• Tazmîn-i Kelâmü’l-Mülûk Mülûkü’l-Kelâm

  Gel ey fasl-ı bahâran mâye-i ârâm u hâbımsın
  Enîs-i hâtırım kâm-ı dil-i pür-ıztırâbımsın

  Dehân-ı goncayı bâz et zebân-ı sûseni ter kıl
  Şikest-i tevbeye dahl edene hâzır-cevâbımsın

  Gülistandan nümâyan ol çü ma‘nâ-yı bülend ey serv
  Bu mevzun kad ile hakkâ ki beyt-i intihâbımsın

  Açıl ey fasl-ı dey sen gülsitanlardan açılsın gül
  Terennüm eyle bülbül mutrıbım çengim rebâbımsın

  Salındın şöyle kim yıkdın beni ey ar‘ar-ı âzâd
  Seni gördükde sandım dil-ber-i âlî-cenâbımsın

  Gülüm şöyle gülüm böyle demekdir yâre mu‘tâdım
  Seni ey gül sever cânım ki cânâna hitâbımsın

  Müdâm ey lâle-i hâtır-güşâ dûr olma gülşenden
  Seninle neş'e tahsîl eylerim câm-ı şarâbımsın

  Ne hâletdir sana bakdıkça ey cû 'ömrüm eksilmez
  Meger zencîr-bend-i pây-i ömr-i pür-şitâbımsın

  Bu gün gülşende gördüm kim oturmuş pâdişâh-ı gül
  Durup hidmetde bülbül der ki şâh-ı kâm-yâbımsın

  Zemin bûs eyleyüp düstûr-ı ekrem izz ü devletle
  Der ol şehenşâh-ı zî-şâna kim mâlik-rikâbımsın

  Senin lutfun senin feyzinledir hep cümle ikbâlim
  Ki ben bir zerreyim sen devlet ile âftâbımsın

  N'ola kişt-i ümîdim olsa reşk-i hırmen-i pervîn
  Ki ihsânınla sîr-âb eyledin onu sehâbımsın

  Cenâb-ı Hân Ahmed kim onun tûğuna der nusret
  Ki tûğ-ı şâhi-i bâğ-ı du‘â-yı müstecâbımsın

  Hitâb edüp onun eltâfına fasl-ı bahâran der
  Veliyy-i ni‘metim sermâye-bahş-ı reng ü tâbımsın

  Gil-i râhın alup söyler arûs-ı devlet ü ikbâl
  Benim gîsûlarım sen dil-keş eylersin hızâbımsın

  Gubâr-ı pâyini dahı sürüp ruhsârına der kim
  Seni ben penbelerde saklarım kim müşk-i nâbımsın

  Tınâb-ı sâyebânına işâret eyleyüp der hem
  Senin zîrinde pinhandır ruhum bend-i nikâbımsın

  Görüp eyyâm-ı izz ü câhını der rûh-ı Sikender
  Ki ben pîr olmuşumdur sen benim ahd-i şebâbımsın

  Ol sultân-ı keremver kim der İbrahîm
  Pâşâya Ki dâmâdım vezîr-i a‘zamım vâlâ-cenâbımsın

  Nizâm-ı tâze buldu memleket sa‘y-i beliğinle
  Tırâz-ı haşmetim zîb-i der-i devlet-me'âbımsın

  Cihân içre Melikşâhın Nizâmü'l-mülkü var ise
  Benim de sen nizâm-ı devlet-i nusret-me'âbımsın

  Cilâ vermiş ise âyîne-i İskendere Risto
  Benim sen saykal-ı âyine-i re'y-i savâbımsın

  O sadr-ı muhterem kim izz ü şânı âftâba der
  N'ola rif atda olsan hayme-i zerrin-tınâbımsın

  Kef-i zer-pâşı dest-i Ca‘fere söyler ve hak söyler
  Ki ben sahrâ-yı bî-pâyân-ı cûdum sen serâbımsın

  Edüp her bendesin memnûn el-hak zerreye der kim
  Seni yanımda tutmam mazhar-ı tard u itâbımsın

  Der onun âb-ı şâdırvân-ı kasrına gül-i hurşîd
  Seni ben sinem içre perveriş kıldım gül-âbımsın

  Hidîv-i Baykara-meclis ki târ-ı zülf-i nâhide
  Kemine mutrıbı der sen benim târ-ı rebâbımsın

  O düstûr-ı cihan dedikçe ol hâkân-ı devrâna
  Bu izz ü câh u ikbâle medâr-ı iktisâbımsın

  O şehenşâh-ı âlî-şan dahı der kim benim de sen
  Tırâz-ı râ'yet-i zer-peyker-i hurşîd-tâbımsın

  Yine sadr-ı mükerrem pây-ı tahtın bûs edüp söyler
  Efendimsin veliyy-i ni‘metim gerdun-cenâbımsın

  Cihan durdukça dur ikbâl ile taht-ı sa‘âdetde
  Senin lutfunla dil-şâdım her işte feth-i bâbımsın

  Hudâ ayırmasın biri birinden izz ile dâ'im
  Du‘âma sûz-bahş ol ey kalem çeşm-i pür-âbımsın

  Gelüp ikbâl ile devlet desin dergâhına her gâh
  Penâhım melce'im ümmîdgâhımsın me'âbımsın

  Zihî devlet o sadr-ı muhterem derse eger bir kez
  Mu'ammer ol Nedîmâ şâ‘ir-i mu‘ciz-hitâbımsın


