• Öğrencilerin sınav sorularına verdiği yanıtlar:
  -Ova nedir?
  -Çukur mukur gibi yamuklara ova denir.
 • ....belki de en cid­di problem bu insanların Türkosporoi, yani Türk tohumu olarak adlandırılmalarıdır. Mavrogordatos, genel olarak Anadolu kö­kenli mübadillerin Yunanlılıklarının sorgulanmasına bağlı ola­rak Türk kimliğinin yakıştırıldığına dikkat çekse de, bunun bütün Anadolulu mübadiller için ne dereceye kadar geçerli ol­duğu konusunda elde kesin bir bilgi mevcut değildir. Ancak kesin olan şudur ki, bugün Yunanistan' da yaşamakta olan ve hala Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşmayı başaran ve kendileri­ne Karamanlı denildiğinin farkında olup bunun sebebini genel­de coğrafi isimlendirmeye bağlayan bu insanlar kendilerine Türk tohumu, Türksünüz dendiğine dikkat çekmişlerdir. İlgili insanların konuyla ilgili oldukça düşündürücü açıklamalarına burada doğrudan yer vermenin yerinde olacağı kanaatindeyiz. Kayseri-Çukur kökenli bir ailenin çocuğu olan Andreas Sarımihailidis kendilerine Türk dendiğini belirtirken ilginç bir şekilde şunları dile getirmiştir: "İsmim Andreas, babam Vasilios, öbürkün ün adı Sokrates ... olur mu . . . Sokrates Türk olur mu Ahmet olsaydı Türk olacağıdı. Amma Sokrates olur mu Türk, olmaz".231 Sarımihailidis'in açıklamasından bir Türk'ün Hıristiyan' olama­yacağı anlaşılmaktadır. Burada bu düşüncenin sadece Sarımihailidis'e ait olmadığını da belirtmek gerekmektedir
 • Pire yakınlarındaki adada karantinaya tabi tutulmalarının ardından tekrar gemilerle Pire'ye gönderilen Karamanlılar bu­rada alh ay kadar duruma göre iki üç ailenin aynı çadırlarda kaldıklarını beyan etmişlerdir. Bu süre sonrasında ise önce Volos'a oradan da yük trenleriyle Larissa veya Karditsa gibi orta Yunanistan şehirlerine gönderilmişlerdir. Larissa şehrine gönde­rilenler arasında yer alan Nevşehirli Merküroğlu kardeşlerin anlattıklarına bakılırsa Larissa' da bir Amerikalının yaptırdığı tahtadan evlerde kalmışlardır. Diğer yerlerde ise genelde ya Müslümanlardan kalan evlerde ve çiftliklerde ya da yine çadır veya kendilerinin yaptıkları barakalarda kaldıkları anlaşılmak­tadır. Bulabildikleri bu yerlerde örneğin boş bir çiftlikte gerek­tiğinde bir köyün yarıya yakını gibi kalabalık bir grup insan aylarca bir arada yaşamışlardır. Kayseri Çukur köyünden Pi­re'ye, oradan Karditsa'ya uzanan yolculuk sonunda bugünkü köylerinin bulunduğu mevkiiyi (Kapadokiko) anlatan Maria Sütoğlu'nun anlattıklarından adı geçen yerlerin bataklık olup kurutulmaya çalışılarak iskana açıldığı anlaşılmaktadır. Nite­kim, ülkenin birçok yerinde bulunan bakımsız ve bataklık du­rumundaki yerlerin hükümet tarafından ıslah edilerek iskana açıldığı konusunda Mears'ın Greece Today adlı eserinde detaylı bilgiler bulunmaktadır. Ülkenin kuzey bölgelerinin tarıma elverişli olduğundan ve iskan için öncelikli bir yer olarak belirlendiğinden daha önce bahsedilmişti. Bu doğrultuda, Adana' dan Selanik'e gelen İlias Meletiadis buradan Yenice (Yanitsa) yakınlarındaki eski Miletopos köyüne gönderildiklerini burada dört beş yıl kaldık­tan sonra köyün üst tarafında hükümet tarafından yaptırılan küçük evlere yerleştirildiklerini beyan ederken, eşi Anastasia hükümetin bölgedeki bataklıkları da kurutarak yerleşime açlığı­na dikkat çekmekteydi. Yine Anastasia Meletiyadou'nun be­lirttiğine göre Selanik çevresinde Harmanköy olarak adlandırı­lan yere gönderilenler Anadolu' da Toroslardaki köylerine ben­zemeyen bu yeri beğenmemişler ve başka yerlere gitmişlerdir. Bu konuda, yani iskan konusunda hükümetin her hangi bir zorlayıcı uygulamadan ziyade mübadillere yerleşecekleri yerler konusunda belirli bir serbestlik sağladığı da anlaşılmaktadır.
 • Kayseri iline ait 1611-1626 yılllarına ait Şer'iye Sicillerinden tespit edilen isimler de şöyledir: Gökçe veled-i Körpe, Hüdaverdi veled-i , Ohannes veled-i Timur, Vasili Balı, Karlıca, Sefer veled-i Hızır Beşe, Sultan Beşe veled-i Devletkar, Saya veled-i Uğurlu, Hüdaverdi, Burak veled-i Yunus, Arzuman, Körpe, Sava veled-i Nevruz, Devlet veled-i Şehri, Uğurlu veled-i Karaman, Cihan Beşe veled-i Sultan. Gesi nam karyeden Yağmur, İnci veled-i Körpe, Todori, Karaoğlan( ?). Endürlük'ten Aydoğdu, Dede Balı veled-i Şalı, Gündüz veled-i Keşiş. Gesi nam karyeden Karaca kızı Ahtiye, Balzoğlu Kalender ve KutluBeg, Dursun veled-i Türkman(? ). Erkilet nam karyeden Şirin veled-i Karakoç, Timur veled-i Bogos, Tanrıverdi veled-iii Suultan, Anasdas veled-i Kaplan, Kaplan veled-i Uğurlu. Ulubürüngüz nam karyeden Bahadır ve karısı Kayılıan(? ). Balaban Keşiş veled-i Tanrıverdi. Ağyad
