• ''Nejat kendini çiçekleriyle pırıl pırıl yanan bir portakal ağacının altında buldu. Yaprakların damarlarından akan yeşil kan, çiçekte bembeyaz bir alev oluyordu. Çiçek, solup ölmediği sürece bal yapıyor, sanki balayını yaşıyordu. Bal yapamayacak duruma gelince, inat etmiyor, ebedi sevgilerden söz etmiyor, sirkeleşip kalmıyor, sadece solup gidiyordu.''
 • Arkamda bir kadının yüksek sesle güldüğünü duydum. İçgüdüsel olarak hemen o yana dönmek ve ışıltılı beyaz bir taşı bulanık, çamurlu bir havuza atar gibi şehvetini böylesine küstahça benim aylak düşlerimin ortasına savuran bu kadını görmek istemiştim ki, kendimi tuttum.
  Stefan Zweig
  Sayfa 17 - Türkiye İş Bankası
 • GARİP
  Şiir, yani söz söyleme sanatı, geçmiş yüzyıllar
  içinde birçok değişikliklere uğramış; en sonunda
  da, bugünkü noktaya gelmiş. Bu noktadaki şiirin
  doğru dürüst konuşmadan oldukça ayrı
  olduğunu kabul etmek gerek. Yani şiir bugünkü
  durumuyla, doğal ve günlük konuşmaya göre
  bir ayrılık göstermekte, bir ölçüde garip
  karşılanmaktadır. Fakat işin hoş yanı, bu şiirin
  birçok atılımlar sonucunda kendini kabul
  ettirmiş, bir gelenek kurarak da, sözü geçen
  garipliği ortadan kaldırmış olması. Yeni doğup
  bugünün aydınınca eğitilen çocuk kendini
  doğrudan doğruya bu noktada kavrıyor. Şiiri,
  kendine öğretilen koşullar içinde aradığından,
  bir doğallaşma isteğinin ürünü olan yapıtları
  şaşkınlıkla karşılıyor. Garip anlayışı,
  öğrendiklerini doğal kabul edişinden gelmekte.
  Ona buradaki göreceliği göstermeli ki
  öğrendiklerinden kuşku duyabilsin.
  Gelenek, şiiri nazım dediğimiz bir çerçeve
  içinde korumuş. Nazmın bellibaşlı öğeleri
  vezinle kafiyedir. Kafiyeyi ilk insanlar, ikinci
  satırın kolay hatırlanmasını sağlamak için, yani
  yalnızca belleğe yardımcı olmak amacıyla
  kullanmışlardı. Fakat onda sonradan bir güzellik
  buldular. Onu, varlık nedeni aşağı yukarı aynı
  olan vezinle birlikte kullanmayı bir beceri
  saydılar. Şiirin de kökeninde, öbür sanatlarda
  olduğu gibi, böyle bir oyun özlemi vardır. OBu
  istek ilkel insan için gözönünde tutulabilecek
  önemdeydi. Oysa insan o zamandan beri çok
  gelişti. Bugünkü insan, öyle sanıyorum ve
  diliyorum ki, vezinle kafiyenin kullanılışında,
  kendini şaşkınlığa düşüren bir güçlük, ya da
  büyük heyecanlar sağlayan bir güzellik
  bulmayacaktır. Nitekim bu rahatsız edici gerçeği
  görmüş olanlar, vezinle kafiyeye «ahenk»
  denilen yeni bir şiir öğesinin atası gözüyle
  bakmışlar, bu yeni nimete dört elle sarılmışlar.
  Bir şiirde, eğer övülmeye değer bir ahenk varsa,
  onu sağlayan şey, ne vezindir, ne de kafiye. O
  ahenk, vezinle kafiyenin dışında da, vezinle
  kafiyeye karşın da vardır. Fakat onu şiirde
  bilinçli hâle getirip anlayışları en kıt insanlara
  bile bir ahengin var olduğunu haber veren şey,
  vezinle kafiyedir. Böylelikle farkına varılan,
  yani vezinle, kafiyeyle sağlanan bir ahenkten
  zevk duyabilmek ya da sözü bu basit ölçüler
  içinde söylemeyi beceri sayabilmek; saflıkların
  herhalde en görkemlisi olmalıdır.
  Onun dışında
  bir ahenge inanmaksa, onun şiir için ne kadar
  gereksiz, hem de ne kadar zararlı olduğunu,
  biraz sonra anlatacağım.
