• İHVE-i SELÂSE

  (الإخوة الثلاثة)

  (İslam Ansiklopedisi, cilt: 22; sayfa: 7-8, Mehmet Bulut)

  Allah’ı zorunluluk altına sokan vücûb görüşünün eleştirisi için kullanılan sembolik bir örnek.

  Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin önceleri mensup olduğu Mu‘tezile mezhebini terkedip Sünnîliğe geçişi, bazı kaynaklarda gördüğü rüyalara dayandırılırken bazılarında sembol olarak düşünülen üç kardeş konusunda hocası Ebû Ali el-Cübbâî ile yaptığı münazaraya bağlanmaktadır. Problem, Mu‘tezile’nin adl prensibinin bir sonucu olarak, “Kul için iyiyi, hatta en iyi olanı yaratmak Allah’a vâciptir” şeklinde ifade edilen aslah ve vücûb görüşüne tepki olarak ortaya konulmuştur. Allah’a hiçbir şeyin vâcip olmayacağı görüşünü benimseyen Eş‘arî, bunu ispat etmek için bir “üç kardeş meselesi” tasarlamış ve hocası Ebû Ali el-Cübbâî’ye biri mümin, diğeri kâfir, üçüncüsü de henüz çocukken ölen üç kardeş hakkındaki kanaatini sormuştur. Cübbâî’nin birincisinin cennete, ikincisinin cehenneme konulacağı, üçüncüsünün ise azaptan kurtulmakla birlikte cennete giremeyeceği şeklinde cevap vermesi üzerine Eş‘arî üçüncü kardeşin şöyle itiraz edebileceğini söylemiştir: “Rabbim! Bana ömür verseydin de sana iman ve itaat ederek yaşasaydım ve cennete girseydim. Benim için en uygun olanı yapman gerekirdi”. Cübbâî, bu itirazı Allah’ın söz konusu çocuk için en uygun olanı yarattığını, zira yaşadığı takdirde âsi olup cehenneme gireceğini söylemek suretiyle cevaplamışsa da Eş‘arî bu çözümün kâfir olan kardeşe uygun düşmediğini hatırlatmış ve kendisinden tatminkâr bir cevap alamadığını ifade etmiştir.

  İhve-i selâse meselesi genel olarak Eş‘arî’nin Mu‘tezile’yi terkediş sebebi olarak gösterilse de bazıları, Eş‘arî’nin bu soruları Mu‘tezile’yi terkettikten sonra onların ilâhî bilgi ve adalet görüşlerinin Sünnî görüş karşısındaki tutarsızlığını göstermek amacıyla ortaya attığını ileri sürerler. Üç kardeş meselesi çoğunlukla Mu‘tezile’nin aslah prensibiyle irtibatlandırılarak anlatılır. Halbuki aslah telakkisini Bağdat Mu‘tezilîleri benimseyip Allah’a vâcip görürken Basra Mu‘tezilîleri bunu vâcip değil bir ilâhî lutuf olarak kabul ederler (bk. ASLAH). Basra Mu‘tezilîleri’nden olan Cübbâî’nin de aslah fikrini savunmadığına, hatta onun aleyhine kitap yazdığına dair görüşler bulunmaktadır. Ayrıca Eş‘arî, Mu‘tezile gruplarının çeşitli görüşlerini naklederken aslah ve vücûb çerçevesine giren meselelere temas ettiği halde (Maķālât, s. 250) ihve-i selâseden söz etmemektedir. Erken devir Eş‘arî biyografi ve kelâm kitaplarında da bu mesele bir malzeme olarak kullanılmamaktadır. Hatîb el-Bağdâdî, Eş‘arî’nin Târîħu Baġdâd’daki biyografisinde üç kardeş meselesine temas etmemiştir. Eş‘arî’nin kelâmî görüşlerini müstakil bir kitapta toplayan İbn Fûrek de onun bakışı açısından dini benimseme ve yaşama yönünden çeşitli gruplara ayırdığı insanların uhrevî durumları hakkında fikir beyan ederken (Mücerredü’l-Maķālât, s. 144) üç kardeş konusuna değinmemiştir. Abdülkāhir el-Bağdâdî de Cübbâî ile Eş‘arî arasında geçen fikrî tartışmalardan söz ettiği halde ihve-i selâse meselesine yer vermez (el-Farķ, s. 110-111, 220-223). Gazzâlî ise Mu‘tezile’nin salâh ve aslah görüşünü eleştirip ilâhî iradenin sınırlandırılamayacağını ortaya koyarken üç kardeş örneğini onlara karşı kullanmakta, fakat bunların kardeş olduklarını belirtmemekte ve Eş‘arî tarafından kullanıldığından da söz etmemektedir. Gazzâlî bu meseleyi farklı bir olay olarak değil, problemi ortaya koyan hayalî bir senaryo olarak görmektedir (el-İķtiśâd, s. 184). Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî ve mensupları hakkında biyografik bir eser olan Tebyînü keźibi’l-müfterî müellifi İbn Asâkir de Eş‘arî’nin Ehl-i sünnet’e geçişini Hz. Peygamber’in rüyadaki irşadına bağlarken (s. 38-43) üç kardeş meselesini söz konusu etmemektedir.