  veled-i Gökçe, Temam bint-i Köse Tudu veled-i Gökçe, Gürelik veled-i acar, Sefer ve/ed-i Yani, Karakoç, Uğurlu ve kardeşi Murat, Tama veled-i Murad, Aydoğdu veled-i ayvad, Çakıcı veled-i Mardar(? ), Laçin, Vasil veled-i İnebeg, güleser bint-i Bağdeser ve kocası İbrahim bin Abdullah. Karye-i Hisarcan 'dan Köstendil veled-i Karagazi. Karakoç veled-i Kayser, Nazıl bin t-i Bağdeser. Kara Yavan ve karısı HatunBııla bint-i Eyınir Balı ve
  yetimleri, Kaya. Bektaş mahallesinden Sefer veled-i İhtiyar, Begler veled-i Turak, Sinan veled-i Altım, Kaya veled-i Tatar. Germir nam karyeden Şahin, Karlı, Karagöz, Urum Ali, Uğurl veled-i Sarı Hacı, Petros veled-i Giilemir 56 Pavlu veled-i Kaya, Balı veled-i Bağcı, A ııasdas veled-i Sefer. Darsiyak nam karyeden
  Lazari veled-i Karabeg. Gergeme nam karyeden Arslan
  veled-i Budak. Mallıubun nam karyeden Murad veled-i inebeg.
  Sannısaklı nam karyeden inebeg veled-i Save. Sayacı veled-i
  Kutlu Beşe. Taşraşelıir'den Sefer veled-i Pirli, Sultan Balı,
  Kulakoğlu Yavan, Develilioğlu Sultan, Hatır ve Aslan. Karakeçi
  mahallesinden Uğurlu veled-ii Sultan Balı, Gülabi veled-i
  Balı.arzuman veled-i Balı, Uğurlu veled-i Sultan Balı. Hisar
  önünden Balat veled-i Tatar ve kardeşleri İnebeg ve Murat(?),
  Mercan veled-i Demir dede ve Balı veled-i Hasan. Giilbeg,
  Arzuman veled-i Gregos, Durmuş, Dede Balı veled-i Sultan Balı,
  Budak veled-i Tanrıverdi, Sultan veled-i Murat, Durmuş Balı,
  Tatar veled-i Mercan. Oduncu mahallesinden HatırBalı Beg
  ve yetimesi Ayhatun, karısı Altun bint-i Boğos. Depecik mahallesinden
  Bağdesir veled-ii Yani. Kaya bint-i Yavan, Hatır veledi
  Giilbaba. Uyan(?) mahallesinden Sultaıı Kaya bin t-i Yuvan,
  Yahşi, Tatar, Zincidere karyesinden Gökçe veled-i Köstendil.57
  Kayseri Kiçikapu mahallesinden Giillıatun bint-i Şalıbalı, Yalışi!
  Balışı, Efkere nam karyeden Şahbaz bint-i Dönir( ?) kızı Ayhatun, oğlu Polat ve Polat'ın oğlu Uğurlu (1067 yılı).58 Emir Sultan mahallesinden Anasdas veled-i Balı ve karısı Meryem bint-i Durmuş'un
  kızları Gülcihan ve Gülzade, oğulları Balı ve İmirze, bir diğer kızları
  Sultan'dır.59 Bir ailenin bir üyesi hariç tüm üyelerin Türkçe ve
  Türkler tarafından kullanılan isimler taşıyor olması oldukça ilginçtir.
  Kayseri' ye ait 1617 tarihli bu Şer' iye Sicili kayıtlarında yer
  alan ve dikkat çekici diğer isimler ise şu şekildedir:
  Yavan veled-i Polat. Rumiyan mahalesinden Kurt veled-i Hızır.
  Selmen mahallesinden Sefer veled-i Bünyat ve oğlu Balı, Sefer
  veled-i Aslan. Harpit mahallesinden Ağacan veled-i Mardaros
  ve karısı Gülana bint-i Devlet ve oğlu Abraham. Kiçikapu ma.
  Jıallesinden Sefer veled-i Keşiş. Efkere karyesinden Nazlı bint-i
  Kutlu. Giilhatun binti Şahbalı. Kayseri Tatar mahallesinden
  Murat veled-i Uğurlu ve İsebalı veled-i Devlet. Şarkiyan mahallesinden
  Gülağa bint-i Sefer ve kızı Meryem. Karakeçi mahallesinden
  Devlet veled-i Balı. Emir Sultan mahallesinden Kaya
  veled-i A nderyas ve karısı Şam(?) Hatun ve oğulları
  Anderyas ve Kaya ve kızı Kıymet. Germir karyesinden Bağcı
  veled-i Murat, Tavlasun karyesinden Acar Kurd ve Şah Murat
  ve Yuvanoğlu Baryam ve Acar Şalı(?). Rumiyan mahallesinden
  Karagöz ve Hüdaverdi veled-i Nikol, kardeşi Ayan ve kız kardeşi
  Gülcihan ve Sava veled-i Hergeleci ve Sefer veled-i Murat ve
  YuriBalı veled-i Dede. Yine Rumiyan mahallesinden Tanrıverdi
  ve oğlu Korail ve Anasdas ve kızları Gülistan ve Meryem. Sava
  ve Kara, Al/alıverdi ve Murat. Bektaş mahallesinden Yağmur ve
  Emir. Karakeçi mahallesinden zmımi Kasap Nail ve karısı
  Ayhatun bint-i Karaman ve kızları Meryem ve Nazlı.
  Zincidere'den Yani veled-i Dede Balı. Bahadır, Karakoç,
  Arzuman. İslim Paşa Mahallesinden Tan rıverdi veled-i Uğurlu
  ve karısı Altu n bint-i Anasdas. Sultan ınalıallesinden Devlet ve
  Altun bint-i Kaya Balı. Avşaroğlu Gülabi.60
  Şcr'iyc Sicilleri dışında Tapu Tahrir Defterleri'nde yer alan
  gayri müslim isimleri arasındaki Türkçe isimler de yukarıda yer
  verilen isimlerle büyük benzerliklere sahiptir. Yine Kayseri'ye
  ait 16.yy., Tapu Tahrir Defteri'nde yer alan ve yine ileride görüleceği
  gibi konumuz açısından örnek bir teşkil eden Çukur karyesinden
  bazı isimlere yer verilebilir:
  Karye-i Çukur'dan: malıalle-i Kor: Karlı veled-i Aydoğdu ve
  Hızır veled-i O (yani Karl ı 'nın oğlu Hızır), Yağmur veled-i
