• İSLAM / İSLÂMÎ İLİMLER

              1.1. KLASİK
  1 Zemahşerî, Keşşaf Tefsiri (YEK)
  2 Nevevî / R.Küçük&İ.L.Çakan&Y.Kandemir, Riyâzu’s-Salihin Tercüme ve Şerhi (Erkam)
  3 Yaşar Kandemir, Şifâ-i Şerîf Şerhi (Tahlil)
  4 Kuşeyrî Risalesi, (Dergah)
  5 Gazzâlî, Hakikat Arayışı: el-Munkız mine’d-Dalâl (Emin)
  6 Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr (Nur Metafiziği) (Büyüyenay)
  7 Gazzâlî, İhyau Ulumiddin (Yusuf Sıdkı Efendi tercümesi) (Yazma Eserler Kurumu)
  8 Gazzâlî, Müstasfa: İslam Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi 1-2 (Rey / Klasik)
  9 Muhyiddin Kâfiyeci, Kitabü’t-Teysir fi Kavaidi İlmi’t-Tefsir (Ankara İlahiyat Fakültesi)
  10 Bedrüddin İbn Cemâa, İslamî Gelenekte Eğitim Ahlakı (TDV)
  11 Zernûcî, Talimü’l-Müteallim (Sahhaflar Kitap Sarayı)
  12 Kudûrî: Metin ve İzahlı Tercüme 1-2 (Yasin)
  13 İbrahim Halebî&Mustafa Uysal, İzahlı Mülteka el-Ebhur Tercümesi 1-4 (Çelik)
  14 İbn Rüşd, Bidayetü’l-Müctehid 1-3 (Ensar)
  15 Sâbûnî, Maturidiyye Akaidi (İFAV)
  16 Beyâzîzâde, İmam Azam Ebu Hanife’nin İtikadî Görüşleri (İFAV)
  17 Tâcüddin İbnü’s-Sübkî&M.Saim Yeprem, Matüridî’nin Akide Risalesi ve Şerhi (TDV)
  18 Fahreddin Râzî, Allah’ın Aşkınlığı (İz)
  19 Teftâzânî, Kelam İlmi ve İslam Akaidi: Şerhü’l-Akaid (Dergah)
  20 Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf 1-3 (YEK)
  21 Beyzâvî, Tavâliu’l-Envâr (YEK)
  22 Abdülkadir Geylânî, Fütuhu’l-Gayb (Etkileşim)
  23 Abdülkadir Geylânî, el-Fethü’r-Rabbânî (Gelenek)
  24 Abdülkadir Geylânî, Cilâü’l-Hâtır (Gelenek)
  25 İbn Arabî, Marifet Kitabı (İz)
  26 A. Avni Konuk, Fususu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi 1-4 (İFAV)
  27 Necmeddin-i Dâye, Tasavvuf Yolu (İFAV)
  28 Mevlânâ Celaleddin, Mesnevi Tercümesi 1-3 (Şefik Can) (Ötüken)
  29 A. Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi 1-13 (Kitabevi)
  30 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât-ı Rabbânî 1-3 (Yasin)
  31 Abdülkâhir Cürcânî, Delâilü’l-İcâz (YEK)
  32 İzzeddin b. Abdüsselam, İslamî Hükümlerin Esas ve Hikmetleri (İz)
  33 Şah Veliyyullah Dihlevî, Hüccetullahi’l-Baliğa 1-2 (İz)
  34 Şâtıbî, Muvafakât 1-4 (İz)
  35 Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfus (İnsan)
  36 Katip Çelebi, Mizanü’l-Hakk fi İhtiyari’l-Ehakk (Kabalcı)

  1.2. MODERN
  37 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (Eser)
  38 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler (Klasik)
  39 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Meal-Tefsir (haz. Ertuğrul Özalp (İşaret)
  40 Mehmed Akif Ersoy, Kur’an Meali (Mahya)
  41 Kur’an Yolu: Türkçe Meal ve Tefsir 1-5 (DİB)
  42 Yaşar Kandemir&Ümit Şimşek&Halit Zevalsiz, Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meali 1-2 (İFAV)
  43 İlhami Güler&Ömer Özsoy, Konularına Göre Kur’an (Fecr)
  44 Babanzade Ahmed Naim, Tecrîd-i Sarih Şerhi (Hadis usulüne dair telif Mukaddime kısmı ve Ahmed Naim’in şerh ettiği kısım) (DİB)
  45 Babanzade Ahmed Naim, İslam Ahlakının Esasları (TDV)
  46 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu 1. cilt (Bilmen)
  47 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin) 1-2 (Semerkand)
  48 Said Nursî, Mesnevî-i Nuriye (DİB)
  49 Said Nursî, Sözler (DİB)
  50 İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelam (Ankara Okulu)
  51 Tahirü’l-Mevlevî, Müslümanlıkta İbadet Tarihi
  52 Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimi 1-2 (İz)
  53 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi (Beyan)
  54 Muhammed Hamidullah, İslam’a Giriş (Beyan)
  55 Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları (Beyan)
  56 Muhammed Hamidullah, İslam’da Devlet İdaresi (Beyan)
  57 M. Âsım Köksal, İslam Tarihi (Erkam)
  58 M. Âsım Köksal, İman, İbadet, Sohbetler (DİB)
  59 M. Âsım Köksal, Kitab ve Sünnet (DİB)
  60 M. Âsım Köksal, Peygamberler Tarihi (DİB)
  61 M. Âsım Köksal, Caetani’ye Reddiye 1-2 (İz)
  62 Muhammed Emin Er, Allah Katında Din (Arı Sanat)
  63 Muhammed Emin Er, Fıkh-ı Bâtın (Arı Sanat)
  64 Muhammed Emin Er, Din Güzel Ahlaktır (Arı Sanat)
  65 Casim Avcı, Muhammedü’l-Emin (Hayykitap)
  66 Kasım Şulul, Hz. Peygamber Devri Kronolojisi (İnsan)
  67 İbrahim Kafi Dönmez, Fıkıh Usulü İncelemeleri, (İSAM)
  68 İbrahim Kafi Dönmez, Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri (İSAM)
  69 Yunus Apaydın, İslam Hukuk Usulü (Kimlik)
  70 Seyyid Bey, Medhal (Matbaa-i Amire)
  71 Seyyid Bey, Usul-i Fıkh Dersleri Mebasihinden İrade, Kaza ve Kader (Kader Matbaası)
  72 Seyyid Bey, Usul-i Fıkh Dersleri (Matbaa-i Hukukiye)
  73 Tuncay Başoğlu, Fıkıh Usulünde Fahreddin Razi Mektebi (İSAM)
  74 Wael Hallaq, İslam Hukukuna Giriş
  75 Ahmed Hasan, İslam hukukunun doğuşu ve gelişimi (Rağbet)
  76 Tahir b. Aşûr, İslam Hukuk Felsefesi (İz)
  77 Tahir b. Aşûr, İslam, İnsan ve Toplum Felsefesi (Rağbet)
  78 Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku (İz)
  79 Hayreddin Karaman, İş ve ticaret ilmihali (İz)
  80 Hayreddin Karaman, Yeni Gelişmeler Karşısında İslam Hukuku (İz)
  81 Hayreddin Karaman, İslamın Işığında Günün Meseleleri (İz)
  82 Bilal Aybakan, Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcma (İz)
  83 Bilal Aybakan, İmam Şafii ve Fıkıh Düşüncesinin Mezhepleşmesi (İz)
  84 İlmihal 1-2 (İSAM)
  85 Günümüz Fıkıh Problemleri (Anadolu Ü. Açıköğretim Fakültesi Yayınları)
  86 Osman Şahin, Nihat Dalgın ve Muhsin Koçak, İslam Hukuku (İslam Hukukuna Giriş, Aile, Miras ve Ceza Hukuku) (Ensar)
  87 Cengiz Kallek, Asr-ı Saadet’te yönetim piyasa ilişkisi; Sosyal Servet (Klasik)
  88 Fethi Gedikli, Osmanlı Şirket Kültürü (İz)
  89 Servet Bayındır, Fıkhi ve iktisadi açıdan İslami finans (para ve sermaye piyasaları) (Süleymaniye Vakfı)
  90 Macid Hadduri, İslam’da Adalet Kavramı (Yöneliş)
  91 Ahmet Özel, Yönetici Peygamber Hz. Muhammed (Küre)
  92 Ahmet Özel, Darülislam-Darülharb: İslam Hukukunda Ülke Kavramı (İz)
  93 Ahmet Özel, İslam ve Terör: Fıkhi Bir Yaklaşım (Küre)
  94 Ahmet Yaman, İslam Aile Hukuku (İFAV)
  95 Ahmet Yaman, İslam Devletler Hukukunda Savaş (Beyan)
  96 Ahmet Yaman (ed.), Makasıd ve İctihad: İslam Hukuk Felsefesi Araştırmaları (Rağbet)
  97 Saffet Köse, İslam Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti (İz)
  98 Saffet Köse, İslam Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması (İFAV)
  99 Talip Türcan, İslam Hukuk Biliminde Amaç-Norm İlişkisi (Ankara Okulu)
  100 Talip Türcan, Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri (Ankara Okulu)
  101 Mehmet Akif Aydın, Osmanlı Devleti’nde Hukuk ve Adalet (Klasik)
  102 Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi (Beta)
  103 Murteza Bedir, Sünnet, İSAM
  104 Murteza Bedir, Buhara Hukuk Okulu (İSAM)
  105 Süleyman Uludağ, İslam Açısından Musiki ve Sema (Marifet)
  106 Refik Gür, Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakımından Mecelle (Sebil)
  107 Refik Gür, Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadılık Müessesesi (İş Bankası)
  108 Necmettin Kızılkaya, İslam Hukukunda Külli Kaideler (İz)
  109 Nail Okuyucu, Şafii Mezhebinin Teşekkül Süreci (İFAV)
  110 Özgür Kavak, Modern İslam Hukuk Düşüncesi: Reşid Rıza Örneği (Klasik)
  111 Muhammed Mustafa el-A’zamî, Kur’an Tarihi (İz)
  112 Muhammed Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi (Beyan)
  113 Mehmet Paçacı, Kur’an’a Giriş, İSAM
  114 Mehmet Paçacı, Çağdaş Dönemde Kur’an’a ve Tefsire Ne Oldu? (Klasik)
  115 Dücane Cündioğlu, Kur’an’ı Anlamanın Anlamı (Kapı)
  116 Dücane Cündioğlu, Anlamın Buharlaşması ve Kur’an (Kapı)
  117 Dücane Cündioğlu, Söz’ün Özü (Kapı)
  118 Dücane Cündioğlu, Anlamın Tarihi: Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre (Kapı)
  119 Dücane Cündioğlu, Kur’an Çevirilerinin Dünyası (Kapı)
  120 Vecdi Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar (Kitabevi)
  121 Ahmet Nedim Serinsu, Kur’an Nedir? (Şule)
  122 Ahmet Nedim Serinsu, Kur’an ve Bağlam (Şule)
  123 Mehmed Akif Ersoy, Düzyazılar: Makaleler, Tefsirler, Vaazlar (Beyan)
  124 Mustafa Öztürk, Çağdaş İslam Düşüncesi ve Kur’ancılık (Ankara Okulu)
  125 Mustafa Öztürk, Kur’an ve Aşırı Yorum (Ankara Okulu)
  126 Mustafa Öztürk, Kur’an ve Yaratılış (Kuramer)
  127 Mustafa Öztürk, Kur’an, Tefsir ve Usul Üzerine (Ankara Okulu)
  128 Mustafa Öztürk, Tefsir Tarihi Araştırmaları (Ankara Okulu)
  129 Mustafa Öztürk, Meal Kültürümüz (Ankara Okulu)
  130 Mustafa Öztürk, Osmanlı Tefsir Mirası (Ankara Okulu)
  131 Esra Gözeler, Kur’an Ayetlerinin Tarihlendirilmesi (Kuramer)
  132 Davut İltaş, Klasik Nesih Teorisi ve Çağdaş Tefsirciler (Ankara Okulu)
  133 Muhsin Demirci, Tefsir Usulü (İFAV)
  134 Muhsin Demirci, Tefsir Terimleri Sözlüğü (İFAV)
  135 Muhsin Demirci, Tefsirde Metodolojik Sorunlar (İFAV)
  136 Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi (İFAV)
  137 Ömer Özsoy, Sünnetullah (Fecr)
  138 Rudi Paret, Kur’an Üzerine&İslam Sembolizmi (İz)
  139 Fethi Ahmet Polat, Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur’an’a Yaklaşımlar (İz)
  140 İlyas Çelebi, İslam’ın İnanç Esasları (İSAM)
  141 İlyas Çelebi, İslam İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdülcabbar (Rağbet)
  142 İlyas Çelebi, Dinî Düşüncede İtidal ve Hoşgörü (Çamlıca)
  143 İlyas Çelebi, İslam İnancında Gayb Alemi (Ensar)
  144 Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş (Ensar)
  145 Mehmet Kalaycı, Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi (Ankara Okulu)
  146 Mevlüt Özler, İslam Düşüncesinde Tevhid (Rağbet)
  147 Mevlüt Özler, İslam Düşüncesinde İnsan Hürriyeti (Rağbet)
  148 Ulrich Rudolph, Maturidî (Litera)
  149 Sönmez Kutlu (ed.), İmam Maturidî ve Maturidîlik (Otto)
  150 Sönmez Kutlu, Selefiliğin Fikri Arkaplanı (Otto)
  151 Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri (Otto)
  152 Muhammed Mustafa el-A’zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı (İz)
  153 Muhammed Mustafa el-A’zamî, Hadis Metodolojisi ve Edebiyatı (İz)
  154 Muhammed Mustafa el-A’zamî, İslam Fıkhı ve Sünnet: Oryantalist Schacht’a Reddiye, (İz)
  155 Subhi es-Salih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları (İFAV)
  156 Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü (İFAV)
  157 Ahmet Yücel, Hadis Tarihi (İFAV)
  158 Ahmet Yücel, Hadis Usulü (İFAV)
  159 Ahmet Yücel, Oryantalist Hadis Literatürü (İFAV)
  160 Ahmet Yücel, Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi (İFAV)
  161 Zekeriya Güler, Hadis Tetkikleri (İFAV)
  162 Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü (Hüner)
  163 Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu (Otto)
  164 Mehmet Görmez, Hadis İlminin Temel Meseleleri (OTTO)
  165 Harald Motzki, İsnad ve Metin Bağlamında Hadis Tarihlendirme Metotları (İz)
  166 Abdullah Taha İmamoğlu, Hadis ve Siyaset (Beka)
  167 İbrahim Hatiboğlu, İslam Dünyasının Çağdaşlaşma Serüveni, (İz)
  168 İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, (İz)
  169 Halit Özkan, Memlüklerin Son Asrında Hadis (Klasik)
  170 Cağfer Karadaş, Ana Hatlarıyla Kelam Tarihi (Ensar)
  171 Abdüllatif Harputi, Kelam Tarihi (Ankara Okulu)
  172 Sait Özervarlı, Kelam’da Yenilik Arayışları (İSAM)
  173 Rıdvan Özdinç, Akıl, İrade Hürriyet: Son Dönem Osmanlı Dinî Düşüncesinde İrade Meselesi (Dergah)
  174 Enis Doko&Mehmet Bulğen, Güncel Kelam Tartışmaları (İFAV)
  175 Mehmet Bulğen, Kelam Atomculuğu ve Modern Kozmoloji (TDV)
  176 Fatih Şeker, İslamlaşma Sürecinde Türklerin İslam Tasavvuru (TDV)
  177 Austryn Wolfson, Kelam Felsefeleri (Kitabevi)
  178 L. Gardet&G. Anawati, İslam Teolojisine Giriş (Ayrıntı)
  179 Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar (İFAV)
  180 Ataullah İskenderî, Hikem-i Ataiyye
  181 William Chittick&Sachiko Murata, İslam’ın Vizyonu (İnsan)
  182 William Chittick, Varolmanın Boyutları (İnsan)
  183 William Chittick, Sufi’nin Bilgi Yolu (Okuyan Us)
  184 William Chittick, Tasavvuf: Kısa Bir Giriş (İz)
  185 Michel Chodkiewicz, Sahilsiz Bir Umman (Nefes)
  186 Özkan Öztürk, Siyaset ve Tasavvuf (Dergah)
  187 Mahmud Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber: İbn Arabi Düşüncesine Giriş (Sufi)
  188 Mahmud Erol Kılıç, Sufi ve Şiir: Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası (İnsan)
  189 M. Nusret Tura, Gönül ve Aşk (İnsan)
  190 M. Nusret Tura, Aşk Yolu (İnsan)
  191 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi (Dergah)
  192 Mustafa Kara, Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar (Sır)
  193 Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri (Dergah)
  194 Şaban Er, Melâmîlik ve Osmanlı Devri Melâmîleri (Kutupyıldızı)
  195 Annemarie Schimmel, Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri (Kabalcı)
  196 Annemarie Schimmel, Ve Muhammed O’nun Elçisidir (Kabalcı)
  197 Annemarie Schimmel, İslam’ın Mistik Boyutları (Kabalcı)
  198 Annemarie Schimmel, Halifenin Rüyaları: İslam’da Rüya ve Rüya Tabirleri (Kabalcı)
  199 T. Izutsu, Kur’an’da Allah ve İnsan
  200 T. Izutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar
  201 T. Izutsu, İslamda Varlık Düşüncesi (İnsan)
  202 Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşumu (Kitabevi)
  203 Câbirî, Arap-İslam Düşüncesinin Akıl Yapısı (Kitabevi)
  204 Câbirî, İslam’da Siyasal Akıl (Kitabevi)
  205 Câbirî, Arap Ahlâkî Aklı (Mana)
  206 Fazlur Rahman, İslam (Ankara Okulu)
  207 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık (Ankara Okulu)
  208 İsmail Raci Faruki, Bilginin İslamileştirilmesi (Risale)
  209 Ebu’l-Hasen en-Nedvî, İslam’ın Siyasi Yorumu (Bedir)
  210 Seyyid Hüseyin Nasr – İslam: İdealler ve Gerçekler
  211 Seyyid Hüseyin Nasr – Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi
  212 Franz Rosenthal, Bilginin Zaferi: İslam Düşüncesinde Bilgi Kavramı
  213 Franz Rosenthal, İSlam’da Özgürlük Kavramı (Ayışığı)

