• ELHAN-I ŞİTA (Kış Nağmeleri)- Cenap Şahabettin

  Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
  Eşini gaib eyleyen bir kuş gibi karlar
  Geçen eyyâm-ı nevbaharı arar…
  Ey kulûbün sürûd-i şeydâsu,
  Ey kebûterlerin neşideleri,
  O baharın bu işte ferdâsı
  Kapladı bir derin sükûta yeri
  Karlar
  Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar.
  Ey uçarken düşüp ölen kelebek
  Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek
  Gibi kar
  Seni solgun hadîkalarda arar;
  Sen açarken çiçekler üstünde
  Ufacık bir çiçekli yelpâze,
  Nâ’şun üstünde şimdi ey mürde
  Başladı parça parça pervâze
  Karlar
  Ki semâdan düşer düşer ağlar
  Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar;
  Küçücük, ser-sefîd baykuşlar
  Gibi kar
  Sizi dallarda, lânelerde arar.
  Gittiniz, gittiniz siz ey mürgân,

  Şimdi boş kaldı serteser yuvalar;
  Yuvalarda -yetîm-i bî-efgân! –
  Son kalan mâi tüyleri kovalar
  Karlar
  Ki havada uçar uçar ağlar.
  Destinde ey semâ-yı şitâ tûde tûdedir
  Berk-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter…
  Dök ey semâ -revân-ı tabiat gunûdedir-
  Hâk-i siyâhın üstüne sâfî şükûfeler!
  Her şahsâr şimdi -ne yaprak, ne bir çiçek! –
  Bir tûde-i zılâl ü siyeh-reng ü nâ-ümid…
  Ey dest-i âsmân-ı şitâ, durma, durma, çek.
  Her şâhsârın üstüne bir sütre-i sefîd!
  Göklerden emeller gibi rizan oluyor kar
  Her sûda hayâlim gibi pûyân oluyor kar
  Bir bâd-ı hamûşun Per-i sâfında uyuklar
  Tarzında durur bir aralık sonra uçarlar,
  Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü girîzân,
  Gâh uçmada tüyler gibi, gâh olmada rîzân
  Karlar, bütün elhânı mezâmîr-i sükûtun,
  Karlar, bütün ezhârı riyâz-ı melekûtun.
  Dök kâk-i siyâh üstüne, ey dest-i semâ dök.
  Ey dest-i semâ, dest-i kerem, dest-i şitâ dök:
  Ezhâr-ı bahârın yerine berf-i sefîdi;
  Elhân-ı tuyûrun yerine samt-ı ümîdi…

  Cenap Şahabettin (1870 -1934)
 • Eskiden İstanbul'a senenin ilk karı düşünce o gün matbuattaki İstanbul gazetelerinin birinci sayfasında Cenab Şehabeddin'in Elhan-ı Şita (1897) şiiri neşredilirmiş.

  http://ismetozel.com.tr/Video.aspx?VID=79

  Elhan-ı Şita
  Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
  Eşini gâib eyleyen bir kuş
  gibi kar
  Geçen eyyâm-ı nev-bahârı arar.
  Ey kulûbun sürûd-i şeydâsı,
  Ey kebûterlerin neşîdeleri,
  O baharın bu işte, ferdası
  Kapladı bir derin sükûta yeri
  karlar
  Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar
  Ey uçarken düşüp ölen kelebek,
  Bir beyaz rîşe-yî cenâh-ı melek
  gibi kar
  Seni solgun hadîkalarda arar.
  Sen açarken çiçekler üstünde
  Ufacık bir çiçekli yelpaze
  Na’şın üstünde şimdi, ey mürde,
  Başladı parça parça pervâze
  karlar
  Ki semâdan düşer düşer ağlar.
  Uçtunuz, gittiniz siz ey kuşlar;
  Küçücük, ser-sefîd baykuşlar
  gibi kar
  Sizi dallarda, lânelerde arar.
  Gittiniz, gittiniz siz ey mürgân,
  Şimdi boş kaldı ser-te-ser yuvalar.
  Yuvalarda –yetîm-i bî-efgân!
  Son kalan mâi tüyleri kovalar
  karlar
  Ki havada uçar uçar ağlar.
  Destinde ey semâ-yı şitâ tûde tûdedir
  Berk-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter
  Dök ey semâ, revân-ı tabîat günûdedir.
  Hâk-i siyahın üstüne safî şükûfeler!
  Her şâh-sâr şimdi –ne yaprak, ne bir çiçek!
  Bir tûde-yi zılâl ü siyeh-reng ü nâ-ümîd
  Ey dest-i âsumân-ı şitâ, durma, durma çek
  Her şâh-sârın üstüne bir sütre-yi sefîd.
  Göklerden emeller gibi rîzân oluyor kar,
  Her sûda hayâlim gibi pûyân oluyor kar,
  Bir bâd-ı hamûşun per-i safında uyuklar
  Tarzında durur bir aralık, sonra uçarlar.
  Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü girîzân
  Gah uçmada tüyler gibi, gah olmada rîzân
  Karlar, bütün elhânı mezâmîr-i sükûtun
  Karlar, bütün ezhârı riyâz-ı melekûtun
  Dök hâk-i siyah üstüne, ey dest-i sema dök
  Ey dest-i semâ, dest-i kerem, dest-i şitâ dök
  Ezhâr-ı bahârın yerine berf-i sefîdi
  Elhân-ı tuyûrun yerine samt-ı ümidi
  Cenab Şehabeddin
 • "Ezhârı taksîm ettiler,gül düştü hârın payına."