  Aydoğdu, Satılmış veled-i İneverdi ve Yardım birader-i O ( yani
  Satılmış 'ın kardeşi Yardım), Aydoğdu veled-i O ( Yardmı'm
  oğlu Aydoğdu), Kademşalı veled-i Aydoğdu, Ağabalı veled-i O,
  Emir veled-i Tutuk ve Yörük birader-i O (emir'in kardeşi Yörük),
  Ayurdı veled-i Yahşi ve Budak veled-i O ve Sefer veled-i
  O, m irerşalı veled-i Uğurlu, Tekir veled-i O, Karip veled-i
  Ayurdı ve Durmuş birader-i o, sefer veled-i calapverdi ve Gökçe
  birader-i O ve Döğenci birader-i O, Sefer veled-i Küçük ve Milıail
  veled-i O, Hızır veled-i Küçük ve Yardım birader-i O, Kayser
  birader-i O, Yardım veled-i Karaca, Tanrıverdi veled-i Yörük
  ve İnebey birader-i O ve Yasef birader-i O ve Bahadır veledi
  O, Tanrıverdi veled-i Yörük ve İnebey veled-i O, Aydığdıı
  veled-i Seydi,Hızır veled-i Hızır ve Sefer veled-i O, Balıcan
  veled-i Hızır. Malıalle-i Güliceden: Gökçe veled-i İvan, Durmuş
  veled-i Satılmış ve Dursun birader-i O, Nikol veled-i Urumşalı
  ve Bayram birader-i O, Turanşalı veled-i Çullu, Kademşalı
  ve/ed-i Karakoç, Aslıbeg veled-i Yagop ve Budak veled-i O,
  Tııranşah veled-i AslıBEg ve Hızır veled-i O, Küçük veled-i
  Aydoğdu ve Aydoğdu veled-i O, Sefer veled-i Kutluşalılı ve Alı i
  veled-i O, Balı veled-i Bayramlı ve İneverdi veled-i O, Sarı
  veled-i Yahşi ve Tekir veled-i 0.61
  Osmanlı Arşiv belgeleri arasında öz Türkçe isim taşıyan Ortodoks
  nüfusla ilgili daha birçok belge bulunmaktadır. Bab-ı Ali
  Evrak Odası Sadaret Evrakı Divan-ı Hümayun Kalemi belgeleri arasında
  1 843 yılında Kayseri bölgesinden Asakir-i Mansure-i Nizamiye-
  i Şahane Kaymakamı olan Ahmet Bey, aynı yerde yaşamakta
  olan Uğııroğlu isimli zımmide alacağı olduğu konusunda
  bir arzuhal sunmuştur.
  Yine bir alacak davasında Poladoğlu
  Yovan'ın Bayramoğlu Yovan'dan alacağı vardır ve Bayramoğlu
  öldüğünden varislerinden alacağını temin etmek için
  Dersaadet'e müracatta bulunmuştur.
 • Kayseri kayıtları arasında devşirme olayı ile ilgili bir kayıt da oldukça dikkat çekicidir: " Vecizi tahriri sicil oldur ki 981Ramazanının evasatında emri hümayun ile karye-i Çukur'dan Acem oğlanı olan Sayacı bin Şehri, Balı bin AyaYorgi ve Timur bin Sevindik nam üç nefer kimesnelerin baş libas/arı tekmil olundu ehli karyeden alındı deyu samsuncu başı Hızır Ağa canibinden vekil olan Mehmed ikrar etmeğin karyei mezburdan zımmi Tanrıverdi bin . . . ., Bayram bin Sevindik ve Budak bin Elvan tasdik edüp bittalep sicil olundu."
 • Bizim derdimizi insanlar sağlıklı yaşam, insanlar fit Beden olarak algılıyorlar, bazı insanlar fit beden için bu yaşamı tercih ediyor
  Bedenim beni hiç ilgilendirmiyor , eğer ilgilendirseydi Eyüp as bedeni lime lime dökulmezdi. Amacım deccalden sakınmak
  Boğazından geçen herseyi bilmen lazım
  Deccal ne mi bunlar bildirildi ama biz ilgilenmiyoruz , sahabenin korktugu kadar korkmuyoruz ,
  Sahabenin Allah'a sığındığı kadar sığınmıyoruz.
  Annelerimiz çok kıskançtı , özellikle Hz Aişe validemiz.
  Bir gün annelerimiz den birisi çok güzel süslenmiş Hz Aişe validemiz onu öyle görünce kıskanıyor tabi , Hz Aişe validemiz Hafsa validemize bak şimdi ne yapacağım deyip o annemize yönelerek ;
  Biz suan Hz Hafsa ile deccal çıkmış onu konuşuyoruz diyor ve
  Anne de korkuyor hemen inanıyor oysa ki din daha yeni geldi, annemiz komurluk gibi bir yere saklanıyor üstü başı kir oluyor
  Peygamber efendimiz geliyor ne.oldu diyor gülmekten anlatamıyorlar parmak ile kömürlugu gösteriyorlar , Peygamber efendimiz yönelip napıyorsun orada deyince annemiz deccalden saklanıyorum , peygamber efendimiz deccal çıkmadı korkma ama çıkacak.Annemiz ondan korktu ve saklandı kocam peygamber beni korudu demedi.Bugün bizi koruyacak olan ney kim ? O kadar yaklaştık ki.
  Bir iki mesaj geldi paylaşım yapilinca
  Demişler ki Kuran'da deccali yok , bende ağladım .
  Nasıl bu zamanlara geldik..
  Ben çok seminere katıldım hep bilimsel terimlere anlatılıyor , biz kitap okumayı sevmeyen toplumuz bu yüzden
  7'den 70 şe hitap edecek şekilde anlatmak gerekir
  Hayat zaten çok zor açık konuşmak gerekiyor
  Hadis ve Kur'an üzerinden konuşacağım
  Hadis ortadan kalkarsa herşey kalkar
  Ben hadis reddediyorum diyen insan namaz kılamaz
  Allah namaz kılın diyor ama kılınış şekli hadisde vardır
  Hadise iman kalkarsa deccale inanç da ortadan kalkar.
  Deccal geldiği zaman müslüman birisine gelecek ve
  Onu öldürecek diriltecek diyecek ki inandın mi Allah olduğuma müslüman diyecek ki bu evet inandım ne kadar deccal olduğuna.