  Vezinle kafiyenin her şeye karşın birer
  sınırlama olduğunu da kabul edelim. Bunlar
  şairin düşüncesine, duyarlığına egemen
  oldukları gibi, dilin biçiminde de değişiklikler
  yapıyorlar. Nazım dilindeki sözdizimi
  gariplikleri, vezinle kafiye zorunluğundan
  doğmuş. Bu gariplikler belki de anlatımı
  genişletmesi bakımından, şiir için yararlı
  olmuştur. Üstelik onların, nazım kaygılarının
  dışında bile baştacı edilmeleri olasılığı vardır.
  Fakat bu kuruluş, bazılarının kafalarına «şiir
  dilinin kendine özgü yapısı» diye dar bir anlayış
  getirmiş. Bu tür insanlar birtakım şiirleri
  reddederlerken «Konuşma diline benzemiş,»
  diyorlar. Köklerini vezinle kafiyeden alan bu
  anlayış, gerçek akış yolunu arayan şiirde hep
  aynı görece garipliği bulacak,onu kabul etmek
  istemeyecektir.
  Söz ve anlam sanatları çoğu kez zekânın doğa
  üzerindeki değiştirici, yıkıcı özelliklerinden
  yararlanır. Bilgisini, görgüsünü, geçmiş
  yüzyıllara borçlu olan insan için bundan daha
  doğal bir şey yoktur. Benzetme (teşbih), eşyayı,
  olduğundan başka türlü görmek zorudur. Bunu
  yapan insan, garip karşılanmaz, hiçbir
  olağandışılıkla suçlanmaz. Oysa benzetiden
  (teşbihten) ve iğretilemeden (istiareden) kaçan,
  gördüğünü herkesin kullandığı sözcüklerle
  anlatan adamı, bugünün aydın kişisi, garip
  saymaktadır. Yanılgısı, türlü sapıtmalarla
  varılmış bir şiir anlayışını kendine çıkış noktası
  yapmasıdır. Yazının ortaya çıktığı günden beri
  yüz binlerce ozan gelmiş, her biri binlerce
  benzeti (teşbih) yapmış. Hayran olduğumuz
  insanlar bunlara birkaç tane daha eklemekle
  acaba edebiyata ne kazandıracaklar? Benzeti,
  iğretileme, abartma ve bunların bir araya
  gelmesinden oluşacak bir düşsel zenginlik,
  umarım tarihin aç gözünü artık doyurmuştur.
  Edebiyat tarihinde pek çok biçim
  değişiklikleri olmuş,yeni biçim, her defasında,
  küçük garipsemelerden sonra kolayca kabul
  edilmiştir. Güç kabul edilecek değişiklik,
  beğeniye ilişkin olanıdır. Böyle değişmelerin
  pek seyrek olduğunu; üstelik, böylece ortaya
  çıkan edebiyatlarda da her şeye karşın
  değişmeyen, yine sürüp giden, hepsinde
  ortaklaşa olan bir yan bulunduğunu görüyoruz.
  Bugüne kadar burjuvazinin malı olmaktan,
  yüksek sanayi döneminin başlamasından önce
  de dinin ve feodal sınıfın köleliğini yapmaktan
  başka hiçbir işe yaramamış olan şiirde, bu
  değişmeyen yan, varlıklı sınıfların beğenisine
  seslenmiş olmak biçiminde beliriyor. Varlıklı
  sınıfları, yaşamak için çalışmaya gereksinmesi
  olmayan insanlar oluşturur. O insanlar geçmiş
  dönemlerin egemenleridirler. O sınıfı temsil
  etmiş olan şiir, lâyık olduğundan daha büyük bir
  kusursuzluğa erişmiştir. Ama yeni şiirin
  dayanacağı beğeni, artık azınlığı oluşturan o
  sınıfın beğenisi değildir. Bugünkü dünyayı
  dolduran insanlar, yaşamak hakkını sürekli bir
  didişmenin sonunda buluyorlar. Her şey gibi, şiir
  de onların hakkıdır, onların beğenisine
  seslenecektir. Bu, sözkonusu kitlenin
  istediklerini eski edebiyatların gereçleriyle
  anlatmaya çalışmak demek de değildir. Sorun,
  bir sınıfın gereksinmelerinin savunusunu
  yapmak olmayıp yalnızca beğenisini aramak,
  bulmak, sanata onu egemen kılmaktır.
