Giriş Yap

Cahil Filozof

TÜM FİLOZFLAR VE ESERLERİ (KRONOLOJİK SIRALAMA)
taslak 008 Pre-Sokratik Döneme Ait Eserler 1-Thales (625-545 MÖ) 2- Anaksimandros ( 610-546 MÖ) 3-Anaksimenes
Fragmanlar
Ksenofanes(MÖ 570-480)
Fragmanlar
Lao-zi (570-490? MÖ)
Tao Te Ching
Yol ve Erdem Öğretileri
Bilinmeyen Öğretiler
Konfüçyüs (551-479 MÖ)
Konuşmalar
İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar
Erdemin Ardından Git
Analektler
Heraklitos (MÖ 535? - 475)
Fragmanlar
Parmenides MÖ 515 Ölüm MÖ 460
Fragmanlar
Empedokles (494-434 M.Ö.) Leukippos (500? M.Ö.) Demokritos (460-370 MÖ)
Atomcu Felsefe Fragmanları
427 BC - 347 BC Platon ve Socrates (470-399 MÖ)
Sokrates'in Savunması
Devlet
Şölen - Dostluk
Kriton
Gorgias
Menon
Diyaloglar
Phaidon
Phaidros
Euthyphron
Sofist
Devlet Adamı
Lysis
Ion
Meneksenos
Protagoras
Mektuplar
Minos
Timaios
Lakhes
Philebos
Theaitetos
Alkibiades I-II
Kratylos
Diyojen (400-325 MÖ) ve Antisthenes (446-366 M.Ö.)
Kinik Felsefe Fragmanları
Aristo (384-322 MÖ)
Poetika
Atinalıların Devleti
Nikomakhos'a Etik
Politika
Retorik
Metafizik
Organon 1 - Kategoryalar
Ruh Üzerine
Hayvanların Hareketleri Üzerine
Epikür (341-271 MÖ)
Özdeyişler, Mektuplar ve Aforizmalar
Sextus Emprikus (220 - 160 MÖ)
Pyrrhonculuğun Esasları
Kuşkuculuk
Kuşkunun Felsefesi
Lukretius (99-55 MÖ)
Evrenin Yapısı
Varlığın Yapısı
Marcus Aurelius 161 - 180
Kendime Düşünceler
Epictetus (55-135 M.S. )
İçsel Huzur İyi Yaşamın Kapısını Açar
Düşünceler ve Sohbetler
Enkheiridion
Söylevler
Plotinus (205-270 M.S.)
Dokuzluklar
St. Augustinus (354-430 M.S.)
İtiraflar
İstencin Özgür Tercihi Üzerine
Tanrı Şehri
Tanrı Devleti
Boethius (480-524)
Felsefenin Tesellisi
el-Farabi (870-950)
Mutluluğun Kazanılması
İdeal Devlet
İlimlerin Sayımı
Saint Thomas Aquinas (1225–1274)
Varlık ve Öz
Machiavelli (1469-1527)
Prens
Savaş Sanatı
Söylevler
Francis Bacon (1561-1626)
Denemeler
Yeni Atlantis
Sevgi Üstüne
Novum Organum
Thomas Hobbes (1588-1679)
Leviathan
Yurttaşlık Felsefesinin Temelleri
René Descartes (1596–1650)
Yöntem Üzerine Konuşma
Meditasyonlar
Ruhun Tutkuları
Felsefenin İlkeleri
Aklın Yönetimi İçin Kurallar
Metafizik Üzerine Düşünceler
Metafizik Üzerine Düşünceler
Ahlak Üzerine Mektuplar
Duygular ya da Ruh Halleri
Tabiat Işığı ile Hakikati Arama
John Locke (1632-1704)
Hoşgörü Üstüne Bir Mektup
Yönetim Üzerine İkinci İnceleme
İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme
Kelimelerin Suistimali
Eğitim Üzerine Düşünceler
Hükümet Üzerine Birinci İnceleme
İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme
Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler
Anlama Yetisinin Yönetimi Üzerine
Tolerans Üzerine Bir Mektup
Sivil Toplumda Devlet
Spinoza (1632-1677)
Etika
Teolojik - Politik İnceleme
Aklın Islahı Üzerine Bir İnceleme
Anlama Yetisinin Düzeltilmesi Üzerine İnceleme
Politik İnceleme
Kötülük Mektupları
Descartes Felsefesinin İlkeleri ve Metafizik Düşünceler
Kısa İnceleme
Mektuplar
Siyaset İncelemesi
Törebilim
Tanrıbilimsel Politik İnceleme
Söylem İnceleme Monadoloji
1000kitap.com/kitap/duygularin-ko...