  İhve-i selâse meselesini Cübbâî ile Eş‘arî’ye ilk defa nisbet eden Fahreddin er-Râzî olup olay ondan sonra tarihî bir vâkıa şeklinde aktarılmıştır. Râzî, bu iki şahsı karşı karşıya getirmekle birlikte olayı Eş‘arî’nin mezhepten ayrılış sebebi olarak da göstermemektedir. Onun nakline göre Eş‘arî, hocasından ayrıldıktan sonra aralarındaki soğukluk artarak devam etmiştir. Bir gün Cübbâî’nin meclisine gizlice giden Eş‘arî, dinleyicilerden bir kadından rica ederek hocaya bu meseleyi sormasını istemiş, kadın soruyu sorunca hoca böyle bir meseleyi bir kadının sormasından şüphelenmiş, bu arada Eş‘arî’yi görmüş ve durumu anlamıştır (Mefâtîĥu’l-ġayb, XIII, 185). Daha sonra İbn Hallikân, Zehebî, Sübkî, Îcî, Teftâzânî ve Taşköprizâde eserlerinde üç kardeş meselesine yer vererek hadiseyi Eş‘arî’nin Mu‘tezîle’den ayrılış sebebi olarak göstermişlerdir. Mu‘tezile kaynaklarında ise konu hiç yer almamıştır. Öyle anlaşılıyor ki ihve-i selâse meselesi başlangıçta tarihî bir olay olma yerine problematik bir örnek olarak ortaya çıkmış, Râzî bunu Eş‘arî’nin Cübbâî’ye karşı üstünlüğünü tescil etmek ve onun şöhretini arttırmak amacıyla bir senaryo haline getirmiştir.

  BİBLİYOGRAFYA:

  Eş‘arî, Maķālât (Ritter), s. 250; İbn Fûrek, Mücerredü’l-Maķālât, s. 144; Bağdâdî, el-Farķ (Kevserî), s. 110-111, 220-223; a.mlf., Uśûlü’d-dîn, İstanbul 1346 → Beyrut 1981, s. 130-133; Gazzâlî, el-İķtiśâd fi’l-iǾtiķād (nşr. İbrahim Agâh Çubukçu - Hüseyin Atay), Ankara 1962, s. 184-185; İbn Asâkir, Tebyînü keźibi’l-müfterî, s. 38-43; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîĥu’l-ġayb, XIII, 185; İbn Hallikân, Vefeyât, III, 285; Zehebî, AǾlamü’n-nübelâǿ, XV, 89; Sübkî, Ŧabaķāt (Tanâhî), III, 356; Adudüddin el-Îcî, el-Mevâķıf, Kahire, ts. (Mektebetü’l-Mütenebbî), s. 329; Teftâzânî, Şerĥu’l-ǾAķāǿid, İstanbul 1310, s. 16; Taşköprizâde, Miftâĥu’s-saǾâde, Beyrut 1405/1985, II, 134; İbnü’l-İmâd, Şeźerât, II, 303; Abdurrahman Bedevî, Meźâhibü’l-İslâmiyyîn, Beyrut 1979, I, 492-502; W. Montgomery Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri (trc. E. Ruhi Fığlalı), Ankara 1981, s. 380-382; Rosalind W. Gwynne, “Al-Jubba’i, al-Ash’ari, and the three brothers: The uses of fiction”, MW, LXXV/3-4 (1985), s. 132-161; Avni İlhan, “Aslah”, DİA, III, 495.
 • Ahmed Kalkan
  Kur’an Kavram Tefsiri
  Konulu Siyer
  Makaleler
  Müslümanın Akaidi
  Müslümanın Müslümanlaşması
  Müslümanın Güzeleşmesi
  Müslümanın Evlenmesi
  Sanat Bilinci