  Yeni bir beğeniye, ancak yeni yollarla, yeni
  araçlarla varılır. Birtakım kuramların
  söylediklerini, bilinen kalıplar içine sıkıştırmakta
  hiçbir yeni, hiçbir sanatsal atılım yoktur. Yapıyı
  temelinden değiştirmelidir. Biz yıllardan beri
  beğenimize, irademize egemen olmuş, onları
  belirlemiş, onlara biçim vermiş edebiyatların, o
  sıkıcı, o bunaltıcı etkisinden kurtulabilmek için,
  o edebiyatların bize öğretmiş olduğu her şeyi
  atmak zorundayız. Olabilse de, «şiir yazarken bu
  sözcüklerle düşünmek gerekir,» diyerek yaratıcı
  çalışmalarımızı engelleyen dili bile atabilsek.
  Ancak böylelikle kendimizi, alışkanlıkların
  sürüklediği doğal olmayan sapmalardan
  kurtarmış; kendi özbenliğimize, kendi
  gerçekliğimize kavuşmuş oluruz.
  Tarihin beğenerek andığı insanlar her zaman
  dönüm noktalarında bulunanlardır. Onlar bir
  geleneği yıkıp yeni bir gelenek kurarlar. Daha
  doğrusu kurdukları şey, içlerinden gelen yeni bir
  sınırlama sistemidir. Ancak ileriki kuşaklara
  ulaştıktan sonra gelenek olur. Büyük sanatçı,
  sonsuz sınırlamaların içindedir. Fakat bu
  sınırlamalar, hiçbir zaman, öncekilerce
  belirlenmiş değildir. O, kitapların öğrettiğinden
  daha çoğunu arayan, sanata yeni sınırlamalar
  sokmaya çalışan adamdır. 17’nci yüzyıl Fransız
  klasisizmi, kuralcı olmuş, fakat gelenekçi
  olmamıştır. Çünkü kurallarını kendi getirmiştir.
  18’inci yüzyıl yazıcıları daha çok gelenekçi
  oldukları halde sanatçı yanları bakımından
  geleneği kuranların düzeyine
  yükselememişlerdir. Çünkü sınırlamaları
  duymamışlar, öğrenmişlerdir. Birşeyin ya
  gerekliliğini ya da gereksizliğini duymalı, fakat
  herhalde duymalıdır. Gerekliliği duyanlar
  kurucular, gereksizliği duyanlar yıkıcılardır. Her
  ikisi de toplumların düşünsel yaşamı için, düzeni
  sürdüren insanlardan daha yararlıdırlar. Bu tür
  insanlar belki her zaman başarılı olamazlar.
  Yaptıkları işin tutunabilmesi, işin toplumsal
  yapıdaki değişmelerle olan ilişkisine ve bu
  değişimlere bağlıdır. Başarısızlığın
  nedenlerinden biri de yapmanın yapılması
  gerekeni bilmekten farklı oluşudur. Bir insan
  kurduğunu kusursuzlaştıramayabilir. Fakat
  kendisini hemen izleyecek olana değerli bir
  temel bırakır. Ya bir yol gösterir, ya da bir yolun
  yanlış olduğunu söyler. Bu insan bir davanın
  bayraktarı, sıra neferi ya da fedaisi demektir. Bir
  düşünce uğrunda fedai olmayı göze almış insan
  övünçle, kıvançla karşılanmalıdır. Yine de fedaî
  olmayı gözle almış insanın ne övgüye ihtiyacı
  vardır, ne de alkışa. Çünkü bunlar, ondaki
  güven duygusuna hiçbir şey katmayacaktır. En
  koyu gericilik hareketlerinin, yürekliliğinden
  hiçbir şey eksiltmeyeceği gibi.
  Ben, sanat dallarının birbiri içine girmesinden
  yana değilim. Şiiri şiir, resmi resim, müziği
  müzik olarak kabul etmeli. Her sanatın kendine
  özgü nitelikleri, kendine özgü anlatım araçları
  var. Anlatılmak isteneni bu araçlarla anlatıp bu
  özelliklerin içinde kapalı kalmak, hem sanatın
  gerçek değerlerine saygılı olmak,hem de bir
  çabaya, bir emeğe yer vermek demek değil mi?
  Güzel olanı sağlayacak güçlük, herhalde bu
  olmalı. Şiirde müzik, müzikte resim, resimde
  edebiyat, bu güçlüğü yenemeyen insanların
  başvurdukları birer hileden başka bir şey değil.