Tanrı'ya Dair
Leibniz (1646-1717)
Monadoloji
Theodicee
Metafizik Söylemler
Söylem İnceleme Monadoloji
George Berkeley (1685-1753)
Hylas İle Philonous Arasında Üç Konuşma
İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine Bir İnceleme
İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine
Yeni Bir Algı Teorisi
Montesquieu (1689-1755)
Kanunların Ruhu Üzerine
İran Mektupları
Romalıların Yücelik ve Çöküşünün Nedenleri Üzerine Düşünceler
Beğeni Üzerine Bir Deneme
Kanunların Ruhu Üzerine 1
Voltaire (1694-1778)
Candide
Sadık veya Kader
Cahil Filozof
Micromegas
Babil Prensesi
Türkler, Müslümanlar ve Ötekiler
Vejetaryen Düşünceler
Ateizm
Melekler ve Tanrıtanımazlar
Anti Makyavel
Hoşgörü Üzerine İnceleme
David Hume (1711–77)
İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma
Din Üstüne
İntihar
İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme
İntihar ve Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine
Ahlâk İlkeleri Üzerine
Denemeler
jean-Jacques Rousseau J . 28 Haziran 1712 Cenevre, Cenevre kantonu - ö. 2 Temmuz 1778
Toplum Sözleşmesi
İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı
Émile
Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev
Dillerin Kökeni Üstüne Deneme
İtiraflar 1. Cilt
Narsist
Ekonomi Politik
Siyasal Gövde
Arthur Schopenhauer (1788-1860)
Aşkın Metafiziği
Mutlu Olma Sanatı
Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar
Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine
Hayatın Anlamı
Eristik Diyalektik
İnsan Doğası Üzerine
Ölümün Anlamı
Seçkinlik ve Sıradanlık Üzerine
Din Üzerine
Düşüncenin Çağrısı
Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine
İsteme ve Tasarım Olarak Dünya
Okumaya ve Okumuşlara Dair
Varolmanın Acısı
Bilmek ve İstemek
Güzelin Metafiziği
Üniversiteler ve Felsefe
Merhamet
Ölüm ve İçsel Doğamızın Yok Edilemezliği ile Olan İlişkisi
Dünyanın Istırabı Üzerine
Akıl Sağlığı
Hayatın Bilgeliği
Bilim ve Bilgelik
Parerga ve Paralipomena 2
Parerga ve Paralipomena 1
Yeterli Temel İlkesinin Dörtlü Kökü Üzerine
Mikhail Bakunin (1814-1876
Tanrı ve Devlet
Bakunin Marx'a Karşı
Devlet ve Anarşi
Bakunin Kitabı
Anarşizm
Marksizm, Özgürlük ve Devlet
Bir Anarşist İdeoloğun Söylemleri
Henry David Thoreau (1817-1862)
Yürümek
Sivil İtaatsizlik
Nerede ve Ne İçin Yaşadım
Yalnızlık
Yabani Elmalar
Karl Marx (1818-1883)
Komünist Manifesto
Das Kapital
Alman İdeolojisi
1844 El Yazmaları
Yahudi Sorunu Üzerine
Devlet ve Hukuk Üzerine
Kadın ve Aile
Ücretli Emek ve Sermaye - Ücret, Fiyat ve Kâr
Devlet ve Hukuk Üzerine
Din Üzerine
Ücret Fiyat ve Kar
İntihar Üzerine
Anarşizm Üzerine
Søren Kierkegaard (1813-55)
Baştan Çıkarıcının Günlüğü
Korku ve Titreme
Ölümcül Hastalık Umutsuzluk
Kahkaha Benden Yana
Kaygı Kavramı
Felsefe Parçaları ya da Bir Parça Felsefe
Hakikat Şaraptadır
Kırdaki Zambak ve Gökteki Kuş
Tanrı'ya İhtiyaç Duymak
Tekerrür
Evliliğin Estetik Geçerliliği
Ya / Ya Da
Etik-Estetik Dengesi
İroni Kavramı
Müzikal Erotik
Şimdiki Çağ-Başkaldırının Ölümü Üzerine
Sevginin İşleri
John Stuart Mill 1806-1873)
Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine
Özgürlük Üzerine
Faydacılık
Kadınların Özgürleşmesi
Kadınların Köleleştirilmesi
Sosyalizm
Demokratik Yönetim Üzerine Düşünceler
Din Üzerine Üç Deneme
Otobiyografi
Edmund Husserl (1859-1938)
Fenomenoloji Üzerine Beş Ders
Kesin Bilim Olarak Felsefe
Bunalım
İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine
Martin Heidegger (1889-1976)
Metafizik Nedir?
Varlık ve Zaman
Düşünmek Ne Demektir?
Zaman ve Varlık Üzerine
Nedir Bu Felsefe?
Tekniğe İlişkin Soruşturma
Metafiziğe Giriş
Bilim Üzerine İki Ders
Sanat Eserinin Kökeni
Olmaya Bırakılmışlık
Hümanizm Üzerine
Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı
Bertrand Russell (1872-1970)
Mutlu Olma Sanatı
Aylaklığa Övgü
Sorgulayan Denemeler
Din ile Bilim
Evlilik ve Ahlak
Eğitim Üzerine
İktidar
Dünya Görüşüm
Felsefe Sorunları
Felsefe Yapma Sanatı
Varoluşçunun Bunalımı
Neden Hıristiyan Değilim
Politik İdealler
Rölativitenin A B C'si
Etik, Toplum, Siyaset
Neye İnanıyorum
Wittgenstein (1889-1951)
Tractatus Logico-Philosophicus
Felsefi Soruşturmalar
Yan Değiniler
Kesinlik Üzerine + Kültür ve Değer
Defterler
Karl R. Popper (1902-1994)
Açık Toplum ve Düşmanları
Hayat Problem Çözmektir
Daha İyi Bir Dünya Arayışı
Bilimsel Araştırmanın Mantığı
Tarihselciliğin Sefaleti
Yüzyılın Dersi / Özgürlüğün En Büyük Düşmanı Eşitlik
Bitmeyen Arayış
Ayn Rand
Hayatın Kaynağı
Ego - Hayatın Kaynağı, Manası ve Haysiyeti
Atlas Silkindi
Atlas Silkindi
Yaşamak İstiyorum
16 Ocak Gecesi
Bencilliğin Erdemi
İhtiyacımız Olan Felsefe
Kapitalizm: Bilinmeyen İdeal
İşadamı İçin Felsefe
Yeni Entelektüel İçin
.Jean-Paul Sartre (1905-1980)
Bulantı
Duvar
Varoluşçuluk
Akıl Çağı
Sözcükler
Yıkılış
İş İşten Geçti
Varlık ve Hiçlik
Yaşanmayan Zaman
Aydınlar Üzerine
Edebiyat Nedir?
