• En güçlü mısraların buruklaştığı yerde
  Umudum yitecek, biliyorum
  Bakışın güzelliğe, toprak diriye susamış bir kere
  Biliyorum

  Birbiri ardınca sürüp gider ağrılarım
  İnsan sevgisi, ölüm korkusu uç uca
  Hayata tutku dağlarca da olsa
  Bu yürek bir gün soğuyacak
  Biliyorum.

  Beklemekle geçti ömrümüz
  Günler günleri kovalamakta
  Yıllardır edilen dua gerçekleşmedi henüz
  Yeşilliğine sığındığımız dallar,
  Yapraksız kaldı bir anda.

  Karanlığı boğuk boğuk gecelerin
  Bakire sabahları yok, biliyorum
  Sonsuz ışık ancak
  Evrenler ötesinde.

  Silmek kolay değil alın yazısını
  Yaratılmışız, yaşıyoruz, karınca kaderince
  Hayata sımsıkı sarıldığımızda
  İstesek de, istemesek de
  Saatler ansızın duracak
  Biliyorum.
  Türkan İldeniz
 • Batıcıların faaliyetlerinin en dikkat çeken yönü İslam’ı mo­dernliğin ürettiği kavramlarla yeniden tanımlayıp beşerileştir­mek, dinin alanını tekrar belirlemek, böylece içi boşaltılmış, hayatla bağları koparılmış, Hristiyanlığa benzer, her şeyiyle tar­tışılabilir bir din oluşturmaktır. Bazı ilahiyatçıların, modernitenin meydan okuması karşısında takındıkları kompleksle Batı dünyasının otantik olmayan kendi dini metinlerini anlamak için ürettikleri bazı yöntemleri (mesela tarihselcilik) Kur’ân-ı Kerime uygulama çalışmaları, zaman zaman modernist zihni­yetle ayetlerin tefsiri, bazı sahih hadislerin inkârı bu değirmene su taşımaktan başka bir işe yaramamıştır.

  İslâmî hükümlerin, kavramların, temel ilkeler doğrultusun­da üretilen kültürel formların tabii ortamından soyutlanarak, dışarıdan bir bakışla ve bugünden yola çıkarak tarih inşa etme (anakronizm) tutarsızlığına aldırmadan ideolojik okumalara tâbi tutulması, istismar edilmesi, Müslümanların hâkim zih­niyetini asla yansıtmayan birtakım itici uç örneklerle ya da din hakkında nefret uyandıracak figüranlarla gündem oluşturup İslâm’a karşı linç politikası izlenmesi modernlik projelerinden birisi olarak hep devrede olmuştur.

  Bu bağlamda Batı dünya­sında İslam’ın, terör ve şiddetle özdeşleştirilmesi, bunun aracı olarak da cihâdın gösterilmesi, hadd cezalarının barbarlık ola­rak nitelendirilmesi, kadın üzerinden yapılan hücumlar en fazla başvurulan yol olarak öne çıkmaktadır. Ülkemiz aydınları da oryantalizmin gönüllü müritleri olarak aynı paralelde aceleci ve hızlı bir refleksle Allah-âlem, din-dünya, dünya-ahiret, din-bilim, din-kadın ilişkisini kurarken özellikle Batıkların ürettiği paradigmaları kullanarak din ve dinî olanı mahkûm etmede kararlı bir tavır takınmışlar ve buna da devam etmektedirler. Özellikle irtica, gericilik, yobazlık, tutuculuk, orta çağ karanlığı, laikliğe aykırılık gibi yaftalarla oluşturulan dogmatik tavırla da tartışmanın önüne setler çekilmiştir. Batının ülkemizdeki proje yürütücülerinden oluşan medyanın kampanyaları da bu konuda etkili olmuştur.

  İslam’ın Oryantalizmin etkisiyle oluşturulan kargaşa ortamı­nın en önemli yan etkisi, Müslümanca düşünme biçimi önünde engel oluşturarak İslâm’ın modern dünyaya sunacağı imkânlara fırsat tanımamış olmasında ortaya çıkmıştır. Bunun oluşturduğu korkuyla modernlikle çatışan ve tepkiye sebep olan değerler, il­keler, davranış kalıpları, hayat tarzındaki ayrıntılar ya mahkûm edilmiş ya da modernleştirilmiştir. Bunun için kavramların ge­lil netiğiyle oynanması da en kötüsü olmuştur. Geleneksel aileye bakışın da bu açıdan eleştirilmesi ve yadırganması, küçümsenmesi, bozulmada etkili bir güç olarak kendisini göstermiştir.

