Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır de ki;
“Faniyim, fani olanı istemem. Âcizim âciz olanı istemem. Ruhumu Rahmân’a teslim eyledim gayrı istemem. İsterim, fakat bir yâr-ı bâkî isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim. Hiç-ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim”