• Kayseri iline ait 1611-1626 yılllarına ait Şer'iye Sicillerinden tespit edilen isimler de şöyledir: Gökçe veled-i Körpe, Hüdaverdi veled-i , Ohannes veled-i Timur, Vasili Balı, Karlıca, Sefer veled-i Hızır Beşe, Sultan Beşe veled-i Devletkar, Saya veled-i Uğurlu, Hüdaverdi, Burak veled-i Yunus, Arzuman, Körpe, Sava veled-i Nevruz, Devlet veled-i Şehri, Uğurlu veled-i Karaman, Cihan Beşe veled-i Sultan. Gesi nam karyeden Yağmur, İnci veled-i Körpe, Todori, Karaoğlan( ?). Endürlük'ten Aydoğdu, Dede Balı veled-i Şalı, Gündüz veled-i Keşiş. Gesi nam karyeden Karaca kızı Ahtiye, Balzoğlu Kalender ve KutluBeg, Dursun veled-i Türkman(? ). Erkilet nam karyeden Şirin veled-i Karakoç, Timur veled-i Bogos, Tanrıverdi veled-iii Suultan, Anasdas veled-i Kaplan, Kaplan veled-i Uğurlu. Ulubürüngüz nam karyeden Bahadır ve karısı Kayılıan(? ). Balaban Keşiş veled-i Tanrıverdi. Ağyad
  veled-i Gökçe, Temam bint-i Köse Tudu veled-i Gökçe, Gürelik veled-i acar, Sefer ve/ed-i Yani, Karakoç, Uğurlu ve kardeşi Murat, Tama veled-i Murad, Aydoğdu veled-i ayvad, Çakıcı veled-i Mardar(? ), Laçin, Vasil veled-i İnebeg, güleser bint-i Bağdeser ve kocası İbrahim bin Abdullah. Karye-i Hisarcan 'dan Köstendil veled-i Karagazi. Karakoç veled-i Kayser, Nazıl bin t-i Bağdeser. Kara Yavan ve karısı HatunBııla bint-i Eyınir Balı ve
  yetimleri, Kaya. Bektaş mahallesinden Sefer veled-i İhtiyar, Begler veled-i Turak, Sinan veled-i Altım, Kaya veled-i Tatar. Germir nam karyeden Şahin, Karlı, Karagöz, Urum Ali, Uğurl veled-i Sarı Hacı, Petros veled-i Giilemir 56 Pavlu veled-i Kaya, Balı veled-i Bağcı, A ııasdas veled-i Sefer. Darsiyak nam karyeden
  Lazari veled-i Karabeg. Gergeme nam karyeden Arslan
  veled-i Budak. Mallıubun nam karyeden Murad veled-i inebeg.
  Sannısaklı nam karyeden inebeg veled-i Save. Sayacı veled-i
  Kutlu Beşe. Taşraşelıir'den Sefer veled-i Pirli, Sultan Balı,
  Kulakoğlu Yavan, Develilioğlu Sultan, Hatır ve Aslan. Karakeçi
  mahallesinden Uğurlu veled-ii Sultan Balı, Gülabi veled-i
  Balı.arzuman veled-i Balı, Uğurlu veled-i Sultan Balı. Hisar
  önünden Balat veled-i Tatar ve kardeşleri İnebeg ve Murat(?),
  Mercan veled-i Demir dede ve Balı veled-i Hasan. Giilbeg,
  Arzuman veled-i Gregos, Durmuş, Dede Balı veled-i Sultan Balı,
  Budak veled-i Tanrıverdi, Sultan veled-i Murat, Durmuş Balı,
  Tatar veled-i Mercan. Oduncu mahallesinden HatırBalı Beg
  ve yetimesi Ayhatun, karısı Altun bint-i Boğos. Depecik mahallesinden
  Bağdesir veled-ii Yani. Kaya bint-i Yavan, Hatır veledi
  Giilbaba. Uyan(?) mahallesinden Sultaıı Kaya bin t-i Yuvan,
  Yahşi, Tatar, Zincidere karyesinden Gökçe veled-i Köstendil.57
  Kayseri Kiçikapu mahallesinden Giillıatun bint-i Şalıbalı, Yalışi!
  Balışı, Efkere nam karyeden Şahbaz bint-i Dönir( ?) kızı Ayhatun, oğlu Polat ve Polat'ın oğlu Uğurlu (1067 yılı).58 Emir Sultan mahallesinden Anasdas veled-i Balı ve karısı Meryem bint-i Durmuş'un
  kızları Gülcihan ve Gülzade, oğulları Balı ve İmirze, bir diğer kızları
  Sultan'dır.59 Bir ailenin bir üyesi hariç tüm üyelerin Türkçe ve
  Türkler tarafından kullanılan isimler taşıyor olması oldukça ilginçtir.
  Kayseri' ye ait 1617 tarihli bu Şer' iye Sicili kayıtlarında yer
  alan ve dikkat çekici diğer isimler ise şu şekildedir:
  Yavan veled-i Polat. Rumiyan mahalesinden Kurt veled-i Hızır.
  Selmen mahallesinden Sefer veled-i Bünyat ve oğlu Balı, Sefer
  veled-i Aslan. Harpit mahallesinden Ağacan veled-i Mardaros
  ve karısı Gülana bint-i Devlet ve oğlu Abraham. Kiçikapu ma.
  Jıallesinden Sefer veled-i Keşiş. Efkere karyesinden Nazlı bint-i
  Kutlu. Giilhatun binti Şahbalı. Kayseri Tatar mahallesinden
