• BEN SANA MECBURUM
  Ben sana mecburum bilemezsin
  Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
  Büyüdükçe büyüyor gözlerin
  Ben sana mecburum bilemezsin
  İçimi seninle ısıtıyorum.

  Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
  Bu şehir o eski İstanbul mudur
  Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
  Sokak lambaları birden yanıyor
  Kaldırımlarda yağmur kokusu
  Ben sana mecburum sen yoksun.

  Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur
  İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur
  Tutsak ustura ağzında yaşamaktan
  Kimi zaman ellerini kırar tutkusu
  Bir kaç hayat çıkarır yaşamasından
  Hangi kapıyı çalsa kimi zaman
  Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu

  Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor
  Eski zamanlardan bir cuma çalıyor
  Durup köşe başında deliksiz dinlesem
  Sana kullanılmamış bir gök getirsem
  Haftalar ellerimde ufalanıyor
  Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem
  Ben sana mecburum sen yoksun.

  Belki haziran da mavi benekli çocuksun
  Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor
  Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden
  Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun
  Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor
  Belki körsün kırılmışsın telaş içindesin
  Kötü rüzgar saçlarını götürüyor

  Ne vakit bir yaşamak düşünsem
  Bu kurtlar sofrasında belki zor
  Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
  Ne vakit bir yaşamak düşünsem
  Sus deyip adınla başlıyorum
  İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin
  Hayır başka türlü olmayacak
  Ben sana mecburum bilemezsin.
 • BEN SANA MECBURUM
  Ben sana mecburum bilemezsin
  Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
  Büyüdükçe büyüyor gözlerin
  Ben sana mecburum bilemezsin
  İçimi seninle ısıtıyorum.

  Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
  Bu şehir o eski İstanbul mudur
  Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
  Sokak lambaları birden yanıyor
  Kaldırımlarda yağmur kokusu
  Ben sana mecburum sen yoksun.

  Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur
  İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur
  Tutsak ustura ağzında yaşamaktan
  Kimi zaman ellerini kırar tutkusu
  Bir kaç hayat çıkarır yaşamasından
  Hangi kapıyı çalsa kimi zaman
  Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu

  Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor
  Eski zamanlardan bir cuma çalıyor
  Durup köşe başında deliksiz dinlesem
  Sana kullanılmamış bir gök getirsem
  Haftalar ellerimde ufalanıyor
  Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem
  Ben sana mecburum sen yoksun.

  Belki haziran da mavi benekli çocuksun
  Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor
  Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden
  Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun
  Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor
  Belki körsün kırılmışsın telaş içindesin
  Kötü rüzgar saçlarını götürüyor

  Ne vakit bir yaşamak düşünsem
  Bu kurtlar sofrasında belki zor
  Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
  Ne vakit bir yaşamak düşünsem
  Sus deyip adınla başlıyorum
  İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin
  Hayır başka türlü olmayacak
  Ben sana mecburum bilemezsin.
 • BEN SANA MECBURUM Ben sɑnɑ mecburum bilemezsin Adını mıh gibi ɑklımdɑ tutuyorum Büyüdükçe büyüyor gözlerin Ben sɑnɑ mecburum bilemezsin İçimi seninle ısıtıyorum. Ağɑçlɑr sonbɑhɑrɑ hɑzırlɑnıyor Bu şehir o eski İstɑnbul mudur Kɑrɑnlıktɑ bulutlɑr pɑrçɑlɑnıyor Sokɑk lɑmbɑlɑrı birden yɑnıyor Kɑldırımlɑrdɑ yɑğmur kokusu Ben sɑnɑ mecburum sen yoksun. Sevmek kimi zɑmɑn rezilce korkuludur İnsɑn bir ɑkşɑm üstü ɑnsızın yorulur Tutsɑk usturɑ ɑğzındɑ yɑşɑmɑktɑn Kimi zɑmɑn ellerini kırɑr tutkusu Bir kɑç hɑyɑt çıkɑrır yɑşɑmɑsındɑn Hɑngi kɑpıyı çɑlsɑ kimi zɑmɑn Arkɑsındɑ yɑlnızlığın hınzır uğultusu Fɑtih’te yoksul bir grɑmofon çɑlıyor Eski zɑmɑnlɑrdɑn bir cumɑ çɑlıyor Durup köşe bɑşındɑ deliksiz dinlesem Sɑnɑ kullɑnılmɑmış bir gök getirsem Hɑftɑlɑr ellerimde ufɑlɑnıyor Ne yɑpsɑm ne tutsɑm nereye gitsem Ben sɑnɑ mecburum sen yoksun. Belki hɑzirɑn dɑ mɑvi benekli çocuksun Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden Belki Yeşilköy’de uçɑğɑ biniyorsun Bütün ıslɑnmışsın tüylerin ürperiyor Belki körsün kırılmışsın telɑş içindesin Kötü rüzgɑr sɑçlɑrını götürüyor Ne vɑkit bir yɑşɑmɑk düşünsem Bu kurtlɑr sofrɑsındɑ belki zor Ayıpsız fɑkɑt ellerimizi kirletmeden Ne vɑkit bir yɑşɑmɑk düşünsem Sus deyip ɑdınlɑ bɑşlıyorum İçim sırɑ kımıldıyor gizli denizlerin Hɑyır bɑşkɑ türlü olmɑyɑcɑk Ben sɑnɑ mecburum bilemezsin. Atillɑ İLHAN
 • 160 syf.
  ·Beğendi·9/10
  Şiir yorgunluğumu attığım tatiller gibi.Farkı ruhumu dinlendiriyor.Attila İlhan elbette büyük usta.Okurken cümlelerde kaybolmak ise büyük keyif:)
 • Bilmiyorum nerdeyim, ne haldeyim, ben kimim
  Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış.
  Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim
  Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış.

  Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu
  Toprağın kadehine ab-ı hayat dolduğu
  Bir gül için, bülbülün saçlarını yolduğu
  Aşkın harman olduğu o mevsim, sende kalmış.

  Nerede o çocuksu, o şımarık hallerim,
  Saçlarına hasreti tanımayan ellerim,
  Rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim
  Tekmil neşem, sevincim, hevesim, sende kalmış.

  Ayıplama, kınama, kahveye gidiyorsam,
  Avunabilmek için bir tavla atıyorsam,
  Garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam,
  Sende kalmış demektir, ladesim sende kalmış.

  Dostlar da muhabbeti kestiler, lüzum da yok.
  Zaten senden ziyade sohbetim, sözüm de yok.
  Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok.
  Aynalarda kendimi göresim sende kalmış.

  Sende kalmış umudum, saadet çağım sende,
  Sende kalmış huzurum, tüten ocağım sende,
  Sende hayat kaynağım, duygu membağım sende,
  Can diyorum sana,can kafesim sende kalmış.

  Allah' ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa,
  Sanki her noksanımı mecburum itirafa,
  Hangi şarkıya girsem, notalar do re mi fa
  Sol diyorum sana sol, la sesim sende kalmış.

  Gel Tanrıya borcunu teslim etsin bu yürek,
  Tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek,
  Kelime-i şahadet getirmem için gerek,
  Son diyorum sana, son nefesim sende kalmış.

  Cemal Safi
 • Deprem Bekçisi

  Mıknatıslı bir anten gibi tek tek
  gökyüzüne açılmış kirpiklerim
  dilimde yanık yıldızların tadı
  ayakta ne uyku ne durak
  bütün bir gece deprem bekledim
  olmadık saatleri yokladım
  hiç biri yerinden kımıldamadı
  deprem gecesini dörde katladım
  karanlıkta sustum büyük bekledim
  ölüm bıçak gibi parlıyordu