• Entelektüel Sözcükler

  abesle iştigal: Yersiz, yararsız işlerle vakit öldürmek
  absorbe: (Enerji, kuvvet vb. için) Soğurma, yutma, içine alma, yutma.
  adaptasyon: Uyarlama
  adapte: Uyum
  afaki: Belli bir konu üzerine olmayan, dereden tepeden (konuşma)
  ajitasyon: Duygu sömürüsü yapma
  ajite: Duygu sömürüsü, kışkırtmak, körüklemek
  akabinde: Arkasından, hemen arkadan
  akustik: Yankı bilimi.
  aktivite: Etkinlik, faaliyet
  aktüalite: Güncellik. Günün olayı veya konusu
  aktüel: Güncel
  aleyhtar: Karşıtçı, karşı görüşlü
  alicenap: Cömert, onurlu, şerefli
  almanak: Yıllık.
  ambiyans: Durum, ortam, çevre, atmosfer, hava.
  amorf: Biçimsiz.
  anbean: Her an, zaman ilerledikçe
  anekdot: Kısa öykü, hikayecik. Olağanüstü olaylarla ilgili anlatı
  angaje: Bağlamak
  angaje etmek: Bağlanmak
  anomali: Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu.
  antipatik : Sevimsiz, itici, soğuk.
  antrparantez: Söz arasında, sırası gelmişken. Ayrıca.
  araf: Cennet ile cehennem arasında bir yer. Mecazi olarak "ara"
  arafta kalmak: Arada kalmak
  aranje: Düzenlemek.
  arena: Alan. Siyasi çekişmelerin geçtiği yer
  argüman: Delil, kanıt, tez, iddia, sav
  arketip: İlk (kök) örnek, ilk ve özgün biçim
  aroma: Hoş koku
  arz etmek: Sunmak, saygı ile bildirmek
  asimile: Benzeşmek, kendine uydurmak
  asparagas: Uydurma
  atıf: Gönderme, ilişkili bulma, bağlantı
  avangart: Öncü, yenilikçi
  ayrışmak: Birbirinden ayrılmak, birliği bozulmak
  ayrıyeten:
  aysberg: Buz dağı
  badire: Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
  bağlam: Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı
  bendeniz: Alçak gönüllülük ile "ben" anlamında kullanılır
  betik: Yazılı olan şey, kitap, yapıt
  beyanat: Demeç, bildiri
  beyhude: Yararsız, anlamsız, boşuna
  beynelmilel: Herkes tarafından kabul edilen
  bienal: İki yılda bir yapılan, yılaşırı.
  bilahare: Sonra, sonradan, daha sonra
  bilakis: Tam tersine, aksine
  bilhassa: Özellikle
  bilmukabele: Birinin söylediği söze karşılık söylenen "ben de, size de, sizlere de" anlamında kullanılan bir söz
  binaen: Dayanarak, -den ötürü, -den dolayı
  binaenaleyh: Bundan dolayı
  bu bağlamda:
  bundan mütevellit: Bundan meydana gelmiş, ileri gelmiş
  çağrışım: Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması
  çıkarım: Belli önermelerin kabul edilen ya da gerçek olan doğruluklarından ya da yanlışlıklarından, başka önermelerin kabul edilen ya da gerçek olan doğruluk ya da yanlışlıklarını çıkarmak.
  data: Veri.
  defaatle: Defalarca, tekrar tekrar
  defakto: Bilfiil, fiilen, hakikatte, gerçekte veya pratikte
  defans: Savunma
  defaten: Defalarca
  dejenerasyon: Bozulma
  dejenere: Bozulmuş, soysuzlaşmış
  deklarasyon: Bildiri
  deklare: Bildirmek
  demagoji: Laf ebeliği, lafazanlık
  demo: Tanıtım için olan
  departman: Bölüm
  desise: Aldatma, oyun, düzen, hile
  despot: Buyurgan, zorba.
  destinasyon: Gidilecek yer.
  determinist: Bir olgunun aynı koşullar ve aynı bileşenler dahilinde her zaman aynı sonucu vereceğini ve bu durumun her zaman öngörülebileceğini söyleyen görüş, belirlenimcilik.
  detone: Ses kayması, ses tonunu bulamama
  devinim: Zaman içinde durum değiştirme. Hareket
  deyim yerindeyse: Söylenen sözün uygun olması umuduyla
  dezenformasyon: Yanıltma, bilgi çarpıtma.
  diaspora: Azınlıklar ve bunların yaşadıkları yer veya yurt.
  dikte: Birine isteklerini zorla kabul ettirmek. Bir başkasına söyleyerek yazdırma ve yazdırılan yazı
  dogma: Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi.
