İsmail Yavuz(37)Manisa/Salihli

  27.07.2015 İstanbul/Gazi Mahallesi (Saldırı)
  Şehit Polis Memuru Muhammet Fatih Sivri(24)

  28.07.2015 Muş/Malazgirt (Saldırı)
  Şehit İlçe Jan. Kom. Jan.Binbş. Arslan Kulaksız(46)Amasya/Merzifon

  28.07.2015 Hakkari/Şemdinli (Saldırı)
  Şehit Piy.Uzm. Çvş. Ziya Sarpkaya(27)Bolu/Göynük
  30.07.2015 Diyarbakır/Çınar (Saldırı)
  Şehit Polis Memuru Mehmet Uyar(30)Manisa/Salihli
  30.07.2015 Şırnak-Akçay (Çatışma)
  Şehit Piy. Üstg. İbrahim Tanrıverdi(26)Malatya
  Şehit Piy. Kom. Er Ömer Kağan Kandemir(21)Denizli/Çivril
  Şehit Piy.Onbş. Hamza Yıldırım(23)Ankara/Bala

  31.07.2015 Adana/Pozantı (saldırı çatışma)
  Şehit Polis Memuru İsa İpek(32)Adana/Ceyhan
  Şehit Polis Memuru Serdar Kazar(26)Bingöl/Genç
  01.08.2015 Kars/Kağızman (Mayın)
  Şehit Uzm. Cvş. Ali Gökçe(35)Osmaniye/Düziçi
  02.08.2015 Ağrı/Doğubayazıt (Saldırı çatışma)
  Şehit Jan. Er Medet Mat(22)Adıyaman/Kahta
  Şehit Jan.Er Mansur Cengiz(22)Siirt/ Şirvan
  02.08.2015 Mardin/Midyat (saldırı)
  Şehit Jan. Kom. Er Barış Akkabak(20) Antalya/Serik
  04.08.2015 Şırnak kırsalı (Mayın)
  Şehit Jan. Uzm.Çvş Mehmet Acar(36)Osmaniye/Kadirli
  Şehit Jan. Er Abdulkadir Pektaş(21)İzmir/Buca

  04.08.2015 Şırnak/ Silopi (Kışlaya saldırı)
  Şehit Jan. Er Abdulhalit Araz(20)Van/Özalp
  07.08.2015Ağrı/Doğubayazıt (yol kesme çatışma)
  Şehit Uzm. Onbş. Muhammet Oruç(23)Adana/Yüregir
  07.08.2015 Şırnak/Cizre (Saldırı çatışma)
  Şehit Polis Memuru Salih Hüseyin Parça(23)Artvin/Yusufeli
  07.08.2015 Şırnak/Silopi (hendek kapatma çatışma)
  Şehit Polis Memuru Muhammet onur Demir(24)Sivas
  08.08.2015 Mardin/Midyat (Pusu çatışma)
  Şehit Polis Memuru Abdullah Ümit Sercan(28)Antalya/Alanya
  10.08.2015 İstanbul /Sultanbeyli (saldırı çatışma)
  Şehit Polis Müdürü Beyazıt Çeken(42)Konya
  10.08.2015 Şırnak/Beytüşşebap (helikoptere saldırı)
  Şehit Jan Er Doğan Acar(21)Denizli
  10.08.2015 Şırnak/Silopi Mayın, patlayıcı)
  Şehit Özel hareket Polisi Savaş Akyol(22)Yozgat/Şefaatli
  Şehit Özel hareket Polisi Mustafa Yahya Mertcan(24)Çankırı/Eldivan
  Şehit Özel hareket Polisi Şahin Polat Aydın(22)Ankara/Güdül
  Şehit Özel hareket Polisi Resul Kayaoğlu(29)Elazığ/Kovancılar
  Şehit Polis Memuru Nurettin Ademoğlu(46)Kahramanmaraş/pazarcık (18.09.2015 tarihinde Şehit olmuştur)
  11.08.2015 Şırnak/Güçlükonak Akdizgin (karakol saldırı çatışma)
  Şehit Piy Onbş. Barış Aybek(21)Malatya/Doğanşehir
  12.08.2015 Diyarbakır/Sur (Karakola saldırı çatışma)
  Şehit Uzm.Jan. Çvş Fatih Gökşen(40)Osmaniye/Düziçi
  13.08.2015 Bingöl/Genç (patlayıcı)
  Şehit Uzm. Çvş.Veli Ateş(38)Konya/kadınhanı
  14.08.2015 Hakkari/Yüksekova (dağlıca çatışma)
  Şehit Uzm cvş İbrahim Taş(25)Şanlıurfa/Harran
  Şehit Uzm cvş Yasin Gencer(23)Tokat/Turhal -
  Şehit Ast Üstçvş. Dursun Taşdiken(27)Konya /Doğanhisar
  Şehit Uzm. Onbş. Mustafa Kemal Özata(23)Konya (28.08.2015 tarihinde şehit olmuştur)
  15.08.2015 Bingöl/Karlıova (mayın, patlayıcı)
  Şehit Jan.Ast. Muhammed Gürlek(21)Osmaniye/Kadirli
  Şehit Uzm. Çvş. Haşim Dirik(40)Manisa/Sarıgöl
  Şehit Uzm. Çvş Musa Saydam(41)Kırıkkale/Balışeyh
  15.08.2015 Hakkâri/Şemdinli (hendek kapatma çatışma)
  Şehit Başkomiser Polis Ahmet Çamur(46)Trabzon/Çaykara
  16.08.2015 Kars/Kağızman kırsalı (çatışma)
  Şehit Jan. Astkıd. Başcvş Nurettin Öztürk(35)
  17.08.2015 Erzurum/Şenkaya kırsalı(çatışma)
  Şehit korucu Yakup Aktürk(42) Erzurum/Şenkaya
  18.08.2015 Diyarbakır/Bingöl karayolunda(çatışma) yol kapama
  Şehit Jan. Teğmen Ubeyd Turan(23)Tokat
  Şehit Kom.Uzm Çvş. Latif Adıgüzel(24)Nevşehir/Acıgöl
  Şehit Kom.Uzm Çvş Muhammet Tufan(35)Eskişehir/çifteler
  Şehit Jan. Ast. Kıd. Çvş. Metin Aydemir(24)Erzurum/Palandöken
  19.08.2015 Siirt/Pervari (mayın)
  Şehit Jan. Uzm. Cvş Barış Akın (37)Ankara/Keçiören
  Şehit Jan Er Emre Kaan Arlı(23)Kocaeli/Derince
  Şehit Uzm. J. V. Kad. Çvş.Hakan Aktürk(37)Burdur
  Şehit Jan.Er Ömer Erüstün(20)Kahramanmaraş/Afşin
  Şehit Jan.Çvş. Bahadır Aydın(26)Bursa/Osmangazi
  Şehit Jan. Uzm.çvş. Ferdi Gerekli(40)Adana/Ceyhan
  Şehit Jan. Er Halil Barkın(21)Şırnak/Silopi
  Şehit J. Er Recep Beycur(22)Erzurum/Karaçoban
  21.08.2015 Şırnak Beytüşşebap karakola saldırı(çatışma)
  Şehit Jan.Yzb. Ali Alkan(32)Osmaniye
  23.08.2015 Diyarbakır/Kulp (HES) Saldırı (Çatışma)
  Şehit Uzm Onbş Mehmet Kara(24)Kırşehir
  23.08.2015 Mardin/Nusaybin(Saldırı)
  Şehit Polis Memuru Yakup Mete(20)Mardin/Nusaybin
  24.08.2015 Hakkâri/Şemdinli (Mayın, patlayıcı)
  Şehit Piy.Astsb Üstçavuş Kenan Ceyan(30)Tokat/Zile
  Şehit Piy.Söz.Er Ahmet Bıçakcı(25)Kahramanmaraş/Andırın
  27.08.2015 Diyarbakır/Lice (yol güvenliği çatışma)
  Şehit Uzm Çvş Ökkeş Korkmaz(23)Kahramanmaraş
  28.08.2015 Tunceli Nazimiye(Karakola saldırı, çatışma)
  Şehit Polis Memuru Ali Rıza Güneş(35)Nevşehir/Gülşehir
  29.08.2015 Şanlıurfa hastane önünde(saldırı çatışma)
  Şehit Polis Memuru Tanju Sakarya (26)Ankara
  Şehit Polis Memuru Fatih Kılbey(45)Hatay
  30.08.2015 Şırnak/Silopi Araca (roketatarlı saldırı)
  Şehit Polis Memuru Yılmaz Dikmen(42)Kırıkkale
  30.08.2015 Diyarbakır - (çatışma) Trafik polis ekibine saldırı
  Şehit Polis Memuru Ahmet Gılıç(38)İzmir/Bergama
  Şehit Polis Memuru İlker Narin(31)Kastamonu/Taşköprü

