• Sil baştan başlamak gerek bazen
  Hayatı sıfırlamak
  Sil baştan sevmek gerek bazen
  Her şeyi unutmak

  https://youtu.be/IqbZGfWV-Io
 • EBÛ HHAYYÂN TEVHîDî
  (Nişnbûr 930-Şiraz 1023)

  Bağdat'ta fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ebû Hayyân, babası "tevhîd" denen bir tür hurma sattığı için Tevhîdî diye ünlenmişti. Küçük yaşta annesini kaybeden Tevhîdî kendisine pek de iyi davranmayan amcasının yanında yetişti. İlerleyen yaşlarında dönemin en büyük mantık ve gramer hocalarından ders alma şerefine erişen Tevhîdî, Ebû Saîd Sîrâfi'den Arap grameri okudu. Daha sonra Aristo* mantığını Arap diline uyarlayan ünlü bilgin Ali bin Îsâ Rummânî'ye çıraklık eden Tevhîdî, eserlerindeki diyalektik başarısını bu ustaya borçludur. Eğitiminin ilerleyen dönemlerinde ünlü hukukçu Merverrûzî'den hukuk, Yahyâ bin Adiyy ve Ebû Süleyrnan Sicistânî'den** felsefe dersleri alan yazarımız o çağın bilim ve felsefe alanında yetkinleşmiş otoritelerinden biri olmaya başlamıştı bile. Onun felsefi formasyonundaki en büyük pay, dönemin ilim, fikir ve sanat adamlarına evini açan Sicistânî'nindir. Tevhîdî'nin hocalarından biri de İslam dünyasının en büyük sumerinden Cüneyd-i Bağdâdî'nin talebesi Ca'fer el-HuIdî'dir.

  * Aristoteles (İÖ 384-322): Mantık biliminin, akılcı ve bi limsel görüşlerin öncüsü sayılan Eski Yunanlı filozof. Aristotelesçilik: Aydınlanma Çağı'nda önemini yitiren Aristotelesçiliğin etkileri yine de birçok kültür alanında sürmektedir. Aristotelesçilik Arap ve Türk düşünürler tarafından da ele alınıp yorumlanmış Kîndî, Fârâbî, İbn Sinâ, İbn Rüşd aracılığıyla İslam dininin düşünce yapı sı içinde son derece önemli bir yer almıştır.

  ** Ebü Süleyman Sicistânî: Doğum tarihi tam olarak bilinmemekte, 990 yılı civarında öldüğü sanılmaktadır. Adud ed-Devle'nin çok değer verdiği bir Arap bilgini ve filozofudur.
 • Hayata...
  Yeni başlangıçlara...

  https://youtu.be/IqbZGfWV-Io
 • Şuan okuduğum kitapta bahsetmişler bu testten ne olduğunu merak ettim ve internette araştırırken bu teste rastladım.Sizlerle de paylaşmak istedim.

  Rorschach Mürekkep Testi'ne Göre En Büyük Korkun Ne? https://oned.io/h/749735?j
 • Bitti !!!
  Pers imparatoru Kserkes babasının yapamadığını yapıp Yunan diyarından zaferle dönmeye çabalarken, dini duyguların ordunun başarısının önüne geçmemesi için de çabalıyordu. Zerdüşt Rahip ise Kserkes’in savaşı kazanması halinde dinlerinin tehlikeye girmemesi için dört klan Seçip hazırlar.
  Zerdüşt Rahibin kaleme aldığı kutsal kitap Avesta, 2000 yıllarda kim tarafından nasıl ortaya çıkarılacak ?
  İki arkadaş Nasreddin ve Sungur, Zerdüştlüğü araştırırken hangi gerçeklerle karşılaşacak ?

  Kitap genel itibariyle güzeldi. Ama beni çok yordu. Özellikle İÖ 485’ li yıllara dönülen zamanları çok sıkılarak okudum. Kısaca geçilseymiş bence daha iyi olurmuş. Geçmişe ve günümüze gidip gelerek yazılmıştı. Günümüz kısmında yazılan bölümler çok sardı ve sürükledi mesela. Ama yine de haksızlık etmek istemem böyle kitaplar yazan çok kalmadı. Şimdi ki çoğu kitabın içi boş. Osman hocaya teşekkür ediyorum bu kitap için. Tavsiye ediyorum ama yazıklarımı da kulak arkası etmeyin derim️ 7/10
 • MISIRBİLİME GİRİŞ

