Içimizdeki Şeytan (1939) Ve Irkçilik Turancilik Davasi (1944)
“Nihat’la yanındaki çocuklardan birçoğu da yakalanmış… Prof. Hikmet’i de çağırmışlar, fakat herif bir kolayını bulup yakasını sıyırmış… Hiç değilse tevkif edilmedi. Nüfuzlu ahbapları var, herhalde onlar müdahale ettiler!” (Ali, Ağustos 2017: 233) “Nihat ve etrafına topladığı delikanlılar, gençlik, bilgisizlik, gayesizlik yüzünden ve biraz da külah kapmak arzusuyla, birtakım mecmualar, broşürler neşretmeye, memleket ve millet sevgisini inhisar altına alıp etrafa küfür ve iftira yağdırmaya başlamışlardı… Bu neşriyat son günlerde sistemli bir hal aldı. Bu, herkes gibi benim de gözüme çarptı. Münakaşalarını eskiden kahvelerde, vapurlarda, yollarda bağıra bağıra yapan, fikirlerini alenen söylemeyi ve icabında yumrukla müdafaayı bir kabadayılık addeden bu kahramanlar, birdenbire nedense esrarengiz bir hüviyet aldılar… Kahvede ikisi üçü bir araya gelince baş başa verip fısıltı halinde konuşuyorlar, bir münakaşada fikirlerine kuvvetli bir hücum yapılsa, hasımlarına cevap vermeyerek: ‘Zamanı gelsin, biz sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririz!’ demek isteyen emin bir gülümseme ile iktifa ediyorlar ve nihayet, şimdiye kadar mahiyetleri tamamen anlaşılamayan birtakım maceraperest ve esrarlı heriflerle düşüp kalkıyorlardı. Bunlardan biri, ara sıra Nihat’ın yanında gördüğümüz o tatar suratlı herif de mevkuflar arasında… Neyse, fazla tafsilat vermeye hacet yok, bu coşkun gençler, bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmeyerek, mükemmel bir ağın içine düşmüşler… Kendi fikirlerimizi söylüyoruz ve yazıyoruz sanırken yabancı ve barbarca kanaatlerin tercümanı, zavallı birer oyuncağı olmuşlar. Kendilerine telkin edilen yalancı ve sinsi dünya görüşünü müdafaa edeceğiz derken kendilerinin, milletlerinin ve insanlığın kuyusunu kazdıklarını bilmemişler… Ve nihayet başka bir devlet hesabına hizmet denilebilecek kadar ileri giden işlere girmişler… Ele geçen vesikalara nazaran, memlekette kendilerine muhalif bildikleri insanların listeleri yapılıp perde arkasında kalan esrarlı ellere verilmiş… Birçok insanlar düşünüşlerinin istikametine, kanlarına, yedinci cetlerinin nesebine veya doğduğu yere göre tasnif ve defterlere kaydedilmiş…” (Ali, Ağustos 2017: 239-240).

Yukarıdaki satırlar bir romandan alınmıştır. Romanda Nihat ismiyle geçen kahraman Nihâl Atsız’dır. “Tatar suratlı herif” olarak geçen kişi de Zeki Velidi Togan’dır. Tevkif edilmeyen Prof. Hikmet ise ünlü tarihçilerden Mükrimin Halil Yinanç.

Romanı okumuş olanlar belki hatırlayabilirler. Ünlü yazar Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan romanıdır bu. Sabahattin Ali’nin romanında Nihâl Atsız, Zeki Velidi, Mükrimin Halil, Peyami Safa, Necip Fazıl gibi yazar ve şairler son derece kötü, ahlaksız ve sefih kişiler olarak yer alır. Tabii farklı isimlerle. Mesela Peyami Safa, romanda İsmet Şerif, Necip Fazıl da Emin Kâmil’dir.