  01.09.2015 Iğdır/Karakoyunlu (Pusu çatışma)
  Şehit Polis Memuru Olgun Kurbanoğlu(45)Kars

  01.09.2015 Batman (Polis aracına Silahlı saldırı)
  Şehit Komiser Burhan Gatfar(38)Elazığ/Baskil
  01.09.2015 Kilis (saldırı Suriye tarafı)
  Şehit Jan.Er Yusuf Beylem(21)Şanlıurfa/Akçakale

  02.09.2015 Hakkari/Şemdinli (Çatışma)
  Şehit Piy.Söz.Er Batıkan Avcı(24)Erzurum/Narman
  03.09.2015 Mardin/Dargeçit (Mayın, patlayıcı)
  Şehit İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Halil Aksoy(45)Antalya/Alanya
  Şehit Polis Memuru Ahmet Akalın (22)Konya/Doğanhisar
  Şehit Polis Memuru Hüseyin Baltacı(31)Diyarbakır/Çınar
  Şehit Polis Memuru Akif Hatunoğlu(29)Adana/sarıçam
  03.09.2015 Tunceli (Karakola saldırı çatışma)
  Şehit Polis Memuru Murat Savaş Kale(30)Adana/Seyhan
  05.09.2015 Şırnak Cizre(Zırhlı araca saldırı)
  Şehit Polis Memuru Yunus Emre Akbaş(22)Aksaray (01.10.2015 tarihinde şehit olmuştur)
  06.09.2015 Diyarbakır sur (Hendek kapatma saldırı çatışma)
  Şehit Özel Harekât Polisi Muzaffer Can Ersoy(25)Kayseri/Bünyan
  Şehit Özel Harekât Polisi Mustafa Turanlı(30)Adana
  06.09.2015 Hakkâri Dağlıca (Mayın, Çatışma)
  Şehit Tabur Kom.Piy. Kurmay Yarbay İlker Çelikcan (39)Antalya/Manavgat
  Şehit Piy. Uzm. Çvş. Tolga Artuğ(24)Manisa/Turgutlu
  Şehit Uzm. Onb. Özgür Yatakdere(22)Manisa/Salihli
  Şehit Piy.Söz. Er Adnan Eergen(25)Muğla/Seydikemer
  Şehit Piy. Söz. Er Uğur Yıldız(28)Antalya
  Şehit Piy. Söz. Er Resul Çoşkun(23)Konya
  Şehit Piy. Söz. Onb. Fatih Duru(27)Ezine/Çanakkale
  Şehit Piy. Söz. Er Cihan Aksarı(27)Düzce
  Şehit Piy. Uzm. Çavuş Tayfur Hancer(25)Ardahan/Göle
  Şehit Top. Uzm. Çvş. Tuğrul Köseoğlu(28)Konya/Ereğli
  Şehit Piy. Er Muharrem Öksüz(20)Konya/Karatay
  Şehit Asts. Kıd. Çvş. Cemre Salih Gözen(25)Mersin/Tarsus
  Şehit Bak. Üstçvş. Okan Taşan(27)Ankara
  Şehit Bak. Uzm. Çvş. Harun Saltalı(29)Osmaniye/Kadirli
  Şehit Bak. Ast. Çvş. Deniz Göçkün(23)Balıkesir
  Şehit Bak. Ast. Çvş. Mustafa Özdemir(23)Eskişehir/Odunpazarı
  08.09.2015 Iğdır/Aralık (mayın)
  Şehit Başkmoiser Mehmet Parlak(32) Kahramanmaraş/Göksun
  Şehit Polis Memuru Yusuf Yelkenci(27) Zonguldak/Kozlu
  Şehit Polis Memuru Fehmi Şahin(43) Ankara
  Şehit Polis Memuru Ali Koç(27) Ankara/Haymana
  Şehit Polis Memuru Haluk Varlı(36) Van/Gürpınar
  Şehit Polis Memuru Burak Zor(29) Samsun
  Şehit Polis Memuru Yalçın Palıt – Adana/Çukurova
  Şehit Polis Memuru Yaşar Doğançay(30)Bolu/Dörtdivan
  Şehit Polis Memuru Hasan Eser(24)Denizli
  Şehit Polis Memuru İbrahim Derindere(25)Adana
  Şehit Polis Memuru Adem Cankurtaran(30)Yozgat
  Şehit Polis Memuru Bekir Serhat Kaya(22)Kırıkkale
  Şehit Polis Memuru Nebi Gündoğan(28)Kırıkkale/Balışeyh
  08.09.2015 Tunceli (yol kesimi silahlı saldırı)
  Şehit Özel Harekât Polisi Kadir Özkara(54)Adana/Sarıçam
  08.09.2015 Mardin Dargeçit (mayın)
  Şehit Polis Memuru Ercan Hırcın(37)Karabük
  09.09.2015 Tunceli Karakola (saldırı çatışma)
  Şehit Özel Harekât Polisi Aydın Nazillioğlu(21)Balıkesir
  10.09.2015 Hatay/Reyhanlı (Suriye tarafı saldırı)
  Şehit Piy. Er Gökhan Çakır(21)İzmir/Aliağa
  13.09.2015 Diyarbakır/Silvan(hendek kapatma saldırı)
  Şehit Polis Memuru Ali Öztürk(25)Diyarbakır/Çermik
  13.09.2015 Şırnak (Patlayıcı, Saldırı çatışma)
  Şehit Polis Memuru Şahin Altmış(45)Malatya
  Şehit Polis Memuru Soner Yıldırım(24)Trabzon/Tonya
  Şehit Özel harekât Polisi Ahmet Unkun(23) Kahramanmaraş/onikişubat (22.09.2015 tarihinde şehit olmuştur)