  - Nedim -
 • Tazmîn-i Kelâmü’l-Mülûk Mülûkü’l-Kelâm

  Gel ey fasl-ı bahâran mâye-i ârâm u hâbımsın
  Enîs-i hâtırım kâm-ı dil-i pür-ıztırâbımsın

  Dehân-ı goncayı bâz et zebân-ı sûseni ter kıl
  Şikest-i tevbeye dahl edene hâzır-cevâbımsın

  Gülistandan nümâyan ol çü ma‘nâ-yı bülend ey serv
  Bu mevzun kad ile hakkâ ki beyt-i intihâbımsın

  Açıl ey fasl-ı dey sen gülsitanlardan açılsın gül
  Terennüm eyle bülbül mutrıbım çengim rebâbımsın

  Salındın şöyle kim yıkdın beni ey ar‘ar-ı âzâd
  Seni gördükde sandım dil-ber-i âlî-cenâbımsın

  Gülüm şöyle gülüm böyle demekdir yâre mu‘tâdım
  Seni ey gül sever cânım ki cânâna hitâbımsın

  Müdâm ey lâle-i hâtır-güşâ dûr olma gülşenden
  Seninle neş'e tahsîl eylerim câm-ı şarâbımsın

  Ne hâletdir sana bakdıkça ey cû 'ömrüm eksilmez
  Meger zencîr-bend-i pây-i ömr-i pür-şitâbımsın

  Bu gün gülşende gördüm kim oturmuş pâdişâh-ı gül
  Durup hidmetde bülbül der ki şâh-ı kâm-yâbımsın

  Zemin bûs eyleyüp düstûr-ı ekrem izz ü devletle
  Der ol şehenşâh-ı zî-şâna kim mâlik-rikâbımsın

  Senin lutfun senin feyzinledir hep cümle ikbâlim
  Ki ben bir zerreyim sen devlet ile âftâbımsın

  N'ola kişt-i ümîdim olsa reşk-i hırmen-i pervîn
  Ki ihsânınla sîr-âb eyledin onu sehâbımsın

  Cenâb-ı Hân Ahmed kim onun tûğuna der nusret
  Ki tûğ-ı şâhi-i bâğ-ı du‘â-yı müstecâbımsın

  Hitâb edüp onun eltâfına fasl-ı bahâran der
  Veliyy-i ni‘metim sermâye-bahş-ı reng ü tâbımsın

  Gil-i râhın alup söyler arûs-ı devlet ü ikbâl
  Benim gîsûlarım sen dil-keş eylersin hızâbımsın

  Gubâr-ı pâyini dahı sürüp ruhsârına der kim
  Seni ben penbelerde saklarım kim müşk-i nâbımsın

  Tınâb-ı sâyebânına işâret eyleyüp der hem
  Senin zîrinde pinhandır ruhum bend-i nikâbımsın

  Görüp eyyâm-ı izz ü câhını der rûh-ı Sikender
  Ki ben pîr olmuşumdur sen benim ahd-i şebâbımsın

  Ol sultân-ı keremver kim der İbrahîm
  Pâşâya Ki dâmâdım vezîr-i a‘zamım vâlâ-cenâbımsın

  Nizâm-ı tâze buldu memleket sa‘y-i beliğinle
  Tırâz-ı haşmetim zîb-i der-i devlet-me'âbımsın

  Cihân içre Melikşâhın Nizâmü'l-mülkü var ise
  Benim de sen nizâm-ı devlet-i nusret-me'âbımsın

  Cilâ vermiş ise âyîne-i İskendere Risto
  Benim sen saykal-ı âyine-i re'y-i savâbımsın

  O sadr-ı muhterem kim izz ü şânı âftâba der
  N'ola rif atda olsan hayme-i zerrin-tınâbımsın

  Kef-i zer-pâşı dest-i Ca‘fere söyler ve hak söyler
  Ki ben sahrâ-yı bî-pâyân-ı cûdum sen serâbımsın

  Edüp her bendesin memnûn el-hak zerreye der kim
  Seni yanımda tutmam mazhar-ı tard u itâbımsın

  Der onun âb-ı şâdırvân-ı kasrına gül-i hurşîd
  Seni ben sinem içre perveriş kıldım gül-âbımsın

  Hidîv-i Baykara-meclis ki târ-ı zülf-i nâhide
  Kemine mutrıbı der sen benim târ-ı rebâbımsın

  O düstûr-ı cihan dedikçe ol hâkân-ı devrâna
  Bu izz ü câh u ikbâle medâr-ı iktisâbımsın

  O şehenşâh-ı âlî-şan dahı der kim benim de sen
  Tırâz-ı râ'yet-i zer-peyker-i hurşîd-tâbımsın

  Yine sadr-ı mükerrem pây-ı tahtın bûs edüp söyler
  Efendimsin veliyy-i ni‘metim gerdun-cenâbımsın

  Cihan durdukça dur ikbâl ile taht-ı sa‘âdetde
  Senin lutfunla dil-şâdım her işte feth-i bâbımsın

  Hudâ ayırmasın biri birinden izz ile dâ'im
  Du‘âma sûz-bahş ol ey kalem çeşm-i pür-âbımsın

  Gelüp ikbâl ile devlet desin dergâhına her gâh
  Penâhım melce'im ümmîdgâhımsın me'âbımsın

  Zihî devlet o sadr-ı muhterem derse eger bir kez
  Mu'ammer ol Nedîmâ şâ‘ir-i mu‘ciz-hitâbımsın

  - Nedim -