Giriş Yap
"'Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz" (Maide 5/35). Hafiz Imâdüddin b. Kesìr [rahmetullahi aleyh] bu âyetin tefsirinde şöyle buyurmuştur: "'Vesile, maksadı elde etmeye ulaştıran şeydir. " İsmail Hakki Bursevì (rahmetullahi aleyh] şöyle buyurmuştur: "Bu âyet-i kerime vesile aramayı apaçık emretmektedir. Bu vesile elbette gereklidir. Çünkü Allah Teâlà' ya ulaşmak ancak vesileyle gerçekleşir. Vesileden maksat, hakikat âlimleri ve tarikat şeyhleridir.