  HATIRAT
  214 Aşçı Dede’nin Hatıraları 1-4 (Kitabevi)
  215 Ali Ulvi Kurucu, Hatıralar 1-4
  216 Muhammed Emin Er, Hatıralarım (MGV)
  217 Ahmet Muhtar Büyükçınar, Hayatım İbret Aynası 1-4
  218 Nezir Demircan, Halil Günenç Hoca: Hayatı ve Hatıratı (Beyan)
  219 Hayreddin Karaman, Bir Varmış Bir Yokmuş 1-3 (İz)
  220 Tayyar Altıkulaç, Zorlukları Aşarken 1-3 (DİB)
  221 Mehmet Ali Sarı, Beyoğlu’nda Bir Hafız (Timaş)
  222 Sabahattin Zaim, Bir Ömrün Hikayesi (İşaret)
  223 Muhammed Esed, Mekke’ye Giden Yol (İnsan)
  224 Mahir İz, Yılların İzi (Kitabevi)
  225 Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı (Pozitif)
  226 Ali Fuad Türkgeldi, Görüp İşittiklerim (TTK)
  227 Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamid (Timaş)
  228 Tahsin Paşa, Yıldız Hatıraları (İz)
  229 Samih Nafiz Tansu, İki Devrin Perde Arkası (Sebil)
  230 Tahirü’l-Mevlevî, İstiklal Mahkemesi Hatıraları&Matbuat Alemindeki Hatıralarım (Büyüyenay)
  231 Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıraları (İletişim)
  232 Necip Fazıl, Babıali (Büyükdoğu)
  233 Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı (Kubbealtı)
  234 Emin Akif Ersoy, Babam Mehmed Akif (Kurtuba)
  235 Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım (Klasik)
  236 İsmail Kara, Sözü Dilde Hayali Gözde (Dergah)
  237 Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam (Remzi)
  238 Cahit Zarifoğlu, Yaşamak (Beyan)
  239 Hüseyin Kazım Kadri, Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım (Dergah)
  240 Sadreddin Öztoprak, Şark Medreselerinde Bir Ömür (Beyan)
  241 Zeki Velidi Togan, Hatıralarım (Diyanet Vakfı)
  242 Ali Ekrem Bolayır’ın Hatıraları (Kurgan Edebiyat)
  243 Refik Halid Karay, Minel Bab ilel Mihrab (İnkılab)
  244 Refik Halid Karay, Bir Ömür Boyunca (TTK)
  245 Halide Edib Adıvar, Mor Salkımlı Ev (Can)
  246 Halide Edib Adıvar, Türk’ün Ateşle İmtihanı (Can)
  247 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları (İletişim)
  248 Samet Ağaoğlu, Babamın Arkadaşları (İletişim)
  249 Çinuçen Tanrıkorur, Saz ü Söz Arasında (Dergah)
  250 Yusuf Mardin, Kocataş Yalısı: Anılarım (Boğaziçi)
  251 Saffet Tanman, Batmas Tepeleri’nde Zaman (YKY)
  252 Nezih H. Neyzi, Kızıltoprak Anıları (İş Bankası)
  253 Ernst A. Egli, Genç Türkiye İnşa Edilirken (İş Bankası)
  254 Kemal Karpat, Bir Ömrün İnsanları (Timaş)
  255 Kudsi Erguner, Ayrılık Çeşmesi (İletişim)
  256 Murat Belge, Başka Kentler, Başka Denizler 1-4 (İletişim)
  257 Eric Hobsbawm, Tuhaf Zamanlar (İletişim)
  258 Tarihçilerin Kutbu: Halil İnalcık Kitabı (İş Bankası)
  259 Dağı Delen Irmak: Kemal Karpat Kitabı (İmge)
  260 Bir Rönesans Adamı: Doğan Kuban Kitabı (İş Bankası)
  261 Ahmet Yaşar Ocak, Arı Kovanına Çomak Sokmak (Timaş)
  262 Sencer Divitçioğlu Anlatıyor (YKY)
  263 Niyazi Berkes, Unutulan Yıllar (İletişim)
  264 Serhan Tayşi, Ali Emiri’nin İzinde (Timaş)
  265 J. J. Rousseau, İtiraflar (Islık)
  266 J. W. Goethe, Yaşamımdan Şiir ve Hakikat (İş Bankası)
  267 Arnold Toynbee, Hatıralar 1-2 (Klasik)
  268 Jean Paul Sartre, Sözcükler (Can)
  269 Gabriel Garcia Marquez, Anlatmak İçin Yaşamak (Can)

  BİYOGRAFİ
  270 Şefik Can, Mevlânâ (Ötüken)
  271 Franklin Lewis, Mevlânâ: Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı (Kabalcı)
  272 Claude Addas, İbn Arabi: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde (Sufi)
  273 Huriye Martı, Birgivî Mehmed Efendi (TDV)
  274 Yaşar Sarıkaya, Ebu Said Hâdimî (Kitap)
  275 Şaban Er, Şeyh Bedreddin Hakkında Son Söz (Kutupyıldızı)
  276 Y. K. Beysülen&Cemaleddin Canlı, Zaman İçinde Bediüzzaman (İletişim)
  277 Mary F. Weld, Bediüzzaman Said Nursi: Entelektüel Biyografisi (Etkileşim)
  278 François Georgeon, Sultan Abdülhamid (İletişim)
  279 Midhat Cemal Kuntay, Mehmet Akif (Oğlak)
  280 Midhat Cemal Kuntay, Namık Kemal 1-3 (İş Bankası)
  281 Midhat Cemal Kuntay, Sarıklı İhtilalci Ali Suavi (Oğlak)
  282 Ahmed Güner Sayar, Süheyl Ünver (Ötüken)
  283 Ahmed Güner Sayar, Sahhaf Raif Yelkenci (Ötüken)
  284 Ahmed Güner Sayar, Bir İktisatçının Entelektüel Portresi: Sabri Ülgener (Ötüken)
  285 Ahmed Güner Sayar, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Portre Denemeleri (Ötüken)
  286 Beşir Ayvazoğlu, Ömrüm Benim Bir Ateşti (Kapı)
  287 Beşir Ayvazoğlu, He’nin İki Gözü İki Çeşme: Bir Asaf Halet Çelebi Biyografisi (Kapı)
  288 Beşir Ayvazoğlu, Peyami (Kapı)
  289 Mesud Cemil, Tanburi Cemil’in Hayatı (Kubbealtı)
  290 Savaş Barkçin, Ahmed Avni Konuk: Görünmeyen Umman (Klasik)
  291 Âlim Kahraman, Büyük Göçmen Kuş: Yahya Kemal Beyatlı (Büyüyenay)
  292 Mehmet Birgül, İrade Hareket İsyan: Nurettin Topçu’nun Entelektüel Biyografisi 1 (Dergah)
  293 Dücane Cündioğlu, Bir Mabed İşçisi: Cemil Meriç (Kapı)
  294 Kayahan Özgül, Hersekli Arif Hikmet Bey (Kitabevi)
  295 Kayahan Özgül, Muallim Naci Efendi (Kitabevi)
  296 Kayahan Özgül, Osman Nevres Efendi (Kitabevi)
  297 Kayahan Özgül, Leskofçalı Galib Bey (Kitabevi)
  298 Cornell Fleischer, Tarihçi Mustafa Âlî (Tarih Vakfı)
  299 Gottfried Hagen, Bir Osmanlı Coğrafyacısı İşbaşında: Katib Çelebi’nin Cihannüma’sı ve Düşünce Dünyası (Küre)
  300 Edward Hallett Carr, Dostoyevski (İletişim)
  301 Stefan Zweig, Balzac (Kabalcı)
  302 Stefan Zweig, Joseph Fouche: Bir Politikacının Portresi (DoğuBatı)
  303 Stefan Zweig, Roterdamlı Erasmus (Can)
  304 Stefan Zweig, Macellan: Bir İnsan, Bir Yaşam (Can)
  305 Stefan Zweig, Mary Stuart (Can)
  306 Stefan Zweig, Montaigne (Can)
  307 Maria Rosa Antognazza, Leibniz (İş Bankası)
  308 Desmond M. Clarke, Descartes (İş Bankası)
  309 Julian Young, Nietzsche (İş Bankası)
  310 Rüdiger Safranski, Heidegger: Bir Alman Usta (Kabalcı)
  311 Rüdiger Safranski, Schopenhauer: Felsefenin Yaban Yılları (Kabalcı)
  312 A. P. Martinich, Thomas Hobbes (İş Bankası)
  313 A. Desmond&J. Moore, Charles Darwin (İş Bankası)
  314 Cihad Baban, Politika Galerisi (Timaş)
  315 Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri (TDV)
  316 Hayreddin Karaman, İslami Hareket Öncüleri (İz)
  317 Cağfer Karadaş, Çağdaş İslam Düşünürleri (Ensar)

  EDEBİYAT
  318 Homeros, Odysseia (Can)
  319 Apuleius, Başkalaşımlar (Kabalcı)
  320 Binbir Gece Masalları (Alfa)
  321 Tûtînâme (çev. Behçet Necatigil) (Can)
  322 Dede Korkut Hikayeleri (Kabalcı)
  323 İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı (İnsan)
  324 Sa’dî Şirazî, Gülistan (Gül Suyu) (Kurtuba)
  325 Dante, İlâhî Komedya (Oğlak)
  326 Cervantes, Don Quijote 1-2 (YKY)
  327 Montaigne, Denemeler (tam metin: Doruk; seçmeler: İş Bankası)
  328 François Rabelais, Gargantua (İş Bankası)
  329 François Rabelais, Pantagruel (Everest)
  330 Robert Burton, Melankolinin Anatomisi (Aylak Adam)
  331 Daniel Defoe, Robinson Crusoe, (YKY, Akşit Göktürk çevirisi)
  332 Jonathan Swift, Güliver’in Gezileri (İş Bankası)
  333 Tolstoy, Savaş ve Barış (İletişim)
  334 Tolstoy, İtiraflarım (Kaknüs)
  335 Tolstoy, İvan İlyiç’in Ölümü (Can)
  336 Tolstoy, Sanat Nedir? (Şule)
  337 Tolstoy, İçimizdeki Şeytan (Kaknüs)
  338 Dostoyevski, Kumarbaz (İletişim)
  339 Dostoyevski, Suç ve Ceza (İletişim)
  340 Dostoyevski, Karamazof Kardeşler (İş Bankası)
  341 Balzac, Goriot Baba (Can)
  342 Balzac, Altın Gözlü Kız (İletişim; Cemil Meriç çevirisi)
  343 Laurence Sterne, Tristram Shandy Beyefendi’nin Hayatı ve Görüşleri (YKY)
  344 Stendhal, Parma Manastırı (Can)
  345 Gustave Flaubert, Bilirbilmezler (Can)
  346 Victor Hugo, Sefiller 1-2 (Oğlak)
  347 İvan Gonçarov, Oblomov (İş Bankası)
  348 H. Sienkiewicz, Kovadis (MEB)
  349 Vasili Grossman, Yaşam ve Yazgı 1-3 (Can)
  350 Andrey Platonov, Can (Metis)
  351 Andrey Platonov, Dönüş (Metis)
  352 Andrey Platonov, Çevengur (Metis)
  353 Edgar Allan Poe, Bütün Hikayeleri (İthaki)
  354 H. P. Lovecraft, Toplu Eserleri 1-3 (Dost)
  355 Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes 1-2 (Everest)
  356 Herman Melville, Moby Dick (YKY)
  357 Herman Melville, Yazıcı Bartleby (İletişim)
  358 Joseph Conrad, Karanlığın Yüreği (Can)
  359 R. L. Stevenson, Dr. Jekyll ve Bay Hyde’ın Tuhaf Hikayesi (İletişim)
  360 R. L. Stevenson, İntihar Kulübü (İthaki)
  361 Marcel Proust, Swann’ların Tarafı (Kayıp Zamanın İzinde 1. cilt) (YKY)
  362 Marcel Proust, Kayıp Zamanın İzinde (Toplu Basım) 1-2 (YKY)
  363 Thomas Mann, Büyülü Dağ 1-2 (Can)
  364 Thomas Mann, Venedik’te Ölüm (Can)
  365 Thomas Mann, Buddenbrook’lar: Bir Ailenin Çöküşü (Can)
  366 Thomas Mann, Doktor Faustus (Can)
  367 Franz Kafka, Dönüşüm (Can)
  368 Franz Kafka, Dava (Can)
  369 Franz Kafka, Bütün Öyküler (Cem)
  370 Franz Kafka, Günlükler (Cem)
  371 Franz Kafka, Babama Mektup (Cem)
  372 George Orwell, 1984 (Can)
  373 George Orwell, Hayvan Çiftliği (Can)
  374 G.K. Chesterton, Bay Perşembe (Labirent)
  375 G.K. Chesterton, Peder Brown Öyküleri (Labirent)
  376 Gustav Meyrink, Kardinal Napellus (Dost)
  377 Gustav Meyrink, Golem (YKY)
  378 Gustav Meyrink, Batı Penceresinin Meleği (Can)
  379 Fernando Pessoa, Huzursuzluğun Kitabı (Can)
  380 Louis-Ferdinand Celine, Gecenin Sonuna Yolculuk (YKY)
  381 Robert Musil, Niteliksiz Adam 1-2 (YKY)
  382 Giovanni Papini, Düşsel Konçerto (2 cilt) (Monokl)
  383 Giovanni Papini, Gog (İş Bankası)
  384 Giovanni Papini, Bitik Adam (Monokl)
  385 Elias Canetti, Körleşme (Sel)
  386 Jorge Luis Borges, Alef (İletişim)
  387 Jorge Luis Borges, Kum Kitabı (İletişim)
  388 Jorge Luis Borges, Brodie Raporu (İletişim)
  389 Jorge Luis Borges, Düşsel Varlıklar Kitabı (İletişim)
  390 Jorge Luis Borges, Atlas (İletişim)
  391 Jorge Luis Borges, Öteki Soruşturmalar (İletişim)
  392 Virginia Woolf, Kendine Ait Bir Oda (İletişim)
  393 Virginia Woolf, Orlando (İletişim)
  394 Virginia Woolf, Mrs. Dalloway (İletişim)
  395 Virginia Woolf, Bir Yazarın Güncesi (İletişim)
  396 Jack London, Martin Eden (İletişim)
  397 Umberto Eco, Gülün Adı (Can)
  398 Umberto Eco, Foucault Sarkacı (Can)
  399 Umberto Eco, Baudolino (Doğan)
  400 Umberto Eco, Yorum ve Aşırı Yorum (Can)
  401 Umberto Eco, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti (Can)
  402 Umberto Eco, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik (Can)
  403 Italo Calvino, Atalarımız (YKY)
  404 Italo Calvino, Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu (YKY)
  405 Italo Calvino, Bütün Kozmokomik Öyküler (YKY)
  406 Italo Calvino, Klasikleri Niçin Okumalı? (YKY)
  407 Italo Calvino, Amerika Dersleri (YKY)
  408 Knut Hamsun, Dünya Nimeti (Timaş)
  409 Knut Hamsun, Açlık (Varlık)
  410 Stefan Zweig, Dünün Dünyası (Can)
  411 Stefan Zweig, Vicdan Zorbalığa Karşı, (Can)
  412 Stefan Zweig, Satranç (İş Bankası)
  413 Stefan Zweig, Amok Koşucusu&Sahaf Mendel (DoğuBatı)
  414 Gabriel Garcia Marquez, Yüzyıllık Yalnızlık (Can)
  415 Gabriel Garcia Marquez, Kırmızı Pazartesi (Can)
  416 R.Monaldi&F.Sorti, Imprimatur (Literatür)
  417 Enes Kariç, Yaban Kuşların Şarkıları (Hece)
  418 Amin Maalouf, Afrikalı Leo (YKY)
  419 Amin Maalouf, Semerkant (YKY)
  420 İvo Andriç, Drina Köprüsü (İletişim)
  421 William Golding, Sineklerin Tanrısı (İş Bankası)
  422 Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, A’mâk-ı Hayal (Büyüyenay)
  423 Ömer Seyfettin, Bütün Hikayeleri (4 cilt) (Dergah)
  424 Yahya Kemal, Aziz İstanbul (İstanbul Fetih Cemiyeti)
  425 Yahya Kemal, Eğil Dağlar (İstanbul Fetih Cemiyeti)
  426 Yahya Kemal, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım (İstanbul Fetih Cemiyeti)
  427 Ahmet Haşim, Bütün Kitapları (Oğlak)
  428 Ahmed Hamdi Tanpınar, Beş Şehir (Dergah; Notlu basım)
  429 Ahmed Hamdi Tanpınar, Huzur (Dergah)
  430 Ahmed Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Dergah)
  431 Ahmed Hamdi Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi (Dergah)
  432 Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi Mehtapları (YKY)
  433 Abdülhak Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz (YKY)
  434 Abdülhak Şinasi Hisar, Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği (YKY)
  435 Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu (İnkılap)
  436 Refik Halid Karay, Memleket Hikayeleri (İnkılap)
  437 Refik Halid Karay, Üç Nesil Üç Hayat (İnkılap)
  438 Refik Halid Karay, Deli (İnkılap)
  439 Refik Halid Karay, Türkçe’nin Tadı ve Ahengi (İnkılap)
  440 Refik Halid Karay, Hep İstanbul (İnkılap)
  441 Refik Halid Karay, Kirpi’nin Dedikleri (İnkılap)
  442 Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şıpsevdi (Everest)
  443 Hüseyin Rahmi Gürpınar, Deli Filozof (Everest)
  444 Midhat Cemal Kuntay, Üç İstanbul (Oğlak)
  445 Peyami Safa, Fatih-Harbiye (Ötüken)
  446 Peyami Safa, Matmazel Noralya’nın Koltuğu (Ötüken)
  447 Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, (Ötüken)
  448 Oğuz Atay, Tutunamayanlar (İletişim)
  449 Tarık Buğra, Osmancık (Ötüken)
  450 Tarık Buğra, Küçük Ağa (Ötüken)
  451 Kemal Tahir, Devlet Ana (İthaki)
  452 Kemal Tahir, Esir Şehir Üçlemesi (İthaki)
  453 Kemal Tahir, Kurt Kanunu (İthaki)
  454 Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf (YKY)
  455 Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna (YKY)
  456 Bilge Karasu, Gece (Metis)
  457 Yusuf Atılgan, Aylak Adam (YKY)
  458 İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası (İletişim)
  459 İhsan Oktay Anar, Suskunlar (İletişim)
  460 İhsan Oktay Anar, Kitab-ül Hiyel (İletişim)
  461 İhsan Oktay Anar, Efrasiyab’ın Hikayeleri (İletişim)
  462 Orhan Pamuk, Beyaz Kale (YKY)
  463 Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı (YKY)
  464 Salah Birsel, Kahveler Kitabı (Sel)
  465 Salah Birsel, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu (Sel)
  466 Salah Birsel, Boğaziçi Şıngır Mıngır (Sel)
  467 Salah Birsel, Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi (Sel)
  468 Salah Birsel, İstanbul Paris (Sel)
  469 Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler (İletişim)
  470 Ferid Edgü, Hakkari’de Bir Mevsim (Sel)
  471 Rafet Elçi, Ahrar (Litera)
  472 Gökdemir İhsan, Katakofti (Dergah)
  473 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (Alfa)
  474 Ömer Faruk Akün, Divan Edebiyatı (İSAM)
  475 Günay Kut, Yazmalar Arasında: Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları 1 (Simurg)
  476 Günay Kut, Acâyibü’l-Mahlukat: Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları 2 (Simurg)
  477 Atilla Şentürk&Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Dergah)
  478 Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Kılavuzu (OSEDAM)
  479 Atilla Şentürk, Taşlıcalı Yahya Beğ’in Şehzade Mustafa Mersiyesi (Büyüyenay)
  480 Kayahan Özgül, Seke Seke Ben Geldim 1-2, (Hece)
  481 Kayahan Özgül, XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği Münif Paşa (Kitabevi)
  482 Kayahan Özgül, 19. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuara (Kurgan Edebiyat)
  483 Kayahan Özgül, Türk Edebiyatında Siyasi Rüyalar (Kurgan Edebiyat)
  484 Berat Açıl, Klasik Türk Edebiyatında Alegori (Küre)
  485 Şemsettin Şeker, Ders ile Sohbet Arasında: 19. Asır İstanbulunda İlim, Kültür ve Sanat Meclisleri (Zeytinburnu Belediyesi)
  486 Şemsettin Şeker, Tanzimat Fikri ve Edebiyat (Dergah)
  487 Alphan Akgül, Anlamın Sesi: Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiir Estetiği (Dergah)
  488 Taner Timur, Osmanlı Türk Romanında Tarih Toplum ve Kimlik (İmge)
  489 İskender Pala, Müstesnâ Güzeller (Kapı)
  490 İskender Pala, Şiirler, Şairler ve Meclisler (Kapı)
  491 İskender Pala, Kudemânın Kırk Atlısı (Kapı)
  492 Uğur Derman, Ömrümün Bereketi I (Kubbealtı)
  493 Nazan Bekiroğlu, Yusuf ile Züleyha (Timaş)
  494 Mustafa Kutlu, Ya Tahammül Ya Sefer (Dergah)
  495 Mustafa Kutlu, Uzun Hikaye (Dergah)
  496 Rasim Özdenören, Gül Yetiştiren Adam (İz)
  497 Beşir Ayvazoğlu, Bozgunda Fetih Rüyası, (Kapı)
  498 Beşir Ayvazoğlu, Ney’in Sırrı (Kapı)
  499 Beşir Ayvazoğlu, Aşk Estetiği (Kapı)
  500 Beşir Ayvazoğlu, Kuğunun Son Şarkısı (Kapı)
  501 Beşir Ayvazoğlu, 1924 (Kapı)
  502 Beşir Ayvazoğlu, Ateş Denizi (Kapı)
  503 Samiha Ayverdi, İbrahim Paşa Konağı (Kubbealtı)
  504 Samiha Ayverdi, Mesih Paşa İmamı (Kubbealtı)
  505 Jean Paul Sartre, Bulantı, (Can)
  506 Albert Camus, Yabancı (Can)
  507 Albert Camus, Başkaldıran İnsan (Can)
  508 Walter Benjamin, Pasajlar (YKY)
  509 Harold Bloom, Batı Kanonu (İthaki)
  510 Roland Barthes, Yazı Üzerine Çeşitlemeler&Metnin Hazzı (YKY)
  511 Roland Barthes, Yazı ve Yorum (Metis)
  512 Roland Barthes, Eleştiri ve Hakikat (İletişim)
  513 Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı (Ayrıntı)
  514 Vladimir Propp, Masalın Biçimbilimi (Om)
  515 Akşit Göktürk, Okuma Uğraşı (YKY)
  516 Akşit Göktürk, Sözün Ötesi (YKY)
  517 Ahmet Bozkurt, Unutma Zamanı (İnkılap)
  518 Nurdan Gürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark: Edebiyat ve Endişe (Metis)
  519 Nurdan Gürbilek, Mağdurun Dili (Metis)
  520 Nurdan Gürbilek, Benden Önce Bir Başkası (Metis)
  521 Nurdan Gürbilek, Sessizin Payı (Metis)
  522 Tahirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügati (Enderun)
  523 Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri (Salkımsöğüt)
  524 Kaya Bilgegil, Rönesans Çağı Cihan Edebiyatında Türk Takdirkarlığı (Salkımsöğüt)
  525 George Steiner, Tolstoy mu Dostoyevski mi? (İş Bankası)
  526 Ahmet Nedim Serinsu, Okurluk Üstüne: Nitelikli Okumaya Giriş (Şule)
  527 Florian Illies, 1913: Fırtınadan Önce (Can)