  Modernistlerin, “dinin sabit bir inanç sistemi olarak, ka­çınılmaz biçimde sürekli değişen-gelişen hayatın ihtiyaçları­nı karşılama imkânından mahrum olduğu, dolayısıyla dinin sahasının genişlemesinin hayatı donduracağı, gelişmeye engel oluşturacağı” yönündeki argümanları, dinin alanının ibadetler­le sınırlandırılması ve günlük hayattaki yapıp-etmelerin bizzat insan tarafından belirlenmesi şeklinde pratiğe dökülmüş, ki­lise kültürünün en etkili gücü bu tezde kendisini göstermiştir.

  Çağdaş Cumhuriyet ideolojisiyle birlikte özellikle “kamusal alan-özel alan” ikileminin estirdiği fırtına sonucu, bir taraftan camilerin kapısının arkasına kadar açık olduğu teziyle dine saygılı bir devlet portresi çizilirken diğer taraftan kamusal alana gökyüzünün karışmaması ilkesinden taviz vermeme adına, dini hatırlatan, onu görünür kılan en küçük bir sembole, geçici bile olsa dinin kokusunun hissedildiği basit bir düzenlemeye dahi tolerans göstermeyen, çevreden merkeze doğru ilerleme ham­lesine sert tepki veren, dini sınırlandıracak kadar da Tanrının iradesine ortak olmuş, demir yumruklu bir devlet aygıtı devreye sokulmuş, devlet buna göre yapılandırılmıştır.

  Ancak devlet po­litikalarının desteğe ihtiyaç duyduğu hâllerde Cuma namazla­rında bu doğrultuda okutulan hutbeler, özel alan-kamusal alan ayırımının çıkarlar söz konusu olduğunda dikkate alınmadığını göstermektedir. Verginin kutsiyetine dair hutbeler bu konuda örnek olarak zikredilebilir. Uzun zaman kurban derilerinin ne­reye verileceğini belirleyen devlet tavrı da ibadete müdahalenin ötesinde, İslami vakıf ve derneklerin bu yolla güç kazanmasının engellenmesini amaçlamıştır. Bu durum devletin ideolojisini koruma uğruna birçok açıdan çelişkili tutumları göze aldığını gösteren en önemli örneklerdendir.

  Bütün bu gerçeklere rağmen Batıda kiliseyi devre dışı bırakan ve tüm dünyayı etkisi altına alan modernleşme süreciyle Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin politikalarının paralellik arz ettiği görülür. Ülkemizdeki modernleşme yanlılarının çabalarına bakıldığında Batıdaki kilise yerine caminin, Hristiyanlık yerine de İslam’ın konulduğunu söylemek hatalı olmaz. Aydın kesimin bu uğurdaki büyük çabası, çok kısa zamanda etkisini göstermiş ve en azından kendisini Batılı olarak tanımlayan bir Türkiye doğmuştur.

  Cumhuriyetin ilk dönemlerinde belirlenen çağdaşlaşma he­defi doğrultusundaki projeler, dinin yön verdiği Osmanlı gelene­ğine karşı bir tepki anlamı taşıdığı için öncelikle çatışan ve yeni ideolojiyi baskın çıkaran bir ortam oluşturma yoluna gidilmiş, dinî değerler istikametinde gelişen ve dinin toplumsal hayatta görünürlüğünü sağlayan kültürel formlar itici hâle getirilmeye çalışılmıştır. Özellikle radikal Batılılaşma yanlıları yahut serbest değişimi savunanlar ile buna karşı değerlerden kopuk değişime direnenler arasında ortaya çıkan ilericilik-gericilik ayrımında din-bilim, dindarlık-dinsizlik, ulema-aydın, molla-bilim adamı, hoca-öğretmen, doktor-üfürükçü, mektep-medrese, çarşaf-mini etek gibi modernleşme sürecinde yeni ile eski kurum ve değerle­rin karşı karşıya getirilmesi yaşanan problemin temel dinamik­lerine ve amaca götürecek yöntemlerin kodlarına işaret eder.

