• İnsan, hem beceri farklılıklarının haklarda farklılığı haklı çıkarmadığı gerekçesiyle, bir sınıf olarak erkekler arasında eşitliği korumaya çalışıp, hem de daha az yetenekli oldukları gerekçesiyle kadınları bir sınıf olarak dışlayamaz. Eğer kadınlar, ortalama bir kadının ortalama bir erkekten daha az becerikli olduğu varsayımına dayanarak dışlanırlarsa, o zaman ortalama erkekten daha az becerikli olan bütün erkekler dışlanmalıdır.
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi olan Prof. DR. Muharrem KILIÇ hocanın öğrencileriyle paylaştığı kitap listesi:

  Sophokles, Antigone

  Aristophanes, Eşek Arıları

  Platon, Toplu Diyaloglar

  Platon, Sokrates’in Savunması

  Platon, Devlet

  Platon, Yasalar

  Aristoteles, Politika

  Aristoteles, Retorik

  Aristoteles, Nikomakhos’a Etik

  Aristoteles, Atinalıların Devleti

  Farabi, İdeal Devlet

  Farabi, Mutluluğun Kazanılması

  Nizamülmülk, Siyasetname

  İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı

  İbn Tufeyl, Hay Bin Yakzan

  Feridüddin Attar, Mantıku’t-Tayr

  İbn Rüşd, Siyasete Dair Temel Bilgiler

  Thomas Aquinas, Varlık ve Öz

  Nasreddin Tusi, Ahlak-ı Nasıri

  İbn Haldun, Mukaddime

  Desiderius Erasmus, Deliliğe Övgü

  Thomas Moore, Ütopya

  Niccolo Machiavelli, Prens

  Kınalızade Ali Efendi, Ahlak-ı Alai

  Francis Bacon, Denemeler

  Tommaso Campanella, Güneş Ülkesi

  William Shakespeare, Venedik Taciri

  Hugo Grotius, Savaş ve Barış Hukuku

  Francis Bacon, Yeni Atlantis

  Rene Descartes, Metot Üzerine Konuşma

  Thomas Hobbes, Leviathan

  John Locke, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme

  David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme

  Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine

  Jean Jacques Rousseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı

  Jean Jacques Rousseau, Toplumsal Sözleşme

  Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezalar Hakkında

  Jeremy Bentham, Yasamanın İlkeleri

  Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas

  Carl von Savigny, Çağımızın Yasama ve Hukuk Bilimi Konusundaki Görevi Üzerine

  Johann Wolfgang von Goethe, Faust

  Victor Hugo, Bir İdam Mahkûmunun Son Günü

  Auguste Comte, Pozitif Felsefe Dersleri ve Pozitif Anlayış Üzerine Konuşma

  Alexis Tocqueville, Amerika'da Demokrasi

  Karl Marx, Komünist Manifesto

  Henry D. Thoreau, Haksız Yönetime Karşı

  Alexis Tocqueville, Eski Rejim ve Devrim

  John Stuart Mill, Özgürlük Üzerine

  Victor Hugo, Sefiller

  John Austin, Hukukun Belirlenmiş Alanı

  Dostoyevski, Suç ve Ceza

  Rudolf von Jhering, Hukuk Uğrunda Savaş

  Paul Lafargue, Tembellik Hakkı

  Friedrich Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt

  Emile Durkheim, İntihar

  Emile Zola, Suçluyorum

  Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu

  Emile Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri

  Franz Kafka, Dönüşüm

  Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat

  Franz Kafka, Dava

  Jose Ortega Y Gasset, Üniversitenin Misyonu

  Hans Kelsen, Saf Hukuk Kuramı

  Jose Ortega Y Gasset, Sistem Olarak Tarih

  Louis Le Fur, Tabii Hukuk Nazariyesi ve Modern Doktrin

  Antoine de Saint-Exupéry, Küçük Prens

  Ernst Hirsch, Pratik Hukukta Metod

  Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi

  George Orwell, Hayvan Çiftliği

  Bertolt Brecht, Kafkas Tebeşir Dairesi

  Erich Fromm, Sevgi ve Şiddetin Kaynağı

  George Orwell, 1984

  Albert Camus, Doğrular

  Albert Camus, Başkaldıran İnsan

  Martin Heidegger, Düşünmek Ne Demektir?

  Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü

  Ernst H. Kantorowicz, Kralın İki Bedeni

  Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş

  Harper Lee, Bülbülü Öldürmek

  Gustav Radbruch, Hukukta Bilgelik Dolu Özlü Sözler

  William Frankena, Etik

  H.L.A Hart, Özgürlük ve Ahlak

  L.L. Fuller, Hukukun Ahlakı

  Wilhelm Weischedel, Felsefenin Arka Merdiveni

  William McNeill, Dünya Tarihi

  Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori

  John Rawls, Bir Adalet Teorisi

  David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir

  Robert Nozick, Anarşi, Devlet ve Ütopya

  Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu

  Duncan Kennedy, Modern Hukukun Kaderi

  Michael E. Tigar, Kapitalizmin Yükselişi ve Hukuk

  Richard Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü

  Edward Said, Şarkiyatçılık

  Simon Roberts, Hukuk Antropolojisine Giriş

  Michel Villey, Roma Hukukunun Güncelliği

  Umberto Eco, Gülün Adı

  Ernst Hirsch, Anılarım

  Hugh Collins, Marksizm ve Hukuk

  Ronald Dworkin, Hakları Ciddiye Almak

  Ronald Dworkin, Hukukun Hükümranlığı

  Joseph Raz, Özgürlük Ahlakı

  Zygmunt Bauman, Yasa Koyucular ve Yorumcular

  J. Verges, Savunma Saldırıyor

  Roger Cotterel, Hukukbilimin Politikası

  Gianfranco Poggi, Devlet

  Costas Douzinas, Adalet ve İnsan Hakları

  Simon Clarke, Devlet Tartışmaları

  İlber Ortaylı, Osmanlı Devletinde Kadı

  Krishan Kumar, Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma

  Andre Comte-Sponville, Büyük Erdemler Risalesi

  Cristopher Pierson, Modern Devlet

  Jared Diamond, Mikrop ve Çelik

  Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü

  Eveline T. Feteris, Hukuki Argümantasyonun Temelleri

  Cengiz İlhan, Mecelle: Hukukun Doksan Dokuz İlkesi

  Oral Sander, Siyasi Tarih

  Alaattin Şenel, İnsanlık Tarihi

  Antonio Negri, İmparatorluk

  Cemal Bali Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu

  Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş

  Mehmet Ali Ağaoğulları, Kent Devletinden İmparatorluğa

  Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine

  Mehmet Ali Ağaoğulları, Tanrı Devletinden Kral Devlete

  Cemal Bâli Akal, Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, Kral Devlet Ya Da Ölümlü Tanrı

  Mehmet Ali Ağaoğulları, Reyda Ergün, Filiz Çulha Zabcı, Kral-Devletten Ulus-Devlete

  Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği

  Raymond Wacks, Hukuk Kuramını Anlamak

  Luc Ferry, Gençler İçin Batı Felsefesi

  Halil İnalcık, Adalet Kitabı

  Ali Murat Özdemir, Sözün Mülkiyeti

  Jonah Lehrer, Karar Anı

  Michael Sandel, Adalet

  Peter Watson, Fikirler Tarihi

  Martin Loughlin, Kamu Hukukunun Temelleri

  Kenneth E. Himma, Hukukun Ahlaki Kriterleri

  Ahmet Cevizci, Uygulamalı Etik

  Sue Donaldson, Will Kymlicka, Zoopolis: Hayvan Haklarının Siyasal Kuramı

  Muharrem Kılıç, Hukuksal Aklın Sosyo-Politik Bağlamı
 • Şu örneği değerlendirelim. Bu, itfaiye, polis ve ordu gibi belli işlere girişteki ağırlık ve boy kurallarıyla ilgilidir. Bu kurallar, resmen cinsiyeti dikkate almaz. Ama erkekler normalde kadınlardan daha uzun ve ağır olduğu için, bu kurallar birçok kadının bu görevler için başvuruda bulunmamasını sağlamaya yarar. Bu tür kurallar genelde işde kullanılan teçhizatın belli bir uzunluğu ya da gücü gerektirdiği, dolayısıyla bu kuralların iş için geçerli zorunluluklar olduğu gerekçesiyle savunulur. Ancak teçhizatın neden 1.60’lık insanlar için değil de örneğin 1.75’lik insanlar için tasarlandığını sormak zorundayız. Elbette yanıt, bu teçhizatı tasarlayan insanların, teçhizatın erkekler tarafından kullanılacağını düşünüp erkeklerin ortalama boy ve kilosuna göre tasarım yaptıklarıdır. Ama bu bir zorunluluk, bir kaçınılmazlık değildir. Aynı teçhizatı daha ufak tefek insanlara göre de tasarlamak mümkündür. Örneğin erkeklerin geleneksel olarak Batı’daki hemcinslerinden kısa olduğu Japonya’da ordu ve itfaiye teçhizatı daha kısa ve daha hafif insanlara göre tasarlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nı yakından bilen hiç kimse, bunun Japon ordusunun verimliliğini düşürdüğünü ileri süremez. Cinsiyet eşitliği, kadınların da bu işi alabileceği düşünülerek işin yeniden tasarlanmasını gerektirir.
 • Birleşmiş Milletler “Kadınların On Yılı” bildirisinde şunları belirtmişti: Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor. Dünya ölçeğinde toplam çalışma saatinin üçte ikisinde kadınlar çalışıyor. Kadınlar dünya gelirinin onda birini elde ediyor. Ve kadınlar dünya üzerindeki mülkün yüzde birinden daha azına sahip.
 • Felsefeye meraklı olanlar için konu başlıklarına göre tasnif edilmiş bir liste paylaşıyorum. Yabancı dilde yazılı kitapları eklemedim listeye. Çünkü İngilizcesi olanların dahi okumakta zorluk çekecekleri felsefi kelime ve kavramlara sahip bu kitapları, ancak ve ancak o dilde yapılacak daha geniş çaplı bir felsefi altyapıyla okumak mümkün olacağından, şimdilik, sadece Türkçe telif veya tercüme en iyi felsefe kitaplarını paylaşmakla yetineceğim. Eh, bu bile felsefeye dair ortalamanın çok çok üzerinde bir birikim ve altyapı sağlayacaktır.

  Her konu başlığı altında, o alandaki en önemli ya da öncü kitaplar bulunacaktır (Bu kitaplar, ilgili alanlardaki önde gelen çalışmalar/araştırmalar olup, doğrudan filozof metinlerini içermez). Başlayalım:

  FELSEFEYE GİRİŞ:

  1- Büyük Filozoflar: Platon'dan Wittgenstein'a Batı Felsefesi, Bryan Magee
  2- Felsefeye Giriş, Ahmet Arslan
  3- Felsefeye Giriş, Kazimierz
  4- Felsefenin Temel Disiplinleri, Heinz Heimsoeth
  5- Felsefe Nedir, G. Deleuze - F. Guattari
  6- Felsefe Meselelesi/Sorunları, Bertrand Russell
  7- Felsefe Disiplinleri, Doğan Özlem

  FELSEFE TARİHİ

  1- Felsefe Tarihi, Alfred Weber
  2- Felsefe Tarihi, Julian Marias
  3- İlkçağ Felsefe Tarihi (5 cilt), Ahmet Arslan
  4- Felsefe Tarihi, Ahmet Cevizci
  5- Felsefe Tarihi, Macit Gökberk
  6- Felsefenin Arka Merdiveni, Wilhelm Weischedel

  YUNAN FELSEFESİ

  1- Aristoteles, David Ross
  2- İlkçağ'da Doğa Felsefeleri, Arda Denkel
  3- Grek Felsefesi Tarihi, Eduard Zeller
  4- İlkçağ Felsefesi Tarihi, Ahmet Cevizci

  İSLAM FELSEFESİ

  1- Yunanca Düşünce Arapça Kültür, Dimitri Gutas
  2- İslam Felsefesine Giriş, P. Adamson - R. Taylor
  3- Kelam Felsefeleri, H. Austryn Wolfson
  4- İbn Sina'nın Mirası, Dimitri Gutas
  5- Gazali'nin Felsefi Kelamı, Frank Griffel
  6- İnsan Metafiziğinde Tanrı ve İnsan, Ekrem Demirli
  7- Felsefe Tasavvuru, İlhan Kutluer
  8- İslam Felsefesi Üzerine, Ahmet Arslan
  9- Fahreddin Razi, Ömer Türker

  ORTA ÇAĞ FELSEFESİ

  1- Ortaçağ Felsefesi, E. Gilson
  2- Ortaçağ Felsefesi Tarihi, A. Bıçak - F. Akyol

  MODERN ÇAĞ FELSEFESİ

  1- Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi, E. Cassirer
  2- Dört Adalı, Solmaz Zelyut Hünler
  3- Aydınlanma Filozofları, Gerale Hanratty
  4- 17. Yüzyıl Felsefesi, Ahmet Cevizci
  5- Felsefe ve Doğa Bilimleri, Doğan Özlem

