《Mizgine_İslâm》, bir alıntı ekledi.
01 Oca 23:05

Barbaros Hayreddin Paşa :
Geleceğin Hayreddin Paşa'sı olan Hızır Reis ise daha bir zaman ticarete devam etti. Ama sonunda o da ağabeyinin yanına gitti.
Beraberce Tunus Beyi'ne müracaat ederek ganimetlerin beşte birini ona vermek şartıyla Halk-ül Vâd kalesinde barınmak için anlaştılar (1512)
Bundan sonra Akdeniz'de geniş bir korsanlık hareketine giriştiler. Ceneviz, Venedik, Fransız, İspanyol ticaret ve harp gemilerine karşı kazandıkları başarı üzerine hem kuvvetleri arttı, hem de servet ve şöhretleri.
Bazı Arap kabile ve şehirlerinin ileri gelenleri kendilerini yardıma çağırdılar. Bunlar, gerek zâlim Arap beylerine ve gerekse İspanyol veya Cenevizli müstevlilere karşı yardım istiyorlardı. Bu davetler Hızır ve Oruç Reis'in Kuzey Afrika'da bir devlet kurmalarıyla neticelendi.

Kaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid MuradiKaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid Muradi
Lord Among Wolves, Kaptan Paşanın Seyir Defteri'yi inceledi.
13 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

her kitaptan satır alıntısı yapılmaz. alıntı yapıcak satır bulamassınız konu o kadar bütündür ki bir kelimeyi çekseniz o metinden hiç bir şey anlamazsınız. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hatıralarıda bunlardan biri. Bizi okumaya sevk eden duygu ve his bir başkasında yok diye içerlenmeyiz. okuyan bilir üşenen cehaletiyle kalır. bu dünyadan bir Barbaros geçti. üşenmeyin.

Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
12 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Onlar da hemen hareket ettiler. Preveze yakınlarındaki Zaklise Adası’nın bir yerinde düşman donanmasından kırk adet kadırga yatarken, üzerlerine çıkageldiler. Meğer onlar düşmanın asıl do­nanmalarının karakollarıymış. Asıl donanmaları Preveze’ye varıp orayı döverlermiş.

Gönüllü gemileri bu haberi alınca durumdan Hayreddîn Paşa’yı haberdar etmek için hemen geri döndüler. Gözcülük yapan karakol gemilerinin kaptanları da bunları gördü. Kaptanlar bir araya gelerek: “Bunlar niye geri döndü? Onların geri dönme alışkanlıkları yoktur, muhakkak Barbaros yakınlardadır ki ona haber vermek için dön­müşlerdir. Bize bir hile planlıyor olmasınlar?” diye konuştular; sonra da hepsi birden acele ile oradan kalkarak, düşman donanmasına haber vermek için Preveze’ye gittiler. Onların yanına varır varmaz:

“Ne duruyorsunuz! İşte Barbaros donanmasıyla geldi.” diye haber verince Preveze’yi bırakıp kaçtılar.

Kaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid MuradiKaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid Muradi
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
12 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Bu arada o günlerde körfez önünde İspanya, Papa ve Venedik donanmalarından oluşan haçlı ittifakı hazırlık yaparak yirmi adet gemiyi Preveze üstüne gönderdil er.

Hayreddîn Paşa da gönüllü gemilerin kaptanlarına: “Küffârın donanması hazırdır, muhtemel ki Preveze’ye gelip bir zarar ve­rirler. Siz gidin, Donanma-yı Hümâyûn gelinceye kadar oralarda dolaşarak bölgeyi korumaya alınız!” diye emretti.

Kaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid MuradiKaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid Muradi
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
12 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

“Paşalar! Sizler nasıl başınızdan korkarsanız ben de en az si­zin kadar başımdan korkarım. Çünkü pâdişâhın emri budur ki, iyi ve yararlı kimseler ola. Ben bu gibi hasta, özürlü, ihtiyar ve sakat kimseleri ne yapacağım? Bunları bırakınız kürek çekmeyi, daha hafif işleri bile yapamazlar. Ben bunları toplayıp sefere götürsem, hangi işin üstesinden gelirler ve bana ne faydaları olur? Varın siz takdir edin” dedi. Onlar da:

“Hele sen bunların hepsini al çık! Dilersen Gelibolu’da bırak ve dilersen Eğriboz’da. Tek bizi kurtar.” dediler; ama fayda et­mediğini görünce, Hayreddîn Paşa’ya: “Andrea Dorya kırk adet gemiyle Girit Adası’na gelmiş, Sâlih Reis’i bekliyormuş.” dediler. Meğer Sâlih Reis yirmi adet gemiyle Mısır hazinesini getiren gemileri korumak üzere gönderilmiş.

Kaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid MuradiKaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid Muradi
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
12 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

pâdişâh hazretleri “Avlonya üzerine seferim var­dır.” diyerek Otağ-ı Hümâyûnu Çırpıcı Çayırı’na çıkarttı. Sonra Anadolu beylerbeyisi Mustafa Paşa ile Rumeli beylerbeyisi Hüsrev Paşa’yı kırkar bin askerle ileri gönderdi. Hayreddîn Paşa da Do-nanma-yı Hümâyûn’u hazırlayıp, Lütfi Paşa’nın seraskerliğinde tamamı iki yüz seksen adet baştarde ve kadırga ile Beşiktaş önüne gelerek, Cuma günü namazdan sonra denize açıldılar.

Devletli pâdişâh hazretleri de ordu-yı hümâyûnla Avlonya’ya vardı. Daha önce giden Husrev Paşa ile Mustafa Paşa Avlonya’ya vararak, ihânet eden Arnavutların kimisini kırıp, kimisini esir ettiler.

Kaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid MuradiKaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid Muradi
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
12 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

halk Cuma namazından çıkarken Hayreddîn Paşa’nın gemisi forsa sancaklarını çekip flandıralar suda sürünerek ve fora alabanda şenlik, şâdımanlık ederek Sarayburnu’ndan içeri girdi.

Sultan Süleyman hazretleri o cumayı Süleymaniye Câmii’nde kılmıştı. Binek taşında atına binerken görür ki bir gemi gelmek­te... “Âyâ bu nasıl bir gemidir?” diye at üzerinden hayretle sey­rederken, Hayreddîn Paşa’ya teberrüken ihsan ettiği altın sırmalı flandıranın güneşi yansıtmasından, o flandırayı hatırlar

Kaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid MuradiKaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid Muradi
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
12 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Gemi denize açıl ınca Hayreddîn Paşa geriye dönüp Cezâyir’e doğru bakar. Gözlerinden akan yaşlar sakalını ıslatırken, kalbin­den ve dudaklarından şu duâ cümleleri dökülür:

“Ey koca Cezâyir! Seni gayri son görüşümüzdür. Kendi arzum­la senden bir saat bil e ayrılmak istemem. Sen cihad yurdusun. Sen serhad sonusun. Allâh’tan dilerim ki nâmın ve şânın ta kıyâmete kadar dillerde destan olsun. Düşmanların senden ölüm korkusu...”

Kaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid MuradiKaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid Muradi
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
12 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

“Evlatlarım! Hepinizin malûmudur ki şevketli hünkârımız biz kullarını ayağına çağırmış. Ben sizleri Allâh’a ısmarladım. Bundan sonra bir daha sizinle görüşüp görüşemeyeceğimizi All âh bilir. Allâhü Teâlâ Cezâyir’in bundan sonrasını daha mamûr eyleyip, kıyâmete kadar namını ve şanını arttırsın ve düşmanlarına karşı dâimâ muzaffer kılsın” diye duâlar ettikten sonra,

“İşte evlatlarım! Hazineniz ağzına kadar doludur. Allâh’ın yar­dımıyla ve erenlerin himmetiyle gücümüz yettiğince çalıştık. Dîn-i mübîn uğruna cihâd ettik, gayret ettik ve sizlere kurulu bir düzen bıraktık. Allâhü Teâlâ bu düzeni kıyâmete kadar bozdurmasın. Birbirinizle kardeş gibi güzel muameleler içinde bulununuz, sevgi ve dostluktan ayrılmayınız!

İşte evlatlarım! Gazâlardan elde ettiğim otuz adet gemiyi oca­ğıma bağışlıyorum. Ancak hepinizin rızasıyla “ocak külü” niyetiyle şu gemiyi bergüzarınız olarak alıyorum.” dedi. Hepsi birden “Sıh­hatler olsun” dediler. Sonra daha önce de vekil tâyin ettiği Hasan Reis’i yerine bırakarak, hepsiyle ve bütün ahâli ile vedalaşıp, âile-i efradıyla birl ikte gemisine binip kapıcıbaşıyı da yanına alarak mü-bârek bir saatte Cezâyir’den hareket etti.

Kaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid MuradiKaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid Muradi
Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
12 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Pâdişâh hazretleri buyurur ki:

“Sen ki lalam Hayreddîn Paşa’sın. Ferman-ı şerîfimi aldığında, emrim gereği, orada bir saat bile durmayıp buraya gel esin. Sen bana her cihetten lâzımsın.”

Hayreddîn Paşa bu emri alınca “Duyduk ve itâat ettik.” diyerek hemen hazırlıklara başlar.

Kaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid MuradiKaptan Paşanın Seyir Defteri, Seyyid Muradi