  Murat veled-i Uğurlu ve İsebalı veled-i Devlet. Şarkiyan mahallesinden
  Gülağa bint-i Sefer ve kızı Meryem. Karakeçi mahallesinden
  Devlet veled-i Balı. Emir Sultan mahallesinden Kaya
  veled-i A nderyas ve karısı Şam(?) Hatun ve oğulları
  Anderyas ve Kaya ve kızı Kıymet. Germir karyesinden Bağcı
  veled-i Murat, Tavlasun karyesinden Acar Kurd ve Şah Murat
  ve Yuvanoğlu Baryam ve Acar Şalı(?). Rumiyan mahallesinden
  Karagöz ve Hüdaverdi veled-i Nikol, kardeşi Ayan ve kız kardeşi
  Gülcihan ve Sava veled-i Hergeleci ve Sefer veled-i Murat ve
  YuriBalı veled-i Dede. Yine Rumiyan mahallesinden Tanrıverdi
  ve oğlu Korail ve Anasdas ve kızları Gülistan ve Meryem. Sava
  ve Kara, Al/alıverdi ve Murat. Bektaş mahallesinden Yağmur ve
  Emir. Karakeçi mahallesinden zmımi Kasap Nail ve karısı
  Ayhatun bint-i Karaman ve kızları Meryem ve Nazlı.
  Zincidere'den Yani veled-i Dede Balı. Bahadır, Karakoç,
  Arzuman. İslim Paşa Mahallesinden Tan rıverdi veled-i Uğurlu
  ve karısı Altu n bint-i Anasdas. Sultan ınalıallesinden Devlet ve
  Altun bint-i Kaya Balı. Avşaroğlu Gülabi.60
  Şcr'iyc Sicilleri dışında Tapu Tahrir Defterleri'nde yer alan
  gayri müslim isimleri arasındaki Türkçe isimler de yukarıda yer
  verilen isimlerle büyük benzerliklere sahiptir. Yine Kayseri'ye
  ait 16.yy., Tapu Tahrir Defteri'nde yer alan ve yine ileride görüleceği
  gibi konumuz açısından örnek bir teşkil eden Çukur karyesinden
  bazı isimlere yer verilebilir:
  Karye-i Çukur'dan: malıalle-i Kor: Karlı veled-i Aydoğdu ve
  Hızır veled-i O (yani Karl ı 'nın oğlu Hızır), Yağmur veled-i
  Aydoğdu, Satılmış veled-i İneverdi ve Yardım birader-i O ( yani
  Satılmış 'ın kardeşi Yardım), Aydoğdu veled-i O ( Yardmı'm
  oğlu Aydoğdu), Kademşalı veled-i Aydoğdu, Ağabalı veled-i O,
  Emir veled-i Tutuk ve Yörük birader-i O (emir'in kardeşi Yörük),
  Ayurdı veled-i Yahşi ve Budak veled-i O ve Sefer veled-i
  O, m irerşalı veled-i Uğurlu, Tekir veled-i O, Karip veled-i
  Ayurdı ve Durmuş birader-i o, sefer veled-i calapverdi ve Gökçe
  birader-i O ve Döğenci birader-i O, Sefer veled-i Küçük ve Milıail
  veled-i O, Hızır veled-i Küçük ve Yardım birader-i O, Kayser
  birader-i O, Yardım veled-i Karaca, Tanrıverdi veled-i Yörük
  ve İnebey birader-i O ve Yasef birader-i O ve Bahadır veledi
  O, Tanrıverdi veled-i Yörük ve İnebey veled-i O, Aydığdıı
  veled-i Seydi,Hızır veled-i Hızır ve Sefer veled-i O, Balıcan
  veled-i Hızır. Malıalle-i Güliceden: Gökçe veled-i İvan, Durmuş
  veled-i Satılmış ve Dursun birader-i O, Nikol veled-i Urumşalı
  ve Bayram birader-i O, Turanşalı veled-i Çullu, Kademşalı
  ve/ed-i Karakoç, Aslıbeg veled-i Yagop ve Budak veled-i O,
  Tııranşah veled-i AslıBEg ve Hızır veled-i O, Küçük veled-i
  Aydoğdu ve Aydoğdu veled-i O, Sefer veled-i Kutluşalılı ve Alı i
  veled-i O, Balı veled-i Bayramlı ve İneverdi veled-i O, Sarı
  veled-i Yahşi ve Tekir veled-i 0.61
  Osmanlı Arşiv belgeleri arasında öz Türkçe isim taşıyan Ortodoks
  nüfusla ilgili daha birçok belge bulunmaktadır. Bab-ı Ali
  Evrak Odası Sadaret Evrakı Divan-ı Hümayun Kalemi belgeleri arasında
  1 843 yılında Kayseri bölgesinden Asakir-i Mansure-i Nizamiye-
  i Şahane Kaymakamı olan Ahmet Bey, aynı yerde yaşamakta
  olan Uğııroğlu isimli zımmide alacağı olduğu konusunda
  bir arzuhal sunmuştur.
  Yine bir alacak davasında Poladoğlu
  Yovan'ın Bayramoğlu Yovan'dan alacağı vardır ve Bayramoğlu
  öldüğünden varislerinden alacağını temin etmek için
  Dersaadet'e müracatta bulunmuştur.
 • Abdüsselam: (1926-19..) Pakistanlı Fizik Bilgini ilk Nobel ödülü alan Müslüman Bilim Adamı.