  16.09.2015 Hakkari (Mayın)
  Şehit Polis Memuru Mehmet Tuhal(29)Hatay/Hassa
  Şehit Polis Memuru Serkan Çölkesen(24)Antalya/Konyaaltı
  16.09.2015 Mardin/Nusaybin (Mayın, Patlayıcı)
  Şehit Polis Memuru Çağdaş Arslan(23)Zonguldak/Çaycuma
  Şehit Komiser Yardımcısı Oktay İzgi(40)Kayseri
  Şehit Polis Memuru Sezgin Uludağ(29)Isparta
  21.09.2015 Şırnak/Silopi (Araca saldırı çatışma)
  Şehit Korucu Osman İnal - Şırnak/Silopi
  23.09.2015 Diyarbakır/Silvan (saldırı)
  Şehit Jan.Uzm.Çvş. Mehmet Ali Sarak(25)Osmaniye
  25.09.2015 Şırnak/Beytüşşebap (saldırı çatışma)
  Şehit Jan. Uzm. Cvş Mehmet Ali Bozkurt(24)Adıyaman/Kahta
  Şehit Jan.Uzm. Çvş. Ali Çakar(23)Adana/Saimbeyli

  26.09.2015 Tunceli kırsalı (çatışma)
  Şehit Binbaşı Tabur Kom. Yavuz Sonat Güzel(39)Ankara
  28.09.2015 Adana/Seyhan (polis aracına saldırı)
  Şehit Polis Memuru Bircan İlhanlı(48)Adana/Kozan
  Şehit Polis Memuru Süleyman Çakır(39)Adana/Ceyhan
  29.09.2015 Batman/kozluk (Mayın, patlayıcı)
  Şehit Polis Memuru Nedim Erbay(47) Manisa/Kula
  29.09.2015 Hakkari/Şemdinli (Mayın, Patlayıcı)
  Şehit Uzm Cvş İzzet Alper Taşbaş(39) Afyonkarahisar/Dinar
  Şehit Uzm. Onbş. Yunus Arda(24) Erzurum/Aziziye
  01.10.2015 Diyarbakır/Silvan (saldırı)
  Şehit Uzm Çvş Sinan Uçan(31) İzmir/Gaziemir
  Şehit Ast. Tolga Topçuoğlu(26) Malatya
  01.10.2015 Mardin/Nusaybin (çatışma)
  Şehit j. Uzm. Onbş. Hakan Öcalan(26) İstanbu/Pendik
  01.10.2015 Şırnak/Beytüşşebap(Mayın, Patlayıcı)
  Şehit Uzm. Cvş Hasan Büber(24) Kütahya/Tavşanlı
  05.10.2015 Hatay Amanos dağları Çatışma
  Şehit J.Er Ufuk Demirel(25) Tokat/Turhal
  08.10.2015 Diyarbakır/Silvan (çatışma)
  Şehit Korucu Cemaledin Yorulmaz(49) Batman/Kozluk (12.10.2015 şehit olmuştur)
  09.10.2015 Diyarbakır/Hani (Yol kesme saldırı)
  Şehit Polis Memuru Salih Eroğlu(30) Ankara/Çubuk
  10.10.2015 Diyarbakır/sur (hendek kapatma saldırı)
  Şehit Polis Memuru Cem Tayfun(23) Mersin/Erdemli
  11.10.2015 Erzurum/Şenkaya (kırsalı çatışma)
  Şehit Jan Uzm Onbş Şükrü Şahin(24) Eskişehir/Odun pazarı
  Şehit Jan Uzm Onbş DOĞAN Akgöbek(24) Hatay/Dörtyol
  12.10.2015 Şırnak Cudi (Kırsalı çatışma)
  Şehit Uzm Çvş. Oğuz İlker Tosun(28) Aksaray/Gülaçaç
  14.10.2015 Van (pusu çatışma)
  Şehit Polis Memuru Yusuf Diri(28) Niğde/Altunhisar
  16.10.2015 Şırnak (Hendek Kapatma saldırı çatışma)
  Şehit Özel harekât Polisi Furkan Çelik(23)Sakarya/Akyazı
  17.10.2015 Hakkâri Dağlıca (çatışma)
  Şehit Tabur Kom. Tankçı Yarbay İhsan Ejdar(43)Ankara
  Şehit Üstğ. Ünal Darbogaz(29)İstanbul/Eyüp
  Şehit Jan. Ast. Üstçvş. Turgay Topsakaloğlu(34)Eskişehir/Odun pazarı
  Şehit As.Kd. Cavuş Samet Çakır(28) Trabzon
  18.10.2015 Tunceli/Pülümür (Mayın, patlayıcı)
  Şehit Jan. Astskıd cvş Mehmet Şimşek(26)Afyonkarahisar/çay
  Şehit Ast. Kıd. Çvş. Onur Sönmez(26)Kayseri
  26.10.2015 Diyarbakır/Kaya pınar (Hücre evi baskını çatışma)
  Şehit Polis Memuru Gökhan Çakıcı(22)Çorum/Dodurga
  Şehit Polis Memuru Sadık Özkan(25)Adana/Saimbeyli
  04.11.2015 Hakkari/Yüksekova (çatışma)
  Şehit Piy.Uzm.Cvş. Sadık Aparangil(35)Sinop/Boyabat
  Şehit Piy Uzm.Cvş. Caner Çelik(30)Ardahan/Hanak
  05.11.2015 Diyarbakır/Silvan (Saldırı)
  Şehit Polis Özel Harekât Polisi Nemci Çakır(40)Trabzon/of
  05.11.2015 Diyarbakır/Dicle (çatışma)
  Şehit Uzm. Cvş. Beytullah Tercan(30) Malatya/Kuluncak