Romanın sonunda Nihat ve arkadaşları ile “tatar suratlı herif” tevkif edilir. Romana göre bunlar, “memleket ve millet sevgisini inhisar altına alıp etrafa küfür ve iftira yağdıran” kimseler, yani milliyetçilerdir. Nihat ve etrafındaki gençler, “birtakım maceraperest ve esrarlı heriflerle düşüp kalkmakta”dırlar; bu heriflerin biri de “tatar suratlı herif”tir. Aslında bu gençler aldanmış ve “mükemmel bir ağın içine düşmüşler… yabancı ve barbarca kanaatlerin tercümanı, zavallı birer oyuncağı olmuşlar”dır. “Başka bir devlet hesabına hizmet denilebilecek kadar ileri giden işlere girmişler”dir. Muhaliflerini de düşüncelerine “kanlarına, yedinci cetlerinin nesebine veya doğduğu yere göre” listeleyip “perde arkasında kalan esrarlı ellere” vermişlerdir.

Okuyucuların pek çoğunun aklına 1944 hadiselerinin geldiğinden eminim. 3 Mayıs gösterileri üzerine 09 Mayıs 1944’te ve bu tarihi izleyen günlerde Nihâl Atsız, Zeki Velidi Togan ve birçok Türkçü tutuklanır. 18 Mayıs’ta Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan hükümet bildirisine göre tutuklananların suçları şunlardır:

1.Anayasada tespit edilen esaslara aykırı olarak ırkçılık ve Turancılık gayeleri gütmek, 2. Bu yolda faaliyetler yürütmek, tertibat almak ve anlaşmalar imzalamak, 3. Anayasayla belirlenmiş rejime ve vatandaşların “hakiki milliyetçilik hisleri”ne aykırı umdeler, 4. Bu umdelere varmak için gizli cemiyet kurmak, faaliyet programları hazırlamak, teşkilatlar kurmak, propaganda organları çıkarmak, aralarındaki haberleşmeler için şifreler ve parolalar kullanmak, 5. Gençlerin temiz milliyetçilik ve vatanseverlik duygularını istismar ederek genç nesil arasında kendilerine taraftar toplamak, 6. Bu suretle hedeflerine ulaşmak için devamlı ve sistemli bir faaliyet sarf etmek ve memlekete zararlı ideolojilerini tahakkuk ettirmek yolunda çalışmak[1] (Cumhuriyet gazetesi, 19 Mayıs 1944. Akgöz 2016: 69’dan).

Tutuklamalar ve sorgulamalar bittikten sonra, 07 Eylül 1944’te Irkçılık – Turancılık Davası başlar. Savcı Kâzım Alöç tarafından okunan Son Tahkikat Kararı’ndaki suçlamalar da 18 Mayıs’ta yayımlanan hükümet bildirisiyle aynıdır. Ancak son tahkikat kararında bir de “dış unsurlar”dan bahsedilir. Bu gizli cemiyetleri kendi maksatları için kullanmak isteyen “yabancı teşekküller de hareketsiz kalmamış ve bu suretle içten beliren fesat ve hıyanet hareketlerinde dış unsurların tesir ve müdahalesi de” görünmüş imiş (Tanin gazetesi, 08 Eylül 1944, Akgöz 2016: 73-74’ten).

Hükümet bildirisinin 1. maddesindeki ırkçılık gayesi gütmek, romanda insanları “kanlarına, yedinci cetlerinin nesebine veya doğduğu yere göre tasnif ve defterlere kaydetmek”tir.

Hükümet bildirisinin 3. maddesindeki “anayasayla belirlenmiş rejime ve vatandaşların ‘hakiki milliyetçilik hisleri’ne aykırı umdeler”, romanda “memleket ve millet sevgisini inhisar altına almak”tır.

Bildirinin 4. maddesindeki cemiyet ve teşkilatlar kurmak, son tahkikat kararındaki “gizli cemiyetler”, romanda “esrarengiz bir hüviyet almak, baş başa verip fısıltı halinde konuşmak, birtakım maceraperest ve esrarlı heriflerle düşüp kalkmak”tır.

Yine 4. maddedeki “propaganda organları çıkarmak”, romanda “birtakım mecmualar, broşürler neşretmek”tir.

Hükümet bildirisinin 5. maddesindeki “genç nesil arasında kendilerine taraftar toplamak”, romanda “Nihat ve etrafına topladığı delikanlılar”dır.