  Ahmed Bin Musa: (10.yüzyıl) Sistem mühendisliğinin Öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.

  Akşemseddin: (1389-1459) Pasteur önce Mikrobu bulan ilk bilim adamı. İstanbul’un fethinin manevi babasıdır. Fatih sultan Mehmet' in Hocasıdır.

  Ali Bin Abbas: (?-994) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan hipokratesin (Hipokrat) Doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.

  Ali Bin İsa: (11.yüzyıl) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren Müslüman Bilim Adamı.

  Ali Bin Rıdvan: (?-1067) Batıya tedavi metodlarını öğreten İslâm Âlimi.

  Ali Kuşçu: (?-1474) Ünlü Bir Türk astronomi ve matematik bilginidir.

  Ammar: (11.yüzyıl) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan Müslüman Bilim Adamı.

  Battani: (858-929) Dünyanın en meşhur 20 Astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.  Beyruni: (973-1051) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, Amerika ve Japonya’nın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Beyruni Amerika kıtasının varlığını Kristof Colomb'un Keşfinden 500 sene önce bildirmiştir. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağın En Büyük Alimidir.

  Bitruci: (13.yüzyıl) Kopernik'e yol açan öncülük eden astronom bilim adamı.

  Cabir Bin Eflah: (12.yüzyıl) Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir. Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.

  Cabir Bin Hayyan: (721-805) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en küçük parçası atomun parçalanabileceğini bundan 1200 sene önce söylemiştir.

  Cahiz: (776-869) Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.

  Cezeri: (1136-1206) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçi Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak İngiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir.

  Demiri: (1349-1405) Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alimdir. Hayat’ül Hayavan isimli kitabı yazmıştır.

  Dinaveri: (815-895) Botanikçi ve Astronom bir alim olarak bilinir.

  Ebu Kamil Şuca: (?-951) Avrupa’ya matematiği öğreten islam bilgini.