  Özellikle eski eğitim kurumlarının mesela medreselerin masaya yatırılması, âlimlerin eleştirilmesi tesadüfi değildir. Yetişen yeni neslin zihnine nakşedilmeye çalışılan aydın ya da ilerici bilim adamı, gerici ve yobaz molladan veya âlimden farklı olarak vah­yin / dinin / dogmaların (!) karanlığından aklın-bilimin aydın­lığına çıkmış olan insandır ve yeni neslin bu bilinçte yetişmesi hedeflenmektedir. Bu, kiliseye karşı gelişen ve başarı kazanan hümanist-pozitivist-materyalist zihniyetin ülkemizdeki görün­tüsünden başka bir şey değildir.
 • Gecenin karanlığı kara bir sis gibi çökmüştü üstüme,
  Hala içimi kemiriyordu yalnızlık,
  Nereye baksam son bakışın vardı gözlerimde.
 • Allah, öyle bir kimyagerdir ki, onun kimyası dumana vurmuş da, onun tesiri ile duman bir yıldız, yâni güneş hâline gelmiştir. O’nun öyle görülmemiş bir iksiri vardır ki, yarı aydınlık bir karanlığa vurmuştur da, karanlığı güneş yapıvermiştir. Hak öyle şaşılacak bir sanatkârdır ki, bir tecellîsi ile Zuhal yıldızına bu kadar hassalar vermiştir.

  Ey Allah âşığı, artık sen öteki can yıldızları ile can cevherlerini bununla kıyasla da anlamaya çalış. Yâni velîlere, kâmil insanlara neler lütfetmiştir, anla! Duygu gözü güneşe bakamaz, güneşin zebünudur; gözü kamaşır kalır. Sen yaratanına mensup bir gönül gözü ara, onu bul Bul da o bakışın karşısında, kıvılcımlar saçan güneşin ışıkları baş eğsin. Çünkü o bakış nür bakışıdır. Güneş ise ateştir.
 • bu şiirde iki göz var
  biri senin; biri onun
  Senin o karanlık, küf kokulu
  matem gözlerini terkediyorum

  biliyorum; saçlarının sarısı
  gözlerinin yeşiline karışmış
  biliyorum; sana benzemek için
  melikeler birbiriyle yarışmış
  fosforlu ve derin bakışlarına
  çağlar boyu nice destanlar yazılmış
  oysa ben görülmedik bir lale yaprağına
  gökleri kıskandıran bir destan yazıyorum
  gözlerin değişip kaplasın karanlığı
  bütün ufukları sarsın gözlerin
  gene de hep bende kalsın gözlerin

  l
  kapama gözlerini; karanlıktan korkarım
  atlılar kaybeder yolunu, hasretimin
  posta güvercinleri geri dönmez ülkeme
  yaslı dereler gibi mutsuzluğa akarım
  kapama gözlerini; karanlıktan korkarım

  ll
  ateşten ve köpükten sıyırıp ellerimi
  mekanımı gülistan eyleyendir gözerin
  isyanıyla ihtiras ve gerilim yaşayan
  Kabil’in ruhunu kan eyleyendir gözlerin
  vuslat aşkını Leyla düşürmedi çöllere
  arzı Mecnun’a hicran eyleyendir gözlerin
  gözlerinde başladı tarihin macerası
  Adem’i Havva’ya ram eyleyendir gözlerin
  Kerem dağlar ardında aradı gözlerini
  Kamber’i bile viran eyleyendir gözlerin
  Ferhat dağları deldi yolunu bulmak için
  sevmeyenleri giryan eyleyendir gözlerin
  suların emzirdiği muamma bir çocuğu 
  yedi iklime hakan eyleyendir gözlerin

  lll
  gözlerin göklerinde
  her yüzyılın başında
  birer akkor olmuş gözlerin
  çekip çıkarsam da mısralarımı
  ben yalnız gözlerinin şairiyim aslında

  hangi rüzgara verdiysem aşkımı
  beni alıp yangınlara götürdü
  muştu beklediğim bütün yelkenlilerden
  ateş düştü içime

  lV
  yüreğimden fışkıran bir “ah” mıdır gözlerin
  beni benden koparan “eyvah” mıdır gözlerin
  Bu gözler, o aydınlık o güzel gözler değil
  yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin
  ses midir, aynalarda çarpan kulaklarıma
  kürdili hicazkar mı, segah mıdır gözlerin
  Arif Bey’i Itri’yi ömür boyu inleten
  nihavend mi, sultan-ı yegah mıdır gözlerin
  kubbesinde yitirdim zaman duygularımı
  akşam mıdır, gece midir, sabah mıdır gözlerin
  ruhumu baştan başa acılarla dokuyan
  beynimi kurşunlayan silah mıdır gözlerin
  her köşede zifiri bir silüet bırakan
  gönül memleketimde seyyah mıdır gözlerin
  renkler avare; sitem başıboş kuytularda
  mavi midir, yeşil mi, siyah mıdır gözlerin
  yoksa yalancımıdır, günah mıdır gözlerin