  Bunlar korkunç şeyler
  Yeğenlerimle konusuyorum ihl de öğretmenler adem as .ilk insan değil diyorlarmış , hepimizin dizlerine vurarak ağlaması gerekiyor.
  Gerekçede de yazıyı sumerli bulmuş parayi Lidyalılar bulmuş , Adem as dan beri tüm ilimler vardı .
  Allah ne buyuruyor biz insana herşeyi öğrettik
  bilim ile her ilmi reddederek nereye varacaklar merak ediyorum
  Ben şunu anlatmak istiyorum tek derdmizin dinimiz.olmasi lazım
  Sakarya da bir hanım kardeşim benim kocam çok sağlıklı bende zaten öleceğim diyordum ha simdi ha sonra ha dogal yaşayarak ha kimyasal.
  Ben bugün anladım ki mevzu benim imanım demiş.

  Hz Ayşe annemiz rivayet ediyor Hz.Ebubekir Ra bir işçisi malını isletiyor , deveyle ticaret yapıyor .Bir gün Hz Ebubekir bir yemek getiriyor , Hz.Ebubekir da hemen yiyor sonrasında işçi ona yemeyi nereden aldım biliyor musun , idda sonucu aldım ve bu yemehi kazandım sana sundum dedikten sonra Hz Ebu Bekir parmağını boğazına öyle yle bir takıyor ki kan şeklinde tüm yemeği kusuyor
  Vallahi kusmasaydim midemi cikarirdim diyor.
  Bugün fikiha baksan bilmeden yaptı denir Ebubekir.olmak bunu gerektirir
  Biz bu yediklwrimizle aynı cennete mi talibiz ?
  Onun okuduğu Kuran'da bizim okudugumuz ne ?  Her konferansta Masite annemizi anmaktwn gurur duyuyorum
  Efendimiz miraca çıkarken çok güzel bir koku duyuyor
  Ey Cibril bu neyin kokusu ?
  Ya Muhammed bu Masite ve evlatlarınin kokusu diyor
  Hikayesini Cebrail as anlatıyor , ey Muhammed Musa kavminden bir kadın vardı kişinin dadısı Bir.gun hamamda kızın saçlarını tararken tarak yere düşüyor Bismillah Musa kelamullah diyor
  Kızı dadiya dönerek
  Sen Musa'nın rabbinemi inanıyorsun sen babami red mi ediyorsin seni babama söyleyeceğim diyor , firavun öğrenince iman etmesini yoksa 3 çocuğuyla beraber öldüreceğini söylüyor.Oda etmeyeceğini söylüyor , bizi öldür ama birşey rica edeceğim
  Bari o hizmetlerimin karşılığı olarak kemiklerinizi bir poşete koy orada ayrılmayalım diyor.
  Kocaman yag dolu bir kazan kaynıyor ilk evladı atıyor eriyor 2.evladı atıyor en son 3.evlada sıra.geliyor
  Annenin kalbi gidip geliyor anne acaba ona tamam desem de iman etmesem mi derken
  Kundak da olan bebek anne kardeslerimi kaybettin beni de kaybet valla cennete bir adım kaldi imanını kaybetme
  O bebegide atıyorlar.Masite annemizin yanık kokusu Miraç ds efendimize gidiyor
  Bu annemiz ne kaybetti ?
  O ne kazandı bizler ne kaybettik
  O cenneti kazandı Rabbinin cemalini görmeyi kazandı
  Yanık kokusu misk olarak gitti

