Yaren, bir alıntı ekledi.
25 Mar 11:56 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Kamer Genç
"Armudun üzüm, sap... yok yok üzümün sapı... Yok armudun sapı... amaan neyse anladınız işte siz!!!"
"anlayana davul saz, sivrisinek..."

Büyük Gaflar, Ayşen Türkmen (Sayfa 69 - Altın Post Yayınları)Büyük Gaflar, Ayşen Türkmen (Sayfa 69 - Altın Post Yayınları)

İnce Memed... Kimine göre canlar yakan bir eşkıyadır, kimine göre adına türküler yakılmış bir halk kahramanıdır Memed, kiminin hayalinde en yakın arkadaşı, kiminin kalbine yerleşmiş bir destan, kimine göre bir toy genç, düzene başkaldıran bir asidir. Benim içinse, bazen benim yapamadıklarımı yapabildiği için takdir ettiğim, bazen içimde çocuksu ve tarif edemediğim duyguları uyandıran, bazen de her insanın hayatında bulunması gerektiğini düşündüğüm yüreklilikte biridir, yiğittir türküsü kadar. Memed bana umut oldu. Yaşar Kemal bana kendimi, gelenek göreneklerimi, değerlerimi, kendi dilimi, kültürümü gösterek bunların ne kıymetli, ne özel varlıklar olduğunu öğretti.

Köyümüzün ilkokulunda görev yapan Serdar öğretmenin aracılığıyla Yaşar Kemal okumaya başladım, ailecek okumaya başladık sonra kuzenler de dahil oldu derken baktım ömründe eline roman almamış olan dayım bile okuyor. Düşünsenize evine her gittiğinizde TV izleyen adam ilk kez televizyonu kapatmış, kitap okuyor :) etkilenmemek elde değil. Bu öyle büyülü bir süreç oldu ki bizde, bulaştıkça yayıldı çevremizdekilere. Kitabı eline alan başlardı ya işte bak bizim şuradan da geçmiş Memed, filanca yerde şöyle yapmış, şu bahsettiği ot burada da şöyle adlandırılır... diye. Biz onu uzunca bir süre misafir ettik evimizde. Tabi ki sadece Memed'i değil; Hatçe'yi, Döne'yi, Iraz'ı, Hürü Ana'yı, Koca Osman'ı, Seyran'ı, Kamer Ana'yı, Değirmenoluk Köyünü, Çukurova'yı, Torosları da sevdik.

Aslında belki bizim aramızdan biri olduğu için bu kadar yer edinmiş gönüllerde. Bizim oralardan bahsettiği için belki bu kadar etkilemiş bizi diyorum ama okuyup etkilenen herkes bizim oralı değilse demek var Memed'de bir şey. Velhasılıkelam İNCE MEMED ANLATILAMAZ, İNCE MEMED OKUNUR efendim ;) Okuyunuz ki sizin de yaşamınıza bir mum yaksın :)

Anlayana davul zurna saz, anlamayana sivrisinek, neyse işte uzatmayacağım sivrisineksin.

Kamer Genç

Seyyid Nesimi
Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş
Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

Sûrete bak vü ma'nîyi sûret içinde tanı kim
Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam

Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât
Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş
Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

Gerçi muhît-i a'zâmım adım âdem durur âdemim
Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam

Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim
Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

Encüm ile felek benim vahy ile melek benim
Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim
Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile
Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim
Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam

Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim
Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim
Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam

Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim
Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim
Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam

hüseyin arslan, İnce Memed 2'i inceledi.
24 Mar 2017 · 10/10 puan

İnce Memed dağlardadır. Jandarmalar her yerde onu aramaktadır. Onu bulurlar, kuşatırlar ama ele geçiremezler.Askerler kovalar, O kaçar ve aklına Vayvay Köyü gelir.Orası sığınabileceği tek yerdir ve tek umudu Koca Osman’dır.Koca Osman İnce Memed’i çok sever.Ona “şahinim” der. Memed köye gelir. Koca Osman onu bağrına basar.O kadar çok sevinir ki köylüler onun bu sevincine bir anlam veremezler, şaşarlar. Koca Osman’ın, Memed’in köyde olduğunu söylememesi gerekmektedir. Aksi takdirde Memed yakalanır. Çünkü bir eşkıya için dağların dışı çok tehlikelidir. Koca Osman, köylüye Memed’i söylememek için kendini zor tutar, ama ona gözü gibi bakar. Vayvay Köyü’nün ağası Ali Safa Bey, köylülerin köyü terketmelerini ister. Böylece bütün topraklar ona kalacaktır, ama köylü anavatanını terketmek istemez.Bunun üzerine Ali Safa, çok kızar ve onunla köylü arasında amansız bir savaş başlar. Ali Safa onları kovmak için elinden geleni yapar. Hemen her gece adam tutarak köyü kurşunlatır. Birkaç kişi köyü terketse de köylü direnir.Ali Safa, Yobazoğlunun tapusunu ister, ama Yobazoğlu karşılığında onun yağız atını(en değerli atı)ister. Ali Safa mecburen kabul eder, ama ona kin tutar. Yobazoğlu, Ali safa’yı alaya alır, atını aldım, avradını da alacağım diye. Ali safa, Yobazoğlu’nun evini yaktırır. Jandarma, kendi evini yaktığı için!!! Yobazoğlu’nu döver, Yobazoğlu köyü terk eder. Yağız at kaybolur. Onu bulması için Adem görevlendirilir. Yağız at çok değerli bir attır. Onu vurmak mümkün değildir. Çok hızlı ve atik bir attır ki bazıları onun cin, peri olduğunu sanar. Memed hala Koca Osman’ın yanında kalmaktadır.İnce Memed bu kadar bebek yüzlü,genç,ince olmasına rağmen çok büyük işler başarmıştır. Artık bir efsane olmuştur. Vayvay Köyü’nde Seyran adında bir kız vardır. Bu kız çok acı çekmiştir ve hep hüzünlüdür. İçten çok acıklı türküler söyler, herkes onun haline acır. Zeynel de Vayvay köyündendir, Ali Safa’nın adamı olarak bilinir. Ali Safa’ya köyde olup biteni söylemektedir. Köylü, Ali Safa’ya karşı çıkamaz, çünkü arkalarında güvenebilecekleri birisi yoktur. İnce Memed’in köyde olduğunu bilseler çok yüreklenirler ama Koca Osman bunu söyleyemez yoksa kısa sürede Memed’in yeri öğrenilir. Koca Osman sadece cesaretiyle köylüye mesaj vermeye çalışır. Köyün muhtarı Seyfali’dir. Güvenilir bir insandır kendisi. Ali Safa sürekli köyü kurşunlatır ve evleri ateşe verir. Köylü gıkını çıkaramaz. Ferhat Hoca nereden geldiği bilinmeyen,uzun boylu,otuzlarında yiğit esrarengiz bir adamdır. Adem ise yağız atın peşindedir. Bu iş Adem’e, Ali Safa’nın güvenilir bir adamı ve iyi nişancı olduğu için verilmiştir. Koca Osman, Ali Safa’nın saldırılarına karşı koymaya çalışır. O kadar çok sabırsızlanır ki Memed’i söylemek için bütün dikkatleri kendi evine çeker. Memed bundan rahatsız olur ve çaresiz, köyü terketmeye karar verir, hem de çok sevdiği Koca Osman’la vedalaşmadan. Koca Osman Memed’e güvenir ve Memed’in adını vermeden onun yerini göstermeye gider. Bir de bakar ki Memed ortalıkta yok. Kamer Ana’dan öğrenir ki Memed, köyüne gitmiştir. Koca Osman, sinirlenir ve üzülür, ama bunlar Memed’i geri getiremez. Köylü, Memed’in köyde olduğunu duyunca ilk önce çok sevinirler, fakat gittiğini öğrenince şaşırırlar.Köylü, Koca Osman’a niye daha önceden söylemedi diye sitem eder.İnce Memed’in, Vayvay Köyü’nde bulunduğu, sonradan yine kaybolduğu bütün köylere kısa zamanda yayılır. Memed köyüne doğru yola çıkar. Sapa yollardan,kapalı arazilerden Sarı Ümmet’in evine varır, Ümmet ona erzak verir ve hemen geri dönmesini söyler, çünkü köy, askerlerle doludur. Her yerde onu aramaktadırlar. Memed, Hürü Ana’dan köyde olup biteni öğrenir. Memed’in Abdi Ağa’yı öldürmesi köylüyü ilk başta çok sevindirmiştir, ama sonra Abdi’nin yerine silahlı,zalim Kel Hamza gelince köylü, Abdi Ağa’yı mumla aramaya başlamıştır. Köylü Kel Hamza’dan çok çekmiştir ve Memed’e çok kızgındır. Bu arada Memed, Hürü Ana’nın kocası Durmuş Ali’nin öldürüldüğünü öğrenir.Hürü Ana hep Topal Ali’nin Hamza’nın adamı olduğunu söyler.