• Rahmetli Kamer Genç; Zamanında “Sabah ezanının vaktini en iyi müminler ve hırsızlar bilir. Bizler her erken kalkanı mümin sanıp başa getirdik, alayı hırsız çıktı” demişti! İşte Memleketin Özeti..
 • "Armudun üzüm, sap... yok yok üzümün sapı... Yok armudun sapı... amaan neyse anladınız işte siz!!!"
  "anlayana davul saz, sivrisinek..."
  Ayşen Türkmen
  Sayfa 69 - Altın Post Yayınları
 • Anlayana davul zurna saz, anlamayana sivrisinek, neyse işte uzatmayacağım sivrisineksin.

  Kamer Genç
 • Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
  Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

  Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
  Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

  Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş
  Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

  Sûrete bak vü ma'nîyi sûret içinde tanı kim
  Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam

  Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât
  Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

  Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş
  Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

  Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
  Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

  Gerçi muhît-i a'zâmım adım âdem durur âdemim
  Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam

  Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim
  Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

  Encüm ile felek benim vahy ile melek benim
  Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

  Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim
  Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

  Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile
  Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

  Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim
  Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam

  Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim
  Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

  Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim
  Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam

  Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim
  Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

  Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim
  Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam
 • İnce Memed dağlardadır. Jandarmalar her yerde onu aramaktadır. Onu bulurlar, kuşatırlar ama ele geçiremezler.Askerler kovalar, O kaçar ve aklına Vayvay Köyü gelir.Orası sığınabileceği tek yerdir ve tek umudu Koca Osman’dır.Koca Osman İnce Memed’i çok sever.Ona “şahinim” der. Memed köye gelir. Koca Osman onu bağrına basar.O kadar çok sevinir ki köylüler onun bu sevincine bir anlam veremezler, şaşarlar. Koca Osman’ın, Memed’in köyde olduğunu söylememesi gerekmektedir. Aksi takdirde Memed yakalanır. Çünkü bir eşkıya için dağların dışı çok tehlikelidir. Koca Osman, köylüye Memed’i söylememek için kendini zor tutar, ama ona gözü gibi bakar. Vayvay Köyü’nün ağası Ali Safa Bey, köylülerin köyü terketmelerini ister. Böylece bütün topraklar ona kalacaktır, ama köylü anavatanını terketmek istemez.Bunun üzerine Ali Safa, çok kızar ve onunla köylü arasında amansız bir savaş başlar. Ali Safa onları kovmak için elinden geleni yapar. Hemen her gece adam tutarak köyü kurşunlatır. Birkaç kişi köyü terketse de köylü direnir.Ali Safa, Yobazoğlunun tapusunu ister, ama Yobazoğlu karşılığında onun yağız atını(en değerli atı)ister. Ali Safa mecburen kabul eder, ama ona kin tutar. Yobazoğlu, Ali safa’yı alaya alır, atını aldım, avradını da alacağım diye. Ali safa, Yobazoğlu’nun evini yaktırır. Jandarma, kendi evini yaktığı için!!! Yobazoğlu’nu döver, Yobazoğlu köyü terk eder. Yağız at kaybolur. Onu bulması için Adem görevlendirilir. Yağız at çok değerli bir attır. Onu vurmak mümkün değildir. Çok hızlı ve atik bir attır ki bazıları onun cin, peri olduğunu sanar. Memed hala Koca Osman’ın yanında kalmaktadır.İnce Memed bu kadar bebek yüzlü,genç,ince olmasına rağmen çok büyük işler başarmıştır. Artık bir efsane olmuştur. Vayvay Köyü’nde Seyran adında bir kız vardır. Bu kız çok acı çekmiştir ve hep hüzünlüdür. İçten çok acıklı türküler söyler, herkes onun haline acır. Zeynel de Vayvay köyündendir, Ali Safa’nın adamı olarak bilinir. Ali Safa’ya köyde olup biteni söylemektedir. Köylü, Ali Safa’ya karşı çıkamaz, çünkü arkalarında güvenebilecekleri birisi yoktur. İnce Memed’in köyde olduğunu bilseler çok yüreklenirler ama Koca Osman bunu söyleyemez yoksa kısa sürede Memed’in yeri öğrenilir. Koca Osman sadece cesaretiyle köylüye mesaj vermeye çalışır. Köyün muhtarı Seyfali’dir. Güvenilir bir insandır kendisi. Ali Safa sürekli köyü kurşunlatır ve evleri ateşe verir. Köylü gıkını çıkaramaz. Ferhat Hoca nereden geldiği bilinmeyen,uzun boylu,otuzlarında yiğit esrarengiz bir adamdır. Adem ise yağız atın peşindedir. Bu iş Adem’e, Ali Safa’nın güvenilir bir adamı ve iyi nişancı olduğu için verilmiştir. Koca Osman, Ali Safa’nın saldırılarına karşı koymaya çalışır. O kadar çok sabırsızlanır ki Memed’i söylemek için bütün dikkatleri kendi evine çeker. Memed bundan rahatsız olur ve çaresiz, köyü terketmeye karar verir, hem de çok sevdiği Koca Osman’la vedalaşmadan. Koca Osman Memed’e güvenir ve Memed’in adını vermeden onun yerini göstermeye gider. Bir de bakar ki Memed ortalıkta yok. Kamer Ana’dan öğrenir ki Memed, köyüne gitmiştir. Koca Osman, sinirlenir ve üzülür, ama bunlar Memed’i geri getiremez. Köylü, Memed’in köyde olduğunu duyunca ilk önce çok sevinirler, fakat gittiğini öğrenince şaşırırlar.Köylü, Koca Osman’a niye daha önceden söylemedi diye sitem eder.İnce Memed’in, Vayvay Köyü’nde bulunduğu, sonradan yine kaybolduğu bütün köylere kısa zamanda yayılır. Memed köyüne doğru yola çıkar. Sapa yollardan,kapalı arazilerden Sarı Ümmet’in evine varır, Ümmet ona erzak verir ve hemen geri dönmesini söyler, çünkü köy, askerlerle doludur. Her yerde onu aramaktadırlar. Memed, Hürü Ana’dan köyde olup biteni öğrenir. Memed’in Abdi Ağa’yı öldürmesi köylüyü ilk başta çok sevindirmiştir, ama sonra Abdi’nin yerine silahlı,zalim Kel Hamza gelince köylü, Abdi Ağa’yı mumla aramaya başlamıştır. Köylü Kel Hamza’dan çok çekmiştir ve Memed’e çok kızgındır. Bu arada Memed, Hürü Ana’nın kocası Durmuş Ali’nin öldürüldüğünü öğrenir.Hürü Ana hep Topal Ali’nin Hamza’nın adamı olduğunu söyler.