• Avrupa'da 15 nci asırda, okuma yazma bilenlerin sayıca nisbeten az olmasına rağmen, yalnız edebi mahiyette eserler değil, pek çok ilmi eserler de basılmıştır. Müslüman dünyasında ise matbaacılık ancak 18 nci asırda, Türkiye'den başlayarak yayıldı. Müslümanlar ateşli silahları Avrupalılardan hiç tereddüt etmeden almışlardı. Lakin, kafirlerin diğer bir icadı olan matbaacılığı kabul etmek için din alimlerinin fetvasını almak lazım geldi. Çünki basma kitaplardan istifade etmek din ile alakalı olan medrese aleminde büyük değişiklik doğurabilirdi.
  V. V. Barthold
  Sayfa 90 - Akçağ Yayınları
 • 17 nci, 18 nci asırlarda Eçmiyazin Ermenileri İran Şahına birkaç kere müracaat ederek, kendilerini Katolik propagandasından korumasını rica ettiler. Zamanımızda Avrupalıların yapmakta olduğu iktisadi tazyik, Hristiyanlar üzerinde de Müslümanlarda olduğu gibi aynı şekilde hissedilmektedir. 1912 yılında bir Müslüman muharririnin Müslüman birliğini ileri sürerek yazmış olduğu bir makaleye karşı bir Hristiyan gazeteci Arap matbuatında: '' Avrupalılara karşı yalnız Müslümanlar değil, belki hiçbir din ayrılığına bakmaksızın, bütün Şark kavimleri birleşmelidir...'' diye yazdı.
  V. V. Barthold
  Sayfa 45 - Akçağ Yayınları
 • Hålbuki, Asyanın doğusundan hareket eden Türk boyları, Asyanın ortalarına -Türkistan-, kuzeyine-Sibirya-, güneyine-Hint yarımadasının kuzeyi-,
  batısına -İran, Azarbaycan, Mesopotamya, Suriye ile Anadolu-, Afrikanı kuzey
  doğusu -Mısırdaki Kölemenler-ile Avrupanın güney doğusuna-Balkanlar-
  dek göçmüşlerdir. Boylar, ulaştıkları her yeni yeri kendilerine yurt kılmışlardır.
  Kimisi de orada devlet kurup yerli ahâlîyi kendi mensûplarından tefrîk etmemiş,
  tersine, evlilik yoluyla onunla karışmış, böylelikle de tarihî bir Türk -topluluk gen
  havuzu itibârıyla--kavimliliğinden bahis açmamız imkânsız hâle gelmiştir. Kendini
  Türk sayan boyların her biri, farklı üç ana tip olan beyâzlardan, Moğoliler ve hattâ
  çok az sayıda olsa da, zencilerden-zenci kırması-birine dâhil olmuştur. Tarih
  boyunca Türklerin yurtları, Çinlilerin, Moğolların, Farsların, Rusların, Fransızların,
  Almanların, İngilizler ile daha birçok başka milletinkinin tersine, sâbit değil, seyyâl
  olmuşlardır. Bundan dolayı da yukarıda adı anılan milletlerden farklı olarak, sıyâsî
  sınırlarla belirlenmiş bir toprak parçasından ziyâde, özellikle Müslümanlaştıktan
  sonra, onlar, İslâm coğrafyasının kapsamına giren diyârın tamamını yurt bilmiş-
  lerdir: Dârulislâm. Türk için dünya zâten iki kesimden oluşmuştu: Dârulislâm
  ile 'Dârulharp'. Genel 'ülkü yurdu' manâsındaki 'Dârulislâm'ın yanında, Türkün,