  05.11.2015 Diyarbakır/Silvan (çatışma)
  Şehit Kom.Yrd. Enis Kırımlı(26) Ankara(23 Kasım 2015 tarihinde şehit olmuştur)
  07.11.2015 Şırnak/Uludere (mayın)
  Şehit Piy.Uzm.Cvş. Uğur Akyer(24) Bartın/kozcağız
  10.11.2015 Hakkâri/Yüksekova (mayın patlayıcı)
  Şehit İstk. Asts. üstcvş. Erdem Ertan(26) Ankara
  Şehit Özel harekât Polisi Mustafa Yavaş(42) Kocaeli/gölcük(01.12.2015 tarihinde şehit olmuştur)

  10.11.2015 Şırnak/Silopi (patlayıcı)
  Şehit Polis Memuru Hilmi Bardakçı(41) Adana/Yüreğir
  Şehit Polis Memuru Hasan Aslan(34) Gaziantep
  Şehit Polis Memuru Sabri Altınbaş(33) Düzce/kaynaşlı

  11.11.2015 Diyarbakır/Silvan (çatışma)
  Şehit Teğmen Altuğ Pek(24) Muğla/Menteşe
  11.11.2015 Diyarbakır/Silvan (roketatarlı saldırı)
  Şehit Polis Memuru Arif Demir(26) Konya/meram

  13.11.2015 Van/Erciş (çatışma)
  Şehit Jan. Asts. Ahmet Çelik(38) Balıkesir/Burhaniye
  13.11.2015 Diyarbakır/Lice (mayın, patlayıcı)
  Şehit Uzm. Onbş. İbrahim Bağcı(23) Kahramanmaraş/Türkoğlu
  13.11.2015 Diyarbakır/Lice (mayın)
  Şehit Uzm.Çvş. Selim Vural(25) Tekirdağ/Malkara
  23.11.2015 Şanlıurfa/Siverek (saldırı)
  Şehit Polis Memuru Serdar Toprak(31) Malatya/Doğanşehir
  24.11.2015 Şırnak/Cizre (saldırı çatışma)
  Şehit Komiser Umut Tuncay(27) Ankara
  28.11.2015 Diyarbakır/sur (çatışma)
  Şehit Polis Memuru Cengiz Erdur(47) Elazığ
  Şehit Polis Memuru Ahmet Çiftaslan(41) Kahramanmaraş/ Dulkadiroğlu
  30.11.2015 Mardin/Derik (saldırı çatışma)
  Şehit Uzm. Cvş. Sezer Aydemir(24) Elazığ
  02.12.2015 Mardin/Artuklu – (patlayıcı infilak)
  Şehit Piy.Uzm.Cvş.Ergün Karaca(40) Adana/Kozan

  05.12.2015 Diyarbakır/Sur (kurşunlu cami saldırı)
  Şehit Özel Harekât polisi Mustafa Katırlı(24) Kahramanmaraş/Pazarcık
  05.12.2015 Şırnak/Cizre (saldırı)
  Şehit Uzm.Jan. Halil Karakuşoğlu(39) Gaziantep/Nizip
  Şehit Astsubay M. Burak Demirci(24) Osmaniye/Düziçi
  08.12.2015 Mardin/Nusaybin (çatışma)
  Şehit Özel Harekât Polisi Memuru Mesut Demirkan(38) Çorum
  09.12.2015 Diyarbakır/Sur (saldırı)
  Şehit Polis Bomba imha uzm. Haydar Çetin(32) Ankara/sincan
  15.12.2015 Diyarbakır/Silvan (mayın)
  Şehit Özel Hareket Şube müdürü Ahmet Kabukçu(48) Ankara
  Şehit Polis Memuru Mustafa Nohut(47) Kırıkkale
  Şehit Polis Memuru Nuri Yazanel(38) Kayseri
  17.12.2015 Şırnak Cizre (çatışma)
  Şehit Polis Özel Harekât Polisi Atilla Güneş(45) Tokat/Pazar (22 Aralık 2015 tarihinde şehit olmuştur.)
  18.12.2015 Şırnak/Cizre (çatışma)
  Şehit Jan. Uzm. Cvş. Serkan Has(25) Osmaniye
  19.12.2015 Diyarbakır/Sur (çatışma)
  Şehit Jan. Özel Harekat Uzm.Cvş. Yaşar Yeniören(27) İstanbul/maltepe
  20.12.2015 Şırnak/Cizre (çatışma)
  Şehit Jan.Uzm. Cvş. Erdoğan Kaya(25) Manisa/Saruhanlı
  Şehit Jan. Ast. kıdcvş. Sıddık Uluocak(46) Sivas/Koyunhisar (24.12.2015 tarihinde şehit olmuştur.)
  21.12.2015 Bitlis (patlayıcı)
  Şehit Jan.Uzm.Cvş. Samet Pişkin(25) Tokat/Niksar

  21.12.2015 Diyarbakır/Sur (patlayıcı)
  Şehit Jan.Uzm.Cvş Birkan Gündüz(25) Giresun/Şebinkarahisar
  22.12.2015 Bitlis/Hizan (patlayıcı)
  Şehit Jan.Uzm.Cvş. Eren Kılıç(25) Ankara
  Şehit Jan.Uzm.Cvş. İslam Çakar(25) Zonguldak/kilimli
  22.12.2015 Şırnak/merkez (roketatarlı saldırı)
  Şehit Polis Memuru Gökhan Ünaldı(25) Kırşehir/Mucur
  23.12.2015 Diyarbakır/sur (patlayıcı)
  Şehit Jan.Uzm.Cvş. Serdar Denizer(27) Manisa/Akhisar

