..İşte insan, her anı sıfatlara bölerek, hayatın ve tüm insanların güzelliklerini kaçırır. ..Zihnimizde oluşturduğumuz bir dünya var ve asla hakikat olmayan bir dünya. Bir hayal ve gölge dünyası. Bu yüzden durup sadece izlemek ve yargıda bulunmamak gerekir. Gizli bir kibirdir bu. ..Beşerin hiçbir vakit hakiki anlamda adaletli olamayacağı bir gerçektir. Zanlar hakikat olmadığı için, kararlar da adaletli olmayacaktır.

Muhyiddin İbnü'l-Arabî / Arif için Din Yoktur

Maksad : HIZIR'IN DURUMU
-III-
Hızır'ın daimî olarak var olmasına gelince; bu, onun hakikî vücudun özüne ulaşması ve cisimliğinin nurânî melekût veya ahiret âleminin gerektirdiği beşerî pislikten temizlenmiş olarak başka unsurî cisme dönüşmesidir. Sahih hadislerde ve Kur'ân'da belirtildiği şekilde çok letâfetle o, uhrevî ölüm ve fenâyı aslâ kabul etmedi. Bir anda sayısız şekillerde ve çeşitli suretlerde, hissî, misâlî, melekût, ruhânî, ceberût âlemlerinin hepsinde görünebileceği kudretle sıfatlandı. Boğulanların imdadına yetişmesi, helâk olanların kurtarılması, eksik olanları tamamlaması, sapıkların irşâdı, mânevî yolda ve hissî gidişlerde yoldan çıkmışların hidâyeti gibi, Allah'ın ortaya çıkmasını istediği şeyleri yapmaktan kaçınmaz. Hızır, büyük ve küçük pislik ihtiyaç define benzer beşeri eksikliklere duyan maddî dünyevî bir bedenle artık mevcut değildir. Birbirine ters cezâlara davet eden, cezâların ortadan kalmaksızın kabulüne rıza gösteren ve bedenini dâimi olarak yok edendir. Bazı Salihlere bazı vakitlerde fiziksel bedenle olmayı gerektirmeyen sûrette görünendir. Şüphesiz melekler ve kâmiller, Cebrâil'in (a.s.) Dıhyetü'l-Kelbî sûretinde göründüğü gibi, Allah'ın "Ona tâm bir insan olarak göründü"[41] demesindeki gibi Meryem'e bir başka sûrette görünmesi gibi bütün âlemlerde misâlî hissî sûrette görünürler. Hızır da, bu sıfatla sıfatlanmasıyla misâlî ve hissî sûretlerde kendini gösterir. Ârif de onu görür ve gördüğünü tanır. Hazratlardan herhangi bir hazrattaki görünmesi böylece bilinir. Ârif olmayan onun ilk fiziksel bedeniyle mevcût olduğunu zanneder. Hatta misâlî sûretleri müşahede eden bazı sâlihler, müşâhede ettiklerinin (Hızır'ın) inanışlarına göre her beş yüz senede bir görüldüğünü ve dişlerinin dökülüp yenilendiğini zannederler.
O halde bunun bir tek şahısa mahsûs olmadığı bilinsin. Aksine, bu sulûkta (yolda) yürüyen ve kemâle ulaşan herkese Celâl ve Kemâl Sâhibi Hakk ona tecelli eder. Böylece O, karanlıkların kaynağında Hayat Suyu'nu içer. Ebedî olarak yaşayan ve hazaratsal sermedî varlıkla var olan olur. Câhillikle ölmüş nakıs nefisleri kemâle erdirme esnasındaki diriltme ve manevî diriltmeye yönelik onları kemâle irşâd etmesi yönünden o, İsâvî meşreb güce sâhip olur. Hissî dirilme yönünden, üflemekle Yezîd-i Bistâmi'nin karıncayı diriltmesi gibi, aynı şekilde tabiî ölümle ölmüş olanın diriltilmesini gerçekleştiren odur. Hızır'ın bu anlamı hakkında Hakk'ın şehâdeti vardır; Allah Teâlâ'nın şu sözüyle ona şehâdet etmektedir: "Katımızdan ona bir ilim öğrettik."[42] Sıfat melekesinde ona benzeyen bir başkası yoktur. Allah rahmet etsin! Muhakkik Şeyh Evhadu'd-Din (Kirmânî) şöyle der:
"Güneşin, ayın ve dolunayının anlamları biziz,
Bizim maksadımız "Kûn fe Kânî"dir;
Çünkü su ve toprağın karanlıklarını aştık,
Biz hem Hızır, hem su mekânındayız."
Söylediğimizin ve savunduğumuzun hakikatini, hakkında belirlediğimiz bu anlamı, ancak Bâtın ve Zâhir deryasının dalgasına kapılmayı isteyen inanan kişi bilebilir ve keşfedebilir.
Bu da Bâtını ve Zâhiri birleştiren, Rabb'inin denizinden içmek için kalbini bardak edinen kişinin tevhîdidir. (Hızır'ın) çocuğu öldürmesi, Nefs-i Emmare'dir; anne ve babanın hayatını kurtarması, rûh ve kalptir; gemiyi parçalaması, riyâzette ve müşâhededeki bedendir. Rûh ve kalbi geliştirmek, imkân yerinde onların kuvvelerini tamamlamak için gizli ilimler ve bilgiler hazinesinin gerçekleştirdiği tevhîd duvarını ikâme etti; rûhu ve kalbi Rahmân hazratından görünür hale getirdi ve açığa vardı. O böylece küçük insanî nüshada olduğunda zevkî ilme ve irfâna sahip olduğu bu iki âlemin uygunlukları ve iki nûshanın mutabık oluşları sebebiyle, büyük âlemde olan şeyleri bilmesi de aynı şekilde zevkî ve vicdânî ilimledir.

