Satır Arası Hiçlik, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okuyor

Az ye, az konuş ve az uyu...
Kamışın Ney olabilmesi için; 6 adet üstte, bir adet de altta olmak üzere 7 delik açılması gerekir. İnsanda öyle cenin halinde iken olmayan, bilâhare geliştikçe Allah tarafından 7 delik açılır. İki göz, iki kulak, iki burun ve bir ağız. Ney'in üstünde ki 6 delik devamlı kullanılır, parmaklar o nameleri çıkarabilmek için, devamlı onların üstünde dolaşır, seyr ü sefer yapar, ama en alttaki delik çok az kullanılır. İnsanda böyle olmalı: gözler, kulaklar,burun devamlı kullanmalı, fettan, cevval ve basiretli olmalı, ama alt delik mesabesinde olan ağzına ve diline de sahip olmalı, onu az ve yerli yerince kullanmalı.

Âşıklar Sultanı Hz. Mevlânâ, Abdullah Uçar (Sayfa 146)Âşıklar Sultanı Hz. Mevlânâ, Abdullah Uçar (Sayfa 146)
Seher, Vurun Kahpeye'yi inceledi.
16 Mar 21:05 · Kitabı okudu · 3 günde · 9/10 puan

Kimsenin gitmek istemediği topraklara çocukları eğitmek için giden Aliye öğretmen bu kitabın başkahramanı. Yunan işgali döneminde Aliye öğretmen gittiği köyde çocukları eğitmeye çalışırken bir yandan da köyde kendisiyle evlenmek isteyen Uzun Hüseyin Efendi ve getirdiği yeniliklere karşı çıkan sözde hoca Hacı Fettan Efendi ile mücadele ediyor.
Amacına ulaşamayan iki adam hırsları uğruna köye Yunan askerini musallat ediyor.

Halide Edip Hanımcığım bu kitabında dini kullanarak kendi çıkarları uğruna her pisliği yapan, vatanını milletini satan insanları da ve kendi canı uğruna vatan toprağını savunmaya çalışan insanları da çok güzel anlatmış.

Kitap su gibi akıp gitti diyebilirim. Okumak isteyenlere tavsiyemdir :)

İyi okumalar sevgili arkadaşlar.

KELEBEK
Işığa pervane olma kelebek,
Kalbini göm de git sarı çiçeğe,
Itırlı dallara gelinlik giydir,
Balı için konar arı çiçeğe.

Isırganlar reyhan olsun elinde,
Laleler aşkından alevlenmesin,
Nazar ilişmesin şakayıklara,
Fettan gözler ile örselenmesin.

Nilüferler gözü yaşlı bakmasın,
Turnalar şafağın sökmesin bekler,
Suya düşen güller gibi dalgalı,
Çiçeklere uçsun mor kelebekler.

Kurtulsun gül yüzlü Yusuflarımız,
Sularımız kuyularda mey olsun,
Asude göllerde uzayan kamış,
Hüzün üflemeyen şen bir ney olsun.

Ey nergis bakışlı,kudret nakışlı,
Bir dut yaprağında gizlenen ipek,
Beni de al götür koynunda sakla,
Kozanı genişlet büyüt kelebek.
Mehmet EKİCİ

“Ne güzel zamanlardı.
Bütün yakışıklı adamlar Tarık Akan ya da Kadir İnanır’a benzerdi. Güzel kadınlarsa, Türkan Şoray ya da Filiz Akın’a...
Bahçıvanlar Sami Hazinses’i, fabrikatörler Hulusi Kentmen’i, evlenmemiş kızlar Mürüvvet Sim’i, şoförler Kadir Savun’u, mahalle meyhanecileri Nubar Terziyan’ı, Adanalı pamuk tüccarları Vahi Öz’ü, fettan kadınlar Suzan Avcı’yı, kötü adamlarsa Erol Taş ya da Ahmet Tarık Tekçe’yi andırırdı. Ama onların bile içlerinde bir iyilik ışığı olur ve mutlaka insafa gelirlerdi.
Mahalleli sevinçte, kederde, düğünde dernekte, hastalık ve sağlıkta beraberdi. Kimse davet beklemez, üzerine düşeni yapardı. Zengin fakir ayrımı yapılmaz, zenginliğiyle övünmek görgüsüzlük sayılırdı.
Tüm bu güzellikler o insanlarla birlikte gittiler…”

