Atebetü'l-Hakayık (Gerçeklerin Eşiği)

·
Okunma
·
Beğeni
·
5413
Gösterim
Adı:
Atebetü'l-Hakayık
Alt başlık:
Gerçeklerin Eşiği
Baskı tarihi:
Ocak 2017
Sayfa sayısı:
71
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754377231
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Baskılar:
Atebetü’l-Hakayık
Atebetü
Atabet
Kutadgu Bilig'den yarım yüzyıl kadar sonra kaleme alınmış bir ahlâk ve öğüt kitabı olan Atebetü'l-Hakâyık'ı Türkçe'nin bugüne kadarki en büyük sözlüğünü [Ötüken Türkçe Sözlük] yazmış olan üstad Yaşar Çağbayır günümüz Türkçesine aktardı. Bu aktarımda serbest davranışmış, ama özüne sağdık kalınmıştır. Onun sözlerini kelimesi kelimesine çevirmek yerine gençlerimizin Atebetü'l-Hakâyık'la yüz yüze gelmelerini amaçlamıştır. Bilimsel arayışlar için R.R. Arat hocanın akademik çeviri ve incelemesi başta olmak üzere diğer çalışmalara başvurulabilirse de, bu kitapçıkta böyle bir eserin varlığından ve özünden gençlerin haberdar olmaları ve onlara yararlı olmak gayesi güdülmüştür. Kitapta eser, yazarı ve devri hakkında bilinenler ile eserin metni, bir solukta okunuverecek şekilde düzenlenmiştir. Günümüz Diliyle Atebetü'l-Hakâyık, "bilgi çağı koşturmacasında, "bilgiyi "erdeme yoldaş kılmanın insanlık hayra bir gayret olduğunu kavrayan gençlerin ve aydınların ilgisine sunulmuştur.
71 syf.
·1 günde·Puan vermedi
Bu eser bir din ve ahlak kitabıdır. O çağda şark edebiyatında yaygın bir nazım şekli haline gelen hikmet tarzının bu eserde de benimsendiği görülüyor. Kitapta, konular bölümlere ayrılmış ve ilgili ayet ve hadislerle desteklenmiştir.

İslami devir Türk edebiyatının ilk şairlerinden olan Edip Ahmet, Türkçeyi bütün incelikleriyle kullanmakla birlikte şairliğinden daha çok bir alim olarak tanınmıştır. Şiirlerinde de his ve duygudan ziyade öğretici yönü ağır basmaktadır. Bazı söyleyişleri bir atasözü gibi dilden dile dolaşan Yükneki’nin Türk halkı üzerinde uzun yıllar süren bir etkisi olmuş ve hakkında söylenen menkıbeler onun şöhretini ölümünden sonra da devam ettirmiştir.

Baştaki münacaat, methiye ve kitabın yazılışının açıklandığı kısımlar kaside şeklinde, dokuz bölüm tutan asıl metin ise dörtlüklerle yazılmıştır. Bu dörtlükler ise a a b a şeklinde kafiyelenen mani tarzındadır.

Birtakım ahlaki öğütler vermek amacıyla yazılan bu eserde bilginin faydası, bilgisizliğin zararı, dili tutmanın yararları, cömertliğin iyiliği, cimriliğin kötülüğü, alçakgönüllü olmanın güzelliği, kibir ve ihtirasın çirkinliği gibi konular işlenmiştir.

İslami devir Türk edebiyatının ilk sanatçılarından olduğu için sanatı dini ahlaki inanışları yayan güzel ve faydalı bir araç olarak kullanmıştır. Şiirlerinde lirizmden çok didaktik bir söyleyiş özelliği görülür.

Eser milli şiirimizin dörtlük birimi ve yarım kafiye çeşidi kullanılarak yazıldığı için edebiyat tarihimiz açısından son derece önemlidir.

Atabetü’l Hakayık, Türk-İslam kültürünün çevresi ve çerçevesi içinde kişilerin eğitimi ve toplumun düzeni için konulmuş olan esasları Türk dili ile ve manzum biçimde telkin ve tavsiye eden bir vaiz ve ahlak kitabı mahiyetindedir.
71 syf.
Kitap, Atabetü'l Hakayık hakkında bir inceleme tarzında olup, Ahmed Yükneki'nin hayatına yer verilmiş. Atabetü'l Hakayık'tan bölümler bulunmakta. Ayrıca çok kısa bir kitap, ama kapsamlı. Gerekli bilgileri sıkmadan vermiş, konuyu uzatmamış.
108 syf.
Edip Ahmet adım, edep ve öğüttür sözüm
Sözüm burada kalır, gider bu özüm.