Ledünni İlim Ve Hakiki Sevgi, Davud El-Kayseri (Kurtuba)Ledünni İlim Ve Hakiki Sevgi, Davud El-Kayseri (Kurtuba)
Uzel, Arif için Din Yoktur'u inceledi.
30 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Muhyiddin Arabi'nin düşüncelerine ilişkin ilginç bir kitap. Eserlerinde oldukça simgesel bir dil kullanmış olan Muhyiddin Arabi'nin yapıtlarını okumuş olan veya okumayı düşünenlere özellikle öneririm.

Arkadaşlar konu dışı ileti için özür. Artık sabredemedim. Yani neden bu kadar din tartışması yapılıyor? İnsanlara inançlarınızı, fikirlerinizi empoze edince elinize ne geçiyor anlamıyorum. Kendinizi hakikate ulaşmış ve diğer insanları aydınlatmaya çalışan bir kandil olarak mı görüyorsunuz? Bırakın isteyen istediğine inansın. İsteyen armuta bile tapabilir, kime ne? Adınız Münker veya Nekir değil ise insanları sorguya çekme hakkınız da yoktur değil mi. Din konuştuğunuz değil yaşadığınız şeydir... Başkalarına değil kendi hakikatinize arif olunuz. Saygılar.

Filiz, bir alıntı ekledi.
24 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Hakk hiçbir zaman, inanç ve felsefe sistemlerinin oluşturduğu dar kalıplar içine sığmaz. O kalıplar beşerin zihnindeki “zan”lardır. Dünyada insan sayısı kadar, hepsinin zihninde kendi inancı ve düşüncesi doğrultusunda şekil alan, kalıba giren bir Hakk anlayışı vardır. Ki, Hakikat bunlardan tamamen uzaktır. İşte bu yüzden, beşerin uyanış yolunda iken, tüm inanç, itikad ve felsefe düşüncelerinin oluşturduğu kalıplardan arınması icap eder. Beşer için uyanış yolunda zaruri olan, yapılması gereken en önemli ezoterik çalışma “arınma ve terk”tir. Bunu başarabilirse arifler makamına yücelir.

Arif için Din Yoktur, Kevser YeşiltaşArif için Din Yoktur, Kevser Yeşiltaş
Filiz, bir alıntı ekledi.
24 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Oruçta amaç, aç kalarak bedene hükmetmeyi öğrenmek, bedenin zihni yönetmesini tersine çevirerek, zihnin ve aklın bedeni yönetmesini amaç edinmektir.

Arif için Din Yoktur, Kevser YeşiltaşArif için Din Yoktur, Kevser Yeşiltaş
Filiz, bir alıntı ekledi.
24 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

İlk susma, zaruri bir susma hâlidir. Çünkü eğer kendisini tanımak istiyorsa, öncelikle kelime haznesinden, vesvese, kibir, öfke, coşku, kin, nefret, sevinç gibi duygusal hâlleri ifade eden sözcükleri çıkarması gerekir. Daha sonra yavaş yavaş, kalbinden geçirdiği bu duygulara ait tüm düşünceleri de bertaraf etmesi gerekir. Bunları yapabilmesi için de öncelikle onları gözlemesi gerekir.

Arif için Din Yoktur, Kevser YeşiltaşArif için Din Yoktur, Kevser Yeşiltaş
Filiz, bir alıntı ekledi.
24 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Uyanış yoluna giren için, susmak, hakimiyettir. Hiçbir şekilde ne dilde, ne kalpte, herhangi bir insan ya da olay için bir yorum yapılmaması gerekir. Bu susmanın birinci hâlidir. Aydınlanmaya aday olanların ilk yapması gerekenlerden biri susmaktır. Dile ve kalbe hakimiyeti başarabilir ise birtakım hakikatlerin farkına varabilecektir

Arif için Din Yoktur, Kevser YeşiltaşArif için Din Yoktur, Kevser Yeşiltaş