Sâirfilmenâm, bir alıntı ekledi.
14 Mar 19:52 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Ezan-ı Muhammedi okundukta İsrafil aleyhisselâm Sûr' a üfürüyor deyu,

Ve abdeste kalkarken kabrimden kalkıyorum deyu,

Camiye giderken mahşer yerine gidiyorum deyu,

Müezzin ikamet edüp cemaat saf tutarken, bu mahşer meydanında yüz yirmi saf olup, seksen safı bizim Peygamberimiz' in ve kırk safı sair peygamberlerin ümmetleri olsa gerektir deyu,

İmam Fatiha' yı okurken sağımda cennet, solumda cehennem, ensemde Azrail, karşımda Beytullah, önümde kabir, ayağımın altında sırat vardır deyu,

Acaba benim sualim âsan, ettiğim ibadet başıma tâc ve yanıma yoldaş ve kabrime çerağ olur mu deyu,

Tefekkür etmeli."

İlmihal Yahut Arzuhal, Mustafa Kutlu (Sayfa 25 - Dergâh Yayınları)İlmihal Yahut Arzuhal, Mustafa Kutlu (Sayfa 25 - Dergâh Yayınları)
Papatyalar, bir alıntı ekledi.
10 Mar 07:57 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi

Imam Şafi ( rahmetullahi aleyhi )
Bir zamanlar İslam diyarı olmuş olan bir yer devir değişip olaylar , siyasi gelişmeler dolayisiyla başkalarının eline geçse bile yine İslam diyaridir.

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz, Mahmud Esad Coşan (Sayfa 195 - Server yayınları)Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz, Mahmud Esad Coşan (Sayfa 195 - Server yayınları)
Yaşar Sami, El-Umm'u inceledi.
12 Şub 23:57 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Mezhebimin imamı,usulu fıkhın imamı,4 mezhebin gülü ve kendisine hadislerin işaret ettiği idda edilen Allameil mezheb.EL umm öyle bir kitabki şafi mezhebi merdiven gibi ona dayanıyor.Yeni türkçeye çevrilen müğnil muhtacın bile temeli ona dayanıyor.Vakti olana anlatırım neler var neler...

-İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul, daima Rabbini razı ve memnun etmeye bakmalı, ihlas sahibi olmalıdır.

İmam şafi

Imam Şafi
İnsanların,
darıldıktan sonra birbirlerinin ayıplarını
ve sırlarını söylemesi,münafıklık alâmetidir...

Vardır birşey.... Tevafuk-2 mi acaba?? :))
Tevafuk-2 mi acaba?? :))

Neyse ders bitti çay içtik... Yanında patlamış mısır.. Gökte dolunay.. Ooooh.. Miss...

İkinci ders okuyoruz... Bizim doktor yine aramış.. Bu sefer çağrı bırakmış demekki.. Çok çalmadı... Bilmiyorum buradaki tevafuk nedir ama belki vardır birşey.. İşte okuduğumuz ikinci ders...

Sekizinci Mektub
ﺑِﺎﺳْﻤِﻪِ ﻭَﺍِﻥْ ﻣِﻦْ ﺷَﻲْﺀٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ

ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

isimleri
ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

e girdiklerinin ve
her mübarek şey'in başında zikredilmelerinin çok hikmetleri var.
Onların beyanını başka vakte talikan,
şimdilik kendime ait bir hissimi söyleyeceğim:
Kardeşim ben ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِisimlerini öyle bir nur-u a'zam görüyorum ki,
bütün kâinatı ihata eder ve
her ruhun bütün hâcat-ı ebediyesini tatmin edecek ve
hadsiz düşmanlarından emin edecek,
nurlu ve
kuvvetli görünüyorlar.
Bu iki nur-u a'zam olan isimlere yetişmek için en mühim bulduğum vesile;
fakr ile şükr,
acz ile şefkattir.
Yani:
Ubudiyet ve
iftikardır.
Şu mes'ele münasebetiyle hatıra gelen ve
muhakkikîne,
hattâ bir üstadım olan İmam-ı Rabbanî'ye muhalif olarak diyorum ki:
Hazret-i Yakub Aleyhisselâm'ın Yusuf Aleyhisselâm'a karşı şedid ve
parlak hissiyatı,
muhabbet ve
aşk değildir;
belki şefkattir.
Çünki şefkat,
aşk ve
muhabbetten çok keskin ve
parlak ve
ulvî ve
nezihtir ve
makam-ı nübüvvete lâyıktır.
Fakat muhabbet ve
aşk,
mecazî mahbublara ve
mahluklara karşı derece-i şiddette olsa,
o makam-ı muallâ-yı nübüvvete lâyık düşmüyor.
Demek Kur'an-ı Hakîm'in parlak bir i'caz ile,
parlak bir surette gösterdiği ve
ism-i Rahîm'in vusulüne vesile olan hissiyat-ı Yakubiye,
yüksek bir derece-i şefkattir.
İsm-i Vedud'a vesile-i vusul olan aşk ise;
Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselâm'a karşı olan muhabbet mes'elesindedir.
Demek Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyan,
Hazret-i Yakub Aleyhisselâm'ın hissiyatını,
ne derece Züleyha'nın hissiyatından yüksek göstermişse;
şefkat dahi o derece aşktan daha yüksek görünüyor.
Üstadım İmam-ı Rabbanî aşk-ı mecazîyi makam-ı nübüvvete pek münasib görmediği için demiş ki:
"Mehasin-i Yusufiye,
mehasin-i uhreviye nev'inden olduğundan,
ona muhabbet ise mecazî muhabbetler nev'inden değildir ki,
kusur olsun." Ben de derim:
"Ey Üstad!
O,
tekellüflü bir tevildir;
hakikat şu olmak gerektir ki:
O,
muhabbet değil,
belki yüz defa muhabbetten daha parlak,
daha geniş,
daha yüksek bir mertebe-i şefkattir." Evet şefkat bütün enva'ıyla latîf ve
nezihtir.
Aşk ve
muhabbet ise,
çok enva'ına tenezzül edilmiyor.
Hem şefkat pek geniştir.
Bir zât,
şefkat ettiği evlâdı münasebetiyle bütün yavrulara,
hattâ zîruhlara şefkatini ihata eder ve
Rahîm isminin ihatasına bir nevi âyinedarlık gösterir.
Halbuki aşk,
mahbubuna hasr-ı nazar edip,
herşey'i mahbubuna feda eder;
yahut mahbubunu i'lâ ve
sena etmek için,
başkalarını tenzil ve
manen zemmeder ve
hürmetlerini kırar.
Meselâ biri demiş:
"Güneş mahbubumun hüsnünü görüp utanıyor,
görmemek için bulut perdesini başına çekiyor." Hey âşık efendi!
Ne hakkın var,
sekiz ism-i a'zamın bir sahife-i nuranîsi olan Güneş'i böyle utandırıyorsun?
Hem şefkat hâlistir,
mukabele istemiyor;
safi ve
ivazsızdır.
Hattâ en âdi mertebede olan hayvanatın yavrularına karşı fedakârane ivazsız şefkatleri buna delildir.
Halbuki aşk ücret ister ve
mukabele taleb eder.
Aşkın ağlamaları,
bir nevi talebdir,
bir ücret istemektir.
Demek suver-i Kur'aniyenin en parlağı olan Sure-i Yusuf'un en parlak nuru olan Hazret-i Yakub'un (A.S.) şefkati,
ism-i Rahman ve
Rahîm'i gösterir ve
şefkat yolu,
rahmet yolu olduğunu bildirir ve
o elem-i şefkate deva olarak da
ﻓَﺎﻟﻠَّﻪُ ﺧَﻴْﺮٌ ﺣَﺎﻓِﻈًﺎ ﻭَﻫُﻮَ ﺍَﺭْﺣَﻢُ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ

dedirir.
ﺍَﻟْﺒَﺎﻗِﻰ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺒَﺎﻗِﻰ

Said Nursî

(Sekizinci Mektub)
Mektubat - 30

Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
24 Oca 12:45 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

...İmam Şafi'ye:
"O kadar insanla dostluk kurdum ki
Ellerim dolu sanıyordum
Başıma bir bela geldiğinde
Kimseye acımayan zamandan şiddetliydi
Dostlarımın ihaneti" dedirten...

Posta Kutusundaki Mızıka, A. Ali Ural (Sayfa 32 - ŞULE YAYINLARI)Posta Kutusundaki Mızıka, A. Ali Ural (Sayfa 32 - ŞULE YAYINLARI)