• Leylâ Vü Mecnûn 801-900

  Olmışdı gül ile sebze-i ter
  Firûze-fürûz ü la‘l-perver

  Bir niçe musâhib-i vefâ-dâr
  Mecnûn-ı şikesteni görüp zâr

  Her yan dediler ki ey belâ-keş
  Gül çağıdur olmagıl müşevveş

  Bu faslda âdemî gerek şâd
  Endûh ü belâ vü gamdan azâd

  Çün ebr değülsen olma giryân
  Çün seyl değülsen etme efgân

  Gül kimi bırahma sîneye çâk
  Sebze kimi etme bisterün hâk

  Ancak özüni esîr-i gam kıl
  Lutf eyle hırâma gel kerem kıl

  Sahrâ dutalum mey içelüm şâd
  Endûh ile olma beyle mu‘tâd

  Ey gonca-dehân ü serv-kâmet
  Gül oyna zamânı kıl ferâgat

  Pâkize vücûda hayfdur gam
  Beyle dahi kalmaya bu âlem

  Şâyed açıla gül-i murâdun
  Muhkem kıl esâs-ı i‘tikâdun

  Seyr üzre bu nevbahâr faslı
  Şâyed bulına nigâr vaslı

  Mecnûn-ı hazîn ayağa durdı
  Sahrâlara seyr içün yüz urdı

  Giryân giryân kılurdı seyrân
  Hayrân hayrân gezerdi her yan

  Geh sezbeye arz-ı râz ederdi
  Geh lâleye min niyâz ederdi

  Çeşmine sürerdi lâle dâğın
  Âşık sağınup öpüp ayağın

  Nergis gözine nigâh ederdi
  Yârı gözin anup âh ederdi

  Söylerdi benefşeye gam-ı dil
  Kim söyleye olsa yâra vâsıl

  Bülbüllere şerh ederdi hâlin
  Kumrîlere mihnet ü melâlin

  Her turfe çiçek görüp çeküp âh
  Menzil menzil gezerdi nâgâh

  Bir menzile düşdi reh-güzârı
  Kim seyrde idi anda yârı

  Bir niçe perî-ruh ile hem-dem
  Mecnûn-ı şikesteden mukaddem

  Leylî güzer etmiş ol fezâya
  Salmış gül ü lâle üzre sâye

  Bir sebzeye sebz har-geh urmış
  Meh sahn-ı felekde hâle kurmış

  Gonca kimi ol latîf har-gâh
  Gül berki kimi içinde ol mâh

  Mecnûna mukâbil oldı Leylî
  Bahr-ı gama yetdi derd seyli

  Leylî deme şem‘-i meclis-efrûz
  Mecnûn deme âteş-i ciger-sûz

  Leylî deme cennet içre bir hûr
  Mecnûn deme zulmet içre bir nûr

  Leylî deme evc–i hüsne bir mâh
  Mecnûn deme mülk-i aşka bir şâh

  Leylî deme bir yegâne-i dehr
  Mecnûn deme bir fesâne-i şehr

  Leylî çemen-i belâ nihâli
  Mecnûn felek-i vefâ hilâli

  Leylî meh-i âsmân-ı haşmet
  Mecnûn şeh-i kişver-i melâmet

  Leylî saf-ı ehl-i hüsn emîri
  Mecnûn ser-i kûy-ı gam fakîri

  Leylî işi işve vü kirişme
  Mecnûn gözi yaşı çeşme çeşme

  Leylî vü neşât-ı hüsn kâmı
  Mecnûn ü belâ-yı aşk dâmı

  Leylî vü letâfet-i dil-ârây
  Mecnûn ü melâmet-i gam-efzây

  Leylîde kemâl-i hüsn ile zevk
  Mecnûnda cemâl-i Leylîye şevk

  Leylî sadef-i hayâya bir dür
  Mecnûna anunla min tefâhür

  Leylîde visâl-i dûst meyli
  Mecnûnda hem ârzû-yı Leylî

  Ol iki sehî-kad ü semen-ber
  Birbirine oldılar berâber

  Fûlâda sataşdı seng-i hâre
  Od düşdi karâr ü ihtiyâra

  Bir sâza düzildi ol iki târ
  Germ oldı revâc-ı nâle-i zâr

  Ol bahtı muna neşât buldı
  Bu gördi anı mukayyed oldı

  Mecnûnda karâr dutmayup hûş
  Deryâ-yı tehayyür eyledi cûş

  Bir dem bahabilmedi ol aya
  Düşdi yüzi üzre misl-i sâye

  Leylî hem itürdı ihtiyârın
  Bir dem görebilmedi nigârın

  Hayrânlığı ol makâma yetdi
  Kim düşdi ayakdan ussı getdi

  Gül suyu sepüp revân yüzine
  Leylîni getürdiler özine

  Her yan dediler ana ki ey mâh
  Nâgeh olur atan anan âgâh

  Kim gayr ile âşinâ olupsen
  Bir dilbere mübtelâ olupsen

  Vermez bu reviş netîce-i hûb
  Şâyeste değül sana bu üslûb

  Yahşi nazar eylesen yamandur
  Hem bize vü hem sana ziyandur

  Andan götürüp bisât ü har-gâh
  Ol mâh-likânı hâh ü nâ-hâh

  Öz bürcine kıldılar revâne
  Tâ olmaya vâkıf ata ane

  Söz demediler bu mâcerâdan
  Ne gencden ü ne ejderhâdan

  Mecnûnı hem etdi çeşm-i hûn-bâr
  Sular saçuben yüzine bîdâr

  Gördi ki nigârdan nişan yoh
  Bir cism-i füsürde var cân yoh

  Dîvâne kalup perî gedüpdür
  Salup anı dil beri gedüpdür

  Çâk eyledi câme kıldı nâle
  Hâli bedel oldı özge hâle

  Terk etdi libâs-ı lâle-gûnı
  Raht oldı tenine eşk-i hûnı

  Ger mâtem içün misâl-i hâme
  Sarmışdı başa siyeh imâme

  Çizgindi başına dûd-ı âhı
  Yandurdı imâme-i siyâhı

  İkrâh ile çıhdı pîrehenden
  Âr etdi şehîd-i gam kefenden

  Na‘leyni bırahdı ol belâ-cû
  Kim âşıka pây-benddür bu

  Hem-demlere özr kıldı âğâz
  K’ey bir niçe hem-nişîn ü hem-râz