  doğaçlama: Önceden düşünüp hazırlanmadan içe doğduğu gibi söyleme veya bir şey yapma
  doktrin: Öğreti
  doküman: Belge
  donatı: Teçhizat, araç gereç
  done: Veri, bilgi.
  duayen: Alanının uzmanı, işinin erbabı
  duyumsamak: Duyular aracılığıyla bir şeyi algılamak
  edinim: Kazanma, kazanç
  efor: Çaba, gayret, güç
  efsun: Büyü
  egale: "Bir rekoru yinelemek" anlamındaki egale etmek sözünde geçer
  ego: Ben.
  egoist : Bencil.
  egzotik: Yabancı bir ülkeden gelme, bulunduğu yörede bulunmayan, yabancıl
  ehemmiyet: Önem anlamında, ehemmiyetli önemli olarak da kullanılabilir
  ekarte: Saf dışı etmek, konu dışında tutmak
  ekoloji : Çevre bilimi.
  ekipman: Donanım
  eklektik: Her sistemin sunduğunun en iyisini almak denilebilir felsefi olarak. Seçmeci
  ekseriyet: Çoğunluk, çokluk
  ekstrem: Aşırı, uç, sıradışı.
  elimine: Eleme
  elzem: Zorunlu
  empati: Aynı duyguları paylaşma, duygudaşlık
  empoze: Dayatmak
  enformasyon: Bilgilendirme, danışma, tanıtma. Haber alma, haber verme, haberleşme
  enstantane: Anlık. Bir fotoğrafın çekildiği kısa süre.
  enstrüman: Çalgı. Mali belge.
  entegre: Bütünleşmiş
  entrika: Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma,
  entropi: Enerjinin tesadüfen, düzensiz ve geriye dönüşümsüz olarak dağılması
  epik: Destansı
  ergonomik: Kullanışlı
  esasen: Zaten
  esasında: Aslında demenin farklı bir yolu
  estetik: Güzellik duygusuna uygun olan, sanatsal.
  etik: Ahlaki, ahlakla ilgili
  etnik: Bir topluluğun oluşturduğu, kültürel gruba özgü her türlü özellik
  ezoterik: Gizemli. Yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti).
  farazi: Varsayımsal
  farkındalık:
  fenomen: Olağanüstü şey, harika
  fikstür: Yarışma veya karşılaşmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelge
  filhakika: Gerçekten, doğrusu, hakikaten
  fizibilite: Herhangi bir yatırımın sağlayacağı kazanca değer olup olmadığının saptanması için yapılan çalışmalardır
  flora: Bitki örtüsü.
  fonetik: Ses bilgisi
  format: Biçim
  fraksiyon: Parti içi karşıt grup, parça.
  fütursuzca: Önemsemeyerek, aldırmayarak
  fütürist: Gelecekçi.
  garantör: Güvence veren
  gark olmak: Gömülmek, batmak, boğulmak
  gayri ihtiyari: İstemeyerek, düşünmeden, elinde olmayarak
  gayri tabii: Olağan dışı
  gelgelelim: Ne var ki
  gıyabi: Bir kimse bulunmadığı sırada yapılan, verilen. Uzaktan, görüşmeden olan
  global: Küresel, dünya çapında
  haddizatında: Aslında
  hakikaten: Gerçekten
  handikap: Engel
  harikulade: Eşi görülmemiş, şaşkınlık oluşturan, olağanüstü
  hiç şüphesiz:
  hinterlant: İç bölge, arkabahçe.
  hipotez: Varsayım
  hiyerarşi: Aşama sırası. Sıralanım. Makam sırası, basamak, derece düzeni, aşama sırası
  husus: Konu
  hülasa: Özetle, kısacası
  içselleştirme: Etrafta olan biteni kabullenmek, yadırgamamaya başlamak; çıkan sonuçları yorumlayıp, içe aktarmak anlamında kullanılır
  idol: Kayıtsız şartsız bağlanılan ve sevilen şey.
  ilinti: İki şey arasında ilgi, ilişki, bağ.
  ilintilemek: Bir şeyle ilgili kılmak, bağ ve alaka kurmak.
  illüstrasyon: Resimleme.
  imaj: Görüntü
  imge: Düş, hayal. Genel görünüş, izlenim, imaj
  imitasyon: Taklit
  inisiyatif: Öncelik, üstünlük
  inovasyon: Yenilik
  ironi: Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme
  ironik: İroniye dayalı
  irrite: "Sinirlendirmek, rahatsız etmek" ve tıp alanında "tahriş etmek, kaşındırmak" anlamında irrite etmek birleşik fiilinde kullanılan bir söz
  ismi ile müsemma: İsminin içerdiği manayı karakter olarak bulundurma hali
