Kimle gezdiğinize,kimle arkadaşlık kurdugunuza DIKKAT EDIN ...
Çünkü bülbül Güle karga çöplüğü götürür ...

AŞk Rahmettendİr...

VE İNCE BİR nimettir! Ve dahi hikmetle anlaşılmaya, şefkatle sevilmeye lâyıktır.

İbrahim (a.s) ın "Lâ uhibbu'l-âfilîn"(Ben batıp gidenleri sevmem) feryadının üç harfe dökülmüş halidir aşk..

Güzelliğe iştiyaktır ve ''hakikî güzeli'' gösteren bir pusuladır.

Batıp yitenin sevgili olamayacağını haykıran bir kanıttır!

Kalbimin ebedî aşk için yaratıldığını ve sadece ama sadece O'na c.c ayna kılınan o kalbe, kaybolup giden zeval mahkûmlarının giremeyeceğini anlatan bir işarettir.


Aşk ile ebede yönelirim ve aşk gözyaşlarıyla Ebedî Sevgili'yi ararım.

Mecazî sevmelerin ve sevgililerin elemini aşk ile hissederim; onları hakikî sevmeye ve Sevgiliye aşk ile köprü eylerim.


Ki, aklım yorulsa da, bakmayı ihmal etse de vicdanım O'nu c.c unutamaz.


Ben vicdanımı inkâr etsem de, vicdanım O'nu c.c düşünür, O'na c.c yönelir.


Sadece benim değil, bütün varoluşun kalbindedir aşk ve ''yok olmayan'' bir Mâşuk'u gösterir.


Ben ki insanım, varoluş ağacının meyvesiyim. Nasıl ki ağaçta olmayan meyvede görünmez; o halde, benim sinemdeki ilâhî aşk gibi, kâinatın sinesindeki hakikî aşk da Ezelî bir Sevgiliyi gösterir.


Zira, kâinattaki bütün çekimler, çekilmeler, çekiciliklerin cazibedar bir hakikatın çekimiyle olduğunu gösterir aşk uyanık kalbime.Yeryüzü meczub bir mevlevi gibi o aşkla döner güneşin etrafında.

Elektronlar aynı Sevgilinin cezbesiyle döner çekirdeğin etrafında.

Oksijen ve hidrojen o aşk ile birleşirler ve su gibi Rahmetin cisimleşmiş halini meyve verirler.

Bülbül aşkın cezbesiyle güle nağmeler dile getirir.

Varlıkların bütün dönüşleri, bütün hareketleri, bütün çekim kanunları aşktandır.

Bütün kâinatın mayası aşktır...
Aşığım ben; varlığa... hayata... bekaya... kemale... cemale... aşığım.Benliğimden soyunduğumda, imanın şuurunu giyindiğimde anlarım ki, aşkım aslında O'nun c.c isimlerinedir, O'nadır c.c.

O'nun c.c bekasına, O'nun c.c kemaline ,merhametinedir.

Zira hakikî beka O'nundur c.c; eksiksiz kemal O'nundur c.c ve kusursuz ebedî cemal O'nundur c.c.


Aşkım ve muhabbetim marifetimdir, kulluğumdur...

Aşkım ömrümde tutunduğum O'nun c.c yolunu yol eylemiş yolumdur

Aşkım dilimde zikreylediğim O'nun c.c isimleridir
Aşkı hikmetle anlamayanlara, şefkâtle sevmeyenlere


Aşk olsun!

Nedim - Kasîde Der-Sitâyiş-i Sultân Ahmed Hân u Dâmâd İbrahim Pâşâ :
Söyle ey kilk-i sühanver bülbül-i gûyâ gibi
Böyle hâmûş olma nakş-ı gonca-i dîbâ gibi

Iyd vaktinde şeker bahşâyişi mu‘tâddır
Nazmın olsun lezzet-âver kand-i müstesfâ gibi

Oldu mu yohsa meger tanbûr-veş târın şikest
Lüknetin mi var zebânında yahud Bebgâ gibi

Sûk-ı isti‘dâd germ-â-germ iken böyle neden
Tutmak enbân-ı sadefde gevherin yektâ gibi

Gül-fürûşan bûstânından gül ister sen ise
Böyle istiğnâ satarsın dilber-i ra‘nâ gibi

Bâri dûş olsan yine bir aşka zîrâ kim senin
Nükhetin sûzişle hoşdur anber-i sârâ gibi

