• Risale-i Nur şakirdlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada, şimdiki tarz-ı hayat-ı içtimaiyede yüz günah insana karşı geliyor; elbette takva ile ve niyet-i içtinab ile yüz amel-i sâlih işlenmiş hükmündedir. Malûmdur ki; bir adamın bir günde harab ettiği bir sarayı, yirmi adam yirmi günde yapamaz ve bir adamın tahribatına karşı yirmi adam çalışmak lâzım gelirken; şimdi binler tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek hârikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mu'cizevari muvaffakıyet ve fütuhat görülecekti.
 • Hem takva içinde bir nevi amel-i sâlih var. Çünki bir haramın terki vâcibdir. Bir vâcibi işlemek, çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva, böyle zamanlarda, binler günahın tehacümünde bir tek içtinab, az bir amelle, yüzer günahın terkiyle, yüzer vâcib işlenmiş olur. Bu ehemmiyetli nokta niyet ile, takva nâmıyla, günahtan kaçınmak kasdıyla, menfî ibadetten gelen ehemmiyetli a'mal-i sâlihadır.
 • Peygamber Efendimiz(sav) sevindiğinde toprağa, üzüldüğünde gökyüzüne bakardı. Toprağa tevâzu ile baş eğilir. Mavi gökyüzü ise ferahlık verir.

  🎈Gereksiz görsellerden dolayı unutkanlık başlar.

  🎈Mahir İz hocaya soruyorlar, "Çok keskin bir zekaya sahipsiniz bunun sebebi nedir? ️
  “Evladım bize ilk öğretilen ayak ucuna bakarak yürümemizdi.”

  🎈Hiç görmediğiniz bir şeyi hayal etme şansınız yok. O yüzden Kur’ân-ı Kerim’de cennet *"tahayyül edemeyeceğiniz yer"* diye geçer.

  🎈Kalbin zînası hevestir.

  🎈"Kim arzu ve istekle harama bakarsa, Allah(cc) onun kalbinden 40 gün ibadet lezzetini alır." Hz.Ali(ra)

  🎈Gözünü korumayan bir müminin kâmil bir îmana ulaşması zor.

  🎈Ezan tek başına terapidir.

  🎈Ezanı dinlemek bilinçaltı temizliğidir.

  🎈İnsanlar günde 5 vakit ezan dinlese düzelir.

  🎈Ezan okunurken temizlenmesini istediğiniz ve sizde olmayan bir amel için niyet edin.

  🎈Harama bakmaktan Allah(cc) korkusu ile vazgeçene Allah(cc) kalbinde lezzet duyacağı ibadet nasip eder.

  🎈Gözü başıboş bırakmak helâki getirir.

  🎈Gözümüz harama yakınsa, gönlümüzün de harama yakın olması muhtemel. O yüzden çocuklarınız nereye bakıyor dikkat edin.

  🎈Yatarken son düşündüğün ne ise uyurken onunla meşgul olursun.

  🎈Ne ile uyursanız, onunla uyanırsınız,
  nasıl uyanırsanız, öyle yaşarsınız.

  🎈Uyandığınızda ilk Allah(cc) deyin ki, Allah(cc) ile devam etsin gününüz.

  🎈Şimdiye kadar ne kadar negatif yere baktıysanız, o kadar fazla hatta daha fazlası pozitif yere bakın.
  Kâbe'ye bakın. Kur’ân-ı Kerim’e bakın. Allah(cc) dostlarına bakın.

  🎈Kişiler, mekanlardan daha etkilidir.

  🎈Allah(cc)'ın bizi görmesini istediği yerlerde olalım.

  🎈Hz.Ali(ra) diyor ki; "Cimrinin bakışından sakının"

  🎈Su’yun hafızası vardır. Su’ya bakıp düşünüldüğünde bile su etkilenir.

  🎈Hz.Fatıma(ra)’ya soruyorlar. "Hangi kadın hayırlıdır?" Cevap veriyor;
  "Başkasının hayalinde olmayan kadın"

  🎈Çocuklar anne babayı kavga ederken görmeyecek çocuklar evde gayr-ı meşru birşey görmeyecek.

  🎈Bebeğinizin altı değiştirilirken sadece 1 kişi görecek o da siz, baba bile görmeyecek.