  Seylâb-ı hücûm-ı aşk yetdi
  Men şîfte-hâli garka etdi

  Olman men-i haste ile hem-dem
  Tâ batmayasuz bu suya siz hem

  Men reng-i melâmete boyandum
  Sevdâ-zedeliğ odına yandum

  Elbette bir od ki düşdi câna
  Âhir dutuşup çeker zebâne

  Düşvâr belâmı sehl sanman
  Siz dahi menüm oduma yanman

  Menden size düşmesün bir ahker
  Çün değmedi hayr değmesün şer

  Sevdâ siyeh etdi rûzgârum
  Aşk aldı inân-ı ihtiyârum

  Men bir kuşem uçdum âşiyandan
  Men handan ü meyl-i hâne handan

  Kılman mana ev hikâyetin çoh
  Dahi menüm anda varmağum yoh

  Sizden sorar olsa ata hâlüm
  Keyfiyyet-i mihnet ü melâlüm

  Söylen ki fenâya verdi rahtın
  Eyyâm siyâh kıldı bahtın

  Ey pîr-i şikeste-hâl ü nâ-şâd
  Tanrı’yçün elümden eyleme dâd

  Deme ki nedür bu mâcerâlar
  Senden mana yetdi bu belâlar

  Men bilmez idüm gam-ı cihânı
  Teşvîş-i zemîn ü âsmânı

  Âsûde serâçe-i ademde
  Ne gussada idüm ü ne gamda

  Bilmezliğ ile hem-râz idi hâlüm
  Ne hüsn ü ne aşk idi hayâlüm

  Sen vâsıta-i vücûdum oldun
  Sen mâni‘-i feyz-i cûdum oldun

  Umdun ki menümle olasen şâd
  Derdâ ki ümîdün oldı ber-bâd

  Men yoh olubem sen imdi var ol
  Özge halefe ümîd-vâr ol

  Ma‘zûr dut ey azîz ma‘zûr
  Men kasd ile senden olmadum dûr

  Çoh sıdk ile eyledüm ana azm
  Kim devlet-i vasluna yetem cezm

  Su saldı yoluna eşk-i hasret
  Dâmânumı dutdı hâr-ı mihnet

  Tahrîr kılup münâsib-i hâl
  Bu şi‘ri hem etdi ana irsâl

  Bu gazel Mecnûn dilindendür

  Fesâd-ı aşkı tâ gördüm salâh-ı akldan dûrem
  Meni rüsvâ görüp ayb etme ey nâsih ki ma‘zûrem

  Eğer çâk-i girîbân eylesem men‘eylemen çün men
  Metâ‘-ı nengden ârî libâs-ı ârdan ûrem

  Men ü sahrâ-yi vahşet menzil etmen âfiyet küncin
  Esir-i dâm-ı zulmet olmazem çün tâlib-i nûrem

  Temerrüd akl fermânından etsem dûstlar bi’llâh
  Meni re’yümle sanman aşk sultânına me’mûrem

  Mana kim ta‘ne eyler kim nasîhat ehl-i âlemden
  Hoşem kim i‘tibar-ı aşk ile her dilde mezkûrem

  Belâ-yı aşk u derd-i dûst terkin kılmazem zâhid
  Ne muştâk-ı behiştem sen kimi ne tâlib-i hûrem

  Hayâl-i çîn-i zülf ü tâk-ı ebrûsiyle zevküm gör
  Sanasen haşmet ile Kisrîyem kadr ile Fağfûrem

  Garaz bir ad imiş âlemde men hem eyledüm bir ad
  Bi-hamdi’llâh Fuzûlî rind ü rüsvâlıkda meşhûrem

  Bu Mecnûnun cünûnunun sıfatıdur ve Vâdî-i aşk sevdâsının keyfiyyetidür

  Ol şîve-i aşk içinde mâhir
  Kıldukta vasiyyetini âhir

  Kıldı gözedüp tarîk-i vahşet
  Eshâbdan inkıtâ‘-ı ülfet

  Sahrâya düşüp güneş misâli
  Tenhâ yürür oldı lâübâlî

  Her daşa ki yetdi tökdi yaşın
  La‘l eyledi kûh ü deşt daşın

  - Fuzuli -
 • 207 syf.
  ·7 günde·Beğendi·10/10
  240 sayfadan oluşan " Leylim Leylim" 1954-1959 yılları arasında Ahmed Arif'in, Leyla Erbil'e gönderdiği mektuplarını ve 1977'deki son bir mektubunu içerir. Ahmed Arif'in samimi bir dille yansıttığı, yer yer argo sözcükler kullandığı yahut yazım hataları yaptığı bu mektuplar, şairin "karşılıksız aşk" duygularını, sevgisini, sitemlerini, dostluğunu yansıtmakla birlikte, döneminin entelektüel ortamını, yazına, dergilere perspektiflerini, bulunduğu koşulları; siyasi baskıyı, sürgün yıllarını da anlatarak Ahmed Arif'i daha bir yakından tanımımızı sağlar.
  Kitap, yalnızca Ahmed Arif'in mektuplarının derlemesini içerdiği için, Erbil'in cevapları bulunmadığı için ne yazık ki okuyucu aralarındaki dostluğu tam manasıyla kavramakta güçlük çekebilir. Bu mektupların yayınlanması, edebiyat dünyamızda önemli bir şairin "büyük bir yazın tarihi boşluğu" oluşturmasını engelleyerek Ahmed Arif'in şahsiyetini, haksızlığa direnen tutumunu, dayandığı sürgünü ve mesafeler içerisinde dahi dinç tuttuğu aşkını anlamamız için katkıdır şüphesiz.

  "Şu anda yapayalnız bir deniz dalgasının üstünde boş bir konserve kutusundan farksızsam da, senden kopmanın imkansızlığını daha bir aşkla duyuyorum. Üzerime Toroslar yıkılmış sanki. Öyle duyuyorum işte." (sf.106)

  Şahsi mektupların yayınlanmasının etik olup olmayacağı hususunda düşünmemek de elde değil. Bu yüzden Leylim Leylim önsözünden bazı kesitleri almayı uygun görüyorum.