  Sümeyye annemiz ilk şehit daha namaz oruç yoktu belki sadece lailaheillallah biliyordu hiç birşey bilmiyordu , Hz Hamza şehit edildiğinde Fatiha dahi yoktu
  Tek bildiği kelam onun göğsüne mızrak saplatmaya yetti
  Biz neler biliyoruz onların bilmediği
  Aynı ayetler bizi namaza . götürmüyor
  Gitsek de reklam arasında , onlar namaza.gidince mutlu olurdu biz buhranla kılıyoruz
  Onların yaptıklarını biz neden yapamıyoruz
  Ortada birşey var demek ki
  Onlar bir çok şeyi yapıyor biz cok şeyi yapmıyoruz

  EPİFİZ BEZİ
  Bunların çoğunu bilmiyoruz
  Ama bazı kesim TV de sarışın kadın yanında fetva veriyor
  Tüm medya tek muhabbet saçma sapan işe yaramaz şeyler
  Din İslam bu mu ?
  Bu EPİFİZ bez nedir İslam ile alakasi nedir .
  Beyin iki ye ayrilie herşey eşittir bu bez ortada ve tektir .
  400 sene önce EPİFİZ BEZİ için tenis topu kadar derlerdi
  Bizim gördüğümüz mercimek kadar düştü neden ne oldu bu organa ?
  Ne.ise yarıyordu da nsanlar savaş açtı ?
  İslam'da kalp gözümüz basiretimiz
  Otopsilerde çıkıyor göz şeklinde
  Göz retinasi ile aynı hücrelere sahip
  Eskiden insanlar bir ortamda koklayıp burası gıybet kokuyor derlermiş , Bizler anca bir şey yandığı vakitte kokularını alabiliyoruz
  Kendimiz evlatlar yanıyor manevi olarak ruhumuz.duymuyor


  Florur dış macunun içinde var florur epifiz bezini eceleri karanlıkta aktif oluyor , sinek kadar ışık olsa uyanır .
  Gece 11:00-05-00 arası en aktif olduğu zaman kendini geliştiriyor.Rabbimiz ne buyuruyor o saat için ;
  Gece en yakın semaya inerim af dileyen yok mu affedeyim der.
  O zaman en aktif zaman.