  25.12.2015 Şırnak/Cizre (çatışma)
  Şehit Jan.Uzm.Cvş. Ufuk Fesli(23) Adana/Seyhan
  28.12.2015 Şırnak/Cizre (patlayıcı)
  Şehit Piy.Uzm Onbş. Faruk Gezen(25) Balıkesir/Dursunbey
  Şehit Jan.Uzm. Cvş. Kadir Kayveni(26) Erzurum/Aşkale
  Şehit Piy.Er Gürkan Neçatı Yenikapı(21) İzmir
  28.12.2015/Şırnak/Silopi (çatışma)
  Şehit Jan. Ast. Üstcvş. Kenan Yıldız(33) Adana/Yüreğir
  31.12.2015 Şırnak/Cizre saldırı (çatışma)
  Şehit Özel Harekât Polisi Erol Aktürk(43) İzmir

  01.01.2016 Diyarbakır/Sur (patlayıcı infilak)
  Şehit Özel Harekât Polisi Kenan Ardıç(28) Sivas
  Şehit Özel Harekât Polisi Orhan Dilekçi(47) Erzurum/Uzundere

  01.01.2016 Şırnak/Cizre (çatışma)
  Şehit Asb.Kıd.Cvş. Abdulkadir Öner(27) Adıyaman/Besni
  04.01.2016 Diyarbakır/Sur (saldırı)
  Şehit Özel Harekât Polisi Musa Yüce(32) Kayseri/Bünyan

  04.01.2016 Diyarbakır sur (patlayıcı)
  Şehit Jan. Uzm. Cvş. Kenan Karabacaklı(29) Aydın/Karacasu
  04.01.2016 Diyarbakır/sur (saldırı)
  Şehit Jan.Uzm.Cvş. Nuh Özdemir(26) Ordu/akkuş
  05.01.2016 Diyarbakır/sur (saldırı)
  Şehit Korucu Mehmet Aygün(53) Diyarbakır/eğil
  06.01.2016 Şırnak /merkez (saldırı)
  Şehit Jan. Uzm.Cvş. Ramazan Emet(28) Afyonkarahisar/Bolvadin
  08.01.2016 Şırnak/Cizre saldırı (çatışma)
  Şehit Jan. Uzm.Cvş. Ümit İnan(23) Kocaeli/Gebze
  08.01.2016 Diyarbakır/Sur (çatışma)
  Şehit Uzm.Cvş. Tolğa Sağlam(30) Aydın

  10.01.2016 Van/Edremit (hücre evi çatışma)
  Şehit Polis Özel harekât Polisi Önder Ertaş(41) İstanbul/Esenler
  10.01.2016 Diyarbakır/Sur (çatışma)
  Şehit Özel Harekât Polisi Buhari Ağçelik(28) Malatya/Yazıhan
  10.01.2016 Diyarbakır/sur çatışma
  Şehit Jan.Ast.kıdcvş. Metin Kıldış(29) Hatay/İskenderun
  11.01.2016 Diyarbakır/sur (çatışma)
  Şehit Uzm.Cvş Nazmi Ayyıldız(25) Diyarbakır/Bağlar
  12.01.2016 Şırnak/Cizre (çatışma)
  Şehit Özel Harekât Polisi Ayhan Demirel(44) Aksaray/Sarıyahşi
  13.01.2016 Diyarbakır/Çınar (bombalı saldırı)
  Şehit Polis Memuru Mehmet Şenol Çiftçi(28) Hatay/Antakya

  15.01.2016 Siirt/Merkez (hücre evi çatışma)
  Şehit özel harekât polisi Yalçın Yamaner(39) Ordu
  16.01.2016 Diyarbakır/sur (saldırı)
  Şehit Uzm.Cvş. Uğur Şahin(37) Kırşehir/Kaman
  16.01.2016 Diyarbakır/sur (saldırı)
  Şehit Özel Harekât Polisi Ali Bulduk(35) Adana/kozan
  17.01.2016 Diyarbakır/sur saldırı
  Şehit Jan Uzm.Cvş. Uğur Şahin(29) Adana/Ceyhan
  18.01.2016 Şırnak/idil (zırhlı araca patlayıcı)
  Şehit Özel Harekat Polisi Ersin Yıldırım(24) Gaziantep/Şahinbey

  18.01.2016 Şırnak/idil (patlayıcı)
  Şehit Polis Memuru Gültekin Tırpan(26) Amasya
  Şehit Polis Memuru Mahmut Bilgin(23) Ankara/Beypazarı
  Şehit Polis Memuru Mustafa Yaşar(36) Çorum/Ortaköy

  18.01.2016 Şırnak/merkez (roketatarlı saldırı)
  Şehit Polis Memuru Ali can Öztürk(25) Karabük

  19.01.2016 Diyarbakır/sur (roketatarlı saldırı)
  Şehit Piy. Uzm. Cvş. Fazlı Altuntaş(36) Sivas/Gemerek
  19.01.2016 Şırnak/Cizre (çatışma)
  Şehit özel harekât polisi Ömür Erbay(29) Bayburt
  21.01.2016 Diyarbakır/Sur (patlayıcı)
  Şehit Jan.Uzm.Cvş. Ali Şahin(26) Manisa/Turgutlu

  21.01.2016 Diyarbakır/Sur (saldırı roketatar)
  Şehit Uzm.Cvş Adem Aktaş(25) Kahramanmaraş/Elbistan (30 ocak’ta şehit olmuştur.)
  21.01.2016 Diyarbakır/Sur (çatışma)
  Şehit Uzm.Cvş Caner Vural(24) İstanbul/Pendik
  22.01.2016 Şırnak/Cizre (saldırı)
  Şehit Özel Harekât Polisi Bayram Özdere(44) Kocaeli/Gölcük
  23.01.2016 Şırnak/Cizre (saldırı çatışma)
  Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı(24) İstanbul/Sarıyer

  27.01.2016 Diyarbakır-sur (çatışma)
  Şehit Jan. Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa(33) Mersin/mezgitli
  Şehit Piy. Astsubay Üstcvş. Özgür Erdoğan(34) Sivas/Divriği
  Şehit Uzm.Cvş. Osman Ateş(27) Tokat/Pazar
  Şehit Komiser Yrd. Zekeriya Bilgen(43) Balıkesir/susurluk
  Şehit Özel Harekât Polisi Mehmet Bora Tayfur(31) Ankara
  29.01.2016 Şırnak/Cizre (çatışma)
  Şehit Jan.uzm.Cvş. Yusuf Haldun Uslu(27) Eskişehir/Odunpazarı
  Şehit Uzm.Cvş. Enver Buğur(24) Adana (12.02.2016 tarihinde şehit olmuştur)
  29.01.2016 Diyarbakır/sur (saldırı)
  Şehit Jan. Özel harekât Ast. başcvş. Tamer Meriç(36) Erzincan
  30.01.2016 Şırnak/Merkez (saldırı)
  Şehit korucu Murat Sevim(44) Şırnak

