Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2

·
Okunma
·
Beğeni
·
111
Gösterim
Adı:
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2
Baskı tarihi:
Kasım 2016
Sayfa sayısı:
639
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759957803
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayınları
Türkiye'de en çok konuşulan ve tartışılan konunun din ve İslâm meselesi olmasına bir önem ve değer atfedip atfetmeyeceğimiz, olup bitenlerden tedirginlik duyup duymayacağımız bir paradoksla alakalıdır.

Eğer Türkiye kurucu ve yaşatıcı bir(icik) unsur olarak din ve İslâm'la olan ilişkisini dünyanın yeni şartlarında ve tedavüle giren yeni kavramlarla bir daha kurmak ve anlamak peşinde ise en zıt fikirler dâhil olmak üzere her şey ciddiye alınabilir, her tartışmaya katlanılabilir. Yok, eğer bütün bu cilalanmış sözler; özgürlük, insan hakları, demokrasi, küreselleşme söylevleri; diyalog, bir arada yaşama çağrıları her şeyin daha anlaşılmaz ve vasıfsız hale gelmesi için yapılan gösteriler, Türkiye'nin ana meselelerini geriye iten göz boyamalar ve bunun için körüklenen, desteklenen teşebbüsler ise bizimle ne alakaları ve akrabalıkları olabilir? Varsa eğer derecesi nedir? Belli ki bilgi ve yorumlamaya ahlâk, ciddiyet ve aidiyet eşlik etmeli.

Bu kitapta İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiyesi'nin din-İslâm merkezli meselelerini ülkemizin kritik dönemlerinden birinde hayatî meseleler olarak yeniden ele alıyor ve tartışıyor.
Mesut Emre ÇELENK
Mesut Emre ÇELENK Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2'ı inceledi.
639 syf.
·Beğendi·10/10
İsmail Kara hoca Cumhuriyet Turkiyesinde ki karşılaştığımız problemleri daha sistemli bir şekilde tetkik edip meselelerin özüne inmeyi tercih etmektedir. Bugün özellikle İslamcı kesimin ahkâm kestiği konular ve meselelerin aslında pek te onların anlattığı gibi olmadığı kitapta aşikâr. Bu kitaptan öğrendiğim en önemli şey İslamcıların jargon olarak aslında sol ve Marksist bir çizginin taklitçileri olduğudur.
Türkiye'deki İslamcı camiada, İlahiyat Fakültelerinde , Diyanet İşleri Başkanlığı'nda eskiden kalma alışkanlık ve itiyatlarla,hatta körlüklerle , Türkiye'yi , Türkiye'deki dinî hayatı,cemaat ve tarikatları , halk Müslümanlığını ve bunun kaynaklarını önemseme ve araştırma fikri ve cehdi yoktur. Bunun varacağı yer büyük bir ihtimalle kendisini , etrafındakileri, karşısındakileri merkeze aldığı İslâm üzerinden yeteri kadar tanımamak , bunlara nüfuz edememek olacaktır.
Türkiye'nin çok partili hayata geçmesi dinî alanlarda bir rahatlamanın ortaya çıkması mânasına da geliyor. Bu rahatlık dinî yayınlarda da kendini görünür kılacaktır. Fakat gittikçe sayıları artan, çeşitlenen dinî muhtevalı yayınların zayıf muhtevalı ve halka dönük olanların ağırlıkta olması, nihayet giderek daha fazla tercüme ağırlıklı olma vâkıası Harf İnkılabının getirdiği büyük kopuklukla buluşunca Selçuklu, Osmanlı ve modernleşme dönemi birikimlerinin yerinden olması ,bir adım ötede itibarsız kılınması sürecini besleyen bir hal alacaktır.
Az çok tarihi teşekkül etmiş bir kurumu düşünce tarihi açısından ele alırken asgarî üç unsurun hesaba katılması gerekir. Bunlar
a)Müessesenin kurucu düşüncesi/fikri/felsefesi ve bunun seyri
b) Müessesenin tarihi ve maddî-insanî unsurları(binası, çevresi,hoca ve talebe kadrosu, ürünleri)
c) Müessesenin üslubu,kendini ifade ediş biçimi ,kendilik bilgisi
Muhafazakâr-mütedeyyin çevrelerdeki müsbet-pozitif bilimlere(mühendislikleri ve tıbbı da içine alacak şekilde) olan sempatik ilgi (Risâle-i nur cemaatı için bu bir düşkünlük ve hastalıklı bir bağlılık haline geliyordu) onları kolej fikrine yakınlaştıran bir diğer kuvvetli sebepti. Felsefî derinlik arayışı hemen hemen hiç olmayan ama psikolojik ve toplumsal karşılığı yüksek ve anlamlı bu fikir de İslâm dünyasında güclu bir temayül olarak XIX.yüzyılın ortalarında başlayan din-bilim (İslâm-terakki) uzlaşması istikametine doğru kaydırmak düşüncesi ve teşebbüslerine çok yakındı,hatta onun mantığıyla işliyordu.

