• K’ey tâife-i bülend-pâye
  Bî-gâneliğ etmen âşinâya

  Edüp meni iltifâta memnûn
  Leylîni edün refîk-i Mecnûn

  Ol lâle ise bu nesterendür
  Şimşâd ise ol bu nârvendür

  Ol muna bu anadur sezâ-vâr
  Ey ehl-i garaz nedür bu âzâr

  Kâm olsa nizâsuz müyesser
  Ha genc-i dür ü hizâne-i zer

  V’er olsa bu hayr işde te’hîr
  Ha ta‘n-ı sinân ü darb-ı şemşîr

  Ol kavme çü rûşen oldı ahvâl
  Oldı bu cevâb olardan irsâl

  Kim bizde cünûn ilâcı yohdur
  Divâneler ihtiyâcı yohdur

  Genc ü zere eyleme tefâhur
  Besdür bize gencümüzdeki dür

  Lâf ile kılıçdan urmagıl dem
  Kim var kılıcumuz bizüm hem

  Bu Nevfel’ün Leylî haşemiyle rezm etdüğidür ve Rezmde mağlûb olup sulha azm etdüğidür

  Nevfel ki eşitdi ol cevâbı
  Terk eyledi şâhed ü şarâbı

  Cem‘ etdi sipâh-ı bî-nihâyet
  Çaldurdı nefîr ü çekdi râyet

  Ol kavm hem oldılar haberdâr
  Cem‘ eylediler sipâh-ı hûn-hâr

  Ref‘ oldı iki tarafdan âzerm
  Hengâme-i rezmi etdiler germ

  Bir subh ki kıldı husrev-i Rûm
  Şâm ehline Hind fethini şûm

  Seyyâreden aldı mihr meydân
  Saldı kılıç u getürdi kalhan

  Gün hançeri oldı âşikâre
  Gerdûn zırıhını etdi pâre

  Satranc-sıfat ol iki leşker
  Birbirine durdılar berâber

  Geh nîze kılurdı cân-sitânlığ
  Geh nâvek ederdi hûn-feşânlığ

  Ol benzer idi kad-i nigâra
  Bu gamze-i dil-firîb-i yâra

  Eylerdi zebân-ı ta‘n-ı şemşîr
  Ahvâl-i adem vücûda takrîr

  Ahvâline halkun ağlayup zâr
  Çeşm-i zırıh olmış idi hûn-bâr

  Gürz ile olurdı hurd her sû
  Cevşenlere üstühân-ı pehlû

  Rezm oldı belâ yağışlu bir mîğ
  Ra‘d ü berki tüfeng ile tîğ

  Gösterdi güzâr-ı gürz ü peykân
  Kalhanda zırıh zırıhda kalhan

  Mecnûn olara kılup nezâre
  Çekmişdi özini bir kenâra

  Durmışdı alem-misâl bî-bâk
  Bir arsada şerm-sâr ü gam-nâk

  Çekmişdi bu leşker içre râyet
  Ol leşker içün dilerdi nusret

  Munlar ile hây ü hûy ederdi
  Feth anlara cüst ü cûy ederdi

  Bu leşker ana muîn ü gam-hâr
  Ol tâlib-i feth-i leşker-i yâr

  Ger öz sipehinde görse maktûl
  Şükr eylemeğe olurdı meşgûl

  V’er görse katîl-i kavm-î dildâr
  Derd ile kılurdı nâle vü zâr

  Sebze kimi olsa ger müyesser
  Öz leşkerine ururdı hançer

  Bir kimse dedi ki ey siyeh-rûz
  Hasmını diler mi kimse fîrûz

  Biz cân kıluruz yolunda pâ-mâl
  Sen düşmen içün dilersen ikbâl

  Akla bu iş eylemez delâlet
  Ger âkil isen nedür bu hâlet

  Mecnûn dedi men fedâ-yı yârem
  Vaslına anun ümîd-vârem

  Çün leşker-i yârdur kılan rezm
  Ol rezme ne lâyık eylemek azm

  Çün dûst sipâhıdur eden ceng
  Düşmenliğe hem-râz değüldür âheng

  Hem-râzdur ki bulam visâle fursat
  Yârum tarafından ola nusret

  Cânum ola dûst dil-pezîri
  Yâ küştesi ola yâ esîri

  Bu ma‘rekede neşât-mendem
  Ol silsilede esîr-i bendem

  Müşkil işe olmışem giriftâr
  Ağyârum yâr u yârum ağyâr

  Ger katlüme dûst çekse şemşîr
  Yoh mende rızâdan özge tedbîr

  Hoşnûd değül miyem bu hâle
  Kim cân verem ü yetem visâle

  Çün beyle cevâb eşitdi sâil
  Ol fazl ü kemâle oldı kâil

  Geldükçe olup ziyâde âşûb
  Az kaldı ki Nevfel ola mağlûb

  El-kıssa müyesser olmayup kâm
  Ol gün cedel oldı subh-tâ-şâm

  Çün oldı ıyân talîa-i şeb
  Meydân-ı sipihri dutdı kevkeb

  Âsâyişe hâsıl oldu fursat
  Cân almağa merg verdi mühlet

  Her saf bir arada dutdı menzil
  Birbirine kondılar mukâbil

  Hem-demlere râzın açdı Nevfel
  Kim müşkil-i hâlümi kılun hall

  Men eşca‘-ı ehl-i rûzgârem
  Hurşîd-i sipihr-i kâr-zârem

  Yoh kimsede tâb-ı tîğ-i tîzüm
  Endîşe-i tâkat-ı sitîzüm

  Bu rezmde bilmezem nedür hâl
  Kim fethüme nusret eyler ihmâl

  Elbette ki Hak rızâsıdur bu
  Bir ehl-i Hakun duâsıdur bu

  Arz eylediler ki ey cihân-dâr
  Mecnûndan olup mısen haberdâr

  Biz cân kıluruz anun fedâsı
  A‘dâmuzadur anun duâsı

  Biz kasd ederüz anun murâdın
  Ol düşmene bağlar i‘tikâdın

  Nevfel ki eşitdi ol kelâmı
  Kalmadı ol emre ihtimâmı

  Bilmişdi ki sâhib-i nazardur
  Elbette dûası mu‘teberdür

  Bildi ki müyesser olmaz ol kâm
  Te’sîr kılur duâ ser-encâm

  Çün vasl değüldi hükm-i takdîr
  Müşkil ki eser vereydi tedbîr

  Vehm etdi ki mün‘akis ola hâl
  Rezminde mubârek olmaya fâl

  Kirdârını görmedi münâsib
  Nezr etdi ki ger olursa gâlib

  Zikr etmeye dahi Leylî adın
  Terk ede bu emr içün inâdın

  Bu Nevfelün ikinci nevbet rezm edüp gâlip olduğıdur ve Vefâ-yı ahdde kâzib olduğıdur

