• Kültürdeki eskilik ve yenilik hiç bir zaman teknolojideki veya McIver'in tabiriyle medeniyetteki, eskilik-yenilik manâsına gelmez...medenî veya teknolojik eserlerde yenilik her zaman mükemmellik manâsına gelir.
  Yeni bir tekniğin insana yaptığı hizmet eski bir tekniğin yaptığından daima daha fazla ve daha üstündür. Bu üstünlük medeni eserlerin birer vasıta olmasından ileri gelir. Bu vasıtanın bizim gayemize ne derecede hizmet ettiğini anlayabilmek için objektif ölçüler bulabiliriz bu yüzden daha iyi olan vasıtayı daha az iyi olana tercih ederiz ve yenisi varken eskisini kullanmayız..
  Kültür sahasında eski ve yeni tabirlerinin objektif manâsı yoktur bu tabirler sadece iki şey arasındaki zaman farkını gösterir. Kültür kıymetleri kendi başına gaye olan şeyler oldukları için bunlar hakkında vakıa hükmü değil, kıymet hükmü verilebilir. Nitekim kültüre ait eserlerin tarih içindeki gelişmesinde tek istikametli ve ileriye doğru bir gidiş görülmez. Âşık İzzet'in Karacaoğlan'dan ve Atilla ilhan'ın Nedim'den daha iyi şair olduklarını söyleyemeyiz, halbuki bunlar arasında geçen zamanda teknolojik veya medenî gelişmeler daima eskisinden daha mükemmel olmuştur. Bugünkü Yunanistan'ın medenî seviyesi Eski Yunan'dan iki bin yıl daha ileridedir ama bugünkü Yunanistan'da Fidyas ayarında bir heykeltıraş veya Eflâtun çapında bir filozof yoktur..
  Asıl mesele kültürde yeni olanın mutlaka eskisinden mükemmel olmayacağını görebilmektir.
 • Said Nursî, Eski Said tabir ettiği gençliğinde felsefede çok ileri gitmiştir. Garb'ın Sokrat'ı, Eflatun'u, Aristo'su gibi hakikatli feylesofları ve Şark'ın İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, Farabi gibi dâhî hükemalarından felsefe ve hikmette Kur'an-ı Hakîm'in feyziyle çok ileri geçmiş ve Kur'an'dan başka halâskâr ve hakiki rehber olmadığını dava etmiş ve Risale-i Nur eserlerinde ispat etmiştir.
 • ~ Dış Dünya ~

  "Dış dünya" dediğimiz algılar bütünü, beynimizin, kendisine çeşitli alıcılardan gönderilen elektriksel sinyalleri yorumlaması esasına dayanır. Dahası bu alıcıların kapasiteleri oldukça sınırlıdır. Söz gelimi, gözünüzdeki algılayıcılar, tüm elektromanyetik tayfın çok küçük bir bölümü olan ve adına "görünür şık" dediğimiz 350-700 nanometrelik dalga boyuna sahip ışınları içeren dar bir aralığı algılayabilecek şekilde ayarlanmıştır, onun dışındaki uyarıları algılayamazlar. Kulağınızdaki işitme algılayıcıları saniyede 20-20.000 devir (Hertz) frekansındaki sesleri algılayabilir. Aynen bu gibi, bedenimizden zihnimize bilgi sağlayan tüm algılayıcıların benzer bir aralığı, yani sınırlılığı vardır. Neticede bu algılayıcıların kabiliyeti nispetinde içimizde inşa ettiğimiz “gerçeklik”, dış dünyanın ancak çok ufak, basit ve eğreti bir temsilinden ibarettir.