  SANAT
  528 Erwin Panofsky, Perspektif: Simgesel Bir Biçim (Metis)
  529 Erwin Panofsky, Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe (Kabalcı)
  530 Pavel Florenski, Tersten Perspektif (Metis)
  531 Hans Belting, Floransa ve Bağdat: Doğuda ve Batıda Bakışın Tarihi (KÜY)
  532 E.H. Gombrich, Sanatın Öyküsü (Remzi)
  533 E.H. Gombrich, Sanat ve Yanılsama (Remzi)
  534 E.H. Gombrich, İmge ve Göz (YKY)
  535 Germain Bazin, Sanat Tarihi (Kabalcı)
  536 Larry Shiner, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi (Ayrıntı)
  537 Mahmud Bedreddin Yazır, Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli 1-3 (DİB)
  538 Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi (YKY)
  539 Oktay Aslanapa, Türk Sanatı (Remzi)
  540 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari (Timaş)
  541 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak (Timaş)
  542 Turgut Cansever, Mimar Sinan (Klasik)
  543 Turgut Cansever, Osmanlı Şehri (Timaş)
  544 Selçuk Mülayim, İslam Sanatı (İSAM)
  545 Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi (YEM)
  546 Doğan Kuban, Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları (YKY)
  547 Doğan Kuban, Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler (Arkeoloji ve Sanat)
  548 Leland M. Roth, Mimarlığın Öyküsü (Kabalcı)

  ŞİİR
  549 Yunus Emre, Divan ve Risaletü’n-Nushiyye (Sahhaflar Kitap Sarayı)
  550 Fuzuli, Leylâ vü Mecnun (Dergah)
  551 Fuzuli, Divan (Akçağ)
  552 Aziz Mahmud Hüdâyî, Divan-ı İlahiyat (Sahhaflar Kitap Sarayı)
  553 Niyâzî-i Mısrî, Divan-ı İlahiyat (H)
  554 Sunullah Gaybî, Divan (DİB)
  555 Ahmed Kuddusi, Divan, (Akçağ)
  556 Neşâtî, Divan (Akademi Kitabevi)
  557 Alvarlı Muhammed Lütfi, Divan (DİB)
  558 Şeyh Galib, Divan (DİB)
  559 Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk (İş Bankası)
  560 İskender Pala, Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi (Kapı)
  561 Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi (YKY)
  562 Mehmed Akif Ersoy, Safahat (Ertuğrul Düzdağ, Osmanlıca karşılıklı neşir)
  563 Ahmet Haşim, Bütün Şiirleri (Dergah)
  564 Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz (İstanbul Fetih Cemiyeti)
  565 Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgarıyla (İstanbul Fetih Cemiyeti)
  566 Nazım Hikmet, Kuvayı Milliye (YKY)
  567 Nazım Hikmet, Memleketimden İnsan Manzaraları (YKY)
  568 Rıza Tevfik, Serâb-ı Ömrüm ve Diğer Şiirleri (Kitabevi)
  569 Cahit Sıtkı Tarancı, Otuz Beş Yaş (Can)
  570 Fazıl Hüsnü Dağlarca, Çocuk ve Allah (YKY)
  571 Turgut Uyar, Bütün Şiirleri (YKY)
  572 Necati Cumalı, Bütün Şiirleri
  573 Necip Fazıl Kısakürek, Çile (Büyükdoğu)
  574 Edip Cansever, Yerçekimli Karanfil (Adam)
  575 Cemal Süreya, Üvercinka (YKY)
  576 Attila İlhan, Böyle Bir Sevmek (İş Bankası)
  577 Sezai Karakoç, Gün Doğmadan (Diriliş)
  578 Özdemir Asaf, Güvercin Senfonisi: Toplu Şiirler (YKY)
  579 Cahit Zarifoğlu, Şiirler (Beyan)
  580 İlhan Berk, Kül (Adam)
  581 İsmet Özel, Erbaîn (TİYO)
  582 Ahmed Arif, Hasretinden Prangalar Eskittim (Metis)
  583 Melih Cevdet Anday, Rahatı Kaçan Ağaç (İş Bankası)
  584 Rabindranath Tagore, Gitanjali (Kapı)
  585 Rainer Maria Rilke, Duino Ağıtları (İş Bankası)
  586 Charles Baudelaire, Kötülük Çiçekleri (Çekirdek)

  İSTANBUL
  587 Evliya Çelebi, Seyahatname 1. Cild (YKY)
  588 Metin And, 16. Yüzyılda İstanbul (YKY)
  589 Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul: Kurumsal, İktisadi, Toplumsal Tarih Denemesi 1-2 (TTK)
  590 Eremya Çelebi Kömürciyan, 17. Asırda İstanbul (Eren)
  591 Edmondo de Amicis, İstanbul (1874) (TTK)
  592 Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı (Kitabevi)
  593 Semavi Eyice, Tarih Boyunca İstanbul (Etkileşim)
  594 Turgut Cansever, İstanbul’u Anlamak (Timaş)
  595 Önder Kaya, Konstantin’in Kutsanmış Şehri (Küre)
  596 Önder Kaya, Fatih’in Müjdelenen Şehri (Küre)
  597 Önder Kaya, Cumhuriyetin Vitrin Şehri (Küre)
  598 Beşir Ayvazoğlu, Üçüncü Tepede Hayat (Kubbealtı)
  599 Beşir Ayvazoğlu, Divanyolu, (Kapı)
  600 Philip Mansel, Konstantiniyye: Dünyanın Arzuladığı Şehir 1453-1924 (Everest)
  601 Zeynep Çelik, 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti: Değişen İstanbul (İş Bankası)
  602 Ümit Meriç, Seyyahların Aynasında İstanbul (Albaraka)
  603 Süheyl Ünver, İstanbul Risaleleri 1-5 (Kültür A.Ş.)
  604 Gülru Necipoğlu, 15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı (YKY)
  605 Murat Belge, İstanbul Gezi Rehberi (İletişim)
  606 Haluk Dursun, İstanul’da Yaşama Sanatı (Timaş)

  KİTAP
  607 Necib Asım, Kitap (Büyüyenay)
  608 Johannes Pedersen, İslam Dünyasında Kitabın Tarihi (Klasik)
  609 İsmail Erünsal, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik (Timaş)
  610 İsmail Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar (Timaş)
  611 İsmail Erünsal, Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler 1-2 (İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi)
  612 Berat Açıl (ed.), Osmanlı Kitap Kültürü (Nobel)
  613 Jonathan Bloom, Kağıda İşlenen Uygarlık (Kitap)
  614 Tarih Boyunca Sahhaflık ve İstanbul Sahhaflar Çarşısı (İstanbul Sahhaflar Derneği)
  615 Alberto Manguel, Okumanın Tarihi (YKY)
  616 Nuray Yıldız, Antikçağ Kütüphaneleri (Arkeoloji ve Sanat)
  617 Horst Blanck, Antikçağda Kitap (Dost)
  618 Başak Ocak, Bir Yayıncının Portresi: Tüccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan (Müteferrika)
  619 Hans Peter Kraus, Bir Nadir Kitap Destanı (Müteferrika)
  620 Pierre Bayard, Okumadığımız Kitaplar Hakkında Nasıl Konuşuruz? (Everest)

  MANTIK
  621 Farabî, Kitabu’l-Burhan (YEK)
  622 Gazzâlî, Mi’yarü’l-İlm (YEK)
  623 Mantık Risaleleri (YEK)
  624 Kutbüddin Râzî, Risale fi Tahkiki’l-Külliyyat (YEK)
  625 Şemseddin Semerkandî, Kıstasü’l-Efkâr (YEK)
  626 Ahmed Cevdet Paşa, Mi’yâr-ı Sedad
  627 Ali Sedad, Mizanü’l-Ukul (YEK)
  628 A. Kadir Çüçen, Klasik Mantık (Sentez)
  629 Talha Hakan Alp, Mantık: İsaguci Tercümesi (Yasin)
  630 Doğan Özlem, Mantık (Notos)
  631 Hilmi Ziya Ülken, Mantık Tarihi
  632 Teo Grünberg, Mantık Terimleri Sözlüğü (ODTÜ Geliştirme Vakfı)
  633 Teo Grünberg, Sembolik Mantık El Kitabı 1-3 (ODTÜ Geliştirme Vakfı)
  634 Nigel Warburton, A’dan Z’ye Düşünmek (Alfa)