Gâh düşsen firkate gâhî ümmîd-i vuslata
Dem-be-dem cûş eylese sînen hum-ı sahbâ gibi

Ebr-i nisan-veş ser-i evrâka ol gevher-nisâr
Tâ ki kad çeksin nihâlân-ı hüner tûbâ gibi

Şöyle kim versin tarâvet Rûma şi‘r-i dil keşin
Kişver-i Tebrîze revnak-bahş olan kâlâ gibi

Bezm-i ehl-i tab‘da devr eylesin elden ele
Nazm-ı şûhun tohm-ı pâk-i lâle-i hamrâ gibi

Künc-i uzletde çü ankâ âşiyan tutdunsa ger
Bâri tîğ-ı zer birun kıl beyzâdan tuğrâ gibi

Bir iki gün dîdeden oldunsa pinhan bâri gel
Bir neşât-âver haberle hüdhüd-i bînâ gibi

Söyle kim mülk-i Sebânın var mı bir pîrâyesi
Kasr-ı zerrin-tâk-ı Sa‘d-âbâd-ı nev-peydâ gibi

Bâ-husûs ârâm ede sadrında bir mihr-i kemâl
Hazret-i Sultân Ahmed Hân-ı mülk ârâ gibi

Hem onun dahı ola pîşinde bir bedr-i tamâm
Âsaf İbrâhîm Pâşâ-yı cihan pîrâ gibi

Sadr-ı dânâ kim onun her nükte-i sencîdesi
Lâyık-ı tâc-ı şehandır gevher-i yektâ gibi

Pençe-i fermân-ı âlî-şânının her devresi
Zîb-i evc-i ma‘deletde gurre-i garrâ gibi

Sadr-ı İskender-haşem kim dergehine bir nice
Nâme-ber Tâtârlar var Tuli vü Ökta gibi

Âsaf-ı Nûşîrevan-mesned ki bezminde hezâr
Mûbid-i hüşyârlar var hâce-i dânâ gibi

Kâmetin ham-geşte kılmakda Direfş-i
Gâviyân Râ'yet-i mansûrunun pîşinde dâ'im râ gibi

Peşşeye nîrû-yı bâzû verse te'yîdi alır
Deste gürz-i gâv-sâz-ı Rüstemi elmâ gibi

Bahtı verse takviyet nahlin müseddes hânesi
Ma‘den-i elmâs olurdu sîne-i hârâ gibi

Şekl-i evvelden bu devlet bir kıyâs olsa onun
Re'y-i pâki şartıdır külliyet-i kübrâ gibi

Mülke nâfi‘ nice konun ihtirâ‘ etdi n'ola
Tıbda Kânun yazmadıysa Bû Alî Sînâ gibi

Bir vezîr olmaz Nizâmü'l-mülkveş derdim eger
Dergehi açılmasa illâ-yı istisnâ gibi

Nazra-i hışmı dokunsa âhenîn âyîneye
Gird-bâd eylerdi peydâ dâmen-i sahrâ gibi

Feyz-i eltâfiyle bulsa terbiyet azm-i ramîm
Hurrem ü ser-sebz olur şâh-ı gül-i zîbâ gibi

Âsafâ sadr-ı felek-kadrâ hümâyun mesnedâ
Ey ki zâtın lafz-ı lutf u cûdda ma‘nâ gibi

Râsıdan fark edemezler irtifâ‘-yı kevkebin
Kılsalar bir kaç rasad bünyâd Uluğ Mirzâ gibi

Çûb-ı tîrin nesr-i tâ'irle bakılsa görünür
Hem-tulû‘ u hem-cenâh u hem-ser ü hem pâ gibi

Destine alsan tüfengin cây eder her mühresi
Tâ ser-i mirrîhde endîşe-i sevdâ gibi

Yağdırır levh-i beyâna hûşe hûşe dürr-i nâb
Hâmeni engüşte alsan ebr-i gevher-zâ gibi

Habbezâ nevk-i kalem kim şûhdur her cünbişi
Tarf-ı ebrû-yı cüvânandan geçen îmâ gibi

Bendene dersin bırakdın safha-i eş‘ârı sen
Tâk-ı nisyân üzre ser-meşk-i elif bâ tâ gibi

Âsafâ meşhûrdur kim söylemez üstâd lîk
Söyleyince böyle söyler gevher-i yektâ gibi

Bâ-husûs ol şâ‘irim ki nazmımı bircîs-i çarh
Nâme-i sihr ü beyâna sebt eder imzâ gibi

