Bazı insanlar çok rahat
İddiası olmayan sınanmaz
Kim kendini hangi özellikle nitelerse
O özelliğe göre imtihana tabi olur
İhya = Dirilmek
Dirilmek ise hayat
Hayatın zıddı, etkisizlik
Munkız = Kurtaran
Gazali nin
“ el munkızi min ed dalal “ eseri,
Açılımı , ihya
Bizi ne kurtaracak ?
Vahiy – Rasul – Akıl – İnsan tecrübeleri,
Her meslek erbabı kişiye güven verir
Talebe = Talep eden
Zihinsel olarak talebeyiz
Ey soru soran
Ben senden iyi durumda değilim
Sahicilik, en ileri eleştiri
Sahicilik, İhlas tır
İhlas,
Kimseyi dikkate almadan Kendindekini konuşmak,
Kimse yokmuş gibi hakikate bakmak
Her birimizin zihninde tecrübeler var
Futuhul ibare = Sözün açılmasıdır
Her kelimenin gerçek manasına ulaşmalıyız
Doğrular ayakta tutulmalı
Bir ana fikirde toplanmalı
Ve İHYA
Bütünlük sağlanmalı
Kemalât = Bilmek- yaşamak- Ahlaklı olmak
Önce dert anlaşılacak
Temel kavramlar netleşecek
Dönüştürecek bilgi külli bilgidir
Bilgi – Eylem arasında fark olmayacak
Marifet, eylemin kendisinden çıkar
Cömertlik dendiğinde,
Cesaret dendiğinde,
Alim dendiğinde,
Adalet dendiğinde,
Bilmemiz ile olmamız eşit olacak
Kötülük ise bilgisizlik ve olmamaktır

Yol notları,

Bazı insanlar çok rahat
İddiası olmayan sınanmaz
Kim kendini hangi özellikle nitelerse
O özelliğe göre imtihana tabi olur
İhya = Dirilmek
Dirilmek ise hayat
Hayatın zıddı, etkisizlik
Munkız = Kurtaran
Gazali nin
“ el munkızi min ed dalal “ eseri,
Açılımı , ihya
Bizi ne kurtaracak ?
Vahiy – Rasul – Akıl – İnsan tecrübeleri,
Her meslek erbabı kişiye güven verir
Talebe = Talep eden
Zihinsel olarak talebeyiz
Ey soru soran
Ben senden iyi durumda değilim
Sahicilik, en ileri eleştiri
Sahicilik, İhlas tır
İhlas,
Kimseyi dikkate almadan Kendindekini konuşmak,
Kimse yokmuş gibi hakikate bakmak
Her birimizin zihninde tecrübeler var
Futuhul ibare = Sözün açılmasıdır
Her kelimenin gerçek manasına ulaşmalıyız
Doğrular ayakta tutulmalı
Bir ana fikirde toplanmalı
Ve İHYA
Bütünlük sağlanmalı
Kemalât = Bilmek- yaşamak- Ahlaklı olmak
Önce dert anlaşılacak
Temel kavramlar netleşecek
Dönüştürecek bilgi külli bilgidir
Bilgi – Eylem arasında fark olmayacak
Marifet, eylemin kendisinden çıkar
Cömertlik dendiğinde,
Cesaret dendiğinde,
Alim dendiğinde,
Adalet dendiğinde,
Bilmemiz ile olmamız eşit olacak
Kötülük ise bilgisizlik ve olmamaktır

Yol notları,

Dilek Obut, bir alıntı ekledi.
19 May 03:27

Eski Yunan' ın dinamik tartışma ortamı, insan aklının, bilimsel verilere dayanmadan, salt düşünce ile nerelere varabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet gibi tek Tanrılı dinler ise diyalektik (akıl yürütme yoluyla tartışma) neticesinde değil, vahiy kaynaklı kitapların temelinde "yoktan yaratılışı" savunurlar. Bu yüzden bu dinler, bilimsel birikim ve felsefi diyalektik ortamına ihtiyaç duymadan iddialarını ortaya koyarlar. Çünkü bu dinler, insani birikimle oluşmadıklarını, yaratıcı Tanrı'nın mesajı olduklarını söylemektedirler. Dinlerin ve felsefecilerin bu farkının altı çizilmelidir.

Big Bang ise bilimsel yöntemlerle maddenin ve zamanın başlangıcını göstererek yoktan yaratılışı destekler. Bilimin bu kitapta incelediğimiz bulguları, tek Tanrılı dinlerin ortaya koyduğunu desteklemekle, Aristo'nun ve Platon'un ezeli madde fikrini yanlışlamaktadır.