  DÜŞÜNCE / FELSEFE / MONOGRAFİ
  635 Rıza Tevfik, Kamus-ı Felsefe: Felsefe Sözlüğü (DoğuBatı)
  636 Shankara, Tefrik Etme Hazinesi (Dergah)
  637 Upanişadlar, (İş Bankası)
  638 Lao Tzu, Öğretiler (Kaknüs)
  639 Lao Tzu, Bilinmeyen Öğretiler (Kaknüs)
  640 Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 1-5 (Bilgi Üniversitesi)
  641 Pierre Hadot, İlkçağ Felsefesi Nedir? (Dost)
  642 Pierre Hadot, Ruhani Alıştırmalar ve Antik Felsefe (Pinhan)
  643 Pierre Hadot, Yaşam İçin Felsefe (Pinhan)
  644 Erman Gören, Antik Yunan’da Adlandırma ve Hakikat (Dergah)
  645 Peter Kingsley, Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi (Etkileşim)
  646 W. Kranz, Antik Felsefe: Metinler ve Açıklamalar (Sosyal)
  647 Herakleitos, Fragmanlar (Kabalcı)
  648 Parmenides, Doğa Hakkında (Pinhan)
  649 Platon – Sokrates’in Savunması
  650 Platon, Şölen (Kabalcı)
  651 Platon, Phaidon (Kabalcı)
  652 Platon, Alkibiades 1-2 (Say)
  653 Platon, Parmenides (İmge)
  654 Aristoteles, Ruh Üzerine (Alfa)
  655 Aristoteles, Metafizik (Pinhan)
  656 Aristoteles, Nikhomachos’a Etik (Bilgesu veya Say)
  657 Lucretius, Evrenin Yapısı (Norgunk)
  658 Boethius, Felsefenin Tesellisi (Kabalcı)
  659 Epiktetos, Söylevler (Divan)
  660 Seneca, Tanrısal Öngörü (Alfa)
  661 Seneca, Doğa Araştırmaları (Jaguar)
  662 Seneca, Hoşgörü Üzerine&Ruh Dinginliği Üzerine (DoğuBatı)
  663 Marcus Aurelius, Düşünceler (YKY)
  664 Augustinus, İtiraflar (Kabalcı)
  665 Cüneyt Kaya (ed.), İslam Felsefesi: Tarih ve Meseleler (İSAM)
  666 Ömer Türker&Osman Demir (ed.), İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî (İSAM)
  667 Kindî, Felsefî Risaleler (YEK)
  668 Farabî, İdeal Devlet (El-Medinetü’l-Fazıla) (Vadi)
  669 Farabî, İlimlerin Sayımı (Vadi)
  670 Farabî, Harfler Kitabı (YEK)
  671 İbn Hazm, Ahlak ve Davranış Tarzları (Diyanet Vakfı)
  672 İbn Miskeveyh, Tehzibü’l-Ahlak: Ahlak Eğitimi (Büyüyenay)
  673 İbn Sina&İbn Tufeyl, Hay Bin Yakzan (YKY)
  674 İbn Sina, İlâhiyat 1-2 (YEK)
  675 İbn Sina, el-İşârât ve’t-Tenbîhât (YEK)
  676 İhvân-ı Safâ Risaleleri 1-5 (Ayrıntı)
  677 Gazzâlî, Tehafütü’l-Felasife (YEK)
  678 İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri (Dergah)
  679 Şihabüddin Sühreverdî, Hikmetü’l-İşrak (YEK)
  680 Ebu Zeyd el-Belhî, Mesalihü’l-Ebdan ve’l-Enfüs (YEK)
  681 Şemsüddin Şehrezûrî, Nüzhetü’l-Ervah (YEK)
  682 Mübeşşir İbn Fâtik, Muhtâru’l-Hikem (YEK)
  683 Taşköprîzâde, Şerhu’l-Ahlaki’l-Adudiyye (YEK)
  684 Kınalızade Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî (YEK)
  685 Ömer Mahir Alper, Osmanlı Felsefesi (Klasik)
  686 Ömer Mahir Alper, Varlık ve İnsan (Klasik)
  687 Ömer Türker, İbn Sina Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkanı Sorunu (İSAM)
  688 Hümeyra Özturan, Akıl ve Ahlak (Klasik)
  689 Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkan (Klasik)
  690 Frank Griffel, Gazali’nin Felsefi Kelamı (Klasik)
  691 Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür (Kitap)
  692 Dimitri Gutas, İbn Sina’nın Mirası (Klasik)
  693 Alev Alatlı, Batıya Yön Veren Metinler 1-4 (Alfa)
  694 Giordano Bruno, Küllerin Şöleni (Cem)
  695 Erasmus, Deliliğe Övgü (Alfa)
  696 Francis Bacon, Denemeler (YKY)
  697 Francis Bacon, Novum Organum (Say)
  698 Voltaire, Candide ya da İyimserlik (Adam)
  699 Voltaire, Zadig (Alfa)
  700 Voltaire, Micromegas (Alfa)
  701 Voltaire, Babil Prensesi (Alfa)
  702 J.J. Rousseau, Emile (İş Bankası)
  703 J. J. Rousseau, Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev (Say)
  704 Alfred Weber, Felsefe Tarihi (1938 baskısı)
  705 Bertrand Russell, Felsefe Sorunları (Kabalcı)
  706 Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş (Adres)
  707 Burhanettin Tatar, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik (İSAM)
  708 Werner Jeanrond, Teolojik Hermenötik (İz)
  709 Recep Alpyağıl, Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi: Paul Ricoeur Üzerinden Bir Soruşturma (İz)
  710 Recep Alpyağıl, Wittgenstein ve Kierkegaard’dan Hareketle Din Felsefesi Yapmak (İz)
  711 Recep Alpyağıl, Kimin Tarihi Hangi Hermenötik? (İz)
  712 Recep Alpyağıl, Fark ve Yorum (İz)
  713 M. Bruce&S. Barbone, Batı Felsefesinde 100 Temel Mesele (İletişim)
  714 David Ross, Aristoteles (Kabalcı)
  715 Moris Fransez, Spinoza’nın Tao’su (Kabalcı)
  716 Rüdiger Safranski, Romantik: Bir Alman Sorunsalı (Kabalcı)
  717 Heinz Heimsoeth, Kant’ın Felsefesi (DoğuBatı)
  718 Pascal, Düşünceler (Kaknüs)
  719 Descartes, Yöntem Üzerine Konuşma (Kabalcı)
  720 Descartes, Metafizik Üzerine Düşünceler (Kabalcı)
  721 Spinoza, Ethica (Kabalcı)
  722 Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme (Dost)
  723 Leibniz, Monadoloji (MEB)
  724 Leibniz, Metafizik Üzerine Konuşma (MEB)
  725 Leibniz, Theodicee Denemeleri: İmanla Aklın Uygunluğu Üzerine Konuşma (MEB)
  726 John Locke, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme 1-4 (Öteki)
  727 David Hume, İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma (MEB)
  728 David Hume, Din Üstüne (İmge)
  729 Berkeley, Beşeri Bilginin Prensipleri Hakkında Bir Eser ve Hilas ile Filonos Arasında Üç Konuşma (Maarif Basımevi, 1935)
  730 Kant, Eğitim Üzerine (Say)
  731 Kant, Güzellik ve Yücelik Duyguları Üzerine Gözlemler, (Hil)
  732 Kant, Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena (Türkiye Felsefe Kurumu)
  733 Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (Türkiye Felsefe Kurumu)
  734 Kant, Pratik Aklın Eleştirisi (Türkiye Felsefe Kurumu)
  735 Kant, Seçilmiş Yazılar (Remzi)
  736 Hegel, Tarihte Akıl (Kabalcı)
  737 Hegel, Seçilmiş Parçalar (Remzi)
  738 Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri (Sümer)
  739 Kierkegaard, Korku ve Titreme (Pinhan)
  740 Kierkegaard, Ölümcül Hastalık Umutsuzluk (DoğuBatı)
  741 Marx-Engels, Komünist Manifesto (Can)
  742 Karl Marx, Kapital I-III (Yordam)
  743 Karl Marx, Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi (Sol)
  744 Karl Marx, Yahudi Sorunu (Sol)
  745 Karl Marx, Felsefenin Sefaleti (Sol)
  746 Nietzsche, İyinin ve Kötünün Ötesinde (Say)
  747 Nietzsche, İşte Böyle Dedi Zerdüşt (Kabalcı)
  748 Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üzerine (Kabalcı)
  749 Nietzsche, Putların Alacakaranlığı (İş Bankası)
  750 Nietzsche, Güç İstenci (Say)
  751 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman (Bahçeşehir Üniversitesi)
  752 Martin Heidegger, Metafizik Nedir?, (Türkiye Felsefe Kurumu)
  753 Gadamer, Hakikat ve Yöntem I-II (Paradigma)
  754 Gottlob Frege, Aritmetiğin Temelleri (YKY)
  755 Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus (Metis)
  756 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar (Metis)
  757 Adorno& Horkheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği (Kabalcı)
  758 Theodor Adorno, Minima Moralia (Metis)
  759 Theodor Adorno, Ahlak Felsefesinin Sorunları (Metis)
  760 Theodor Adorno, Negatif Diyalektik (Metis)
  761 Paul Ricoeur, Eleştiri ve İnanç (YKY)
  762 Paul Ricoeur, Başkası Olarak Kendisi (DoğuBatı)
  763 Jean Paul Sartre, Varlık ve Hiçlik (İthaki)
  764 Emmanuel Levinas, Sonsuza Tanıklık (Metis)
  765 Gazzâlî Konuşmaları (Küre)
  766 Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar (Küre)
  767 Türkiye’de/Türkçe’de Felsefe Üzerine Konuşmalar (Küre)
  768 Milay Köktürk, Kültürün Dünyası: Kültür Felsefesine Giriş (Hece)
  769 Arthur Schopenhauer, Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar (İş Bankası)
  770 A.J. Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, (Metis)
  771 John Langshaw Austin, Söylemek ve Yapmak (Metis)
  772 Saul A. Kripke, Adlandırma ve Zorunluluk (Litera)
  773 John R. Searle, Bilinç ve Dil (Litera)
  774 John R. Searle, Zihin, Dil ve Toplum (Litera)
  775 John R. Searle, Toplumsal Gerçekliğin İnşası (Litera)
  776 Noam Chomsky, Bilgi Sorunları ve Dil: Managua Dersleri (BGST)
  777 Noam Chomsky, Dilin Mimarisi (Boğaziçi)
  778 Noam Chomsky, Dil ve Zihin (Bilgesu)
  779 Teo Grünberg, Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme (YKY)
  780 Henri Bergson, Madde ve Bellek (Dost)
  781 Henri Bergson, Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı (DoğuBatı)
  782 Edmund Husserl, Kesin Bilim Olarak Felsefe (Türkiye Felsefe Kurumu)
  783 Edmund Husserl, Fenomenoloji Üzerine Beş Ders (Bilim ve Sanat Yayınları)
  784 Max Scheler, Hınç (Alfa)
  785 Max Scheler, İnsanın Kozmostaki Yeri (Ayraç)
  786 Nicolai Hartmann, Ontolojinin Işığında Bilgi (Türkiye Felsefe Kurumu)
  787 Ernst Cassirer, Devlet Efsanesi&İnsan Üstüne Bir Deneme (Say)
  788 Ernst Cassirer, Sembol Kavramının Doğası (Hece)
  789 Ernst Cassirer, Kültür Bilimlerinin Mantığı Üzerine (Hece)
  790 Ernst Cassirer, Sembolik Formlar Felsefesi 1: Dil (Hece)
  791 Ernst Cassirer, Sembolik Formlar Felsefesi 2: Mitik Düşünme (Hece)
  792 Ernst Cassirer, Sembolik Formlar Felsefesi 3: Bilginin Fenomenolojisi (Hece)
  793 Gaston Bachelard, Uygulamalı Akılcılık (İthaki)
  794 Gaston Bachelard, Bilimsel Zihnin Oluşumu (İthaki)
  795 R.G. Collingwood, Speculum Mentis ya da Bilginin Haritası (DoğuBatı)
  796 Michel Foucault, Bilginin Arkeolojisi (Ayrıntı)
  797 Michel Foucault, Kelimeler ve Şeyler (İmge)
  798 Michel Foucault, Entelektüelin Siyasi İşlevi (Ayrıntı)
  799 Michel Foucault, Özne ve İktidar (Ayrıntı)
  800 Michel Foucault, Büyük Kapatılma (Ayrıntı)
  801 Michel Foucault, Felsefe Sahnesi (Ayrıntı)
  802 Michel Foucault, İktidarın Gözü (Ayrıntı)
  803 Michel Foucault, Sonsuza Giden Dil (Ayrıntı)
  804 Michel Foucault, Güvenlik, Toprak, Nüfus (Bilgi Üniversitesi)
  805 Michel Foucault, Ders Özetleri (YKY)
  806 Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir (YKY)
  807 Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi (Ayrıntı)
  808 Pierre Bourdieu, Akademik Aklın Eleştirisi (Metis)
  809 Pierre Bourdieu, Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi (Heretik)
  810 Pierre Bourdieu, Devlet Üzerine (İletişim)
  811 Jacques Derrida, Gramotoloji (BilgeSu)
  812 Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon (DoğuBatı)
  813 Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu (Ayrıntı)
  814 Jean Baudrillard, Kötülüğün Şeffaflığı (Ayrıntı)
  815 Jean Baudrillard, Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği (DoğuBatı)
  816 Jean Baudrillard, Simgesel Değiş-Tokuş ve Ölüm (Boğaziçi Üniversitesi)
  817 Alain Badiou, Etik: Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Çalışma (Metis)
  818 Alain Badiou, Sonsuz Düşünce (Metis)
  819 Alain Badiou, Platon’un Devleti (Metis)
  820 Alian Badiou, Felsefe İçin Manifesto (Monokl)
  821 Miguel de Unamuno, Hayatın Trajik Duygusu (Divan)
  822 Ortega y Gasset, Kitlelerin İsyanı (İş Bankası)
  823 Ortega y Gasset, İnsan ve Herkes (Metis)
  824 Emre Şan, Merleau-Ponty (Say)
  825 Nelson Goodman, Dünyalar Nasıl Yapılır? (Pan)
  826 E. M. Cioran, Ezeli Mağlup (Metis)
  827 E. M. Cioran, Çürümenin Kitabı (Metis)
  828 Richard Rorty, Olumsallık, İroni ve Dayanışma (Ayrıntı)
  829 Daniel C. Dennett, Aklın Türleri (Varlık)
  830 Jerome A.Shaffer, Zihin Felsefesi (İz)
  831 Douglas R. Hofstadter ve Daniel C. Dennett (ed.), Aklın G’özü: Benlik ve Ruh Üzerine Hayaller ve Düşünceler (Boğaziçi)
  832 Steven Pinker, Boş Sayfa (Boğaziçi)
  833 Paul M. Churchland, Madde ve Bilinç: Zihin Felsefesine Güncel Bir Bakış (Alfa)
  834 Ömer Mahir Alper, Felsefenin Doğası (Litera)
  835 Kaan Ökten, Muallakta Var Olmak: İnsanın Halleri Üzerine (Agora)
  836 Kaan Ökten, Ölüm Kitabı: Ölüm Düşüncesinin Temel Metinleri (Agora)
  837 Harun Tepe, Platon’dan Habermas’a Doğruluk ya da Hakikat (Ark)
  838 A. Kadir Çüçen, Bilgi Felsefesi (Asa)
  839 Dabney Townsend, Estetiğe Giriş (İmge)
  840 Oliver Leaman, İslam Estetiğine Giriş (Küre)
  841 Hakkı Hünler, Estetik’in Kısa Tarihi (Paradigma)
  842 Michael Peterson vd., Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş (Küre)
  843 Michael Peterson vd., Din Felsefesi: Seçme Metinler (Küre)
  844 Peter Watson, Fikirler Tarihi (YKY)
  845 Elmar Holenstein, Felsefe Atlası (Küre)
  846 Paul Hazard, Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme (Ötüken)
  847 Doğan Özlem, Hermeneutik Üzerine Yazılar (İnkılap)
  848 Doğan Özlem, Metinlerle Hermeneutik Dersleri 1-2 (Notos)
  849 Aliya İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım (Klasik)
  850 Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam (Klasik)
  851 Gai Eaton, Kalenin Kralı (İz)
  852 Gai Eaton, Tanrı’yı Hatırlamak (İnsan)
  853 Gai Eaton, İslam ve İnsanlığın Kaderi (İnsan)
  854 René Guénon, Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alâmetleri (İz)
  855 René Guénon, Modern Dünyanın Bunalımı, (İnsan)
  856 René Guénon, Alemin Hükümdarı: Dinlerde Merkez Sembolizmi (İnsan)
  857 René Guénon, İnsan ve Halleri: Vedanta’da Kamil İnsan (Nefes)
  858 René Guénon, İnisiyasyona Toplu Bakışlar I-II (Hece)
  859 Martin Lings, Yirminci Yüzyılda Bir Veli (Sufi)
  860 Martin Lings, Yakîn Risalesi (Vural)
  861 Martin Lings, Onbirinci Saat (İnsan)
  862 Martin Lings, Öze Dönüş (İnsan)
  863 Hilmi Ziya Ülken, Aşk Ahlakı (İş Bankası)
  864 Hilmi Ziya Ülken, Tarihî Maddeciliğe Reddiye (İstanbul)
  865 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi (İş Bankası)
  866 Hilmi Ziya Ülken, Millet ve Tarih Şuuru (İş Bankası)
  867 Said Halim Paşa, Buhranlarımız (İz)
  868 Muhammed Nakib el-Attas, İslam Metafiziğine Prolegomena (Klasik)
  869 Tahsin Görgün, İlahi Sözün Gücü (Külliyat)
  870 Muhammed İkbal, Dinî Tefekkürün Yeniden Teşekkülü (Timaş)
  871 Taha Cabir Alvanî, İslam Düşüncesinin Bugünkü Meseleleri (İnkılab)
  872 Taha Cabir Alvanî, İhtilaf: Farkın Farkındalığı, (Mahya)
  873 Taha Cabir Alvanî, Yenilenme: İslam Düşüncesinde Modern Söylem (Mahya)
  874 Cemil Meriç, Bu Ülke (İletişim)
  875 Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa (İletişim)
  876 Cemil Meriç, Kültürden İrfana (İletişim)
  877 Cemil Meriç, Mağaradakiler (İletişim)
  878 Cemil Meriç, Kırk Ambar 1-2 (İletişim)
  879 Ümit Meriç, İçimdeki Cennete Yolculuk (Timaş)
  880 Robert B. Downs (Terc. Erol Güngör) – Dünyayı Değiştiren Kitaplar (Ötüken)
  881 Erol Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri (Ötüken)
  882 Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik (Ötüken)
  883 Nurettin Topçu, Var Olmak (Dergah)
  884 Nurettin Topçu, Büyük Fetih (Dergah)
  885 Nurettin Topçu, İsyan Ahlakı [Notlu Nurettin Topçu tercümesi] (Dergah)
  886 Nurettin Topçu, Ahlak Nizamı (Dergah)
  887 Süleyman Hayri Bolay, Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi (Nobel)
  888 Süleyman Hayri Bolay, Osmanlılarda Düşünce Hayatı ve Felsefe (Akçağ)
  889 Fritjof Capra, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası (İnsan)
  890 Fethi Gemuhluoğlu, Dostluk Üzerine (Timaş)
  891 Teoman Duralı, Omurgasızlaştırılmış Türklük (Dergah)
  892 Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet (Dergah)
  893 Teoman Duralı, Felsefe-Bilim Nedir? (Dergah)
  894 Teoman Duralı, Kutadgubilig Türkçe’nin Felsefe-Bilim Sözlüğü (Dergah)
  895 Ayhan Bıçak, Türk Düşüncesi 1-2 (Dergah)
  896 İdris Küçükömer, Batılılaşma&Düzenin Yabancılaşması (Profil)
  897 İsmail Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi 1-2 (Dergah)
  898 İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslam 1-2 (Dergah)
  899 İsmail Kara, Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye (Dergah)
  900 İsmail Kara, Amel Defteri (Dergah)
  901 İsmail Kara, İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz: Şerh ve Haşiye Meselesine Dair (Dergah)
  902 İlhan Kutluer, Sarp Yokuşu Tırmanmak (İz)
  903 İlhan Kutluer, Erdemli Toplum ve Düşmanları (İz)
  904 İlhan Kutluer, İlim ve Hikmetin Aydınlığında (İz)
  905 İlhan Kutluer, İslamın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru (İz)
  906 İhsan Fazlıoğlu, Soruların Peşinde
  907 İhsan Fazlıoğlu, Sözün Eşiğinde (Papersense)
  908 İhsan Fazlıoğlu, Akıllı Türk Makul Tarih (Papersense)
  909 İhsan Fazlıoğlu, Kendini Aramak (Papersense)
  910 İhsan Fazlıoğlu, Kendini Bulmak (Papersense)
  911 İhsan Fazlıoğlu, Kayıp Halka (Papersense)
  912 İhsan Fazlıoğlu, Derin Yapı (Papersense)
  913 İhsan Fazlıoğlu, Işk İmiş Her Ne Var Alemde / Fuzuli Ne Demek İstedi (Papersense)
  914 Recep Şentürk, Modernleşme ve Toplumbilim (İz)
  915 Recep Şentürk, Açık Medeniyet (İz)
  916 Recep Şentürk, Yeni Din Sosyolojileri (İz)
  917 Recep Şentürk, İslam ve İnsan Hakları (İz)
  918 Kenan Gürsoy, Bir Evrensel Projemiz Var mı? (Aktif Düşünce)
  919 Kenan Gürsoy, Bir Felsefe Geleneğimiz Var mı? (Aktif Düşünce)
  920 T.J. Winter (Abdülhakim Murad), Postmodern Dünyada Kıbleyi Bulmak (Timaş)
  921 T.J. Winter (Abdülhakim Murad), İslam ve Hıristiyanlık: Politik Teoloji Denemeleri (Etkileşim)
  922 Dücane Cündioğlu, Keşf-i Kadim: İmam Gazali’ye Dair (Kapı)
  923 Dücane Cündioğlu, Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet İdeolojisi (Kitabevi)
  924 Dücane Cündioğlu, Cenab-ı Aşk (Kapı)
  925 Dücane Cündioğlu, Hakikat ve Hurafe (Kapı)
  926 Dücane Cündioğlu, Bir Kur’an Şairi (Kapı)
  927 Ali Şeriati, Kendisi Olmayan İnsan / İnsanın Dört Zindanı (Fecr)
  928 Ali Şeriati, Dine Karşı Din (Fecr)
  929 Şahin Uçar – Varlığın Mânâ ve Mazmûnu
  930 İsmet Özel, Üç Zor Mesele (TİYO)
  931 İsmet Özel, Waldo, Sen Neden Burada Değilsin? (TİYO)