Gizli Oturum
Sartre Sartre'ı Anlatıyor
Denemeler
Mezarsız Ölüler
Baudelaire
Heyecanlar Üzerine Bir Kuram Taslağı
Sinekler
Özgür Olmak
Ego'nun Aşkınlığı
Saygılı Yosma
Bir Yöneticinin Çocukluğu
Şeytan ve Yüce Tanrı
Jacques Derrida (1930-2004)
Bağışlamak
Platon'un Eczanesi
Çile
Marx'ın Hayaletleri
Khora
Çalınan Poe
İsim Hariç
Hayat Problem Çözmektir
Açık Toplum ve Düşmanları
1000kitap.com/kitap/daha-iyi-bir-...
·
11 yorumun tümünü gör
Reklam
Dünya klasikleri listesi (İş bankası kültür yayınları)
1) Jane Austen -
Gurur ve Önyargı
2) Novalis -
Geceye Övgüler
3) Oscar Wilde -
Mutlu Prens - Bütün Masallar, Bütün Öyküler
4) Hans Christian Andersen -
Seçme Masallar
5) Anonim -
Kerem ile Aslı
6) Henry James -
Yürek Burgusu
7) Rainer Maria Rilke -
Duino Ağıtları
8) Honore De Balzac -
Modeste Mignon
9) Federico Garcia Lorca -
Kanlı Düğün
10) Şeyh Galib -
Hüsn ü Aşk
11) Johann Wolfgang Von Goethe -
Yarat Ey Sanatçı
12) Platon -
Gorgias
13) Edgar Allan Poe -
Dedektif Auguste Dupin Öyküleri
14) Gustave Flaubert -
Ermiş Antonius ve Şeytan
15) Gustave Flaubert -
Yerleşik Düşünceler Sözlüğü
16) Charles Baudelaire -
Paris Sıkıntısı
17) Iuvenalis -
Yergiler - Saturae
18) Abdülbaki Gölpınarlı -
Yunus Emre - Hayatı ve Bütün Şiirleri
19) Emily Dickinson -
Seçme Şiirler
20) Alexandre Dumas Fils -
Kamelyalı Kadın
21) Ömer Hayyam -
Dörtlükler
22) Arthur Schopenhauer -
Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar
23) Montaigne -
Denemeler
24) Platon -
Devlet
25) Rabelais -
Gargantua
26) İvan Gonçarov -
Oblomov
27) Thomas More -
Utopia
28) Herodotos -
Tarih
29) Soren Kierlegaard -
Kaygı Kavramı
30) Platon -
Şölen - Dostluk
31) Aleksandr Sergenyeviç Puşkin -
Yüzbaşının Kızı
32) Aleksandr Sergenyeviç Puşkin -
Seviyordum Sizi
33) Gustave Flaubert -
Madame Bovary
34) İvan Sergenyeviç Turgenyev -
Babalar ve Oğullar
35) Anton Çehov -
Köpeğiyle Dolaşan Kadın
36) Anton Çehov -
Büyük Oyunlar
37) Moliere -
Cimri
38) William Shakespeare -
Macbeth
39) William Shakespeare -
Antonius ve Kleopatra
40) Nikolay Vasilyeviç Gogol -
Dikanka Yakınlarında Bir Çiftlikte Akşam Toplantıları
41) Narayana -
Hitopadeşa
42) Feridüddin Attar -
Mantık Al-Tayr
43) Tsunetomo Yamamoto -
Hagakure: Saklı Yapraklar
44) Aristophanes -
Eşekarıları, Kadınlar Savaşı ve Diğer Oyunlar
45) Fyodor Mihayloviç Dostoyevski -
Suç ve Ceza
46) Miguel De Unamuno -
Sis
47) Henrik Ibsen -
İki Oyun
48) Nikolay Vasilyeviç Gogol -
Bir Delinin Anı Defteri - Palto - Burun - Petersburg Öyküleri ve Fayton
49) Jean-Jacques Rousseau -
Toplum Sözleşmesi
50) Adam Smith -
Milletlerin Zenginliği
51) La Fontaine -
Masallar
52) Jonathan Swift -
Gulliver’in Gezileri
53) Honore De Balzac -
Ursule Mirouet
54) Mevlana -
Rubailer
55) Euripides -
Medea
56) William Shakespeare -
Julius Caesar
57) Jean-Jacques Rousseau -
Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev
58) Mary Wollstonecraft -
Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi
59) Henry James -
Kısa Romanlar Uzun Öyküler
60) Mirze Elekber Sabir -
Hophopname
61) Fyodor Dostoyevski -
Karamazov Kardeşler
62) Şudraka -
Toprak Arabacık
63) Jean-Jacques Rousseau -
Dillerin Kökeni Üstüne Deneme
64) Diderot -
Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler
65) Johann Peter Eckermann -
Yaşamının Son Yıllarında Goethe ile Konuşmalar
66) Seneca -
Phaedra
67) Miguel De Unamuno -
Abel Sanchez - Tula Teyze
68) William Shakespeare -
Pericles
69) Tolstoy -
Sanat Nedir?