Son Tahkikat Kararı’ndaki “yabancı teşekküller” ile “dış unsurların tesir ve müdahalesi” ise romanda “yabancı ve barbarca kanaatlerin tercümanı, zavallı birer oyuncağı olmak, başka bir devlet hesabına hizmet denilebilecek kadar ileri giden işlere girmek”tir.

Karşılaştırmaları sadece resmî hükümet bildirisi ve son tahkikat kararına göre yaptım. Bir de iddianame var. İddianameyle yapılacak bir karşılaştırmada çok daha fazla benzerlikler bulunacağı muhakkaktır.

Fakat bunlardan da önemli olan isimlerdir. Millî Şef Dönemi adlı eserinde Mahmut Goloğlu şöyle diyor:

“Sabahattin Ali – Nihâl Atsız Davası bitmişti ama bu dava nedeniyle gelişen olayları, anayasal devlet düzenine karşı suç niteliğinde kabul eden makamlar Irkçılık-Turancılık amacı ile Gizli Cemiyet Kurmak ve Hükümeti Devirmek anlamında niteleyen ilgili ve yetkili makamlar, bu suçla ilgili sandıkları kimseleri yakalayıp yargılama kararına vardı. Milliyetçi yayıma karşı alınacak tedbirler hakkında, Hasan Ali Yücel’in başkanlığındaki bir kurulca düzenlenmiş olan rapor da İçişleri Bakanlığından İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığına gönderildi. Bu raporda adları yazılı olan Irkçı-Turancılar 47 kişi idiler.” (Goloğlu 1974: s. 249)

Mahmut Goloğlu 47 kişilik listeyi de verir. Birinci sıradaki kişi Zeki Velidi Togan, beşinci sıradaki kişi Nihâl Atsız’dır. On dokuzuncu sırada Mükrimin Halil Yinanç, yirmi birinci sırada ise Peyami Safa yer alır.

Tıpkı romanda olduğu gibi Togan ve Atsız tutuklanmış, fakat Mükrimin Halil (romanda Prof. Hikmet) serbest kalmıştır. Goloğlu’nun kitabındaki listede 21. sırada yer alan Peyami Safa da (romanda muharrir İsmet Şerif) tutuklanmamıştır; İsmet Şerif, Beyazıt kahvelerinden birinde tavla oynayan arkadaşlarıyla birlikte oturmaktadır (Ali, Ağustos 2017: 245).

Buraya kadar şaşılacak bir şey yok. Neticede bir romancı 1944 olaylarını, bu olaylarda listelenen ve tutuklanan kişileri romanına almış ve kendi bakış açısıyla işlemiştir. Fakat…

Fakat bu romanın yayımlanma tarihi 1939’dur. Yanlış anlamadınız, 1939. Evet, İçimizdeki Şeytan, önce Ulus gazetesinde, 03.04.1939 – 29.06.1939 tarihleri arasında tefrika edilmiş, 1940 Şubat’ında da Remzi Kitabevi tarafından kitap hâlinde basılmıştır. Yukarıda alıntıladığım kısımlar, sonraki baskılarda ilave edilmiş değildir; ilk baskıdan itibaren vardır.

Sizi bilmem ama aziz okuyucular, ben bu benzerliği fark edince hayretler içinde kaldım. Bunu nasıl açıklamalıydım? Sabahattin Ali’nin bir kehaneti olarak mı? Bu kadar ayrıntılı bir kehanet olabilir miydi? Haydi diyelim ki milliyetçiliği inhisar altına almak, insanları düşüncelerine, kanlarına, soylarına göre sınıflandırıp listelemek gibi suçlamalar, 1939’da da milliyetçilik karşıtı bir yazarın yapabileceği suçlamalardı. Fakat bunların bir örgüt kurmakla, başka bir devlet hesabına çalışmakla suçlanacaklarını ve bu sebeple tutuklanacaklarını da mı öngördü Sabahattin Ali? Üstelik Atsız ve Togan’ın tutuklanacağını, fakat Mükrimin Halil ile Peyami Safa’nın serbest kalacağını da mı öngördü?