  istinaden: Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak. Bir söyleme göre
  jakoben: Demokrasi yanlısı. Tepeden inmeci
  jakuzi: Yıkanma havuzu.
  jaluzi: Şeritlerden oluşan perde.
  jargon: Belli bir zümreye veya meslek grubuna özgü günlük konuşmada kullanılan kelimeler bütünü, ağız
  jenerasyon: Kuşak, nesil
  jenerik: Tanıtma adı ya da yazısı.
  kadim: Eski zamanlara ait
  kadirşinas: Değerbilir.
  kampüs: Yerleşke
  kalibrasyon: Ölçümleme.
  kalifikasyon: Ustalık kazanma, vasıflı nitelikli olma.
  kanalize olmak: Tek bir hedefe kilitlenmek, odaklanmak
  kanıksamak: Çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak
  kaos: Karışıklık
  kaotik: Kaos, karmaşık olma durumu, kargaşa hali.
  kapı aralamak: Bir konuya giriş yapmak, karşısındakini hazırlamak
  karakteristik: Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik.
  kariyer: Meslek, uzmanlaşma
  karizma: Büyüleyici özellik
  karşın:
  keza: Nitelenecek herhangi iki ayrı şeyde nitelemenin tekrarlanmaması için ilk şey nitelendikten sonra ikincinin niteliğinin de aynı olduğunu belirtmek için "oda öyle, aynı biçimde" anlamlarında kullanılır
  kırılma noktası: Bir olay veya gelişmenin ulaştığı en duyarlı an, değişmeye en müsait olduğu durum
  klasifikasyon: Sınıflandırma
  klon: Kopya.
  kombinasyon: Birleştirme.
  kompanse: Dengelenmiş
  kompetan: Uzman, yetkili.
  kompleks: Karmaşık
  komplike: Karmaşık, çözülmesi ve anlaşılması güç
  konfirmasyon: Doğrulama, geçerleme, onaylama
  konjonktür: Bir ülkenin ekonomik ve siyasi durumunu ifade eden bir kelime
  konsantrasyon: Yoğunlaşma
  konsensüs: Görüş birliği, bir noktada anlaşma, uzlaşı
  konsept: Kavram. Tarz. Anlayış, görüş
  konsültasyon: Doktorların fikir alışverişi, danışım.
  kontrast: Karşıt, karşıtlık
  koordinasyon: Eşgüdüm, uyum
  koordine: Çeşitli işler arasında bağlantı, uyum ve düzen sağlama, eş güdüm
  kozmik: Evrensel
  kozmopolit: Farklı etnik kökenlerden insanları içinde bulunduran
  kripto: Gizli, saklı, şifreli.
  kriter: Ölçüt, kıstas
  kuvvetle muhtemel: Büyük bir ihtimal
  kümülatif: Toplam
  lakırdı: Laf, söz. http://www.lafsozluk.com
  lakin: Ama, ancak
  lanse etmek: Öne sürmek, sunmak
  lansman: Tanıtım.
  literatür: Edebiyat, kaynak, yazın
  makro: Büyük, geniş
  malayani: Boş ve yararsız, saçma
  mamafih: Ama, ancak
  mantalite: Anlayış, zihniyet
  marjinal: Aykırı, sıra dışı
  markaj: Tutma, gölgeleme.
  maruzat: Mevki, makam veya yaş bakımından büyük birine sunulan, bildirilen dilek veya bilgi, sunuş
  mecmua: Dergi
  menfi: Olumsuz, negatif
  mental: Zihinsel
  meta: Mal, ticaret malı, sermaye
  metafor: Mecaz. Bir şeyi başka şey ile benzetmeye, kıyaslamaya, anlatmaya yarayan mecazlar
  metamorfoz: Başkalaşma.
  metropol: Büyükşehir, anakent
  mevzubahis: Söz konusu ile benzer anlamda
  mezkur: Adı geçen, sözü edilen
  mikro: Küçük, dar
  milenyum: Binyıl.
  minval: Biçim, yol, tarz
  misyon: Özel görev
  monoton: Tekdüze, sıkıcı
  motivasyon: İsteklendirme, güdüleme
  motive: İstek
  motto: Slogan, özdeyiş
  mönü: Menü
  muallak: Asılı, sonuca bağlanmamış, sürüncemede kalmış
  muamma: Anlaşılmayan, bilinmeyen şey, bilmece
  muazzam: Çok büyük, çok iri, koskoca
  muğlak: Anlaşılması güç
  muhammen: Oranlanan, tahmin edilen
  mutedil: Ilımlı
  mutlak: Kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan, bağımsız, saltık, salt, arı
  mübalağa: Abartma
  mükellef: Sorumlu, vergi yükümlüsü
  mülahaza: Düşünce
  mülemma: Alaca renkli, renk renk. Bulaşmış, sıvanmış
  müspet: Olumlu, pozitif
  müsterih: Bütün kaygılardan kurtulup gönlü rahata kavuşan, içi rahat olan