  "Leylâ Hanım bu mektupları neden yayımlamak istedi? Onun amacını duraksamadan yazabilirim: Gerçeğe bağlılık. Aynı zamanda yalnızca halkına inanmış, bunun için büyük bedeller ödemiş ve değeri yeterince bilinmemiş bu büyük şairin unutulmaması için bir çabaydı bu mektuplar. Tek bir şiir kitabıyla yalnızca edebiyat tarihine değil, siyasi tarihimize de mal olmuş Ahmed Arifin, aydın olarak yaşadığı acılar (“Türk Siyasi Tarihi’nin işkence görme rekorunu kıracak kadar zulüm görmeme budur sebep!”; s.l37’deki mektubundan) onu çok etkilemişti. Süren davaları, hakkında verilen sürgün kararı, öte yanda büyüyüp serpilen şiirleri. Ahmed Arifin yaşamından önemli bir kesit sunuyordu bu mektuplar ve yayımlanmalıydı. Elbette ki bu amacını gölgeleyecek dedikodulardan çekiniyordu Leylâ Hanım, ama vazgeçmedi.Leylâ Hanım’ın yazdığı mektuplara ne oldu? Bu aşk kendi karşılığını yaratabilmiş miydi? Leylâ Hanım bu soruyu yanıtlamıştı: “Hayır, benim tarafımda aşk yoktu, yalnızca dostluk vardı”.Özellikle 1955 yılından sonra yazılan mektuplardan da anlaşılıyor ki Ahmed Arif bu büyük aşkta yalnız kalmıştı. Eksiksiz bir yayın yapabilmek amacıyla Ahmed Arif’in ailesiyle görüşüldüğünü yukarıda belirtmiştim. Ne yazık ki Leylâ Hanım’ın mektupları bulunamadı."

  1990 yılında Refik Durbaş'ın kendisiyle yaptığı uzun söyleşide Ahmed Arif edebiyatçıların mektuplarının yayınlanmasıyla ilgili şunları söylemiş:

  "Belki halk için, okuyucu için gerekli değil ama, edebiyat tarihçileri için, eleştirmenler için gerekli olabilir. Türkiye’de henüz bu gelenek yok. Ama bir gün o da olur. Mesela Victor Hugo’nun sevgilisine yazdığı, Baudelaire’in hizmetçisine yazdığı mektuplar Fransa’da çok değerli belgeler olarak sunuluyor. Elbet bir milletin kültürü onlar da.”

  Bu bağlamda Arif'in mektuplarının günümüze ulaşmasında yarar görüyorum. Erbil, ölümüne yakın bir dönemde, kitaplaştırma işleminin ne kadar hızlanmasını istediyse de, ne yazık ki, Leylim Leylim'in basıldığını göremeden hayata gözlerini yumdu.

  İçerik ve tarihsel yönden yeterince bilgi verdiğimi düşünerek, biraz da Ahmed Arif'in aşkıncı tutumuna değinmek istiyorum. Daha önce okuduğum kitaplar, şiirler... Hiçbiri bende bu kadar samimi duygular yaratmadı. Muhtemelen hepsi kendi çapında bir sanat eseri, duyguların ürünü, dışavurumu bağlamında değerlidir, yalnız Ahmed Arif gibi yüreğindekini kaleme aktarmakta, hem de yalın bir dille duygulanımını bize geçirmekte usta değildir. Şahsi görüşüm...

  Gitmek
  Gözlerinde gitmek sürgüne,
  Yatmak,
  Gözlerinde yatmak zindanı.
  Gözlerin hani?.."

  "To be or not to be" değil.
    "Cogito ergo sum" hiç değil...
     Asıl iş, anlamak kaçınılmaz'ı,
     Durdurulmaz çığı
     Sonsuz akımı.

    İçmek,
     Gözlerinde içmek ayışığını.
     Varmak,
     Gözlerinde varmak can tılsımına.
     Gözlerin hani?

  Bir daha hangi ana doğurur böyle şairleri?
  "Bir daha hangi ana doğurur bizi?"...

  Ahmed Arif'in yüksek duygulanımının sağlıksız olduğunu kanısındayım fakat böyle ürünlerle karşılaştığım için de ayrı bir kıvanç içerisindeyim. Ahmed Arif, Leyla'yı salt bir kadını arzular gibi değil, bir sevgili, bir dost, aynı zamanda bir kardeş sıcaklığı ile sevdiğini belirtiyor. Öyle ki, Leyla Hanım evlediğinde dahi, bu durum mektuplarına bir mesafe girmesine sebep olmuyor. Perspektifinin dostlukta daha baskın olmasına sebep oluyor yalnızca.

  " Evleneceksin demek? Herhal çocuğu sevdin! İnşallah mesut olursun canım. Ama müstakbel kocan bana yazdığına kızmayacak cinstendir inşallah. Yoksa seni kaybetmek, sesini duymamaktansa gebereyim daha iyi olur."

  Ahmed Arif'in bu sağlıksız tutumunu mektuplarından birkaç alıntı ile tasdiklemek istiyorum.

  "İncil gibi, Tevrat gibisin Leylim. Hilesiz, arık ve duru. Cihanda hiçbir kimse, dostunu, kardeşini, sevgilisini -acısını, ülküsünü, eğilimini, benim seni sevdiğim gibi sevememiştir. Sen aklıma gelende başım dönüyor. Hepsini, puştlukları, küçüklükleri, iğrenç bencillikleri unutuyor, boş veriyorum. Beynimi, kalbimi doyuruyorsun. Derimin altında ısıtan sensin beni. Sen düşümde oldukça korkacağım, yenileceğim hiçbir zorbalık olamaz. Namussuzluk, o.....döllüğü olamaz. Hepsinin hakkından gelirim. Ölsem bile, mutlu ve yiğitçe olur bu iş... Şaşkınım, beni böyle yarattığın için sana nasıl teşekkür edeyim bilemiyorum Leylâ. Kölen olmak ne büyüklükmüş meğer! Başın için, bir daha yaratılması imkânsız gözlerin için, bana rahat, bana anlaşılır bir mektup. Delinim. Ayrılık korkunç."

  "Yokum. Varsam, sensin ya da... Hiçbir kararım yok. Düşünlerim, duyularım önünde bir barikatsın ki, hiç âmân vermez. Ne olucaksam seninle ya da senden sonra olucam, anlatabildim mi ki? Örneğin boğazımdaki lokmada, yudumladığım suda, arşınladığım kaldırımdasın."

  "Seni anlatabilmek... Kime ama? Bu bok düzenin, bu dört boyut zindanın, kâinat, sonsuzluk fâlan dedikleri bu ölümlü şakalar kaos’unun nesine, neresine anlatmak?"

  Böylesine bir bağlanma, kişi üzerinden kendini buluşun fakat olumlu sonuçlanamaması, Hegel'in köle- efendi diyalektiğini aklıma getirdi.