Hepimizin ozellikle lisede edebiyat derslerinde aşina olduğumuz bir eser Atabetü'l Hakayık. Ama her "önemli" eser gibi bu eserimiz de raflarda kalıp okunmuyor. Edip Ahmet'in cok sade ve kısa bir şekilde hayatın özünü anlatmaya çalıştığı bir eser. Toplam 512 dizeden oluşan eser tadımlık çerez gibi. Yormadan ve aldığınız lezzeti hissederken bitiriyorsunuz. Gerçekten okunması ve okutulması gereken klasiklerimizden.
108 syf.
Merhaba Değerli Okurlar
Bu kez asırlar öncesinden günümüze ulaşmış bir kitap yorumuyla sizlerle beraberim
#atabetül #hakayık #kitapyorumu

Edebiyat ve Tarih derslerinde sıkça adı geçen 12. Yüzyılda Edib Ahmet Yükneki tarafindan yazılan "Hakikatlerin Eşiği" anlamına gelen bu nadide eseri yıllardır merak ediyordum. İş Bankası Kültür Yayınları çıkarınca alıp okumak için bir fırsat dolduğunu farkettim ve yılların merakını gidermiş oldum. Bu eseri Edib Ahmet Yükneki Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ediyor. Kitabın konusuna gelecek olursak. Ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklıyor. Çeşitli ayet ve hadislerden de yararlanarak çeşitli ahlakî öğütlerde bulunuyor. Günümüz İslamî düşünce ve görüşlere yol gösterici bir eser olmuştur kendisi. Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar ulaşmayı başarabilmiş bu nadide eseri herkesin okumasını tavsiye ediyorum.
108 syf.
·5 günde·8/10
Gerçeklerin eşiği, bilinen ismi ile Atebetü'l-Hakayık doğuştan kör olan ve şiirlerini ruhundan gelen içten duygularla etrafındakilere aktararak ağızdan ağıza dolaşarak ölümsüzleştiren Edib Ahmet Bin Mahmud Yükneki tarafından 11. Yüzyılda yazılıp Karahanlı Devleti beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar’a hediye edilen nadide eserdir.

Atebetü'l-Hakayık Kutadgu Bilig’den etkilenerek İran edebiyatı tesirinde yazılmıştır. Eser, 40 beyit ve 101 dörtlük, 484 mısra şeklindedir hem beyit hem de dörtlük sitemine göre yazılmıştır. Eserde Gazel ve kaside denilebilecek tarzda şiirler de var olup mesnevi tarzında yazılmış, giriş bölümünde 40 beyit, asıl konu ve bitiriş bölümlerinde 101 dörtlük vardır. Dünya üzerinde altı nüshası bulunmakta olup 14 bölümden meydana gelir bu bölümler şu şekildedir;

1. bölüm: Allah'a övgü
2. bölüm: Hz. Muhammed'e övgü
3. bölüm: 4 halifeye övgü
4. bölüm: eserin sunulduğu emir Muhammed'e övgü
5. bölüm: kitabın yazılış amacının anlatılması
6. bölüm: bilginin faydası bilgisizliğin zararlarının anlatılması
7. bölüm: dilin önemi ve korunması gerektiğinin anlatılması
8. bölüm: dünyanın faniliği ve dönekliğinin anlatılması
9. bölüm: cömertliğin övülmesi ve cimriliğin yerilmesi
10. bölüm: alçak gönüllülüğün insana kazandıracaklarının, gurur ve kibrin kaybettireceklerinin anlatılması
11. bölüm: hırsın insana kaybettirecekleri şeylerin anlatılması
12. bölüm: güzel ahlak ve iyilik
13. bölüm: zamanın bozukluğu ve bunla ilgili şikayetler
14. bölüm: kitap sahibinin özrü ve Allah’a duaları