  müstesna: Dışında, ayrı, hariç tutularak
  mütebessim: Gülümseyen güleç
  mütedeyyin: Dindar
  müteessir: Üzüntülü
  mütemadiyen: Ara vermeden, sürekli olarak
  naçizane: Önemsiz, değersiz
  namütenahi: Sonsuz, ucu bucağı olmayan bir biçimde
  natürel: Doğal
  ne var ki:
  nitekim: Sonuç olarak
  norm: Kural olarak benimsenmiş
  nüans: İnce ayrım, ayırtı
  nükte: İnce anlamlı söz, düşündürücü espri
  objektif: Nesnel, tarafsız
  obsesif: Takıntılı.
  ofansif: Atak yapmaya dayalı.
  olgu: Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
  oportünist: Fırsatçı.
  opsiyonel: Seçmeli, isteğe bağlı
  optimist: İyimser
  optimizasyon: En iyi duruma getirmek
  optimum: En elverişli, en iyi olan.
  orijin: Köken, başlangıç, kaynak, soy, sop
  oryantasyon: Yönlendirme. Uyumlanma. Eğitme.
  otantik: Eskiden beri mevcut olan özelliklerini taşıyan
  otokritik: Öz (kendini) eleştiri
  öngörü: Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme.
  öykünmek: Birinin yaptığı gibi yapmak, birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit etmek
  özgün: Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal.
  paradigma: Değerler dizisi, dizi
  paradoks: Çelişki, aykırı düşünce
  parametre: Değişken
  partikül: Parçacık
  pejmürde: Eski püskü, dağınık, perişan
  pek tabi:
  periyodik: Süreli, dönemli
  periyot: Süreli
  perküsyon: Vurmalı çalgı.
  perspektif: Bakış açısı
  plankton: Sularda yaşayan mikroskobik canlılar.
  platform: Alan
  plaza: İş merkezi
  polemik: Tartışma
  potansiyel: Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gizil. Gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan
  pragmatik: Yararcı, faydacı, çıkarcı, menfaatçi.
  prensip: İlke
  prezantabl: Sunulabilir durumda olan. Derli toplu, düzenli. Olumlu özellikleri bir arada bulunduran
  prezantasyon: Sunum, tanıtma, takdim etme
  profil: Kimlik
  prosedür: İşlem. Yöntem
  proses: Süreç
  prototip: İlk örnek
  provoke: Kışkırtma
  prömiyer: İlk gösteri
  rantabl: Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli.
  rasyonel: Akılcı
  reaksiyon: Tepkime
  realite: Gerçeklik
  reel: Gerçek
  referans: Kaynak, kaynak gösterme.
  rekreasyon: Eğlence ve spor amacıyla yapılan etkinlik, bu etkinliklerin yapılması için hazırlanan yer.
  retorik: Güzel söz söyleme, hitabet sanatı.
  retrospektif: Geriye dönük, geçmişi ele alan.
  reverans: Sahnede selam vermek için dizleri kırarak yapılan hareket
  revize: Yenileme, düzeltme
  rezidans: Konut
  rezonans: Frekansların ya da titreşimlerin başka frekans ve titreşimi etkileyerek kendine benzetmesi, frekansların uyumu.
  rutin: Alışılagelen, sıradan, sıradanlık.
  safsata: Gereksiz söz
  salık vermek: Tavsiye etmek, önermek
  salt: İçinde yabancı bir öğe bulunmayan, yabancı bir şey karışmamış, arı, mutlak
  sansasyonel: Çarpıcı
  sarkastik: Acıtıcı bir şekilde alay eden, ironik.
  sav: İleri sürülerek savunulan düşünce.
  seans: Oturum
  segment: Bölüm
  seleksiyon: 1. Seçim. 2. Ayıklanma. Doğal seleksiyon vb.
  semantik: Anlamları inceleyen bilim, anlambilim
  sempozyum: Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantı, bilgi şöleni
  semptom: Bulgu, belirti
  senkron: Eş zamanlı, aynı anda, aynı şekilde hareketle
  sentez: Düşüncenin ayrı öğelerini, ya da ayrı düşünce veya ideolojileri mantıksal bir tarzda bir araya getirme işlemi
  sentezleme: Bir araya getirme, birleştirme
  serzeniş: Yakınma.
  sığ: Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan.
  simya: Elementleri altına çevirmek isteyen bir öğreti alanı.