  Dmt ruh molekülü serotonin mutluluk
  Melatonin hayatimizi düzene sokan
  Bilime bakarsaniz bilim yok der , .hatta Allah da yok der çünkü madde olmayan herşey yok onlara gore hatta ruh yok deyip hastahane açmak da.komik .


  Dmt ölüm ve doğum anında salgılanır
  Allah'ın kula en yakın olduğu iki an yani.
  ve şizofreni hastaları birşeyler görürler onların da idrarlarinda yüksek doz dmt.bulunur
  Birşeyler görüyor ama bilim açıklamıyor

  televizyonlarda hep günde 2 defa ve geceleri yatmadan dişlerinizi fırçalayın derlwe dişleriniz beyaz olsun diye oysaki dişlerimiz ne kadar fırçalarsanız fırçalayın kemik renginiz ne ise odur diş macunu ile dişleriniz beyazlamaz sadece titanyum oksit ile beyaza boyanır.Bir sure sonra ibadetler de ben bunu yapmak istemiyorum dersin ama nedeni bilmezsin nedeni irade artık senden çıkmış florur maneviyatı yok eder huşu kaybolur
  İman seni secdeye götürmez
  Yüreğimi çok acıtan bir hadis Peygamber efendimiz buyuruyor ki ben size deccali anlatıyorum ama anlayamamanizdan da korkuyorum demiş.

  ben bilimden çok hadis konuşuyorum Çünkü Hadisler her şey belirtiyor , her taşın altından deccal çıkacak diyorum abartma diyorlar , Ben abartmıyorum sahabeler ve Peygamber efendimiz çok abartıyorsunuz denilen hayatı yaşıyorlardı.

  Deniyor ki siz onları gorseydiniz deli dersiniz,onlar da size müslüman mı bunlar derdi.
  Tek derdimiz şuurlu Müslüman olmak yoksa ben doğal yaşamışım umrumda değil çürüyüp gideceğim önemli olan iman ile gitmek insan gibi gönül'ün derler Müslüman gibi ölünü zaten Ben müslümanım diyoruz bugün insanlar domuz kapakçığı ile gömüyorlar bunu umursamıyor kimseler epifizin bezi körelmiş seni uyarmıyor.

  Diyanet yüksek kurumunu aradım bu iş olmaz dedim bugün aşıların içinde domuz ve maymun hatta fetüs kurtajda.alinan DNA olduğu ispatlandı asi şirketleri kabul ediyor evet diyorlar müslümanları öyle bir halde getirdi ler ki görmüyoruz.
  Bizim hocalar hastalık anında herşey mübah diyor
  Domuz jelatinini bilerek evladına enjekte ediyorsun
  Bu çocuk namaz kılmaz ise şaşırmayın
  Böyle bir dünya yok
  Haram da şifa yoktur
  Allah haram kıldığı hiç birşey içine şifa koymaz
  aradığım da Dediler ki hadisler mutevatir değilse bizi bağlamaz.!

  İnsana domuz dahi yedirirler


  Tüp bebek fetvası korkunç İslamiyet taharete kadar bilgilendirir bizi sağ elle değil de sol elle der bugün bilim adamları sağ eldeki flora yemeği hazmetmek için sol eldeki flora ise temizlik için olduğunu söylüyorlar , tek çare sünnete sarılmak başka çare aramayın ahir zaman kıtlığı olacak , kıtlıkvar mı yok Her yer dolu marketler manavlar pazarlar müslümana kıtlık var sağlıklı yiyecek yok onlar zikirle de olacaklar Allah onlara kapı açıyor gel bana diyor .

  bizlerin Allah'tan gayrı Hiç kimsesi yok bizi hadis ve sünnetler koruyor Ayşe annemiz Peygamber efendimize kıyameti sorduğunda ey Ayşe o gün herkes çıplak olacak kişinin göğsü öndekinin sırtına yakışacak iğne ucu kadar çukur olmayacak içine girelim ş kadar tümsek olmayacak ki arkasına saklanalım insanlar evladından kaçacak Ben ona boşuna tokat attım şimdi benden hesap soracak diye çocuklar bizim diye her şeyi yapabiliriz zannediyoruz mahşer günü boşuna yapılan her şeyden hesap sorulacak çare var mı biri diyecek ki Adem aleyhisselam'a gidelim gidecekler Ben zaten Rabbime yüzyıl af diledim Beni affetti mi bilmiyorum İbrahim aleyhisselam'a gidin İbrahim peygambere gidecekler Ben kutu kırıp suç işledim
  Allah beni affettim bilmiyorum Nuh as'ma gidiyorlar çare bul bize deyince ben kâfir olan oğluma üzüldüm af oldum mu bilmiyorum
  Musa as ben insan öldürdüm boynum bükük derken bir rivayete göre 124 bin peygamber gidilcek.
  Efendimize gidilcek efendimiz secdeye kapanmış Yarabbi şefaat et diyecek başımı kaldırmam diyecek.

