Anayasal Sosyal Haklar Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye

·
Okunma
·
Beğeni
·
57
Gösterim
Adı:
Anayasal Sosyal Haklar Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye
Baskı tarihi:
Şubat 2012
Sayfa sayısı:
307
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054354245
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Legal Yayıncılık
TEŞEKKÜR Bu derleme, "Anayasal Sosyal Haklar ve Avrupa Sosyal Şartı" konulu uluslararası toplantı metinlerinin gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmiş biçim¬lerini kapsamaktadır. Adı geçen toplantı, üniversiteler arası ve farklı resmi ku¬ruluşlar arası işbirliği sonucu gerçekleşti. Marmara Üniversitesi ve Fransa İs¬tanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde kurumlar arası işbirliği alanı genişletildi: Sosyal Haklar Avrupa Komitesi, Montesquieu (Bordeaux-IV) ve Limoges Üni¬versiteleri, Caen - Aşağı Normandiya Üniversitesi ile Siena ve Regensburg Üniversiteleri eklendi. Montesquieu Üniversitesi Başkanı Prof.Dr. Jean-Pierre Laborde ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur′a, destekleri için teşekkür borçluyum. Toplantıya, "Technical Assistance for the Promotion of Civil Society Dialogue between Union European and Turkey" (AB Denel Sekreterliği, Sivil Toplum Diyalogu Proje Ofisi), simültane çeviri giderlerini karşılayarak kayda değer bir katkı sağladı. Kadıköy Belediye Başkanlığı da destek verdi. Çeviri işi, imece ruhuyla gerçekleştirildi: Doç. Dr. Erdem Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Oya Boyar, Ar. Gör. Hülya Dinçer, Ar. Gör. İrem Yeşilyurt, Çevirmen Gülden Kurt ve Av. Begüm Yıldız. Hepsine teşekkür borçluyum. Gülden ve Begüm, yardımlarını son aşamaya kadar sürdürdü. Av. Evra Çetin, metinleri bütün olarak okudu. Legal Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Av. Lütfü Başöz′e, her zamanki duyarlılığı için teşekkür borcum var. Bu kitabın Fransızcası, Limoges Üniversitesi′nde "Les chroniques de l′OMIJ"(Kurumsal ve Hukuki Değişimler Gözlemevi) dizisinde özel sayı ola¬rak yayımlanacak. Fransızca yayın olanağını sağlayan Profesörler Helene Pauliat ve Jean-Pierre Marguenaud′ya da teşekkür etmek isterim. Sfax/Tunus, 05 Aralık 2011 İ. Kaboğlu SUNUŞ SOSYAL HAKLAR, YENİDEN... İnsan Haklan çeşitli açılardan sınıflandırılmakta. Kullanılan ölçütler, farklılaşmanın başlıca nedeni olarak belirtilebilir. Bu arada, tarihsel evrim süre¬cinde yapılan ayrım, insan haklarını kuşaklar şeklinde incelemektedir: birinci ku¬şak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak insan haklan gibi. Kuşaklar ayrımı ile örtüşen bir başka niteleme, İnsan haklan ile onların oluştuğu dönem veya ilgili İnsan haklarının gerekli kıldığı politikalardır. Tarih¬sel gelişim sürecinde aşamalı olarak üç dönem, üç çağ olarak adlandmlır: "kamu güvenliği" çağı, "sosyal güvenlik" çağı ve " ekolojik güvenlik" çağı. Buna göre, kişi özgürlüğü, "kamu güvenliği çağı", sosyal haklar ise, "sosyal güvenlik çağı", çevresel