Big Bang Ve Tanrı, Caner TaslamanBig Bang Ve Tanrı, Caner Taslaman

Bazı insanlar çok rahat
İddiası olmayan sınanmaz
Kim kendini hangi özellikle nitelerse
O özelliğe göre imtihana tabi olur
İhya = Dirilmek
Dirilmek ise hayat
Hayatın zıddı, etkisizlik
Munkız = Kurtaran
Gazali nin
“ el munkızi min ed dalal “ eseri,
Açılımı , ihya
Bizi ne kurtaracak ?
Vahiy – Rasul – Akıl – İnsan tecrübeleri,
Her meslek erbabı kişiye güven verir
Talebe = Talep eden
Zihinsel olarak talebeyiz
Ey soru soran
Ben senden iyi durumda değilim
Sahicilik, en ileri eleştiri
Sahicilik, İhlas tır
İhlas,
Kimseyi dikkate almadan Kendindekini konuşmak,
Kimse yokmuş gibi hakikate bakmak
Her birimizin zihninde tecrübeler var
Futuhul ibare = Sözün açılmasıdır
Her kelimenin gerçek manasına ulaşmalıyız
Doğrular ayakta tutulmalı
Bir ana fikirde toplanmalı
Ve İHYA
Bütünlük sağlanmalı
Kemalât = Bilmek- yaşamak- Ahlaklı olmak
Önce dert anlaşılacak
Temel kavramlar netleşecek
Dönüştürecek bilgi külli bilgidir
Bilgi – Eylem arasında fark olmayacak
Marifet, eylemin kendisinden çıkar
Cömertlik dendiğinde,
Cesaret dendiğinde,
Alim dendiğinde,
Adalet dendiğinde,
Bilmemiz ile olmamız eşit olacak
Kötülük ise bilgisizlik ve olmamaktır

Yol notları,

Takvimde Bugün
İlmin Kaynakları

İlmi elde etmenin yolları başlıca üçtür. Akıl, salim duyu organları ve doğru haber. Biz insanlar bu sebepler vasıtasıyla bir şeyin varlığına, hakikatine vâkıf olabiliriz.

Akıl, ilâhî bir bağıştır. İnsana mahsus latif bir kudrettir ki, insan bununla ilim elde etmeye ve idrake elverişli olur. Sezgi, vicdan, tecrübe, kıyas gibi şeyler de ilim elde etme yolarından iseler de bunlar müstakil olmayıp akla dayanmaktadırlar. Salim duyu organları, işitme, görme gibi duyulardır ki onların sıhhatli bir şekilde çalışması, ilmi elde etmenin bir yoludur.

İlmi elde etmenin üçüncü yolu da doğru haberdir. Bu da iki kısımdır. Birinci kısım, yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun verdiği haberdir. Buna “haber-i mütevâtir” denir. Mesela görmediğimiz ülkeler ve milletler hakkında bilgiyi böyle mütevâtir haberlerle ediniriz.

İkinci kısım, yüce peygamberlerin verdikleri haberlerdir. Hem kendileri hem de ümmetleri için ilmin en önemli ve doğruluğu şüphesiz kaynağı da bu yüce peygamberlerin mazhar oldukları vahiy ve ilhamdır.

Semerkand Takvimi

Fırsat yoksulu, bir alıntı ekledi.
03 May 06:29 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İslam, akıllıların dinidir ama akıl dini değildir; vahiy dinidir.

Sünnet Neden Garip ?, Nureddin YıldızSünnet Neden Garip ?, Nureddin Yıldız

Bir hidayet rehberi olan Kur'an 'ın kelime anlamlarından biri " Okumak" demektir. En çok okunan ve okunması gereken kitap olduğundan dolayı ona. Okumak , okunması gereken kitap anlamında olmak üzere KUR'AN ismi verilmiştir.

"Yaratan Rabbinin adıyla oku. " (Alâk Sûresi 1. ÂYET)

"O İnsanı bir kan pıhtısından yarattı." ( Alâk Sûresi 2.ÂYET)

" Oku, O keremine son olmayan Rabbindir."( Alâk Sûresi 3.ÂYET)

" O , kalem ile yazmayı öğretendir." ( Alâk Sûresi 4.ÂYET)


Kur'an'ın yirmi üç yıl boyunca değişik sebeplere ve şartlara göre ve farklı zamanlarda inzal buyurulması, onun İrşat ve ıslah etmek istediği insanın psikolojisine uygun bir terbiye usulü izlenmesi ile yakından ilgilidir. Çünkü akıl, serbest irade ve düşünce sahibi olan insan;
- Öğrenme,
- Anlama,
- intibak etme kabiliyetindedir.
Onun, herhangi bir şeye alışabilmesi gibi, alışkanlık haline getirdiği bir davranışı terk etmesi de bir zaman gerektirir. İşte Kur'an'ın bir defada değil de, zaman zaman inmesi buna dayanır.

Kur'an çeşitli özellikleriyle değişik şekillerde tarif edilmiştir. Bunlar arasında onu şu şekilde tarif etmek mümkündür:

"Kur'an, Hz. Muhammed (s.a.v) ' e yirmi üç yıllık peygamberlik süresi içinde arapça olarak indirilen, lafzı ve manasıyla vahiy kaynaklı olan, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten, Mushaflarda yazılı, mütevatir olarak nakledilegelen ve tilavetiyle ibadet edilen Yüce Allah'ın mucize kelamıdır."