  Ayrıca bu sanatlar, öteki sanatların içine girince
  gerçek değerlerinden de birçok şeyler
  kaybediyorlar. Sözgelimi bir şiirde uyumlu
  birkaç sözcüğün yan yana gelmesinden ortaya
  çıkmış bir müziği, ezgilerindeki çeşitlilik ve
  akorlarındaki zenginlikle alabildiğine büyük bir
  sanat olan gerçek müzik yanında
  küçümsememeye olanak var mı? Kaynakları
  aynı olan harflerin bir toplanmasıyla oluşan
  ‘öykünmeli uyum’ (ahengi taklidi) da bu kadar
  basit, bu kadar adi bir hile. Ben bu gibi
  hilelerden tat almanın, o uyumu şiirde
  duymaktan gelen bir hoşnutluk olduğu
  inancındayım, insan, anlaşılmaz sandığı bir şeyi
  anladığı zaman hoşnut olur. Bu hoşnut oluşu,
  anlaşılmaz sanılan yapıtın başarısı saymak,
  insanın kendini yazarla bir tutmak, yani kendi
  kendini beğenmek isteğinden başka bir şey
  değil. Bu yüzden, halkın sevdiği yapıtlar, en
  kolay anlaşılanlar oluyor. Sözgelimi müzik
  beğenileri yeni oluşmaya başlamış insanlar
  Çaykovski’nin; konusu, Napolyon’un Moskova
  seferinden alınmış, olayları, resim gibi, hikâye
  gibi betimlenmiş olan 1812
  Uvertürü’nü hayranlıkla dinlerler. Yine onlar
  için Saint - Saens’ın, ölülerin gece saat on ikiden
  sonra mezarlarından kalkıp raksedişlerini,
  sabahın oluşunu, horozların ötüşünü, iskeletlerin
  yeniden mezarlarına girişini anlatan Danse
  Macabre’ı ile Borodin’in, bir kervanın su ve
  çıngırak sesleri arasında ilerleyişini anlatan Orta
  Asya Bozkırlarında adlı yapıtları ne büyük
  müzik yapıtlarıdır. Bence, müzik gibi anlatım
  olanakları olağanüstü geniş bir sanat dalında
  betimleme yoluyla avlanmak gibi basit bir hileye
  başvurmak, besteci için göz yumulamayacak
  derecede büyük bir kusur. Halkın, yukarıda
  anlattığım türden bir aşağılık kompleksine bağlı
  olan bu duygusunu, hiçbir büyük sanatçı
  sömürmemelidir. Sanatçı kendini verdiği sanatın
  özelliklerini keşfetmek, becerisini de bu
  özellikler üzerinde göstermek zorundadır. Şiir,
  bütün özelliği, söylenişinde olan bir söz
  sanatıdır. Yani tümüyle anlamdan oluşur.
  Anlam, insanın beş duyusuna değil, kafasına
  seslenir. Öyleyse, doğrudan doğruya insan
  ruhuna seslenen ve bütün değeri, anlamındaolan
  gerçek şiir öğesinin, müzik gibi, bilmem ne gibi
  ikinci derecede hokkabazlıklar yüzünden
  dikkatimizden kaçacağını da unutmamak gerek.
  Tiyatro için çok daha gerekli olan dekora karşı
  çıkıyorlar da, şiirdeki müziğe karşı çıkmıyorlar.
  Apollinaire, ‘Calligrammes’ adlı kitabında,
  şiire bir başka sanat daha sokuyor: resim.
  Diyelim ki, bir yağmur şiirinin dizelerini
  sayfanın yukarı köşesinden aşağı köşesine doğru
  dizmiş. Yine aynı kitapta bir yolculuk şiiri var :
  harfleriyle sözcüklerinin sıralanışı gözümüzün
  önüne vagonlardan, telgraf direklerinden, aydan,
  yıldızlardan oluşmuş bir tablo çiziyor. Açık
  konuşmak gerekirse, bütün bunların bize bir
  yağmur havası, bir yolculuk havası verdiğini,
  yani Apollinaire’in başka bir sanatla ilgili
  birtakım dalaverelerle bizi şiirin havasına
  soktuğunu söylemek gerekir.