  Bu tartışmasız gerçek üzerinde bir süre durup düşünmekte büyük fayda var. Tüm bu basit ve temel bilgileri göz önüne aldığımızda, gerçek dünyayı aslına yakın bir şekilde algılıyor olduğumuza inanmak, büyük bir safdillik olacaktır. Bilimsel verilerin bugün bize gösterdiği kadarıyla, dışımızdaki gerçekliğin, algıladığımıza göre çok farklı olması yüksek bir olasılıktır. Hatta 1999 tarihli ünlü "Matrix" filmindeki "sanal yaşamlar"ın oluşturulabilmesi için kuramsal herhangi bir engel yoktur. Önümüzdeki tek engel, halen nasıl işlediğini bir türlü anlayamadığımız sinir sistemimizin ve bedenimizin aklımızı çok aşan karmaşıklığıdır.

  Şöyle bir varsayım, her ne kadar pratik uygulaması şu an itibariyle imkânsıza yakın olsa da, teorik olarak gayet geçerlidir: Vücuttan ayrı bile olsa, hayatta tutulan bir beyin, uygun uyaranlar sağlandığında kendisini farklı ortamlarda farklı deneyimler geçiren bir canlı olarak algılayabilir. Yani siz şu anda, rahat koltuğunda kitap okuduğu sanrısını yaşayan "kavanozdaki bir beyin olabilirsiniz! İşin kötüsü, bunun aksini ispatlamak için elinizde çok fazla kanıt yok...

  Sağduyuya oldukça ters gelen bu sonuç, bilimin son yıllardaki gelişmelerinden çıkan bir sonuçtur. Fakat bir taraftan bakıldığında hiç de yeni değildir. Mesela büyük filozof Eflatun (Platon), ünlü "mağara" benzeşiminde, dünyadaki biçimlerin "idea"lara karşı bir hayal nispetinde olduğunu anlatmak için, gerçeklik hakkındaki tek bilgileri zincirlendikleri mağaranın duvarına vuran dış dünyanın gölgelerinden ibaret olan ve o gölgeleri gerçekliğin kendisi zanneden bir mağara ahalisini örnek verir. Hayatları boyunca başka gerçeklik görmemiş bu insanlar için, mağaranın dışında renkli ve çok boyutlu bir gerçeklik olduğu fikri, en basit tabiriyle “çılgınca”dır fakat ne çare ki hiçbirinin bilmediği gerçek budur! Belki bazı filozoflar ve bilginler, dışarıda bir başka dünyanın varlığına ve gölgelerin sanallığına dair bazı kavrayışlar geliştirip öğretiler şekillendirirler fakat mağaradaki sıradan insan için tek gerçeklik, o mağara duvarındaki temsili gölgeler tiyatrosudur.

  Modern sinirbilimlerinin bizi getirdiği nokta, birçok düşünürün mutasavvıfın ve kadim bilginin daha evvelden hissettikleri şüphelerin bir kez daha doğrulanmasından ibarettir. Dış dünya dediğimiz şey çok sınırlı algılayıcılarımızın gönderdiği sinyallerden yola çıkarak “beyin" dediğimiz organ tarafından oluşturulan bir görüntüden ibarettir. Bu görüntünün aslını maalesef henüz kimse göremedi.

  Kuramsal olarak gerçekliğin "gerçek" yapısını anlamanın bir yolu varmış gibi gözüküyor: Eğer bu yorumlamayı tamamen beyin yapıyorsa, beynin çalışma sistemini tam olarak anladığımızda belki de gerçekliğin doğası hakkında çok daha fazla şey öğrenebileceğiz.

  ~ Gerçek mi, oyun mu? ~

  İnsanların bilgilerinin ve algılarının belli sınırları olduğu, bugünkü bilim tarafından kesin bir şekilde ortaya konmuştur. Öyle ki bilimin derin dallarında uğraş veren -özellikle teorik dallardaki- bilimciler (bilimin artık tamamlandığını düşünmeye başlayan 19. yüzyıl sonu bilimcilerinin aksine) aynen ilk ve ortaçağ filozofları gibi gerçekliğin "aslı" konusunu tartışır hale gelmişlerdir. İnsanın evren hakkındaki tüm bilgisinin, temelde, duyu organlarını uyaran bazı dış unsurların yarattığı minik elektrik akımlarının, beyin dediğimiz o karmaşık organ tarafından değerlendirilmesi sonucu sahnelenen bir "oyun" olabileceği, gerçekliğin aslını belki de hiç kavrayamayacak olmamız ihtimali, bilimin rutin sorunları arasında yerini almış durumdadır. Bilhassa sinirbilimleri ve teorik fizik alanında uğraş veren bilimciler, bu gibi “derin” sorunlara aşinadır.