  TARİH / MEDENİYET
  932 Edward Hallett Carr, Tarih Nedir? (İletişim)
  933 M. Stanford, Tarihin İncelenmesi İçin Bir Kılavuz (Tarih Vakfı YY)
  934 John Tosh, Tarihin Peşinde (Tarih Vakfı)
  935 Richard J. Evans, Tarihin Savunusu (İmge)
  936 Eric Hobsbawm, Tarih Üzerine (Bilim ve Sanat)
  937 Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul (Enderun)
  938 Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar (Kabalcı)
  939 André Bonnard, Antik Yunan Uygarlığı (Evrensel)
  940 Egon Friedell, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi (Dost)
  941 Egon Friedell, Mısır ve Yakındoğu’nun Kültür Tarihi (Dost)
  942 Nimet Yıldırım, İran Kültürü (Pinhan)
  943 İbn Haldun, Mukaddime Tercümesi 1-3 (YEK)
  944 İbn Battuta Seyahatnamesi 1-2 (YKY)
  945 Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya ve Tevârih-i Hulefâ (Bedir)
  946 Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir 1-4 (TTK)
  947 Gülgun Uyar, Ehl-i Beyt: İslam Tarihinde Ali-Fatıma Evladı (İFAV)
  948 Mehmet Ali Büyükkara, Ehl-i Beyt ve Ehl-i Devlet: Musa Kazım ile Ali Rıza Dönemi Şiiliği ve Abbasiler (İFAV)
  949 Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslâmî Akımlar (Klasik)
  950 Mehmet Ali Büyükkara, İhvan’dan Cüheyman’a: Suudi Arabistan ve Vehhabilik (Rağbet)
  951 Selda Güner, Vehhâbî-Suudîler (Tarih Vakfı)
  952 Alev Erkilet, Orta Doğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler (Büyüyenay)
  953 Nahide Bozkurt, Abbasiler (İSAM)
  954 Ramazan Şeşen, Eyyübiler (İSAM)
  955 Fatih Yahya Ayaz, Memlükler (İSAM)
  956 Mehmet Özdemir, Endülüs (İSAM)
  957 Levent Öztürk, İslam Toplumunda Hıristiyanlar (Ensar)
  958 Levent Öztürk, İslam Tıp Tarihi Üzerine İncelemeler (Ensar)
  959 Levent Öztürk, İlk Hicret Habeşistan (Siyer)
  960 Casim Avcı, İslam Bizans İlişkileri (Klasik)
  961 Kasım Şulul, İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü (İnsan)
  962 Stephen Humphreys, İslam Tarih Metodolojisi (Litera)
  963 Nuh Arslantaş, Emeviler Döneminde Yahudiler (İz)
  964 Nuh Arslantaş, İslam Dünyasında Yahudiler (İFAV)
  965 Nuh Arslantaş, Mısır’da Türkler, Araplar ve Yahudiler (İz)
  966 S.D. Goitein, Yahudiler ve Araplar (İz)
  967 Lütfi Şeyban, Reconquista: Endülüs’te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri (İz)
  968 Lütfi Şeyban, Mudejares&Sefarades: Endülüslü Müslüman ve Yahudilerin Osmanlı’ya Göçleri (İz)
  969 Amin Maalouf, Arapların Gözünden Haçlı Seferleri (YKY)
  970 Malcolm Barber, Tapınak Şövalyelerinin Tarihi (Kabalcı)
  971 Houari Touati, Ortaçağ’da İslam ve Seyahat (YKY)
  972 Hayrettin Yücesoy, Ortaçağ İslamında Mesihçi İnançlar ve İmparatorluk Siyaseti (Klasik)
  973 Andrew Scull, Uygarlık ve Delilik (YKY)
  974 Michael W. Dols, Mecnun: Ortaçağ İslam Toplumunda Deli (Pinhan)
  975 Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi (Ötüken)
  976 Osman Turan, Selçuklular ve Türk-İslam Medeniyeti (Ötüken)
  977 Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet (Ötüken)
  978 Fuad Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu (Alfa)
  979 Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu (Tarih Vakfı)
  980 Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye 1-3 (İş Bankası)
  981 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu / Klasik Çağ (YKY)
  982 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1-2 (Eren)
  983 Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet (Eren)
  984 Halil İnalcık&Günsel Renda (ed.), Osmanlı Uygarlığı (Kültür Bakanlığı)
  985 Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken (Metis)
  986 Cemal Kafadar, İki Cihan Aresinde: Osmanlı Devletinin Kuruluşu (Birleşik)
  987 Suraiya Faroqhi, Türkiye Tarihi: 1603-1839 (Kitap)
  988 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam (Tarih Vakfı)
  989 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak (YKY)
  990 Suraiya Faroqhi, Devletle Başa Çıkmak (Alfa)
  991 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir? (Tarih Vakfı)
  992 Suraiya Faroqhi, Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya (Kitap)
  993 Leslie Peirce, Harem-i Hümayun (Tarih Vakfı)
  994 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi (YKY)
  995 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Sadrazamlar 1-4 (Dergah)
  996 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-3 (Eser)
  997 Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-i Belediyye (ilk üç cilt) (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
  998 Fatih Sultan Mehmed (haz. Abdülkadir Özcan), Kanunname-i Âl-i Osman (Kitabevi)
  999 Şevket Rado (haz.), Paris’te Bir Osmanlı Sefiri: Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Seyahatnamesi (İş Bankası)
  1000 İsmail Erünsal, Osmanlı Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri (Timaş)
  1001 Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası (Dergah)
  1002 Ali Birinci, Tarihin Hududunda (Dergah)
  1003 Ali Birinci, Tarih Uğrunda (Dergah)
  1004 Ali Birinci, Tarih Yolunda (Dergah)
  1005 Ali Birinci, Tarihin Gölgesinde: Meşahir-i Mechuleden Birkaç Zat 1-2 (Dergah)
  1006 Taner Timur, Osmanlı Kimliği (İmge)
  1007 Taner Timur, Osmanlı Toplumsal Düzeni (İmge)
  1008 Taner Timur, Mutlak Monarşi ve Fransız Devrimi (Yordam)
  1009 Sencer Divitçioğlu, Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu (Alfa)
  1010 Sencer Divitçioğlu, Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu (Alfa)
  1011 Sencer Divitçioğlu, Oğuz’dan Selçuklu’ya (Alfa)
  1012 Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (Timaş)
  1013 Erol Özbilgen, Bütün Yönleriyle Osmanlı (İz)
  1014 Marc David Baer, IV. Mehmed Döneminde Osmanlı Avrupası’nda İhtida ve Fetih (Hil)
  1015 Tijana Krstic, Osmanlı Dünyasında İhtida Anlatıları (Kitap)
  1016 Tülün Değirmenci, İktidar Oyunları ve Resimli Kitaplar (Kitap)
  1017 Yavuz Selim Karakışla, Eski Zamanlar, Eski İnsanlar (Doğan)
  1018 Yavuz Selim Karakışla, Eski Hayatlar, Eski Hatıralar (Doğan)
  1019 Yusuf Alperen Aydın, Müteşebbis ve Devlet (Kitabevi)
  1020 Edhem Eldem, İstanbul’da Ölüm: Osmanlı-İslam Kültüründe Ölüm Ritüelleri (Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi)
  1021 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (Timaş)
  1022 Abdulhamit Kırmızı, Abdülhamid’in Valileri (Küre)
  1023 Marshall Hodgson,  İslamın Serüveni (3 cilt)
  1024 Marshall Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek (Yöneliş)
  1025 Clive Ponting, Dünya Tarihi (Alfa)
  1026 Merry E. Wiesner-Hanks, Erken Modern Dönemde Avrupa (İş Bankası)
  1027 Christopher Hill, İngiltere’de Devrim Çağı (İletişim)
  1028 Christopher Alan Bayly, Modern Dünyanın Doğuşu (Ayrıntı)
  1029 Felipe Fernandez-Armesto, Millennium: İnsanlık Tarihinin Son Bin Yılı (Nokta Kitap)
  1030 Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent (Ayrıntı)
  1031 Alfred Crosby, Dünya Benimdir: Avrupa Ekolojik Emperyalizmi 900-1900 (Kitap)
  1032 Jacques le Goff, Ortaçağ’da Entelektüeller (Ayrıntı)
  1033 Jacques le Goff, Ortaçağ Batı Uygarlığı (DoğuBatı)
  1034 Umberto Eco (ed.), Ortaçağ 1-4 (Alfa)
  1035 Erik Orsenna, Kağıt Yolunda (Metis)
  1036 Erik Orsenna, Pamuk Ülkelerine Yolculuk (Metis)
  1037 George Makdisi, Ortaçağ’da Yükseköğretim (Klasik)
  1038 George Makdisi, İslam’ın Klasik Çağında ve Batı’da Beşeri Bilimler (Klasik)
  1039 George Makdisi, İslam’ın Klasik Çağında Din, Hukuk, Eğitim (Klasik)
  1040 Jonathan Berkey, Ortaçağ Kahire’sinde Bilginin İntikali (Klasik)
  1041 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı (TTK)
  1042 Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim 1-2 (İz)
  1043 Esra Yakut, Şeyhülislamlık: Yenileşme Döneminde Devlet ve Din (Kitap)
  1044 İlhami Yurdakul, Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilatı’nda Reform (İletişim)
  1045 Halil Çiçek, Şark Medreselerinin Serencamı (Beyan)
  1046 Brinkley Messick, Yazı Devleti:Müslüman Bir Toplumda Metinsel Tahakküm ve Tarih (Açılım)
  1047 David Powers, Hukuk, Toplum ve Kültür: Kuzey Afrika 1300-1500 (Klasik)
  1048 İsmail Kara&Ali Birinci, Mahalle-Sıbyan Mektepleri (Dergah)
  1049 Maria Rosa Menocal, Dünyanın İncisi: Endülüs Modeli (Etkileşim)
  1050 İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi (5 cilt) (Beyan)
  1051 Ira Lapidus, İslam Toplumları Tarihi 1-2 (İletişim)
  1052 Adem Apak, Anahatlarıyla İslâm Tarihi 1-4, (Ensar)
  1053 William Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, (Agora)
  1054 Kemal Karpat, İslam’ın Siyasallaşması (Timaş)
  1055 Bedri Gencer, İslam’da Modernleşme (Doğu-Batı)
  1056 İbrahim Kalın, Ben, Öteki ve Ötesi (İnsan)
  1057 İbrahim Kalın, Akıl ve Erdem (Küre)
  1058 Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi (İletişim)
  1059 İbrahim M. Ebu Rabi, Çağdaş Arap Düşüncesi (Anka)
  1060 Ahmed Refik, Alimler ve Sanatkarlar (Büyüyenay)
  1061 Peter Burke, Bilginin Toplumsal Tarihi 1-2 (Tarih Vakfı YY)
  1062 Jack Goody, Tarih Hırsızlığı (İş Bankası)
  1063 Jack Goody, Rönesanslar (İş Bankası)
  1064 Jack Goody, Kapitalizm ve Modernlik (Küre)
  1065 Anthony Grafton, Yeni Dünyalar, Eski Metinler (Kitap)
  1066 Anthony Grafton, Dipnotlar (TTK)
  1067 Ahmet Davutoğlu, Medeniyetler ve Şehirler (Klasik)
  1068 Niall Ferguson, İmparatorluk (YKY)
  1069 Niall Ferguson, Paranın Yükselişi (YKY)
  1070 John Hobson, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri (YKY)
  1071 Roy Mottahedeh, Peygamberin Hırkası (Bilgi Üniversitesi)
  1072 Murat Bardakçı, Şahbaba (Everest)
  1073 Murat Bardakçı, Enver (İş Bankası)
  1074 Ahmet Kabaklı, Temellerin Duruşması (Türk Edebiyatı Vakfı)
  1075 Will ve Ariel Durant, Tarihten Alınacak Dersler (Bedir)
  1076 Will Durant, Medeniyetin Temelleri (Erguvan)
  1077 Edward Reynolds, Fırtınaya Karşı Ayakta Kalmak: Atlantik Köle Ticareti Tarihi (İmge)
  1078 Ehud R. Toledano, Suskun ve Yokmuşçasına: İslam Ortadoğusunda Kölelik Bağları (Bilgi Üniversitesi)
  1079 Hakan Erdem, Osmanlıda Köleliğin Sonu (Kitap)
  1080 Hakan Erdem, Tarih-Lenk (Doğan)
  1081 Bernard Lewis, Haşhaşiler, (Arkadaş)
  1082 Bernard Lewis, Çatışan Kültürler (Tarih Vakfı)
  1083 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu (Arkadaş)
  1084 Abdülaziz Bey, Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri (Tarih Vakfı)
  1085 Samet Ağaoğlu, Kuvayı Milliye Ruhu, (YKY)
  1086 Serge Gruzinski, Orada Saat Kaç? (Doğu-Batı)
  1087 Selim Deringil, İktidarın Sembolleri (Doğan)
  1088 Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (Tarif Vakfı)
  1089 Zafer Toprak, Türkiye’de Popülizm (1908-1923) (Doğan)
  1090 Zafer Toprak, Cumhuriyet ve Antropoloji (Doğan)
  1091 Özlem Kumrular, Türk Korkusu (Doğan)
  1092 Özlem Kumrular, İslam Korkusu (Doğan)
  1093 Victor I. Stoichita, Gölgenin Kısa Tarihi (Dost)
  1094 Sabine Melchior-Bonnet, Aynanın Tarihi (Dost)
  1095 Kristof Kolomb, Seyir Defteri