  Çün tîğ çeküp mübâriz-i Rûm
  Şâm ehlini etdi emre mahkûm

  Feth oldı sipâh-ı Türke mensûb
  Oldı Arabın sipâhı mağlûb

  Âdetçe yine ol iki leşker
  Rezm etmeği etdiler mukarrer

  Tığ aldı eline pehlevânlar
  Başlar kesilüp tökildi kanlar

  Cân eyledi terk-i hâne-i ten
  Ol çıhmağa açdı tîr revzen

  Başlarda belânı çoh görüp akl
  Bir özge makâma eyledi nakl

  Peykân sünük içre oldı peyvend
  Gül şâhlarında gonca mânend

  El-kıssa hilâf-ı resm-i evvel
  A‘daya muzaffer oldı Nevfel

  Hasm etdi kabül-i hükm-i tâat
  Başlandı tazarru‘-ı şefâat

  Leylînün atası açdı başın
  Doldurdu gözine kanlu yaşın

  Acz ile dedi ki ey hudâvend
  Şâhenşeh-i âdil ü hıred-mend

  Ger Leylî içündür ıztırâbun
  İkrâh ile vermezem cevâbun

  Ammâ reh ü resmdür mukarrer
  Bir avrete aybdür iki er

  Leylî bu haşemde nâm-zeddür
  Akd ile mukayyed-i ebeddür

  Çün hükmün eder bu resmi pâ-mâl
  Bârî anı gayre verme sen al

  Gül bergümüzi hevâya verme
  Nâmûsumuzı fenâya verme

  Nevfel dedi ey güzîn-i eşrâf
  Yoh mende hilâf-ı adl ü insâf

  Men mahz-ı mürüvvet ü vefâyem
  Gencîne-i gevher-i atâyem

  Bî-dâd ü sitem değül şiârum
  Adl içre tamâmdur ıyârum

  Men hem hacîlem bu mâcerâdan
  Âcizlere kılduğum cefâdan

  Hakkâ bu değüldi i‘tikâdum
  Kim hâsıl edem men öz murâdum

  Bir sınmışa mûmyâ dilerdüm
  Bir haste içün şifâ dilerdüm

  Gördüm görinür bu emr müşkil
  Bîmâr değül ilâca kâbil

  Bî-dâddan olmışem peşîmân
  Afv ede meğer bu sehvi Sübhân

  Gelmez gözüme iyâl ü mâlün
  Mâlün senün olsun ü iyâlün

  Var imdi sen eymen ol hatardan
  Min-ba‘d tevehhüm etme şerden

  Munı dedi açdı âlet-i rezm
  Öz memleketine eyledi azm

  Mecnûn der-i i‘tirâz edüp bâz
  Ol servere ta‘ne etdi âğâz

  K’ey bîhûde kavlün ü karârun
  Ahdünde bu mıdur i‘tibârun

  Ne fâide sikkesüz diremden
  Ne sûd netîcesüz keremden

  Sâyen uludur velî ne hâsıl
  Kim feyz değende oldı zâil

  Her niçe ki etdiler mürâât
  Kim eyleyelüm muna mükâfât

  Andan yeğin edelüm sana yâr
  Âsân işüni gel etme düşvâr

  Mutlak eser etmedi ana pend
  Zencir-i hevâ kaçan dutar bend.
 • · Asya ( Pop’un romantik kraliçesi )
  · Aydan Şener ( Çalıkuşu’dan beri en hanımefendi kişi )
  · Beren Saat ( Güzel fotomodel ve dizi oyuncusu )
  · Burcu Çetinkaya ( Türkiye’nin en iyi bayan Rallicisi )
  · Burcu Kara ( Güzelliğine hayran olunası kişi )
  · Demet Tuncer ( Çocuklar Duymasın’ın amerikalı Patronu )
  · Ebru Akel ( Sunucu modacı oyuncu balerin )
  · Eylül Deniz ( Şair aktrist sunucu radyo programcısı ay parçası )
  · Füsun Erbulak ( 70’lerin pop kraliçesi )
  · Gamze Ozcelik ( Eski Manken Yeni Oyuncu Guzellik )