  bir de, şehrinin, köyünün yahut obasının bulunduğu mıntıka anlamında somut,
  mevzii memleketi daha olmuştur. Bu belirlememizin de delili nitekim, "memleketin
  neresi?" sorusu ile buna karşılık olarak zikrolunan bölge yahut vilâyet adının yer
  aldığı cevapta görülebilir.
 • Bu tarihi antipati, Avrupa için bir nevi bir cezadır. Kendinden önce gelen her medeniyet, daha önceki medeniyetlerle bağdaşma yoluna gitmiş, Roma, Yunan medeniyeti ile kaynaşmış, Hristiyanlık Romayla uyuşmuş, İslâm, ölü Yunan kültürünü, faydalı bir ayıklamadan sonra dirilterek kendi kültürüne katmış, Yahudilik ve Hristiyanlığı gerçeğe çağırmışken, Rönesans sonrası Avrupa, gerçek bir hümanizmden yoksun olarak, kendisine her müsbet alanda öğretmenlik, yol açıcılık yapmış olan İslâm Medeniyetini bütün gücüyle inkara, yıkmaya, yok etmeye çalışmıştır.
  Sezai Karakoç
  Sayfa 10 - Diriliş Yayınları
 • 67 syf.
  ·Puan vermedi
  Sezai Karakoç’un düşünce türünde kaleme aldığı bu eser muhtelif kavramlardan müteşekkil yükte hafif pahada ağır ve paha biçilmez bir eser. Toplumsal vicdanın sorunsalı haline gelmiş konulara bir bilirkişi edası ile yaklaşmış, teorik olarak çözümler üretmiştir.
  Medeniyet kavramını incelediği ilk bölümde medeniyeti bir ideali olan insanların büyük fedakarlıklarla gerçekleştirdikleri bir hareket olarak tanımlar. Ve medeniyetin teşekkülünde en mühim unsuru fayda faktörü olarak belirler. Yazara göre fayda medeniyette bir amaç değil bir araçtır. Bu yaklaşımın tezahürlerini tarihi otoriteye başvurarak görebilir ve doğrulayabiliriz. İslam kültür ve medeniyetinin asrı saadetten Osmanlının son yüzyıllarına kadar ki devirlerinde ortaya koymuş olduğu sanat, mimari, ilmi, vb. her türlü ürün de amaç maddi yada manevi çıkar sağlamak değil medeniyete katkı sağlamak insanların hayatını kolaylaştırmaktır. Fayda hiçbir zaman amaçlaşmamıştır. Zira böyle olsaydı yüzlerce yıl önce ortaya konmuş ürünler günümüze ulaşamazdı. Bu eserlerin uzun ömürlü, işlevsel ve estetik değer taşıyan eserler olması amacın fayda olmadığının bir başka göstergesidir.
  Son olarak yazarın İslam medeniyeti kavramının altını her türlü ırk etnisite ve farklılıklardan temizlemesi ve en büyük birleştirici ortak paydanın din olgusu olduğunu vurgulaması medeniyet kavramını daha anlaşılır kılıyor.
 • TDV İslâm Ansiklopedisi diğer ilim dallarında olduğu gibi hadis ilminin terimleri, temel meseleleri, tarihi, literatürü ve önde gelen simaları hakkında güvenilir, kapsamlı ve anlaşılır bilgiler sunmakta, hadis ve sünnetin Hz. Peygamber'den günümüze intikali sürecinde ortaya konan ilmî mesaiyi bütün yönleriyle ele almaktadır.