70) William Shakespeare -
III. Richard
71) Mevlana -
Divan-ı Kebir
72) Thomas De Quincey -
Bir İngiliz Afyon Tiryakisinin İtirafları
73) William Shakespeare -
Atinalı Timon
74) Jane Austen -
Akıl ve Tutku
75) Arthur Rimbaud -
Illuminations
76) Miguel De Cervantes -
Yüce Sultan
77) David Ricardo -
Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri
78) William Shakespeare -
Hamlet
79) Fyodor Mihayloviç Dostoyevski -
Ezilenler
80) Alexandre Dumas -
Binbir Hayalet
81) Honore De Balzac -
Evde Kalmış Kız
82) E. T. A. Hoffmann -
Kum Adam Seçme Hikayeler
83) Niccolo Machiavelli -
Hükümdar
84) Mark Twain -
Seçme Öyküler
85) L. N. Tolstoy -
Hacı Murat
86) Galileo Galilei -
İki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog
87) Fyodor Mihayloviç Dostoyevski -
Ölüler Evinden Anılar
88) Francis Bacon -
Seçme Aforizmalar
89) William Blake -
Masumiyet ve Tecrübe Şarkıları
90) Fyodor Mihayloviç Dostoyevski -
Yeraltından Notlar
91) Prokopios -
Bizans'ın Gizli Tarihi
92) William Shakespeare -
Othello
93) Geoffroi de Villehardouin & Henri de Valenciennes -
IV.Haçlı Seferi Kronikleri
94) Anonim -
Upanishadlar
95) Mirza Esedullah Han Galib -
Galib Divanı
96) Jonathan Swift -
Alçakgönüllü Bir Öneri
97) Sappho -
Şiirler - Fragmanlar
98) William Shakespeare -
Kuru Gürültü
99) Vicente Blasco Ibanez -
Mahşerin Dört Atlısı
100) Henry James -
Güvercinin Kanatları
101) Guy De Maupassant -
Gezgin Satıcı
102) Seneca -
Troialı Kadınlar
103) Honore De Balzac -
Bir Havva Kızı
104) William Shakespeare -
Kral Lear
105) Murasaki Shikibu -
Murasaki Shikibu'nun Günlüğü
106) Jean-Jacques Rousseau -
Émile
107) Alexandre Dumas -
Üç Silahşor
108) İvan Sergeyeviç Turgenyev -
Rudin - İlk Aşk - İlkbahar Selleri
109) L. N. Tolstoy -
Sivastopol
110) Johann Wolfgang Von Goethe -
Yaşamımdan Şiir ve Hakikat
111) L. N. Tolstoy -
Diriliş
112) Honore De Balzac -
Suyu Bulandıran Kız
113) Alphonse Daudet -
Pazartesi Hikayeleri
114) William Shakespeare -
Soneler
115) Katherine Mansfield -
Katıksız Mutluluk
116) Ephesoslu Hipponaks -
Bütün Fragmanlar
117) Friedrich Nietzsche -
Ecce Homo
118) Nikolay Vasilyeviç Gogol -
Müfettiş
119) Nizamü’l-Mülk -
Siyasetname
120) Honore De Balzac -
Tılsımlı Deri
121) Fyodor Mihayloviç Dostoyevski -
Stepançikovo Köyü
122) George Sand -
Thérèse ve Laurent
123) William Shakespeare -
Romeo ve Juliet
124) Friedrich Nietzsche -
Tragedyanın Doğuşu
125) Ovidius -
Aşk Sanatı
126) Pierre-Joseph Proudhon -
Mülkiyet Nedir?
127) Honore De Balzac -
Pierrette
128) L. N. Tolstoy -
Kafkas Tutsağı
129) Nicolaus Copernicus -
Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine
130) Nikolay Vasilyeviç Gogol -
Taras Bulba ve Mirgorod Öyküleri
131) William Shakespeare -
On İkinci Gece
132 Alphonse Daudet -
Sapho
133) Fyodor Mihayloviç Dostoyevski -
Öteki
134) Friedrich Nietzsche -
Putların Alacakaranlığı
135) Emile Zola -
Germinal
136) Jose Ortega Y Gasset -
Kitlelerin Ayaklanması
137) Euripides -
Bakkhalar
138) William Shakespeare -
Yeter ki Sonu İyi Bitsin
139) Nikolay Vasilyeviç Gogol -
Ölü Canlar
140) Plutarkhos -
Lykurgos'un Hayatı
141) William Shakespeare -
Yanlışlıklar Komedyası
142) Heinrich Von Kleist -
Düello
143) Lope De Vega -
Olmedo Şövalyesi
144) Fyodor Mihayloviç Dostoyevski -
Ev Sahibesi
145) William Shakespeare -
Kral John'un Yaşamı ve Ölümü
146) Honore De Balzac -
Louis Lambert
147) Mahmud-ı Şebüsteri -
Gülşen-i Raz
148) Moliere -
Kadınlar Mektebi
149) Catullus -
Bütün Şiirleri
150) Kathasaritsagara Somadeva -
Masal Irmaklarının Okyanusu 1-2
151) Hafız-ı Şirazî -
Hafız Divanı
152) Euripides -
Yakarıcılar
153) William Shakespeare & John Fletcher -
Cardenio
154) Moliere -
George Dandin veya Bir Koca Nasıl Rezil Edilir?