  Apollinaire, böyle bir hileye başvuran tek
  adam değildir. Resmi, biçim yoluyla şiire
  sokanlar çok. Sözgelimi Japon ozanları, çoğu
  kez konularını, kamışlar, göller, aylı geceler,
  hasır yelkenli kayıklar ve çiçeklenmiş erik
  ağaçlarına benzeyen biçimlerle anlatırlarmış.
  Hâşim, alev sözcüğünün eski harflerle
  yazılışında gerçek alevi anımsatan bir büyü
  bulurdu. Bu örnekleri teker teker anışım, şiirin
  müzikten olduğu gibi, resimden de
  yararlanabileceğini anlatmak içindir.
  Müzikten yararlanmayı kabul eden ozan,
  neden resimden, üstelik daha ileri gidilirse,
  heykelden ya da mimariden de yararlanmayı
  düşünmesin? Oysa heykelden yararlanmak,
  resmin bile hakkı değil. Resmi bir aralık
  oylumlaştırmaya kalkışmış olan Picasso, bugün
  herhalde bu yanılgısını anlamıştır. Yalnız dikkat
  edilirse görülür ki, verdiğim örnekler, bizi, şiire
  sokulan resmin yalnızca biçimle ilgili yanı
  üzerinde durdurmakta. Böyle bir şiir, şimdilik
  sorun yapılacak kadar önem ve yandaş
  kazanmamış. Oysa bir de resmi şiire anlam
  olarak sokan ozanlar, bu ozanları tutan büyük de
  kalabalıklar var. Onlar, bütün üstünlüğünü
  betimlemeye dayamış yazıları şiir saymakta
  güçlük çekmiyorlar. Oysa o yazıların şiirliğini
  kabul etmemek gerek. Bu görüşü savunanlar,
  pek ileriye gitmedikleri zaman, düşünceleri akla
  yakınmış gibi görünür. Kendilerine hak vermek
  isteriz. Sanırız ki, betimleme, şiirin
  koşullarındandır, her şiir de az çok
  betimlemedir. Bu yanlış düşünce şiirin anlatım
  aracının dil oluşundan ileri geliyor. Dili
  oluşturan sözcükler ya doğrudan doğruya
  eşyanın, ya da düşüncelerimizin anlatım
  nesneleridir. Soyut düşünceler, gelişmiş kafalara
  dış dünya ile ilgisizmiş gibi görünür. Oysa,
  insandenilen yaratığın, en soyut düşünceleri bile
  bir somutla birlikte düşünmek, yani onu sürekli
  olarak maddeye,sürekli olarak eşyaya
  dönüştürmek eğilimi vardır.
  Böyle olunca sözcüklerin yan yana gelmesiyle
  oluşacak sanatın, gözümüzün önüne doğadan
  birçok şeyler getireceğini de olağan karşılamam.
  Ama bu olağan karşılama, hiçbir zaman şiirin
  bütün servetinin bu sözcüklerle anımsanan bir
  dünyadan, bütün değerinin de bu dünyanın
  güzelliğinden başka bir şey olmayacağı
  sonucuna varmamalı. Şiirde betimleme
  bulunabilir. Ama betimleme -üstelik sanatçının
  tümüyle kendine özgü görüş merceğinden bile
  geçmiş olsa- şiirde temel öğe olmamalı. Şiiri şiir
  yapan, yalnızca söylenişindeki özelliktir; o da
  anlama ilişkin bir şeydir.
  Fransız ozanı Paul Eluard’ın dediği gibi, «bir
  gün gelecek, şiir yalnızca kafayla okunacak,
  edebiyat da böylece yeni bir yaşama
  kavuşacak.»
  Edebiyat tarihinde her yeni akım, şiire yeni bir
  sınır getirdi. Bu sınırı elden geldiğince
  genişletmek,daha doğrusu, şiiri sınırdan
  kurtarmak bize düştü.
  Oktay Rifat, bir mektubunda, bu görüşü,
  ‘okul’ kavramı üzerinde açıklamaya çalışıyor.
  Diyor ki: «Okul (ecole) düşüncesi, zaman içinde
  bir ara verişi, bir duruşu simgeliyor. Hız ve
  devinime aykırı. Yaşamın akışına uyan,
  dialectique anlayışa aykırı düşmeyen akım,
  yalnızca okulsuzluk akımıdır.»
  Ancak, sınırsızlık ya da okulsuzluk niteliği,
  şiirde tek başına, ayrı bir biçimde bulunabilir
  mi? Kuşkusuz ki hayır. Bu niteliğin insana
  birçok yeni alanlar keşfettireceğini, şiiri birçok
  ganimetlerle zenginleştireceğini doğal saymalı.