  V
  nihan kıldı gözlerin bana kapılarını
  oysa ben gözlerinden girerdim yüreğine
  her bakışın bir damla ab-ı zindegan idi
  hicranlı her gülüşün bin yıllık figan idi
  içime, soluşundan sonra koyu renklerin
  birer şirpençe gibi düştü gözbebeklerin
  feryadıma gök bile bigane değil şimdi
  söyle, kurtuluşun mu, harabın mı gözlerin
  gözlerinde mi mehtab; mehtabın mı gözlerin

  Vl
  çağlayanlar bile hararetlidir
  buğday başağının açlığıdır ufuklar
  siperleri aşıklar mı doldurmalıydı
  zalimler mi
  neden böyle hıçkırıklı, umutlar

  Vll
  beni hangi urganla bağladın gözlerine
  beni hangi ırmağa karıştırdın yeniden
  senden kopamıyorum gözlerin var oldukça
  sensiz yapamıyorum yüzün bahar oldukça
  gözlerine baktıkça duruluyor yüreğim
  ölse de, gözlerinden soruluyor yüreğim
  indirme kirpiğini; tutuşmasın kainat
  nazar kıl; ferahlasın; kavruluyor yüreğim
  sensiz küle dönerek savruluyor yüreğim

  Vlll
  diyorlar ki ağla
  ağla ki dumanı dağılsın yolların
  ağlamayı denizlere bıraktım

  yalnız gözlerindir hayatta kalan
  uğruna adandığım
  mahşeri sularla çevirip dört yanından
  gönlümde sakladığım
  aynalarda arayıp bulamazken günboyu
  gölgesinde konakladığım
  gözlerindir ufkumda dalgalanan

  Rüstem’in kanını döktüm yerlere
  İstanbul’u kuşattım gözlerin için
  Azrail’e koştum siperlerimden
  gözlerine baka baka dirildim
  niçin kızıl kıyamettir gölerin bu gün
  niçin heyelan var eteklerinde
  İsrafil’den işaret mi almışsın
  yanaklarında mahşer kalıntısı
  dudaklarında mizan
  bütün gamlı hüdhüdler Belkıs’le döner sana
  yıldızlar vuslat için her gece iner sana
  rengini, gözlerinde kaybolan bilir

  lX
  gözlerin uğrak yeridir bestekarların
  şairler hüzne dalar yeşil okyanusunda
  eşiğinde ölümsüz dilenciler
  gözlerin gecenin intiharıdır

  sen gözlerine mahkumsun; gözlerin bana
  ben şiir yazmasam, kim tanır gözlerini
  geçerken yalnızlık sokağından
  hangi demirci indirir parmağına çekici
  hangi berber yanağını keser müşterisinin
  gözlerine bakmasam, doğar mı güneş

  X
  gözlerin boşluğa akan bir ırmak değil
  gözlerin sadece ölmek, yaşamak değil
  gözlerin tükeniş doruklarında
  bulunmayanları aramak değil
  gözerine aşina olduğum günden beri
  ben artık hır gece sesleniyorum
  düşe kalka
  yorgun argın
  derbeder
  yapayalnız
  duruyorum; yanlış anlaşılıyor
  her hücremde bir inkılab
  her gönlümde bir mahitab
  evim harab; ömrüm harab
  ne ay kaldı, ne de mehtab
  gök bulanık; ufuk silik
  gene de mağrur ve dimdik
  yürüyorum; mezarım oluyorsun ansızın

  Xl
  bu son şiir, o küflü gözlerine yazılan
  bu son mezar kalbimde hicranla kazılan
  senin gamsız gözlerin kahkahalar atarken
  benim gözlerim viran; ağlamaya değer mi
  her cilven bir ıstırab; her nazın kapkaranlık
  yorgun kuraklığında ıslanmaya değer mi
  hiç güzel olur muydun gözlerin olmasaydı
  ateşlere girmeye ve yanmaya değer mi
  bir kevser ırmağında serinlemek dururken
  sellerine karışıp bulanmaya değer mi
  aydınlığın gözleri çağırıyor kalbimi
  zehir bakışlarınla boyanmaya değer mi
  gözlerine bir ömür dayanmaya değer mi
 • bu bakışın her imgenin ölümü olarak kabul edildiği trajik anda imge şeklinde yer alıyordu.

  Maurice Blanchot (Karanlık Thomas)