  sinerji: Görevdaşlık, eş etkime, birliktelik. Birkaç insanın bir araya gelip herhangi bir konuda fikir yürütmeleri
  skala: Gösterge çizelgesi.
  skolastik: 1. Düşünmeyi ve düşünerek ortaya çıkan özgür düşünceleri reddederek sadece belli bir kesimin dediklerinin doğru olduğunu kabul eden düşünce sistemi. 2. Orta Çağ yöntemlerine uygun, eski
  slayt: Sunu
  sofistike: Karmaşık, yapmacık, yanıltıcı
  son tahlilde: Sonuç olarak
  söylem: Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade, söyleyiş, telaffuz
  söz konusu: Bahse konu, konu edilen
  spekülatif: Kurgusal, saptırıcı, yanıltıcı
  spesifik: Özellikli, yalnız bir türe özgü olan
  spesiyal: Özel
  sponsor: Destekleyici
  spontane: Anlık. Kendiliğinden. Doğaçlama
  stabil: İstikrarlı, sabit
  stabilize: İstikrarlı. Kararlı bir duruma getirmek, sağlamlaştırmak
  statüko: Süregelen düzenin korunması durumu. Yürürlükteki antlaşmaya göre olması gereken veya süregelen durum
  stokastik: Değişken, rastlantısal.
  suistimal: Görev, yetki vb.ni kötüye kullanma
  sularında: Saat gibi kelimelerle birlikte yaklaşık zaman bildiren bir söz, raddelerinde, civarında.
  sübjektif: Bireyin düşünce ve duygularına dayanan, öznel
  sübvanse: Para yardımı yapmak, desteklemek
  süje: Konu, özne.
  sürrealite: Gerçeküstü
  sürrealizm: Gerçeküstücülük
  sürünceme: Bir işin sonuçlanıncaya kadar boş yere uğradığı gecikmelerin tümü.
  şayet: Eğer
  şerh: Açma, ayırma
  şöyle ki: Açıklama cümlesi başlangıcında söylenir
  takdire şayan: Takdir edilmeyi hak eden
  temaşa: Hoşlanarak bakma, seyretme. Seyredilecek görüntü, görülmeye değer şey
  tenzih: Kusur kondurmama
  teori: Kuram, nazariye
  terminoloji: Terimler dizgesi, terim bilimi
  tevatür: Bir haberin ağızdan ağıza yayılması, yaygın söylenti
  teveccüh: Bir yana doğru yönelme, yüzünü, çevirme. Güler yüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma
  tezat: Çelişki, karşıtlık.
  tını: Söyleniş biçimi, ses özelliği, vurgu
  trajedi: Facia. Acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, ağlatı
  trajikomik: Hem acıklı hem güldürücü özelliği olan olay ya da durum
  trend: Eğilim
  türbülans: Bir sıvının ya da gazın hareket halindeki düzensizliği, çalkantı
  ütopik: Ütopyaya dayanan, imkansız
  ütopya: Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce.
  varyasyon: Değişim biçim, değişim, çeşitleme
  veciz: Kısa ve etkili söz
  veçhe: Yön
  velev ki: İster, isterse, olsa da, kaldı ki, hatta, "-hadi diyelim öyle oldu" anlamlarında kullanılır
  vesselam: "İşte o kadar, son söz şudur, kısacası" anlamlarında kullanılan bir söz
  yadsımak: İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
  yakamoz: Denizdeki parıltı.
  yaşanmışlık:
  yazın: Edebiyat
  yordam: 1. Yatkınlık, alışkanlık, yeti, yetenek, meleke 2. Kılavuz, yöntem, bir şeyin aracılığı. El yordamıyla vb.
  zaruret: Zorunluluk, gereklilik
  zikretme: Adını söylemek, anmak
 • Bir de satranç tahtası vardı, hiçbir zaman sonunu getiremediği darmadağın oyunlar düzenliyordu. Bir kalesi eksikti, yerini bir mermiyle ya da bir madeni parayla doldurması gerekiyordu.
  Jorge Luis Borges
  Sayfa 127 - İletişim Yayınları
 • Kapitalizm ve meta, anarşik iletişim teknikleri, para dolaşımının sınırsız otoritesi, güvenlik takıntısı, işte bunlar çağdaş dünyanın, tüm biçimleriyle devrim arzusunun serpilip gelişmesinin karşısına çıkardığı dört ana engeldir. Bu engeller, önüne geçilemez hakiki yaşam ve mutluluk fikrinin, tüketime dayalı bir tatmin görünüşüne indirgenmesini hedeflerler.

