Arzu Əliyeva'nın Kapak Resmi
Arzu Əliyeva, Mehr ve Müşteri'yi inceledi.
10 Ara 23:53 · Kitabı okudu · 14 günde · 9/10 puan

Qeyd:Əsərin sonuna aid məqamlar var(Spoiler içerir)
14-cü əsrin Nizami ədəbi məktəbinin davamçılarından olan şairlərindən biri də Əssar Təbrizidir və bildiyimiz üzrə ədəbiyyatımızda onu tanıdan əsəri də Mehr və Müştəridir.Əssar Təbrizi burada Mehr və Müştərinin möhkəm dostluq macərasını və onların ətrafında cərəyan edən hadisələri bizə açıb göstərir.Əvvəla klassik əsərlərin çoxunda olduğu kimi burada da əsər padşah və vəzirin övladsızlıq dərdi ilə başlanır,ov zamanı onlar nurani qocaya rast gəlirlər qoca onlara bir parça çörək verərək öz xanımları ilə yemələrini söyləyir.Bu hadisədən bir neçə müddət sonra hərəsinin bir oğlu olur və bunlar eyni məktəbə gedirlər.Möhkəm dost olurlar.Əsəri oxuyarkən iki dostun bir birinə sevgi sözləri sanki oxucuya aşiq məşuq hissi verir lakin buradakı sevgi sırf təmiz,saf dostluq sevgisidir.Burada Bəhram obrazı mənfəətçi,xudbin,pisxasiyyət insan kimi göstərilir.O gələcəkdə vəzir olmaq naminə padşaha Müştərini pisləyir.Padşah da buna inanır və onları məktəbdə ayırır.Uzun müddət sonra hadisələr elə gətirir ki Müştəri və Mehr ən sonunda görüşürlər.Mehr atasının yerinə padşah keçir Müştəriyə vəzirlik vəd edir lakin Müştəri sadəcə onun dostu olaraq qalır və dərviş həyatı sürür.
Burada Mehr və Nahid adlı bir xətt də gözə çarpır.Bu hissədə Nizaminin "Xosrov və Şirin" əsərinə bənzərlik hiss olunur.Mehrə Nahid haqqında tacir Şərəfin danışması, Xosrova da Şapurun Şirin haqqında danışması bənzərlikdir.Əsərdə Keyvan şah və arvadı Şəməbanu Mehri görür,qəlblərində ona qarş rəğbət yaranır.Nahid də gizlicə Mehri görür və ona vurulur.Burada Mehrə başqa rəqib çıxır.Belə ki Nahid ilə evlənmək istəyən Ulduz və atası Qaraxan döyüşdə məğlub olur.
Əsərdə dostluq sevgisi daha ön plana çəkilmiş,məhəbbət qismi az yer tutmuşdur.Əsər yenə də nəzmlə yazılmışdır və yenə də oxumaq üçün səbr tələb olunur.Mövzu maraqlıdırmı?Maraqlıdır.Lakin bəzi bölümlər xüsusən də Mehr və Müştərinin ayrılıq qismi həqiqətən oxucunu yorur.Amma ümumi oxumağa da dəyən əsərlərdəndir

Gecəyə Bir Söz
Və bəzi qadınlar vardır,payız saçlı,bulud baxışlı ,şeir gülüşlü...Onların qəlblərini soyutsanız gözlərindən axan hər bir yağış qara çevrilər və üzərinizə yağdığında sizi də üşüdər...

Arzu Əliyeva, Vərqa və Gülşa'yı inceledi.
06 Ara 14:36 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Qeyd:Əsərin sonuna aid bəzi məqamlar var (spoiler içerir)
Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli şairlərindən biri də Rüknəddin Məsud Məsihidir.Məlum olduğu üzrə ən tanınmış əsəri də Vərqa və Gülşadır.Əsər məhəbbətdən təşkil olunmuş vahid süjet xətti üzrə davam edir.Burada Vərqa surəti mərd,qorxmaz,cəsur sevdiyi üçün hər şey edə biləcək xarakterlidir.Gülşa da həmçinin çox gözəl,eyni zamanda da sözündən,sevgisindən dönməz qadın olaraq göstərilir.Əsərin "Leyli və Məcnun"ilə oxşar cəhətləri olsa da bəzi məqamlarda fərqliliyi bariz bir şəkildə özünü göstərir.Buradakı Möhsün şah Gülşaha aşiqdir,o Gülşa ilə evlənir.Lakin Gülşanın Vərqaya olan məhəbbətini ,ona sevgisini görüb Gülşanı özünə dünya axirət bacı kimi görür hətta Vərqa gələrsə Gülşaya söz verir ki öz əlilə onu Vərqaya verəcək.Hadisələr elə cərəyan edir ki Vərqa Gülşa Möhsün şah görüşürlər və Vərqa artıq Gülşanın evli olduğunu görüb ondan imtina edir kor peşman öz ölkəsinə qayıdır.Yolda özünə ölüm arzulayır.Beləliklə onun duası qəbul olunur.Allah onun ruhunu bədənindən ayırır.Gülşa Möhsün şah ilə Vərqanın qəbrini ziyarət edir,Vərqanın qəbri üzərinddə acı göz yaşları tökür,İlahidən canının alınmasını istəyir.Onun da duası qəbul olunur.Və iki aşiqin ruhları bir-birinə qovuşur.Məsihi bizə çatdırmışdır ki həqiqi sevənlərin,həqiqi aşiqlərin sevgisi digər dünyada qovuşulacaq qədər üstündür.Əsəri oxuyarkən Məsihi bizə öz dövründəki qadın hüquqsuzluğunu,onun sözünün arxa planda qalmasıını çatdırır.
Əsərin nəzmlə yazılması oxumaq üçün xüsusi bir səbr tələb edir,lakin sonda etdiyimiz səbrə dəyir.