Peki bu bir kehanet değilse nedir?

Irkçılık – Turancılık Davası’nın tutuklu yargılanan 23 sanığından biri olan Fethi Tevetoğlu, Yeni Orkun dergisinde yayımlanan Bin Dokuz Yüz Kırk Dörtlüler başlıklı tefrikasının 14’üncüsünde şöyle yazar:

“Irkçılık – Turancılık diye açılacak dâvânın iddiânâmesinin bizzat Falih Rıfkı Atay’ın kaleminden çıkdığını; Çankaya’da Millî Şef İnönü’nün sofrasında bu iddianâmenin son şeklini aldığı toplantıda Falih Rıfkı Atay, Hasan Âli Yücel, Vâli Nevzad Tandoğan, Sabahaddin Ali, Şevket Süreyya Aydemir, Askerî Hâkim Albay Osman Cevdet Erkut ve Askerî Hâkim Yüzbaşı Kâzım Alöç’ün hazır bulunduklarını 1963’de bizzat Kütahya Senatörü Emekli Hâkim General Cevdet Erkut, arkadaşlarım Kocaeli Senatörü Amiral Rıfat Özdeş ile Kayseri Senatörü Hüsnü Dikeçligil’in yanında, şahsen bana açıklamışdı.” (Tevetoğlu, Orkun 1989/19: 15).

Yukarıdaki açıklamayı yapan Kütahya Senatörü Emekli Hâkim General Cevdet Erkut, 1 Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi’nde görülen 1944 Irkçılık – Turancılık Davası’nın duruşma hâkimi idi. O zamanki rütbesi albaydı.

Açıklamaya göre iddianame Falih Rıfkı Atay’ın kaleminden çıkmış. Son şeklini ise Çankaya’da, İnönü’nün sofrasında almış. Sofrada bulunanlar şunlarmış: Falih Rıfkı Atay, Hasan Âli Yücel, Ankara Valisi Nevzat Tandoğan, Sabahattin Ali, Şevket Süreyya Aydemir, Irkçılık – Turancılık Davası’nın duruşma hâkimi Albay Cevdet Erkut ve davanın savcısı Yüzbaşı Kâzım Alöç.

İçimizdeki Şeytan romanının yazarı Sabahattin Ali orada. Romanı, başyazarı bulunduğu Ulus’ta tefrika ettiren Falih Rıfkı orada. Sabahattin Ali’nin hâmisi Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel orada. Davanın hâkimi ve savcısı orada.

Acaba diyorum, Falih Rıfkı, iddianameyi hazırlarken, gazetesinde tefrika edilen Sabahattin Ali’nin romanına mı baktı? Yoksa Sabahattin Ali, “ben bunları beş yıl önce yazmıştım” diyerek Falih Rıfkı’ya bir hatırlatmada mı bulundu?

Yoksa… 1939’da tefrika edilen İçimizdeki Şeytan romanıyla mı olaylar kurgulanmaya başlandı? Yoksa bir yerlerden Sabahattin Ali’ye bazı telkinlerde mi bulunulmuştu? “Romanlarınızda, hikâyelerinizde faşistleri ahlaksız, çıkarcı, yabancılarla iş birliği yapan insanlar olarak gösterin. Hatta gizli örgüt kurup yabancı devletlerle iş birliği yapan bu ahlaksız faşistleri romanlarınızda tutuklattırın” gibi telkinler mi söz konusuydu? Bu yolla bazı kimselere, bazı yetkililere bugünlerde moda olan bir tabirle “subliminal mesajlar” mı verilmişti? Yoksa meseleye sadece bir edebiyat olayı olarak mı bakmalıdır?

Hasılı kelam ben bu garip işi kesin olarak çözebilmiş değilim. Beni hayrete düşüren bu tuhaf benzerliği herkes bilsin istedim. Belki benim aklıma gelmeyen başka ihtimaller de söz konusudur. Kim bilir?KAYNAKLAR

Akgöz, Serkan (Mart 2016), Basında Atsız, İstanbul, Bozkurt Yayınları.