  Bizim, kendi hesabımıza, bu sınır genişletme
  işinde ele geçirdiğimiz ganimetlerin başlıcaları
  arasında saflıkla basitlik var. Şiirsel güzeli
  bunlardan çıkarma isteği, bizi şiirin en büyük
  hazinesi olan, insanı yaşamının bütün
  dönemlerinde kurcalayan bir evrenle yakından
  ilişki kurmaya yöneltiyor. Bu evren de
  bilinçaltıdır. Doğa, zekânın işe karışmasıyla
  değiştirilmemiş halde, ancak burada
  bulunabiliyor. Yine insan ruhu, burada bütün
  karmaşıklığı, bütün kompleksleriyle, fakat ham
  ve ilkel halde yaşıyor, ilkellikle basitliğin bir
  özelliği de bu karmaşıklık olsa gerek.
  Duyguların ya da heyecanların
  soyutlanmışlarına ancak ruhbilim kitaplarında
  rastlarız. Bunun için diyelim ki, bir şehvet şiiri
  yazmaya çalışan ozan, bir pintilik duygusunu
  anlatmak için sayfalar dolduran yazar, bizi,
  yaşamın olsun, bayağılıkların olsun,dışına
  sürüklüyorlar. Saflıkla basitliği, çocukluk
  anılarımızda aynı zenginlik, aynı iç içelik ve
  ayırıp soyutlamaya karşı duyulan aynı
  düşmanlıkla buluyoruz. Tanrının sakallı bir
  ihtiyar, cinlerin kırmızı cüceler, perilerin beyaz
  entarili kızlar biçiminde tasarlanması,
  bozulmamış çocuk kafasının soyut düşünceye
  direnci olmadığını gösteriyor.
  «Şiiri en saf, en basit halde bulmak için
  yapılan, insanın bilinçaltını karıştırma işleminin
  symboliste’lerin kabul ettiği gibi içimizdeki
  birtakım gizli tellere dokunma, ya da
  Valery’nin yaratıcı eylemi açıklayan «bilinç
  dışında olma» kuramlarıyla karıştırılmamasını
  isterim. Bu konuda bizim isteğimize en çok
  yaklaşan-sanat akımı surrealisme akımıdır.
  Ruhsal otomatizmi düşünce sistemlerinin ve
  sanat anlayışlarının çıkış noktası yapan bu
  insanlar, vezni ve kafiyeyi atmak zorunda
  kaldılar. Ruhsal otomatizmle zekâ
  hokkabazlığının uyuşmaz şeyler olduğunu gören
  insan için, bu zorunluluk da apaçıktır, ikisinden
  birini seçmek gereğini açıkça ortaya koyan ve
  « b ü tü n değeri anlamında olan şiir»için bu
  küçük hokkabazlıkları gözden çıkarmaktan
  çekinmeyen surrealiste’ler elbette övgüye değer
  görülmeli.
  Bir yere kadar haklı bulduğumuz otomatizm
  düşüncesi, bizim ülkemizde, bu akımın tam bir
  açıklaması diye kabul edilmiş. Oysa bu, yalnızca
  bir çıkış noktası. Burada, bizlerce olduğu gibi,
  onlarca da şiirin ana işçiliği diye kabul edilen
  «bilinçaltını boşaltma» işleminin, her zaman bir
  kendinden geçme durumuyla birlikte
  bulunmadığını eklemeliyim. Eğer böyle olsaydı,
  herkes sanatçı olurdu. Oysa sanatçı, elde edilmiş
  bir beceriyi düş ve benzeri türden durumlar
  dışında da kullanabilen adamdır. Değeri olsun,
  büyüklüğü olsun, bu beceriyi kazanış ve
  kullanışındaki ustalıkla ölçülür. Alışkanlıklarla
  elde edilmiş bir bilincin, insana, bilinçaltı
  dediğimiz kuyuyu kazabilecek gücü getirdiğini,
  Freud’ü çok iyi bilen bir doktor ve sanatı
  düşünceleriyle başabaş bir şair olan
  Breton, bundan yıllarca önce söylemiş.