  Kime edecek âlimlere mi onlar zaten Allah dostu ,
  Sana bana çürük elmalara şefaat edecek .

  Hz Hüseyin'in şehit edildiği zaman boynunu kopardılar aç ve susuz olduğu halde hem de Yezid'in sarayı'na geldiği zaman bir zalim bir çubuk ile dudaklarını oynatıyor Ve onunla alay ediyordu yaşlı bir sahabe O zalime gelip hem kesip hem oynuyorsunuz Vallahi ben Peygamber efendimizin onu öptüğünü gördüm .

  Vallahi huzura çıkacağız Peygamber efendimiz demeyecek mi bize sizin için taifte taşlanmadim mı ?Kabe'de işkembe atılmadı mı ?dişim kırılmadı mı peki ey ümmetim Bu muydu karşılığı.

  Rabiatül adeviyye hazretleri 1 rekat namaz kılardı her gece Allah için kılardı ve Peygamber efendimiz ümmeti ile övünsün diye Peygamber efendimiz Şeref lensin için bunu yapardı.hepimiz eşimiz için kayınvalide miz için sevdiğimiz bir insan için bir şeyler yapıyoruz peki Allah için Peygamber efendimiz için ne yapıyoruz ? bunların hepsini biliyoruz 1 saat sonra unutuyoruz zihinler dolu irade bize ait değil bunun başka hiçbir açıklaması olamaz en büyük Kur'an bizim elimizdeyken bu kadar sapkınlığa düşüyorsa bunun başka bir açıklaması yok.
  1 TL olan kahveye 20 TL veriyoruz çünkü irade artık bizim elimizde değil.

  Eskiden okunmuş su vardı yobaz mısınız derlerdi al tablet iç kendine gel denilirdi şimdi Japon bilim adamları suyu okumanı keşfini yaptı kuruyan dereleri okuyorlar Çünkü suyun hafızası vardı canlı ve ölü sular , bedenin yüzde 80'e yakını sudur ve su bir şeyleri saklar.

  Aşıların artık iç yüzü ortada şuan bilmediklerimiz var w
  Herkes biliyor 100 bin aile asi reddi yapmış
  Herkes uyandı uyanmayankar da uyansın insAllah
  Şeytanı frekanski tüm muzik ve çalgılar buna uyarli
  1400 sene önce efendimiz çalgı zinaya cagricidr
  İnsan muzik dinlecikce su molekülleri titreşimi çekiyor ve
  Müzikler.bizi yönetiyor


  Nano teknoloji bir bela insan ve organ uretiyorlar
  Deccal ne yapacaktı ? İnsan öldürüp diriltecekdi.

  Gençlere laf geçmiyor , anne çocuğu markete gönderemiyor
  Bir mavi balina çocuğa laf geçiriyor

  Gençler lgbt akiminda bir.ulke ancak böyle feth edilirdi
  Bakın aşılar sebebiyle otizm 48 kadar çoğaldı
  Eskiden otizm yoktu bu bir beyin hasaridir
  Otizm hastalık değil ağır metal yüklü 48 doz aşı vuruyorsun
  Bağışıklık 2 sene de kendine geliyor .
  Her mesele ayete çıkıyor , otizm iki yıl emzirme.ile 2 sene aşının ne manası var beyinler kilitli kimse ilgilenmiyor
  Bağışıklık oluşmuyor sen henüz olusmayan bedene hangi kimyasala yüklüyorsun ?
  Suyu zararlı görüyorsun da o ilaçları nasıl verirsin ?
  Kusma ateş çırpınma hepsi aşıdan ötürü
  Eskiden 8-10 çocuk vardı hastalık yoktu
  Kanlarında birşeyler dolaşıyor maddi manevî zararı var

  İki yaşında geldi48 doz aşıyla
  Biz değişik değiliz asıl fitratimizdayiz
  Ölene kadar.bu fitratra kalmak istiyoruz
  150 sene önce otizm yoktu
  Bu oran 3-1 düşecek
  Bizim canımızı değil imanımızı alıyorlar
  Bu insanlara ne oldu
  bu insanlar bize bir şeyler yedirip içiyorlar bununeğer ayağa kalkamazsak önüne alamayız korkmayn bedir'de 313 kişi vardı
  Alimler bir annenin evde namaz.kilmiyor oluşu o evde beladır
  Terliyorsun gözenek açılıyor Ariel Omo içeriye giriyor