Ali, Sabahattin (Ağustos 2017), İçimizdeki Şeytan, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

Goloğlu, Mahmut (1974), Millî Şef Dönemi (1939 – 1945), Ankara, Goloğlu Yayınları.

Tevetoğlu, Fethi (1989/19: 15), “Bindokuzyüzkırkdörtlüler / 14”, Yeni Orkun, Ekim-Kasım 1989 / 19, İstanbul.

AHMET BİCAN ERCİLASUN

Safiye Gökçe, bir alıntı ekledi.
 14 Şub 20:48

Kâşgarlı Mahmud aynı zamanda bilinçli bir Türkçüdür. Eserinin Türk maddesinde "Yüce Tanrı benim bir ordum vardır, ona Türk adını verdim, onları doğuda yerleştirdim. Bir ulusa kızarsam Türkleri, o ulus üzerine musallat kılarım diyor" şeklindeki kutsî hadisi aktardıktan sonra Kâşgarlı şöyle devam ediyor: " İşte bu, Türkler için bütün insanlara karşı bir üstünlüktür. Çünkü Tanrı onlara ad vermeyi kendi üzerine almıştır...."

Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ahmet Bican Ercilasun (Sayfa 316 - undefined)Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ahmet Bican Ercilasun (Sayfa 316 - undefined)
Safiye Gökçe, bir alıntı ekledi.
14 Şub 20:35

Ortak kelimeler iki dil arasında iki türlü ilişkinin kanıtı olabilir. 1)köken birliği, 2)alış veriş, Osman N. Tuna, Türkçe ile Sümerce arasındaki ortak kelimelerin daha çok alış veriş sonucu olduğu görüşündedir. Bu alış verişin önemi, zamanımızdan 5500 yıl önce Türkçenin var olduğunu göstermesi ve böylece "yaşayan dünya dilleri arasında en eski yazılı" verilere sahip dilin Türkçe olduğunu kanıtlamasıdır. Bu veriler sayesinde "Türklerin en az M.Ö. 3500'lerde Türkiye'nin Doğu bölgesinde bulunduğu" da "tespit edilmiştir.(Tuna 1997:49)

Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ahmet Bican Ercilasun (Sayfa 36 - Akçağ)Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ahmet Bican Ercilasun (Sayfa 36 - Akçağ)
Cosmos_tutkunu, PKK ile Pazarlık'ı inceledi.
03 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kitabın içerisinde Ahmet Bican Ercilasun hocamın yazısını gördüğüm için okuma isteği duymuştum . Kitaba partizan gözü ile yaklaşmak değil , mevcut sistemin geliştirilebilirlik ve olağan durumun mantalitesi açısından bakmak daha faide sağlayacaktır.Çeşitli tarihçi ve yazarların fikirlerinin olduğu bu kitabı herkes vicdanı ölçüsünde okumalıdır. Onun dışında ,kitapta katılmadığım görüşler de mevcuttur.

Muhammet Raşit AVAN, Dilde Birlik'i inceledi.
16 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Mürekkep Fikir-Sanat-Edebiyat Sayfası / Dilde Birlik / İnceleme