Ayetlerde ifade edildiği gibi Kur'an, sadece Araplara değil , aksine tüm insanlığa gönderilmiştir.

Lafız ve manasıyla mucize Kur'an'ın bir benzerinin insanlar tarafından meydana getirilmesi mümkün değildir. İnzali, kıraati, yazılması, asliyetini muhafaza etmesi, ayet ve surelerinin tertibi, meseleleri ele alış tarzı, ahiret âleminden haber vermesi, verdiği tüm haber ve bilginleri doğru çıkması ona ait dikkat çekici özelliklerdendir.


Bugün dünyada her gün çok sayıda insan,ya Kur'an'ın aslını okumak ve dinlemekle ya da tefsirlerine yönelmekle Müslüman olmaktadır. Bu durum, bir yandan Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu gösterirken, öte yandan insanlığa haykırmaktadır.


Not: Kur'an-ı Kerîm ve Türkçe Meâli'nin önsözünden alıntıdır.

Benim Kur'an-ı Kerim hakkında bir şeyler söylemem ne haddime, benden daha bilgili kişilere bırakıyorum.


Kur'an-ı Kerîm'den kişisel gelişim konuları:

İsra 37:Kibirli olma, alçakgönüllü davran!
Müddesir 1-5:Kendini fazla abartma!
Tekvir 25-27:Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma!
Bakara 156:Çaresizlik tuzağına düşme! Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma!
Beled 5-6:Her şeye hâkim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme!
Hücûrat 10:Büyüklük kompleksine kapılıp insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma!
Muhammed 7: İyiliği karşılık beklemeden yap!
Rum 21:Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster!
Vakıa 83-87:Ölümden korkmak yerine ölüm gerçeğiyle yüzleş!
Bakara 263: Yaptığın iyilikleri unut! Anlatarak onları kıymetsizleştirme!
Furkan 63: Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine öfkenin dinmesini bekle!
İnşirah 1-3: Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur! İhtirasını törpüle!
Maun 4-5: Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma! Söyleyeceklerini iyi tart!
Mücadele 7: Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma!
Rahman 7-9: Çıkarcı olma! Adil davran!
Tekasür 1-2:Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme!
Tevbe 40:En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma!

Fecr 27-28:En sevdiğin şeyleri başkalarıyla paylaşmanın keyfine var!
Hakka 33-35: Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için
asla feda etme!
Haşr 10:Muhatabına güvenmek istiyorsan önce sen güvenilir ol!
Kalem 1-2:Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma!Gücünü insanların yararına kullan!
Münafikûn 4: Bencil olma, tebrik etmeyi bil!
Saff 2:Yalandan uzak dur!
Yusuf 32-33:Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin hayatını esir almasına izin verme!
Ankebut 41:İyi bir dostun paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma!
Âl-i İmran 92:İyilik yapma arzunu şarta bağlama! Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır, asla unutma!
En'am 50: Önyargılarla hayatı kendine zehir etme!
En'am 60:Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler hayatının kâbusu olmasın!
Felak 1-5:Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç!
Hacc 46:Kendini hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullanma!
İbrahim 42: Merhametli olmaktan asla vazgeçme!
İsra 23:Anne ve babana ‘off' bile deme!
Nisa 149: Kendini sürekli övmekten uzak dur!
Yunus 12:Vazgeçilmez olmadığını kabul et!
Enfal 56:Sözünüzde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma!
Furkan 43:Heveslerini kendine ilah edinme!
Necm 3: İnanma duygunu diri tut!"

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi

Akıl ile hakikati arayanlar,
Hakikatin en aşağı mertebelerinde gezinenlerdir.
İnsan aklın sınırlarını zorlayarak onun rehberliği ile
Hakka varmak isterse
Akıl, ona hayret ve şaşkınlıktan başka bir delil sunmayacaktır.
Vahiy ise Allah tan insana doğru inmiştir.
ve
her bir sure bir menzildir.
Her bir menzil ,
Hayret hissini ve marifeti bünyesinde barındırarak
insanı yeni bir bilinmezin kapısına götüreceği işaretini vermektedir…

Varlık bilgileri,

Şeyma Dinçkan, bir alıntı ekledi.
08 Nis 16:10 · Kitabı okuyor

Felsefedeki rasyonalizm, son tahlilde bilginin kaynağı ile ilgilidir. Yani insan bilgisinin kaynağı akıl mı, yoksa vahiy mi, sorusuna aranan cevapta, bu cevabı akıldan yana verenlerin düşünce tarzına rasyonalizm denilmektedir. Yoksa günlük anlamda kullanıldığı biçimiyle bakılırsa, İslam'ın da rasyonalist bir düşünce tarzından yana olmadığını söylemek mümkün değildir.

Kafa Karıştıran Kelimeler, Rasim Özdenören (Sayfa 31 - İnsan Yayınları)Kafa Karıştıran Kelimeler, Rasim Özdenören (Sayfa 31 - İnsan Yayınları)