  Ebu'l Fida: (1271-1331) Büyük Bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır.

  Ebu'l Vefa: (940-998) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.

  Ebu Maşer: (785-886) Med-cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.

  Evliya Çelebi: (1611-1682) Büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır.

  Farabi: (870-950) Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.

  Fatih Sultan Mehmet: (1432-1481) İstanbul’u feth eden ve Havan topunu icad eden yivli topları döktüren padişahtır. Fatih’in kendi icadı olan ve adı "şahi" olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1km ileriye atabiliyordu. Bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu.

  Fergani: (9.yüzyıl) Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi.

  Gıyasüddin Cemşid: (?-1429) Matematik alimi. Ondalık kesir sistemini bulan çemşid cebir ve astronomi alimi.

  Harizmi: (780-850) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa' ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren Bilgin.

  Hasan Bin Musa: (-) Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen üç kardeşten biri..

  Hazini: (6-7.yüzyıl) Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin.

  Hazerfen Ahmed Çelebi: (17.yüzyıl) Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.

  Huneyn Bin İshak: (809-873) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.

  İbni Avvam: (8.yüzyıl) Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin.

  İbni Battuta: (1304-1369) Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.

  İbni Baytar: (1190-1248) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.

  İbni Cessar: (?-1009) Cüzzam hastalığının sebep ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan Müslüman doktor.

  İbni Ebi Useybia: (1203-1270) Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktor.

  İbni Fazıl: (739-805) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir.

  İbni Firnas: (?-888) Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.

  İbni Haldun: (1332-1406) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir islam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı.

  İbni Hatip: (1313-1374) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor.

  İbni Havkal: (10.yüzyıl) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim.

  İbni Heysem: (965-1051) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.

  İbni Karaka: (?-1100) Dokuzyüz yıl önce torna tezgahı yapan bilgin.

  İbni Macit: (15.yüzyıl) Ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek hindistana ulaştı.

  İbni Rüşd: (1126-1198) Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.

  İbni Sina: (980-1037) Doktorların sultanı. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör'e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası.

  İbni Türk: (9.yüzyıl) Cebir’in temelini atan İslam bilgini.

  İbni Yunus: (?-1009) Galile'den önce sarkacı bulan astronom.

  İbni Zuhr: (1091-1162) Endülüs’ün en büyük Müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa'da eserleri ders kitabı olarak okutuldu.

  İbnünnefis: (1210-1288) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü İslam alimi.

  İbrahim Efendi: (18.yüzyıl) Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendis.

  İbrahim Hakkı: (1703-1780) Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamı. En ünlü eseri marifetnâme, Burçlardan, insan fizyoloji ve anatomisinden bahsetmiştir.

  İdrisi: (1100-1166) Yedi asır önce bügünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacı.

  İhvanü-s Safa: (10.yüzyıl) çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı. Astronomi , Coğrafya, Musiki, Ahlâk, Felfese kitapları yazmıştır.

  İsmail Gelenbevi: (1730-1791) 18 yüzyılda Osmanlı’ların en güçlü matematikçilerinden.

  İstahri: (10.yüzyıl) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin.

  Kadızade Rumi: (1337-1430) Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini. Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.

  Kambur Vesim: (?-1761) Verem mikrobunu Robert Koch'dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor.

  Katip Çelebi: (1609-1657) Osmanlılarda Rönesansın müjdecisi coğrafyacı ve fikir adamı.

  Kazvini: (1203-1283) Ortaçağın Herodot'u Müslümanların Plinius'u, astronom ve coğrafyacı bilgin.

  Kemaleddin Farisi: (?-1320) İbni Heysem ayarında büyük İslam matematikçisi, fizikçi ve astronom.

  Kerhi: (?-1029) İslam Matematikçilerinden.

  Kindi: (803-872) İbni Heysem'e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgin. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır.

  Kurşunoğlu Behram: (1922-?) Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden. Halen Prof.Behram Kurşunoğlu Amerika’da Florida Üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmaktadır

  Lagarî Hasan Çelebi: (17.yüzyıl) Füzeciliğin atası, Osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin.

  Macriti: (?-1007) Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi ve astronom.

  Mağribi: (16.yüzyıl) Çağının en büyük matematikçilerinden. Mağribinin eseri olan Tuhfetü'l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metodlar gösterilmiştir.