Aziz dostlar… Lisan okumaları ve mütalâalarına devam ediyoruz.
Lisan, bir milletin şahsiyetini oluşturan, belki de en önemli unsurdur. Bu unsuru kaybedenlerin yaşama hakları ise mümkün değildir. Bu hali önceden fark eden İsmail Gaspıralı gibi münevverlerimiz, dinî, siyasî, iktisadî ve bin bir cepheden olan ayrılıklarımızın devasını, ilk başta dilde, lisanda görmekte… Yani, fikirde, işte ve DİLDE birlik!..
Bu birlik gerçekleşecekse ve bunun ilk adımını dilde atacaksak kendisine kulak vermemiz, eserine göz atmamız gereken bir diğer değerli insanda Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’dur.,
Elimizdeki eser Dilde Birlik. Müellifi değerli Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun. Eserin tarifini ise müellif şöyle dillendiriyor:
““Dilde Birlik” kelimeleri aydınlarımızın zihninde şimdi yepyeni çağrışımlar uyandırmaktadır. Önümüzde açılan yeni ufuklara doğru uzanan çağrımları. İsmail Gaspıralı’nın ünlü şiarında dile getirdiği bütün Türklerin ortak dile kavuşması hayali. Şimdi aydınlarımız, hiç olmazsa bir kısım aydınlarımız bütün Türklerin dilde, fikirde, işte birlik olabileceklerini artık düşünüyorlar. Biz de o zaman kitabımıza bu adı verirken İsmail Gaspıral’nın ilkesini göz önünde bulundurmuştuk. Fakat kitabın ilk baskısının yapıldığı 1984 yılında ve ondan önceki yıllarda Türkiye’de şiddetli bir dil kavgası ve dil ikiliği vardı. Kitabın adının ülkemizdeki bu dil ikiliğine de bir cevap teşkil edebileceği düşünülmüştü.”
“Dilde Birlik” bugün 3. baskısını yapmıştır ve 212 sayfadan oluşmaktadır.
Haftaya “Dilde Birlik” eserinden “Türklüğü Birleştiren Kelimeler” mevzusunu, dilimizin döndüğü, mürekkebimizin damladığınca konuşacağız.
Sevgi ve selam ile kalınız.

Zagor, bir alıntı ekledi.
17 May 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kör Bican
'Dişisinin yanında erkek serçeye bile eyvallah çekmek lazım.'

Agatha'nın Anahtarı, Ahmet Ümit (Sayfa 25 - Everest Yayınları 13.Basım Kasım 2013 / Kör Bican'ı Kim Vurdu? adlı öyküden)Agatha'nın Anahtarı, Ahmet Ümit (Sayfa 25 - Everest Yayınları 13.Basım Kasım 2013 / Kör Bican'ı Kim Vurdu? adlı öyküden)

TÜRKİYE İLİM VE EDEBİYAT ESERLERİ MESLEK BİRLİĞİ (İLESAM)-MİLLİ DÜŞÜNCE MERKEZİ (MDM)-TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI (TÜDAV)-TÜRK EDEBİYATI VAKFI VE PANAMA YAYINCILIK YÖNETİCİLERİ ORTAKLAŞA ROMAN, HİKAYE, RESİM VE SENARYO YARIŞMASI DÜZENLEDİ...

KERİM ÖZBEKLER
GAZETECİ-YAZAR-ŞAİR

ŞARTNAME;

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), Milli Düşünce Merkezi (MDM) Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TÜDAV). Türk Edebiyatı Vakfı ve Panama Yayıncılık Türk milli kültürüne hizmet etmek amacıyla, Hikâye, Senaryo, Roman ve Resim Yarışması açmışlardır.

YARIŞMANIN AMACI;

Sekretarya çalışmaları Milli Düşünce Merkezi tarafından yürütülecektir.

YARIŞMA GENEL ŞARTLARI;

1. Yarışmanın son başvuru tarihi 3 Mayıs 2017’dir. Bu tarihten sonra gelecek eserler kabul edilmeyecektir
2. Eserler iade edilmeyecektir.
3. Yarışma konuları özel şartlar bölümlerinde belirtilmiştir.
4. Gönderilecek eserler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
5. Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.
6. Katılım bir (1) eserle sınırlandırılmıştır, metne dayalı olanlar için sayfa sınırlaması yoktur. (Resim yarışması için Resim Yarışması Özel Şartları bölümünde ayrıca belirtilmiştir.)
7. Eserler Türkiye Türkçesi ile yazılacaktır.
8. Her yarışmacı, eserini bir nüsha yazılı olarak aşağıdaki adrese elden veya postayla gönderecektir.
Adres: Millî Düşünce Merkezi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Özveren Sokağı, Nu: 2/2, Demirtepe - Kızılay / ANKARA
9. Eserlerin herhangi bir yerinde yarışmacının gerçek ismi ve kimlik bilgileri bulunmayacaktır. Eserlerin kapak sayfasında yazar ismi olarak eser sahibinin seçeceği bir rumuz kullanılacaktır.
10. Yarışmacı ad, soyad, telefon (cep, ev, iş), adres ve e-posta bilgilerini, kullandığı rumuzu ve eserine verdiği ismi kapalı bir zarf içinde, ayrıca gönderecektir.
11. 7. Maddede belirtilen eser dosyaları ve 9. Maddede belirtilen bilgiler elektronik posta ile yarisma2017@gmail.com adresine ayrıca gönderilecektir. Romanlar Word veya benzer formatta olacak, bilgiler ise e-posta metnine yazılacaktır.
12. Sonuçlar 26 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak, ödüller daha sonra bildirilecek tarih ve yerde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.
13. Yarışmaya, Seçici Kurul üyeleri, Millî Düşünce Merkezi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Edebiyatı Vakfı ve İLESAM Yönetim Kurulu üyeleri ve bunların birinci derece yakınları katılamazlar.
14. Yarışmaya katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eser dosyalarına hiçbir şekilde basılması için izin vermediklerini, düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi Yarışma Sekretaryasına göndermekle/vermekle yükümlüdürler.
15. Bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılır.
16. Yarışma Seçici Kurulu, yarışma dallarında kısmen ya da tamamen; ödüllerden, biri, birkaçı veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir.