  30.01.2016 Diyarbakır/sur (çatışma)
  Şehit Jan.Özel Harekat Uzm.Cvş Selçuk Paker(25) Ankara
  31.01.2016 Şırnak/Cizre (çatışma)
  Şehit jan.astkıd.cvş. Ahmet Semerci(29) Balıkesir/Sındırgı

  31.01.2016 Diyarbakır/Sur – (saldırı)
  Şehit Jan. Uzm.Cvş. Nebi Arslan(24) Konya/Akşehir (04.02.2016 tarihinde şehit olmuştur)
  31.01.2016 Şırnak/Cizre (saldırı)
  Şehit Özel Harekât Polisi Ömer Güney (25) Sivas
  Şehit Özel Harekat Polisi Taner Cinpolat(27) Gaziantep/Şahinbey
  01.02.2016 Diyarbakır/sur (çatışma)
  Şehit Jan.Astsubay kdı.cvş Nusret Atmaca(36) Yozgat/sorgun
  Şehit Jan. Uzm.Cvş Bekir Şimşek(25) Yozgat
  Şehit Jan. Uzm.Cvş Sercan Bulak(27) Ankara
  01.02.2016 Diyarbakır/sur – (saldırı, çatışma)
  Şehit Jan.Teğmen Recep Erdoğan (25) Gümüşhane
  Şehit Piy.Uzm.Cvş. Hüseyin Şerbetci(27) Hatay/Antakya
  Şehit Piy Uzm.Cvş. Hasan Talay(27) Balıkesir/Bigadiç(09.02.2016 tarihinde şehit olmuştur.)

  01.02.2016 Şırnak/İdil (patlayıcı)
  Şehit Polis Memuru Tayfun Yüce(25) Adana/Ceyhan (09.02.2016 tarihinde şehit olmuştur.)
  03.02.2016 Diyarbakır/sur - (saldırı)
  Şehit Jan. Uzm.cvş Göksal cin(24) Zonguldak

  03.02.2016 Diyarbakır/sur – (çatışma)
  Şehit Jan. Uzm.Cvş Recep Aslan(28) Mersin
  Şehit Özel Harekât Polisi Mustafa Büyükpoyraz(53) Ankara

  04.02.2016 Şırnak/Cizre (çatışma)
  Şehit Özel Harekat Polisi Uğur Kutku(26) Gaziantep
  05.02.2016 Şırnak/Cizre (çatışma)
  Şehit Özel harekât Polisi Kemal Yılmaz(41) Konya (12.02.2016 tarihinde şehit olmuştur)
  05.02.2016 Diyarbakır/Sur (saldırı, çatışma)
  Şehit Asttcvş. Bomba imha uzm. Ünal Bıçakçı(24) Trabzon
  05.02.2016 Diyarbakır/Sur (saldırı)
  Şehit Teğmen Şehit Abdulselam Özatak(24) Hakkari
  08.02.2016 Hakkâri/Yüksekova (silahlı saldırı)
  Şehit Özel Harekât Polisi Abdulkadir Oğuz(26) Şanlıurfa