  · Gülse Birsel ( Türkiye’nin en komedyen deha yazarı )
  · Hande Subaşı ( Manken sunucu oyuncu şarkıcı )
  · Hatice Aslan Kaleli ( Cannes’dan ödüllü aktrist / tiyatrocu )
  · Işın Karaca ( Zenci gırtlaklı hiperaktif şarkıcı )
  · Lara ( Süpper şarkıcı dansçı dişi kişi )
  · Meral Konrad ( Eski manken güzel oyuncu aktrist )
  · Nalan Altınörs ( Türk Sanat Müziğinin Beğenilen Sanatçısı)
  · Nilgün Belgün ( Türkiyenin matrak tiyatrocu ve aktristlerinden )
  · Nez ( Süpper şarkıcı dansçı show-girl )
  · Nurhan Damcıoğlu ( Ünlü kıvrak oynak oryantal hocası )
  · Öykü Serter ( Sunucu radyo programcısı oyuncu )
  · Pamela Spence ( Rock’un yarı türk yarı amerikalı kraliçesi )
  · Seher Dilovan ( malesef siyasileşmiş güzel sesli türkücü )
  · Sema Çelebi ( Bayan Agresif Istakoz ! )
  · Sema Şimşek ( Güzelliğine hayran olunası manken )
  · Seray Sever ( Oyuncu sunucu tiyatrocu şarkıcı ! )
  · Sibel Özkan ( Olimpiyat şampiyonu haltercimiz )
  · Sibel Turnagöl ( Oyuncu Program Yapımcısı Sunucu
  .Ahmet Özhan ( Şarkıcı Aktör )
  · Arif Mardin ( Dünyaca ünlü Türk Yapımcımızdı )
  · Ayhan Akman ( Galatasaray’lı Milli Futbolcu )
  · Berkun Oya ( Karizmatik tiyatro yazarı sunucu yönetmen)
  · Beyazıt Öztürk ( « O bir TABİAT HARİKASI ! »)
  · Bülent Polat ( Avrupa Yakası Şesu’su )
  · Cem Davran ( Tanımayan var mı ? )
  · Deniz Gezmiş ( Efsanevi Kahraman Devrimci Lider )
  · Emin Çölaşan ( Doğrucu Dürüst Güvenilir Gazeteci Yazar )
  · Ercan Saatçi ( Besteci Şarkıcı Prodüktör Jüri üyesi vs )
  · Erhan Güleryüz ( Ayna ve Meçhul Şarkıcı )
  · Ferhan Şensoy ( Türk Tiyatrosunun Yaşayan Kavuklusu )
  · Güven Kıraç ( Aktör, Tiyatrocu, Seslendirmen )
  · Hasan Kaçan ( Ünlü karikatürist senarist oyuncu )
  · Haşim Kılıç ( Anayasa Mahkemesi Başkanımız )
  · Haldun Taner ( Modern Türk Tiyatros’sunun kurucusu )
  · Hidayet Türkoğlu ( NBA deki başarılı temsilcimiz )
  · Hüsnü Şenlendirici ( Sinirli ve çapkın medyatik klarnetçi )
  · Kenan Pars ( Yeşilçam’ın en iyi kalpli kötü adamı — rahmetli )
  · Kutsi ( Şarkıcı )
  · Mehmet Topal ( Galatasaray’lı Milli Futbolcu )
  · Melih Cevdet Anday ( Şair yazar )
  · Muhsin Ertuğrul ( Modern Türk Tiyatros’sunun kurucusu )
  · Murat Boz ( Yakışıklı Çapkın Pop’un Yeni Starı )
  · Nejat İşler ( Tatlı serseri yakışıklı adam )
  · Onur Akın ( Romantik özgün müzik sanatçısı )
  · Peker Açıkalın ( Avrupa Yakası Gaffur’u )
  · Recep Tayyip Erdoğan ( 3 dönemdir başbakanımız !! )
  · Servet Çetin ( Galatasaray’lı Milli Futbolcu )
  · Sinan Çetin ( Süpper yönetmen prodüktör reklamcı vs )
  · Utku Güdü ( Popstar Alaturka Best Birincisi )
  · Varol Yaşaroğlu ( Çocukların bayıldığı Grafi2000’in kurucusu )