ROMAN YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI;

1. Romanın teması Türk Milletinin ölümsüz evladı büyük devlet adamı Rauf DENKTAŞ olacaktır. Eserde Rauf Denktaş’ın hayatı, fikirleri ve mücadelesinin tamamı veya bir parçası biyografik roman kurgusu içinde verilecektir.

2. Ödüller:

Birinciye 5.000 TL
İkinciye 3.500 TL
Üçüncüye 3.000 TL

3. Ödül kazanan eserler, PANAMA Yayıncılık tarafından basılacaktır.

4. Yarışmaya gönderilecek eserler;

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN,
Prof. Dr. Leyla KARAHAN
İsa KOCAKAPLAN
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
Mehmet Nuri PARMAKSIZ’dan
Oluşacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.


HİKÂYE YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI;

1. Hikayeler serbest temalı olacaktır.

2. Dereceye giren eserler Türk Edebiyatı Dergisinde yayınlanacaktır.

3. Ödüller:

Birinciye 500 TL
İkinciye 300 TL
Üçüncüye 200 TL
Mansiyon (2 adet) 150 TL

4. Yarışmaya gönderilecek eserler;

Orhan YENİARAS
Doç. Dr. Bahtiyar ASLAN
Pehlivan UZUN
Doç. Dr. Ayfer YILMAZ
Durak Turan DÜZ’den
Oluşacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

RESİM YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI;

1. Yarışmanın konusu Türk Milletinin büyük destanı Ergenekon’dur.

2. T.C. vatandaşı tüm sanatçılara açıktır.

3. Yarışmaya; tuval üzerine yağlı boya, akrilik ve karışık teknikle oluşturulan eserler kabul edilecektir.

4. Gönderilecek eserlerin boyutları; kısa kenarları 90 cm’den küçük, büyük kenarları 200 cm’den büyük olmayacaktır.

5. Yarışmaya; her sanatçı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş veya yayınlanmamış en fazla 2 (iki) eser ile katılabilir.

6. Her yarışmacı, yarışmaya katılacağı eserleri ve önceki dönem çalışmalarından oluşan en az 5 (beş) farklı eserinin yüksek çözünürlüklü görselini (fotoğrafını), Genel Şartların 7. Maddesinde belirtilen adrese 03 Mayıs 2017 tarihine kadar, kargo veya elektronik posta ile gönderecek ya da elden teslim edecektir.

7. Seçici Kurul tarafından ön değerlendirme; bu görseller (fotoğraflar) üzerinden yapılacaktır. Öndeğerlendirme sonuçları sanatçılara bildirildikten sonra belirlenen resimler; sergilenmeye hazır bir şekilde çerçeveli veya kenarları çıtalanmış olarak arka yüzünde; eserin adı, boyutları, çalışılan tekniği, sanatçının adı, soyadı, adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerini içeren (A4) boyutunda bir etiket yapıştırılmış olarak 05 Haziran 2017 tarihine kadar elden teslim edilecek veya posta/kargo ile gönderilecektir.