  Ali Şeriati
  Aydın
  Dine Karşı Din
  Dinler Tarihi
  Hicret Bir İnkılaptır
  İslamı Anlamak
  Muhammed (sav) Kimdir

  Ebubekir Sifil
  İslam ve Modern Çağ 1-2-3
  Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler
  Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi 1-2-3
  Çağdaş Dünyada İslamî Duruş
  Mezhep Meselesi ve Fıkhî İhtilaflar
  Ebubekir Sifil makaleleri, şiirleri, gazete yazıları,dergi yazıları

  Fahrettin Yıldız
  Allah
  Rabb
  Hamd
  İstiaze
  Din Günü
  İbadet
  Şeytan (İblis-Tağut)
  Kuran Aydınlığında Hayatı Doğru Yaşamak

  Ferit Aydın
  Al-Azminah Fil-Lugah Al-Arabiyya
  Al-Lugahwa Ahammİyyatuha
  Arapçanın Önemi
  Arapça Öğreniyorum
  İslam’da İnanç Sistemi
  Kendimi Oynadım (Anılar)
  Mawaqif İbn Abideen Min Al Sufiyya wa’t,Tasavvuf
  Tarikatta Râbıta ve Nakşibendilik
  Tekfir Sorunu
  En-Naqshabandiyya
  Ferit Aydın Makaleleri

  Feyzullah Birışık
  Allah (cc) ile Dostluk Nasıl Kurulur?
  Allah (cc) ile Dostluk
  Allah (cc) İnsana Ne Demişti?
  Cep Mesaj Kitabı
  Niçin Yaratıldın
  Esma’ul Hüsna
  Yüzde Kaç Müslümanım
  Ölüm
  Şeytan Bu Kitaba Çok Kızacak

  Hayrettin Karaman
  Soru-Cevap Makaleler
  2006-07 Makaleleri
  Dert Söyletir
  Dört Risale
  Helaller ve Haramlar
  Hayatımızdaki İslam
  İslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta
  İslam Hukuk Tarihi
  İslam Hukuku
  İslam Işığında Günün Meseleleri
  Laik Düzende Dini Yaşamak
  Türkiye ve İslamiyet
  Yolların Ayrılış Noktasında İslam

  Halit Ertuğrul
  Kendini Arayan Adam
  Düzceli Mehmed
  Canan
  Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi
  Anne-Baba Eğitiminde Yeni Teknikler
  Öğretmenlikte Yeni Teknikler
  Öğretmenin Başarı Kılavuzu
  Aşk Böyle Yaşanır

  Hekimoğlu İsmail
  Çığ
  Güneşi Arayan Adam
  Hayata Düşen Dipnotlar
  Maznun
  Menan Cinleri
  Mum
  Tanrıların Arabaları Ne Demek
  İyiliğin Kaynağı

  İbni Kayyim
  el-Fevaid
  Kalbin İlacı
  Medaricus-Salikin
  Tariku’l-Hicreteyn
  Sabredenler ve Şükredenler
  Taklit Risalesi