  Aşılar kısırlık yapiyor , yirmi sene önce tüp bebek merkezi yoktu
  Eskiden bı kısır vardı yoktu şimdi her evlenene çocuğun oluyor mu diyoruz hamile olan normal mi tüp mi
  normal mi sezeryan mi diyoruz
  Doğumları dahi elimizden aldılar .
  Allah rasulu taharete dahi karıştırdı
  Bu din kaide ve kural koydu herşeye cima yada..
  Rahim dışardan bir.kabul etmez elime kıymık batsa görmesem şişer iltihap olur patlar dışarı atar
  Rahim içerde tutmaz hicbirsey çocuğu da.dokuz ayy sonra atar
  Tutmadı diyor merkeizlee de ve kadını tutsun diye bağışıklık iptal ediliyor tedavi görmek demek bu , anneye jelatin yükleniyor sığır jelatini değil , aynısı babaya veriliyor birlikte olarak değil , kendini tatmin ediyor bardağa koyuyor mahremiyet denen birşey yok anneye verdikten sonra bebeğe koyuyor
  Nerede besmele nerede hadisler böyle bir döllenme.nu bebek normal bir bebek olur mu ?  Nasıl insan olacak bunlar bu asrın Musa nasıl olacak epifiz körelmiş frekanslar bozulmuş hepsi aşılardan sonra oluyor insan her şeyi kendi eliyle yapar hem de öyle süslü yapar ki bugün her çocuk astım hastası her çocuk kıllı tüylü annelerde kıl yok gençler niye böyle hormonlarr bozuk
  Birileri kısır her yerde mantar gibi tüp bebek merkezleri birileri tüylü her yerde mantar gibi lazer epilasyon ya insanın ruhu her hücresinden tek tek çıkar sen nasıl o kökleri kurutuyor sun o kağıda imza atarken fiyattan başka bir şeye bakmazlar oysaki kağıda okusalar orada kanser olursanız kemoterapi alamayacağınız yazar bunu kimse okumaz 90 lılar tüp bebek merkezleri ile 2000'liler lazer epilasyonla 2020'den sonra nasıl cinsiyet değiştirme ile meşgul olacaklar

  ilaç firmalarında çok büyük oyunlar dönüyor sana aylık 20.000 lira vereceğim ama bu kadar ilaç satman gerekiyor

  çocuklarınızı yarıştırmayin her çocuk kendine özeldir bırakın zayıf olsun ama sağlıklı olsun Ben aşı olmadım hiç ilaç almadım hazır bez kullanmadım

  Japonlar tüysüzdür doğal soya kullanıyorlar biz hem soya yeriz daha çok tüy çıkar çünkü genetiği değiştirilmiş tir.
  Bebek mamaları kullanmayın içeriklerinde GDO var aşılarda da DNA fetüs hücresi var kız erkek ayrımı olmadan bundan dolayı eşcinsellik yaygın televizyonda gündüz kuşu her kanalda eşcinsellik DNA bozuldu mama bebek bezi İsrail'in ürettiği tüm kimyasalları çekti üzerine anne yumuşatıcı kullandığı bu çocuğun normal olması Allah'ın bir mucizesidir bunca zulme rağmen hala delikanlı ise bu tamamen Allah'ın takdiridir

  Aşı olan çocuklar için aşı detoksları var yapın bunları deccal den Allah'a sığının biz neye güveniyoruz bir Fatiha okumuyoruz her namazdan sonra çocuklarımıza dua etmemiz gerekiyor elbette Allah cevap verecektir korkmayın anneliğinizi çocuklarınıza karşı kullanının annelerin duaları makbuldür

  dikkat dağınıklığına ilaç verilmez o ilaçlar uyuşturucu gibi çocuğu uyuşturur 10 yaşındaki bir çocuğa antidepresan veriyorlar çocuk Durmaz uyuşur mama konusunda diyoruz ki doymuyor mama ile uyuyor karnı doyuyor çocuğumun öyle bir şey yok çocuğun karnı doymuyor tamamen beyni uyuştuğu için Mayıs diyor

  Zara markası ile İsrail mahkemelik oldu onlardan %100 pamuk ürün istediği halde kıyafetlerin iplikleri sentetik olduğu için hepsini geriye gönderip dava açmışlar.

  İmam-ı nebevi riyazüs salihini şerh ederken bir hadisi şerifi şerh edemiyor giyinik çıplaklar anlayamamış nasıl hem giyinik hem çıplak olur Allah'ın mucizesi herhalde demiş ve hadis-i orada bitirmiş .giyinmek çıplaklık iki türlüdür birincisi sentetik ve plastik olan kıyafetler ve şu an tüm tesettür firmaları bu ürünleri kullanıyor istisnalar hariç bu sentetik ve plastik olanlar cinlere göre çıplak hükmünde olanlar 2.normal dar giyenler .
  Peygamber efendimiz hep pamuk keten ve yün giyerdi kadınlara artık olarak ipek verilmiştir. Yahudi her taşın altına girecek...


  29 Aralık Pazar Yağmur İbiç hanımın sohbetinden Umudun Atolyesi olarak notlarım.
  Eksiklerim kusurlarım yazım ve imla hatalarından ötürü kusura bakmayın elimden bu kadar geldi.🖤
  Yazandan Allah razı olsun..