Tâ Cihân-âbâda vardı Isfahan mülkün geçüp
Rûmdan pervâz eden şi‘r-i terim ankâ gibi

NeTî vâdî-i kasâidde sühan-perdâzdır
Olamaz ammâ gazelde Bâkî vü Yahyâ gibi

Mesnevî semtinde geçmişdir Atâyî cümlesin
Hâletî evc-i rubâ‘îde uçar verkâ gibi

Hâsılı her biri bir vâdîde bulmuş imtiyâz
Müstezâd u şarkı vü tahmîs-i şevk-efzâ gibi

Hâme-i mu‘ciz-beyânım onların her birine
Bir cevâb ibrâz edüp vâzıh yed-i beyzâ gibi

Hem dahı Tâzî lisân üzre eder îcâd-ı nazm
Buhterî vü Ahtal u Bû Tayyib ü Bebgâ gibi

Lehçe-i Tâtârda kalmaz Nevâyîden pesîn
Fârisî söylerse söyler Sâib ü Rüknâ gibi

Himmet olursa eger mümkindir inşâ-yı sühan
Utbî vü Vassâfı meşhûr eyleyen inşâ gibi

Lâf derlerse eger işte kalem işte devât
Her sözüm isbât mümkin hendesî da‘vâ gibi

Hasma hüccetler nümâyân eyleyim kim her biri
Hatf-ı ebsâr eylesin berk-ı felek-peymâ gibi

Âsafâ bu kilki çok söyletmeyim zîrâ onun
Gâlibâ maksûdı çarh-ı dûn ile gavgâ gibi

Lîk ümmîdim budur kim lutf u ihsânın hemân
Erişir ihyâ-yı âmâle dem-i İsâ gibi

Şöyle leb-rîz-i sürûr eyler dil-i pür-cûşu kim
Hâletinden raksa başlar sâgar-ı sahbâ gibi

Saklayım gevherlerim gayri teşekkür vaktine
Tâ kasîdem ola ıkd-ı lü'lü-i lâlâ gibi

Var ise bir günde îcâd eyleyen gelsin beri
Bir kasîde bu müsellem nazm-ı bî-pervâ gibi

Gâyete erdi Nedîmâ söz du‘â hengâmıdır
Destin aç rûhâniyân-ı âlem-i bâlâ gibi

Tâ ki her sâl eyleye ıydın neşât-ı makdemi
Sahn-ı Sa‘d-âbâdı leb-rîz-i ferah me'vâ gibi

Şehriyâr-ı âlemin teşrifi Sadr-ı a‘zama
Mâye-i ikbâl ola ıyd-ı sürûr-efzâ gibi

Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
18 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bülbül olsam gül dalında şakırım
Öz bağımda biten gül neme yetmez
Süleyman’ım kuş dilinden okurum
Bana ta’lim olan dil neme yetmez.”

Kuşdili Kılavuzu, Mehmet SaltıkKuşdili Kılavuzu, Mehmet Saltık

SİMURG EFSANESİ

Simurg mitosundan, yani diğer adıyla Zümrüd-ü Anka kuşundan Kürt mitolojisi diğer Doğu mitoloji ve efsanelerinde de bahsedilmektedir. Bu kuşun öleceği zaman, bir tür ateş olup kendi kendini yaktığı ve kendisinden yeniden doğduğu söylentiler arasındadır…

Mistik kuş Simurg, Kürt sanatında kuş şeklinde, kanatlı dev bir yaratık olarak resmedilmiştir. Kürt efsanesine göre, bu kuş o kadar yaşlıdır ki dünyanın yıkılışına üç kez tanık olmuştur. Bir antik Kürt tanımında ise Simurg’un kendisini alevler kaplayana kadar 1700 yıl yaşadığından, ölümsüz olduğundan ve Bilgi Ağacı’nda bir yuvası olduğundan bahsedilmiştir. Sasani Persler Simurg’un yere bereket bahşedeceğine ve dünya ile göğün arasındaki birliği sağlayacağına inanırlardı. Simurg’un tüylerinin bakır renginde olduğu söylenmiştir. Onun iyilik sever bir doğası olduğu ve kanatlarının bir dokunuşunun her türlü hastalık veya yarayı tedavi edeceğine inanılırdı.

