352 syf.
Selâmün Aleyküm,

'3003 Hadîs' isimli kitabımız isminden de bilindiği üzre Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hadîsleri arasından ve diğer hadîslerden 3003 tane hadîsin sıralanmış olduğu bir kitap. Hadîsler kitapta numara şeklinde sıralanmış ve hangi hadîsin hangi kaynaktan alındığı hadîslerin altında maâlesef belirtilmiyor. Sâdece kitabın başında bulunan açıklamalarda kaynaklar yazıyor. Bu benim için üzücüydü.. Bunun dışında Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hadîsleri ve diğer hadîslerden hakkında bilgilenmek, amel etmek ve diğer kardeşlerimizi de bilgilendirmek amaçlı çok kıymetli bir kitap. Elbette okunmasını tavsiye eder, hayırlı okumalar dilerim.

Hadîslerin kaynakları: Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Davud, Nesai, Münavi, Beyhaki, Deylemi, Müstedrek, Hatib Bağdadi, Taberani, İmam Ahmed, Muvatta, Hâkim, Camiu's-Sağıyr, Ramuz, Muhtâru'l-Ehâdîs, Dâra Kutnî, Mühnedü'l-Firdevs, Riyâzu's- Sâlihıyn, Kenzü'l-Ummâl, Et-Tâc, Et-Terğîb ve't-Terhîb, Müsned Ebî Avane, Sünen-i Dârimi, İbni Hibban, Tayâlisî, İsfahanî, Ebû Ya'la ve Ebû Nuaym.