  Hepimiz bu kısıtlılıklarla donanmış durumdayız. "Zaman" ve "entropi" duvarları sayesinde, geçmiş ve gelecekle olan bağlarımız (fizik yasaları gereği) kopartılmışken, şu anin içindeki verilerle yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu işleri kısıtlı araçlarla gerçekleştirmeye çalışırken muhakkak ki "hata" yapıyoruz.

  Evrene ilişkin böyle bir düşünce (yahut gerçeklik anlayışı) çatısı altında, bir insanın veya topluluğun çağlar ötesine uzanan birtakım fikirler ortaya koymasını beklemek veya onun ağzından değişmez gerçekleri duymayı ummak beyhude bir çabadır. Eğer bir insan, "insanüstü" bir kaynaktan (peygamberler gibi) bilgi aldığını iddia etmiyorsa, o zaman nesnel ve nedensel aklıyla gerçekliğin sadece küçük bir kısmına sahip olabilecektir. Ve bu "küçük parça", gerçeğin kendisini anlamaya yönelik tüm çabalarda hatalara sebep olabilecek cılız mı cılız, güçsüz mü güçsüz bir araçtır.

  Nitekim genellikle, her şeyi bildiğini savunarak ortaya çıkan veya birçok şeyi açıklayacak geniş kapsamlı teoriler öneren kimseleri ciddiye almama eğilimindeyizdir. Zaten bilim felsefesi açısından bir kuramın tutarlılığı, çoğunlukla o kuramın "kapsamı" ile ters orantılıdır. Fakat peygamber olduğunu söyleyen biri, birtakım aşkın gerçeklerden bahsediyorsa, bu durumda onu sınayabilmek için herhangi bir "bilimsel" yöntemimiz yoktur. Bu durumda iki seçenek kalır: inanmak veya inanmamak...

  ~ Fakat... ~

  Burada gözden kaçan çok sıkıcı bir "gerçek" var: Beyin dediğimiz organ, yine aynı zayıf algımızla algılayabildiğimiz bilgilerden çıkarsadığımız bir "algı"dan ibarettir. Şimdiye kadar, gerek bu sayfalarda gerekse yüzlerce yıllık araştırma ve düşünce tarihinde adına beyin dediğimiz şey, temel duyu organlarımız aracılığıyla elde ettiğimiz bu temsili bilginin bir yansımasından ibarettir. Aynen dışımızdaki dünyayı zihnimizde oluşturduğumuz gibi, beynimizi ve zihnimizi de aslında zihnimizin içinde şekillendirip anlamaya çalışıyoruz.

  “Gerçek beyni” nasıl "görebileceğiz"? Hakkında her gün yeni bir bilgi sahibi olduğumuz beynimizi anlamak için kullanabileceğimiz en kuvvetli araç, yine kendi beynimiz! Zira, insan beyninden daha karmaşık, daha girift bir şey bilmiyoruz ve bizzat o beynin kuralları ve sınırlılıkları ile bağlı olduğumuzdan, onu aşan bir algı seviyesine ulaşma şansımız bildiğimiz yöntemlerle pek mümkün gözükmüyor. Durumumuz, biraz kaba bir benzetmeyle bilgi işlem yapan bir bilgisayarın 'kendi varlığının mahiyetini" anlamasını beklememize benziyor.

  Jostein Gaarder “Sofie’nin Dünyası” adlı kitabında bu açmazı şöyle dillendiriyor: "İnsan beyni bizim anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı, onu anlayamayacak kadar aptal olmamız gerekirdi."