‘Efsaneye göre kuşların hükümdarı olan Simurg ( Zümrüd-ü Anka ), Bilgi Ağacı’nın dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş’

Kuşlar Simurg’a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürlermiş. Ama içlerinden Simurg’u gören olmamış. Simurg ortada görünmedikçe kuşkulanır olmuşlar ve sonunda umudu kesmişler. Simurg’un yuvası, etekleri bulutların üzerinde olan Kaf Dağı’nın tepesindeymiş. Bir gün uzak bir ülkede bir kuş sürüsü Simurg’un kanadından bir tüy bulmuş. Simurg’un var olduğunu anlayan dünyadaki tüm kuşlar toplanmışlar ve hep birlikte Simurg’un huzuruna gidip, yolunda gitmeyen şeyler için yardım istemeye karar vermişler.

Kaf dağına varmak için ise yedi dipsiz vadiyi aşmak gerekirmiş, Bu vadilerin her biri bir diğerinden daha çetinmiş. Birincisi; İSTEK, ikincisi; AŞK, üçüncüsü; MARİFET, dördüncüsü; İSTİSNA, beşincisi; TEVHİD, altıncısı; ŞAŞKINLIK ve yedincisi ; YOKOLUŞ vadileriymiş.

‘Yedi vadi üzerinden uçtukça sayıları gittikçe azalmış.’

Kuşlar, hep birlikte göğe doğru uçmaya başlamışlar. İsteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer dökülmüşler. Yorulanlar ve düşenler olmuş. Önce ‘Aşk Denizi’nden geçmişler sonra ‘Ayrılık Vadisi’nden’ uçmuşlar. ‘Hırs Ovası’nı aşıp, ‘Kıskançlık Gölü’ne’ sapmışlar. Kuşların kimisi ‘Aşk Denizi’ne’ dalmış, kimisi ‘Ayrılık Vadisi’nde’ kopmuş sürüden. Kimi hırslanıp düşmüş ovaya, kimi kıskanıp batmış göle.

Önce Bülbül geri dönmüş, güle olan aşkını hatırlayıp; Papağan o güzelim tüylerini bahane etmiş (oysa tüyleri yüzünden kafese kapatılırmış); Kartal yükseklerdeki krallığını bırakamamış; Baykuş yıkıntılarını; Balıkçıl kuşu bataklığını özlemiş…

Sonunda sırrı, sözcükler çözmüş: Kürtçe ‘si’, ‘otuz’ demektir. ‘Murg’ ise ‘kuş.’
Ve nihayet beş vadiden geçtikten sonra gelen Altıncı Vadi ‘Şaşkınlık’ ve sonuncusu Yedinci Vadi olan ‘Yokoluş Vadisi’nde’ bütün kuşlar umutlarını yitirmiş. Kaf Dağı’na vardıklarında geriye sadece otuz kuş kalmış. Simurg’un yuvasını bulunca ögrenmişler ki ‘Simurg – otuz kuş’ demekmiş. Onların her biri birer Simurg’muş. 30 kuş anlar ki aradıkları kendileridir ve gerçek yolculuk, kendine yapılan yolculuktur.

Helin Borak, bir alıntı ekledi.
Dün 02:33 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Var mı beni içinizde tanıyan? 
Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. 
Kalmasa da şöhretimi duymayan, 
Kimliğimi tarif etmek zor benim... 

Bülbül benim lisanımla ötüştü. 
Bir gül için can evinden tutuştu. 
Yüreğine Toroslar'dan çığ düştü. 
Yangınımı söndürmedi kar benim... 

Niceler sultandı, kraldı, şahtı. 
Benimle değişti talihi bahtı, 
Yerle bir eylerim taç ile tahtı, 
Akıl almaz hünerlerim var benim... 

Kamil iken cahil ettim alimi, 
Vahşi iken yahşi ettim zalimi, 
Yavuz iken zebun ettim Selim'i, 
Her oyunu bozan gizli zor benim... Yeryüzünde ben ürettim veremi. 
Lokman Hekim bulamadı çaremi. 
Aslı için kül eyledim Kerem'i. 
İbrahim'in atıldığı kor benim...

Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. 
Hat'rım için yüce dağlar delindi. 
Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. 
Kuvvet benim, kudret benim, fer benim... 

İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. 
Yunus'umla öfkeleri dindirdim. 
Günahımla çok ocaklar söndürdüm. 
Mevla'danım, hayır benim, şer benim... 

Benim için yaratıldı Muhammet! 
Benim için yağdırıldı o rahmet! 
Evliyanın sözündeki muhabbet, 
Enbiyanın yüzündeki nur benim... 

