Bir hadis-i kutsîde şöyle buyrulmuştur:
"Namazda okunan her Fâtiha'yı ( kulum ve kendim arasında) iki kısma ayırdım. Kul, 'Bismillahirrahmanirrahim' dediği zaman Cenâb-ı Hak ona mukabil olarak, 'Kulum beni andı' der.
Kul,'Elhamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn' deyince Allah, 'Kulum bana hamdetti.' buyurur.
Kul, 'Errahmânirrahîm' dediği zaman, Allah 'Kulum beni övdü." der.
Kul,'Mâliki yevmi'd-dîn'(O, hesap gününün tek sahibi ve hâkimidir.) deyince, Allah Teâlâ, 'Kulum işini bana havale etti.' der.
(Buraya kadar olan kısım Allah içindir.)
Kul, 'İyyâke na'büdü ve iyyâke nestaîn' (Allahım! Ancak sana kulluk eder, sadece senden yardım isteriz.' dediği zaman, Allah Teâlâ, 'Bu, kulumla benim aramdadır.' der.
Kul, 'İhdina's-sırâta'l-müstakîm ...' (Allahım bizi, kendilerine ilâhî nimet ve faziletler ihsan ettiğin sevdiklerinin yolu olan sırât-ı müstakîme ulaştır. Kendilerine gazap ettiğin ve hak yoldan sapmışların yoluna sevketme!) diyerek sonuna kadar okuduğu zaman, Allah Teâlâ, 'Bu(kısım), kulum içindir, kuluma istediği verilecektir' buyurur."

Müslim, Salât, 38-40; Ebû Davut, Salât, 132; Tirmizî, Tefsîru Sûre, 1; İbn Mâce, Edeb,52.
Abdullah Demiray
Sayfa 55 - Semerkand Basım Yayım Dağıtım A.Ş