  İbni Teymiyye
  Ashab-ı Kiram
  Dua ve Tevhid
  Dualar ve Zikirler
  el-Munteka
  Fark
  Hapishane Mektupları
  Hisbe
  İçtihad Risalesi
  İhlas ve Tevhid
  İman
  Kalb Amelleri
  Kıyas
  Kulluk Risalesi
  Kulun Allah’a Yaklaşması
  Müslümanların Kafirlerle İlişkileri
  Müşkil Ayetlerin Tefsiri
  Raful Melam
  Sarih Akılla Sahih Naklin Uyusması
  Sıratı Mustekim
  Takva Risalesi
  Tefsir Usulü
  Tevhid Risalesi
  Vasitiyye Akidesi

  İbrahim Tekneci (makaleleri)

  İmam Gazali
  İhya-ı Ulumid-din
  Kalplerin Keşfi
  Kimya-yı Saadet
  İslam Hukuku
  Hak Yolun Esasları
  Ölüm-Kabir-Kıyamet
  Gençliğe Öğütler
  Aldananlar Abidlerin Yolu
  Yöneticilere Altın Öğütler
  Esma-i Hüsna Şerhi
  Hakikate Giden Yol
  Kudsi Hadisler
  Ledün Risalesi
  Tevhid Risalesi
  Mürşidü’l-Emîn
  İlcamlul-Avam an İlm’il-Kelâm
  El-munkizu Min-ad-dalâl

  Kul Sadi Yüksel
  Kurtuluş Adımları
  Çağ ve Ulema
  İnsanı İhya
  İslam Milleti Olmak
  Onlar Gibi
  Mü’minlerin Yolu
  Cennet Yolcusunun El-kitabı
  Tevhidi Bakış Açısı
  Muvahhid Şahsiyet
  Yeryüzünün Varisleri
  Şehadet ve Metin Yüksel
  Kelime-i Tevhid Davası
  Kırk Emir
  Muvahhid Aileyi Kurmak
  Muvahhidlerin Akidesi
  Selefin İzinde
  Tevhid Rasullerin Ortak Çağrısı
  Yitirilmiş Emniyet

  Mahmut Toptaş
  Ahmed Yesevi
  El Esma ül Hüsna
  Fatiha Suresi
  Fatih’in Fetihnamesi
  Kanunnamesi
  Hz Havva’nın Kızları
  İbn-i Haldun
  İnsan Enerjisi
  İstiklal Marşı
  Köleliğin Alfabesi
  Küfür Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
  Makaleleri

  Mahmud Esad Coşan
  Allah’ın Gazabı ve Rızası
  Başarının Prensipleri
  Çocuklarla Başbaşa
  Doğru İnanç ve Güzel Kulluk
  Gayemiz
  Güncel Meseleler 1-2
  Haccın Faziletleri İncelikleri
  Hacı Bektaşı Veli
  Haydi Hizmete
  Hz Ali (ra.) Efendimizden Vecizeler
  İslam’da Eğitimin İncelikleri
  İman’ın ve İslam’ın Korunması
  İslam Çağrısı
  İslam Tasavvuf ve Hayat
  Mi’rac
  Ramazan ve Takva Eğitimi
  Ramazane ve Güzel Ameller
  Sosyal Çalışmalarda Organizasyon ve Başarı
  Yunus Emre ve Tasavvuf
  Zaferin Yolu ve Şartları

  Mehmed Alagaş
  Rabbani Yol ve Sünnetullah
  Dünden Bugüne Şeytan ve Dostları
  Şafak Mektupları
  Mezar Notları
  Şeytanizme Rağmen İslami Uyanış
  Aynalar ve İnsanlar
  İşaret Yazıları
  Din Gerçeği ve İslam
  Tevhid ve Şirk
  Kişiye Özel
  Kur’an’a Yönelirken
  Kadının Onuru
  Cumaya 5 Kala
  İki Fecr Arasında
  Tartışılan Sorular
  Kimlik Tercihi
  Yoldaki Musibetler
  Taş
  Alnımdakı Işık
  Vahdete Yedi Adım
  Rahmete Yolculuk
  Cumali
  Yaşama Fırsatı
  Tapusuz Süleyman
  Tutsak
  Divane
  Beklenen Müslümanlar
  Yaratılış ve İnsanlık Tarihi 1-2-3