haklara gelince, bunların geliştiği dönem, "ekolojik çağ" olarak adlandırılır. Sosyal haklar çağının 20. yüzyıl olduğunda kuşku yoktur. Kazanımı yo¬lunda 19. yüzyılda verilen mücadeleler, ürünlerini, 20. yüzyılda vermeye baş¬ladı: Anayasalarda ve uluslararası belgelerde tanındı ve düzenlendi. Bunları uygulamaya koymak amacıyla mekanizmalar (düzenekler) oluşturuldu. Bununla birlikte, 20. yüzyıl henüz sona ermeden, sosyal haklar karşıtı bir dalga yayılmaya başladı. Bunda, iktisadi küreselleşmenin payı yok değil. Neyse ki, "liberalizm sarhoşluğu" uzun sürmedi. 21. yüzyıl başında, İnsan haklarını bütünsel bir bakış açısıyla kavrama gereği ve sosyal hakların da, bu kapsamda yer aldığı gerçeği, yeniden algılanmaya başlandı. Son yıllarda konuya öğretinin artan ilgisi, ülkemizle sınırlı kalmadı: bize göre kazanımı çok daha güçlü olan ülkelerde de, sosyal haklar değişik boyutla¬rıyla, geçen yıllara göre daha yoğun olarak işlenmeye başlandı. Bu bakımdan, diğerleri arasında Fransa, tipik bir örnek olarak belirtilebilir... Bir yandan, sosyal haklar alanı genişletilirken, öte yandan sosyal haklann güvence mekanizmalan da çeşitleniyor. Ülke içerisinde, yargı makamlan önünde öne sürülebilir özelliği öne çıkarılırken; devlet-ötesi alanda güvence mekanizmalannı güçlendirici çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa Sosyal Şartı, gözden geçirilerek genişletildi. Sosyal Haklar Avrupa Komitesi′nin "yargı-benzeri" bir denetim mekanizması olma yönünde giderek etkili olma çabası, devlet-ötesi gelişmeler bakımından kayda değer. Öte yandan, esasen birinci kuşak hakları güvence altına almak amacıyla hazırlanan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS), İnsan Haklan Avrupa Mahkemesi (İHAM) tarafından, çağın gereklerine uygun ve genişletici bir biçimde sürekli yorumlanmıştır. Sosyal haklar da bu evrim süreci içerisinde yer almaktadır. İHAM′ın Demir/Baykara karan, bunun tipik bir örneğini oluşturmaktadır. Avrupa mekânı ötesinde, uluslararası alanda kaydedilen ilerlemeleri değinmek gerekir. Bu bakımdan, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakla Sözleşmesi (Paktı) kayda değer. Bu belgenin öngördüğü denetim mekanizma sına bireysel başvuruyu öngören 2 no.lu Protokol′un onaylanmış olması, somu ilerleme anlamına gelir. | Türkiye′nin konumuna gelince; Anayasa md.90′a 2004 değişikliğindi eklenen cümle ile İnsan hakları bakımından dışa açılan "kapı", işlevsel gelmiştir. Sosyal haklar da bu "eşik"te yer alıyor. Daha önemlisi, yeni anayasa arayışında, Türkiye′nin, sosyal haklara kış açısının ne olduğu veya olacağıdır. Sosyal hakların temeli, 1961 Anayasası ile oldukça belirgin biçimde atılmıştır. Buna karşılık, 1982 Anayasası, öncek anayasal kazanımları hayli budadı. Her ne kadar, 1995, 2001, 2004 ve 20K değişikliklerinde sosyal haklar yönünden belli iyileştirmeler olmuş ise de, bü tün bunlar, başlangıçtaki zaafları gidennekten uzak bulunuyor. O nedenle, yeni anayasa sürecinde sosyal haklar, anayasal tartışmalara; ön