  Maaşallah: (72?-815) Meşhur İslam astronomlarındandır. Usturlabla İlgili ilk eseri veren bilgindir.

  Mes'ûdi: (?-956) Kıymeti ancak 18. 19. Yüzyıllarda anlaşılan büyük tarihçi ve coğrafyacı. Mesudi günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır. Mesûdinin eserlerinden yel değirmenlerinin de Müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır.

  Mimar Sinan: (1489-1588) Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimar. Mimar Sinan tam manası ile bir sanat dahisidir.

  Muhammed Bin Musa: (9.yüzyıl) Dünyanın Çevresini ölçen 3 kardeşten biri. Matematikçi ve astronom.

  Mürsiyeli İbrahim: (15.yüzyıl) Piri reisten 52 sene önce bugünkü uygun Akdeniz haritasını çizen haritacı. Günümüzden 500 sene önce kadar önce yaşamıştır.

  Nasirüddin Tusi: (1201-1274) Trigonometri sahasında ilk defa eser veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom.

  Necmeddinü-l Mısri: (13.yüzyıl) Çağının ünlü astronomlarından.

  Ömer Hayyam: (?-1123) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Newton veya binom formülünün keşfi Ömer Hayyam’a aittir.

  Piri Reis: (1465-1554) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı. Amerika kıtasının varlığını Kristof Kolomb 'dan önce bilen ünlü denizci.

  Razi: (864-925) Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa'ya ders veren kimyager doktor ünlü klinikçi. Devrinin En büyük bilgini İbni Sina ile aynı ayarda bir bilgin.

  Sabit Bin Kurra: (?-901) Newton' dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin. Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk İslam bilgini. Matematik ve astronomi alimi.

  Sabuncu Oğlu Şerefeddin: (1386-1470) Fatih devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir.

  Seydi Ali Reis: (?-1562) Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir.

  Şemsettin Halili: (?-1397) Büyük bir astronomi bilginidir.

  Şihabettin Karafi: (?-1285) orta çağın en büyük fizikçi ve hukukçularından.

  Takiyyüddin Er Rasit: (1521-1585) İstanbul rasathanesi ilk kuran çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi alimidir.

  Uluğ Bey: (1394-1449) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar.

  Zehravi: (936-1013) 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı..

  Zerkali: (1029-1087) Keşif ve hizmetleri ile ün salmış astronomi alimidir.
 • 196 syf.
  ·Beğendi·9/10
  Hey hey hey...
  Şişşt inceleme okuyucuları..
  -Kim var orda!!
  Beni duyuyor musunuz???

  -ŞİMAL???

  Ee napıyorsunuz nasılsınız? Ne var ne yok.. İşler güçler? Ben de işte napiim git gel iş güç.. Okuyorum arada, çiziyorum, eş dost arkadaş muhabbet ev iş..
  AAYNI BE YAA..

  Der dim...

  -Ne o öyle? sıkılmış, zamana mekana hayata hapsolmuş gibisin??

  Diye..

  Soranlara..

  Sorarlarsa..

  Soracak kadar beni görebilenlere..

  Ve tam da öyle hissederdim bi dönem..
  Sebebi neydi bilmiyorum.. Biliyorum da bilmiyorum gibi gibi..
  Peki ya gerçekten sebebini anlatır mıydım, anlatsam karşımdaki anlar mıydı..
  ANLATMADAN ANLAYACAK KAÇ KİŞİ VARDI..
  SAHİ KAÇ KİŞİ BENİ KOŞULSUZ SEVDİ???
  KAÇ KİŞİ O DUVARLARI YIKIP BENİ GÖRMEYİ ÖLÜMÜNE SEÇTİ???

  Hangimiz sormuyoruz ki bu soruyu değil mi..
  Ve hangimiz umutla beklemiyoruz sesimizi duyacak o kişiyi...
  Ve ya ansızın çarpar gibi karşımıza çıkan o kişiye bu bir halüsinasyon olmalı diyip sevdiğimize sevildiğimize inanmamayı seçiyor, rutinimize dönmenin dayanılmaz hafifliği ile sıkışıp yaşamayı yaşamaktan sayıyoruz...
  Değil mi..

