Yakup Cemil asılmış... Sebebi de; Mustafa Kemal harbiye nâzırı ve başkumandan vekili olmadıkça kurtuluş yoktur, demiş. Sana bir şey söyleyeyim; bu adam faraza muvaffak olsaydı ve ben işitseydim ki Yakup Cemil İstan­bul’da, Mustafa Kemal harbiye nâzın ve başkumandan ve­kili olsun diye isyan etmiş ve muvaffak olmuş, benim bunu kabule tenezzül edeceğimi tasavvur edebilir misin? Evet vaziyeti derhal kabul ederim; fakat İstanbul’a gidip Yakup Cemil’i cezalandırmak suretiyle... Eğer ben onun gibilerin tavsiyesiyle iktidara gelecek bir adamsam, adam değilim!