sıralarında yer almak durumundadır. "Anayasal Sosyal Haklar ve Avrupa Sosyal Şartı" adı altında yapılar uluslararası toplantının metinlerini derleyen bu ortak yapıt, böyle bir dönemde, sosyal haklar arayışına kayda değer malzemeler sunabilir. Bu, sadece temenni edilen bir durum değil, aynı zamanda yaşamsaldır. özellikle gelecek kuşaklar için. 23 Nisan 2011 İbrahim Ö. Kaboğlu İÇİNDEKİLER : TEŞEKKÜR 3 KISALTMALAR 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 GİRİŞ RAPORU Prof. Dr. Jean Marcou (Çeviren: Begüm Yıldız) 11 ANAYASA’DA SOSYAL HAKLAR: ALANI VE SINIRLARI Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu 15 SOSYAL HAKLARIN ULUSLARASI KAYNAKLARI Prof. Dr. Jean-François Akandjı-Kombé (Çeviren: Gülden Kurt) 35 KÜRESELLEŞME, SOSYAL ADALETSİZLİK VE SOSYAL HAKLAR Prof. Dr. İoanna Kuçuradi 45 GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI: SON GELİŞMELER Isabelle Chablais-Fabrızzı (Çeviren: Gülden Kurt) 53 TOPLU ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ Prof. Dr. Rüçhan Işık 57 AVRUPA SOSYAL ŞARTI’NIN İÇ HUKUKTA UYGULANMASI Prof. Dr. Luis Jımena Quesada (Çeviren: İbrahim Ö. Kaboğlu) 65 FRANSIZ ÖĞRETİSİ SÖYLEVİNDE SOSYAL HAKLAR: İNKÂR VE KABUL ARASINDA Profesörler Isabelle Boucobza - Tatiana Grundler - Marc Pıchard - Diane Roman (Çeviren: Hülya Dinçer- İrem Yeşiltürk) 71 “YARGI ÖNÜNDE TALEP EDİLEBİLİR KONUT HAKKI”NIN İKİ YÖNÜ Doç. Dr. Eric Sales (Çeviren: Begüm Yıldız) 93 TÜRKİYE’DE SOSYAL HAKLAR: SOSYAL ŞART AÇISINDAN ANAYASA’DA SOSYAL DEVLET VE SOSYAL HAKLARDAKİ UYUMSUZLUKLAR Prof. Dr. Mesut Gülmez 117 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN AVRUPA SOSYAL ŞARTI HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu 157 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA SOSYAL DEVLET VE SOSYAL HAKLAR Doç. Dr. Ali Karagülmez 177 İTALYA’DA SOSYAL HAKLAR Prof. Dr. Tania Groppı (Çeviri: Yrd.Doç. Dr. Oya Boyar) 203 ALMANYA ANAYASACILIĞINDA VE ORTA VE DOĞU AVRUPA’DAKİ YENİ DEMOKRASİLERDE SOSYAL HAKLAR: KARŞILAŞTIRMALI GÖZLEMLER Prof. Dr. Rainer Arnold (Çeviri: Gülden Kurt) 213 İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİNDE SOSYAL HAKLARIN KORUNMASI VE SÖZLEŞME’NİN GENİŞ YORUMU Prof. Dr. Jean-Pierre Marguénaud (Çeviri: Gülden Kurt) 221 BÜYÜK DAİRENİN 12 KASIM 2008 TARİHLİ DEMİR VE BAYKARA C/TÜRKİYE KARARI SOSYAL HAKLARIN GENİŞLETİLMESİNDE İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ Prof. Dr. Jean Mouly (Çeviri: Gülden Kurt) 229 AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI VE SOSYAL HAKLAR Prof. Dr. Annie Gruber (Çeviren: Doç. Dr. Erdem Özdemir) 239 AB İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SOSYAL HAKLAR SORUNSALI -SENDİKAL HAKLARIN ÖNEMİ VE GÖZARDI EDİLMESİ Doç. Dr. Aziz Çelik 257 AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE EDİLEN FASILLAR VE SOSYAL HAKLAR Dr. Cengiz Aktar 275 SOSYAL DEVLET VE SOSYAL HAKLAR Prof. Dr. Ali Güzel 279 SOSYAL HAKLARIN KADERİ Prof. Dr. Christian Grellois (Çeviri: Hülya Dinçer – İrem Yeşiltürk) 289