  "Hadis", "râvi", "isnad" ve "ulûmü'l-hadîs" gibi maddelerde hadis ilminin temel metot ve yaklaşımları genel hatlarıyla ortaya konulmakta, ayrıca "semâ", "kıraat" ve "münâvele" gibi geleneksel rivayet metotlarından "merfûʻ", "mevkuf" gibi farklı hadis türlerine, "sika", "mütkın" ve "leyyin" gibi râvi nitelemelerinden "ilelü'l-hadîs" ve "garîbü'l-hadîs" gibi alt disiplinlere uzanan çeşitlilikteki hadis terimleri de TDV İslâm Ansiklopedisi'nde müstakil maddeler olarak işlenmektedir.

  TDV İslâm Ansiklopedisi 'nde hadis ilminin gelişim tarihindeki önemli durakları temsil eden "kitâbet", "rihle" ve "tedvîn" gibi konuların yanı sıra "Ebû Hüreyre" ve "Enes b. Mâlik" gibi çok hadis rivayet eden sahâbîlerden "Buhârî", "Müslim" ve "İbn Hacer el-Askalânî" gibi meşhur hadis âlimlerine kadar yüzlerce şahsiyet hakkında müstakil maddeler bulabilirsiniz. Hint alt kıtasında yetişmiş "Mübârekpûrî" ve "Halîl Ahmed Sehârenpûrî" gibi velût yazarlardan Türkiye'de akademik hadis araştırmalarına ve eğitimine önemli katkılarda bulunmuş "Muhammed Tayyib Okiç" ve "Mücteba Uğur" gibi isimlere kadar birçok hadis âliminin hayatları ve hadis ilmine hizmetleri hakkında ilgili maddelerden doyurucu bilgiler edinebilirsiniz. Batı'da hadis çalışmalarında öne çıkan "James Robson" ve "Gualtherus Hendrik Albert Juynboll" gibi oryantalistlere ayrılmış müstakil maddelere de rastlayabilirsiniz.

  TDV İslâm Ansiklopedisi hadis kitaplarının pek çoğu hakkında içerdiği tanıtımlar ve değerlendirmeler sayesinde hadis edebiyatı sahasında da mühim bir boşluğu doldurmaktadır. Rivayet kitapları (el-Âsâr, el-Müsned, el-Câmiu's-sahîh gibi), hadis usulü eserleri ( Maʻrifetü ulûmi'l-hadîs, Mukaddimetü İbni's-Salâh, el-Beykūniyye gibi), sahâbe ansiklopedileri (Üsdü'l-gābe, el-İsâbe gibi) ve râvilerle ilgili biyografik kaynaklar ( el-Cerh ve't-taʻdîl, el-Kemâl, Mîzânü'l-iʻtidâl gibi) ilgili maddelerde hem şekil hem de muhteva özellikleri ile tanıtılmakta, ayrıca "musannef", "müsned", "sünen", "muʻcem", "vefeyât" ve "zevâid" gibi hadis ilmi içinde gelişen telif gelenekleri de aynı adları taşıyan maddelerde değerlendirilmektedir.

  Resûl-i Ekrem'e duyulan hürmet ve muhabbeti yansıtan "şemâil" ve "salâtüselâm" gibi konuların yanı sıra İslâm toplumlarında hadislere dayalı olarak oluşmuş "selâm", "ad koyma", "ziyaret", "tahnîk" gibi toplumsal pratikler de TDV İslâm Ansiklopedisi hadis maddeleri kapsamında yer alır. Hadislerin İslâm toplumlarının değişik katmanlarındaki etkisi ise literatürdeki yansımaları ile birlikte "tıbb-ı nebevî", "zühd ve rekāik", "kırk hadis" gibi maddelerde işlenir.

  "Abdülfettâh Ebû Gudde", "Talat Koçyiğit" gibi hadis ilmine katkılarıyla tanınan, fakat TDV İslâm Ansiklopedisi'nin ilgili ciltleri yayımlandığında hayatta oldukları için kapsam dışı kalan çağdaş hadis âlimleri ek ciltlerde kendilerine yer bulmuştur. Ansiklopedinin elektronik versiyonunda bu tür ilâveler ve yayımlanmış maddeler hakkında yeni ilmî gelişmelere dayalı güncellemeler sürekli devam edecektir.

  Hadis ilminin İslâm medeniyetinin teşekkülünde oynadığı merkezî rolün farkında olan TDV İslâm Ansiklopedisi'nde hadis konularının diğer ilim dallarındaki uzanımlarına da dikkat çekilmiş, farklı ilim dallarıyla ilgili maddelerde bu etkileşim üzerinde durulmuştur.

  İlmî ve edebî üslûba âzami özen gösterilen TDV İslâm Ansiklopedisi hadis maddelerinde belli bir fikriyatın sınırları içinde kalınmadan, anlamayı önceleyen kapsayıcı bir dil kullanılmış, kutuplaştırmak yerine görüş ayrılıklarının sebepleri ve sonuçları üzerinde durulmuştur. İslâm dini ve medeniyeti hakkında İslâm'ın anlam dünyası dışında geliştirilmiş ilmî tespitler ve yorumlar, özellikle modern dönemde ortaya çıkan Batılı çalışmalar da TDV İslâm Ansiklopedisi hadis maddelerinde dikkate alınmış, uygun olan yerlerde bu görüşler aktarılmış ve gerektiğinde ilmî bir üslûp ile eleştirilmiştir.