8. Posta veya kargo ile gönderilen eserlerin tüm masraf ve sorumluluğu katılımcılara aittir. Teslimat ve nakliye esnasında doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan ötürü yarışmayı düzenleyen kuruluşlar sorumlu olmayacaktır.

9. Seçici Kurul, son değerlendirmesini; gerçek resimler üzerinden yaparak, 1’inci, 2’inci ve 3’üncü dereceye giren yarışmacıları belirleyecektir. Ayrıca, jüri teşvik ödülü için bir eser seçilecektir. Eser seçimindeki oylamada eşitlik halinde Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN’ın tercihi belirleyici olacaktır.

10. Yarışma sonunda dereceye giren resimler; bütün telif hakları ile birlikte yarışmayı düzenleyen kuruluşlara devredilmiş olacaktır Kuruluşlar bu eserleri (resimleri) tüm etkinliklerinde afiş, katalog, broşür, çoğaltma (Reprodüksiyon) v.b. her türlü tanıtım işlerinde kullanma, gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere, 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaklardır.

11. Seçici Kurul tarafından sergilenmeye layık görülen resimler; yarışmayı düzenleyen kuruluşlar tarafından belirlenecek tarihler arasında ve uygun görülen bir yerde sergilenecektir.

12. Eserler, yarışmanın sonuçlanması ve sergilenmelerini müteakip bir ay içerisinde Yarışma sekretarya adresinden teslim alınabileceği gibi, posta ve kargo ile gelenler; kargo masrafları ve her türlü sorumluluk sanatçıya ait olmak üzere kendilerine gönderilecektir.

13.Ödüller;

Birinciye 5.000 TL
İkinciye 3.500 TL
Üçüncüye 3.000 TL
Jüri Teşvik Ödülü 1.500 TL

14. Yarışmaya gönderilecek eserler;

Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN, Akademisyen-Sanatçı (Eski Dekan)
Engin KORKMAZ, Akademisyen-Sanatçı
Mehmet SUBAŞI, Galerici
Ahmet YAVUZ, Koleksiyoner
Hatice GÜLENSOY, Grafiker - Sanatçı
Sertap YEĞİN, Sanatçı
Orhan UMUT Sanatçı
Fatih KARAKAŞ, Sanatçı
Oluşacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

SENARYO YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI;

1. Eser, dramatik belgesel tekniğine uygun yazılacaktır..

2. Tema; Balkan, Kafkas, Ahıska, Irak ve Suriye Türkleri ile Kırım Türklerinin yaşadığı GÖÇ, SÜRGÜN, KIRGIN olacaktır.

3. Ödüller;

Birinciye 3.000 TL
İkinciye 2.000 TL
Üçüncüye 1.500 TL

4. Yarışmaya gönderilecek eserler;

Yağmur TUNALI
Mehmet ATAY
Turgay BOSTAN
Özcan ÜNLÜ
Raşit DEMİRTAŞ’dan oluşacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ
(İLESAM) GENEL MERKEZİ
İzmir 1.Cad. No.33/16 Aydın Apartmanı, Kat.4
Kızılay/ANKARA
Tel.0-312-4194938
Faks.0-312-4194939
E Posta.ilesam@ilesam.org.tr
Web.http://www.ilesam.org.tr

İLGİLENENLERE, ÖNEMLE DUYURULUR.

emt, bir alıntı ekledi.
27 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Yavuz Bülent Bakiler
Her milletin bir alfabesi var. Yani; İngilizin, Yahudinin, Almanın, Arabın, Japon'un, Çinlinin... yalnız bir alfabesi var. Dünyada dünden bugüne Türk milletinin(Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilusun'un incelemesine göre) 28 ayrı alfabesi oldu. Niçin? Niçin? Niçin?

Türk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet CanTürk Birliğine Engel Alfabe ve Dil Meselemiz, Mehmet Can

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Türk Dili Tarihi ders kitabıdır. 1. sınıfta olan arkadaşların bir kısmı bilir diye düşünüyorum..............................................