KitapKokanAdam, bir alıntı ekledi.
11 saat önce · Kitabı okuyor

Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden
gölgem gibi demiyorum
çünkü hasret yanımdaydı zifiri karanlıkta da
Ellerim ayaklarım gibi de değil
uykudayken yitirirsin elini ayağını
ben hasreti uykuda da yitirmiyordum
Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden
açlıktı, susuzluktu demiyorum
sıcakta soğuğu, soğukta sıcağı aramak gibi de değil
giderilmesi imkânsız bir şey
ne sevinç ne keder
şehirlerle bulutlarla türkülerle de ilgisiz
içimdeydi dışımdaydı
Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden
zaten elimde ne kaldı bu yolculuktan
hasretten gayrı

Büyük İnsanlık, Nazım Hikmet Ran (Sayfa 50 - Yapı Kredi Yayınları/Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)Büyük İnsanlık, Nazım Hikmet Ran (Sayfa 50 - Yapı Kredi Yayınları/Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
Selenay, bir alıntı ekledi.
14 saat önce · Kitabı okuyor

Gençlik ..
İşte Türkiye ... Gayri resmi olarak her istediğini elde eden gençlik bunalımda değil mi?

Burası Da Cezaevi, Emine Şenlikoğlu (Sayfa 34)Burası Da Cezaevi, Emine Şenlikoğlu (Sayfa 34)
Hüzn-ü Beşer, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi

Ondan gayrı yar, yar değil
Onun visal gülşeninde diken bulunmaz.
Gizlidir, herkese O'nun hakikati,
O zatında gizli değildir, ancak.

Tasavvuf Bahçeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 127 - Büyük Doğu Yayınları)Tasavvuf Bahçeleri, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 127 - Büyük Doğu Yayınları)

Milliyetçilik bağı doğru olmayan bir bağdır. Bunun da üç sebebi vardır:
1- Kabilevi bir bağdır. Kalkınma yolunda yürüyen insanları birbirine bağlayamaz. Kalkınma bir milletin meselesi değil, insanlığin meselesidir. Bencil dar fikirli insanlar bunu anlamaz.
2- Beka iç güdüsünden doğan hissi bir bağdır. Ondan da tahakküm hırsı doğar. Son hali kendi milletini diğer milletlere üstün kılmak için faşizme başvurur. Milletçiler bunu maskelemek için sihirli suylemlerde bulunurlar. Bazen islam dinin kullanırlar özellikle türk milletçileri aslında islam dini milletciliğe karşidir. Zeten milletçiler neye inandiğini bilmeyen ne dediğini bilmeyen insanlardır.
3- Gayri insani bir bağdır. Zira insanlar arasında hakimiyet için düşmanlıklara sebep olur. Bunun için insanlar arasında doğru bir bağ olmaya yaramaz.
Bundan dolayı milletçiler değiştirilmeye muhtaç insanlardır. Onlara yardımci olmak kendimizde bir zorurunluk olarak gürürüz

PA, bir alıntı ekledi.
21 saat önce · Kitabı okuyor

Lakin ben sensizliğin benim için ne berbat, ne gayrı kabil-i tahammül olduğunu feci surette hissediyorum...

*gayrı kabil-i tahammül : tahammül etmesi mümkün olmayan

Çakıcı'nın İlk Kurşunu, Sabahattin Ali (Sayfa 19)Çakıcı'nın İlk Kurşunu, Sabahattin Ali (Sayfa 19)

Teşbîb-i Sürûr u Gam Der-Zımn-ı Medh-i İbrahim Pâşâ - Nedîm :
Hoşâ ey burc-ı izz ü devletin hurşîd-i tâbânı
Yine lutfunla pür-nûr eyledin çeşm-i dil ü cânı

Egerçi sûretâ kıldın itâb ammâ ki ma‘nâda
Nevâzişlerle memnûn eyledin bu abd-i nâlânı

İtâb ammâ ki şâmildir hezâran himmet ü cûda
Sitem ammâ ki olmuş müştemil bin lutf u ihsânı

Ki ya‘ni bendene lutf-ı hitâb edüp buyurdun kim
Gel ey bîgâne-meşreb bî-vefâ İstanbul oğlanı

Murâdın hâsıl oldu gayri istiğnâya çekdin sen
Gelüp hiç etmez oldun arz-ı kâlâ-yı sühandânı

Meger kim kesret-i şuğl-ı hükûmetden elin değmez
Kalem alup ele zeyn etmege evrâk-ı dîvânı

Hudâvendâ aceb seyr idi ol esnâda görseydin
Meserretle gamın beyninde tab‘-ı zâr u hayrânı