  SOSYAL BİLİMLER
  1096 Scott Gordon, Sosyal Bilimler Tarihi ve Felsefesi (Küre)
  1097 Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bil
 • CEM AYİNİNİ BİLMEYENLER OKUYUP DA ÖĞRENEBİLİRLER...
  BİLGİSİZLİK CAHİLLİĞİ GETİRİR CAHİLLİK KATLİAMLARI...CANELİ
  CEM’DE ON İKİ HİZMET SAHİPLERİ
  Ergül ŞANLI
  1. DEDE (Secem’de denilir. Cemi yönetir. Sorunları çözer toplumu aydınlatır eğitir. Hizmet sahibi, Hz Muhammed, Hz Ali, Hacı Bektaş Veli dir.)
  2. REHBER (Görgüsü yapılacaklara ve ceme katılanlara yardımcı olur. Hizmet sahibi, Hz Ali dir)
  3. GÖZCÜ (Cemde düzeni ve sükuneti sağlar. Hizmet sahibi, Gözcü Er Mustafa, Karaca Ahmed dir)
  4. ÇERAĞCI (Çerağın yakılması meydanın aydınlatılması ile görevlidir. Hizmet sahibi, Cabir-ül Ensari, Hadi Ekber)
  5. ZAKİR (Deyiş, duaz, miraçlama söyler. Saz çalar. Hizmet sahibi, Bilalı Habeş, Abdüssamet, Yedi Ulu Ozan İmam Bakır, İmam Cafer.)
  6. FERRAŞ (Sübürke- Car çalar. Gerekirse Rehbere yardım eder. Hizmet sahibi, Selman Farisi, Selmanı Piripak)
  7. SAKKA ( İbriktar El yıkanması ve sakka suyu dağıtır. Hizmet sahibi, Hz Hüseyin, Gulam Kamber, Salmani Pak)
  8. SOFRACI ( Kurbancı, kurban ve yemek işlerine bakar. Hizmet sahibi, Muhammed Ensari, Hz İbrahim, Kamber,
  Kasap Cömert)
  9. PERVANE ( Semahçı semah yapanlar. Hizmet sahibi, Abuzer Gaffari, Hz Fatıma dır. )
  10. PEYİK ( Cemi komşulara haber verir. Hizmet sahibi, Amrı Eyyar, Cebrail Musaffa dır.)
  11. İZNİKÇİ (Cem evinin temizliğine bakar. Hizmet sahibi, Hüzeymetül Ensari dir.)
  12. BEKÇİ (Kapıcı, Cem’in ve cem evine gelenlerin güvenliğini sağlar. Hizmet sahibi, Hz Hasan, Hz Hüseyin dir.)
  DEDE: Azamtü ileyke ya Ali...
  Ekremtü ileyke ya Ali...
  Eslemtü ileyke ya Ali..
  Enamtü ileyke ya Ali.
  Diye Posta niyaz ederek yerine oturur. Erenler, Canlar! Bizim yolumuz rıza yoludur. Biz Fakirlerin sizlere Dedelik yapmasına Razı mısınız? Razı mısınız? Razı mısınız? Diye sorarak cemaattan razılık alır. Daha sonrada toplumun birbirinden razı olmasını sağlar. Daha sonra özlü bir Balım Sultan sohbeti yapar. Sohbet esnasında toplumun bilgi seviyesine göre gerekli gördüğü açıklamaları yapar.
  (Cem evine gelen erkek ve bacılar getirdikleri çörek kuru yemiş meyve gibi yiyecekleri hizmet sahibine verdikten sonra sağ elleri göğüste olduğu halde duaya dururlar. Dede lokma dualarını verir.)
  DEDE : Allah! Allah! Lokmalar kabul ola. Muratlar hasıl ola. Hak Muhammed Ali Kabul eyleye... İmam Hasan Şah Hüseyin Hünkar Hacı Bektaş Veli defterine kayıt ola. Nur’u Nebi Kerem-i Ali Pirimiz Hacı Bektaşi Veli gerçek Erenler Demine Hu Mümine Ya Ali. (Dua alındıktan sonra eşleriyle birlikte yarım ay şeklindeki sırada yerlerini alıp diz çökerler.Ardından hizmet sahipleri Dede tarafından meydana çağırılır Hizmet sahipleri meydana niyaz edip topluca dara dururlar.)
  DEDE Allah Allah! Akşamlar hayır ola, Hayırlar feth ola şerler defola, hizmetleriniz kabul ola. Muratlarınız hasıl ola. Hazır, gaib, zahir batın ayini Cem erenlerinin nur cemallerine aşk ola. On sekiz bin alemle mümin, müslim cümle kardeşlerimizi Muhammed- Ali gülbangından mahrum eylemeye. Allah cümlemizi didarı ehli beyte meşrebi hüseyine nail eyleye Muhammet el mustafa, Aliyyel Murtaza, Cebrail Musaffa, Gözcü Er Mustafa, Gulam Kamber, Çerağcı Cabir Ensar, Selmani Farisi, Bilal Habeşi, Kurbancı Mahmut Ensari, Gulam Kisani, Semahcı Abuzer Gaffari, Fatımatül Zehra, Amırı Eyyar ve İznikci, Hüzeymenin hüsnü himmetleri üzerinizde ola. Saklaya bekleye dil bizden nefes Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli den ola Vaktin imamı Veliyettin Efendimizin defterine kayıt ola gerçek erenler demine hu! Mümine Ya Ali!
  (Hizmet sahipleri meydana niyaz edip topluca ikinci kez dara dururlar)
  DEDE Tecella, tevella Hakka yazıla. Tecellanız temiz, yüzünüz ak ola. Tecella gören Cehennem narı görmeye. Erenlerden himmet, Şey’an- Lillah Allah eyvallah.
  (Hizmet sahipleri hizmetleri başına dönerken Ferraş meydana üç kez süpürge çaldıktan sonra süpürgeyi sol koltuğuna alarak dara durur.)
  FERRAŞ Allah, Allah! Guruhu Naciyim.Kırklar Meydanında süpürgeciyim. Pir Divanında durucuyum. Hamdü-Lillah Pirimiz Hacı Bektaş Veli dir. Ali Muhammed den üstadımız Seydi Ferraşidir. Allah eyvallah. Nefes Pir nefesidir.
  DEDE Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hasıl ola. Seyyid Ferraş Efendimizin Hizmeti üzerinde ola. Gerçek erenler demine hu!
  (Ferraş, bulunduğu yere niyaz edip geri geri çekilerek meydanı terk eder.
  Daha sonra, seccadeyi serecek olan kişiler gelerek dedenin huzurunda dara durur.)
  SECCADE DUASI : Allah Allah! Destur Pirim Muhammet Mustafa’nın dır bu seccade. Ali’yel Murtaza nın dır bu seccade. Hatice’i Kübra Fatmayı Zehranındır bu seccade. On iki imamlarındır bu seccade. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-i Velinindir bu seccade. Ber Cemal-i Muhammed, Kemal-i Hasan Hüseyin Ali-ra Bülende selevat.
  CEMAAT: Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammet.
  DEDE Allah Allah! Post kadim ola. İnkar defola. Hayıra gelmiş hayıra serilmiş ola. Kırklar Meydanına serilen bu kutsal seccadenin üzerinde sorgulanan Canların didarı Cennet ola. Günahları af ola. Seccaden temiz, yüzün ak ola. Hak Muhammet Ali Fatıma ehli beyit on iki imamların hüsnü himmetleri üzerinizde ola. Dil bizden, nefes Hünkar Hacı Bektaş-i Veliden ola. Gerçeğe Hü Mümine ya Ali.
  DEDE : (Duanın ardından Rehbere hitaben) Erenler, Görgüsü yapılacak canlar varsa Meydana getirilsin!
  (Rehber sağda olmak üzere dört kişilik veya iki kişilik bir aile meydana getirilir.)
  .( Rehber dede huzurunda dualarını verir.)
  REHBER ( Her ikisi “Rabbimiz kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmesen biz kaybedenlerden oluruz.” Dediler) “Araf suresi ayet 23”
  Allah Allah! Eli erde, yüzü yerde özü darı Mansurda. Hak Muhammed-Ali yolunda Erenler meydanı Pir divanında, canı kurban, teni terceman on iki imam ve on dört masum Pak Efendilerimizin dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak kavliyle Hak erenlerin nasihatlarını kabul etmek üzere yalın ayak yüzü üzere sürünerek gelmiş (İsimleri) Ayini Cem Erenlerinin izni icazetiyle Muhammet- Ali yoluna Seyyit Muhammet Hünkar Hacı Bektaş Veli tariki nazenine dahil olmak üzere koç kuzulu kurbanlarıyla gelmişler, Hakkı görmüş Rahı Hak bilmiş, Nesimi gibi yüzülüp Mansur gibi asılıp, Fazlı gibi borçtan halas olmak dilerler. Himmeti Pir niyaz ederler. Allah Eyvallah!
  DEDE Cemaata siz bu canlardan razımısınız diye yüksek sesle üç defa sorar. Görgüsü yapılanların toplum tarafından razılığı alınır. Şikayetçi olan varsa mesele halledilir. Görülenler ayakta darda iken
  DEDE (“ Ey inananlar Allahtan sakının doğrularla beraber olun”)”Tevbe suresi ayet 119 “ Tevbe günahlarımıza estağfirullah, elimizle, dilimizle, belimizle işlediğimiz günahlara tevbe- estağfirullah, kalbimizle cem-i azamızla işlediğimiz günahlarımıza tevbe- estağfırullah, isyanımıza tevbe estağfurullah
  Canı dilden el bağladım evliya erkanına ..
  Hamdulillah gene durdum pirimin divanına..
  El aman sığındım erenler lüfu ihsanına..
  Bu yolda canım kurban pirimin fermanına
  Ber Cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Aliyü ra Bülende selavat
  CEMAAT Allahümme salli ala seyidina Muhammet ve ali Muhammed.
  GÖRÜLENLER Yüz üzeri kapanırlar.
  .
  DEDE (Yüz üzeri kapanıp secdede duran görünenler için) Geldiğin Ali yolu, durduğun Mansur dar’ı, gördüğün Hak didarı, Hak cesedine can verdi. Kalbine iman verdi. Ağız talib, dil mürşid Erenler meydanında ne gördün ne işittin?
  GÖRÜLENLER (Başları secdede) Hak gördük, Hak işittik
  DEDE Allah Eyvallah Kapısında, döktüğün varsa doldur. Ağlattığın varsa güldür. Yıktığın varsa kaldır. Doğru gez, dost gönlünü incitme. Mürşide teslimi rıza ol. Yalan söyleme, haram yeme, zina etme. Elinle komadığın şeyi alma gözünle görmediğin şeyi söyleme. Gelme gelme, dönme, dönme. Gelenin malı, dönenin canı. Riya ile ibadet, şirk ile taat olmaz. Söylediğin meydanın, sakladığın senin. Baş kaldır doğru söyle,(görgüsü yapılanlar ayakta dara kalkar)
  DEDE (sorar) erenler ayini cem erenleri gördüklerine şahitlik ettiler. Birde sizi sizden soralım. Bizlerin görmediği zamanlarda ve yerlerde Hak Muhammed Ali yoluna aykırı işleklerde bulundunuz mu?
  GÖRÜLENLER Tevbe estağfurullah (derler)
  DEDE (Sorar) Erenler Meydanında Pir huzurunda mürşidine rıza ile teslim oldun mu? Allah, Muhammed, Ali, On iki imam ve Ehli beyt soyuna imanı ikrar ettin mi? Kazaya razı olup kadere bağlandın mı? Nacilerin pişuvası İmam Cafer Sadık’ın ictihatı üzere Hak dediğimizi hak bilip, batıl dediğimizi batıl bildin mi? Muhammed Ali’nin ve Ehl-i Beytin sevdiğini sevip tevella sevmediğini sevmeyip teberra ettin mi? Dört kapı, kırk makam Hak mı? Oniki yas-ı matem Hak mı? Suret-i Hak’tan görünüp, dünya menfaatiyle gözünü kamaştıracak münafıkların sözlerine aldanıp erenler yolundan uzaklaşırsan mahşer günü yüzün kara olsun mu?
  GÖRÜLENLER (Her soruya) Allah Eyvallah!
  DEDE Allah Muhammed- Ali, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ikrarınızda sabit kadem eyleye, gerçek Erenler demine Hu!
  (Bunun üzerine görünenler aynı sırada olmak üzere dedenin önünde diz üzeri oturur. Dede en sağ tarafta oturanın sağ elinden tutar. Baş parmağını kendi baş parmağına rapteder. Talip sol eliyle dedenin eteğinden tutar. Onun solunda oturan eşi ve diğerleri kendi sağındakinin eteğinden tutar. Dede görünenlerin kulaklarına yakın bir mesafeden hafif bir sesle Yedullah ayetini okur. )
  (“Ey Muhammed! Şüphesiz sana baş eğerek ellerini verenler Allah’a baş eğip el vermiş sayılırlar. Allah’ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Verdiği bu sözden dönen ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Allaha vermiş olduğu sözü yerine getirene Allah büyük ecir verecektir.”)”Fetih suresi Ayet 10”.
  (Bundan sonra dede sağ elinin parmakları açılmış vaziyette, görülen taliplerin ayrı ayrı sırtlarına üç defa vururken)
  La fetta illa Ali La seyfa illa zülfükar Nasrun min Allahı ve fethun karip beşerül müminin Ya Allah ya Muhammet ya Ali Pirimiz üstadımız kutbul alem Hünkar Hacı Bektaşi Veli Şahı horasan ..Desturu pir..
  yukarıdaki dua aşağıdaki şekildede okunabilir
  (Ali’den başka fatih, Zülfikardan başka kılıç yoktur.)- (“ Yardım Allah’tandır. Kazanç fetih yakındır. İnananlara müjde olsun) (Saf suresiAyet13)
  (Görgüsü biten canlar, niyazını yaparak yerlerine çekilirler.Cemaat onları aramıza hoş geldiniz miracınız kutlu olsun diye kutlar.)
  Görgü bittikten sonra meydana kurban getirilir. Kurbana su ve tuz verildikten sonra Kurban sahibi yönü dedeye dönük olduğu halde sağ eliyle kurbanın sağ bacağını hafifçe havaya kaldırır.
  KURBANCI :Allah Allah kurbanımız kabul ola Arafatta İmam Cafer sürüsüne karışa Erenler aşk ile meydana geldim şahı katar uzatıyorum Ber Cemalı Muhammet Kemalı Hasan Hüseyin Aliyü ra Bülend’e selavat
  CEMAAT Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed
  DEDE Allah Allah kurbanımız kabul ola muradınız hasıl ola yardımcınız hak Muhammet Ali ola piriniz Muhammet ensar hazretlerinin hüsnü himmetleri üzerinizde ola dil bizden nefes pirimiz hacı Bektaşi Veli den ola..gerçeğe hu mümine ya Ali (“İkisi de Allah’a teslim oldular. Babası oğlunu alnı üzerine yatırdı. Biz “Ey İbrahim rüyayı gerçek yaptın” dedik. Bu denemede onu ödüllendirdik. Ona bir kurban fidye verdik.”) Saffat suresi Ayet (103-104-105-106-107)
  Kurban-ı Halil, Ferman-ı Celil, Tığ-ı Cebrail, İtaati İsmail.
  Dedikten sonra cemaatla birlikte aşağıdaki dua üç defa tekrar edilir.
  “ Allah-ü Ekber. Allah-ü Ekber. Allah-ü Ekber. Eşhedü en La İlahe İllallah Vallah-ü Ekber. Allah-ü Ekber ve Lillah- il hamd.
  “ Allah-ü Ekber. Allah-ü Ekber. Allah-ü Ekber. Eşhedü en La İlahe İllallah Vallah-ü Ekber. Allah-ü Ekber ve Lillah- il hamd
  “ Allah-ü Ekber. Allah-ü Ekber. Allah-ü Ekber. Eşhedü en La İlahe İllallah Vallah-ü Ekber. Allah-ü Ekber ve Lillah- il hamd
  La fetta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. (Aliden başka fatih Zülfükardan başka kılıç yoktur .)
  Nasrün-min Allah-i ve fethün karib ve beşşr’il mü’mınin (Yardım Allahtandır .kazanç”fetih” yakındır inananlara müjde olsun)”” Saf suresi ayet 13”
  Ya Allah, Ya Muhammed, Ya AliPirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-i Veli.
  Diyelim gönül birliğiyle Allah Allah!
  (Dede aşağıdaki gülbankı söylerken tüm cemaat, secdeye vararak alınları yerde dinlerken her cümle sonunda)
  “Allah! Allah! “ derler.
  DEDE Allah! Allah! Akşamlar hayır ola. Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Münkirler mat, münafıklar berbat ola.Müminler şad ola. Meydanlar abad ola.Sırlar mestur, gönüller mesrür ola. Hak Muhammed Ali yardımcımız ola. On iki imam, on dört masum pak, on yedi kemer best katarlarından didarlarından ayırmaya Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli muin ve dest’girimiz ola. Cenab-ı Hak münkir münafık şerrinden, adü mekrinden hifz-i emande eyleye. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlarımızı eda, nasib ve müyesser eyleye. Allah, Gökten hayırlı Rahmetler, yerden hayırlı bereketler ihsan eyleye. Namerde muhtaç eylemeye. Kurbanlarımızı Dergah-ı izzetinde kabül eyleye. Lokmaya sevap yazıla. Kazaları, afetleri belaları defetmiş ola. Dil bizden nefes, Hazreti Hünkardan ola. Nür-u Nebi Kerem-i Ali Gülbank-ı Evliya Hünkar Hacı Bektaş Veli, gerçek Erenler Demine Hü.
  ZAKİR (Duayı Takip Zakirler üç nefes bir duaz söyler.)
  Akıl ermez yaradanın sırrına
  Muhammed Ali’ye indi bu kurban
  Kurban olam kudretinin nuruna
  Hasan Hüseyin’e indi bu kurban
  Ol İmâm Zeynel’in destinde idim
  Muhammed Bâkır’ın dostunda idim
  Ca’fer-i Sâdık’ın postunda idim
  Mûsa Kâzım, Rızâ’ya indi bu kurban
  Muhammed Takî’nin nûrunda idim
  Aliyyün-Nakî’nin sırrında idim
  Hasanü’l –Askerîn dârında idim
  Muhammed Mehdî’ye indi bu kurban
  Aslı Şâh-ı Merdan,gürûh’u Naci
  Gerçeğe bağlıdır bu yolun ucu
  Senede bir kurban tâlibin borcu
  Pir-i Tarikat’a indi bu kurban
  Tarikattan hakikat’a ereler
  Cennet-i Âlâ’ya hülle sereler
  Muhammed –Ali’nin yüzün göreler
  Erenler aşkına indi bu kurban
  Şâh Hatâyim eder bilirmi her can
  Kurbanın üstüne yürüdü erkân
  Tırnağında tesbih kanında mercan
  Mü’min müslüman’a indi bu kurban
  (Duaz bitince Zakir, sazların üstüne eğilerek dededen dua ister)
  DEDE Allah Allah! Hizmetleriniz kabul, muradlarınız hasıl ola. Ağzınız ağrı dert görmeye. Zikrettiğiniz, Erenlerin Evliyaların ve Hizmet Piriniz Bilal-i Habeşi Abduş Samed Hz İmam Bakır’ın Hüsnü himmetleri üzerinizde Hazır ve nazır ola. Demi Hünkar Kerem’i evliya gerçek erenler demine Hu!
  FERRAŞ : (Farraş gelerek meydana yine üç kez süpürge çalar.) Allah allah Güruhu naciyim kırklar meydanında süpütkeciyim pir divanında durucuyum hamdülillah pirimiz Hacı Bektaşi Velidir Ali Muhammed den üstadımız seyyidi ferraşidir Allah eyvallah nefes pirdedir..)
  DEDE Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hasıl ola. Seyyidi Ferraş efendimizin himmeti üzerine ola. Gerçek erenler demine Hu!
  (Kurban işleminin bitmesiyle birlikte o zamana kadar yan yana oturan cemaate hitaben.)
  DEDE Dar çeken Didar göre.Didar gören cehennem narı görmeye. Erenler sefasına vara. Gerçek erenler demine Hu! Diye ihtiyaç molası verilir. Bu arada dede bilgisi dahilinde, Balım Sultan muhabbeti yapar.
  Çerağ uyarması ile Hizmete başlanır. Çerağ hazırlığı sürerken dede Balım sultan muhabbeti yapar.
  (Çerağcı çerağ malzemesini dedenin bulunduğu yere yakın şekilde meydana koyduktan sonra önünde dar’a durur.
  ÇERAĞCI (“Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru, içinde ışık bulunan bir kandil yuvasına benzer. O ışık bir cam içindedir. Cam ise sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu, ne yalnız doğuda, ne de yalnız batıda bulunan bereketli zeytin ağacından yakılır. Ateş değmese bile neredeyse yağın kendisi aydınlatacak nur üstüne nurdur. Allah, dilediğini nuruna kavuşturur. Allah, insanlara misaller verir. O her şeyi bilir)”Nur suresi Ayet 35”
  (Eğilip çerağı yakar. Diz üstü durarak aşağıdaki tercemanı okurken, Cem erenlerini selevat vermeye çağırır.)
  Çerağı rüşan, fahr-i Dervişan, zuhur-u iman, Himmet-i Piran, Pir-i Horosan, Kürşad-ı Meydan, Kuvve-i Abdalan, Kanun-u Evliya gerçek Erenler Demine Hü! Çerağ-ı Evliya nuru-s Semavat, ki bu menzildir ol turu münacat.
  Kaçan kim ruşen ola kıl niyaz, Muhammed-Ali’ye candan Salavat.
  CEMAAT Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammed Mustafa
  “ “ “ Aliyyel Murtaza
  Hasanü-l Mücteba
  Huseyn-i Kerbela
  Zeyne-l Aba
  Bakır Baha
  Cafer Rehnuma
  Kazım Musa
  Ali Sultan Rıza
  Muhammed Taki
  Ali Naki
  Hasan Askeri
  Muhammed Mehdi
  (Çerağcı Selavattan sonra Çerağın sağına soluna önüne niyaz ettikten sonra ayağa kalkarak geri geri çekilir. Meydanın orta yerinde dara durup aşağıdaki duvazı okur.)
  ÇERAĞ Çün çerağı fahr uyandırdık Hüdanın aşkına
  Seyyid el kevneyn Muhammed Mustafa’nın aşkına
  Sakii Kevser Aliyyel Murtazanın aşkına
  Hem Hatice Fatıma Hayrünissanın aşkına
  Şah Hasan Hulki Rıza hem Şah Hüseyni Kerbela
  Ol imamı etkiya Zeynel abanın aşkına
  Hem Muhammed Bakir ol kim nesli Paki Murteza
  Cafer üs Sadık İmamı Rehmümanın aşkına
  Musai Kazım İmamı Serfirazı ehli Hak
  Hem Ali Musa Rızayı Sabiranın aşkına
  Şah Taki ve Ba Naki hem Hasanül Askeri
  Ol Muhammed Mehdi Sahip Livanın aşkına
  Pirimiz üstadımız Bektaş Velinin aşkına
  Haşredek yanan yakılan aşikanın aşkına
  CEMAAT Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed
  DEDE Allah Allah! Hizmetin kabul, muradın hasıl ola. Cabir Ansarinin himmeti üzerinde ola. Gerçek Erenler demine Hu! (Duasını alan Çerağcı meydanı terk ederken Zakirler devreye girerler)
  ZAKİRLER Konuyla ilintili kendi tercihleri doğrultusunda 3 duaz okurlar.
  Hata ettim Hüda yaktı delili.
  Muhammed Mustafa yaktı delili.
  Ol Âl-i abâ’dan Haydar-ı Kerrar
  Aliyyü’l Murtaza yaktı delili
  Hatice’tül Kübra Fatıma Zehra
  Ol Hayrü’n nisâ yaktı delili
  İmâm Hasen aşkına girdim meydana
  Hüseyin’i Kerbelâ yaktı delili
  İmâm Zeynel, İmâm Bakır-ü Ca’fer
  Kâzım Mûsa Rızâ yaktı delili
  Muhammed Takî’den hem Ali Nakî
  Hasanü’l Askerî yaktı delili
  Muhammed Mehdî ol sahib zaman
  Eşiğinde âyet yaktı delili
  Bilirim günahım hadden aşubdur
  Hünkar-ı Evliya yaktı delili
  On iki İmâmdandır bu nur Hatâyi
  Şir-i Yezdân Ali yaktı delili
  İkinci söylemde “Kurdu bu yolu” üçüncü söylemde “Kabul eylesin” denilerek söylenebilir.
  (Duaz bitince Zakirler duaya dururlar)
  DEDE Allah Allah! Hizmetleriniz kabul ola. Muradlarınız hasıl ola.Muhammed-Ali Ehli beyt Katarlarından, didarlarından ayırmaya. Adlarını zikrettiğiniz On iki İmamların himmeti üzerinizde ola. Diliniz derd görmeye. Dil bizden nefes Hazreti Hünkardan ola. Gerçeğe Hü!
  (Süpürgeci meydana üç kez süpürge çalar)
  FERRAŞ Allah Muhammed Ya Ali. Pirimiz Hacı Bektaşi Veli. Allah Allah! Biz üç bacıydık. Güruhu Naciydik. Kırklar Meydanında süpürgeciydik.. Süpürgeci Selman, kör olsun Yezidi Mervan Gele yetişe Mehdi sahip zaman. Nefes pirden ola Allah Eyvallah!
  DEDE Allah Allah Saile Selman mülkü Süleyman Kör olsun Mervan Cennette Rıdvan Hayır hizmetin kabul ola. Muradın hasıl ola isteğini dileğini Hak Muhammed Ali vere Seyyidi Ferraş efendimizin Himmeti üzerinize ola. Gerçeğe Hu mümine ya Ali.
  (Duayı takiben Sakka, ibrik ve Leğenle birlikte Dededen başlayarak Salman halkasının eline su döker. Sonra yanında elinde havluyla hizmet veren bacıyla birlikte dara durur.)
  SAKKA Allah Allah! Ben Gulami Haydariyem. Adudan etmem Hayfu pak. Çünkü bu hizmette örnektir bana Salman-ı Pak. Gönlümüzü Hakka bağlayıp yunduk. Arındık olduk pak. Nefes Pirdedir.
  DEDE Allah Allah! Hizmetleriniz kabul ola. Dileğinizi Hak Muhammed- Ali vere. Elleriniz dert görmeye. Gönlünüz incinmeye. Yoluna Hizmet ettiğiniz Pirin himmeti üzerinizde ola. Dil bizden nefes Hünkardan ola. Gerçeğe Hü!
  (Bu işlemin ardından Tevhid başlar. Zakirler dededen destur isteyerek duaza başlarlar.)
  ZAKİRLER
  Bu gün pir bize geldi
  Gülleri taze geldi.
  Önü sıra Kamberi
  Ali Murtaza geldi
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Ali Murtaza Şahım, .
  yüzüdür kıblegahım
  Miracdaki Muhammed
  Alemde Padişahım
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Padiş^şahım Yaradan
  Okur aktan karadan
  Ben Pirden ayrılalı
  Yüz yıl geçti aradan
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Aramı uzattılar
  Yâreme tuz attılar
  Bir kul geldi Fazlıya
  Bedestende sattılar
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Sattılar bedestende
  Ser verir gülistanda
  Muhammed’in hâtem’i
  Bergüzar bir arslanda
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Arslanda bergüzarım
  Pir hayâlin gözlerim
  Hep hasretler kavuştu
  Ben hâlâ intizarım
  CEMAAT La İlahe İllallah
  İntizarın çekerim
  Lebleri bal şekerim
  Ben pir’den ayrı düştüm
  Göz yaşları dökerim
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Dökerim göz yaşını
  Bak mevla’nın işini
  Kurban eyledi keşiş
  Yedi Oğlunun başını
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Keşiş kurban eyledi
  Kâfirler kan eyledi
  Gökten indi melekler
  Yerde figan eyledi
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Figan eyler melekler
  Kabul olsun dilekler
  Yezit bir derd eyledi
  O derd beni helâkler
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Yezid bir derd eyledi
  Erenler vird eyledi
  Pirim bir şehir yapdı
  Kapısını dört eyledi
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Dört eylemiş kapısın
  Lâl-ü gevher yapısın
  Yezidler şehid etti
  İmâmların hepisin
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Hasana ağu verdiler
  Hüseyine kıydılar
  Zeynel ile Bâkırı
  Bir zindana koydular
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Zindanda bir ezadır
  Ca’fer yolu gözedir
  Ca’fer’in de bir oğlu
  Mûsa Kâzım Rıza’dır
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Takî Nakî ağlarım
  Sinem yara dağlarım
  Askerî’yi Mehdi’i
  On ikiye bağlarım
  CEMAAT La İlahe İllallah
  On ikidir katarım
  Dürlü matah satarım
  Yüküm Lâl-ü gevherdir
  Müşteriye satarım
  CEMAAT La İlahe İllalla
  Satarım müşteriye
  Kervan kalsın geriye
  Cebrail hûş eyledi
  Cennetdeki hûriye
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Cebrail hûş eyledi
  Hatırın hoş eyledi
  Kanat verdi kuluna
  Havada kuş eyledi
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Kuş eyledi havada
  Gezer dağda ovada
  El kaldırmış melekler
  Saf saf durmuş duada
  CEMAAT La İlahe İllallah
  El kaldırmış hakkına
  İsm’i âzâm okuna
  İsm’i azam duası
  Tatlı cana dokuna
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Dokunur tatlı cana
  Ağlarım yana yana
  İmamlar’ın dâvası
  Kaldı ulu divana
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Ulu divan kuruldu
  Cümle mahluk derildi
  Yezdan işaret etti
  Sur’u Mahşer vuruldu
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Pir dediler Ali’ye
  Hacı Bektaş Veli’ye
  Hacı Bektaş tacı’nı
  Vurdu Kızıl deli’ye
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Kızıl Deli Tâcımız
  Şeyh Ahmed Mirâcımız
  Karaca Ahmed gözcümüz
  Yalıncak duacımız
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Kul Himmet Üstadımız
  Bunda yoktur Yâdımız
  Şâh-ı Merdân aşkına
  Hak vere muradımız
  CEMAAT La İlahe İllallah
  CEMAAT (Tüm cemdekiler) Lailahe İllallah Ali Mürşit Ali Şah Ali Haydar Ali Şah, Ali Esed, Ali Şah
  Ali Şir’dir Ali Şah Eyvallah şahım Eyvallah, Hak La ilahe illallah “Her kıta sonunda cemaat bu nakaratı okur”
  DEDE : Şu gülbangı okur... Allah Allah
  Medet Allahım medet
  Gel derdime derman eyle.
  Yetiş Muhammed Ali
  Gel derdime derman eyle..
  Hasan Hüseyin aşkına
  Yardım eyle düşküne
  İmam Zeynelin aşkına,
  Gel dertlere derman eyle
  İmam bakırın katına
  Caferin ilmi zatına
  Mûsa Rıza hürmetine
  Gel dertlere derman eyle
  Şah Taki ve ba Naki
  İmam Hasanul Askeri
  Yarlıga men kemteri
  Gel dertlere derman eyle
  Gel haktan bir dilek dile
  Mehdî sahib zaman gele
  Dedemoğlu Secde kıla
  Gel dertlere derman eyle
  DEDE Allah Allah! Vakıtlar hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Secdeye inen başlarınız ağrı derd görmeye. Adlarını çağırdığımız On iki imamların hüsnü himmetleri üzerimizde sayeban ola. Dil bizden, nutuk Hazreti Hünkardan ola. Dem-i Balım Kerem-i evliya, gerçek Erenler demine Hü!
  DEDE Allah Allah! Dar çeken didar göre. Didar gören Cehennem narı görmeye. Erenler sefasına vara. Gerçeğe Hü!
  FERRAŞ (Meydan ortasına dara gelir.) Güruhu naciyim kırklar meydanında sübürkeciyim Hamdülillah pirimiz Hacı Bektaş Velidir. Üstadımız Ali- Muhammed den seyydi Ferraştır. Ber Cemali Muhammet, Kemali Hasan, Hüseyin, Ali Ra Bülend’e Salavad!
  CEMAAT Allahümmesalli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed.
  DEDE (Car Duası verir) Allah Allah! Hayırlar feth ola. Şerler defola. Münkir münafık mat ola. Süpürgeci Selman Kör olsun Yezidi Mervan. Carımıza yetişsin Ali Şahı Merdan.Hizmetin Hakka geçe. Seydi Ferraşın himmeti üzerine ola. Yüzün ak ola. Nuri nebi Keremi Ali Pirimiz Hünkarımız Hacı Bektaş Veli demine Hü!
  (Sıra Miraçlamaya gelmiştir. Miraçlama söylenirken bacılar ayağa kalkar.)
  ZAKİRLER
  Geldi Cebrail çağırdı
  Hak Muhammed mustafa
  Hak seni Mirac’a oku
  Davete kadir Huda
  Evvel emanetim budur
  Pir-ü Rehber tutasın
  Kadimi erkana yatıp
  Tarîk-ı Müstkime
  Muhammed şol kula vardı
  Yoktur senden bir aziz
  İmdi senden el tutayım
  Hak buyurdu Ve’dduhâ
  Muhammed’in belin bağladı
  Anda âhir Cebrail
  İki gönül bir oluben
  Yürüdüler dergaha
  Vardı dergah kapısına
  Gördü bir arslan yatar
  Arslan anda hamle kıldı
  Başa koptu tufâne
  Buyurdu Sırr-ı Kâinat
  Korkmasın Habibim dedi
  Hatem’i ağzınaver ki
  Arslan ister nişane
  Hatem’i ağzına verdi
  Arslan anda oldu sakin
  Muhammede yol verdiler
  Arslan gitti nihane
  Vardı Hakkı tavaf etti
  Evvel bunu söyledi
  Ne heybetli senin şîrin
  Hayli cevreyledi bize
  Gördü bir çare derviş
  Hemen yutmak diledi
  Ali bile olayıdı
  Dayanırdı bu cevre
  Ey benim sırr-ı devletim
  Sana tabidir ümmetim
  Eğiliben secde kıldı
  Eşiği Kıble-gâh’a
  Kudretten üç hon geldi
  Sütü elma baldan aldı
  Muhammed destini sundu
  Nûş ettiAzamet-ullâha
  Doksan bin kelam danıştı
  İki gönül dostuna
  Tevhid’i armağan verdi
  Yer yüzünde insana
  Muhammed ayağa durdu
  Ümmetini diledi
  Cümlesine rahmet olsun
  Dedi anda kibriya
  Eğiliben secde kıldı
  Hoş kal sultanım dedi
  Kalkıp evine giderken
  Yol uğrattı Kırklara
  Vardı kırklar makamına
  Oturuben oldu sakin
  Cümlesi de secde kıldı
  Hazret-i Emrullaha
  Muhammed secdeye koydu yüzün
  Hakk’a teslim etti özün
  Cebrail getirdi üzüm
  Hasan ile Hüseyin’e
  Selman anda hazır idi
  Şey’en lillah diledi
  Bir üzüm danesi koydu
  Selman-ı keşkül-ullaha
  Kudretten bir el geldi
  Ezdi engür eyledi
  Hatemi ol elde gördü
  Uğradımüşkül hale
  Ol şerbetten biri içti
  Cümlesi mest-ü Hayran
  Mümin müslüm üryan büryan
  Hepside girdiler semah’a
  Cümlesi de el çırpuben