  Peki, felsefe bu bahse, bu meydan okumaya nasıl yanıt vermeli? Yanıt verebilir mi? Buna muktedir mi?

  Buna ana hatlarıyla bir yanıt verebilmek için, dünya çapında felsefenin durumunu olabildiğince basitleştirelim. O zaman üç ana akım ayırt edilecektir.

  İlk olarak, Alman Romantizmine kadar uzanan fenomenolojik ve hermönetik akım vardır ve bu akımın önde gelen çağdaş temsilcileri, geniş anlamda, Heidegger ve Gadamer’dir.

  İkinci olarak, kökenini Wittgenstein ve Carnap’la birlikte Viyana çevresinde bulan ve bugün tüm İngiliz ve Amerika üniversite felsefesine hâkim olan analitik akım vardır. Ve üçüncü olarak, diğer ikisinin yolunu izleyen ve Jacques Derrida ya da Jean-François Lyotard bağlantısıyla düşünüldüğünde kuşku­suz Fransa’da daha etkili olmuş olan postmodern akım vardır.


  Elbette, bu üç temel yönelimin bağrında, sayısız karışım, ke­sişim, düğüm ve ortak payda bulunur ama sanırım bunların,
  mevcut durumun kabul edilebilir bir tür haritasını çizmek gibi bir üstünlükleri var. Bizi burada ilgilendiren, her akımın felsefe
  arzusunu ve bu arzunun gerçek dünyada olası yaratıcı etkileri­ni nasıl ifade ettiği ya da saptadığı. Yani her akım için, duygusu
  ( affect) 2 gerçek mutluluk olan hakiki yaşama dair açık ya da ör­tük tanım nedir?

  Hermönetik akım amaç olarak varoluşun ve düşünceninşifresini çözmeyi seçer ve merkezî kavramının yorum kavra­mı olduğu söylenebilir. Anlamı karanlık, gizil, saklı, meçhul sözler, eylemler, şekillenmeler, tarihsel yazgılar vardır. Bir yo­rum yöntemi bu karanlığın aydınlatılmasının peşine düşecek
  ve bizzat varlığın yazgısıyla bağlantısı içinde bizim yazgımızın bir figürü olan ilksel bir anlamı oluşa getirmeye çalışacaktır.
  Eğer asli işlemci yorum kavramı ise söz konusu olan kuşkusuz başlangıçta görünür olmayan bir anlamın örtüsünü kaldırmak
  ya da bu anlamı açmaktır. Hermönetik soy ağacı felsefesinin en önemli ve nihai karşıtlığı kapalı ve açık karşıtlığıdır. Felsefe­
  nin yazgısı, gizil anlamda açıklıkta durmak ve netice itibarıyladüşünceyi anlam kapalılığına, gizilliğine ve karanlığına gömülmüşlüğünden kurtarmak ve onun yolunu açmaktır. Devrimci
  arzu, düşüncede, bir aydınlanma arzusudur. Ve gerçek mutluluk da Açıklığın öznel figürüdür.

  Analitik akıma göreyse felsefenin amacı, anlama sahip ya da anlamı olan önermelerle anlama sahip olmayan önerme­
  ler arasına, söyleme hakkına sahip olduklarımızla söylenmesi olanaksız olanlar arasına, paylaşılan/ortak bir anlam etrafında
  uzlaşma sağlanabilenlerle buna elverişli olmayanlar arasına ke­sin bir sınır çekmektir. Burada temel araç yorum değil, bizzat
  önerme tümcelerinin dilbilgisi ve mantık bakımından çözüm­lenmesidir, zaten bu yüzden bu akım geniş ölçüde, matematik­
  sel biçimi de dâhil olmak üzere mantığın mirasına başvurmuş­tur. Dilin yasalarının ve kaynaklarının incelenmesi söz konu­
  sudur ve bu kez merkezî kavram kural kavramıdır. Anlam üze­rinde uyuşmaya izin veren kuralı ortaya çıkarmak, işte felsefe
  etkinliğinin asli bahis konusu nihayetinde budur.

  Söylemek gerekir ki bu kez en önemli karşıtlık kapalı ve açık arasında de­ğil, kurallı/düzenli olan ile kural dışı/düzensiz olan arasındaki,
  bilinen bir yasaya uygun olan ile bir kurala göre belirlenebilen her yasadan azade olduğundan ister istemez yanılsamaya ve
  uzlaşmazlığa yol açan arasındaki karşıtlıktır. Bu görüş açısın­dan felsefe tedavi ve eleştiri amacı güder. Yapılması gereken,bizi bölen yanılsamaları, ayrılık ve karşıtlık yaratan anlamsız­ları (non-sens) ortadan kaldırmaktır. Devrimci arzu, düşüncede, anlamın demokratik paylaşımı arzusudur. Ve gerçek mutluluk da demokrasi duygusudur.