Ayhan Şengün

Doğanay, bir alıntı ekledi.
12 Şub 00:38 · İnceledi · Beğendi

Türk neslinden bir güzel kız beni kendi isteğimle ölüme doğru götürmektedir. O kızın kendi fettan, gözleri de öldürücüdür. Zaten Türk'ün öldürücülüğü meşhur değil midir? Bu kızın kardeşinin kılıcı ne kadar kesici ve öldürücü ise de bu hususta onun gözü erkek kardeşinin kılıcından daha keskindir. Kardeşi, aldığı esirleri azad ederse de bunun esirleri azad kabul etmez. Kardeşi bazı insanların kanını dökerse de, bu, herkesin kanını dökmektedir. Bu ise müslümanları inletmektedir. Ben onun hicranı ile ağladıkça o benim karşımda güler ve güldüğü vakit büsbütün darlaşan gözleri kalbimi yakarlar.

Türk Tarihinde Meseleler, Hüseyin Nihal AtsızTürk Tarihinde Meseleler, Hüseyin Nihal Atsız

Bilinmeyen Kelimeler Sözlüğü 2
Değerli okurlar, daha önceden Oblomov kitabının 1945 basımı birinci cildinde ki bilmediğim kelimelerin anlamlarını paylaşmıştım. Üç ciltten oluşan kitabın, diğer iki cildinde ki kelimeleri de paylaşıyorum belki hayatınıza yeni kelimeler eklemek istersiniz. (Bu arada ufak bir bilgi 2. Cilt 1946 basım 3. Cilt 1948 basım)

Potas: Potasyum bileşiklerine verilen isim.

Kösele: Ayakkabı, bavul ve çanta yapmakta kullanılan işlenmiş deri.

İştiha: İstek, arzu. Yemeğe istekli olma.

Meşin: Tabaklanmış bayağı deri.

Muvazene: Denge, denkleşme, denk gelme.

Faraziye: İddiayı aydınlatan, kesin olmayan ve takdire dayanmayan mesele, varsayım, hipotez.

Muayyen: Belli, belirli. Kararlaştırılan.

Mutaassıp: Kendi dinine ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan.

İstida: Yalvararak isteme, dileme. Resmi dairelerde bir şey istemek için sunulan imzalı yazı, dilekçe.

Mihver: Eksen.

Tecessüs: Gizlice bakma. Görme ve anlama, merak.

Mahbes: Dam, zindan, hapishane.

Tafsilat: Açıklamalar

İtimat: Dayanma, güvenme, emniyet.

Cerbezeli: Girgin. Dilli.

Sathi: Derinlere inmeyip yüzeyde kalan.

İstidat: Doğuştan gelen zeka, anlayış, kabiliyet.

Mütecessis: Tecessüs eden, gizliyi arayan. Meraklı.

Mütenasip: Münasip, uygun olan, denk.

Laterna: Kolu çevrilerek çalınan, sandık biçiminde gövdeli bir çeşit mekanik sokak piyanosu.

Mütehassıs: İhtisası olan, bir işin bir dalını iyi bilen, uzman.

Cürüm: Suç, kabahat. Yanlışlık, kusur veya hatadan doğan durum.

İntiba: Bir şeyin duygularla yoluyla zihinde iz bırakması.

Merhale: Menzil, konmak. İki menzil arası. Bir günlük yol.

Terakki: İlerleme, yükselme, gelişme.

Müspet: Olumlu, delillendirilmiş, pozitif.

Menfi: Sürgün. Her şeyin aksini, tersini düşünen. Olumsuz.

Ekseriya: Pek çok zaman, en fazla.

İfrat: Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma ,aşırı davranma, taşkınlık.

Akis: Bir yere vuran, çarpan, akseden.

Nükte: Herkesin anlamayacağı ince manalı söz, espri.

Yeis: Ümitsizlik.

İhtiyat: Tedbirli davranma. Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma. Askerin devamlı silah altında tutulmayıp icabında alınmak üzere terhis edilen kısım.

Gravür: Baskı ile yapılan kazıma resim.

Hale: Ayın etrafında görülen ışıklı çember.