155) Johann Wolfgang Von Goethe -
Genç Werther'in Acıları
156) Friedrich Nietzsche -
Böyle Söyledi Zerdüşt
157) William Shakespeare -
Kısasa Kısas
158) Josê Ortega Y Gasset -
Sistem Olarak Tarih
159) Calderon De La Barca -
Hayat Bir Rüyadır
160) Friedrich Nietzsche -
Dionysos Dithyrambosları
161) L. N. Tolstoy -
Anna Karenina
162) Guy De Maupassant -
Güzel Dost
163) Euripides -
Resos
164) Sophokles -
Kral Oidipus
165) Fyodor Mihayloviç Dostoyevski -
Budala
166) William Shakespeare -
Kral VIII. Henry
167) Denis Diderot -
Körler İçin Mektup - Sağırlar ve Dilsizler Üzerine Mektup
168) Thomas Paine -
Akıl Çağı
169) William Shakespeare -
Venedik Taciri
170) George Eliot -
Silas Marner
171) Honore De Balzac -
Mutlak Peşinde
172) William Shakespeare -
Bir Yaz Gecesi Rüyası
173) Alfred De Musset -
Marianne'in Kalbi
174) Fyodor Mihayloviç Dostoyevski -
Ecinniler
175) Aleksandr Puşkin -
Boris Godunov
176) William Shakespeare -
Hırçın Kız
177) İvan Sergeyeviç Turgenyev -
Duman
178) Sophokles -
Elektra
179) Jane Austen -
Northanger Manastırı
180) Daniel Defoe -
Robinson Crusoe
181) William Shakespeare -
İki Soylu Akraba
182) Platon -
Sokrates'in Savunması
183) L. N. Tolstoy -
İnsan Neyle Yaşar?
184) Nikolay Vasilyeviç Gogol -
Evlenme - Kumarbazlar
185-1) Friedrich Nietzsche -
İnsanca, Pek İnsanca 1
185-2) Friedrich Nietzsche -
Karışık Kanılar ve Özdeyişler
185-3) Friedrich Nietzsche -
Gezgin ve Gölgesi
186) Anton Çehov -
Ayı
187) John Maynard Keynes -
Para Üzerine Bir İnceleme
188) Henry Fielding -
Joseph Andrews
189) Charlotte Bronte -
Profesör
190) Kalidasa -
Malavika ve Agnimitra
191) William Shakespeare -
Nasıl Hoşunuza Giderse
192) Aiskhylos -
Zincire Vurulmuş Prometheus
193) Edmond Rostand -
Cyrano de Bergerac
194) Emile Zola -
Yaşama Sevinci
195) Fyodor Mihayloviç Dostoyevski -
Kumarbaz
196) Soren Kierkegaard -
Felsefe Parçaları ya da Bir Parça Felsefe
197) Cicero -
Yükümlülükler Üzerine
198) Denis Diderot -
Rameau'nun Yeğeni
199) William Shakespeare -
Kral V. Henry
200) L. N. Tolstoy -
Kreutzer Sonat
201) Soren Kierkegaard -
Baştan Çıkarıcının Günlüğü
202) Aisopos -
Masallar
203) William Shakespeare -
Cymbeline
204) Aristoteles -
Atinalıların Devleti
205) Victor Hugo -
Bir İdam Mahkûmunun Son Günü
206) Denis Diderot -
Felsefe Konuşmaları
207) William Shakespeare -
Veronalı İki Soylu Delikanlı
208) Moliere -
İnsandan Kaçan
209) L. N. Tolstoy -
Üç Ölüm
210) Stendhal -
Kırmızı ve Siyah
211) Feridüddin Attar -
İlahiname
212) Denis Diderot -
Kaderci Jacques ve Efendisi
213) Victor Hugo -
Notre Dame'ın Kamburu
214) William Shakespeare -
Coriolanus'un Tragedyası
215) Euripides -
Medea
216) William Shakespeare -
Troilus ve Cressida
217) Henri Bergson -
Gülme
218) William Shakespeare -
Kış Masalı
219) Homeros -
İlyada
220) Homeros -
Odysseia
221) William Shakespeare -
Kral IV. Henry - I
222) William Shakespeare -
Kral IV. Henry - II
223) L. N. Tolstoy -
İvan İlyiç'in Ölümü
224) William Shakespeare -
Aşkın Emeği Boşuna
225) William Shakespeare -
Aşk ve Anlatı Şiirleri
226) Carlo Goldini -
Sevgililer
227) Fyodor Mihayloviç Dostoyevski -
Beyaz Geceler
228) Sophokles -
Antigone
229) William Shakespeare -
Titus Andronicus
230) L. N. Tolstoy -
Çocukluk
231) M. Y. Lermontov -
Hançer
232) Sophokles -
Trakhisli Kadınlar
233) William Shakespeare -
II. Richard
234) Sun Tzu -
Savaş Sanatı
235) William Shakespeare -
Kral VI. Henry - I
236) William Shakespeare -
Kral VI. Henry - II
237) William Shakespeare -
Kral VI. Henry - III
238) Johann Wolfgang Von Goethe -
Alman Göçmenlerin Sohbetleri
239) William Shakespeare -
Windsor'un Şen Kadınları
240) Anonim -
Gılgamış Destanı
241) Charles Baudelaire -
Apaçık Yüreğim