  🎈Çocuklara Kur’ân-ı Kerim dinletin, faydasını görürsünüz.
 • "Bu dünya dârü'l-hizmettir, ücret almak yeri değildir. A'mal-i salihanın ücretleri, meyveleri, nurları berzahta, âhirettedir. O bâki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek, âhireti dünyaya tabi etmek demektir. O amel-i salihin ihlası kırılır, nuru gider. Evet o meyveler istenilmez, niyet edilmez. Verilse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder."
 • Muhabbetten murâd ancak Muhammed hâsıl olmaktır
  Muhammed'den murâd şahım visale vâsıl olmaktır

  Rızâya inkıyâd eyle otur sabrın otağında
  Sabırdan bil garaz her bir belâyı hâmil olmaktır

  Otur zulmet bucağında saadet kevkebin gözle
  Saadetten murâd şahım şekavet zail olmaktır

  Özün bir pîre teslim et müdavim ol kapısında
  Meşayihden murâd şahım mürebbî kâmil olmaktır

  Hakîkat âlimi ol "men aref" sırrından ol agâh
  İlimden bil garaz her bir cihetle âmil olmaktır

  Olup kâim seherlerde çalış zikre devam eyle
  Zikirden bil garaz her bir murada nail olmaktır

  Sakın ümmî olan şeyhin sözüne aldanıp kanma u
  Pîr-i Sâmî gibi her bir ulûma şâmil olmaktır

  Sülük ehlinden ol Salih umûrûn şeyhe tefvîz et
  Mürid olan kamu müşküllerini sâil olmaktır

  http://www.gonullersultani.net/...-has-l-olmakt-r.html

  Visale vâsıl olmak = Allah'a kavuşmak.
  Rızâya inkıyâd eyle = Rızaya boyun eğ, uy.
  Garaz = Niyet, maksat.
  Hâmil olmak = Taşımak, çekmek.
  Zulmet bucağı = Karanlık köşe.
  Saadet kevkebi: Mutluluk yıldızı.
  Şekavet zail olmak = İsyan ve günahın kaybolması.
  Müdavim olmak = Devam etmek.
  Mürebbi kâmil = Kâmil şekilde terbiye eden.
  Men aref = Nefsini bilmek, tanımak. (Hadis-i Şerife i-şaret).
  Agâh = Vakıf, bilen.
  Âmil = Amel eden, hakkıyla bilen.
  Kaim = Ayakta durmak, namaz kılmak.
  Ümmî şeyh = Bilgisiz,sahteşeyh.
  Ulûm = İlimler.
  Şâmil = İçine alan, kaplıyan, çevreleyen.
  Sülük ehli = Sâlikler, bir şeyhe intisap edip tarikata girenler.
  Umurun şeyhe tefviz etmek = Her iş ve amelini şeyhinin rızası ve emri ile yapan.
  Kamu = Hep, bütün, tamamen.
  Sail olmak = Isteyici olmak.

  http://www.gonullersultani.net/salih-baba-divani.html
  Salih Baba
  Sayfa 123 - litera yayıncılık
 • Elcevab:
  Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz! İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usûlünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakaik-i imaniye ve esasat-ı Kur'aniye, resmî bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelâtı suretine sokulmaz; belki bir mevhibe-i İlahiye olan o esrar, hâlis bir niyet ile ve dünyadan ve huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüd etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Hem de sizin o resmî daireniz dahi, memlekette iken beni vaiz kabul etti, tayin etti. Ben o vaizliği kabul ettim, fakat maaşını terkettim. Elimde vesikam var. Vaizlik, imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim; çünki benim nefyim haksız olmuştur. Hem menfîler madem iade edildi, eski vesikalarımın hükmü bâkidir.
  Sâniyen:
  Yazdığım hakaik-i imaniyeyi doğrudan doğruya nefsime hitab etmişim. Herkesi davet etmiyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalbleri yaralı olanlar, o edviye-i Kur'aniyeyi arayıp buluyorlar. Yalnız medar-ı maişetim için, yeni huruf çıkmadan evvel, haşre dair bir risalemi tab'ettirdim. Bunu da, bana karşı insafsız eski vali, o risaleyi tedkik edip, tenkid edecek bir cihet bulamadığı için ilişemedi.
 • Nefret kendisini aşk ile imtihan etmek istemez ancak kul günahları ile aşkı zehirlemeye başlayınca aklına şu gelir:kötüye aşık olmak kötüyü iyi yapar. Işte o an haram helal görünür gözüne.perde yirtılır, haya sıyrılır. Ten ruhun dolaşma alanını daraltır. Niyet kirlenir, amel zehirlenir.