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Anayasal Sosyal Haklar Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye
Baskı tarihi:
Şubat 2012
Sayfa sayısı:
307
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054354245
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Legal Yayıncılık
TEŞEKKÜR Bu derleme, "Anayasal Sosyal Haklar ve Avrupa Sosyal Şartı" konulu uluslararası toplantı metinlerinin gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmiş biçim¬lerini kapsamaktadır. Adı geçen toplantı, üniversiteler arası ve farklı resmi ku¬ruluşlar arası işbirliği sonucu gerçekleşti. Marmara Üniversitesi ve Fransa İs¬tanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde kurumlar arası işbirliği alanı genişletildi: Sosyal Haklar Avrupa Komitesi, Montesquieu (Bordeaux-IV) ve Limoges Üni¬versiteleri, Caen - Aşağı Normandiya Üniversitesi ile Siena ve Regensburg Üniversiteleri eklendi. Montesquieu Üniversitesi Başkanı Prof.Dr. Jean-Pierre Laborde ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur′a, destekleri için teşekkür borçluyum. Toplantıya, "Technical Assistance for the Promotion of Civil Society Dialogue between Union European and Turkey" (AB Denel Sekreterliği, Sivil Toplum Diyalogu Proje Ofisi), simültane çeviri giderlerini karşılayarak kayda değer bir katkı sağladı. Kadıköy Belediye Başkanlığı da destek verdi. Çeviri işi, imece ruhuyla gerçekleştirildi: Doç. Dr. Erdem Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Oya Boyar, Ar. Gör. Hülya Dinçer, Ar. Gör. İrem Yeşilyurt, Çevirmen Gülden Kurt ve Av. Begüm Yıldız. Hepsine teşekkür borçluyum. Gülden ve Begüm, yardımlarını son aşamaya kadar sürdürdü. Av. Evra Çetin, metinleri bütün olarak okudu. Legal Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Av. Lütfü Başöz′e, her zamanki duyarlılığı için teşekkür borcum var. Bu kitabın Fransızcası, Limoges Üniversitesi′nde "Les chroniques de l′OMIJ"(Kurumsal ve Hukuki Değişimler Gözlemevi) dizisinde özel sayı ola¬rak yayımlanacak. Fransızca yayın olanağını sağlayan Profesörler Helene Pauliat ve Jean-Pierre Marguenaud′ya da teşekkür etmek isterim. Sfax/Tunus, 05 Aralık 2011 İ. Kaboğlu SUNUŞ SOSYAL HAKLAR, YENİDEN... İnsan Haklan çeşitli açılardan sınıflandırılmakta. Kullanılan ölçütler, farklılaşmanın başlıca nedeni olarak belirtilebilir. Bu arada, tarihsel evrim süre¬cinde yapılan ayrım, insan haklarını kuşaklar şeklinde incelemektedir: birinci ku¬şak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak insan haklan gibi. Kuşaklar ayrımı ile örtüşen bir başka niteleme, İnsan haklan ile onların oluştuğu dönem veya ilgili İnsan haklarının gerekli kıldığı politikalardır. Tarih¬sel gelişim sürecinde aşamalı olarak üç dönem, üç çağ olarak adlandmlır: "kamu güvenliği" çağı, "sosyal güvenlik" çağı ve " ekolojik güvenlik" çağı. Buna göre, kişi özgürlüğü, "kamu güvenliği çağı", sosyal haklar ise, "sosyal güvenlik çağı", çevresel haklara gelince, bunların geliştiği