  TDV İslâm Ansiklopedisi hadis maddelerinin telif ve redaksiyonu büyük ölçüde Türkiye'nin akademik birikimini yansıtan zengin bir yazar kadrosu tarafından gerçekleştirilmiş, bazı maddeler için dünyanın farklı ülkelerinden ilim adamı ve araştırmacıların katkılarına başvurulmuştur.
 • Türkiye'nin önemli düşünürlerinden olan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 100 kitaptan oluşan okuma listesi tavsiyesine dair yazılarının beşincisini yayınladı. ‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’ başlığı ile ile kaleme aldığı yazılarda ödünç bir akıl ile ödünç bir dünya inşa edilemeyeceğinin altını çizen Kaplan, kendi dünyamızı, tarihimizi, toplumumuzu tanımamız gerektiğini savunarak eğitim sisteminin de kendi kültür dinamiklerimizle şekillenmesi gerektiğini ifade ediyor.

  100 kitaplık okuma listesinde İslam'ın Dirilişi, Beş Şehir, Uzun Hikâye gibi yapı taşı diyeceğimiz kitaplar yer alıyor. Bunların yanı sıra yerli ve yabancı yazarların gözünden İslam tarihi, dünya tarihi, mimari, edebiyat ve sosyoloji gibi farklı birçok konu ele alınıyor.
  Benimde hoşuma gittiği için paylaşmak istedim.
  İşte Yusuf Kaplan’ın şimdiye kadar önerdiği okuma listesindeki kitaplar:

  BİRİNCİ AŞAMA OKUMA LİSTESİ

  1-İslam'ın Dirilişi-Sezai Karakoç.

  2-İnsanlığın Dirilişi-Sezai Karakoç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

  3-Diriliş Neslinin Amentüsü-Sezai Karakoç.

  4-Sütun-(Hepsi değil, bazı bölümleri seçilerek okunacak)-Sezai Karakoç.

  5-Yitik Cennet-Sezai Karakoç.

  6-Geleceğimizde İslâm Var-Roger Garaudy.

  7-Bu Ülke-Cemil Meriç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

  8-Beş Şehir-Ahmet Hamdi Tanpınar-(Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

  9-Yaşamak-Cahit Zarifoğlu (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

  10-İnsanlığın Medeniyet Destanı-Roger Garaudy.

  11-Gül Yetiştiren Adam-(Anlatı) Rasim Özdenören

  12-Yoksulluk İçimizde-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

  13-Ya Tahammül Ya Sefer-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

  14-Bu Böyledir-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

  15-Sır-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

  16-Uzun Hikâye-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

  17-Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler-Rasim Özdenören.

  18-Üç Zor Mesele-İsmet Özel.

  19-İslâm'ın Vadettikleri-Roger Garaudy.

  20-Doğu ve Batı Arasında İslâm-Aliya İzzetbegoviç.

  İKİNCİ AŞAMA OKUMA LİSTESİ

  21-Okulsuz Toplum-Ivan Illich-Birey Toplum Yayınları.

  22-Türkiye'nin Maarif Davası-Nurettin Topçu-Dergâh Yayınları.

  23-İslâm Kültür Atlası-İsmail Faruki-İnkılab (“Rehber” kitap bu: Liste bitince 2. kez okunacak)

  24-İslâm Tarihi-3 cilt-Filibeli Ahmet Hilmi ve Ziya Nur Aksun-Ötüken Yayınları

  25-Kur'ân-ı Kerîm Işığında Hz. Muhammed Mustafa (sav)-2 cilt-Osman Nuri Topbaş-Erkam Y.

  26-Mızraklı İlmihal-Semerkand Yayınları

  27-Komünist Manifesto-Marx & Engels.

  28-İlm-i Hâl-S. Ahmet Arvâsî

  29-Tefsir Usûlü ve Tarihi-Ömer Çelik-Erkam Yayınları

  30-Sünneti Anlamada Yöntem-Yusuf el-Karadavî

  31-Çöle İnen Nur-Necip Fazıl Kısakürek

  32-Fıkıh Usûlü-Vehbi Zuhayli-Risale Yayınları

  33-Tasavvuf-William Chittick-İz Yayıncılık

  34-Kelâma Giriş-U. Murat Kılavuz-A. Saim Kılavuz-İSAM Yayınları

  35-İslâm'ın Vizyonu-William Chittick-İnsan Yayınları

  36-Yoldaki İşaretler-Seyyid Kutup

  37-İslâm Düşüncesi-Muhammed İkbal-Külliyat Yayınları

  38-40-Çağ ve İlham-I-II-III-Sezai Karakoç-Diriliş Yayınları

  ÜÇÜNCÜ AŞAMA OKUMA LİSTESİ

  41-Tarih Hırsızlığı-Jack Goody-İş Bankası Yayınları.