  Benim için en önemli sorun şu: Beyin kendi kendisini nasıl anlayacak?

  Bazen sorular, cevaplardan daha çok şey anlatıyor insana...
 • Sen sık sık gülen gülerken de
  Sevecen bir Akdeniz çizgisini
  Sol yanına ağzının
  İliştiren çocuk özenle
  Yabana mı atıyorum yani seni
  Yabana mı atıyorum saat altı buçukları
  Çocuk ve Allah'ın en eski baskısını
  Değil, değil bunların biri
  Gözlerimin gemileri kuş istiyor
  Açılıp kapandıkça sevdam
  Kapanıp açılıyor bir mavi
  Şahmaran süt istiyor kefeninden
  Üç aylık ölmüş çocukların
  Kerem ile Arzu geliyor Aslı ile Kanber
  Ay kana kana batıyor
  Ay kana kana batıyor
  Eşkiyalar gecenin yangınını izliyor uzakta
  Kargapazarı dağlarını dolanan yaşlı ve öfkeli bir
  otobüsteyim
  Jandarma daima nesirde kalacaktır
  Eşkiyalar silahlarını çapraz astıkça türkülerine
  Ve bu dağlar böyle eşkiya güzelliği taşıdıkça
  Patronun karısını zimmetine geçirip
  Amasya'dan Kars'a kaçmakta olan sayman yardımcısıyla
  Alevilikten konuşuyoruz uzun süre
  Yanımdaki hep bir gazetede Marilym Monroe'nun
  resimlerine bakıyor
  Marilyn Monroe öldü diyorum ona
  Ölümü siyah bir kakül gibi alnına düşürmesini bildi
  Şimdiyse Cennette Nietzsche'nin metresi olması gerekir
  Bunları diyorum daha ne varsa diyorum
  İşte hiçbir sebep olmadığını sevişmemeye
  İşte çocukluğumdan beri içimde bir önsezi olduğunu
  Bunun bir gün birine rastlamak gibi bir şey olduğunu
  Belki de bir günler bunun için Aydın'da
  bulunduğumu
  Zaten nedense hep bir şehirden bir şehre yolcu
  olduğumu
  İşte eflatun kakalı çocuklar olduğunu Kütahya'da
  Ankara'da dokunak Yozgat'ta becerik olduğunu
  Van'da güreşçi develer gibi süslediklerini kamyonları
  İstanbul'da minarelerin lirik olduğunu köprülerinse
  dialektik
  Acemi bir bulut bozuyor bütün görüntüyü eski bir şarkı
  gibi
  Bu şarkıyı ne zaman duysam aklıma
  Sinirli bir elin uysal bir bardağa
  Çok yukardan döktüğü bir içki gelir
  Sonsuz ve olağanüstü bir bira
  Köpüklene köpüklene biçimlendirir
  Soyunarak ağlayan bir kadını
  Acı bilincinde sonrasızlığın
  Ama bırakalım bırakalım bunları
  Yoldan piyade erleri geçiyor tahta bavullarıyla ve
  büyük yakalarıyla
  Ve faytoncular görüyorum
  Yere basışlarındaki ağırlığı azaltmak için
  Tanrısal bıyıklarıyla durumlarını paraşütlendiren