Eserin ana konusu dini ve ahlakidir. Eser işlediği konuları hadis ve ayetlere dayandırarak kanıtlamaya çalışmış, beyitlere dayanarak ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış ve çeşitli ahlaki öğütlerde bulunmuştur. Eser, İslami düşünce ve görüşlere dayanarak İslam anlayışına dayalı ideal bir ahlak ve erdem resmi çizmektedir dünyayı, Allah'ı, insanı bilmenin yolunun bilimden geçtiğini savunmaktadır. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı konusu eserin üzerinde durduğu ana konulardan biridir. Bu güzel eseri en kısa zamanda okumanız tavsiye olunur. Keyifli Okumalar
71 syf.
·1 günde·Beğendi·8/10
İnceleme yerine şu alıntıyı yapsak yeridir:
"Atebetü'l-Hakayık, ayn bölüm başlıklarından da
anlaşıldığı gibi, Türk-İslam çevresinin kültür çerçevesi içinde,
bireylerin eğitimi için düzenlenmiş olan esasları, olduğu
gibi, Türkçe ve manzum olarak tekrarlayan bir ahlak kitabıdır.
Eserdeki fikirler çok defa ayet, hadis veya başka Arapça
beyitler ile kanıtlanmaktadır; bir zahmetle, işaret edilmemiş
olanlar için de aynı alanda benzer örnekleri bulmak mümkündür. Yazar burada, fikir bakımından, kendi
içtihadından ziyade, bilinen esasları güzel bir Türkçe ile ifade
etmekle yetinmiştir. Eserin yazıldığı tahmin edilen devirlerde
bu esasları, her okuyanın kolaylıkla anlayabileceği
ve hafızasında tutacağı bir tarzda, açık bir dil ile ve manzum
olarak neşretmenin bu yolun yolcuları için bir gaye olduğu
düşünülürse, Edib Ahmed'in bu işi mükemmel bir şekilde
başarmış olduğunu kabul etmek lazım gelir. Atebetü'l-
Hakayık'ın ne kadar büyük bir ihtiyacı karşılamış
olduğu eserin yazıldığı tarihten epey bir müddet sonra dahi
bunun yeniden tanzimi ve neşri ile uğraşılmış olmasından,
pek çok yazarın, gerek yazarın kendisinden ve gerek eserinden
takdir ile bahsetmelerinden ve nihayet Türk ülkesinin
değişik kısımlarında yazılmış olan nüshalarından iyice anlaşımaktadır."
ARAT, Reşid Rahmeti (1992) Atebetü'l-Hakayık. Ankara, TDK
108 syf.
·9/10
Atabetü'l Hakayık-Edib Ahmed Yüknekî