Vakur: Ağırbaşlı.

İtiyat: Alışkanlık, huy.

Müstehzi: Alay eden, eğlenen.

İstihza: Eğlenme, alaya alma, zevklenme.

Vecit: Sevgi ve heyecandan doğan coşkunluk, kendinden geçme.

Mütereddit: Tereddütlü, kararsız.

Safiyet: Saflık, temizlik.

Matah: (Hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır.

Fazilet: Değer meziyet. Hüner, marifet, ilim. İyi ahlak, iffet, ismet.

Nahiye: Yan taraf, kenar. Civar, çevre. Küçük yer, bölge. İdari taksimatta kaza ile köy arasında kalan yönetim bölgesi.

Müphem: Belirsiz.

Hicap: Utanma, sıkılma. Perde, örtü.

Bent: Suyu biriktirmek için önüne yapılan set. Madde, fıkra. Bağ. Boğum. Birisini kendi hükmüne alma. Birçok dörtlükten oluşan manzumenin her parçası.

Muvakkat: Geçici. Eğreti.

Haşiye: Bir kitabın veya kağıdın kenarına yazılan, içindeki bir kelime veya cümleyi açıklayan not.

İcar: Kiraya verme, kira parası.

İrat: Gelir getiren yapı, gelir.

Harcırah: Yol harcı, yolluk.

Cenk: Savaş, harp. Erkek ismi.

Rakkas: Sarkaç. Raksı meslek edinmiş erkek, köçek.

Tecelli: Belirleme, görünme, aydınlanma, meydana çıkma. İlahi kudretin meydana çıkması, görünmesi. Hak nurunun tesiriyle kulun kalbinde hakikatin bilinmesi. Alın yazısı kader.

Esef: Acıma, keder, üzülme.

Kodaman: Büyük, ileri gelen.

Mütehassıl: Meydana gelen, oluşan.

Müşahit: Müşahade eden, gören, bakan.

Salahiyet: Yetki.

Muhayyel:Hayal kurulmuş.

Hayatiyet: Yaşama gücü, canlılık.
Nahoş: Hoş olmayan.

Manivela: Bir ucun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol. Kaldıraç.

Sfenks: Eski Mısır'da mezar bekçisi olan, insan başlı, aslan vücutlu heykel.

Fettan: Fitne ve fesat sahibi. Gönül alan aşka düşüren kadın.

Hassa: İnsan veya hayvanlardaki duygu gücü. Özellik.

İçtima: Toplanma, toplantı.

Ceht: Çalışma, çabalama.

İdman: Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik. Herhangi bir işe alışmış olan.

İltimas: Haksız yere kayırma, arka çıkma.

Taahhüt: Üzerine alma, yapmaya söz verme.

Postaya verilen mektup gibi şeylerin, yerine makbuzla gitmesi.

İhtimam: Özenerek çalışma, itina. İyi bakım.

S.Nur, bir alıntı ekledi.
11 Şub 20:54

Ah, ne hain yaratıklar şu kadınlar! Kadının gerçek yüzünü ve kalbini bağladığını ancak şimdi keşfedebiliyorum... Kadın şeytana aşıktır ve kalbini şeytana satmıştır!.. Bunu ilk keşfeden benim galiba! Evet, şaka etmiyorum: Biyologların, fizikçilerin kadın hakkında yazdıklarının hepsi saçma; o sadece şeytanı sever. Peter Locası'nda oturup dürbününü ayarlayan şu fettan dişinin, göğsü nişanlarla dolu şişko generale mi baktığını sanıyorsunuz? Siz öyle sanmaya devam edin bakalım... Hayır o, generalin
arksında durup sırıtan şeytana bakıyor!.. İblis, birazdan şişkonun frakının içine girecek, kadına parmağıyla işaretler yapacak ve onu avlayacak...

Bir Delinin Hatıra Defteri, Nikolay Vasilyeviç GogolBir Delinin Hatıra Defteri, Nikolay Vasilyeviç Gogol
Mustafa A., bir alıntı ekledi.
29 Oca 20:29 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Kadının yeşil gözlerinden yayılan ılık bakışları tâ yüreğinde hisseden Davut gülümseyiverdi.Bu ay misali güzelin kiraz dudakları sanki gonca-î handan,gözleri nergis-î fettan idi.