  Bu güç acaba nedir? Ruhsal yaşamın
  yazılaşma çalışmalarında bilincin denetimi —az
  olsun, çok olsun— her zaman vardır. Yani doğal
  koşullar içinde bilinçaltını yazıya
  dönüştürmemiz olanaksızdır. Öyleyse, olanaksız
  olan bu durumu bir yeti gibi göstermeye
  kalkışmak, büsbütün gereksiz bir çaba sayılmaz
  mı? Kesindir ki, bu yeti, bilinçaltını boşaltma
  yetisi değildir. Olsa olsa bilinçaltını taklit etme
  yetişidir. Bilinçaltında bulunan şeyler nasıl
  şeyler? Onu bir sanatçı bir bilginden çok daha
  iyi, çok daha derinden duyar. Yapıtı da bu
  duyuşun taklidinden başka bir şey değildir.
  Sanatçı kusursuz bir taklitçidir.
  Usta sanatçı, taklitçi değilmiş gibi görünür.
  Çünkü taklit ettiği şey özgündür. 19’uncu
  yüzyılda yaşamış gerçekçi yazarın anlattığı
  doğa, özgün değildir; zekânın aracılığıyla taklit
  edilmiştir. Onun için de yapıt, kopyanın
  kopyasıdır. Basitlikle ilkellik, ikisi de, sanat
  yapıtına gerçek güzelliği getirirler. İyi bir sanatçı
  onları çok güzel taklit eder. Bu işi yapan adama
  «basit adam, ilkel adam» dememek gerekir.
  Sanatın yıllarca çilesini çekmiş, sonsuz
  aşamalardan geçmiş görürseniz, onun için
  hemen olumsuz yargılar vermeyiniz. Böyle bir
  şair «acemiliği taklit»te güzellik bulmuş olabilir.
  O zaman da o, acemiliğin ustası olmuş demektir.
  Bütün bunlar gösteriyor ki sanat pek de öyle
  otomatizm işi falan değil, bir çaba, bir beceri
  işiymiş. Oysa biraz önce sürrealiste ozanlardan
  sözederken «ruhsal otomatizmi, düşünce
  sistemlerinin çıkış noktası yapan bu adamlar
  vezinle kafiyeyi atmak zorunda kaldılar,»
  demiştim. Madem ki insan böyle bir otomatizme
  inanmıyor ve madem ki bütün çabanın bir
  taklitten başka bir şey olmadığını ortaya
  çıkartabiliyor, o halde vezinle kafiyeyi de kabul
  etsin. Vezinle kafiyenin ortadan kalkmasına
  neden olan şey, yalnızca otomatizm düşüncesine
  bağlanış olsaydı, bu düşünce, belki doğru
  olabilirdi. Oysa, vezinle kafiyeyi önemsemeyişte
  başka nedenler de var. O nedenleri şimdilik
  konumuzun dışında sayıyorum.
  «Vezinle kafiyenin ortadan kalkmasına neden
  olan şey, yalnızca otomatizm düşüncesine
  bağlanış olsaydı; bu bağlanışın yersiz olduğu
  anlaşılınca vezinle kafiyenin de şiirdeki yerini
  alması gerekirdi,» dedim. Oysa gerekmezdi.
  Çünkü sürrealiste ozanlar, şiire taklit yolu ile
  sokacakları bilinçaltını gerçekmiş gibi göstermek
  istiyeceklerdi. İşte bu yüzden vezinle kafiyeyi
  kullanmak zorundaydılar. Çünkü onlar taklit
  edilecek şeyi bilmenin yeterli olmadığını, taklitte
  de usta olmak gerektiğini kavramış insanlardı.
  Eğer böyle olmasaydı, biz onların içtenliklerine
  inanmayacaktık. Sanatçı bizi, söylediklerinin
  içtenlikli olduğuna da inandırmalı.
  Şiirde saldırılması gerektiğine inandığım
  anlayışlardan biri de dizeci anlayıştır. Bir şiirde
  bir tek en iyi dize’nin yeterliliğine inanç
  biçiminde beliren ve ilk bakışta insana basit
  görünen bu anlayışı, şiirin kötü bir özelliğine
  bağlanışın gizli bir anlatımı olduğu için önemli
  buluyorum. Şiirde bir «bütün»ün gerekliliğine
  inananlar bile dizeler arasında birtakım aralıklar
  kabul eder, bu aralıkları biribirine bağlayan
  anlam yakınlıklarını şiirdeki örülüşün
  kusursuzluğu için yeterli sayarlar. Bu anlayış,
  belki de saldırılmaya değecek kadar sakat bir
  anlayış değildir. Ama insanı şimdi söz edeceğim
  özelliğe ve o özellikten tat alma tehlikesine
  götürdüğü için buna da meydan vermemek
  gerek. Şiir öyle bir bütündür ki, bütünlüğünün
  farkında bile olunmaz.