242) William Shakespeare -
Fırtına
243) İbn Kalanisi -
Şam Tarihine Zeyl
244) Yusuf Has Hacib -
Kutadgu Bilig
245) L. N. Tolstoy -
İlkgençlik
246) Sophokles -
Philoktetes
247) Kristof Kolomb -
Seyir Defterleri
248) Carlo Goldoni -
Lokantacı Kadın
249) Plutarkhos -
Theseus - Romulus
250) Victor Hugo -
Sefiller (2 Cilt Takım)
251) Plutarkhos -
İskender - Sezar
252) Montesquieu -
İran Mektupları
253) Charles Baudelaire -
Kötülük Çiçekleri
254) İvan Sergeyeviç Turgenyev -
Ham Toprak
255) L. N. Tolstoy -
Gençlik
256) Ksenophon -
Anabasis
257) Alfred De Musset -
Lorenzaccio
258) Emile Zola -
Nana
259) Sophokles -
Aias
260) Baki -
Divan
261) Friedrich Nietzsche -
David Strauss, İtirafçı ve Yazar
262) Friedrich Nietzsche -
Tarihin Yaşam için Yararı ve Sakıncası
263) Friedrich Nietzsche -
Eğitici Olarak Schopenhauer
264) Friedrich Nietzsche -
Richard Wagner Bayreuth'ta
265) Alfred De Musset -
Şamdancı
266) Michelangelo -
Cennetin Anahtarları
267) Denis Diderot -
Rahibe
268) Edib Ahmed Yükneki -
Atebetü’l-Hakayık
269) İvan Sergeyeviç Turgenyev -
Başkanın Ziyafeti - Parasızlık - Bekar
270) Aristoteles -
Poetika
271) Hippokrates -
Aforizmalar
272) Giacomo Leopardi -
Şarkılar
273) Herodas -
Mimoslar
274) Moliere -
Hastalık Hastası
275) Laozi -
Tao Te Ching
276) Enuma Eliş -
Babil Yaratılış Destanı
277) Mary Shelley -
Frankenstein Ya Da Modern Prometheus
278) Erasmus -
Deliliğe Övgü
279) Alexandre Dumas -
Sainte - Hermine Şövalyesi
280) Sophokles -
Oidipus Kolonos’ta
281) Alexandre Dumas -
Siyah Lale
282) Anna Sewell -
Siyah İnci
283) Christopher Marlowe -
Paris'te Katliam
284) Friedrich Nietzsche -
İyinin ve Kötünün Ötesinde
285) Christopher Marlowe -
Kartaca Kraliçesi Dido
286) Hesiodos -
Theogonia - İşler ve Günler
287) Horatius -
Ars Poetica - Şiir Sanatı
288) William Shakespeare -
Çifte İhanet ya da Dertli Âşıklar
289) Moliere -
Kibarlık Budalası
290) Semonides ve Altı İambos Şairi -
Şiirler
291) Daniel Defoe -
Veba Yılı Günlüğü
292) Oscar Wilde -
Önemsiz Bir Kadın
293) L. N. Tolstoy -
Efendi ile Uşağı
294) Honore De Balzac -
Vadideki Zambak
295) Christopher Marlowe -
Maltalı Yahudi
296) Herman Melville -
Katip Bartleby
297) Cicero -
Yasalar Üzerine
298) E. T. A. Hoffmann -
Matmazel De Scudery
299) Lugalbanda -
Sümer Kral Destanları
300) L. N. Tolstoy -
Savaş ve Barış (2 Cilt Takım)
301) Plutarkhos -
Demosthenes - Cicero
302) Farabi -
İdeal Devlet
303) Christopher Marlowe -
II. Edward
304) Montesquieu -
Kanunların Ruhu Üzerine
305) Cicero -
Yaşlı Cato veya Yaşlılık Üzerine
306) Stendhal -
Parma Manastırı
307) Alphonse Daudet -
Değirmenimden Mektuplar
308) Eıripides -
İphigenia Aulis’te
309) Euripides -
İphigenia Tauris’te
310) Pascal -
Düşünceler
311) Madame De Stael -
Almanya Üzerine
312) Seneca -
Bilgeliğin Sarsılmazlığı Üzerine - İnziva Üzerine
313) David Hume -
İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma
314) Francis Bacon -
Denemeler
315) Anonim -
Babil Hemeroloji Serisi
316) Horace Walpole -
Otranto Şatosu
317) İvan Sergeyeviç Turgenyev -
Avcının Notları
318) Honore De Balzac -
Sarrasine
319) Farabi -
Mutluluğun Kazanılması
320) Martin Luther -
Doksan Beş Tez
321) Rebelais -
Pantagruel
322) Kritovulos -
Kritovulos Tarihi 1451-1467
323) Christopher Marlowe -
Büyük Timurlenk 1-2
324) Ahmedi -
İskendername
325) Marcus Aurelius -
Kendime Düşünceler
326) Cicero -
Dostluk Üzerine
327) Anonim -
Dede Korkut Hikâyeleri
328) Aristophanes -
Ploutos (Servet)
329) Emile Zola -
Hayvanlaşan İnsan
330) Anonim -
Rigveda
331) S. T. Coleridge -
Yaşlı Denizcinin Ezgisi
332) Alexandre Dumas -
Monte Cristo Kontu (2 Cilt Takım)
333) L. N. Tolstoy -
Kazaklar
334) Oscar Wilde -
Dorian Gray'in Portresi