  Nihayet, postmodern akım felsefenin amacı olarak modern­liğimizin yerleştirdiği apaçıklıkların yapısını sökmeyi görür.
  Bu sefer söz konusu olan gizli bir anlamın kabuğunu çatlatıpaçmak ya da anlamı anlamsızdan ayırt etmek değildir. Söz ko­
  nusu olan, bizzat anlam sorusunu başka bir şekilde ortaya koy­mak ve bunun için de onun önceki hâlinin yapısını sökmek,
  özellikle 19. yüzyılda ve öncesinde kurulan tarihsel özne, iler­leme, devrim, insanlık fikri gibi büyük yapıları dağıtmak, boz­mak gerektiğini göstermek ve hem düşüncede hem de eylem­de indirgenemez bir kayıtlar (registre) ve diller çokluğu, yani
  anlama dair bütünselleştirici bir sorunsal içinde soğurulmaya ve birleştirilmeye izin vermeyen bir çoğulluk olduğunu göz­
  ler önüne sermektir. Temelde postmodern düşüncenin gayesi bütünlük fikrini yapısöküme uğratmaktır; bu yolla felsefenin
  kendisi masaya yatırılır ve istikrarı bozulur. Öyle ki postmo­dern akım daha ziyade melez ya da arı olmayan uygulamalar diye adlandırılabilecek şeyleri etkinleştirecektir. Düşünceyi sınırlara, kenarlara, ara cümlelere yerleştirecektir. Özellikle de
  postmodern akım felsefi düşünce mirasım, onu sanatın yazgı­sına bağlayan bir oyunda konumlandıracaktır. Velhasıl devrimci
  arzu yeni yaşam biçimleri icat etme arzusudur ve gerçek mutluluk da bu biçimlerin zevkinden başka bir şey değildir.
  Öyleyse şimdi bizi ilgilendiren, kendimize bu üç başat yö­nelimde ortak özellikler olup olmadığım sormaktır. Bunların,
  dünyanın felsefe arzusuna karşı koymak için tutuştuğu bahse karşılık verme ta alarmda, şu ya da bu noktada koşut ya da kar­
  şılaştırılabilir yollar tutup tutmadığım kendimize sormaktır.

  Öncelikle çok önemli olumsuz bir özellik vardır. Bu üç akım metafiziğin sonunu ve dolayısıyla adeta felsefenin, en azındanklasik anlamında ya da Heidegger’in söyleyeceği gibi yazgısal anlamında felsefenin sonunu ilan eder. Heidegger’e göre, meta­
  fiziğin tarihinin sona ermesi/kapanışı (clöture) söz konusudur. Felsefe metafizik unsurun içinde daha ileri hareket etmekte
  yetersiz kalmaktadır. Ve bu sona erme, varlığın ve düşüncenin tarihinin tüm bir döneminin de sona erişidir. Aynı zamanda, “hakikat arayışı” diye tarif edilen geleneksel tanımıyla klasik felsefeye yön veren hakikat idealinin yerini anlamın çoğullu­
  ğu fikri alır. Felsefenin güncel parolasının, klasik felsefenin (ya da dilerseniz metafiziğin) merkezî kategorisi olan hakikat ile
  modernlikte klasik hakikat sorusunun sona erdiği yerde vücut bulduğu varsayılan anlam sorusu arasındaki kesin karşıtlık et­
  rafında şekillendiğine ben derinden kani olmuş durumdayım.


  Hermönetik akım için hakikat, varlığın yazgısal anlamı yö­nünde aşılması gereken, metafiziğin bir kategorisidir. Dünya,
  hiçbiri aşkın olmadığı için öne çıkamayan birbirinin içine geç­miş yorumlardan mürekkeptir. Açıklığın müstakbel egemenli­
  ği bizi, vaktiyle doğru fikrin temsil ettiği soyut tekanlamlılıktan kurtarır.

  Analitik akım için, “hakikat arayışı” gibi büyük bir tasarıyırafa kaldırmak gerektiği açıktır. Yegâne başlangıç noktası öner­
  me tümcelerinin oluşturulmasıdır. Anlamın kendisi referans alman dil bilgisine bağlıdır. Anlam ile anlamsız arasında sınır
  çekmek istendiğinde hep, içinde yapıp ettiğimiz kurallar evre­nine göndermede bulunmamız gerekir. Netice itibarıyla kıyas
  götürmez pek çok anlam ya da birçok anlam rejimi vardır vebu da tam olarak Wittgenstein m dil oyunları diye adlandırdı­ğı şeydir. Dil oyunlarının çoğulluğu, hakikatin yönlendirdiği
  saydam bir düşünceye dalma (recollection transparante) fikrine
  açıkça karşıttır.

