"Fenimist ütopyalar, kullanılan dilin yaşam tarzının ifadesi olduğunun farkındadırlar ve sadece yaşamdaki cinsiyet ayrımını değil, bunun yansıması olan dildeki ayrımcılığı da ortadan kaldırmaya çalışırlar. Feminist ütopya yazarları insanın erkek cinsi tarafından temsilini ve kadını aşağı, eksik, kötü tarafta konumlandıran düalist yaklaşımların dil içindeki yansımalarını yok etmeyi hedeflemişlerdir. Dili ataerkil etkilerden kurtarmak için kadın yazarlar, bazı kelimeleri kaldırmış, yeni kavramları karşılayacak yeni kelimeler eklemiş ya da varolan kelimelere yeni anlamlar yüklemişlerdir."