  Okurken hep bir yerlere gittim geldim kalben zihnen .. Hayalen yaşadım o mekanlarda.. Şarkılar dinledim.. Mırıldandım.. Tempo hiç düşmedi .. Merak ettim hep Yakamoz ve Anna Sophie kavuşacak mı diye.. Mutlu biten masalları çok severim çünkü..
  Pamuk prenses o elmayı yutmamış olmalı, o cüceler onu kara toprağa gömmek yerine cam fanusa koymalı, ve prensin yolu o fanusun ordan geçmeli o kadar patika yol varken.. Rapunzelin saçları metrelerce uzamalı ve usta bir dağcı misal biri oraya tırmanmayı göze almalı, ve günlerce aramaya değer demeli Külkedisinin ayağından fırlayan tek ayakkabıyı eline alıp ve Alaaddinin halısı uçmalı, Ali Baba nın "açıl susam açıl" demesiyle açılmalı dağ taş..

  Ne hoş bir şeydi kitabın bana hediye gönderilmesinin doğum günüme denk gelmesi.. Tam da kitapta anlatıldığı gibi mucizeler, tatlı sürprizler hep vardı ve olacaktı hayatta..
  Yazarın kendinden parçaların da çok aşikar olduğu kitapta ben çok sevdim Yakamozu.. O kadar derinden hissettim naifliğini.. Ve çok sevindim Anna Sophie nin varlığına.. Ve kalbin kalbe karşı gelmesindeki sonsuz tamamlanma hissine..

  Bir şarkı bırakıyorum buraya.. Okurken ara ara dinlediğim mırıldandığım..Yüreği kurumadan sarılmaları için tüm sevdalılara..
  https://youtu.be/m-IFcClQVrI

  Ve en içten sevgilerimi yolluyorum Sercan Bey e.. bu güzel masal için..

  Her daim Aşk ve Sevgiyle kalın efendim,
  Zaman mekan geniş aslında dar ve hapsolan bizim yüreklerimiz çünkü..
 • 163 syf.
  ·26 günde·Puan vermedi
  .... Merhabalar arkadaşlar Öncelikle Kullandığım , Kelmimelerim ve Cümlelerim Monoton ve Figüran gibi Durabilir Affeyleyin. Sabahattin Alinin Bu eserini Okurken Gerçekten Rüya İçinde Rüya Görmek Gibi Şeydi Çok Eğlenceli Ve Sürükleyici Bir eserdir. Raif Bey Ben gibi Utangaç biri Olduğu İçin Pek sevemedim, Daima Kendimden Farklı Olanını Severim, ve ki bana bir şeyler Katsın. Ama O ki Raif Beyden Şunu Öğrendim Herşeyi İçine Atmamayı, Daha Kitabın Ortalarındayken Maria puder den Nefret ettim Daha Sonra Öldüğünü Öğrendiğimde İse Gerçekten de Utanmıştım, Yani Demem O ki Kitap Daima Düşündürüyor ve Çok Güzel Duygular Hissediyor... Bu Kitabı Kesinlikle Okuyun Yada Okutturun,
 • Ali Rıza Bey sadece boş zamanlarını değil, birazda iş zamanlarını kitap okumakla geçirirdi. Bu onun uzun memurluk hayatında, devlet hazinesinden çaldığı yegane şeydi.
  Titiz denecek kadar temiz, gülünç denecek kadar nazik ve mahcup bir adamdı. Hak yemek, kanuna aykırı bir şey yapmak, kalp kirmak korkusuyla bir iş göremezdi.
  Isterdiki elinden çıkacak iş, sadece kanuna değil, teamüle insanlık ve nezaket kaidelerine de uygun, yanı dört başı mamur olsun...
 • 164 syf.
  ·3 günde
  ~Kürk Mantolu Madonna|Sabahattin Ali~
  10 yıl sonra aşk ile bir daha okudum. Yine aynı duygu yine aynı bir an önce bitirebilme telaşıyla kitabı elimden bırakamadım. “Ah Raif Bey” diye diye çevirdim sayfaları..