  "Hegel, bireyin kendi bilinci anlamında kullandığı özbilinç kavramı ile ilgili, tanınma zorunluluğu ve bağımlılık olarak tanımladığı iki önemli özellikten söz etmiştir; bilinç varolduğunu bilir, ancak bu biliş bir gerçeklik kazanmamıştır. Kendisinden emin olabilmesi için öteki bilinçlerin de işin içine girdiği bir dizge (sistem) içinde, kendi koordinatlarını belirlediği bir gerçekliği oluşturması gerekmektedir. Bu noktada bilincimizin en önemli önceliği, kendisi gibi olan bir başka bilinçte kendisinin nasıl algılandığını bilmek durumuna gelir. Bu nedenle, öteki ile olan ilişkimizde ötekine, onun özbilinci nedir acaba diyerek bakmayız, o bizi nasıl görüyor diye bakarız. Bu bakış, bilincin kendisini tanıması için zorunlu bir aşamadır, aksi halde bilincin kendisini tanıyabileceği başka bir yol söz konusu değildir. Bu durum bilinçlerin bağımlılığını da yaratır.
  Tanınma zorunluluğu ve bağımlılık, bilincin öteki bilinçle(rle) bir tür alma verme oyunu oynamaya başlamasına neden olur. Bilincimiz önce kendisini öteki bilince verir, ancak verdiği şeyi yeniden kendisine geri almak zorundadır, ötekinde kalan bilinç kendisini tanıyamaz, bu yansıma zorunludur. Böylelikle bu oyun, bilincin kendisini önce öteki haline getirdiği, sonra da ötekini ortadan kaldırarak kendisine özdeş hale geldiği sürekli bir alışveriş sürecine dönüşür. Bilinç, ötekinin zihnine göndermiş olduğu, bu nedenle de başka bir bilinçte var olan kendisinin artık özsel olmadığını bilir. Bu nedenle de, özne olarak kendinden emin olabilmesi için, bu nesnel durumu, başkasına ait olan bu özsel olmayan nesnenin başkalığını ortadan kaldırmalı, yani varlığının hiçbir dışvarlığa bağlı olmadığını, yani yaşama bağlı olmadığını görmelidir. Çünkü yaşam, birey için bir nesne biçiminde varolmak demektir, bilincin kendi kendine kendisini tanıdığı biçime yaşamın içinde yer yoktur. Yaşam içinde bilincin her ötekileşmesi, bilincin kendisini kendisi olarak tanıyabilmesi için gerekli olan dizgenin kurulması için zorunludur ancak, bir yandan da ortadan kaldırılması gereken bir nesne yaratır. Özbilinç bu oyunda, ötekileşme ve özdeşleşme biçimindeki iki ucun arasında bulunan oyun kurucudur. Hegel, bu oyunu oyunun içindeki her bilincin kendisi için, kendi adına oynaması gerektiğini belirtir. Bilinçler karşılıklı olarak kendilerini birbirlerine vermeli, sonra da ötekinin kendisini geri almasına izin vermelidirler. Tüm bilinçler karşılıklı olarak birbirlerini tanıyarak kendilerini tanımaktadırlar. Bu durum her bilinç için bir tanıyan ve tanınan ikileşmesinin ortaya çıkmasına neden olur. Ancak bu ikileşme ve bağımlılık durumu bilinç için çok huzursuz edici bir sıkıntı kaynağı olur. Bilinç başkasına bağımlı olmadan, tek bir bütünlük olarak
  kendisinden emin olmak ister. Bilinç, bağımsız ve tek bir bütünlük olarak kendisinden emin olduğu kesin bir huzur noktasına ulaşma arayışının içindedir." (Düşünbil)

  Demem o ki, Ahmed Arif, verdiği bilinci geri alma noktasında noksandır ve bu yüzden kendisini tanımaktan uzaklaşarak aşkıncı bir tutum izlemeye yönelmiştir bilinçsizce. Hayatının sonraki döneminde, şairin bir başkası ile yaptığı evlilikle ve çocuk sahibi olmasıyla bu durumu aştığını görebiliyoruz. Lakin zamanında yaşadığı bu tutum, biz okuyucular adına yararlı eserleri meydana getirmiştir ki bu eserlere ne kadar sağlıksız desem de bir o kadar estetik ve çekici buluyorum. Böyle buluşumun sebebi ise eserleri içselleştirebilmem. Birçok insanın da hayatında bir kere bile olsun böyle bir dönemden geçtiğini varsıyorum ki bundandır da şairin böyle tutuluşu...

  Ahmed Arif anısına...
  21.04.2019
 • bu bir çöl meselesidir Leyl’â,
  ... suyu görüp haddini aşma...

