• “Devlet Orman İşletmesi'ne ait mallarla paraların haczolunamayacağı hakkında Dairemiz’ce müstakar içtihadın hilafına bunların haczi caiz olması lazım geldiği hakkında Kurulumuz’ca temayül husule gelmiş ve şu suretle eski içtihadın değiştirilmesine lüzum hissedilmiştir.

    Filhakika Orman İşletmesi'nin mal ve nakitleri Devlet mallarından sayılır ve Devlet malların da haczolunamayacağı İcra ve İflas K’nin seksen ikinci maddesinde yazılıdır. Devlet malı ne için haczedilemez. Bunun sebep ve hikmeti Devlet borcunu vermekten aciz ve ödeme hususunda mütemerrit değildir. Devlet kendi alacağını yaptığı idari kararlarla zamanında cebren tahsil eylediği halde maalesef değil nizalı borçlarını, ilamlı borçlarını bile bazı kanuni manialar altında vakit ve zamanıyla vermemektedir. Şu halde fertlerle Hükümet arasında adalet ve bitaraflığa dayanan müsavat kaideleri muhteldir. Devlet yaptığı kanunlarla hakkını hemen alır. Halkın haklarını da sıyanet etmek, korumak biz hakimlere düşer."

    E. 1946/ 14, K. 1947/5 Sayılı ve 15.01.1947 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı, İcra ve İflas Dairesi Başkanı Abdullah Aytemiz'in gerekçesi