Bu vaka Avrupa gazetelerini fevkalade alakadar etmiş,
İngiliz ve Fransız matbuatı Mithat Paşa'yı methederken,
Rus neşriyatı Mahmut Nedim Paşa'yı iltizamla Mithat
Paşa'ya aleyhtar bir vaziyet almıştı. Jön Türkler'in reisi sayılan
Mithat Paşa, Tuna valiliğindeki yüksek başarılarından
dolayı halk tarafından çok seviliyordu. Hüseyin Avni Paşa, Sultan Abdülaziz'in hal'i için bir yol arıyordu. Bir görüşme sırasında Mekatib-i Askeriye Nazırı
Süleyman Paşa ve Dar-i Şüra Reisi Redif Paşa bu fikre iştirak etmişlerdir. Süleyman Paşa'nın ikaz etmesiyle Hüseyin Avni Paşa meseleyi Mithat Paşa'ya ve Bahriye Nazırı Kayserili
Ahmet Paşa'ya da açmış ve her ikisinden de muvafakat cevabı aldıktan sonra Sadrazam Rüştü Paşa ile Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi de bu ittifaka ithal edilmiş ve hal'
keyfiyeti kararlaştırılmıştır.