  Sıvanmış, boyanmış bir yapının tuğlaları
  arasındaki harcı göremeyiz. Yapı, bütünlüğünü,
  ancak bunlarla sağladığı zamandır ki, onu
  oluşturan tuğlaları teker teker görmek, onların
  nitelikleri üzerinde düşünmek fırsatını elde
  ederiz.
  Dize’ci anlayış, bize, dizelerin olduğu gibi,
  onun parçaları olan sözcüklerin de incelenmesi,
  çözümlenmesi olanağını verir. Sözcük üzerinde
  düşünmek onun güzelliğini ya da çirkinliğini
  saptamaya çalışmak; şiire, sözcük halinde, soyut
  bir «şiir öğesi» anlayışı getirmiştir. Yüz
  sözcükten oluşmuş bir şiirde, yüz tane güzellik
  arayan insan vardır. Oysa bin sözcükten
  oluşmuş bir şiir bile bir tek güzellik için yazılır.
  Tuğla, güzel değildir. Sıva, güzel değildir. Ama
  bunlardan oluşan bir mimarî yapıt güzeldir.
  Buna karşılık agat, helyotrop, gümüş gibi
  maddelerden bir yapı kurulabileceğini
  varsayalım. Eğer bu yapı, maddelerinin taşıdığı
  güzellik dışında bir güzellik taşımıyorsa, sanat
  yapıtı sayılmaz. Görülüyor ki, aslında güzel olan
  sözcüğün, şiire gereçlik etmesi, şiir için bir
  kazanç değil. Eğer söyleniş biçimlerini,
  kullanılış biçimlerini de birlikte getirmiş
  olmasalardı, bu sözcüklerin şiire bir zararı da
  olmazdı. Ama ne yazık ki o sözcükler ancak
  belli biçimlerde söylenebiliyor. Yani, kendi
  söyleniş biçimlerinikendileri belirliyorlar. İşte
  eski şiirin yukarıda sözünü ettiğim özelliği, bu
  söyleyiş biçimidir, adı da «şairâne»dir.
  Bu söyleyiş biçimine bizi sözcükler getirmiş.
  Fakat şiir beğenisini, şiir anlayışını bugünkü
  toplumdan alan insan çoğu kez karşı yönden
  yola çıkmakta, yani o sözcüklerden önce
  şairaneyi tanımaktadır. Bu söyleyiş biçimini
  getirebilecek sözcüklerden oluşmuş sözlük;
  yazarken şairane olmak isteyen, okurken de
  şairaneyi arayan insanın kafasında zorunlu
  olarak ortaya çıkar. O sözlüğün çerçevesinden
  kurtulmadıkça şâirâneden kurtulmaya da olanak
  yok. Şiire yeni bir dil getirme çabası, işte böyle
  bir kurtulma isteğinden doğuyor. «Nasır» ve
  «Süleyman Efendi» sözcüklerinin şiire
  sokulmasını sindiremiyenlerse şâirâneye
  katlanabilenler, hatta onu arayanlar, hem de
  özellikle arayanlardır.
  Oysa «eskiye ait olan her şeyin, her şeyden
  öncede şâirânenin karşısına çıkmak gerek.»
  Orhan Veli
 • "Dünyaya çiçek olarak bile gelse, kokuda osuruk çiçeği, dokuda kaktüsten öteye gidemeyecek müdür yardımcım..." Bu nasıl güzel bir betimlemedir!
 • Mutsuz çoğunluk, cep telefonlarından sızan radyasyonla beyin tümörlerini emziriyor.
 • Gözlerinde, erimiş bir madenin oynak parlaklığı ve yanık yüzünde bir ekmek kabuğunun kırmızımtırak donukluğu vardı.
 • Salıverdiğim göbeğimi, üç kat olmuş gerdanımı, rezilcesine havaya diktiğim burnumu görenler: "Bakın şu kalantor herife! Olunca böyle olmalı!" derlerdi. Siz ne derseniz deyin, baylar, yaşadığımız şu olumsuz çağda böyle hoş sözleri işitmeyi kim istemez!