  Dediler Allah Allah
  Muhammed de bile girdi
  Kırklar ile semaha
  Muhammed de cûşa geldi
  Tâcı başından aldı
  Kemerbestin kırka böldü
  Sarıldılar kırklara
  Muhabbet galip oldu
  Yol-erkân yerin buldu
  Muhammed’i gönderdiler
  Hatırlar safa Oldu
  Muhammed evine gitti
  Ali Hakk’ı tavaf etti
  Hatem’i önüne koydu
  Dedi saddak Mürteza
  Evveli sen âhiri sen
  Ey velayetler mÂdeni
  Cümleside sana tâbi
  Dedi Şâh-ı Evliya
  Şah HATAYİ’m vâkıf oldu
  Bu sırrın ötesine
  Hakk’ı inandıramadı
  Özü çürük ervah’a
  “Ayak üstü kalktı server “ (Tüm cem erenleri ayağa kalkar)
  Oturdu hak makamına (Otururlar)
  Hu dedi gerçek demine ( Zakire katılıp Hü derler)
  Cümlesi de oldu sacid (Oldukları yerde secde ederler)
  Miraçlama okunurken bir erkek ve bacı semah yaparlar
  Miraclama bittikten sonra erkek ve bacı yan yana dara dururlar.
  DEDE Allah Allah! Cümle alemi yaratan nuru mutlak Ya Allah,Ya Allah, Ya Allah Nuri Nübüvvet Ya Muhammed (3 defa) Nuri Velayet Ya Ali (Üç defa) Ekberi Ümmehat Hatice ve Fatıma analarımız, Hasan, Hüseyin, Zeynel, Bakır Cafer, Musa, Rıza, Taki, Naki, Askeri, Mehdi cümle imameyn ve Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli hürmetine yaptığımız ibadetler okuduğumuz gülbanklar semahlar ve cümle hizmetler huzuru baride kabul ola. Allah bütün kusur ve günahlarımızı bağışlaya.Doğru yoldan ayırmaya Şeytan şerrinden münafık mekrinden koruya. Kötülere eş etmeye. Eşimize dostumuza komşumuza çocuklarımıza yeryüzündeki cümle müminlerle beraber hayırlı işler hayırlı ameller hayırlı düşünceler nasib ve müyesser eyleye Didarı Aliden ve meşrebi Hüseyin den mahrum etmeye. Bilerek bilmeyerek yaptığımız günahlara geri döndürmeye. Semah yapan bacı ve kardeş miraçlama söyleyen Zakir ler hizmetlerinin pirinden şefaat bulalar. Dil bizden, nefes Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş veliden ola. gerçek erenler demine Hu! Mümine ya Ali…
  (Duadan sonra Zakirler Kırklar Semahının ağırlanmasını çalmaya başlarlar.Önceki Semahçılar yerlerine geçerken kırklar semahı için altı bacı altı erkek meydana gelerek semaha başlarlar)
  ZAKİRLER Sabahtan yönümü hakka döndürdüm.
  Muhammed Aliyi göreyim diye
  Dünyanın gamından çektim elimi
  Mürşiti Kamile ereyim deyü
  Varıp bir Kamile yoldaş olmağa
  Ah eğleyip ikrarında durmaya
  Dört duvarın binasını kurmaya
  Ararım üstadım bulayım deyü
  Âşıkım serimi sevdaya saldım
  Aşkın ateşine tutuldum yandım
  İmâm eşiğinde peymançe durdum
  Ali’nin yoluna öleyim deyu
  (Yürüme) Ol imam Haseni canımla sevdim
  Mazlum Hüseynin gulamı oldum
  İmam Zeynel ile zindanda durdum
  Kendimi kırk pare böleyim deyü.
  Her zaman anarım kesmem zikirim
  Adına kurbanım İmam Bakırın
  Dünü gün vird’eyleyip okurum
  Ca’fer’den bir nasip alayım deyu
  (Hızlanma) Musa Kazım damenine Niyazım
  İmam Rızaya bağlıdır özüm
  Taki Naki Askeriyedir sözüm
  Mehdi ile kılıç çalayım deyü.
  Kul VELİ’m hakka secde ederim
  Hakk’ın buyurduğu yola giderim
  Dinim Hakk’dır Hak kelamı ederim
  On iki İmam’a ereyim deyu
  (Samahçılar duaya durur)
  DEDE Allah Allah! Hayır hizmetleriniz kabul ola Muradlarınız hasıl ola. İsteğinizi dileğinizi Hak Muhammed Ali vere. Döndüğünüz semahlardan hayır hasenet göresiniz. Ebu zer Gaffarinin, Hz. Fatımanın hüsnü himmeti üzerinize ola. Aliyyel Murtaza Kırklar Semahına kaydede. Gerçeğe Hü!
  (Semahçılar yerlerine otururlar. Sırada Sakka vardır. )
  DEDE Edep, erkan!
  (Herkes diz üzeri gelir. Sakka su dolu sürahiyle gelip dara durur.)
  SAKKA Bismi Şah..”-Biz her canlıyı sudan yarattık”(Enbiya suresi Ayet 30”) . Bütün dertlere derman olsun . Selamullah ala İmam Hüseyin Ve âl-i İmam Hüseyin Evlad-ı imam Hüseyin Lanetullah katil-i İmam Hüseyin .(Allah’ın laaneti İmam Hüseyin’in Katilinin üzerine olsun)
  Lütfuna muhtacız eyle ihsan ya Hüseyin---Derdimize senden derman eyle derman ya Hüseyin-- -Gayriye muhtaç kılma âşıkânı elaman---Sen medet kıl bizlere her vakit yâ Hüseyin---Sad hazeran Laanet olsun ol güruhu dalâle---Nakz-ı ahd ile şehit kıldılar anlar seni ya Hüseyin---İsm-i Pâkin aşkı için zikredeni koyma zulmette hergiz---Bermurad et dide-i giryan ile ağlayanı Ya Hüseyin---İznin ile su tapşırdım aşkına vermek için---Aşkınla içenlere kıl ab-ı hayat Ya Hüseyin.
  Bercemali Muhammed Kemali Hasan Hüseyin Ali Ra Bülende Selavad!
  CEMAAT Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed.
  (Sakka sürahiden küçük bardaklara birer yudumluk su koyarak dede ile birlikte üç kişiye su verirken)
  SAKKA Geçmişiz biz canı baştan erenler aşkına
  Can gözü dem be dem Hakkı görenler Aşkına
  Kerbela deşti gamında can verenler aşkına
  Gözüm yaşı sebil ettim Şahı şehidim adına
  (Sonra meydanın çevresini dolanarak elindeki sudan tüm cemde oturanlara serpiştirirken)
  SAKKA Selamullah ya Hüseyin (3 Kez) Ahmedi Muhtar aşkına Hayderi Kerrar aşkına Sadıkı Sakka Selman pak aşkına. Sakkahüm ya imam Hasan Sakkahüm Şah Hüseyin Kıl şefahat katresi düşene ya Hüseyin Yardım eyle Allah, Allah çağrışana ya Hüseyin Selamullah ya Hüseyin (3 kez) (Sakka bundan sonra meydanın ortasında dara durur)
  DEDE Allah,Allah! Hizmetini şehid ler Şahı kabul etsin. Selmanı Pakın himmeti üzerinde olsun. Gerçeğe hu!
  ZAKİRLER (Mersiye okurlar)
  İtmeyüp şah-ı Peygamber’den haya Hak’dan hazer
  Küfiyan-ı bi vefalar nakz-ı ahd etmiş meğer
  Kurretül-ayn-ı Rasûl-üeylemişler derbeder
  Var isegel hâtırı-ı Şah-ı Rasûlullâh eğer
  Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Hüseyin ibn-i Ali’den bir haber
  Teşnegane kıl nazar kıl nazar bir katre su bulmuş mudur
  Gülistân-ı Ahmed-i Muhtar’ı gör solmuş mudur
  Kerbela toprağı hep al kan ile dolmuş mudur
  Ol Huseyn-i Kerbelâ’ya bak şehid olmuş mudur
  Ey sabâ var Kerbelâdeştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Huseyn ibn-i Ali’den bir haber
  Kırdılar mı gülbün-ü şah-ı Nebi’nin dâlini
  Kesdiler mi ol Aliyyel-Murtazâ’nın bâlini
  Hiç soran varmı yetimân’ın acep ahvâlini
  Eyle Tahkik hânedân-ı Ehl-i beytt’in hâlini
  Ey sabâ var Kerbelâdeştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Huseyn ibn-i Ali’den bir haber
  Gel yetimler hâline rahmet Hudâ’nın aşkına
  Sâdık-ul va’d-ül emin ol Mustafanın aşkına
  Fâtih-i Hayber Aliyyel-Murtazâ’nın aşkına
  Kâffe-i ervâh-ı pak-i enbiyanın aşkına
  Ey sabâ var Kerbelâdeştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Huseyn ibn-i Ali’den bir haber
  Hazret-i Abbas şehid olmuş mu eyle cüst ü cü
  Kavm-i Süfyân ordugâhı Şah’aetmiş mi gulû
  Zaptîna almış mıdır nehr-i Fırat’ı ol adû
  Verdiler mi bak yetîmâna aceb bir katre su
  Ey sabâ var Kerbelâdeştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Huseyin ibn-i Ali’den bir haber
  Zulm ile seddoldu mu râh-ı Şehîd-i kerbelâ
  Çıktı mı eflâke dek âh-ı Şehid-i Kerbelâ
  Bak zevâle erdi mi mâh-ı Şehîd-i Kerbelâ
  Hûn ile âlûde mi Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ
  Ey sabâ var Kerbelâdeştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Huseyin ibn-i Ali’den bir haber
  Ma’sumân u mazlûmân hep anda kurban oldu mu
  Dâmen-i pâk-i Sekîne, Zeyneb al kan oldu mu
  Kasım u Leylâ Züleyhâ hep perişan oldu mu
  Ehl-i beyt’e bakesîr-i âl-i Mervan oldu mu
  Ey sabâ var Kerbelâdeştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Huseyin ibn-i Ali’den bir haber
  Bir haber yok mu HARÂBİ Şâh’dan hayretteyiz
  Ağlayub şâm ü seher ah dûzah-ı firkatteyiz
  Hatır-ı nâ şâd pür hüzn ü keder uzletteyiz
  Biz mûhibb-i Ehl-i beyt mâtem-i sûz mihnetteyiz
  Ey sabâ var Kerbelâdeştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Huseyin ibn-i Ali’den bir haber
  (Mersiyeden sonra sofracı elinde ekmek ve kurban lokması olduğu halde meydana gelip ortada dara durur.)
  LOKMACI Evvel Allah diyelim. Kadim Allah diyelim. Geldi Ali sofrası Hak versin biz yiyelim. Allah Eyvallah. Gerçeğe Hü!
  DEDE Allah, Allah! Hayır hizmetin kabul muradın hasıl olsun. Sofran Kamberin serdiği sofra olsun gerçek erenler demine hü!
  (Birkaç yere yer sofrası serilebilir. lokmalar dağıldıktan sonra. Sofracı “ Elimde yoktur kantar terazi herkes hakkına oldumu razı” diyerek toplumun razılığını alır.
  DEDE Yaradan Tanrı adıyla! (” Onlar içleri çektiği halde yiyeceği yoksula öksüze ve esire yedirdiler. Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz. Bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz, derler.”) “İnsan suresi Ayet 8-9”
  Allah, Allah! Lokma hakkına evliya keremine gerçekler demine Desturu pir izni mürşid yürüyenin lokması yürüye gerçeğe hü!
  (Yemek bitince iki ellerinin parmak uçlarını sofraya koyarak dedenin duasını cümle sonlarında Allah, Allah! Derler.)
  DEDE Allah, Allah! Nimeti Celil, bereketi Halil, Şefaati Rasül inayeti Ali, Himmeti, Pirimiz Hacı Bektaş Veli Bu gide, ganisi gele Hak Muhammed Ali kabul ede. Yiyene helal yedirene delil ola Yiyeni yedireni pişirip getireni Hak saklaya, Hızır bekleye Şeyen Lillah Allah Eyvallah hü!
  FEDRRAŞ: (Süpürgeci meydana üç kez süpürge çalar ve dara durur.)Güruhu Naciyim kırklar meydanında sübürkeciyim hamdülillah pirimiz Hacı Bektaş Velidir . üstadımız Ali Muhammed den seyyidi Ferraişidir .nefes pirdedir.
  DEDE Allah Allah! Hayır Hizmetinden şefaat bulasın! Seydi ferraşın himmeti üzerinde olsun. Gerçeğe hü!
  ZAKİRLER (Üç nefes bir duaz söylerler)
  Muhabbet kapısı açıldı bize
  Bugün pirler ile ülfetimiz var
  Gelmesin kallaşlar meclisimize
  Bizim erenlerle sohbetimiz var
  Ayin-i cemde herkes muradın buldu
  Donandı meclisler nur ile doldu
  Hep erenler evliyalar cem oldu
  Bu dem bayramımız var seyranımız var
  Pirler ocağında bizim yerimiz
  Rızadayız taşra çıkmaz birimiz
  Dolu kadeh sunar ,gani pirimiz
  Kevser şarabından işretimiz var
  Pirler huzurunda demler içildi
  Kudret hazinesi anda açıldı
  O meydanda lâl ü gevher saçıldı
  Erenler halidir hikmetimiz var
  Genc ABDAL tekbir getirdim ALLAH
  Gürûh gülbang ile Allah Eyvallah
  Pir elinden giydik El-hamdüli-llâh
  Başımızda tâcı devletimiz var ( isteğe göre devam edebilir.)
  DEDE Allah, Allah! Akşamlar hayrola hayırlar feth ola şerler defola. Münkirler mat Münafıklar berbat ola Müminler şad ola Meydanlar abad ola. Sırlar mestur Gönüller mesrur ola. Hak Muhammed Ali erenler ceminde hizmet bezledenleri cemde bulunan bacıları, kardaşları cümle Muhibbi ehli beytle beraber didarlarından katarlarından ayırmaya. On iki imam on dört masum pak on yedi kemer bestin Hüsnü himmetleri üzerimizde ola. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli muin ve destigirimiz ola üçler beşler yediler kırklar ve rical el gayb erenleri safa nazarlarını üzerimizden esirgemeye Cenabı Hak cümlemizi münkir münafık şerrinden adu mekrinden hıfzı amanda eyleye Dertlerimize derman gönüllerimize iman hastalarımıza şifa borçlarımıza eda nasib ve müesser eyleye Cenabı Hak Cemi cümlemizi Muhammet Ali on iki imam katarına dahil eyleye. Bütün dünya milletleriyle birlikte Yurdumuzda Barış Dünyamızda Barış ihsan eyleye. Vaktimız hayır gele Dil bizden nefes Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veliden ola. Gerçek Erenler demine hu! Mümine ya Ali…
  Oturan duran koğsuz gaybetsiz evine varıp yastığına baş koyan sağ yata selamet kalka Ali yoldaşı Hızır kılavuzu ola.Gerçek erenler demine hu! Mümine ya Ali…
  (Cemde bulunanlar meydana niyaz ettikten sonra çekilir giderler. Dede ile hizmet sahipleri kalınca dışardaki bekçiler çağrılır. Rehber sağ başta olmak üzere duaya durur.)
  DEDE Allah, Allah! Hizmetleriniz Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahına yazıla.Hizmetiniz kabul muradınız hasıl ola. Allah korktuğunuzdan emin isteğinizi nail eyleye Hizmetinde bulunduğunuz erenlerin evliyaların Hüsnü himmetleri sizinle beraber ola. Gerçek Erenlerler demine hü! Mümine ya Ali…
  (Duadan sonra dede ayağa kalkar. Çerağı meydanın ortasına getirir. Yönü Peygamber postu denilen posta dönük olarak diz üzeri oturur. Hizmet sahipleri dedenin geri tarafında sırayı bozmadan ayakta beklerler.)
  DEDE Allah... Allah!
  Batın oldu çerağı nur-u Ahmed
  Zahir oldu Şems-i Mah’ı Muhammed
  Allah eyvallah Hü dost
  (Diyerek ve çerağı söndürür.)
  NOT Verilen bu cem örneğinde Hünkar Hacı Bektaşi Veli evlatlarından “Ali Celalettin Ulusoy “efendimizin kitaplarından yararlanılmıştır. Kendilerine bizlere böyle bir eser bıraktığı için sonsuz şükranlarımı sunar Allah tan rahmet dilerim... Ayrıca Cem örneğinde verilen deyişler , duazlar ,Tevhitler, Miraclamalar ,yöresel farklılıklar gösterebilir. Zakirin bilgisine ezberine göre değişik şekil lerdede okuna bilir.
  ERGÜL ŞANLI
  HİZMET SAHİPLERİ TERCEMANLERI VE DEDE GÜLBANKLARI
  PEYİK Allah… Allah bülbül oldum bugün gülzar geldim. Halim arzetmeye dildare geldim. Koyarlarsa bizi bizden içeri erenler kapısında düşmeye dildare geldim. Ber cemal’ı Muhammed Kemal’ı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.
  DEDE Allah…Allah geldiğin yoldan durduğun dardan gideceğin yerden hayırlı haber ve sağlık getiresin. Hizmetinden hayır hasenet göresin. Cebrail aleyhisselamın ve Amrı Eyyar’ın hüsnü himmetleri üzerinize olsun. Gerçek erenler demine Hu!..
  REHBER Allah…Allah hak dost Aşıklar, sadıklar, yanıklar, uyanıklar hazır gaip zahir batın Ayini cem erenlerinin gül cemallerine aşk olsun. Ber cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.
  REHBER ( Her ikisi “Rabbimiz kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmesen biz kaybedenlerden oluruz.” Dediler) “Araf suresi ayet 23”
  Allah, Allah! Eli erde, yüzü yerde özü darı Mansur da. Hak Muhammed-Ali yolunda Erenler meydanı Pir divanında, canı kurban, teni terceman on iki imam ve on dört masum Pak Efendilerimizin dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak kavliyle Hak erenlerin nasihatlarını kabul etmek üzere yalın ayak yüzü üzere sürünerek gelmiş (İsimleri) Ayini Cem Erenlerinin izni icazetiyle Muhammet- Ali yoluna Seyyid Muhammet Hünkar Hacı Bektaş Veli tariki nazenine dahil olmak üzere koç kuzulu kurbanlarıyla gelmişler, Hakkı görmüş Rahı Hak bilmiş, Nesimi gibi yüzülüp Mansur gibi asılıp, Fazlı gibi borçtan halas olmak dilerler. Himmeti Pir niyaz ederler. Allah Eyvallah!
  DEDE Allah…Allah Hizmetin kabul, muradın hasıl Yüzün ak ola Aliyyel Murtaza başın Hızır Yoldaşın olsun Aliyyel Murtaza Efendimizin Hüsnü himmetleri üzerinde olsun. Dil bizden nefes Pirimiz Hacı Bektaş Veliden olsun Gerçek erenler demine Hu!...Mümine ya Ali.
  GÖZCÜ Allah…Allah Allah’tan ola hidayet Muhammed Mustafa dan bize şefaat Aliyyel Murtaza dan ola keramet Hünkar Hacı Bektaş Veli den ola himmet kırklar meydanında Pirimiz Gözcü er Mustafa dan Karaca Ahmet Ber cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.
  DEDE Allah…Allah Hizmetin kabul muradın hasıl olsun. Gözcü Er Mustafa ve Karaca Ahmet Efendilerimizin hüsnü himmetleri üzerinizde olsun. Dil bizden nefes pirimiz Hacı Bektaşi Veli den olsun. Gerçek erenler demine Hu!
  ZAKİR Allah…Allah Erenler meydanı Hak divanında nefes okumaya, duaz imam söylemeye, yolumuz erkanımız üzere şelpe vurup hak demeye geldik. Ber cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.
  DEDE Allah…Allah Hizmetin kabul muradın hasıl olsun ağzınız ağrı dert görmesin nefesiniz kimya olsun Hizmet piriniz Bilalı Habeş, Abdüs samet, İmam Bakır ve yedi ulu ozanlarımızın hüsnü himmetleri üzerinizde olsun.Gerçek erenler demine Hu! Mümine ya Ali…
  BEKÇİ Allah…Allah Güruhu naciyim Kırklar Meydanında bekçiyim Hamdülillah Pirimiz Hacı Bektaşi Veli dir Ali Muhammed den üstadımız İmam Hasan dır. Ber cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülend’e selavat
  BEKÇİ Allah…Allah Erenler meydanında yolumuz hak ola müşkülümüz hal ola Bu yolun sahibi bizleri saklaya bekleye. Ber Cemalı Muhammet Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.
  DEDE Allah …Allah Erenler sefasına bekçiler davasına Yaptığınız hizmetleriniz kabul muratlarınız hasıl olsun.Piriniz İmam Hasan Efendimizin Hüsnü Himmetleri üzerinizde olsun. Gerçek erenler demine hu! Mümine ya Ali…
  SÜBÜRKECİ Allah…Allah Güruhu Naciyim Kırklar meydanında sübürkecüyim pir divanında durucuyum. Hamdülillah Pirimiz Hacı Bektaş Velidir. Ali Muhammedden üstadımız Seyidi Ferraşidir. Allah eyvallah Nefes pirdedir.
  SÜBÜRKECİ Allah ..Allah Üç bacıydık Güruhu Naciydik Kırklar meydanında sübürkeciydik. Sübürkeci Selman kör olsun Mervan gele yetişe Methi yi sahip zaman Allah eyvallah nefes pirdedir.
  SÜBÜRKECİ Allah…Allah Güruhu Naci yim kırklar meydanında sübürkeciyim. Hüseyin’i kerbela için gözlerim kanlı yaştır. Yüzbin lanet olsun yezidin bağrı kara taştır. Erenler meydanında Aliyyel Murtaza baştır Pirimiz kırklar içinde seyidi Ferraştır
  DEDE Allah…Allah Hizmetin kabul ola muradın hasıl ola Seyidi Ferraş efendimizin Hüsnü himmeti üzerinizde ola Gerçek erenler demine hu ! Mümine ya Ali.
  DEDE Allah …Allah Saile Selman mülkü Süleyman Kör olsun Mervan, Cennette Rıdvan carımıza yetişsin Ali şahı Merdan hizmetin hakka geçe Seyidi Ferraş efendimizin hüsnü himmeti üzerinize ola Gerçek erenler demine Hu!..
  İBRİKÇİ Allah…Allah Ben gulamı Haydarıyem etmem adudan havf-u pak çünkü bu yolda örnektir Selmani pak gönlümüzü hakka bağlayıp yunduk arındık olduk pak Nefes pirdedir.
  İBRİKÇİ Allah…Allah Haydarın yolunda sinem oldu çark dergahına yüz sürüp olmuşum haki pak Erenler bir yol kurdu kırklar içinde pirimiz üstadımız Selmani pak Ber Cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende Selavat.
  DEDE Allah …Allah Hizmetleriniz kabul muradınız hasıl ola elleriniz dert görmeye gönlünüz incinmeye isteğinizi dileğinizi hak Muhammed Ali vere Selmani Pak efendimizin Hüsnü himmetleri üzerinizde ola Gerçeğe Hu!..
  DOLUCU Allah…Allah Bade seni bade seni vermeyelim yade seni münkirin ne hakkı var zerre kadar dade seni Ber Cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.
  DEDE Allah…Allah Dolularımız dolu olsun gönüller hep gani olsun yardımcımız Şahı Merdan on iki İmam olsun içirenlere delil, içenlere aşk ilahi olsun. İçtiğimiz bu demler abu Kevser olsun Kızıldeli, Akyazılı sultan efendilerimizin demi yürüsün. Dil bizden nefes Pirimiz Hacı Bektaşi veliden olsun Gerçek erenler demine Hu! Mümine ya Ali.
  SECCADE Allah…Allah destur pirim Muhammed Mustafa’nın dır Bu seccade Aliyyel Murtazanındır bu seccade oniki İmamlarındır bu seccade Pirimiz Hünkar Hacı Bektaşi Velinin dir bu seccade Ber Cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.
  DEDE Allah .Allah postlar kadim ola İnkar def ola hayıra gelmiş hayıra serilmiş ola .Kırklar meydanında serilen bu seccadenin üzerinde sorgulanan canların didarı cennet ola günahları af ola seccadeniz temiz yüzünüz ak olsun Hz Fatıma anamızın hüsnü himmetleri üzerinizde olsun.Dil bizden nefes Pirimiz Hacı Bektaş Veliden olsun Gerçek erenler demine Hu!
  KUBANCI Allah…Allah Kurbanımız kabul ola Arasatta İmam Cafer sürüsüne karışa Aşk ile geldim meydana şahı katar uzatıyorum Ber Cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.
  DEDE Allah ..Allah Kurbanlarınız kabul ola.yardımcınız Hak Muhammed Ali on iki İmam ola hayır hizmetleriniz kabul muratlarınız hasıl ola hizmet piriniz Muhammed Ensar ve Kasap Cömert efendilerimizin hüsnü himmetleri üzerinizde ola dil bizden nefes pirimiz Hacı Bektaş Veliden Ola Gerçek erenler demine Hu! Mümine ya Ali
  PERVANE Allah…Allah Kırklar meydanında semah dönmeye Pir divanında hak aşkıyla yanmaya geldik hamdulillah Pirimiz Hacı Bektaş Veli dir Ali Muhammed’den üstadımız Hz Fatıma, Abuzer Gaffari dir. Ber Cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat
  DEDE Allah ..Allah Hayır hizmetiniz kabul muradınız hasıl ola İsteğinizi dileğinizi hak Muhammed Ali vere Döndüğünüz semahlardan hayır hasenet göresiniz Abuzer Gaffari nin ve Hz Fatıma nın hüsnü himmetleri üzerinizde ola Aliyyel Murtaza Kırklar semahına kaydede Gerçek erenler demine Hu! Mümine ya Ali.
  SOFRACI Allah…Allah Evvel Allah diyelim…Kadim Allah diyelim…Geldi Ali sofrası Hak versin biz yiyelim Allah eyvallah Nefes Pirdedir. “lokma dağıtıldıktan sonra ise” Elimde yoktur kantar terazi herkes odlumu hakkına razı… Diyerek toplumdan razılık alındıktan sonra dede yemeğe başlama duası verir.
  DEDE “Yemeğe başlamadan önce” -Onlar içleri çektiği halde yiyeceğini yoksula, öksüze, ve esire yedirirler. Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz . bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz derler “İnsan suresi ayet 8-9 “ Lokma hakkına evliya keremine gerçekler demine desturu pir izni mürşit yürüyenin lokması yürüye gerçek erenler demine Hu! Mümine Ya Ali.
  DEDE “Yemek yenildikten sonra” -Allah …Allah Nimeti celil. Bereketi Halil .Şefaatı Resul. İnayeti Ali. Himmeti Pirimiz Hünkar Hacı Bektaşi veli bu gide ganisi gele Hak Muhammed Ali kabul ede yiyene helal yedirene delil ola. Yiyeni yedireni pişirip getireni Hak saklaya Hızır Bekleye Şayen lillah Allah eyvallah
  İZNİKÇİ Allah …Allah Kırklar Meydanında İznikçiyim Pir divanında durucuyum.Pirimiz Hacı Bektaşi Velidir. Ali Muhammed den Üstadımız Hüzeymetül Ensaridir. Ber Cemali Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.
  DEDE Allah…Allah Hayır hizmetin kabul muradın hasıl olsun Piriniz Hüzeymetül Ensarinin Hüsnü himmetleri üzerinizde olsun. Dil bizden nefes Pirimiz Hacı Bektaşi Veliden Olsun Gerçek erenler demine hu ! Mümine ya Ali..
  ÇERAĞCI Yaradan Tanrı adıyla (“Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru, içinde ışık bulunan bir kandil yuvasına benzer. O ışık bir cam içindedir. Cam ise sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu, ne yalnız doğuda, ne de yalnız batıda bulunan bereketli zeytin ağacından yakılır. Ateş değmese bile neredeyse yağın kendisi aydınlatacak nur üstüne nurdur. Allah, dilediğini nuruna kavuşturur. Allah, insanlara misaller verir. O her şeyi bilir)”Nur suresi Ayet 35”
  (Eğilip çerağı yakar. Diz üstü durarak aşağıdaki tercemanı okurken, Cem erenlerini selavat vermeye çağırır.)
  Çerağı rüşan, fahr-i Dervişan, zuhur-i iman, Himmet-i Piran, Pir-i Horosan, Kürşad-ı Meydan, Kuvve-i Abdalan, Kanun-u Evliya gerçek Erenler Demine Hü! Çerağ-ı Evliya nuru-s Semavat, ki bu menzildir ol turu münacat. Kaçan kim ruşen ola kıl niyaz, Muhammed-Ali’ye candan Salavat.
  CEMAAT Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammed Mustafa
  “ “ “ Aliyyel Murtaza
  Hasanü-l Mücteba
  Huseyn-i Kerbela
  Zeyne-l Aba
  Bakır Baha
  Cafer Rehnuma
  Kazım Musa
  Ali Sultan Rıza
  Muhammed Taki
  Ali Naki
  Hasan Askeri
  Muhammed Mehdi
  (Çerağcı Selavattan sonra Çerağın sağına soluna önüne niyaz ettikten sonra ayağa kalkarak geri geri çekilir. Meydanın orta yerinde dara durup aşağıdaki duvazı okur.)
  ÇERAĞ Çün çerağı fahr uyandırdık Hüdanın aşkına
  Seyyid el kevneyn Muhammed Mustafa’nın aşkına
  Sakii Kevser Aliyyel Murtazanın aşkına
  Hem Hatice Fatıma Hayrünissanın aşkına
  Şah Hasan Hulki Rıza hem Şah Hüseyni Kerbela
  Ol imamı etkiya Zeynel abanın aşkına
  Hem Muhammed Bakir ol kim nesli Paki Murteza
  Cafer üs Sadık İmamı Rehmümanın aşkına
  Musai Kazım İmamı Serfirazı ehli Hak
  Hem Ali Musa Rızayı Sabiranın aşkına
  Şah Taki ve Ba Naki hem Hasanül Askeri
  Ol Muhammed Mehdi Sahip Livanın aşkına
  Pirimiz üstadımız Bektaş Velinin aşkına
  Haşredek yanan yakılan aşikanın aşkına
  CEMAAT Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed
  DEDE Allah Allah! Hizmetin kabul, muradın hasıl ola. Cabir Ensarinin himmeti üzerinde ola. Gerçek Erenler demine Hu!
  (Duasını alan Çerağcı meydanı terk ederken Zakirler devreye girerler)
  SAKKA Bismi Şah..”-Biz her canlıyı sudan yarattık”(Enbiya suresi Ayet 30”) .Bütün dertlere derman olsun . Selamullah ala İmam Hüseyin Ve âl-i İmam Hüseyin Evlad-ı imam Hüseyin Lanetullah katil-i İmam Hüseyin .(Allah ın laaneti İmam Hüseyin in Katilinin üzerine olsun)
  Lütfuna muhtacız eyle ihsan ya Hüseyin---Derdimize senden derman eyle derman ya Hüseyin-- -Gayriye muhtaç kılma âşıkânı elaman---Sen medet kıl bizlere her vakit yâ Hüseyin---Sad hazeran Laanet olsun ol güruhu dalâle---Nakz-ı ahd ile şehit kıldılar anlar seni ya Hüseyin---İsm-i Pâkin aşkı için zikredeni koyma zulmette hergiz---Bermurad et dide-i giryan ile ağlayanı Ya Hüseyin---İznin ile su tapşırdım aşkına vermek için---Aşkınla içenlere kıl ab-ı hayat Ya Hüseyin.
  Bercemali Muhammed Kemali Hasan Hüseyin Ali Ra Bülende Salavad!
  CEMAAT Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed.
  (Sakka sürahiden küçük bardaklara birer yudumluk su koyarak dede ile birlikte üç kişiye su verirken)
  SAKKA Geçmişiz biz canı baştan erenler aşkına
  Can gözü dem be dem Hakkı görenler Aşkına
  Kerbela deşti gamında can verenler aşkına
  Gözüm yaşı sebil ettim Şahı şehidim adına
  (Sonra meydanın çevresini dolanarak elindeki sudan tüm cemde oturanlara serpiştirirken)
  SAKKA Selamullah ya Hüseyin (3 Kez) Ahmedi Muhtar aşkına Hayderi Kerrar aşkına Sadıkı Sakka Selman pak aşkına. Sakkahüm ya imam Hasan Sakkahüm Şah Hüseyin Kıl şefahat katresi düşene ya Hüseyin Yardım eyle Allah.. Allah çağrışana ya Hüseyin Selamullah ya Hüseyin (3 kez)
  (Sakka bundan sonra meydanın ortasında dara durur)
  DEDE Allah,Allah! Hizmetini şehidler Şahı kabul etsin. Selmanı Pakın himmeti üzerinde olsun. Gerçeğe hu!
  DAR GÜLBANGI Allah ..Allah Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız pirden hayır hasenet göresiniz. Cenabı Hak ikrarınızda ber karar eyleye Muhammed’e kul Ali’ye talip eyleye. Ceddi cemalım ve pirimiz Hünkar Hacı Bektaşi Veli efendimiz Bu yoldan, bu dardan, bu pirden ayırmaya. Şeytan şerrinden adu mekrinden koruya dilde dileklerinizi gönülde muratlarınızı vere. Dil bizden nefes pirimiz Hacı Bektaşi Veliden ola. Gerçek erenler demine Hu! Mümine Ya Ali.
  NAD-I ALİ DUASI Allah …Allah
  Nad-ı Aliyyen mahzar-ül acaip
  Tecidühü avnen leke fin –nevaip
  Li küllü hemmin ve ğammin seyen-celi
  Binur-u azametike Ya Allah Ya Allah Lebbeyk Ya Huseyn
  Allah
  Binur-u nübüvetike Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed
  Binur-u Velayetike Ya Ali Ya Ali Ya Ali
  Edrikni edrikni edrikni
  La fetta illa Ali la seyfa illa Zülfikar
  La gaza illa gaza el –Murtaza bil iktidar
  Her bir kaza ve bela senden gelirse
  Def eyle ya Perverdigar
  Münkirin boynundan gitmesin Tığ ile teber
  La fetta illa Ali La seyfa illa zülfikar
  Gerçek erenler demine hu mümine ya Ali
  Burada verilen deyiş ve duazlar örnek olarak verilmiştir. Yapılacak cemlerde Zakir lerin ezberindeki duaz, deyişlere ve yöresel farklılıklara göre çeşitlilikler gösterebilir. Ayrıca gelmiş geçmiş ozanlarımızın deyiş ve duaz larının yapılan cemleri mizde söylenmesinde hiçbir sakınca yoktur. Hatta onları anmak açısından yararlıdır.
 • “ İstediğimi aldım, ey Ebu Bekir! Ümmetimin affı için Rabbine yakarıp duruyordum. Arafat’ta Rabbim zalimler dışındakileri affettiğini söylemişti. Ben duaya devam edince, zalimlere de af yolunu açacağını söyledi. Bu müjde gelince İblis, yerden bir avuç toprak aldı, başına çalmaya başladı ve buradan kaçtı. Giderken, ‘Vay bana, helak oldum, helak oldum!’ diyen feryatlarını duydum. İblis’in bu halini görünce, sevindim ve gülmeye başladım.”
  ~Ahmed bin Hanbel, Müsned, 4/14; İbn Mace, 1002; İbn Kesîr, el-Bidaye, c. 5, s. 176