  Kars'tayım bu ne biçim Kars bir kenarda
  Pekala yalçınlık iddiasında bulunabilecek bir tepenin
  üstünde
  Kars kalesi yükseliyor
  Gökyüzünü Ankara kalesine göre daha soyut ve daha
  elverişli bir şekilde
  Hırpalayan bu kale de olmasa
  N'olacak bakalım hırpalayan bu kale de olmasa
  Kuşkusuz artacak yalnızlığım sevgili çocuk
  Biliyorsun ben hangi şehirdeysem
  Yalnızlığın başkenti orası
  Bir de yine sevgili çocuk
  Biliyorsun kişi tutkularıyla
  Yalnızlığını adlandırıyor o kadar
  Arkada bir su devrile devrile akıyor
  Rastgele bir ağaca soruyorum
  Bir şey var sanki onu soruyorum
  Değil orda diyor belki biraz daha ilerde
  Tanrı meleğini ağırlamaya çalışan
  Ataerkil bir aile gözümü alıyor
  Dedelerin yüzlerinde erozyon
  Silip götürmüş bütün evetleri
  Annelerinse ağızlarında hiyeroglif
  Babalarınsa ağustoslar atasözleri
  Amcalarınsa avdan boş dönüyor elleri
  Teyzelerse elleriyle yargılıyor gök güzelliğini
  Ablalarınsa boyunları soru işareti
  Ağabeylerse utançlarından emrah
  Sıralanmışlar su boylarına
  Bıçakla soyuyorlar kelimeleri
  Ya suya giden küçük kızlar
  Onlar
  Tıpkı o kuşlar gibi
  Uçan daha bir süre
  Sonra da vurulduktan
  Bir mezarın doğurduğu iştahlı bir çocuktur Anadolu şiiri
  Ey şiir arayıcısı ey esrik kişi
  Şu son dönemecini de aşınca gecenin
  Doğacak gün artık gündüze ilişkin değil
  Bu ağartı ancak yürekle karşılabilir
  Bütün iş orda işte, ordan usturuplu geçmesini bil
  Tutsaksan ellerini sıvışır gibi zincirlerinden
  Ve balyozla vursalar mısralarına
  Soylu bir demir sesi yükselir
  Soylu büyük ve mavi bir demir sesi
  Ellerim egece yatısına çağrılmış
  Ve
  Teleşsız görünmeye çalışan bir Kafka gibi
  Yüzüm giyotine abone
 • 124 syf.
  ·Beğendi·10/10
  Öncelikle bu kitabı kaç gündür elimde süründürdüğüm ve okumayı ertelediğim için Dücane hocadan ve kitabından özür dilemek istiyorum..

  Kitabın içeriğinden çok yazarına değinmek istiyorum. Malum, ürünü iyi anlayabilmek için o ürünü yapanı tanımak gerekir evvelinde.. iyi güzel diyorum düşünüyorum da bakalım net bilgiler bulabilecek miyim ?

  Haydi bismillah

  Kimdir bu Dücane hoca ?
  Nelerle uğraşır ?

  Bu soruları sorduğumda google teyzeye bana dilci, felsefeci ve yazar olarak kısa
  cevaplar verdi. Neden kısa diyorum; çünkü hayatına dair çok bir bilgiye rastlayamadım.
  Belki de ben beceremedim/araştıramadım, bilemiyorum..

  Neysee

  1978'de, siyasi olaylar sebebiyle cezaevine girmiş. Totalde 4 yıl cezaevinde kalmış; burada Kur'an okumayı ve namaz kılmayı öğrenmiş.

  Geçen hafta Dücane hoca Ankara'daydı, yine bir söyleşisi vardı. Tabii ki böyle fırsatı kaçıramazdım. Gittim
  sonuna kadar da dinledim; o kadar güzel konuşuyordu ki bırakıp gidemedim .(Bu bana
  biraz pahalıya patladı; yurda geç geldiğim için tutanak tutuldu. Ama buna değerdi)
  Çıkışta da minnoş bir ablayla tanıştım, sohbet ettik biraz. O kadar ortak noktayla
  tanımışız ki Dücane hocayı, hayret ettim doğrusu. Bi kez daha Ankara küçük dedirtti
  bana. O ablada Us Atölyesi sayesinde iyice tanımış, bende öyle tanıdım. O ablada
  geçen seneki söyleşisine İbrahim abi ile(Us Atölyesinin kurucusu) katılmış, bende
  onunla katıldım... Neyse güzel bir tevafuk oldu konuşarak geldik..