  ÇAĞDAŞ FELSEFE

  1- Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, David West
  2- 20. Yüzyıl Felsefe Tarihi, Christian Delacampagne
  3- Analitik Felsefe, Jean Rossi
  4- Fenomenolojiye Giriş, Waldenfels
  5- Varoluşçuluk, Jacques Colette
  6- Yeni Düşün Adamları, Bryan Magee

  TÜRK FELSEFESİ TARİHİ

  1- Türk Tefekkürü Tarihi, Hilmi Ziya Ülken
  2- Osmanlı Entelektüel Geleneği, Fatih M. Şeker
  3- Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Seyir Defteri, İhsan Fazlıoğlu

  MANTIK

  1- Çağdaş Düşünme Yöntemleri, J. M. Bochenski
  2- Sokratik Mantık, Peter Kreeft
  3- Klasik Mantık, Necati Öner

  BİLİM TARİHİ

  1- Bilim Tarihi, Yavuz Unat, Hüseyin Gazi Topdemir
  2- Batı Bilimnde Dönüm Noktaları, Peter Whitfield
  3- Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp, Aydın Sayılı
  4- Dünya Kültürlerinde Bilim Tarihi ve Gelişmesi, Colin A. Ronan

  BİLGİ FELSEFESİ

  1- Sağduyu, Bilim ve Şüphecilik: Bilgi Kuramına Tarihsel Bir Giriş, Alan Musgrave
  2- Bilginin Temelleri, Arda Denkel
  3- Bilgi Felsefesi, Murat Baç
  4- Epistemoloji: Temel Metinler, Hasan Yücel Başdemir

  ZİHİN FELSEFESİ

  1- Zihnin Yeniden Keşfi, J. Searle
  2- Bilinç Kullanım Kılavuzu, Adam Zeman

  AHLAK FELSEFESİ

  1- Etiğe Giriş, Ahmet Cevizci
  2- Ahak Üzerine Tartışmalar, John Nuttall
  3- Erdem Peşinde, A. McIntyre
  4- Akıl ve Ahlak, Hümeyra Özturan
  5- Dil ve Ahlak, Hakan Poyraz

  ESTETİK

  1- Estetiğin Kısa Tarihi, Hakkı Hünler
  2- Estetiğe Giriş, İsmail Tunalı
  3- Estetiğin İdeolojisi, Terry Eagleton
  4- Estetik Nedir, Mark Jimenez

  TARİH FELSEFESİ

  1- Tarih Tasarımı, Colingwood
  2- Tarih Nedir, Edward Halett
  3- Tarih Felsefesi, Doğan Özlem

  BİLİM VE BİLİMLER FELSEFESİ

  1- Matematik Felsefesi, Stephen Barker
  2- Fizikte Felsefi Kavramlar, James T. Cushing
  3- Bilim Dedikleri, Alan Chalmers
  4- Biyoloji Budur, Ernest Mayr

  DİL FELSEFESİ

  1- Dile Gelen Felsefe, Taylan Altuğ
  2- Dil Felsefesi, Atakan Altınörs

  DİN FELSEFESİ

  1- Akıl ve İnanç, Michael Peterson - William Hasker
  2- Din Felsefesi, Mehmet S. Aydın
  3- Ortaçağ Felsefesinin Ruhu, E. Gilson
  4- Din Felsefesi Seçme Metinler, Michael Peterson

  SİYASET FELSEFESİ

  1- İslam Felsefesinde Siyasi Düşüncenin Gelişimi, C. Butterworth
  2- Devlet Efsanesi, E. Cassirer

  METAFİZİK

  1- Metafiziğe Giriş, Ahmet Cevizci
  2- Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar, haz. Erdal Yılmaz

  İNSAN FELSEFESİ

  1- İnsan Üzerine Bir Deneme, E. Cassirer
  2- İnsanın Kozmostaki Yeri, Max Scheler

  BİLİM DEVRİMİ

  1- Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökleri, John Henry
  2- Bilimlerin Geçmişinden Tarih Üretmek, Kostas Gavroğlu
  3- Bilimsel Devrim, Steven Shapin
  4- Modern Bilimin Oluşumu, Richard S. Westfall

  EVRİM TEORİSİ

  1- Darwin ve Sonrası: Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler, Stephen Jay Gould

  Verimli okumalar, bol düşünmeler..