  1. Mısırbilim zaman bakımından genellikle Büyük İskender’in Mısır’ı fethiyle (İO 332) sınırlanır, çünkü bu fetihten sonra Mısır ve kültürü ‘’Firavunlar Dönemi’’nden çıkmış, Helenist döneme girmiştir.
  2. Aslında yalnızca sessiz harflerden oluşan Mısır yazısı, zamanla geliştikçe sesli harfleri de ima etme olanağından yararlandı; karakter bolluğundan alfabeye giden adım, ancak Roma dönemi Mısırı’nda, Yunan alfabesinin bazı demotik(halkın kullandığı) ek karakterlerle tamamlanması sonucunda Kıptice(eski Mısır halkı)(22 zaman hâli vardır!) alfabesinin yaratılmasıyla atıldı. 24 karakterlik hiyeroglif ‘’alfabesi’’ (bkz. http://www.ancientscripts.com/images/egyptian_1c.gif) ve bugün başlayanların Mısır dilini öğrenmek ve sözlük kullanabilmek için ezberlemeleri gereken transkripsiyon modern bilimin bir icadıdır.
  3. Kitap yazısında da tercih edilen papirüs en çabuk bozulan yazı malzemelerinden biridir; bu kadar çok miktarda papirüsün günümüze ulaşmasını Mısır’ın kuru iklimine borçluyuz. Bulunan papirüslerin büyük çoğunluğu yayımlanmadan önce müze depolarında korunduğu için mevcut papirüs miktarını kestirmek zordur. Posener’in bir hesabına göre, Neferirkare’de (http://www.ancientscripts.com/images/egyptian_1c.gif) ölüler tapınağına konan en az 9600 metrelik yönetimsel dosyanın yalnızca 13,5 metresi günümüze ulaşmıştır, üstelik bu parçalar Eski Krallık’tan günümüze kalan neredeyse tek kayda değer papirüslerdir, yani o dönemin papirüslerinin en fazla 100.000’de 1’i korunabilmiştir.
  4. Papirüsün değerli olması nedeniyle el yazmalarının silinip yeniden kullanılması nispeten sık görülür.
  5. Eski Mısırcanın en önemli belgeleri Piramit Metinleri’dir. Bunları memurlara ait çok sayıda yaşamöyküsel, hukuksal ve dinsel yazıt, kral fermanı ve mektup izler.
  6. Mısır’ın dinsel metinlerinin ve önemli edebiyat eserlerinin çoğu Orta Mısırcadır, Mısırcaya yeni başlayanların önce dilin bu ‘’klasik’’ evresini iyice öğrenmesi gerekir.
  7. Mısırlıların verdiği özel adlarıyla bile sivrilen iki kapsamlı edebiyat türü vardır: ‘’Öğretiler’’ ve Yeraltı Kitapları. (Bilgelik/Yaşam) Öğretiler, gerçek ya da kurgusal yazarlara atfedildikleri için Mısır edebiyatının anonimliğinden sıyrılmışlardır. Önceleri üst mevkilerden, daha sonra alt mevkilerden de olabilen bir memur, öğrencisinin/oğlunun belirli durumlarda üstlerin, eşitlerine ve astlarına ya da tanrılara nasıl davranması gerektiği konusunda somut talimatlar verir. Yeraltı Kitapları(Ötedünya Rehberleri) ise Yeni Krallıkla sınırlıdır. Ötedünya Rehberleri’nin konusu güneş tanrısının geceleri yeraltındaki gezileridir; bu geziler onun her sabah gençleşmesi ve yeniden doğmasıyla son bulur. Şiirsel görünümler, mutlu ya da lanetli sakinleriyle ölüler dünyasının tüm dehşeti ve vaatleri anlatılır, hatta varolmamanın uçurumuna kadar inilmeye cesaret edilir. En eski resimli kitaplardır.
  8. Mısır’dan bize kalan en eski eksiksiz metin bir memurun özyaşamöyküsüdür.
  9. Din: Mısır’da, dinsel düşünce dünyasıyla iç içe geçtiklerini göz önünde bulundurmadan iktisat hukuk ve bilimi anlamak imkansızdır. Mısır dinini kavrama çabaları her dönemde iki tehditle karşı karşıya kalmıştır: birincisi Mısır dininin olgularını katı bir şemaya, bir sisteme sıkıştırma denemeleri, ikincisi ise bu olguların bir başka dinsel tavırdan yola çıkarak değer yüklenmesi.
  10. Çoktanrıcılık Mısır insanının bilincinde daima vardır.
  11. Mısır insanı için ölüm, varoluşun koşullarından biridir; bu nedenle ona göre tanrılar da ölümlüdür. Ölüm yalnızca lanetliler için nihai sondur, diğer tüm varlıklar içinse yaşamın iki bölümü arasında bir eşik, bir gençleşme, yaşamın yenilenmesidir. Ancak bu olumlu bakışın yanı sıra bir de olumsuz bir yaklaşım vardır, buna göre ölüm zorba bir ‘’haydut’’, ölünün yazgısı ise belirsiz ve üzücüdür.
  12. Eski Ahit ile Mısır dini arasında büyük benzerlikler söz konusudur.
  13. Mısır insanı devlet kavramından yoksundur, onun yerine kraliyet kurumu bulunur. Firavunların salt tanrı(tanrının cisimleşmiş hâli) olup olmadığı tartışmalıdır.
  14. Mısır insanı pratik odaklı olup teoriyle ilgilenmediğinden teknik süreçlerin yazıya aktarılması yaygın değildir. Dolayısıyla piramit ve tapınakların nasıl inşa edildiği, obelisklerin nasıl dikildiği ya da maden ocaklarının nasıl işletildiğine dair tüm veriler günümüz yeniden oluşturumlarıyla ortaya atılır.

  Hem yeni başlayanlar hem de hâlâ araştırma yapmakta olanlar için iyi bir kaynak. Sade ve anlaşılır bir anlatımı var.


  Mısır hiyerogliflerini okumak için tavsiye kaynak: https://www.amazon.com/...p-Step/dp/0520239490