  Efendimiz’in Veda Haccı’nda ki bu yakarışları ümmetine olan sevgisinin ne boyutta olduğunu bizlere gösteren en önemli işaretlerdendir.
 • “Ey Abdurrahman! (bin Avf radıyallahu anh) Ümmetim için Rabbimden niyazda bulundum. Sonra Cebrail bana geldi ve dedi ki: ‘Ey Allah’ın Resulü! Onlara müjdele, ümmetinden kim sana salat ve selam getirirse, o Allah’ın rahmet ve mağfiretinin nail olur’ Bende bu güzel müjde için şükür secdesi yapıyordum.”
  ~Ahmed bin Hanbel, Müsned, 1/191
  [Yer: Mescid-i Nebevi’nin 900 metre kuzeyinde bir bahçedir. Öneminden dolayı Öner bin Abdülaziz döneminde oraya mescid inşa ettirilip “Secde Mescidi” denmiştir. Bulunduğu caddeden dolayı “Ebû Zer Mescidi” diye de isimlendirilmektedir.]
 • “Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinizin ziyneti kılmıştır. Küfrü, fıskı ve isyanı da size kerih/çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.” (Hucûrat Sûresi, 49/7)
  “Allah’ım! Bizlere imanı sevdir ve onu kalplerimizin ziyneti kıl. Küfrü, fıskı/her türlü çirkinliği, taşkınlığı ve yine sana karşı isyanı ise kerih göster. Bizleri aklî olgunluğa ermiş olanlardan eyle.” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 3/424)

  [İşte dua etmeyi öğrenmek...]