1000Kitap Logosu
Resim
Muwahhid
TAKİP ET
Muwahhid
@ibrahimi_muvahhid
Hiç kuşkusuz İbrahim, tek başına bir ümmetti. Gönülden Allah’a kulluk yapan, (şirki terk edip dini Allah’a halis kılan bir) hanifti. Müşriklerden de değildi/olmadı. (16/Nahl, 120)
139 okur puanı
16 Ara 2020 tarihinde katıldı
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
✍Allah ondan razı olsun sahabeden Abdullah bin Mes'ud şöyle der: "Kim bir yol tutacaksa ölmüş olanların yolunu tutsun. Çünkü dirilerin fitneye düşmeyeceğine güvenilmez. Ölmüş olanlar dediklerim, Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun Muhammed'in ashabıdır. Bu ümmetin en temiz, en itaatkâr kalpli, ilmi en derin, en az tekellüflü olan kişileridir. Onlar Allah'ın Resûlune sahâbi olsunlar, dini ikâme etsinler diye seçtiği bir toplumdur. Binâenaleyh onların hakkını itiraf ediniz, onların hidayet yoluna sıkı sarılınız. Çünkü onlar dosdoğru bir yol üzere idiler." [
Ahmed Bin Hanbel,
Müsned,
3/134] ●Yine başka bir rivayette Abdullah bin Mes'ud şöyle dedi: "Sizden biriniz, dininde bir kimseyi taklit etmesin! Zira o iman etmişse iman etmiş, küfretmişse küfretmiş olur. İlle de birine uyacaksanız ölmüş olan sahabelere uyunuz! Zira hayatta olanın fitneye düşmesinden emin olunamaz!" [
İmam Taberani
9/152,
Mecmau'z- Zevaid ve Menbau'l Fevaid
1/180,
İmam Beyhaki
10/116,
İmam El Lalakai
Ehli Sünnet Vel Cemaatin İtikadı
1/93,
İbn Hazm El-Endelüsi
el-İhkam 6/255, Hilye 1/136,
Sıfatü's-Safve - Resulullah'ın Ashabının ve Belde Belde Allah Dostlarının Hayatı ve Faziletleri
1/421]
Rasûlullah (ﷺ) buyurdu ki: “Ateş ehlinden / cehennem halkından iki sınıf insan var ki ben onları henüz görmedim: Biri; yanlarında inek / sığır kuyruğuna benzeyen sopalar / joplar bulunan, onlarla insanları döven bir topluluk. Diğeriyse; giyindiği halde açık olan (gerçek tesettürlü olmayan), meyleden ve meylettiren, başları develerin hörgücü gibi olan kadınlar. Bunlar cennete giremez ve kokusu şu kadar / çok uzak mesafeden alınabilen cennetin kokusunu dahi koklayamazlar.” Sahih-i Müslim, Libas, 125
"Muhammed'i Kureyş ile baş başa bırakalım. Taraf olmayalım. Eğer Muhammed galip gelirse O'nu tasdik eder, Onun tarafında yer alırız. Yok eğer Kureyş galip gelirse durumumuzu riske etmemiş oluruz," diyorlardı.
Hz. Muhammed'in Hayatı ve İslam Daveti 2
Haklıdan değil güçlüden, galip görünenden yana yer alan; haklı olmanın ölçütünü güçte, sayıda, çoğunlukta ve zenginlikte arayan cahiliye. Onlara göre eğer kalabalıksanız haklısınız, söylediğinizi çoğunluk yapıyorsa, güçlüyseniz, imkan sizdeyse haklı olan sizsiniz. Eğer gücü elinde tutanlar sizi kötülüyorsa, tüm gücü ile saldırıyorsa, sözlü oklar ya da namlular sizi gösteriyorsa ve mağlup görünüyorsanız, sözünüzün hiçbir kıymeti kalmamıştır. Çünkü sizi savunana da saldırılacak, dünyadaki rahatı ve konforu riske girecektir. Ama yarın Allah "günleri aranızda döndürürse" (3/Âl-i İmran, 140) ve "Rabb'lerinden bir yardım gelecek olsa, kesinlikle, "Kuşku yok ki biz sizinle beraberdik." diyeceklerdir. Oysa Allah, herkesin göğsünde olanı en iyi bilen değil midir?" (29/Ankebut, 10) "Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma!" (2/Bakara, 147) "Çünkü Biz, Elçi ve dâvetçi olarak gönderdiğimiz kullarımız hakkında, tâ ezelden şu hükmü vermiştik: Onlar Allah’ın kitabına bağlı kaldıkları sürece, dâimâ ilâhî yardıma nâil olacak ve mutlaka başarı kazanacaklardır! Çünkü eninde sonunda zaferi elde edecek olanlar, yolumuzda mücâdele eden ordularımızdır!" (37/Saffat, 171-173) "Allah, içinizden iman eden ve bu imanın gereği olarak dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyanlara söz vermiştir: Onlardan önce gelip geçenleri egemen kıldığı gibi, onları da yeryüzünde egemen kılacak, onlar için beğendiği inanç sistemini ve bu inanca bağlı hayat tarzını hem gönüllerde, hem de yeryüzünde sapasağlam yerleştirecek ve yaşadıkları sıkıntıların, korkuların ardından onları güvenlik ve esenliğe kavuşturacaktır. Onlar ki, yalnızca Bana kulluk eder, hiç kimseyi ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Bütün bunlardan sonra, her kim inkâra saplanacak olursa, kesinlikle yoldan çıkmış demektir." (24/Nûr, 55)
Merhametli çocuklar yetiştirelim. Ağlayan birini gördüğünde kucaklayıp sarılan, teselli eden; ağlayan ile alay etmeyen, ağlamayı eziklik görmeyen çocuklar. Düşene gülmeyen, koşup yardım eden çocuklar. Başkasının derdinden bana ne demeyen, kimsenin derdine, üzüntüsüne gülmeyen, küçümsemeyen çocuklar... Kısacası, diğerkam olan, duyarlı olan, vicdanlı çocuklar...
48 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.