  42-Şarkiyatçılık-Edward Said-Metis Yayınları.

  43-Küresel Çağda Tarih Yazmak-Lynn Hunt-Küre Yayınları.

  44-Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek-Marshall Hodgson-Vadi Yayınları.

  45-Dünya Tarihi-William McNeill-İmge Yayınları.

  46-Uygarlıkların Grameri-Fernand Braudel-İmge Yayınları.

  47-Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri-Pitirim Sorokin.

  48-49-Tarih Bilinci-Arnold Toynbee-2 cilt.

  50-İslâm Medeniyeti Tarihi-Wilhelm Barthold, Mehmet Fuad Köprülü-Alfa Yayınları.

  51-53-İslâm’ın Serüveni-Marshall Hodgson-3 cilt-Pegasus Yayınları.

  54-Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi-Osman Turan-Ötüken Yayınları.

  55-Zihniyet ve Din-Sabri Ülgener.

  DÖRDÜNCÜ AŞAMA OKUMA LİSTESİ

  56-Modern Dünyanın Bunalımı-Rene Guenon-İnsan Yay.

  57-Hikmetin Yapıtaşları: Felsefeye Giriş-Douglas J. Soccio-Kaknüs Yay.

  58-Avrupa Düşüncesinin Serüveni-Jaqueline Russ-DoğuBatı Yay.

  59-Batı Düşüncesi Tarihi-Richard Tarnas-2 cilt-Külliyat Yay.

  60-Sosyolojik Düşünce Geleneği-Robert Nisbet-Paradigma-Vadi Yay.

  61-Siyasî Felsefenin Büyük Düşünürleri-William Ebenstein-(Çev.: İsmet Özel)-Şule Yay.

  62-İnsanın Durumu-Lewis Mumford-Açılımkitap Yay.

  63-İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi-Osman Bakar-İnsan Yay.

  64-Hilal Doğarken-Ziyaüddin Serdar-İnsan Yay.

  65-Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi-A. Cüneyd Köksal-İSAM Yay.

  66-Varolmanın Boyutları-William Chittick-İnsan Yay.

  67-İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler-M. Cüneyt Kaya-edisyon-İSAM Yay.

  68-İslâm Düşüncesi Tarihi-M. Şerif-2 cilt-İnsan Yay.

  69-Türkiye’nin Çağdaş Düşünce Tarihi-Hilmi Ziya Ülken-İş Bankası Yay.

  70-Edebiyat Yazıları-1-2-Sezai Karakoç-Diriliş Yay.

  71-Kırk Ambar-Cemil Meriç

  72-Yaşadığım Gibi-Ahmet Hamdi Tanpınar

  73-Sanatın Öyküsü-Ernst Gombrich

  74-Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi-Larry Shiner-Ayrıntı Yay.

  75-Sanat Tarihinin Tarihi-Vernon Hyde Minor-Koç Üniversitesi Yay.

  76-Aşk Estetiği-Beşir Ayvazoğlu

  77-İslâm Sanatı: Dil ve Anlam-Titus Burkhardt

  78-İslâm Mimarisi Üzerine Düşünceler-Turgut Cansever

  79-Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam-Richard Sennett-Ayrıntı Yay.

  80-Sinemanın Hakikati-1. Cilt ve Hakikatin Sineması-2. Cilt-Enver Gülşen-Külliyat Yay.

  Kaplan, dördüncü aşamada bazı kitapların bütün ciltlerine ayrı rakamlar verdiği için son listeyi 75’ten başlattı.

  BEŞİNCİ AŞAMA OKUMA LİSTESİ

  75-Konfüçyüs-Konuşmalar / Analektler (Çev. Murat Karlıdağ) Say Yay.