*Gonca-î handan: Açılmak üzere olan sevimli çiçek.
*Nergis-î Fettan: Gönlü allak bullak eden göz.

Suskunlar, İhsan Oktay Anar (Sayfa 42 - İletişim Yayınları)Suskunlar, İhsan Oktay Anar (Sayfa 42 - İletişim Yayınları)
Nephren Ka, Benim Adım Kırmızı'ı inceledi.
27 Oca 10:38 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

KAMU SPOTUDUR

Sigarayı bıraktıktan sonra tek bir sigara içmeden, İstanbul’da ,elle ve dolmakalemle yazılmış bir roman.( Ben aksine artırdım okurken . Kamu spotudur: Sigara sağlığa zararlıdır.)
Bir ceset sesiyle başladı her şey, şaşmayın çünkü bir ağaç da anlattı kendini , bir köpek de, ben “şeytan” diyerek araya giren şeytan da ,katilin kendisi de ( katil diyecekler bana diyerek ve onu teşhis edemeyişimizle eğlenerek )
Üç nakkaş Kelebek, Zeytin ve Leylek ... Onlar da anlattılar cinayeti, diğer nakkaş Zarif’in başı kesilerek öldürülüşünü. Ben en çok “kırmızı”nın olayı anlatmasını sevdim: “ Kırmızı olmaktan ne de mutluyum! İçim yanıyor; kuvvetliyim; fark edildiğimi biliyorum; bana karşı koyamadığınızı da...... Seyredin beni; ne güzeldir görmek. Yaşamak görmektir. Her yerde görünürüm. Hayat benimle başlar, her şey bana döner, inanın bana. “ Ben tabi ki inandım , saflığımdan değil en sevdiğim renk kırmızıdır da ondan
Romanın kalbini de unutmayalım : Şeküre... Bohçacı Ester’le Kara’ya mektuplar yollayan,güzel, fettan kadın, esas kadın
Postmodern okumak böyle uzun sürer işte, hele O. Pamuk’sa, yersiz ve gereksiz tek sözcük bulmazsınız, doldurma cümleler asla yoktur, şu cümleyi atlasam diyemezsiniz, anlatım kusursuz, kurgu mükemmel...
Orhan Pamuk eleştirerek hadsizlik ettiğimin elbette ki farkındayım

Uğur Ukut, Nilgün'ü inceledi.
 11 Oca 19:52 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Yine lise yillarindayken okumuş olmama rağmen hala tadını unutmadığım bir kitap. Üç cilt oldukça kalın bir kitap. Biraz da dili durgun olunca bin sayfayı okuması biraz zaman alıyor. Refik Halit Karay normalde akıcı bir anlatıma sahiptir. Yoğun tasvirler ve tüm dünyanın egzotizmini anlatmak kolay olmasa gerek.
Içerik bilgisi:
Kitabın konusu, anlatıcının Nilgün'e anlaticinin aski. Nilgün ise hem okuyucu hem de peşindeki aşkı için tam bir çözülmesi gereken bilmecedir. İstanbul'dan Mısıra doğru giden bir gemide başlayıp bütün Afrika, Hindistan, tropik adalar ve en son batı afrikada sona eriyor. Öyle böyle bir aşk hikayesi olarak görmeyin. Türk prensesi, Mapa melikesi ve akdeniz kıyılarında lüks bir şarkıcı ve gercek kimligi asla çözülemeyen bir kadın ile peşinde tüm dünyayı dolasan bir divane.
Dünyayı bu kitapla gezersiniz. Sarayları ve bahçeleri görmüş gibi öğrenirsiniz. Gittiğiniz tüm yerlerdeki halkın ve yöneticilerin yaşantısına şahit olursunuz. Dünya coğrafyası nakış nakış aklınıza işleniyor. Tasviri çok hikayesi az, yine de okumak için bir dürtü oluyor içinizde. Tasvir sevenlerin kesin okuması lazım.
Son olarak kitapta tanıdığınız tüm karakterler yerine oturmuş sanki içimizden birileri sanki. Fettan Nilgün binlerce kılıkla bizi de kendisine hayran bırakıyor. Okuyunuz, sabredebilirseniz çok faydasını görürsünüz.