İsmail Kara , Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslâm-2 , Sh. 410
Üzerinde durulması gereken bir diğer konu, çok partili yıllardan itibaren dinî yayınlarda tercüme kitapların her zaman ağırlıkta oluşudur. Kitapları tercüme edilen yazarlar arasında Müslüman Kardeşler'e mensup Mısırlı ve Suriyeli kişiler (Hasan el-Benna , Seyyid Kutup,Muhammed Gazali ) ağırlıklıdır.
Dinî hayatı,dinî kültürü ve kurumları ciddi sayılabilecek bir zaman dilimi içinde kesintiye uğramış bir ülkede bu durum tabiî karşılanabilir. Fakat cumhuriyeti öncesi Türkiye'sinde var olan önemli bir birikimin bu dönemde göz ardı edilmesi tabiî gözükmemektedir. İslâm felsefesi,kelâm, tasavvuf,felsefe, mantık, fıkıh, fıkıh usûlü, İslâm tarihi,tefsir,hadis,biyografi, İslam'ın çağdaş meseleleri,devlet, medeniyet, kadın,sosyal eşitlik,terakki... alanlarında Cevdet Paşa,İzmirli İsmail Hakkı,Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi,Ferit Kam, Manastırlı İsmail Hakkı,Mehmet Ali Ayni,İsmail Fenni Ertuğrul,Ali Haydar efendi,Seyyid bey,Mehmet Zihni Efendi,Babanzade Ahmet Naim,Mehmet Akif,Mahmud Esad Seydişehrî, Giritli Sırrı Paşa,Mehmed Arif bey...gibi yazarların bugün bile değer ifade eden ve tercüme edilenlerden daha kaliteli olan eserlerine ve düşüncelerine ilgi duyulmaması ve bunların bıraktıkları yerden devam edebilme imkânlarının araştırılmaması dikkate değer olmalıdır.
Osmanlı modernleşmesinin erken tarihinden itibaren dinle irtibatlı konular hem itina ve hassasiyet gösterilmesi hem de korkulması gereken nazik konuları ve paradokslar ihtiva eden meseleler olagelmiş, böyle algılanmış, böyle takip edilmiştir. Söyle ki; dinin kendi tabiatı ve mantığı hakim olduğu zaman, siyasi merkezin taleplerine, modernleşmeye halkın katılımını sağlamak ve bu alanda başarılı olmak mümkün olmuyor veya zaafa uğruyor, zorlaşıyor, buna karşılık zamanı icbarları ve Islahat projelerinin talepleri istikametinde modern bir din yorumu ortaya koyduğunuz zamanda halktan ve dindar zümreden kopma veya uzaklaşma tehlikesi altına girmiş oluyorsunuz.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2
Baskı tarihi:
Kasım 2016
Sayfa sayısı:
639
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759957803
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayınları
Türkiye'de en çok konuşulan ve tartışılan konunun din ve İslâm meselesi olmasına bir önem ve değer atfedip atfetmeyeceğimiz, olup bitenlerden tedirginlik duyup duymayacağımız bir paradoksla alakalıdır.

Eğer Türkiye kurucu ve yaşatıcı bir(icik) unsur olarak din ve İslâm'la olan ilişkisini dünyanın yeni şartlarında ve tedavüle giren yeni kavramlarla bir daha kurmak ve anlamak peşinde ise en zıt fikirler dâhil olmak üzere her şey ciddiye alınabilir, her tartışmaya katlanılabilir. Yok, eğer bütün bu cilalanmış sözler; özgürlük, insan hakları, demokrasi, küreselleşme söylevleri; diyalog, bir arada yaşama çağrıları her şeyin daha anlaşılmaz ve vasıfsız hale gelmesi için yapılan gösteriler, Türkiye'nin ana meselelerini geriye iten göz boyamalar ve bunun için körüklenen, desteklenen teşebbüsler ise bizimle ne alakaları ve akrabalıkları olabilir? Varsa eğer derecesi nedir? Belli ki bilgi ve yorumlamaya ahlâk, ciddiyet ve aidiyet eşlik etmeli.

Bu kitapta İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiyesi'nin din-İslâm merkezli meselelerini ülkemizin kritik dönemlerinden birinde hayatî meseleler olarak yeniden ele alıyor ve tartışıyor.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • erhan
  • Zeynep Sena Kurt
  • Mesut Emre ÇELENK
  • Abdullah Emin KOÇ
  • Hasan Çağrı Demiriz

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0