  76-Eflatun-Devlet.

  77-Aristo-Nikomakhos’a Etik; Politika, Poetika; Metafizik; Ruh Üzerine (Çev. Ömer Aygün, Grekçe Metinle Birlikte, Pinhan Yay.)

  78-Aziz Augustine-İtiraflar.

  79-Descartes-Meditasyonlar; Metot Üzerine Düşünme.

  80-Spinoza-Teolojik-Politik inceleme; Etika.

  81-John Locke-Yönetim Üzerine İki İnceleme.

  82-David Hume-İnsanın Anlama Yetisi Üzerime Bir Soruşturma.

  83-Kant-Saf Aklın Kritiği; Pratik Aklın Kritiği; Yargı Gücünün Krtiği.

  84-Hegel-Tarih Felsefesi; Estetik.

  85-Nietzsche-Deccal (Çev. Yusuf Kaplan-Külliyat Yay); Putların Alacakaranlığında (Çev. Yusuf Kaplan-Külliyat Yay); İyinin ve Kötünün Ötesinde (Çev. Mustafa Tüzel, İş Bankası Yayınları).

  86-Heidegger-Varlık ve Zaman (Çev. Kaan Ökten), Alfa Yay.

  87-Şehristânî-Milel ve Nihal-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte).

  88-Mâtüridiye Akaidi-Nûreddin es-Sâbûnî-Ankara: DİB.

  89-İmamı Azam-Fıkh-ı Ekber; Âlim ve Müteallim-Şamil Yay.

  90-Fârâbî-Harfler Kitabı (Çev. Ömer Türker), İstanbul-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte); İlimlerin Sayımı; Medinetü’l-Fazıla (Çev. İdeal Devlet).

  91-İbn Sina-İşaretler ve Tenbihatlar

  92-Gazâlî-Bilgi, Varlık, Yol (Çev. Asım Cüneyd Köksal)-Timaş-(3 kurucu risale bşr arada).

  Mustesfa-Küre Yay (Fıkıh Usûlü’nün kurucu metinlerinden; Çev. Yunus Apaydın).

  Tehafütü’l-Felâsife (Çev. Mahmud Kaya) Klasik Yay.

  93-İbn Rüşd-Tehafütü’t-Tehafüt, Faslu’l-Makal

  94-İmam Kuşeyrî-Kuşeyrî Risalesi.

  95-İbn Arabî-Füsûsu’l-Hikem, (Ekrem Demirli tercümesi ve şerhi), Kabalcı Yay.

  96-İbn Haldun-Mukaddime (Çev. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergâh.

  97-Cürcânî-Şerhu’l-Mevâkıf-İstanbul-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte).

  98-Yusuf Has Hâcib-Kutadgu Bilig

  99-Ahmed Yesevî-Divân-ı Hikmet ve Yunus Emre-Yunus Emre Divanı

  100-Mevlânâ Celaleddin Rûmî-Mesnevî

  KİTAPLAR 4 FARKLI KALEMLE OKUNACAK

  ‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’ni tamamlayan Kaplan, tavsiye ettiği kitaplar için bir de okuma yöntemi sundu. Kitapları 4 kurşun kalem ile okunmasını öneren Kaplan, "Bu okuma yöntemi, liste kadar önemli" diye belirtti. İşte o yöntem:
  1-Yeşil kalemle-Kilit kavramların altı çizilecek.
  2-Kırmızı kalemle-Önemli satırların altı çizilecek.
  3-Mavi kalemle-Atlanmayacak yerler işaretlenecek veya gerekirse çizilecek hafifçe.
  4-Siyah kurşun kalemle-Kitabın sayfalarının sağ ve sol kenarlarına notlar alınacak, üst boşluklara en önemli cümle yazılacak.
  Okuduğunuzun kitabın birinci bölümü bitince, sırasıyla:
  1-Önce yeşil kalemle çizilen yerler / kavramlar hızla okunacak
  2-Kırmızı kalemle çizilen satırlar okunacak
  3-Sayfaların üst taraflarına yazılan cümleler okunacak...
  Bu üç işlemden sonra kitabın ikinci bölümüne geçilecek. Her bölüm, bu şekilde okunacak..."