  aşk-ı â’zam
 • Leylâ Vü Mecnûn 301-400

  Sâkî meded et ki derd-mendem
  Gam silsilesine pây-bendem

  Gam def‘ine câm-ı mey devâdur
  Tedbîr-i gam eylemek revâdur

  Senden ne inâyet olsa vâki‘
  Fikr etme ki menden ola zâyi‘

  Men bir sadefem sen ebr-i nîsân
  Ver katra vü al dürr-i galtân

  Sensen hurşîd ü men siyeh hâk
  Ver âteş ü al cevher-i pâk

  Rahm et et ki garîb ü hâk-sârem
  Bî-mûnis ü yâr u gam-güsârem

  Ol bir niçe hem-dem-i muvâfık
  Ya‘nî şuarâ-yı devr-i sâbık

  Tedrîc ile geldiler cihâna
  Ta‘zîm ile oldılar revâne

  Devrân oları muazzam etdi
  Her devr birin mükerrem etdi

  Her birine hâmî oldı bir şâh
  Zevk-ı sühaninden oldı âgâh

  Türk ü Arab ü Acemde eyyâm
  Her şâire vermiş idi bir kâm

  Şâd etmiş idi Ebî Nuvâsı
  Hârûn Halife’nün atâsı

  Bulmışdı safâ-yı dil Nizâmî
  Şirvan Şâh’a düşüp girâmî

  Olmışdı Nevâyî-i sühan-dân
  Manzûr-ı şehenşeh-i Horâsân

  Söz gevherine nazar salanlar
  Gencîne verüp güher alanlar

  Çün kalmadı kalmadı fesâhat
  Erbâb-ı fesâhat içre râhat

  Ol tâife çekdi hırkaya baş
  Hâletlerin etmez oldılar fâş

  Tâ olmaya resm-i şi‘r mefkûd
  Ebvâb-ı fünûn-ı nazm mesdûd

  Lâzım mana oldı hıfz-ı kânûn
  Zabt-ı nesak-ı kelâm-ı mevzûn

  Nâçâr dutup tarîk-i nâmûs
  Râhatdan olup müdâm me’yûs

  Ahdi söze üstüvâr kıldum
  Eş‘âr demek şiâr kıldum

  Çün halka hilâf-ı müddeâyem
  Anlar zu‘mınca süst-râyem

  Her söz ki gelür zuhûra menden
  Min ta‘ne bulur her encümenden

  Eyler hased ehli bağlayup kîn
  Tahsîn ivâzına nefy ü nefrîn

  Ümmîd ki ref‘ olup küdûret
  Tağyîr-pezîr ola bu sûret

  Ol kavm bu gülşene girende
  Bu gülşen içinde gül derende

  Gül tâze idi vü gonca nev-hîz
  Depretdükçe nesîm-i gül-rîz

  Anlar güli derdiler men-i zâr
  Hâlâ dilerem derem has ü hâr

  Bu bezme olar verende tezyîn
  Mey sâf idi bezm hem nev-âyin

  Mey sâfı olara oldı rûzî
  Kaldı mana dâğ-ı derd sûzı

  Bu dürde men olmışam hevâ-hâh
  Bir neş’e verür mi bilmezem âh

  Bu pâdişâh-ı İslâmun duâ-yı devletidür ve Kahramân-ı enâmun senâ-yı şevketidür

  Sâkî kerem eyle câm gezdür
  Dutma kadehi müdâm gezdür

  Devrâna çok i‘tibâr kılma
  Gezdür kadehi karâr kılma

  Tök alup ele gümüş sürahî
  Zer sâgara rûh-bahş râhı

  Sarf eyle riâyetümde eltâf
  Tenhâlığumı gör eyle insâf

  Şuğlüm bu bisât içinde çohdur
  Senden özge mededci yohdur

  Hem-demliğüm eyle âr kılma
  Menden nefret şiâr kılma

  Ger bilmez isen ki men ne zâtem
  Ne zulmet-i çeşme-i hayâtem

  Feyz-i hünerüm şarâbdan sor
  Sûz-ı cigerüm kebâbdan sor

  Dutsan elini men-i fakîrün
  Hak ola hemîşe dest-gîrün

  Men şâir-i Mûsevî-kelâmem
  Sâhirlere mu‘ciz-i tamâmem

  Men sâhir-i Bâbilî-nijâdem
  Hârûta bu işde üstâdem

  Söz derkine sarf edüp firâset
  Emlâkine bulmışam riyâset

  Geh tarz-ı kasîde eylerem sâz
  Şeh-bâzum olur bülend-pervâz

  Geh de’b-i gazel olur şiârum
  Ol de’be revân verür karârum

  Geh mesnevîye olup heves-nâk
  Ol bahrden isterem dür-i pâk

  Her dilde ki var ehl–i râzem
  Mecmû‘-ı fünûna aşk-bâzem

  Bir kâr-gerem hezâr-pîşe
  Cânlar çeküp isterem hemîşe

  Dükkânum ola revâc-ı bâzâr
  Her istedügin bula hırîdâr

  Bu bir tarîk ile kesr-i nefsdür ve Mukaddime-i medh-i pâdişâh-ı asrdur

  Sâkî ne idi bu câm-ı gül-gûn
  Kim eyledi hâlümi diger-gûn

  Ser-mest olubem sözüm hebâdur
  Her lâf ki eylerem hatâdur

  Te’sîr salup dimâğâ teşvîr
  Teşvîr mizâcum etdi tağyîr

  Men handan ü lâf-ı lutf-ı güftâr
  Kim söz demeğe olam sezâ-vâr

  Olsaydı menüm sözümde bir hâl
  Elbette olurdum ehl-i ikbâl

  Müstevcib-i izz ü câh olurdum
  Şâyeste-i bârgâh olurdum

  Makbûl düşerdüm âstâna
  Manzûr-ı şehenşeh-i zamâna

  Ol pâdişeh-i bülend-bîniş
  Kim hâk-i rehidür âferîniş

  Müstahfız-ı dîn penâh-ı İslâm
  Mahdûm-ı zaman melâz-ı eyyâm

  Ebr-istihsân ü berk-kîne
  Şâhenşeh-i Mekke vü Medîne

  Müstakdim-i hak muhill-i bâtıl
  Sultan-ı murâd-bahş-ı âdil

  Erbâb-ı hüner ümîd-gâhı
  Türk ü Arab ü Acem penâhı

  Deryâ kimi eyleyen demâdem
  Endîşe-i kurb ü bu‘d-ı âlem

  Lutf ile veren yahına lû’lû
  Ebr ile yırağa gönderen su

  Lû’lûsını eyleyen cihân-tâb
  Leb-teşneleri dür ile sîr-âb

  Gerdûn kimi lutf edende zâhir
  Dâmen dâmen töken cevâhir

  Gün kimi olanda cûdâ mazhar
  Hırmen hırmen nisâr eden zer

  Tugrâ-yı misâl-i Âl-i Osmân
  Sultân-ı sipeh-şiken Süleymân

  Yerde düşer olsa feyzi hâke
  Ta‘n eyleye hâk ruh-ı pâke

  Gökde nazar etse bir hümâya
  Hurşîde salur hümây sâye

  Ger şarka urur sinân-ı ser-keş
  Gün kimi çıhar sipihre âteş

  V’er garba çalarsa tîğ-i bürrân
  Gerdûna yeter şafak kimi kan

  Dün çerh yana nigâh kıldum
  Nezzâre-i levh-ı mâh kıldum

  Gördüm bu hatı ki hâme-i hûr
  Ol levhde eylemişdi mastûr

  Bu kasîde Hazret-i Pâdişâh şânındadur

  Zihî kâmil ki akl-ı nükte-dân derkinde hayrândur
  Vücud-ı bî-misâli intihâb-ı nev‘-i insândur

  Felek bir dürc anun zât-ı şerîfi gevher-i yektâ
  Cihân bir cism anun hükm-i revânı fi’l-mesel cândur

  Tarîk-i tâati hem mezhebe hem millete nâfi‘
  Hilâf-ı meşrebi hem devlete hem dîne noksândur

  İki kısm eylemiş küfr ile îman yeddi iklîmi
  Anun hükmindedür ba‘zı vü ba‘zı kâfiristândur