Meserret bir yanında gerçi almış destine destin
Gam ammâ kim beri yanında devşirmiş girîbânı

Nizâ‘ etmekdedir gam kim benimdir şimdilik nevbet
Garaz ta‘zîr idi bildim murâd-ı sadr-ı zî-şânı

Meserret ise feryâd eyleyüp der yok benimdir vakt
Sözü fehm etmedi yokdur gamın idrâk u iz‘ânı

O sözlerden heman düstûr-ı zî-şân-ı keremkârın
Murâdı bendesin tatyîb idi ben anladım anı

Terahhum eyle sultânım meserret âciz oldu pek
Gamın ser-pençe-i kahrında kaldı ceyb ü dâmânı

Gelüp bî-çâre şimdi arz-ı hâl etmiş recâ eyler
Huzûrunda mürâfi‘ etmek içün emr ü fermânı

Efendim lutf edüp da‘vâların gör hakk u adl üzre
Bu da‘vâda kiminse hak karîn et lutfuna anı

Hudâvendâ meserret arz-ı hâl etdikde dergâha
Bu gûne bir kasîdeyle muvaşşah kıldı unvânı

Eyâ ser-mesned-i câh u celâlin sadr-ı zî-şânı
Güneşle çarha benzetdim seninle sadr-ı dîvânı

O yektâ kahramân-ı cûdsun kim dest-i pür-zûrun
Katar bir birine mahsûl-ı bahri mâye-i kânı

O dânâ feylesof-ı hikmet-ârâsın ki âlemde
Eger var ise ancak akl-ı evveldir sana sâni

Keremver bende-perver dâd-güster memleket-pîrâ
Ne gelmişdir cihâna ne gelir emsâl ü akrânı

Hidîvâ her ne dem kim kilk alam vasfın içün deste
Düşer elbette bu beyt-i dil-ârâ yâda erzâni

Metâ‘-ı ma‘rifet geldi revâcın bulduğu demler
Zer-efşân eylesin nergisler evrâk-ı gülistânı

Bana mirâs kalmışdır benimdir şi‘ri Bâkînin
Aceb mi beytini tazmîn edüp hiç anmasam anı

Velîkin devletinde ihtiyâcım yok o mîrâsa
Dür-i nazmımla pürdür hâmemin ceyb ü girîbânı

Senin gibi veliyy-i ni‘metim varken cihân içre
Gelüp Nefî vü Bâkî benden umsun lutf u ihsânı

Zamân ahdinde hoş-demdir zemin lutfunda hurremdir
Sanırlar meclis-i Cemdir görenler her gülistânı

Ehâlî izz ü devletde re‘âyâ emn ü râhatda
Hüner erbâbı rif atda cihan yek-pâre nûrâni

Yeter ey hâme tasdî‘ etme ol zât-ı keremkârı
Du‘â eyle heman bulmaz onun evsâfı pâyânı

İlahî dâim et Dâmâd İbrâhîm Pâşâyı
Hemîşe eylesin devlet derinde vaz‘-ı pîşânî

Hudâ hıfz eylesin zât-ı şerîfin sadr-ı dîvânda
Müsahhar eylesin fermânına İrân u Turânı

Celâl ü câh ile sadrında Mevlâ ber-devâm etsin
Nedîmâ bendesi olsun hemîşe menkabet-hânı.

Kainatta o ve benden gayri nesne kalmamış gibi yalnız ikimizi düşünüyorum.

A.Cahit Zarifoğlu

Dilan Belsekent, bir alıntı ekledi.
22 Nis 17:04 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Otuzüç Kurşun
Kirveyiz, kardeşiz, kanla bağlıyız 
   Karşıyaka köyleri, obalarıyla 
   Kız alıp vermişiz yüzyıllar boyu, 
   Komşuyuz yaka yakaya 
   Birbirine karışır tavuklarımız 
   Bilmezlikten değil, 
   Fıkaralıktan 
   Pasaporta ısınmamış içimiz 
   Budur katlimize sebep suçumuz, 
   Gayrı eşkiyaya çıkar adımız 
   Kaçakçıya 
   Soyguncuya 
   Hayına... 

   Kirvem hallarımı aynı böyle yaz 
   Rivayet sanılır belki 
   Gül memeler değil 
   Domdom kurşunu 
   Paramparça ağzımdaki... 

Hasretinden Prangalar Eskittim, Ahmed ArifHasretinden Prangalar Eskittim, Ahmed Arif

Algı şu; "Feyz aldigim her ibadet dogru dur."
Bak dostum!
Bir işin, bir eylemin, bir ibadetin meşru olanı ve gayrı meşru olanı var dır.
Dolayısıyla Nah doğru dur!