335) İvan Sergeyeviç Turgenyev -
Klara Miliç
336) Rodoslu Apollonios -
Argonautika
337) Sheridan Le Fanu -
Carmilla
338) Seneca -
Mutlu Yaşam Üzerine – Yaşamın Kısalığı Üzerine
339) Friedrich Engels -
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
340) Thomas Love Peacock -
Karabasan Manastırı
341) Heinrich von Kleist -
Amphitryon
342) Honoré de Balzac -
Eugenie Grandet
343) Walt Whitman -
Çimen Yaprakları
344) Montesquieu -
Romalıların Yücelik ve Çöküşünün Nedenleri Üzerine Düşünceler
345) Beaumarchais -
Sevilla Berberi veya Nafile Tedbir
346) William James -
Pragmatizm
347) Euripides -
Andromakhe
348) Farabi -
İlimlerin Sayımı
349) Georg Büchner -
Danton’un Ölümü
350) Anonim -
Gılgamış Hikayeleri
351) Aristophanes -
Kadın Mebuslar
352) Sextus Empiricus -
Pyrrhonculuğun Esasları
353) Honoré de Balzac -
Goriot Baba
354) Gotthold Ephraim Lessing -
Düzyazı Fabllar
355) Epiktetos -
Enkheiridion
356) Anonim -
Dhammapada
357) Voltaire -
Sadık veya Kader
358) Platon -
Phaidros
359) Beaumarchais -
Figaro'nun Düğünü veya Çılgın Gün
360) Jacques Cazotte -
Âşık Şeytan
361) Victor Hugo -
Deniz İşçileri
362) Anonim -
Suttanipata
363) Thomas Paine -
Sağduyu
364) J. H. Bernardin de Saint-Pierre -
Paul ile Virginie
365) Friedrich Hebbel -
Judith
366) Leukippos & Demokritos -
Atomcu Felsefe Fragmanları
367) Gottfried Wilhelm Leibniz -
Monadoloji
368) Charles Dickens -
David Copperfield
369) Aristoteles -
Retorik
370) Guillaume Apollinaire -
İki Kıyının Avaresi
371) Herakleitos -
Şiirler - Fragmanlar
372) Paul Lafargue -
Tembellik Hakkı
373) Anonim -
Papağanın Yetmiş Masalı - Şukasaptati
374) Charles Dickens -
İki Şehrin Hikâyesi
375) René Descartes -
Yöntem Üzerine Konuşma
376) Euripides -
Kyklops
377) Voltaire -
Safdil
378) Lev Nikolayeviç Tolstoy -
Şeytan - Peder Sergi
379) René Descartes -
Ruhun Tutkuları
380) Kolektif -
Suvarnabhasa Sutra – Altın Işık Sutrası
381) Pierre Corneille -
El Cid
382) Jane Austen -
Emma
383) Diogenes & Antisthenes -
Kinik Felsefe Fragmanları
384) Walt Whitman -
Çimen Yaprakları – II
385) Friedrich Schiller -
Wilhelm Tell
386) Lev Nikolayeviç Tolstoy -
Aile Mutluluğu
387) Ksenophon -
Anabasis
388) Chuang Tzu -
Zhuangzi Metinleri
389) Voltaire -
Cahil Filozof
390) Charles Dickens -
Bir Noel Şarkısı
391) Anne Conway -
En Kadim ve Modern Felsefenin İlkeleri
392) Sigmund Freud -
Totem ve Tabu
393) Sigmund Freud -
Küçük Hans
394) Marcus Tullius Cicero -
Kader Üzerine
395) Euripides -
Orestes
396) Şantideva -
Bodhiçaryavātāra – Aydınlanma Yoluna Giriş
397) Daniel Defoe -
Kaptan Singleton
398) Stendhal -
Féder ya da Paragöz Koca
399) Konfüçyüs -
Konuşmalar
400) Tyanalı Apollonios -
Mektuplar
401) Pierre de Marivaux -
Köleler Adası
402) Prosper Merimee -
Carmen
403) Süleyman Çelebi -
Vesîlet’ün Necât – Mevlid
404) Charles Dickens -
Büyük Umutlar
405) Alphonse Daudet -
Tarasconlu Tartarin
406) Lev Nikolayeviç Tolstoy -
Tipi
407) Euripides -
Herakles
408) Gustave Flaubert -
Bouvard ile Pecuchet
409) Jules Payot -
İrade Eğitimi
410) Loukianos -
Hakiki Hikayeler
411) Guillaume Apollinaire -
Katledilen Şair
412) William James -
Hakikatin Anlamı
413) Guiguzi -
İkna Sanatı
414) John Stuart Mill -
Otobiyografi
415) İbn Tufeyl -
Hayy Bin Yakzan
416) İvan Sergeyeviç Turgenyev -
Köyde Bir Ay
417) Samsatlı Lukianos -
Filozof Yaşamlarının Satışı - Dirilen Ölüler veya Balıkçı
418) Herman Melville -
Moby Dick Ya Da Balina
419) Lope de Vega -
Fuenteovejuna
·
1 yorumun tümünü gör
Hasan Ali Yücel Klasikleri - Okuduklarım
No-Kitap-Yazar 1
Gurur ve Önyargı
Jane Austen 2
Geceye Övgüler
Novalis 3
Mutlu Prens - Bütün Masallar, Bütün Öyküler
Oscar Wilde 5
Kerem ile Aslı
Anonim (İsa Öztürk) 6
Yürek Burgusu
Henry James 7