  Esâs-ı hükmidür ma‘nîde bir sedd-i Sikender kim
  Anun Ye’cûcdur bir yanı vü bir yanı insândur

  Binâ-yı kadridür ma‘nîde bir âlî imâret kim
  Mukarnes tâk-i gerdûn ol imâretden bir eyvândur

  Muzaffer dâimâ Sultân Süleymân Hân-ı âdil-dil
  Ki her kim tâbi‘-i fermânı olmaz nâ-müselmândur

  Cihân-gîrî ki gün tek mülk teshîrine azm etse
  Muhakkar cilve-gâhı arsa-i Îrân ü Tûrândur

  Sâhî-tab‘ u mürüvvet-pîşedür kim bahr-ı eltâfı
  Temevvüc kılsa mevci fakr bünyâdına tûfândur

  Kemîne kimseye kemter atâsı hâsıl-ı deryâ
  Muhakkar meclise bezl-i hakîre behre-i kândur

  Vücûd-ı pâki-le Hak rahmetidür âleme nâzil
  İtâat ehline gösterdiği adl ile ihsândur

  Süleymân bârgâhıdur yakîn heybetlü dergâhı
  Kim anda dîvler tâbi‘ perîler bende-fermândur

  Muazzam leşkeridür bir bulut kim düşmene andan
  Firengîler sadâsı ra‘d toplar daşı bârandur

  Semendi seğridende lâmi‘ olmış ahter-i sâkîb
  Sipâhı deprenende mevce gelmiş bahr-ı ummândur

  Seferde çekmek içün haşmet ü ikbâl esbâbın
  Arâbe arş levhi ordusı gerdûn-ı gerdândur

  Zamânında yetüp cem‘iyyet-i esbâba ârifler
  Olup derhem hemîn mahbûblar zülfi perîşândur

  Halâyık subh-tek handân olup mihr-i cemâlinden
  Dil-i sûzân ile devrinde ancak şem‘ giryândur

  Havâdisden mizâc-ı mülk tağyîrine imkân yoh
  Kemâl-i adl ile tâ mülke Osmân oğlu sultândur

  Bi-hamdi’llâh bugün havf ü hatâdan şer‘ nâmûsın
  Bulup tevfîk-ı nusret sahlayan Sultân Süleymândur

  Nişân-ı feyzidür ol nusret ü ikbâl kim hâlâ
  Ne yan kim azm kılsa rehberi te’yîd-i Yezdândur

  Dil ü cândan Fuzûlî izz ü ikbâline ol şâhun
  Rızâ-yı Hakk içün dâim duâ-gûy ü senâ-hândur

  Çü oldur hâmî-i İslâm vâcibdür anun medhi
  Ne kim medhinden özge söz demiş andan peşîmândur

  İlâhî bâkî olsun dâim insan-perver ikbâli
  Cihân-ı fânî içre tâ binâ-yı nev‘-i insândur

  Yâ Rab ki muzaffer ola dâim
  Zâtiyle binâ-yı adl kâim

  Şâyeste ana serîr ü efser
  Âlemlere adli sâye-güster

  Bu sebeb-i nazm-ı kitâbdur ve Bâis-i irtikâb-ı azâbdur

  Sâkî dut elüm ki haste-hâlem
  Gam reh-güzerinde pây-mâlem

  Sensen men-i mübtelâya gam-hâr
  Senden özge dahi kimüm var

  - Fuzuli -
 • 207 syf.
  ·4 günde·6/10
  Ahmet Arif'i sadece isim olarak duymuş ve hakkında çok şey bilmeyen bir olarak bu kitaba başladım.Romantikliği, aşırı aşkı meşki sevmeyen biri olarak "bu kitap beni bayar" düşüncesiyle önyargılı olsam da kitaba gene de başladım.Editörün baştaki açıklaması mektuplardan daha çok ilgimi çekti.Mektupların yayımlanma sebebi; gerçeğe bağlılık ve acılar çekmiş, değeri bilinmemiş bir şairin unutulmaması olarak açıklanmış ama bana bu nedenlerden dolayı bu kadar özel şeylerin kitap haline getirilmesi pek uygun gelmedi. Adamın kaç basım yapmış şiir kitapları bence bu vazifeye muktedir olmuştur. Mektuplardaki aşırı aşk, bağlılık, sevdiğini tanrılaştırma, bitmeyen beklenti ve bu mektuplaşma sürecinde kadının evli olması benim sevgi ve aşk anlayışıma göre değildi o yüzden mektuplardan çok etkilenmedim ama şaire çektilerinden dolayı sempati duymamak elde değil.Kitap şairin duygu dünyasını, yaşadığı dönemin siyasi durumunu gözler önüne serip şairinin şiirlerinin oluşum süreçlerini okuyucuya sunuyor.Leyla'ya aşkı adamı daha da şairane bir şair yapmış ve hayata tutunmasını sağlamış. Allah ikisine de rahmet eylesin. Gene de Ahmet Arif'i tanımak güzeldi.
 • Hiç söylenmemiş sözler söylemeli..
  El değmemiş,duru sözler sevdiğim için..
  Sevdiğim!..

  Şehir giysilerini kıskanır
  Ve bu yüzden bürünür geceye
  Güneş gözlerinden beslenir
  Ve saçlarını kollar görmek için...

  Sensizken, şehrin boş meydanlarında yürüdüm
  Kalın puntolarla
  İri laflar ettim,
  Öfkemi saldım,
  İri dişli postallar üzerine...

  Sevdiğim ...
  Vera!..
  hangi çocuğu okşadın?..

  ellerinde gülden kokular,
  dilinde aşk nağmeleri

  Söylesene Vera,
  Hangi çocuğun adını andın?..

  Sahi Vera,
  En son ne zaman görmüştük Sena'yı
  Hatırlasana deli kız sana emanet etmiştik o bombaları

  Sevdiğim!..
  Bak;
  Umut kan pıhtısı rengine döndü

  Sen Vera,
  Filistin'den geçerken sakın eteklerini toplama
  Biraz kan bulaşmış şekilde çık karşıma

  Ve sakın unutma
  O ilk çocuğumuzdur..
  Asırlardır dillerde olan Leyla'dır..

  Meryem'in suskunluğunda can bulan gözleri vardı Züleyha'nın
  Daha düşmeden, kirli kelimeler diyarına...

  Bilirmisin Vera, bu kaçıncı çocuk
  bu kaçıncı kertik yüreğe atılan..

  Artık eskisi gibi değil, daha da sancılı
  Artık daha da sancılı

  Asırlardan uzat ellerini Vera,
  Ellerini bulur ellerim bir Grozni kuşatmasında...