Kimsesizim hısmım da yok, hasmım da 
Görünmezim cismim de yok, resmim de 
Dil üzmezim, tek hece var ismimde 
Barınağım gönül denen yer benim... 

Cemal Safi

Sufi Sözlük, Hikmet Anıl Öztekin (Sayfa 108)Sufi Sözlük, Hikmet Anıl Öztekin (Sayfa 108)
Fatih Kurt, Büyük Fetih'i inceledi.
Dün 02:02 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kitap Nurettin Topçu'nun konuşmalarının derlemesi olduğu için aynı şeyleri tekrar tekrar okumak, biraz sıkıcıydı bana kalırsa. Kitabın genel çerçevesinin vermek istediği mesajlar doğru ve yerinde olsa da, detaylarında birtakım tutarsız tümceler olduğunu söyleyebilirim. Bu ekşi detayları atlayıp, kitabın iletmek istediği mesajlarla ilgilenmek daha doğru olacaktır.

Cesaret, ilim, adalet.
"Fatih" olabilmenin temel unsurları olarak bu üç kavramı kabul ediyor Nurettin Topçu. Bu üç kavram neyi ifade ediyor peki?
Cesaret deyince, Aliya İzzetbegoviç'in şu sözü aklıma geldi hemen:
"İslam korkakların değil cesur ve atılgan müslümanların omuzlarında yükselecektir." Yani Fatihlerin omuzlarında.
İkinci unsurumuz ise ilim.
Bu konuyla ilgili şu cümleler yeterli olacaktır sanırım:
"Yorgios Amirutzes’ten Yunanca, Giovanni Mario Angiolello ile Anconitano’dan Latince ve İtalyanca öğrendi. İslâmî ilimlerde, Arap ve Fars dillerinde derin bir vukuf sahibi idi. Matematik, hendese (geometri), hadis, tefsir, fıkıh, kelam ve tarih ilimlerinde fevkalade yetişti."
Ve son olarak ADALET.
Kitap boyunca Fatihle ilgili bir çok şey anlatılmış, fakat yazarın en fazla üzerinde durduğu nokta bu. Bir insanı Fatih yapan şey, adaletli davranmasıdır. Çünkü sadece adil olanlar gerçek fethe yani gönüllerin fethine mazhar olabilirler. Dün, bugün ve yarın; en çok ihtiyacımız olan şey adalettir. Bu kuşkusuz bir gerçek. Ama ben bu satırları okurken tabi güzel ülkemiz boş durur mu?
Tabiki durmaz. Çoğunuz okumuştur, Danıştay başkanının kızının yargıtaya terfisi ile ilgili haberi. Adaleti tesis etmesi beklenen insanların bunları yaptığını düşündüğümüzde, kafamızda beliren senaryo tam bir trajedi.
Hooop! Hemen umutsuz ve asabi tavırlar takınmayın. Fatihlerden önce bozuk olan adalet sistemi, nasıl Fatihlerin imanıyla, iradesiyle düzeldiyse; son 200 yıldır Fatihlerinden mahrum olan İslam coğrafyası, yarın tekrar Fatihlerin omuzlarında adaletin malikânesi olmaya devam edecektir.
"Umutsuzluk yok! Gün gelir. Gül de açar. Bülbül de öter"
Her birimizin birer Fatih olabilmesi umuduyla..

Bir içkiden tat aldım oda aşkın şarabı
Meyhane köşesinde içip sızan değilim
Ayna da yakaladım en temiz, en harabı
Cahil olana sorup, cahil gezen değilim

Ve bazen Mecnun oldum çöllerin Leyla'sına
Mecnun'ca vakıf oldum Leyla'nın duasına
Acizlik eklemedim şiirin doğasına
Kendimce bir şairim, ama ozan değilim

Ey sesimi işiten insan, doğa, böcek, gül
Bazen yumşak olsa da, bazen sert oluyor dil
Güle hasretten öter imiş divane bülbül
Bunları itrak ettim boşa yazan değilim

Aşık Veysel
Aşkın beni elden ele gezdirdi. Çok dolandım bulamadım eşini. Beni candan usandırdı bezdirdi. Tuzlu imiş yiyemedim aşını. Benim ile gezdin beni arattın. Beraber oturup beraber yattın. Türlü türlü güllerinden koklattın. Aşık ettin güle bülbül kuşunu.