dönem, "ekolojik çağ" olarak adlandırılır. Sosyal haklar çağının 20. yüzyıl olduğunda kuşku yoktur. Kazanımı yo¬lunda 19. yüzyılda verilen mücadeleler, ürünlerini, 20. yüzyılda vermeye baş¬ladı: Anayasalarda ve uluslararası belgelerde tanındı ve düzenlendi. Bunları uygulamaya koymak amacıyla mekanizmalar (düzenekler) oluşturuldu. Bununla birlikte, 20. yüzyıl henüz sona ermeden, sosyal haklar karşıtı bir dalga yayılmaya başladı. Bunda, iktisadi küreselleşmenin payı yok değil. Neyse ki, "liberalizm sarhoşluğu" uzun sürmedi. 21. yüzyıl başında, İnsan haklarını bütünsel bir bakış açısıyla kavrama gereği ve sosyal hakların da, bu kapsamda yer aldığı gerçeği, yeniden algılanmaya başlandı. Son yıllarda konuya öğretinin artan ilgisi, ülkemizle sınırlı kalmadı: bize göre kazanımı çok daha güçlü olan ülkelerde de, sosyal haklar değişik boyutla¬rıyla, geçen yıllara göre daha yoğun olarak işlenmeye başlandı. Bu bakımdan, diğerleri arasında Fransa, tipik bir örnek olarak belirtilebilir... Bir yandan, sosyal haklar alanı genişletilirken, öte yandan sosyal haklann güvence mekanizmalan da çeşitleniyor. Ülke içerisinde, yargı makamlan önünde öne sürülebilir özelliği öne çıkarılırken; devlet-ötesi alanda güvence mekanizmalannı güçlendirici çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa Sosyal Şartı, gözden geçirilerek genişletildi. Sosyal Haklar Avrupa Komitesi′nin "yargı-benzeri" bir denetim mekanizması olma yönünde giderek etkili olma çabası, devlet-ötesi gelişmeler bakımından kayda değer. Öte yandan, esasen birinci kuşak hakları güvence altına almak amacıyla hazırlanan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS), İnsan Haklan Avrupa Mahkemesi (İHAM) tarafından, çağın gereklerine uygun ve genişletici bir biçimde sürekli yorumlanmıştır. Sosyal haklar da bu evrim süreci içerisinde yer almaktadır. İHAM′ın Demir/Baykara karan, bunun tipik bir örneğini oluşturmaktadır. Avrupa mekânı ötesinde, uluslararası alanda kaydedilen ilerlemeleri değinmek gerekir. Bu bakımdan, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakla Sözleşmesi (Paktı) kayda değer. Bu belgenin öngördüğü denetim mekanizma sına bireysel başvuruyu öngören 2 no.lu Protokol′un onaylanmış olması, somu ilerleme anlamına gelir. | Türkiye′nin konumuna gelince; Anayasa md.90′a 2004 değişikliğindi eklenen cümle ile İnsan hakları bakımından dışa açılan "kapı", işlevsel gelmiştir. Sosyal haklar da bu "eşik"te yer alıyor. Daha önemlisi, yeni anayasa arayışında, Türkiye′nin, sosyal haklara kış açısının ne olduğu veya olacağıdır. Sosyal hakların temeli, 1961 Anayasası ile oldukça belirgin biçimde atılmıştır. Buna karşılık, 1982 Anayasası, öncek anayasal kazanımları hayli budadı. Her ne kadar, 1995, 2001, 2004 ve 20K değişikliklerinde sosyal haklar yönünden belli iyileştirmeler olmuş ise de, bü tün bunlar, başlangıçtaki zaafları gidennekten uzak bulunuyor. O nedenle, yeni anayasa sürecinde sosyal haklar, anayasal tartışmalara; ön sıralarında yer almak durumundadır. "Anayasal