  Dağları görüyormusun Vera?..

  Her bir dağa bir çocuğumuzun adını koymuşlar
  Murat'ım... Metin'im... Berat'ım...

  Hani omuz omuza vermiştik ya bir namaz kıyamında..
  Hani beraber açmıştık orucumuzu...
  Kimi Marmara'da, kimi Yıldız'da..

  Koş Vera koş...
  Ülkemin sürgün yerlerine koş...

  Ağlama deli kız, ben ağlarım...
  Seni böyle görmemeli her okul kapısında türkümüzü söyleyen kızlarımız.

  Ve annelere de söyle,sakın ağlamasınlar..
  Ve onlara sakın ölüler demesinler..

  Söylesene Vera,
  Çocuklara sıkılan hangi kurşun kahpece değildir?

  Öfkemiz taş doğursun Vera
  Taş doğursun..
  Yüreklerimizi söksün yerinden..

  Bak her tarafta elleri sapanlı Ebabiller,
  Ebrehe'nin tanklarına kan kusturur...
  Şimdi firavun'u boğan kızıldeniz'i ağlama duvarının önünde görüyorum.

  ki;
  Asa değil Musa'nın elindeki, çağın sökülmüş kalbidir..

  Bir şubat gecesi kaybettik esrarımızı Vera
  kendimizi odalarımızda bulduk
  Postallı korkularımızla..

  Söylesene Sevdiğim...
  Hangi rengini çaldılar gökyüzünden?..

  Bak zulüm, çin seddini aştı.

  Aaaah Sevdiğim!..
  İçimizdeki Musalardan ne haber vardır?..
  İbrahimlerden.. Yusuflardan...

  Yoksa Musa'yı Kızıldenizde yalnız mı bıraktık?..
  Kendi ellerimizle mi verdik İbrahim'i nemrutlara..

  Şimdi hangi kuyudan gelmede Yusuf'un sesi...

  Unutma Vera'm!..
  Filistinde doğan her çocuk, ilkin annelerinin göğsüne;
  sonra yerdeki taşlara uzanırlar..
  Neredesin!..
  Ey İsmail'in boğazındaki merhamet!..
  Üzerimizdeki bu acıyı kaldır!..
  Ya ebabilleri gönder, ya bizi de oraya aldır!..
  Her taraftan bana yönelir seni arayan sesim..

  Vera benim... Vera benim...

  https://www.youtube.com/...4RKHVTu6E&t=159s
 • Leylâ Vü Mecnûn 1901-2000

  Peyvendüni gayr ile eşitdüm
  Bi’llâh ki besî teaccüb etdüm

  Ey çeşme-i âb-ı zindegânî
  Sen cânum içindesen nihânî

  Bir lahza gözümden olmadun dûr
  Vaslun niçe oldı gayre makdûr

  Ger İbni Selâma nûr-ı Leylî
  Bir vech ile eylemiş tecellî

  Leylîden olan hayâli görmiş
  Öz vâhimesiyle ayş sürmiş

  Leylî demesün mana karîndür
  Kim ana hayâli hem-nişîndür

  Mecnûndan eder mi ol cüdâlığ
  Kim gayr ile ede âşinâlığ

  Ey gevher-i tâc ü tâc-ı târek
  Maksûduna yetdüğün mübârek

  Ashâb yığup tarab kılup şâd
  Bu hayr işi eyeleyende bünyâd

  Çoh zevk ile çekdüm intizârı
  Kim yâd edesen men-i figârı

  Sen hod demedün ki bir kulum var
  Boynında tarîk ile yolum var

  Ger sandun ise ki pür-huzûrem
  Şâyeste-i servet-i sürûrem

  Şart idi mana hem etmek i‘lâm
  Tâ men hem alam bu bezmden kâm

  Li’llâhi’l-hamd elüm değül dar
  Cân kimi nukûda kudretüm var

  V’er sandun ise ki nâ-tüvânem
  Âzürde-i mihnet-i cihânem

  Hem şart idi özr kılmak irsâl
  Etmek meni bir söz ile hoş-hâl

  Ne beyle edüp ne eyle ey gül
  Yahşi midür eylemek tegâfül

  Ey cânum içinde câna düşmen
  Her niçe ki düşmenem sana men

  Âyîn-i kadîmüni unutma
  Min yâr dut özge hûy dutma

  Gayr ile olanda şâd ü hurrem
  Takrîb ile yâd kıl bizi hem

  Nakş et bu murabbaı harîre
  Gör anı getür bizi zamîre

  Bu murâbba‘ Mecnûn dilindendür

  Gayr ile her dem nedür seyr-i gülistân etdüğün
  Bezm edüp halvet kılup yüz lutf u ihsân etdüğün

  Ahd bünyadın mürüvvetdür mi vîrân etdüğün
  Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğün

  Lahza lahza müddeî pendin dür-i gûş eyledün
  Kana kana gayr câm-ı şevkini nûş eyledün

  Vara vara ahd ü peymânı ferâmûş eyledün
  Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğüm

  Gayre salup mihrüni bizden savutdun âkıbet
  Terk-i mihr etdün tarîk-i zulm dutdun âkıbet

  Ahdler peymânlar etmişdün unuttun âkıbet
  Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğüm

  Cürmümüz n’oldı ki bizden eyledün bîzârlığ
  Biz gamun çekdük sen etdün özgeye gam-hârlığ

  Sizde âdet bu mıdur beyle olur mı yârlığ
  Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdügün

  Çerh tek bed-mihrliğ resmini bünyâd eyledün
  Yahşi adun var iken döndün yaman ad eyledün

  Döne döne bizi gam-nâk özgeni şâd eyledün
  Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğün

  Gönlümüz min-ba‘d zülfünçün perîşân olmasun
  Bağrumuz la‘lün hevâsiyle dahi kan olmasun

  Bî-vefâsen çeşmümüz yâdunla giryân olmasun
  Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğün

  Va‘de-i vasl ile aldun sabrumuz ârâmumuz
  Olmadı her gün visâlünden müyesser kâmumuz

  Geçdi hecr ile Fuzûlîden beter eyyâmumuz
  Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğün

  Tamâmî-i sühan

  Pâyâna çü yetdi sa‘y-i hâme
  Teslîm olındı Zeyde nâme

  Mektûb ile Zeyd olup sebük-per
  Azm eyledi eyle kim kebûter

  Çün yetdi nigâr olan diyâra
  Mekr ile visâle kıldı çâre

  Efsûn ile urdı sihrden dem
  Tâ İbni Selâma oldı hem-dem

  Leylînün eşitdi vasf-ı hâlin
  Keyfiyyet-i mihnet ü melâlin

  Dedi bilürem nedür devâsı
  Uş yazılu mendedür duâsı

  Bağlandı anun sözine ihlâs
  Halvet-geh-i kurbe kıldılar hâs

  Çün Leylîye zeyd oldı vâsıl
  Maksûdını etdi baht hâsıl

  Bir dem oturup gelüp kıyâma
  El urdı revân çıhardı nâme

  Ta‘vîz dedi vü kıldı ta‘zîm
  Evvel öpüp andan etdi teslîm

  Çün nâmeni aldı Leylî-i zâr
  Ol nâmeden aldı bûy-ı dildâr

  Bildi ki bir özge kayddür bu
  Ne nüsha-i Amr ü Zeyddür bu

  Ol feyzi bilüp özine ikbâl
  Göz merdümine yetürdi fi’l-hâl

  Çün nâmeye kıldı bir nezâre
  Cân kisvetin etdi pâre pâre

  Kim dür ala bahr-ı çeşm-i terden
  Lâ‘l ala hizâne-i ciğerden

  Ol nâmenün eyleye nisârın
  Efzûn ohıdı bildi mazmûn

  Fehm etdi maâni vü ibâret
  Bildi neyedür olan işâret

  Cânına kılup itâb te’sîr
  Ol nâme cevâbın etdi tahrîr

  Bu Leylînün Mecnûna peygâm-ı cevâbıdur Ve özr ü itâbıdur

  Bu tarz ile oldı kilki cârî
  Kim evvel-i nâme nâm-ı Bârî

  Mi‘mâr-ı binâ-yı akd ü peyvend
  Vehhâb-ı atâ-yı mâl ü ferzend

  İzhâr-ı vücûd eden ademden
  İcâd-ı hudûs eden kıdemden

  Meşşâta-i şâhed-i zemâne
  Sultân-ı bülend-âsitâne

  Bu nâme ki bir figârdandur
  Ya‘nî men-i bî-karârdandur

  Bir sâhib-i izz ü i‘tibâra
  Ya‘nî Mecnûn-i dil-figâra

  Ey hâk-bisât ü hâr-bister
  Kâm-ı dil-i teng ü dîde-i ter

  Her ta‘ne ki eylesen revâdur
  Senden hacîlem yüzüm karadur

  Besdür mana çekdüğüm hacâlet
  Şermendeliğümdeki melâlet

  Çün mu‘terifem ki var günâhum
  Öz lutfun eyle özr-hâhum

  Men gevherem özgeler hırîdâr
  Mende değül ihityâr-ı bâzâr

  Devrân ki meni mezâda saldı
  Bilmem kim idi satan kim aldı

  Olsaydı menüm bir ihtiyârum
  Olmaz idi senden özge yârum

  Ger töhmete olmışem giriftâr
  İkrâh ile menden olma bîzâr

  Bir dür değülem ki ola hakkâk
  Aldukda tasarrufumda çâlâk

  Ger İbni Selâma dil-fürûzem
  Şem‘-i şeb ü âftâb-ı rûzem

  Kâni‘dür ırağdan ala bir nûr
  Men andan ü menden ola ol dûr

  Dûr olsa görür fürûg ü tâbum
  Oldukda yahın çeker azâbum

  Fikr etme ki men neşât-mendem
  Bir dâm-ı gam içre pây-bendem

  Ne zehre-i seyr-i kûçe vü kûy
  Ne tâb-ı tapance-i ser ü rûy

  Gâhî heves eylesem figâna
  Evvel ana isterem behâne

  Ya ata vü ane eylerem yâd
  Ya sohbet-i hem-nişîn ü hem-zâd

  Ger rahtımı etmek eylesem çâk
  Hayyâtına olurem gazab-nâk

  Kim aybludur bu dâmen ü ceyb
  Cehd eyle ki zâhir olmaya ayb

  Gâhî taleb eylesem visâlün
  Bilmek dilesem ki n’oldı hâlün

  Bir çeşme yana olup revâne
  Gasl-i beden eylerem behâne

  Tenhâ olurem orada üryân
  Mûy-ı serüm eylerem perîşân

  Âyîneye eylerem nigâhı
  Hâlün görürem senün ke-mâhî

  Boynunda yoh özge tavkdan bâr
  La‘lümde bulınmaz özge güftâr

  Boynum kolunı diler havâdan
  La‘lüm lebüni sorar sabâdan

  Cândan gamun içre nâ-ümîdem
  Şemşîr-i cefâ ile şehîdem

  Kanlu kefenümdür al perde
  Men gûrdaem sağınma erde

  Gel şem‘-i mezârum eyle âhun
  Zîb-i lahd et gubâr-ı râhun

  Men bülbül-i bâğ-ı firkatem zâr
  Ammâ kafes içreem giriftâr

  Bilmem bu kafesde n’ola hâlüm
  Sındurdı belâ per ile bâlüm

  Bir vahşî ile ger etmişem hû
  Müstevcib-i serzeniş değül bu

  Vâhşîler imiş senünle hem-dem
  Hem-reng olubem senünle men hem

  Ey âşık-ı müst-mend ü mehcûr
  Dutgıl men-i müst-mendi ma‘zûr

  Sabr et niçe gün ki ola gerdûn
  Bu günleri eyleye diğer-gûn

  Ancak özüni nizâr sanma
  Ser-geşte-i rûzgâr sanma

  Bu şi‘ri ger ohısan demâdem
  Ma‘lûmun olur menüm gamum hem

  Bu murabba‘ Leylî dilindendür

  Girîbân oldı rüsvâlığ eliyle çâk dâmen hem
  Mana rüsvâlığunda dûst hem ta‘n etdi düşmen hem

  Reh-i aşk içre cân kıldum giriftâr-ı belâ ten hem
  Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem

  Eğer dutsam gamum elden nihân sabr u karârum yoh
  Ve ger şerh-i gam-ı pinhânum etsem gam-güsârum yoh

  Esîr-i bend ü zindânem elümde ihtiyârum yoh
  Bu yetmez mi ki bir derd arturursen derdüme sen hem

  Olupdur eşk-i hûn-âb ile gül-gûn çehre-i zerdüm
  Yanupdur âteş-i hicrâna cân-ı derd-perverdüm


  - Fuzuli -