1000Kitap Logosu
Resim
Derdli dil gaflette kalma derdine dermâna bak Tutulup berzahda olma mevti yok gülşâne bak Enfüsü âfâkı seyret mahşerin bir aynıdır Harfi savtı olmayan bir mekteb-i irfâna bak Her beşer sûretli cinni cân mı sandın zâhidâ Cânın üzre tahtı kurup oturan sultâna bak Dil uzatma kâinâtın Hâlik'ı hep birdürür Kimseyi hor görme dâim sendeki noksâna bak Sordular ruhdan Resûlullah cevâbın vermedi Ol Ebü'l-ervah iken setrettiği hemyâna bak Birtakım dehrî oturmuş akl u ruhdan bahseder Nâsı idlâl eyleyip söyleşdiği yalana bak Hak "Guli’r-rûhu min emri Rabbî" buyurmuş iken Kendi kendinden çıkarıp söyleyen süfyâna bak Çok kulak verme bu kavmin ekseri deccâlidir Hak Teâlâ'nın kelâmı Hazret-i Kur'an'a bak Hem müfessirden muhaddisden sahih ahbâr ile Mustafa'nın söylediği dürr ile mercâna bak Hâr u hâsdır ekseri sözler bırakma kalbine Dil sarâyın pâk edip Hak'tan gelen mihmâna bak Sen bu nefsin pençesinden kurtaramazsın özün Arayıp bul bir hekîm-i hâzıkı Lokmân'a bak Pîr-i Sâmî hazretine var yürü ihlâs ile Kul olup dur kapısında hizmet-i merdâna bak Zü'l-cenâheyndir bekâ-ender-bekâ olmuşdurur Gir kanadı altına fevka'l-ûlâ seyrâna bak Sûre-i seb'u'l-mesânidir yüzü hem şübhesiz Oku "Lâ havf " âyetini sûret-i insâna bak Haccü'l-ekber ister isen gel beri ey tâlibâ Sâlih'in bâbında hâdim olduğu sultana bak
1
Beğeni