  08.02.2016 Diyarbakır/Sur (Saldırı)
  Şehit Uzm.Cvş. Yetkin Ersan - Hatay/Payas (23.02.2016 tarihinde şehit olmuştur)
  09.02.2016 Şırnak/Cizre (çatışma)
  Şehit Özel Harekât Polisi Osman Yurt(44) Sivas
  Şehit Piy.Er Vedat Dolançay(21) Van/saray
  09.02.2016 Şırnak/idil (Suriye sınırı çatışma)
  Şehit Piy.Er. Arif Subaşıoğlu(21) Kocaeli/Gölcük
  09.02.2016 Diyarbakır/sur çatışma
  Şehit Dnz. Yüzbaşı Fatih Yaşar(36) Konya/Seydişehir
  09.02.2016 Şırnak/merkez (roketatarlı saldırı, çatışma)
  Şehit özel harekât Polisi Mehmet Güngördü(32) Kayseri/Yeşilhisar
  10.02.2016 Diyarbakır/sur (çatışma)
  Şehit Uzm.jan.Cvş Osman Öz(37) Afyonkarahisar/Evciler
  Şehit Jan.Uzm.Cvş. Yusuf Alsancak(30) Kırıkkale
  Şehit Jan.Uzm.Onbş. Kadir Genç(26) Adana/Seyhan
  17.02.2016 Diyarbakır/Sur (Çatışma)
  Şehit Jan. Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil(29) Ankara/Etimesgut
  Şehit Astsubay Mehmet Ali Dinç(23) Malatya
  17.02.2016 Ankara (Bombalı saldırı)
  Şehit Astsubay Hav.Kd. Bçvş. Recep Gülen(45) Amasya
  Şehit Hava Ast.kıd.cvş. Erkan Tümer(44) Uşak/Banaz
  Şehit Astsubay Kd. Bçvş. Ertan Akgül(39) Ankara
  Şehit Ast. Bscvş. Mehmet Kutlu(33) Balıkesir/Bandırma
  Şehit Bscvş. Eren Ördek(35) İzmir/Buca
  Şehit Kıd. Ast. Cüneyt Sertel - Ankara/Haymana
  Şehit Astsubay İbrahim Baran(42) Ankara
  Şehit Astsubay Uğur Fatih Özdemir(36) Erzincan
  Şehit Hav. Asts. Mehmet Koray Pınar(27) Bursa
  Şehit Muh. Asts. Kıd. Çavuş Feyyaz İlhan(25) Bursa/Mudanya
  Şehit Hava Asb.Bşcvş. Mehmet Yener(38) Gaziantep/İslahiye
  Şehit ulaş. Er Ali Öztaş(28) Adana/Çukurova
  18.02.2016 Diyarbakır/Lice (patlayıcı)
  Şehit Jan.Ast.Bşcvş. Halit Zilani Çelik(37) İzmir
  Şehit Jan.Er Kadir Görgülü(21) Adana
  Şehit Jan.Er Recep Bodur(21) Amasya
  Şehit Jan.Er Fatih Yeniay(24) Adana
  Şehit Jan.Er Mustafa Bilgili(21) Amasya/Suluova
  Şehit Jan.Er Mustafa Nerkis(21) Kütahya/Simav
  Şehit Jan.Er Oğuz Arslan(23) Aydın/Söke (21.02.2016 tarihinde şehit olmuştur)
  18.02.2016 Şırnak/idil (çatışma)
  Şehit Özel Harekât Polisi Veysi Kakı(26) Mersin/Toroslar
  Şehit Uzm.Cvş. Burak Güneş(23) İstanbul/Pendik
  18.02.2016 Diyarbakır/sur (Silahlı Saldırı)
  Şehit Uzman Çvş. Vedat Öz(24) Manisa (10 Mart 2016 tarihinde şehit olmuştur)
  19.02.2016 Diyarbakır/Sur (çatışma)
  Şehit Özel Harekât Polisi Mücahit Soydemir(30) Osmaniye
  şehit Özel Harekât Polisi Ömer Faruk Sayıl(27) Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu
  Şehit Uzm. Çavuş Sercan Yılmaz(25) Adana
  Şehit Uzm.Onbş. Osman Kaya(24) Van/Erciş
  19.02.2016 Diyarbakır/Sur – (Bina, Patlayıcı)
  Şehit Asb. Kd.Çvş. Doğukan Tazegül(24) Ankara
  Şehit J.Asb. Üçvş. Hüseyin Gümüş(32) Ordu
  Şehit P.Ütğm. Enes Demir(26) Ankara
  21.02.2016 Diyarbakır/Sur (çatışma)
  Şehit, J.Uzman Çavuş Serdar Akın(31) Muş/Varto
  Şehit Uzm Çvş Coşkun Karabulut(26) Konya/Akşehir
  21.02.2016 Şırnak/idil (çatışma)
  Şehit Uzm Çvş Mustafa can Kalfe(23) Kahramanmaraş/Afşin
  23.02.2016 Diyarbakır/Sur (Çatışma)
  Şehit Uzm.cvş. Selçuk Dost(29) Adıyaman/Besni
  24.02.2016 Diyarbakır/Sur (çatışma)
  Şehit Uzm.Cvş. Osman Kablan(41) Kırıkkale
  Şehit Jan. Uzm.Cvş.Mustafa Hakan Kaçar(26) Afyonkarahisar/Hocalar
  25.02.2016 Diyarbakır/sur (silahlı saldırı)
  Şehit Piy. Astsubay Üstçavuş Burhan Kaplan(31) Kayseri/Melikgazi
  25.02.2016 Şırnak/Merkez (silahlı saldırı)
  Şehit Jan.Asb.Ömer Koca(27) Mersin/Akdeniz
  28.02.2016 Mardin/Nusaybin (roketatar saldırı)
  Şehit Özel Harekât Polisi Mustafa Çetin(25) Konya/Ilgın
  29.02.2016 Diyarbakır/Sur (Silahlı saldırı)
  Şehit Ast.kd. cvş. Can Çalışkan(25) Ankara/Polatlı
  02.03.2016 Mardin/Dargeçit (çatışma)
  Şehit Üsteğmen Emrah Şahin(38) Mersin/Akdeniz
  Şehit jan.Uzm.Onş. Muhammet Karadal(22) Gaziantep
  Şehit astsubay çavuş Abdil kadir Çelik(34) Manisa/Gördes

  03.03.2016/ Diyarbakır/sur (Çatışma)
  Şehit Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu(25) Ordu/Ünye
  04.03.2016 Mardin/Nusaybin (Bombalı saldırı)
  Şehit Polis Memuru Ercan Günay(45) Adana/Kozan
  Şehit Polis Memuru Murat Dündar(35) Diyarbakır/Çüngüş
  04.03.2016 Şırnak/İdil (çatışma)
  Şehit Jan. üsteğmen Mehmet Çiftçi(28) Ankara/Ayaş
  Şehit Jan. Uzman Çvş. Musa Yılmaz(26) Elazığ
  06.03.2016 Şırnak/idil (çatışma)
  Şehit Astsubay Üstcvş. Mehmet Uygun(28) Ankara
  07.03.2016 Diyarbakır/Sur (silahlı saldırı)
  Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tetik(27) Kütahya
  Şehit Uzman Çavuş Gürsel Demir(27) Eskişehir
  08.03.2016 Şırnak/İdil (çatışma)
  Şehit Polis Özel Hareket Polisi Hakan Yılmaz(38) – Karaman
  08.03.2016 Şırnak/İdil (çatışma)
  Şehit Polis Özel Harekât Polisi Muzaffer Tufaner(43) Yozgat/Yerköy
  13.03 2016 Ankara (bombalı saldırı)
  Şehit Polis Memuru Nevzat Alagöz(42) Iğdır
  15.0.3.2016 Mardin/Nusaybin (çatışma)
  Şehit Özel Harekât Polisimiz Kazım Esmer(44) Antalya
  15.03.2016 Diyarbakır/Bağlar (çatışma)
  Şehit Polis Özel Harekât Polisi Ebubekir Durmuş(25) Adana/Yüreğir