  Mevdudi
  Tevhid Mücadelesi
  Tefhimu’l-Kuran
  4 Terim
  İşte Davetimiz
  Doğum Kontrolü Hareketi ve İslam
  Faiz
  Günümüzde İslam
  Hicap
  İslam Davetçilerine
  İslami Hareketin ahlaki Esasları
  İslami Kavramlar
  İslam’ın Anlaşılmasına Doğru
  İslam’ın İstikbalinde Talebeler
  İslam’ın Temelleri
  Kadıyanilik
  Modern Çağda İslam’i Meseleler
  Cebir ve Kader
  Meseleler ve Çözümleri
  İslam’da Hükümet

  Muhammed Esed
  Kur-an Mesajı (Meal)
  Tefsiru’l-Mesaj
  Yolların Ayrılış Noktasında İslam

  Muhammed Hamidullah
  İslam Tarihine Giriş
  Kur’an-ı Kerim Tarihi
  Hz Peygamberin (sav.) Savaşları
  Hz Peygamber (sav.) Döneminin Siyasî-İdarî Belgeleri
  İslam Hukuku Etütleri
  İslam Peygamberi Hayati ve Eseri (3 Bölüm)
  İslam’da Devlet İdâresi (3 Bölüm)
  İslama Giriş (3 Bölüm)
  Kur’an-ı Kerim ile Diğer Semavi Kitapların Karşılaştırmalı Kısa Tarihi

  Necip Fazıl Kısakürek
  Aynadaki Yalan
  Babıali
  Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu
  Bir Adam Yaratmak
  Çile
  Çöle İnen Nur
  Doğru Yolun Sapık Kolları
  Dünya Bir İnkılap Bekliyor
  Esselam
  İbrahim Ethem
  İdeolocya Örgüsü
  İhtilal
  Moskof
  O ve Ben
  Peygamber Halkası
  Rapor Cilt 1-2
  Reis Bey ve Parmaksız Salih
  Reşahat Şeyh Safi
  Son Devrin Din Mazlumları
  Tanrı Kulundan Dinlediklerim
  Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar
  Tasavvuf Bahçeleri
  Vatan Haini Değil, Büyük Vatan Dostu Vahiduddin
  Vecdimin Penceresinden
  Yeniçeri

  Salih Özbey
  40 Ayet 40 Hadis (Kırk Ayet Kırk Hadis)
  Acıların Hikmeti
  Ahlak
  Akaid
  Alemin ve Ademin Sırları
  Çocuk Eğitimi
  Din Nasihattır
  Esmaü’l-Hüsna
  Fıkıh
  Her Adem Bir Alemdir
  Kelime Meali
  Namazın Dili
  Peygamberimizin Hayatı
  Peygamberler Tarihi
  Tefsir 1-2

  Seyyid Kutub
  Fi Zilali’l-Kur’an
  Cihad
  İşte İslam
  Yahudi ile Savaşımız
  Yegane Dünya Düzeni İslam

  Takiyyuddin en-Nebhani
  İslam Devleti
  İslam Şahsiyeti 1-2
  İslam’da İktisat Nizamı
  İslam’da Yönetim Nizamı
  İslami İçtihatler
  Tefekkür
  İslamda İçtimai Nizam (Bu kitap maalesef açılmıyor)

  Ahmet TOMOR Hoca
  Kur’andan Bir Nur Fatiha Suresi
  Şiirlerle Ölüm ve Ötesi
  Melek ve İnsan
  Yedi Açıdan Namaz
  Angel and Man (İngilizce)

  Zeki Soyak
  İslam Akaidi
  Kırk Hadis
  Kuran ve Hadiste Kıssalar Hisseler
  Mefkure
  Ölçüler ve Dengeler

  Yusuf el-Kardavi
  Çağdaş Meselelere Fetvalar
  Sünneti Anlamada Yöntem
  Tevhid Hakikati
  Allah’ın Varlığı ve Tevhid
  İman ve Hayat
  Tekfirde Aşırılık

  http://www.mediafire.com/...g3/DarulKitap+v2.rar