  〰️ Kitaptan alıntılar:
  🦋Şimdi aramızda noksan olan şeyin ne olduğunu biliyorum!’ dedi. “Bu eksik sana değil, bana ait… Bende inanmak noksanmış… Beni bu kadar çok sevdiğine bir türlü inanamadığım için, sana aşık olmadığımı zannediyormuşum… Bunu şimdi anlıyorum. Demek ki, insanlar benden inanmak kabiliyetini almışlar… Ama şimdi inanıyorum… Sen beni inandırdın… Seni seviyorum… Deli gibi değil, gayet aklı başında olarak seviyorum…(sf:135)
  🦋Bu akşam anladım ki, bir insan bir diğer insana bazen hayata bağlandığından çok daha kuvvetli bağlarla sarılabilirmiş.(sf:127)
  🦋Birçok şeylere ihtiyacımızı ancak onları görüp tanıdıktan sonra keşfetmez miyiz?(sf:86)
  🦋Bu yaşıma kadar mevcudiyetinden bile haberim olmayan bir insanın vücudu birdenbire benim için nasıl bir ihtiyaç olabilirdi?(sf:86)
  🦋Yaşamak için kendisine kayıtsız ve şartsız muhtaç olduğum bir insandı.(sf:86)
  🦋O zamana kadar bütün insanlardan esirgediğim alaka , hiç kimseye karşı tam manasıyla duymadığım sevgi sanki hep birikmiş ve muazzam bir kütle halinde şimdi bu kadına karşı meydana çıkmıştı.(sf:85)
  🦋İçimde ona karşı tarifi imkansız bir şefkat vardı.(sf:85)
  🦋Aradığınız insan daima istediğiniz yerde yolunuza çıkmaz ki..(sf:84)
  🦋Kafamın içinde ona söylenecek uçsuz bucaksız şeyler bulunduğunu hissediyordum, senelerce söylense bitmeyecek şeyler...(sf:76)
  🦋Zaten küçüklüğümden beri saadeti israf etmekten korkar, bir kısmını ilerisi için saklamak isterdim...(sf:73)
  🦋Bir insanın diğer bir insanı, hemen hemen hiçbir şey yapmadan, bu kadar mesut etmesi nasıl mümkün oluyordu?(sf:72)
  🦋Dünyada bana hiçbir şey , tabiattan melül bir insanın zorla gülmeye çalışması kadar acı gelmemiştir.(sf:71)
  🦋Yüzünde yama gibi duran gülümseme , ortadan kaybolmak için küçük bir fırsat bekliyor gibiydi.(sf:71)
  🦋Kalbim ufalanıyormuş gibi ağrımaya ve müthiş bir süratle çarpmaya başladı(sf:68)
  🦋Ben gene eskisi gibi dünyadan uzak ve daima tasavvurlarımın ve iç dünyamın bir oyuncağıydım.(sf:67)
  🦋Kalbimin etrafında mütemadiyen sıkışıp ezilen bir şey var gibiydi.(sf:67)
  🦋Kendimi bildim bileli , bütün günlerimi, haberim olmadan ve nefsime itiraf etmeden , bir insanı aramakla geçirmiş ve bu yüzden bütün diğer insanlardan kaçmıştım.(sf:62)
  🦋O benim hayalimdeki bütün kadınların bir terkibi, bir imtizacıydı.(sf:55)
  🦋Bütün basit insanlarda olduğu gibi , kederden sevince , heyecandan sükûnete geçiyor ve bütün kadınlar gibi her şeyi çabucak unutuyordu.(sf:40)
  🦋Artık biç bir şeyin değişmesine imkân yok... Lüzum da yok.
  🦋Kim olursa olsun , bir insanın yaşamakla ölmek arasındaki büyük köprüde çabalaması korkunç bir şeydi.
  🦋Dünyanın en basit, en zavallı , hatta en ahmak adamı bile , insanı hayretten hayrete düşerecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir!..(sf:37)
  🦋Onun yaşadığı yerde yaşamak onun gibi yaşamak değildi...(sf:37)
  🦋İnsanların birbirlerini aramaları , bulmaları ve birbirlerinin içini seyretmeleri için konuşmanın neden muhakkak surette lazım olmadığını, neden bazı şairlerin boyuna, tabiatın güzelliği karşısında yanlarında konuşmadan gidecek birini aradıklarını anladım(sf:33)
  🦋İnsanları, kendi cinslerinden biri üzerinde kudret ve salahiyetlerini denemek kadar tatlı sarhoş eden ne vardır?(sf:20)
  🦋İnsanlara ne kadar çok muhtaç olursam onlardan kaçmak ihtiyacım da o kadar artıyordu.(sf:12)