  Son olarak postmodern akım, hakikatlerin geleneksel da­yanağını, yani felsefenin geleneksel olarak özne adını verdiği
  şeyi -ki hakikat özne için vardır- yapısöküme uğratır. Özne kategorisinin metafiziğin bir ürünü olması nedeniyle yapısö-kümü amaçlamanın postmodern akımın asli bir ekseni olduğu söylenebilir. Dolayısıyla kendisi için, kendisi aracılığıyla ya da kendisinden hareketle bir hakikatin var olacağı bir özne yok­tur. Yalnızca birbirine benzemeyen oluşlar, vakalar ve meyda­na çıkışlar vardır ve bu bambaşka vakaları karşılamak için de
  birbirinden farklı söylem türleri vardır.
  Nihayetinde, hermönetik, analitik ve postmodernlik, mo­dernliğin simgesi olan açık ve çoğul anlam ile metafizik, arka­
  ik, hatta “totaliter” olarak görülen tekanlamlı hakikat fikri ara­sında üç açıdan karşıtlık ortaya koyar. Olumsuz ortak özellik
  için bu kadar söz yeter.


  Şimdi de olumlu açıdan bakarsak, çok çarpıcı ortak bir özellik vardır: Dilin merkezî önemi. Hakikaten de bu üç akım aracılığıyla ve bunların yapısı içinde, Batı felsefesinde büyük
  dil dönemeci diye adlandırılabilecek şey vuku bulmuştur. Di­lin merkezî yeri, yine burada da, bu üç akım içinde farklı farklı biçimlerde ortaya çıkmış olsa bile üçünün belki de en görü­nür ortak özelliğidir. Hermönetik akım için, elbette, yorum,yorumlama etkinliği temelde söz edimlerinden, anlamlama
  edimlerinden hareketle gerçekleşir ve dil son tahlilde açıklık meselesinin işlediği mahallin ta kendisidir. Başka hiçbir yer­
  de değil de işte burada, “söze doğru yolda [olmada]”3 bizim düşünceye yatkınlığımız gerçekleşir (zira söz/dil de (parole) yorum usulü içinde anlaşılmalıdır). Analitik akım için, ana madde önerme tümceleridir ve nihayetinde, felsefe kuralın gücünün etkisi altında genelleşmiş bir tür dil bilgisidir [gra­
  mer]. Var olanlar, cümleler, fragmanlar ya da söylem türleridir.

  Son olarak, postmodern yapısöküm, metafizik soyutlamaların sabitliğine karşı yürütülen bir dil ve yazı faaliyetidir. Böyleceüç akım da, dil meselesini olduğu hâliyle felsefenin mutlak
  merkezine yerleştirir ve ister yorum ister kural ister söz ve yazı karşıtlığı kisvesi altında yapısöküm söz konusu olsun, en niha­
  yetinde dil, zamanımızın büyük tarihsel aşkınlığı diye adlandı­rılabilecek şey olarak kabul edilir. Sonuç olarak, basitleştirerek
  söylersek, ana eğilimleri içinde çağdaş felsefenin iki aksiyom
  öne sürdüğünü söylemek gerekir, onun kurucu mantığı budur:

  - ilk aksiyom: hakikat metafiziği olanaksız hâle gelmiştir.
  - ikinci aksiyom: dil düşüncenin ana yeridir çünkü anlam
  meselesinin mesken tuttuğu yer orasıdır.
  Bu iki aksiyom kendi tarzlarında bugünün felsefi sorusu­nun asli parolası olan karşıtlığı yapılandırır.

  Benim kendi konumuma gelecek olursak, bu iki aksiyomda -hakikat metafiziğinin olanaksızlığı ve dilin kurucu niteliği- büyük bir tehlike vardır. Bu tehlike, felsefenin, kendi aksiyomlarından yola çıkarak kendi arzusunu, çağdaş dünyanın bu arzuya uyguladığı baskı karşısında ayakta tutmaktan aciz olmasıdır. Kısacası bu, her türlü devrimci erdemi kaybetme ve hatta salt bireyci ve kimlikçi tatmin öğretisinden yana durarak hakiki yaşam ve dolayısıyla mutluluk gayesini terk etme tehlikesidir.
 • Sonunda yazınsal metni çözümlemek, öteki bütün öğeleri yanında, bazen de öncelikle, metnin dilini çözümlemektir. Doğrudan verilmiş anlamların yanında, yazınsal dilin susku noktalarının bulunduğu bağlamdan çıkarılacak anlamlar, bazen yazarın da öngörmediği gizil anlamlar taşıyabilir ki, bu anlamlandırma süreci büyük ölçüde dil içinde yaşanır.