  18.03.2016 Mardin Nusaybin (çatışma)
  Şehit Özel Harekât Polisimiz Cebrail Aksöz(25) İzmir
  19.03.2016 Mardin Nusaybin
  Şehit Uzman Cvş. Bilal Kurtoğlu(37) Hatay-Reyhanlı
  Şehit Polis Özel hareket Oğuzhan Günaydın(25)(Malatya)
  Şehit Uzman Çavuş Süleyman İyikul(32)(Diyarbakır)
  20.03.2016 - Şırnak/Merkez
  Şehit J. Uzm. cvş. Cemil Turan - Bursa –Karacabey
  Şehit Özel Harekât Polisimiz Emre Beker(28)(Çorum)
  Şehit Kom.yrd. Özel harekât polisi Ayhan Kıymacı(40) Hatay
  20.03.2016 Hakkâri Yüksekova (çatışma)
  Şehit Piy. Üsteğmen Erdem Keskin(36) Gümüşhane/Kelkit (28.03.2016 tarihinde şehit olmuştur)
  21.04.2016 Mardin Nusaybin
  Şehit Özel Harekât Polisi Gökhan Osman Karaduman(Yozgat)- Ankara
  Şehit Jan. Uzm. Çavuş Gökhan Bayraktar(23)(İzmir)
  Şehit Jan. Uzm. Çavuş Hidayet Altmış(37)(Hatay)
  Şehit Jan. Uzm. Çavuş Emre Tunca(25)(Ankara)
  Şehit Jan. Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Halal(30)(Hatay)
  22.03.2016 Mardin Nusaybin
  Şehit Uzm. Çavuş Raşit Atçı(28)(Kahramanmaraş)
  Şehit Jan. Uzm. Çavuş Muammer Faruk Salgar()(Elazığ)
  Şehit özel harekat polisi Yasin Boran(23) Ankara
  Şehit Özel Harekât Polisi Murat Yatarkalkmaz(Çorum)-Ankara
  Şehit kom.yrd.Kubilay ER(Ankara)
  24.03.2016 Mardin Nusaybin
  Şehit Uzm. Çvş. yıldırım Oflaz (Bolu)
  Şehit Uzman cvş. Ulaş Açıkgöz(28) Çanakkale
  Şehit Jan. Astsubay Başçavuş Gökhan Bakır(37) Balıkesir
  Şehit Özel Hareket Polisi Osman Belkaya(23)(Yozgat)
  Şehit Özel Hareket Polisi Cemil Koç-İzmir-Gaziemir
  24.03.2016 Diyarbakır, Lice’de Karakola Bomba yüklü saldırı
  Şehit Jan. Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu(28) Bayburt
  Şehit Jan. Astsubay Çavuş Mustafa Gökçeli(Kahramanmaraş-Andırın
  Şehit Jan. Uzm. Çavuş Sabri Acem(26) – Mersin-Tarsus
  25.03.2016 Mardin Nusaybin
  Şehit Jan. Uzman Çavuş Mustafa Şahin/Niğde
  Şehit GKK Abdullah Fidan(41) Şırnak
  Şehit Özel Hareket Polisi Emre Fıstıkeken(24)(Nevşehir)
  26.03.2016 Kuzey ırak Gedu Üs Bölgesi
  Şehit Topçu Üsteğmen İsmail cazgır(28) İzmir
  27.03.2016 Mardin Nusaybin
  Şehit Polis özel Harekât Coşkun Nazilli (Antalya)
  Şehit Uzm. Cvş. Vedat Aykut(28) Diyarbakır
  Şehit Jan. Yüzbaşı Halil Özdemir (Mersin)Tarsus
  Şehit Jan. Uzm. Çvş. İbrahim Etiz (Osmaniye)
  28.03.2016 Şırnak
  Şehit özel harekât polisi volkan çay(Adana) sarıçam
  31.03.2016 Hakkâri Yüksekova
  Şehit Özel Harekât İdris Bolat(23)(Amasya)
  31.03.2016 Mardin Nusaybin
  Şehit Uzm. Çavuş Gökhan Alıcı(Gaziantep)
  Şehit Uzm. çavuş Emre Sarıtaş - Trabzon/Maçka
  31.03.2016 Diyarbakır
  Şehit Polis Memuru Alper zor(Ankara)
  Şehit Polis Memuru Necdet Alıcı(Mersin)
  Şehit Polis Memuru Fatih Mehmet ERTUĞRUL(Osmaniye)
  Şehit Polis Memuru Mustafa Yiğitalp(Yozgat)
  Şehit Polis Memuru Serkan Talan(Hatay)
  Şehit Polis Memuru Mustafa Karakaya 27 (Erzurum) ispir
  Şehit Polis Memuru İlyas Kaygusuz(Bursa)
  02.04.2016 Şırnak Merkez
  Şehit Jandarma Uzm. Çavuş Sami Saygı(38)(Çorum)
  02.04.2016 Hakkâri Yüksekova
  Şehit Özel Harekât Komiser Yardımcısı Mustafa Sezgin(40)(Kayseri)
  02.04.2016 Mardin Nusaybin
  Şehit Jan. Astsubay çavuş Atilla Kaya Balıkesir
  Şehit Uzm. çavuş Bekir Kelleci(25)Giresun -Eynesil
  Şehit Jandarma Uzm. cvş. Aycan Özdil(22) Balıkesir - Edremit
  Şehit Jan. Uzm. Çavuş Mehmet Polat(26) Kayseri
  Şehit Jan. Uzm. Çavuş İbrahim Akdemir- Diyarbakır
  Şehit Özel Harekât Polisi İsrafil Kargı(25)Kahramanmaraş-elbistan
  04.04.2016 Mardin Nusaybin silahlı saldırı
  Şehit Piy. Kur. Binbaşı Turgay Çelik() 39 kayseri
  Şehit Asts. üst çavuş Selçuk Karabakla(34) Nevşehir/Derinkuyu
  04.04.2016 Mardin Nusaybin (saldırı)
  Şehit G.K.K Adnan Durak(45)
  05.04.2016 Şırnak Silopi
  Şehit Özel harekât polisi Yaşar Yavaş(43) Rize/Pazar

  Diyarbakır-Bismil (silahlı saldırı)
  Şehit Uzm.J.I Kad.Çvş. Muhammed Said ÇELİK
  06.04.2016 Bitlis
  Şehit G.K.K Rıfat Kaya Bitlis
  07.04.2016 Mardin Nusaybin
  Şehit Piy. Binbaşı Ahmet Karaman (İstanbul)-pendik
  Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya(45) Manisa- Salihli
  Şehit Bomba İmha uzmanı polisi Salih Taç(Malatya)
  Şehit Özel Harekât Polisi Erkan Başpehlivan
  Şehit Emniyet Amiri Zafer Kurt(Yozgat) Ankara
  09.04.2016 Mardin Nusaybin (Silahlı saldırı)
  Şehit Özel Harekât Polisi Serkan Yılmaz(25) Kahramanmaraş (10.04.2016 tarihinde şehit olmuştur)
  Şehit Uzm.Cvş.Mustafa Kahraman(Çorum) Sungurlu (12.04.2016 tarihinde şehit olmuştur)
  09.04.2016 Mardin Derik (Bombalı saldırı)
  Şehit Polis Memuru Ahmet Benli( Hatay)
  11.04.2016 Diyarbakır/Hani (bomba yüklü araçlı saldırı)
  Şehit Jan. Uzm.Çvş.Halis Uysal(Mersin) Anamur
  Şehit Jan. Uzm. Onb. Sezgin Burak Cantürk(Giresun)
  12.04.2016 Mardin Nusaybin
  Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Tevfik Ayhan Gençleşen(Sivas)
  Şehit uzm.cvş Kadir Demiryürek(Adana) İmamoğlu
  12.04.2016 Şırnak
  Şehit uzman çavuş Cihangir Can(Mersin)
  UNUTMADIK—UNUTMAYACAGIZ
  Ruhunuz Şad, Mekânlarınız cennet olsun