Duino Ağıtları
R.M.Rilke 9
Kanlı Düğün
F.G.Lorca 11
Yarat Ey Sanatçı
Goethe 12
Gorgias
Platon (Eflatun) 15
Yerleşik Düşünceler Sözlüğü
Gustave Flaubert 16
Paris Sıkıntısı
Charles Baudelaire 19
Seçme Şiirler
Emily Dickinson 23
Denemeler
Montaigne 24
Devlet
Platon (Eflatun) 31
Yüzbaşının Kızı
Aleksandr Puşkin 41
Hitopadeşa
Naraya 37
Cimri
Moliere 38
Macbeth
William Shakespeare 39
Antonius ve Kleopatra
William Shakespeare 48
Bir Delinin Anı Defteri - Palto - Burun - Petersburg Öyküleri ve Fayton
Nikolay Vasilyeviç Gogol 56
Julius Caesar
William Shakespeare 75
Illuminations
Arthur Rimbaud 78
Hamlet
William Shakespeare 83
Hükümdar
Niccolo Machiavelli 89
Masumiyet ve Tecrübe Şarkıları
William Blake 90
Yeraltından Notlar
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski 92
Othello
William Shakespeare 97
Şiirler - Fragmanlar
Sappho 98
Kuru Gürültü
William Shakespeare 117
Ecce Homo
Friedrich Nietzsche 118
Müfettiş
Nikolay Gogol 123
Romeo ve Juliet
William Shakespeare 131
On İkinci Gece
William Shakespeare 133
Öteki
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski 137
Bakkhalar
Euripides 141
Yanlışlıklar Komedyası
William Shakespeare 148
Kadınlar Mektebi
Moliere 154
George Dandin veya Bir Koca Nasıl Rezil Edilir?
Moliere 160
Dionysos Dithyrambosları
Friedrich Nietzsche 172
Bir Yaz Gecesi Rüyası
William Shakespeare 173
Marianne'in Kalbi
Alfred de Musset 182
Sokrates'in Savunması
Platon (Eflatun) 183
İnsan Neyle Yaşar?
L. N. Tolstoy 195
Kumarbaz
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski 198
Rameau'nun Yeğeni
Denis Diderot 200
Kreutzer Sonat
L. N. Tolstoy 208
İnsandan Kaçan
Moliere 205
Bir İdam Mahkûmunun Son Günü
Victor Hugo 212
Kaderci Jacques ve Efendisi
Denis Diderot 217
Gülme
Henri Bergson 218
Kış Masalı
William Shakespeare 223
İvan İlyiç’in Ölümü
L. N. Tolstoy 234
Savaş Sanatı
Sun Zi (Sun Tzu) 238
Alman Göçmenlerin Sohbetleri
Goethe 240
Gılgamış Destanı
Kolektif 241
Apaçık Yüreğim
Charles Baudelaire 242
Fırtına
William Shakespeare 247
Beyaz Geceler
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski 253
Kötülük Çiçekleri
Charles Baudelaire 257
Lorenzaccio
Alfred De Musset 274
Hastalık Hastası
Moliere 289
Kibarlık Budalası
Moliere 292
Önemsiz Bir Kadın
Oscar Wilde 316
Otranto Şatosu
Horace Walpole 325
Kendime Düşünceler
Marcus Aurelius 334
Dorian Gray'in Portresi
Oscar Wilde 337
Carmilla
Sheridan Le Fanu 338
Mutlu Yaşam Üzerine – Yaşamın Kısalığı Üzerine
Seneca 357
Sadık veya Kader
Voltaire 345
Sevilla Berberi veya Nafile Tedbir
Beaumarchais 358
Phaidros
Platon (Eflatun) 360
Âşık Şeytan
Jacques Cazotte 370
İki Kıyının Avaresi
Guillaume Apollinaire 371
Fragmanlar
Herakleitos 372
Tembellik Hakkı
Paul Lafargue 389
Cahil Filozof
Voltaire 393
Küçük Hans
Sigmund Freud Kendim için; uzun vade hedefi-motivasyonu olarak kaydediyorum bu veriyi. Bir süreliğine ağırlığı bu taraflara vermeye çalışacağım ve de özellikle kısa/hafif olduğunu düşündüklerimle devam edeceğim. Devam ettikçe de listeme ekleme yapıp güncelleyeceğim. Keyifli okumalar...
·
6 yorumun tümünü gör
"Sonsuzluğun ortasında tek bir noktaya sıkışmış, etrafımı saran her şeyin kölesi olan ben, işe kendi kendimi aramakla başlıyorum."
Cahil Filozof
·
Reklam
Hakikati arayacak her kim olursa olsun zulüm görecek. O halde karanlık içerisinde tembel tembel oturmalı mı ? Yoksa hasedin ve iftiranın kendi meşalelerini yeniden yakmak için kullanacakları bir meşale mi yakmalı ? Bana kalırsa, ben zehirlenme korkusuyla yemek yemekten ne kadar imtina edilmemesi gerekiyorsa, hakikatin de bu canavarlar karşısında o kadar saklanmaması gerektiğini inanıyorum.
Cahil Filozof
2
11 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42