Ahirden dua istiyor, Edib edebin ve bilgin gönlünüzde diyorum.Kitabın tam neşir olması harika öze bakacaksak hayata, insana güzel ahlak ve İslam üzerine iyi bir birey olmanın kitabı aslında.Ve benim çok sevdiğim eski kitaplardaki alçakgönüllü, mütevazi anlatım fevkalade oluyor.Kısa bir kitap içi nice öğütler dolu, her birey mutlaka okuyup şuuruna ve tadına varmalı.
108 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Edebiyat derslerinden hatırladığım bir kitaptı.Şimdi okuma şerefine nail oldum.Yazarı Edib Ahmet Yükneki'nin( rahmetullahi aleyh) doğuştan âma olduğunu kitabı okurken öğrendim.Ne kadar müteessir oldum.O devrin imkanları ile ilim öğrenmek ve kitap yazmak yazdığı kitabı döneminin idarecisine takdim ile hediye etmesi ne büyük gayret.Allah onu cenneti ile taltif eylesin.Kitabın ise çabucak bitirilecek defaatle dikkatlice okunacak bir kitap olduğunu belirtirim.Vesselam
108 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10
Yazılı Türk edebiyatının ilk eserlerinden biri.Ahlak,cimrilik ve kibir hakkında çok güzel bahsedilmiş.Kısa, öz anlatımlı ve bol nasihatli herkesin kütüphanesinde bulunması gerekli güzel bir eser
108 syf.
·9 günde·Beğendi·10/10
Edip Ahmet tarafından kaleme alınan ve "hakikatlerin eşiği" anlamına gelir. Dörtlükler halinde düzenlenen eserde 484 mısra bulunmaktadır. Eser bir ahlak kitabıdır. Eserdeki fikirler çoğu kez ayet ve hadislerle doğrulamaya çalışılmıştır.
108 syf.
·3 günde·Beğendi·9/10
Mahmud ı Yükneki oğlu Edip Ahmet Yükneki.
Atabetü’l Hakayık,yazılı edebiyatımızdan günümüze ulaşan nadir eserlerdendir.Karahanlı Türkçesi ile kaleme alınan eser,Türk-İslam eserleri arasında köprü görevi görmektedir.Şu anda dünyada 3 nüshası bulunan eserin,bu kitapta Topkapı nüshası kullanılmıştır.Eserin üslubu bakımından,hem de kısa ve öz olması açısından seri şekilde ve özlü bir şekilde okunmaktadır.Geçmişten günümüze ata yadigarları olan bu eserlere her daim destek çıkmalı ve bunu vatanın her tarafındaki Türk evlatlarına ulaştırmalıyız.Edip Ahmed sanatkarane biçimde ele aldığı eserde,bir Türk toplumunun nasıl olması gerektiği,bir Türk evladının nasıl yetiştirilmesi gerektiğinden bolca bahseder.Yüksek tevazu,büyük erdem,mukaddesatçı ve maneviyatçı olan eski Türk toplumunun temelleri bu kitaplarla atılmıştır.Peygamber efendimize naatlar,yerin ve göğün sahibi Allah’a ise bolca övgüler bulunmaktadır.Fikirlerini ayet ve hadislere dayandırarak işleyen Edip Ahmed,sünnet ve Kur’an ışığında eseri tamamlamış ve Emir i Dad Sipahsalar Bey’e ve tüm Türk toplumlarına armağan etmiştir.
Hükümdarlarımıza rehber,geleceğimize ışık tutan bu eserleri telif eden Edip Ahmet Yükneki başta olmak üzere,Gazzali,Farabi gibi İslam aleminin bilgelerini hayırla yad ediyor,nice Ediplerin,Farabilerin bu toplumdan tekrar çıkmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
Vesselam-Vallahu Alem
Onun adını anmak ve övmek şerbet olmalı ki dilim adını andıkça ağzım tatlanıyor. Bugün benden salâvat ulaşsın ki yarın beni bunaltı sardığında elimden tutar olsun.
Ey dost, bilgi sahibinin izinden yürü. Eğer konuşursan, sözünü bilerek söyle. Cömert adamı öv, eğer öveceksen. Cimriye ise en sert yay ile okunu nişan al.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Atebetü'l-Hakayık
Alt başlık:
Gerçeklerin Eşiği
Baskı tarihi:
Ocak 2017
Sayfa sayısı:
71
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754377231
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Baskılar:
Atebetü’l-Hakayık
Atebetü
Atabet
Kutadgu Bilig'den yarım yüzyıl kadar sonra kaleme alınmış bir ahlâk ve öğüt kitabı olan Atebetü'l-Hakâyık'ı Türkçe'nin bugüne kadarki en büyük sözlüğünü [Ötüken Türkçe Sözlük] yazmış olan üstad Yaşar Çağbayır günümüz Türkçesine aktardı. Bu aktarımda serbest davranışmış, ama özüne sağdık kalınmıştır. Onun sözlerini kelimesi kelimesine çevirmek yerine gençlerimizin Atebetü'l-Hakâyık'la yüz yüze gelmelerini amaçlamıştır. Bilimsel arayışlar için R.R. Arat hocanın akademik çeviri ve incelemesi başta olmak üzere diğer çalışmalara başvurulabilirse de, bu kitapçıkta böyle bir eserin varlığından ve özünden gençlerin haberdar olmaları ve onlara yararlı olmak gayesi güdülmüştür. Kitapta eser, yazarı ve devri hakkında bilinenler ile eserin metni, bir solukta okunuverecek şekilde düzenlenmiştir. Günümüz Diliyle Atebetü'l-Hakâyık, "bilgi çağı koşturmacasında, "bilgiyi "erdeme yoldaş kılmanın insanlık hayra bir gayret olduğunu kavrayan gençlerin ve aydınların ilgisine sunulmuştur.

Kitabı okuyanlar 157 okur

  • Funda Aydın
  • Ozan Ramazan ocak
  • Oğuz Emen
  • Nurzat OKUR
  • burak aşık
  • Kürşat
  • Nilay
  • Edeb-î Kelâm
  • Gülce BAYATLI
  • Muhammed Metehan Yüksel

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%0
14-17 Yaş
%6.3
18-24 Yaş
%18.8
25-34 Yaş
%43.8
35-44 Yaş
%18.8
45-54 Yaş
%6.3
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%6.3

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%38.5
Erkek
%61.5

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%9 (6)
9
%4.5 (3)
8
%6 (4)
7
%1.5 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0