  Orada tuttuğum notları ajandama geçirirken aklıma geldi; ben bu adamın
  konuşmasını her dinleyişimde aydınlanıyorum mutlu oluyorum neden kitaplarını
  okumuyorum ?!!
  Aslında senenin başında bi kitapsever arkadaşımız hediye etmişti bana, hemde 1k'dan aramızdan biri, tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum ona da. 🤗 İyi ki beni bu kitapla
  tanıştırmış

  Şimdi kitabın içeriğine gelelim
  Kitap, Dücane hocanın denemelerinden oluşuyor. İnsanın aklını zorlayarak yaptığı
  açıklamalar tasvirler o kadar çarpıcı ki, o zorlanmadan sonra oluşan mini aydınlanmanın verdiği zevk gerçekten denemeye değer.
  Kelimeleri öyle güzel açıklıyor ki; insanın, her kelimenin köküne inip en doğru şekilde
  kullanılışı nasılsa öyle kullanası geliyor.

  Söyleşi çıkışında tanıştığım abla da söylemişti ama insanın inanası gelmiyor; Dücane hoca liseden sürülmüş. Liseyi bitirmeden hapse girmiş, lisans eğitimi almamış..
  Ama o kadar çok dil biliyor ki!!
  Merak ettiği kitapları bizzat kendisi okuyabilmek ve yorumlayabilmek için bi çok dil öğrenmiş.. Ulaştığım kadarıyla Arapça, İngilizce, İbranice, Fransızca, Almanca, Farsça ve Osmanlıca'yı biliyor.. Osmanlıca ya 'zaten kendi dilim' diyor

  Haa bi de 1998 den 2011 e kadar gazetelerde düzenli olarak köşe yazarlığı yapmış fakat izlediği bir filmin etkisinde kalarak köşe yazarlığı hayatına 2011 de son vermiş..
  Merak edenler için; filmin adı "Bab Aziz"/ "Baba Aziz" her iki şekilde de kullanılıyor.


  Bu okuduğum ilk kitabı olduğu için daha çok yazara yoğunlaşmak istedim..
  Kitaptaki denemelerin başlıklarını da ekleyeyim, ilginizi çeken bir başlık olursa okursunuz

  ▪Sahilsizim (kitabın kalbi )
  ▪hakikat niçin hep yaşlı, hep ıslak ?
  ▪kavrayan mısın, kavranan mı?
  ▪eflatun-ı vakt olsan dahi
  ▪delilik özgürlüktür
  ▪ey vallahi
  ▪kalbin kalbe secdesi
  ▪hüve'l-baki
  ▪hayy'dan gelen hu'ya gider
  ▪hu sorusu
  ▪hu'nun sorusu
  ▪hz. insan'ın tevazuu
  ▪hz. insan'ın fakrı
  ▪hz. insan'ın urûcu
  ▪hz. mi hazret mi ?
  ▪sonra tevazu
  ▪hep tevazu
  ▪bilmek niçin ıstırap verir ?
  ▪hikmet ve cinsellik
  ▪cinselliğin hıristiyancası
  ▪kargayıla bülbülü kafese koysalar
  ▪çiçeklerden özür dilemeli
  ▪boşa konuşabilirsin, ama boşu konuşamazsın!
  ▪dilin bile nutku tutulmuşken
  ▪ah, ki ne ah!
  ▪şair, dervişin kardeşidir
  ▪tanınmamak için çıplak dolaşmalı
  ▪bilgi'yi karşıtlığın özünden devşirmek
  ▪sana benden kalan ne?
 • Hiçbir zaman sol da olmadım, sağ da. Böyle bir sınıflama sokaktaki adam için geçerli olabilir. Ömrünü düşünceye adayan, Eflatun'dan Marx'a kadar her düşünce adamını sevgi ve saygıyla selamlayan, bütün dinlere, bütün mezheplere saygılı bir kimsenin herhangi bir kilisede barınabileceği nasıl düşünülebilir?
  Cemil Meriç
  Sayfa 62 - Somut, 2.12.1983