Buhranlarımız ve Son Eserleri

Said Halim Paşa

Buhranlarımız ve Son Eserleri Sözleri ve Alıntıları

Buhranlarımız ve Son Eserleri sözleri ve alıntılarını, Buhranlarımız ve Son Eserleri kitap alıntılarını, Buhranlarımız ve Son Eserleri en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Bir fenalığın ortadan kaldırılabilmesi için çeşişdinin, mahiyetiinin ve onu meydana getiren sebeplerin tam olarak bilinmesi gerekir. Zararını yok etmek için ise, gerekli, en doğru ve en tesirli vasıtalara başvurulmassı lazımdır.
Birşeyi yapma hürriyeti, insana o şeyi yapabilme ehliyet ve iktidarını bahş eylemez.
Sayfa 130Kitabı okudu
Batı hayranları, bizi yani kendi milletlerini, henüz teşekkül eden ve milli varlığını elde etmeye çalışan, yeni doğmuş bir cemiyet sayacak derecelere geliyor; tarihimizin ve ecdadımızın büyüklüğünden şüphe ediyor, bizi hakir görüyorlar. Bu acaip düşünce ve bilgilerle dolan zihinler, onları, sonunda şuna sevkediyor: Ruhların vatan değiştirmesi ve fikren göç!...
Batı'nın siyasi rejimini kabul eden ve müesseselerini taklit edenler, onun sosyal prensiplerini de benimsemeye mecburdurlar.
Sayfa 261Kitabı okudu
bugünkü Müslüman aydınların Şeriat'ın hakimiyeti ilkesi yerine bir başkasını ""Milli iradenin hakimiyeti" ilkesini tercih ettikleri görülmektedir. Halbuki bu zihniyete sahip olan müslümanlar, yanlış yoldadırlar.
Sayfa 226Kitabı okudu
DÜŞTÜĞÜMÜZ HATA NEDİR?
Biz, memleketimizin mesut olması için, Avrupa kanunlarını tercüme edip almanın kâfi geleceğini zannettik. Ve bu kanunların bizde kabul ve tatbik olunabilmesi için, onlarda yapılacak birkaç değişikliğin yeteceğini hayal ettik. Meselâ: Adalet sistemimizi islâh etmek için Fransız adalet sistemini esas aldık. Halbuki Fransız cemiyeti, bizimkine aslâ benzemeyen, aslı ve menşei, ruh hâli, âdetleri ve gelenekleri, irfânı ve medeniyet seviyesi ile bizden pek farklı olan, ihtiyaçları ise çok ve çeşitli bulunan bir toplumdu. Fransız adalet sistemi mükemmel oluşu ile bizi cezb etti. Bu da, bizce kabul olunması için kâfi görüldü. Halbuki Fransa'ya hiç bir şekilde benzemeyen bizimki gibi bir memleket için, bu sistemin uygun olup olmadığını kimse düşünmedi. Bu tarzda icra ettiğimiz adliye islâhatının, bunca seneler ça lıştıktan sonra mâlum şekilde ve hiç derecesinde neticeler vermesi şaşılacak birşey değildir.
Bir Fransız'a: "Eğer Fransa devlet adamları, komşunuz İngiliz lerin kanun ve nizamlarını tatbike kalkışacak olsalar, Fransa'nm hali ne olur?" diye sorsak, cevaben: "Bu, Fransa'nın mahvina sebep olur!" diyeceğinde şüphe yoktur. Çünkü böyle yapılmakla, Fransa'nın tabiî gelişme akışının bozulacağını bilir ve dolayısıyla onun, muhakkak bir ölüme mahkum edilmiş bulunacağını tereddüt etmeden söyler.
cemiyetin zaruri ihtiyaçlarını dikkate almayan kanunlar, bu ihtiyaçların baskısı ile şekil değiştirmeye mahkumdur.
İnkılapçılarımız, insanların kanun ve nizamlar için değil, kanun ve nizamların insanlar için meydana getirilmiş olduğunu hiçbir zaman anlayamamışlardır.
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.