Sosyal Haklar ve Avrupa Sosyal Şartı" adı altında yapılar uluslararası toplantının metinlerini derleyen bu ortak yapıt, böyle bir dönemde, sosyal haklar arayışına kayda değer malzemeler sunabilir. Bu, sadece temenni edilen bir durum değil, aynı zamanda yaşamsaldır. özellikle gelecek kuşaklar için. 23 Nisan 2011 İbrahim Ö. Kaboğlu İÇİNDEKİLER : TEŞEKKÜR 3 KISALTMALAR 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 GİRİŞ RAPORU Prof. Dr. Jean Marcou (Çeviren: Begüm Yıldız) 11 ANAYASA’DA SOSYAL HAKLAR: ALANI VE SINIRLARI Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu 15 SOSYAL HAKLARIN ULUSLARASI KAYNAKLARI Prof. Dr. Jean-François Akandjı-Kombé (Çeviren: Gülden Kurt) 35 KÜRESELLEŞME, SOSYAL ADALETSİZLİK VE SOSYAL HAKLAR Prof. Dr. İoanna Kuçuradi 45 GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI: SON GELİŞMELER Isabelle Chablais-Fabrızzı (Çeviren: Gülden Kurt) 53 TOPLU ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ Prof. Dr. Rüçhan Işık 57 AVRUPA SOSYAL ŞARTI’NIN İÇ HUKUKTA UYGULANMASI Prof. Dr. Luis Jımena Quesada (Çeviren: İbrahim Ö. Kaboğlu) 65 FRANSIZ ÖĞRETİSİ SÖYLEVİNDE SOSYAL HAKLAR: İNKÂR VE KABUL ARASINDA Profesörler Isabelle Boucobza - Tatiana Grundler - Marc Pıchard - Diane Roman (Çeviren: Hülya Dinçer- İrem Yeşiltürk) 71 “YARGI ÖNÜNDE TALEP EDİLEBİLİR KONUT HAKKI”NIN İKİ YÖNÜ Doç. Dr. Eric Sales (Çeviren: Begüm Yıldız) 93 TÜRKİYE’DE SOSYAL HAKLAR: SOSYAL ŞART AÇISINDAN ANAYASA’DA SOSYAL DEVLET VE SOSYAL HAKLARDAKİ UYUMSUZLUKLAR Prof. Dr. Mesut Gülmez 117 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN AVRUPA SOSYAL ŞARTI HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu 157 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA SOSYAL DEVLET VE SOSYAL HAKLAR Doç. Dr. Ali Karagülmez 177 İTALYA’DA SOSYAL HAKLAR Prof. Dr. Tania Groppı (Çeviri: Yrd.Doç. Dr. Oya Boyar) 203 ALMANYA ANAYASACILIĞINDA VE ORTA VE DOĞU AVRUPA’DAKİ YENİ DEMOKRASİLERDE SOSYAL HAKLAR: KARŞILAŞTIRMALI GÖZLEMLER Prof. Dr. Rainer Arnold (Çeviri: Gülden Kurt) 213 İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİNDE SOSYAL HAKLARIN KORUNMASI VE SÖZLEŞME’NİN GENİŞ YORUMU Prof. Dr. Jean-Pierre Marguénaud (Çeviri: Gülden Kurt) 221 BÜYÜK DAİRENİN 12 KASIM 2008 TARİHLİ DEMİR VE BAYKARA C/TÜRKİYE KARARI SOSYAL HAKLARIN GENİŞLETİLMESİNDE İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ Prof. Dr. Jean Mouly (Çeviri: Gülden Kurt) 229 AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI VE SOSYAL HAKLAR Prof. Dr. Annie Gruber (Çeviren: Doç. Dr. Erdem Özdemir) 239 AB İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SOSYAL HAKLAR SORUNSALI -SENDİKAL HAKLARIN ÖNEMİ VE GÖZARDI EDİLMESİ Doç. Dr. Aziz Çelik 257 AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE EDİLEN FASILLAR VE SOSYAL HAKLAR Dr. Cengiz Aktar 275 SOSYAL DEVLET VE SOSYAL HAKLAR Prof. Dr. Ali Güzel 279 SOSYAL HAKLARIN KADERİ Prof. Dr. Christian Grellois (Çeviri: Hülya Dinçer – İrem Yeşiltürk) 289

Kitap istatistikleri